نمایه سازی مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ در شهر تهران – سالن تلاش (19 و 20 آبان)، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش (21 آبان) برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۲۳عنوان مقاله تخصصی شامل۶۷۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

Characterization of inhibitor release from hydrotalcite pigment
Application of trichromatic digital camera in combination with a filter to reconstruct the spectral data of colored solutions
Synthesis of an organic dye based on thioindigo for dye-sensitized solar cells
Effect of polyurethane-isocyanate microcapsules on self-healing properties of an acrylic-melamine coating
Curing and mechanical properties of UV-curable nano-composites
A novel hyperbranched polymer-modified clay/epoxy nanocomposite: physical-mechanical properties investigation
Chemical reaction between Water based Acrylic resin and Portland Cement
Degradation of polyurethane foam coatings
Development of a color indicator for fish spoilage monitoring as an attempt to design a smart packaging
Analysis of spectral components of fluorescent dyes on textiles
Synthesis of Reversible Molecular Photoswitch Based on Diarylethene for Biological Applications
Tuning molecular energy levels of dyes for bulk heterojunction solar cells
Pore structure modification of ceramic membranes using magnetron sputtering system
Colored nanoparticles as electronic ink in electrophoretic displays: a review
Effects of Zr addition on corrosion resistance of CrN films prepared in a magnetron sputtering system
A short review on the glancing angle deposition (GLAD) used for thin films as a new technique
EIS study of the epoxy paint in two different corrosive environments with a new filler: rice husk ash
Modified hydroxyl containing polyhedral oligomeric silsesquioxane with acrylic acid and investigation of its behavior in a UV curable coating
The effect of life cycle on properties of thermochromic ink applied on cotton fabric
Corrosion inhibition of AISI 316 stainless steel by Ni coating and subsequent annealing with flow of nitrogen at different temperatures
Hydrothermal synthesis of NaYF4:YB3+,Tm3+ upconversion particles: role of ligand
Synthesis of thermoplastic polyurethane coatings using POSS nanobuilding blocks: structural and mechanical studies and biocompatibility evaluation
Evaluation of water vapor transmission rate (WVTR) and oxygen transmission rate (OTR) of biaxially oriented polypropylene coated by sol-gel based hybrid uv cured nanocoatings
A histogram-based image processing method for visual and actual roughness prediction of sandpapers
Analytical and electrochemical study of structure and properties of hybrid Na montmorillonite-silica coatings for corrosion protection
A review on the color measurement and interpretation of special effect coatings
Investigating the process of sessile water droplet freezing
On the potential of CeO2 nanoparticles as corrosion inhibitor in waterborne acrylic coatings
The effect of zirconium conversion layer on the corrosion performance of epoxy coated mild steel
Kinetics of zirconium conversion coating film formation on mild steel surface
Silane-treated nano silica as a new anticorrosion pigment in epoxy resin
Synthesis of Novel Molecular Photoswitch Based on Azobenzene For Photo-Control of Biological Systems
Synthesis and characterization of a suspension of CoAl2O4 as a blue pigment
Effect of anodizing of recycled aluminum alloy in sulfuric acid electrolyte on wetting of Nano-silica top coat
Characterization of plasma treatment on high density polyethylene surface wettability and adhesion
Surface treatment of nanosilica using POSS: physicochemical and thermal characterization
Chemical modification of cotton fabric by polyamidoamine (PAMAM) dendrimer
Color extraction of textured images using discrete wavelet transform
Effects of extractives on the physical and mechanical properties of clear coating varnishes on the wooden furniture surfaces
Study the physical properties of two green pigments based on chromium oxide
Advances in conversion coatings
Removal of acid green 20 from wastewater of textile industries by photo-fenton process
Dependence of adhesion strength of an acrylic clear coat on fractal dimension of abrasive blasted surfaces using image processing
Methylene blue uptake by iranian Ca- activated bentonite: effect of acidification kinetics on adsorption
UV curable epoxy acrylate–clay nanocomposites
Evaluate the performance of advanced oxidation process method for removal of reactive red 198 in aquatic environments
Photo-degradation of apollozol brilliant orange 3R by nano-photocatalysts–modified 3D fabrics
Effect of shape and geometry on the most preferred color
Removal of Acid Orange 7 from Aqueous Solutions by Modified Nanoporous MCM-41 Silica
The effect of oxygen plasma on camouflage properties of printed fabric with MWCNTs
Investigation of basecoat and clear coat thickness on orange peel in automotive recoating
Morphological and electrical behavior of a sol-gel based Alq3 network to be used in OLED devices
Investigating the amount of crispening effect on perceived color difference
Corrosion resistance of epoxy coating filled with surface modified flaky aluminum pigment
Comparative study on TRFs of white specimens recovered spectrally and colorimetrically
Toughening of Epoxy Resin through Blending with Furan Resin
Synthesis of some novel bioactive organic dyes and their antibacterial activity
Colorimetric probes based on organic azo dyes for selective sensing of fluoride and cyanide ions
Schiff base based colorimetric probes for the detection of cyanide and fluoride anions
Synthesis and dyeing properties of some mono- and bis-azo dyes having naphthalene moiety
Removal of rhodamin B in the semi batch photoreactor by a combined process (UV/H2O2/TiO2-Ag)
Study on color characteristics of wool dyed with crude and extracted prangos ferulacea natural dye
Removal of Methylene Blue from Aqueous solution by Electro-Fenton Processes
Removal of reactive red 198 by calcium peroxide nanoparticles from textile wastewater
Effects of cerium based conversion coatings on the corrosion resistance of AZ31 magnesium alloy
Curing studies of a thermosetting clearcoat containing hyperbranched polymer and silsesquioxane nano-cages; Thermo-Chemo-rheological aspects
Dyeing and fastness properties of wool dyed with thymus vulgaris L. natural dye
Digital approach of the dyes compatibility evaluation using scanner
Study of lead exported from yellow alkyd based paint, created by different grinding of lead chromate.
Investigating the effect of black and silver basecoat pigmentation on the biological resistance of an automotive acrylic-melamine clearcoat
Using derivative spectrophotometry to determine the relation between color intensity and dye concentration of madder
The effect of oleic acid/silane treatments of Fe3O4 nanoparticles on the mechanical properties of an epoxy coating
Decoloration of textile effluents containing different dyes by a combined coagulation/flocculation process
Preparation and characterization of melamine-urea-formaldehyde microcapsules containing linseed oil using polyvinylpyrrolidone as emulsifier
Relationship between surface pattern and adhesion on physical and mechanical properties of thin organic coating (Coil Coating) on hot dip coated steel sheet
Specular Gloss: A study on instrumental and visual quantification at three illumination/observation geometries
Application of scanning kelvin probe for studying the corrosion protection ability of nano polyaniline embedded epoxy coating
Synthesis low cost graphene in large area using electrochemical method (a review)
A review of synthesis of large area graphene by electrophoretic method
Surface study of the blue colored 430 stainless steel by electrochemical method
Fabrication and characterization of amorphous/nanocrystalline Fe-Ni-P electrodeposited coatings
Investigation of perceived color difference for tritan pairs
Epoxy-silicon nitride nanocomposite coating: Fabrication, corrosion protection performance and wear properties
Colorimetric tests as a new method for analysis of the corrosion resistance of bare and phosphated steel in 3.5% NaCl solution
Role of cerium nitrate on the corrosion resistance of alkyd coating
Coral waste as a low cost sorbent for the removal of reactive red 198 from textile wastewater
Investigation on the correlation between emitting particulate matters from laser printers and air humidity
Synthesis and characterization of ionomer-based waterborne polyurethane- investigating mechanical and thermal parameters
Fluorescent and thermal properties of self-colored waterborne polyurethane based on naphthalimide dye
Investigating cathodic disbonding of external buried pipeline coatings in the presence of sulfate reducing bacteria
Preparation and optical characterization of magnetic BiFeO3 film on colloidal photonic crystals
The effects of different catalysis on surface modification of polyester substrate via glycolysis
The effect of ultrasonic on dyeing of cotton fabric by madder
Removal of organic pigment from environmental samples using magnetic nanoparticles functionalized with porphyrin
Inkjet printing of gelatin as a biomaterial: a review
Study the dispersability behavior of βCD in the dyeing of polyester
Corrosion protection performance of nanoclay-polyester nanocomposite coatings
Synthesis and characterization of CexZr1-xO2 nanopigments, using sol-gel method
Fabrication of hollow and non-hollow SiO2 nanofibers: investigation of production conditions and the dye removal ability
Investigation of effective factors on properties of mercaptosilane layer on mild steel substrate
Advances in electrostatic coatings and paints
The effect of hyperbranched polymer on the curing behavior of uv curable inkjet ink
Molecular imprinting polymer capped quantum dots applicable as an optical sensor: synthesis to application
Synthesis and surface modification of the zinc sulfide quantum dots utilizable in molecular imprinting polymers capped quantum dots sensors
Effect of metal coating pretreatment in dyeing acrylic fibers with cationic dye
The effect of indicators in food stuff smart packaging: a review
Mechanical properties of poly urethane foam coatings
Synthesis of a disperse reactive dye and study its physical chemistry properties on nylon 6 fibers
The effect of coating on the acoustical property of coated fabric
The effect of fabric parameters on the acoustical property of coated fabric
Investigation of wetting behavior of nanocomposite coatings containing MWCNTs during the UV exposure
A study on the electrophoretic deposition of 3YSZ coating on AZ91 alloy plated by Ni-P electroless interlayer
Electroless deposition of Ni-Sn-P coatings and study of their corrosion behavior
Study of preparation and corrosion resistance of NiFe coatings
Neem the Green Treasure
Use of 8-hydroxyquinoline corrosion indicator in investigation of epoxy coated St-37
The effects of ARB process on the thickness and vickers microhardness of alumina coating created by anodizing on the Al 1050.
Dyeing behaviors of acid dyes on nylon6 fibers
Investigation of the effect of filler shape and content on the permeability of latex films
Effects of nano pigment on the corrosion resistance of Zinc-rich primer
Influence of heat treatment in different mediums on the adhesion strength of clear coating
Synthesis and characterization of waterborne polyurethane acrylate nanocomposite as uv-curable coating
In-situ formation of polyaniline on textile fabric
Supercapacitive behavior of graphene oxide/multiwalled carbon nanotube/polyaniline coating on graphite electrode
Manufacturing an electrically conductive paint using an emulsion polymerization of aniline
Rhodamine B dye and polystyrene sulfonate electrostatic interaction effect on flourescence
Preparation and characterization of acrylic modified-silica nanocomposite coating via miniemulsion polymerization
Absorption spectrum of trans and cis isomers of methyl red azo dye doped PMMA polymer and cis liftime measurment
Preparation of UV-opaque Vis-transparent acrylic- modified SiO2 nanocomposite coating
Study on biodegradability of poly(amide-imide) bearing imidazole groups
Improving mechanical properties of water-based acrylic aoatings through changing the pH of the nanoparticles dispersions
Effects of corona treatment on nylon 6 and dyeing properties
Effect of anodizing and nano silica top coat on corrosion protection of recycled aluminum substrate
Dye removal from binary system wastewater by graphene oxide; kinetic and isotherm studies
Case studies to inhibit corrosion in pipes with turbulent flow Oil saturated sour with SRB bacteria by using the internal coating
Effects of aqueous, organic and mixed phases on electrodeposition of polypyrrole thin film on nafion-based vulcan XC-72R electrode
Modification method of GAP binder through copolymerization by PPG
Electrochemical study of epoxy coating containing conductive polyaniline–ZnO nanocomposite on anodized aluminum alloys (2024-T3)
Surface wettability and substrate temperature effects on inkjet-printed nanosilver lines: a review
Investigation of two digestion methods for preparation of architectural paints for measuring of heavy metals content
Rheological study of UV curable pigmented coating containing hydroxyl and mercaptan end groups hyperbranched polymers
Investigation on zinc phosphate effectiveness on corrosion inhibition performance of scratched acrylic montmorillonite nano composite coated carbon steel.
Study on planforms in evaporative poly(methyl methacrylate) solutions
Effect of modification of nanoparticle on thermal stability of nanocomposite coatings containing nano zinc oxide
Investigation of synthesis parameters on particle size in styrene emulsion polymerization
Thermo-mechanical behavior of urethane/nano aluminum oxide composite
Optimization of emulsion polymerization of self-assembled colloidal crystals
Synthesis and surface modification of organic-inorganic hybrid particles of polystyrene silica as thermal insulator coatings
Determination of photonic flux of semi-btach photo reactors used for wastewater treatment
Purification of Wastewater in Petrochemical Companies by Electrocoagulation Method
Extraction and removal of Azo dyes from industrial wastewater by polyurethane foams and membranes
Investigation of the Performance of Modified CIE Tinting Formula
Preparation of self cleaning and anti bacterial ceramic tile by sol-gel coating of silver doped nano anatase pigment
Coating of ZnO–TiO2 nano composite on ceramic tiles by sol-gel and photocatalytic property study
Eco-friendly dyeing of wool with crataegus elbursensis fruit natural dye
Synthesis and characterization of acrylamide-co-acrylic acid copolymeric hydrogels
Evaluation of surface properties of stainless steel brackets coated with Ti and Ag by the PVD method
Improvement in dyeing behavior of the wool fabrics using nanosilver pre-treatment
Using alternating least square and regression techniques for the characterization of digital cameras in non-uniform illumination conditions
Investigating the effect of achromatic level and illumination/observation geometry on visually perceived specular gloss
Thiol-functionalized silica nanoparticles for separation and removal of heavy metal ions from aquatic environments
Degradation of reactive orange 1 in a semi-batch photocatalytic reactor (UV/ZnO-Ag)
Effect of Trimethoxy(vinyl)silane on gel time and mechanical properties of polyester resin
Antibacterial water base coating with silver nano-particles
Extraction and application of eco-friendly natural dye obtained from iranian marigold flower on woolen yarns
Effectual parameters on dyeing of woolen yarns by pistacia atlantica fruits as a natural dye and its fastness
Effect of fuel combustion on WO3 photocatalytic activity to photodegradation of aquatic dye solution
Preparation and evaluation of photoluminescence properties and photocatalytic activity of Na2W2O7 toward photodegradation of organic dye
Removal of acid dye from colored wastewater by poly (DEAEMA-COHEMA) absorbent
Study on the interaction of natural dye cochineal with FeSO4 (II)
Spectrally selective absorber (SSA) surfaces: A review
Synthesis and application of a novel heterocyclic reactive dye for cellulosic fibers
Dye removal ability of modified nanofiber with triethylenetetramine
Influence of polyvinyl alcohol concentration on microencapsulation by in situ polymerization
Synthesis and application of a dichlorotriazine-based reactive dye for cellulosic fibers
An investigation on the polymer’s behavior in sealants, influence of rheological factors’ changes and quality improvement of its problems
Low temperature combustion synthesis of CoCr2O4 nano pigment
Electrochemical impedance spectroscopy evaluation on the anticorrosive performance of epoxy/polyaniline –ZnO nanocomposite coated mild steel under cathodic polarization
Direct electrospinning nanofibers composite of poly lactic acid/silver nanowire with core-shell structure
Effect of graphene on electrical conductivity of polymeric nanocomposites
A study on the effect of berberine extracted from barberry root on wool and cotton fabrics properties
Investigation of the synergistic effect of potassium iodide (KI) on the corrosion inhibition properties of morus alba pendula leaves extract on mild steel in 1 M HCl solution
Synthesis and spectroscopic characterization of acrylate terminated hyperbranched polyamidoamine
Preparation of antistatic waterborne acrylic-polyaniline coating
Single step dyeing and finishing cotton fiber with carboxylic acid and colloidal silver nanoparticles; reactive dye investigation
Effect of pre/after-treatment based on polycarboxlic acids and nano silver on dyeability of cotton fiber with direct dye
Effect of pre-treatment with BTCA/CA and colloidal silver nanoparticles on dyeability of cotton fiber
NIR reflective cobalt based pigment: pechini synthesis and optical characteristics
The influence of organic UV absorbers on the weathering resistance of an automotive clearcoat containing surface energy reducing agent
Wrinkle resistance and anti UV by nanocoating, with no change in visual appearance
Corrosion damage analysis of phosphated conversion coating and bare steel by image processing
Study on hawthorn fruit for food color industrial with examination of antibacterial properties
The correlation of color difference formulae with differential functions of white samples
Effect of annealing temperature on optical absorption of lead-free perovskites
Thermal conductivity of graphene/polymer composites
Self-healing characteristics of praseodymium conversion coating on Magnesium studied using Scanning Electrochemical Microscopy
Low VOC polyurethane coating
Enhancement of carboxylated single- walled carbon nanotube properties on cotton fabrics using citric acid
Effect of DMF and DMSO on the PEDOT: PSS inkjet ink properties
Adhesion improvement of an acrylic-urethane coating on PP-EPDM bumper by mediated electrochemical oxidation

β-Ni(OH)2 as dye nanoadsorbent from contaminated water; kinetic and isotherm studies
Modification of metal oxide nanocomposite and its dye removal ability
Electrochemical and microstructural study of time effect on the room temperature zinc phosphate conversion coating
Potoinduced anisotropy in Azo dye incorporated in polymer and liquid crystal
Effect of sample size on colour fastness assessment
Kinetic investigation of nickel and copper electroless plating on polyester fabric
Photoluminescence and dyeabillity properties of polypropylene/phosphor strontium aluminate melt spun nanocomposite fiber
Effect of Imidazole modified ZnO nanoparticles on the corrosion resistance of epoxy/polyaniline –ZnO nanocomposite coating on mild steel
Preparation of nano zirconia ceramic powders via a facile rout
Sublayer effect on the protective performance of black polyester resin
Effects of nano-cellulose and additives on adhesion strength of acrylic coating used on beech wood
Effect of curing time on physical and mechanical properties of MIO/synthetic rubber primer as weld joint coating of gas pipeline
Mechanical properties of modified epoxy-acrylate UV-curable coatings by POSS and Nanoclay
Influence of viscoelastic properties on the adhesion durability in epoxy coatings with mixed curing agents
Effect of surface treatment on the protective performance of an eco-friendly silane sol-gel coating
Evaluation of corrosion inhibition of 2-mercaptobenzoxazole on mild steel in 0.1 M NaCl solution
Synthesis and characterization of microcapsule filled with linseed oil and investigation its self-healing properties
Thermal stability of nanoclay-based pigments in polypropylene matrix
Understanding the inhomogeneous structure of organic coatings: causes and consequences on corrosion protection
Extraction and identification of volatile toxic solvents in PVC-based adhesives by GC-MS
A study on environmental friendly silane primer on coil substrate
Removal of organic dyes from aqueous solutions using synthetic polymeric adsorbents
Fashion set design with an emphasis on color harmony using the interactive genetic algorithm
Preparation and characterization of electrically conductive acrylic nanocomposite based on polyaniline nanofibers
The role of curing temperature in the protective performance of silane coating containing 2-mercaptobenzoxazole on mild steel
Evaluation of hybrid organosilane surface-treated nanoparticles on physical and mechanical performance of IIR based pressure-sensitive adhesives
Investigation on O/W emulsion stability at constant HLB and different mixed emulsifiers
Solvent effect on nanosilica surface modification by acrylic silane-tertiary amine coupling agent
The study on effective factors in choosing weight function of spectrophotometric color matching
Effect of type and content of reactive diluent on the mechanical properties of automotive UV-cured clear coat
A primary study on text readability
An experimental investigation on the use of fiber reinforced polymeric (FRP) coating for out of plane strengthening of masonry walls
Investigation of Cu-coated polypropylene fabrics with printing and thermal spray methods
Investigation of polypropylene textiles coated with Cu by electroless method
Preparation of Dy2Ce2O7 nanostructures via a facile sol-gel method
Synthesis of Dy2Sn2O7-SnO2 nanocomposites via a new simple rout
Syn thesis and luminescent properties of forsterite nanoparticles doped with Eu3+ and Tb3 + by combustion and hydrothermal methods
Comparison of effect of printing methods on photodegradation of its dye by using titanium dioxide
Electromagnetic interference shielding effectiveness of electroless copper plationg onto cotton fabrics
New trends to synthesis and application of polyvinyl alcohol
Effect of gender on the color selections of headscarf regarding wearers’ complexion
The effect of TiO2 nanoparticles on surface temperature of coated cotton fabrics
Colour education in art and design
The effect of chitosan on corrosion behavior of hydroxyapatite coating on AZ31 Mg alloy
Investigation of particles size change with milling time on synthesis of a reactive disperse dye
Removal of (Acid Red 18) dye from aqueous solution using an poly (DEAEMA-CO-HEMA) absorbent
Corrosion resistance of black polyester and black alkyd – amine coatings on aluminum tubes
Synthesis of ZnS:Mn nano-pigment for screen printing ink application
Surface modification of non-woven polypropylene by plasma pre-treatment to enhance dye ability
Dyeing properties of henna as a natural dye on wool using microwave irradiation
Synthesis and optical properties of CdSe @ Y2SiO5:Ce3+ quantum composites
Photostabilization of wood flour filled/polyvinyl chloride composites by addition of pigments during natural weathering
Carbon Nanotube Coating on Glass Texture via Electrophoretic Deposition
Corrosion resistance of black polyester and black alkyd – amine coatings on aluminum tubes
Colorimetric study on ink-jet printing of polyester with various concentration of disperse dye
Investigating the effect of dye concentration on color inconstancy index of the dyed fabric
Hydrothermal synthesis and optical properties of CdSe quantum dots
Designing a play station by applying colors in Six thinking hats technique
Catalytic ozonation process for removal of methylene blue and reactive black 5 dyes using activated carbon produced from egg shell modified by magnesium oxide: determination of optimum process conditions using taguchi method
Study of masks used in glass etch industry
A review on the polyelectrolyte microcapsules for smart anticorrosion systems
The effect of sol-gel based silane film loaded with functionalized graphene oxide on the corrosion protection performance of epoxy coating on the steel substrate
Luminescent polypropylene/rare-earth phosphor strontium aluminate fibers: morphology and structural properties
Hyperbranched azo-polymers derived from a pyrazolone-based AB2 type monomer: aggregation behavior in aqueous and non-aqueous media
Ultrasonic synthesis of ZnO nanorods for coating and pigment applications
Novel green chemical method for synthesis of cupric oxide nanopigment from a biomolecule of protein building block
Synthesis of novel TiO2 hybrid nanoparticles sensitized with organometallic bioporphyrin containing deoxyadenosine chain
Synthesis and study on the influence of cobalt content on properties of hybrid TTBPc/Co-TiO2 nanocomposites
Comparison of air and oxygen influence on amount of electrical energy consumption in photocatalytic degradation of AB74
Investigation of physical and mechanical properties of decolorized blue jeans with KMnO4
Application of poly(diethyl- amino – ethyl) polymeric adsorbent for reactive dye removal of the industrial wastewaters
Electrochemical investigation of the synergistic effect between Cichorium intybus leaves extract and zinc acetate on the corrosion inhibition of carbon steel in 3.5% NaCl solution
A review on basic structure of dyes used in solar cells
Dyeing of cotton fabric with the saffron petals
Color yield enhancement of dactylopius coccus dye on wool via an eco-benign method
Influence of heat treatment of sycamore and spruce wood on tensile adhesion strength of transparent coatings
Review of environmentally-friendly paints for fouling control in the marine environment
Effect of heat treatment on adhesion strength of clear coatings in beech and poplar wood
Depositing hydroxyapatite (HA) composite coating on Ni-Ti alloy by Al additive
A brief classification to new corrosion inhibitors in reinforced concrete
Production of fshion camouflage based on background color by using image processing and interactive genetic algorithm
A review on self-colored waterborne polyurethanes
Comparison image color-reduction methods based on FCM, K-Means and SOM to fabric printing
Cochineal dye up-take enhancement on wool with chitosan-cyanuric chloride treatment
A challenge to different mechanisms of inhibition in reinforced concrete structures
Synthesis of iron oxide pigments from rolled steel scrap
Effect of temperature on magnetic properties of SrFe12O19 synthesized via coprecipitation method
Comb-like polycarboxylate polymers as modern superplasticizers in concrete
Investigation on the reasons of lack of prosperity in commercializing the research outputs in paint and resin Industries
Fundaments of electromagnetic wave absorption in absorber coatings
Application of mixture experimental design for optimizing skid resistance and dirt pick-up properties of two-component cold plastic traffic paints
Photocatalyst and anti bacterial synthetic leather by Ag & TiO2
Investigation of crystallinity effects on the surface of oxygen plasma treated poly(ethylene terephthalate)
Bioproduction of ß-carotene from microalgae
Fog-Harvesting potential of metal coated polyester fabrics
Optimization of carbon nanostructures on the electrical resistance of polyester fabric
A review on synthesis of tetraethoxy silane, used in surfase coatings
Synthesis and characterization of PNS used as a dispersing agent
Correlation between colorimetric parameters and physicochemical properties of Iranian raw cane sugars
Isolation and characterization of red pigment producing Haloarcula sp
Corrosion inhibition effect of an indole based corrosion inhibitor on mild steel in 1MHCl solution
The investigation on the relation between curing condition and mechanical properties of two part epoxy resins
A review on hydrolysis of tetraethyl orthosilicate in presence of ammonia as catalyst: effect of solvent on silica particle size
Introducing the benefits of powder coating as an industrial coating technology compared with conventional liquid paint
Latest developments in automotive finishing
Investigation of temperature and concentration of silane coupling agent in chemical modification solution to prepare superhydrophobic surface on 316 stainless steel
A Study of graphene nanolayers application in new generation of transparent conductive thin films
Investigation on the microstructure and corrosion properties of Co-P electrodeposition coating
Optimized zirconia coating on stainless steel substrate by electrophoretic deposition
Identification of coating (varnish) on paper manuscript written by mahmood Ebn abelqasem khansari (belonged to isfahan decorative arts museum)
Energy consumption reduction using interior color design
Comparison of performance of characterization of colorants in transparent media with single colorant and mixture of colorants methods
reusable nano biosensor based on turn-on fluorescence nanofibers with high sensitivity for biological sensing of toxic Mercury (II) ion
Ph sensitive fluorescence probe for biological application based on a fluorescence UV-cured Dye-MAA Copolymer
Epoxy’s toughening by CO2 fixation reaction
Synthesis and optical properties of CdSe quantum dots – silica aerogel nanocomposites
The effect of color sample numbers recommended by CIE on general color rendering index calculation
Preparation and adsorption behavior of diethylenetriamine/polyacrylonitrile composite nanofibers for a direct dye removal
Electrospinning of polyacrylonitrile/polyamidoamine composite nanofibers as a novel adsorbent with high dye removal capacity
Surface grafting of polyamidoamine dendrimer onto polyacrylonitrile nanofibers for removal of anionic dyes
Plasticizers, health effects and replacing them interchangeably at industrial applications
Effect of passive shells and reductant agents on luminescence properties of CdSe quantum dots

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید