دانلود مقالات چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ توسط مرکز پژوهشهای سیستمهای فازی دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمنهای سیستمهای فازی و سیستم های هوشمند ایران در شهر زاهدان – دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۹۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۵۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)

شبيه سازي مونت كارلو براي محاسبه كران هاي تابع هدف دربرنامه ريزي خطي بازه اي
SBM فازي خاكستري در ماهيت خروجي
كران هاي مقداربهينه دربرنامه ريزي غير خطي باداده هاي بازه ايي
رتبه بندي گزينه ها به ترتيب ارجحيت جهت تامين مواد اوليه كارخانه كاشي و سراميك از بين معادن بنتونيت موجود كاربردي از روش Fuzzy TOPSIS
محاسبه ي احتمال پسين شاخص كارايي C′p براي فرايندي با توزيع نمايي و حدود مشخصه ي فني فازي
نمودار كنترل ميانگين متحرك موزون نمايي براساس اعداد فازي
طراحي يك سيستم خبره فازي براساس الگوريتم بهينه سازيازدحام ذرات و سيستم عصبي فازي تطبيقي براي تشخيصبيماري ديابت
رگرسيون خطي ساده خوشه بندي در محيط شهودي
توزيع بار اقتصادي با قيود امنيت شبكه قدرت توسط الگوريتم جستجوي هارموني بهبود يافته
توزيع اقتصادي توان و حرارت با در نظر گرفتن قيودعملياتي نيروگاه ها با الگوريتم جستجوي هارموني بهبود يافته
سيستم تركيبي فازي ژنتيك براي شناسايي اختلالات حركتي در بيماران سكته مغزي به كمك ويژگي هاي حوزه آشوب
برآورد جريان ترافيك و طبقه بندي خودرو با استفاده از مخلوط گوسي و شبكه عصبي مصنوعي
تشخيص جنس مواد با استفاده از تصويربرداري اشعه ايكس در دو طيف مختلف
برآورد بيز فازي بر اساس داده هاي فازي
طراحي و پيادهسازي سيستم كنترل خودكار وسايل نقليه با الگوريتم ذخيره سازي رفتار كاربر
رگرسيون خطي فازي و تاثير نقاط پرت
پيش بيني سري هاي زماني بي نظم با تركيب شبكه عصبي پرسپترون چند لايه و الگوريتم رقابت استعماري
بررسي صرفه جويي اقتصادي با داده هاي بازه اي
انتخاب ويژگي بر اساس تئوري مجموعه هاي فازي راف با كاربرد دسته بندي تومورها
آزمون تركيب خطي ضرايب مدل رگرسيون
ارايه يك الگوريتم جديد براي بكارگيري مجموعه هاي فازي راف در كاوش قوانين انجمني با رويكرد تصميمات رشد جمعيت
طراحي كنترل كننده فازي PID خبره بمنظور كنترل دماي مخزن آب
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضاكار دو لايه با استفاده از روش الگوريتم استراتژي تكاملي
تصميم گيري در محيط هاي فازي و غير قطعي (عدم قطعيت)
بهينه سازي پارامترهاي كنترل كننده PID و LQR در سيستم كنترل نيروسنج ترمز با جريان گردابي با استفاده از الگوريتم PSO
زمان بندي پروژه هاي منابع محدود چند هدفه فازي با حداقل و حداكثر تأخيرهاي زماني
ارزيابي صرفه جويي اقتصادي با داده هاي بازه اي غيراختياري
بهينه سازي شبكه هورمون مصنوعي كنترل ربات با الگوريتم برنامه نويسي ژنتيك كارتزين
قطعه بندي داده هايRGB_D در مسئله تهيه نقشه
ارائه يك روش خوشه بندي چگالي محور جديد بر مبناي روش يادگيري فعال
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضاكار تخت دولايه با استفاده از الگوريتم بازپخت فلزات
انتخاب ويژگي مبتني بر الگوريتم جستجوي گرانشي اينري كوانتومي
ارزيابي ظرفيت توليد با داده هاي بازه اي
توصيف جبري روابط همارزي فازي
ارائه مدل برنامه ريزي توليد فازي با پنجره زماني توليد و شكست سفارشات در سيستم توليدي ساخت به منظور سفارش
كنترل تناسبي رزونانسي فازي بهينه اينورتر تكفاز متصل به شبكه براي كاربردهاي فتوولتائيك
جستجوي كليدواژه فازي بر روي داده رمزگذاري شده در محاسبات ابري
احراز هويت مبتني بر بيومتريك: يك روش جديد
تشخيص بيماري تالاسمي به كمك شبكه عصبي بهبوديافته تابع پايه شعاعي و الگوريتم تجمع ذرات (PSO-RBF)
ارائه يك روش ابتكاري هوشمند براي تسريع همگرايي نسخه هاي مختلف روش SGMRES براي حل دستگاه هاي خطي بزرگ
حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت به روش منطق فازي با استفاده از تبديل كلارك
مقايسه اندازه گيري كارايي در مدلهاي شعاعي و غير شعاعي با داده هاي نا دقيق
درجه هاي باز و فشردگي در فضاهاي توپولوژيك فازي
كاربردي از رگرسيون خطي فازي
مسئله برنامه ريزي دودويي با قيود فازي
اعتبارسنجي مشتريان بانك با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتمهاي ابتكاري
روش تقريب هاي متوالي بري حل عددي معتدلات انتگرال ولتراي هامرشتين فازي با تاخير ثابت
تصميمگيري در سامانههاي خود تطبيق توسط مسئله ارضاء محدوديت
ايجاد سيستم خبره فازي براي تشخيص نوروپاتي ديابتي
تحليل شكاف ميزان مطلوبيت ذهنيت فلسفي,خلاقيت,خودكارآمدي,خود پنداره رياضي و عملكرد رياضي دانش آموزان در محيط فازي:مطالعه موردي شهرستان مرند
طراحي و پياده سازي يك سيستم امن راي گيري اينترنتي با استفاده از منطق فازي
طراحي و شبيه سازي سيستم كنترل فازي بر اساس PLC temperature PID
رويكرد فازي در مسئله زمانبندي پرستاران با در نظر گرفتن خستگي انسان
طبقه بندي پرندگان با استفاده از پردازش صداي آنان
بكارگيري سيستم هاي خبره فازي در رده بندي ستارگان
كنترل فازي ديناميك عرضي مدل كامل خودرو
الگوريتم گرگ خاكستري بهبوديافته
مدل ماركف امكاني براي دادههاي طولي
بهبود ساختار شبكه هاي عصبي-فازي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات به منظور تقريب توابع
سيستم چند عامله همكار مجهز به كنترلر فازي شير بخار براي مديريت انرژي سيستم سرمايشي جذبي
انتخاب ويژگي هاي مؤثر در تشخيص حملات شبكه هاي اقتضايي متحرك مبتني بر الگوريتم ABACO
طراحي كنترل كننده فازي PID فازي بهينه برپايه الگوريتم ژنتيك براي كنترل سيستم غير خطي توپ و تير
طراحي كنترل كننده PID فازي بهينه برپايه الگوريتم ژنتيك براي كنترل سيستم پاندول معكوس دوگانه موازي
يك معيار تشابه پيشنهادي بين ويژگي ها در يادگيري ماشين با استفاده از عدد فازي مثلثي
سيستم توصيه گر بازي موبايل مبتني بر شخصيت
طراحي يك سيستم هوشمند خودكار به منظور شناسايي و طبقه بندي اختلالات كيفيت توان
جواب معادلات انتگرال ولتراي فزي بر اساس تقريب چند جمله اي هاي برنشتاين
يك روش خوشه بندي فازي سلسله مراتبي جهت شناسايي ساختار اجتماعات در شبكه هاي اجتماعي
در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها با فازي سازي ، با استفاده از روش PSO و يكپارچه سازي مزارع بادي در مقياس بزرگ
انتخاب باند در تصاوير ابرطيفي با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي
بهينه سازي كنترل كننده فازي سيستم ضد قفل ترمز براي مدل كامل خودرو
پردازش تصوير و بازشناسي الفباي فارسي ناشنوايان
بكارگيري دومرحله اي يادگيري سارساي فازي در كنترل راه رفتن ربات دوپا
تركيب نتايج روشهاي ارزيابي با هدف ارزيابي وضعيت عايقي ترانسفورمرهاي قدرت
فاپديا: يك پايگاه شناخت فارسي در مقياس بزرگ استخراج شده از دي بي پديا
ارائه يك مدل تولي-توزيع در زنجيره تامين تحت شرايط عدم قطعيت
طراحي و پياده سازي يك سيستم مانيتورينگ مبتني بر دسته بند فازي جريانهاي ترافيكي شبكه
ارائه يك روش معنايي براي پيشنهاد بهترين فراهم كننده به خريدار در چارچوب ebXML
ارائه الگوي تصميم گيري فازي براي اعطاي تسهيلات بانكي در جهت ارتقاي انكداري الكترونيكي
ارتقاء بانكداري الكترونيكي با ارائه براي اعطاي تسهيلات بانكي با استفاده از پويايي شناسي سيستم
بررسي كارايي دو الگوريتن PSO و ABC براي انجام زمان بندي در ابر
تحليل سبد خريد مشتريان در خريد اينترنتي با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي
طراحي كنترل كننده مدلغزشي فازي عصبي (anfis) براي كنترل سرعت موتور BLDC
يك روش يادگيري فعال براي برچسب گذاري تصاوير
پياده سازي الگوريتم هاي هوشمند با استفاده از CCS و MATLAB و DSK
مقدمه اي بر مجموعه هاي فازي مردد و كاربرد آنها در مسائل تصميم گيري
ارائه يك الگوريتم فازي عصبي براي كنترل بازوي ربات انعطاف پذير
طراحي سيستم فازي عصبي بر پايه خوشه بندي داده هاي هواشناسي براي تخمين و پيشگوئي دما
بهبود طبقه بندي حالات احساسي با استفاده از سيگنالهاي مغزي و محيطي با روش الگوريتم هاي تكاملي
ارائه شبكه عصبي برمبناي مجموعه هاي راف بمنظور سيستمهاي داراي عدم قطعيت

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید