دریافت مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۴ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۸۳عنوان مقاله تخصصی شامل۱۹۱۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

تاثير گسترش حاشيه نشيني و تهديد امنيت اجتماعي
روند كمكهاي دولت به شهرداري در تأمين منابع مالي پايدار مديريت شهري (مطالعه موردي: شهرستان بيله سوار)
منظر شهري و زيبا شناسي در طراحي و نقش آن درسلامت رواني شهروندان
تحليل بر كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي فضاي سبزشهر اردبيل
بررسي نقش هاي اجتماعي زنان در فعاليت هاي ايل شاهسون بغداديمورد مطالعه : عشاير استان مركزي
بررسي و ارزيابي توسعه پايدار گردشگري در شهرستان ساري
بررسي برآورد وضعيت اقتصادي خانوارهاي روستايي( مطالعه موردي : روستاي آهنگر محله ي شهرستان گرگان)
مكانيابي درماني با كمك GIS و تحليل سلسله مراتبيمطالعه موردي: ( شهر ساري )
بررسي و ارزيابي آسايش دمايي و معماري همساز با اقليم براساس شاخص ماهانيمطالعه موردي: شهر اروميه
بررسي كيفيت كالبدي فضاهاي باز و نيمه باز در خانه ها سنتي و ارائه راهكارهايي درطراحي فضاي باز مساكن
فاز ارزيابي در مهندس ارزش (مطالعه موردي: شهر مشهد)
ايده هاي خلاقيت و نوآوري در مهندس ارزش (مطالعه موردي: شهر مشهد)
اختلاف فرهنگي عامل اصلي تفاوت در طراحي باغ در ژاپن و ايران
تحليلي پيرامون مقياس ميدان نقش جهان بر مردم واري(دوران صفويه)
بررسي رابطه سطح كيفيت زندگي و ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي شهر(مطالعه موردي : شهر نجف آباد و فولادشهر)
بررسي قابليت گردشگري در دستيابي به توسعه پايدار
جستاري در تأثير برنامه ريزي مشاركتي بر توسعه صنعت گردشگري
تحليلي بر مفهوم حريم خصوصي در معماري ايراني
بررسي و سنجش نقش كيفيت محيط شهري در سرزندگي كودكان( نمونه موردي: شهر گرگان)
بررسي عوامل موثر بر ارتقاي حس مكان در شهرك مسكوني اكباتان تهران
بازشناسي مفهوم سكونت مبتني بر رويكرد انسانشناسي آموس راپاپورت
بازشناسي مفهوم سكونت از ديدگاه پديدارشناسان
تدوين راهكارهاي طراحي مجتمعهاي مسكوني چندفعاليتي با رويكردي به سويبازشناسي مفهوم سكونت و ايجاد حس مكان
تاثير مهندسي ارزش بر هزينه پروژه هاي راهسازي به روش BOT
مباني طراحي مركز فرهنگ و هنر با رويكرد معماري تعامل گرابا الهام از مفاهيم معماري ايران
نقش فضاي شهري درپيشگيري از بروز ناهنجاري اجتماعي(مطالعه موردي: منطقه يك شهر قزوين)
بازوگري تا ثير طراحي فرهنگسرا در پايداري هويت فرهنگي جوان
طراحي فرهنگسرا با هويت و پايداري براي جوانان
بازنگري مكانيابي فرهنگسرا در پايداري فرهنگي جوان (نمونه موردي شهر شيراز)
بازنگري تاثير نقص فرهنگ و هنر در جوان
تحليلي بر پراكنش فضايي و دسترسي به فضاهاي سبز شهري مورد مطالعه: كلانشهر تبريز
تحليلي بر نقش تغيير كاربري اراضي محدوده ها و نواحي شهري در كيفيت زندگيشهروندان، مطالعه موردي: شهر گرگان
بررسي مفهوم واحد همسايگي و كنكاش شاخص هاي آندر طراحي شهري و مسكن
استفاده از مدل درختي M5 در تخمين رسوبات معلق رودخانه درهرود
كاربرد سيستم استنتاج فازي عصبي و برنامه ريزي ژنتيك در تخمين رسوبات -معلق رودخانه دره رود
ارزيابي مكانيابي و عملكردي كشتارگاه دام بيرجند
مقايسه شبكه توزيع برق هوايي و زميني در شهرها
بررسي انواع بام سبز و مزاياي علمي طراحي آن در اهواز
نوسازي فضاهاي خودانگيخته در بافت هاي فرسوده شهر تهران
تاثير معماري سبز و انرژي هاي تجديد پذير بر ساخت و ساز در اقليم سرد
تأثير بادگيرهاي سيستان در ساخت آس بادهاي مناطق مسكوني
ارزيابي كيفيت زندگي در شهر آببر
بررسي نقش عوامل طبيعي و انساني در نحوه استقرار نقاط روستايي با استفاده از GIS مطالعه موردي:بخش چورزق
تاثير طرح هاي خوداشتغالي بر رشد خانوارهاي روستايي تحت حمايت كميته امداد(مطالعه موردي روستاهاي بنهنگ و منظر شهرستان تربت حيدريه)
تحليلي بر كاربري اراضي منطقه 3 شهر اصفهان
نقش معماري مساجد در شكل گيري هويت اسلامي( مسجد جامع اموي)
ارزيابي توان اكولوژيك توسعه اكوتوريسم در شهرستان بويراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات(GIS) جغرافيايي
بررسي وضعيت معابر پياده سازي با تأكيد بر نيازهاي معلولين (مطالعه موردي: شهر گرگان)
امكان سنجي توسعه اكوتوريسم در منطقه نمونه گردشگري كوه گل و چشمه ميشي
مديريت شهري با رويكرد توسعه پايدار
بررسي عوامل موثربرقيمت مسكن؛ مطالعه ايران و سايركشورها 1
تحليل و بررسي سياست هاي تامين مسكن مطالعه ايران و سايركشورها
نقش جايگاه عوامل زيست محيطي در رسيدن به محله پايدار
ارزيابي مشكلات مترو در مشهد و ارائه ي راه حل هايي مبتني بر فناورياطلاعات (Information Technology)
مسكن هوشمند با رويكرد كاربرد فناوري اطلاعات
برنامه ريزي و مديريت شهري با تاكيد بر كاربرد سيستم هاي الكترونيكي
نقش و جايگاه صنعت گردشگري و پديده گرمايش جهانيدر تقابل با يكديگر
طراحي شهرك دانشجويي با رويكرد معماري پايدار در منطقهسوادكوه مازندران
روش موفق(ساخت بهره برداري انتقال)- Bot در تامين مالي پروژه ها
گردشگري عامل موثر بر توسعه و برنامه ريزي روستايي
بررسي زماني رخداد مخاطره برف سنگين در شهر اصفهان
بررسي تاثير ميزان رطوبت شهر كرماندر سلامت دام و طيور
نوسانات اقليمي و تأثير آن بر تغييرات محيطي و اقليم شهرها
مطالعه روند مهاجرت روستا – شهري بعد از وقوع جنگ تحميلي (مطالعه موردي: دهستان نصرآباد، شهرستان قصر شيرين)
بررسي اثرات مراكز ICT در توسعه اجتماعي واقتصادي روستا (مطالعه موردي روستاي خورنگان شهرستان فسا)
شناخت خانه ي زائرپور
بتن ريزي در شرايط هوايي گرم و مناطق خليجي
جستاري برنقش آب به مثابه فرهنگ در معماري بناهاي تاريخي
سپه خياباني پايدار، الگويي براي شهرسازي انسانگرا
تأثير جغرافيا در بهره گيري از انرژي طبيعي پايدار در معماري اقليم گرما و خشك ايران مطالعه موردي خانه هاي سنتي در شيراز و كاشان
شناسايي مناطق نمونه گردشگري جهت جذب گردشگر و توسعه منطقهاي در استان اردبيل
ضرورت سبك سازي و استفاده از فناوري هاي نوين در كاهش وزن ساختمان
ضرورت مديريت بر نحوه انتقال بتن
بررسي مسائل حقوقي سد معبر توسط دستفروشان (نمونه موردي: منطقه يك شهرداري اهواز)
سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان هرمزگان از نظر شاخص آموزشيبا استفاده از روش تاكسونومي عددي
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري با تأكيد بر مشاركت(نمونه موردي محدوده ي ميدان فلسطين، منطقه 2 زاهدان)
بررسي تطبيقي فضاهاي بينابيني در مساكن سنتي اواخر دوره قاجاريه(نمونه موردي در كاشان، يزد و زاهدان)
مكان يابي ايستگاه هاي اتوبوس به منظورافزايش بهره وري حمل ونقل عمومي
سير تغييرات و تحولات شهرسازي زاهدان
بررسي نقش توزيع فضايي كاربري هاي خدماتي در پراكنش جمعيت(مطالعه موردي: منطقه يك شهر تهران)
تحليل فضايي نظام استقرار سكونتگاه هاي روستايي شهرستان ساوجبلاغ
اثرات گاز رادون در محيط ساختمان
ضرورت رفتارشناسي سيستمهاي سازه اي قابي از گذشته تاكنون
بررسي معيارهاي اساسي بافتهاي فرسوده شهري
بررسي نقش گردشگري در توسعه اقتصادي اجتماعي –( شرق گيلان)
جلوه هاي ملكوتي خانه بروجردي ها در آيينه فضاهاي ميانه
تبيين و آمايش شهرهاي منطقه كلانشهر تهران بر اساس شاخصهاي توسعهبا استفاده از مدلVICOR
نگرشي روان شناختي به مفهوم مكان به مثابه ظرف بازنمايي خاطرات جمعي در فضاهايعمومي
تاثير خشكسالي بر درياچه ها و فعاليت هاي وابسته به آن(مطالعه موردي: درياچه زريوار-مريوان)
بررسي نقش مشاركت در نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري
اصول معماري پايدار در طراحي مجتمع تجاري
قابليت جمع آوري رواناب شهري با استفاده از مدل SWMM(مطالعه موردي: شهر بابلسر)
بررسي تغييرات ضريب رواناب دوره بازگشت هاي مختلفدر حوزه آبخيز شهري بابلسر
تحليل راهبردي قابليت ها و تنگناهاي توريسم درماني با تاكيد بر چشمه آب معدنيقرمرض(شهرستان نكا)
بررسي چگونگي بهره گيري سيستم مديريت دانش KMS از فناوري اطلاعات IT
بررسي نقش مشاركت كودكان در توسعه پايدار معماري
ضرورت ارزيابي اثرات زيست محيطي بناهاي بلند مرتبه در قزوين
دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا برنامه ريزي، معماري و شهرسازي عوامل موثر بر مهاجرتهاي روستايي در دهستان قره باشلو شهرستان درگز
نقش گردشگري در توسعه نواحي روستايي (مطالعه موردي روستاي اسكر)
بررسي تاثير توليد محصولات ارگانيك جيرفت بر اقتصاد كشاورزي روستامطالعه موردي: كشت وصنعت جيرفت روستاي علي آباد
تكنولوژي نو در معماري معاصر و نگرش آن به انسان
تحليل همديدي يخبندانهاي شمال غرب ايران
تحليلي بر برنامه ريزي كاربري اراضي در طرح هاي توسعه شهريبا تأكيد بركاربري فرهنگي (مطالعه موردي: شهر لاهيجان)
ارزيابي شاخصهاي كيفيت زندگي در شهرهاي مرزي، نمونه موردي شهر مرزي بانه
ارزيابي آسايش معماري همساز با اقليم و محيط زيست بر مبناي شاخص ماهاني (مطالعه موردي: شهر سنندج)
مديريت بحران كاربري ها در نواحي شهري(پژوهش موردي: نواحي شهر ياسوج)
بررسي سيركولاسيون مسافرين در سكوهاي دو طرفه و جزيره اي ايستگاه هاي متروو نقش آن در طراحي معماري ايستگاه
راهكارهاي دستيابي به معماري پايداربا تكيه بر نقص دولت، مردم و متخصصان حوزهمعماري و شهرسازي
اصول و معيارهاي طراحي اكولوژيك در اقليم گرم و خشك
تاثير نمادگرايي شمسه در بازآفريني معماري سنتي
تغييرات ژئومورفولوژيك نيمرخ طولي و عرضي رودخانه تلخهرود زنجان
بررسي نماد ونشانه هاي به كار رفته در عناصر تزييني بناهاي بومي استان گيلان
بررسي عوامل موثر بر اجتماع پذيري و تعاملات اجتماعي در طراحي فضاهاي عمومي معماري
فضايي براي ماندن؛ طراحي مجتمع هاي تجاري تفريحي با نگزش افزايش سرزندگي وتعاملات اجتماعي
بررسي محدوديت ها و موانع گسترش فيزيكي شهر بندر انزلي
بررسي نقش ساختمانهاي سبز در بهبود شرايط زيست محيطي شهرها
توسعه گردشگري جاهعه محورتالاب انزلي ، راهكاري جهت ارتقا اكوتوريسمپايدار در ايران
تاثير تعاملات اجتماعي در طراحي مجتمع مسكوني
بررسي تاثير نورپردازي تعاملي در فضاهاي شهري و تحليل پروژه نورپردازي تعامليميدان كندي
تبيين مفهوم معماري زمينه گرا در بافت سنتي شهر كرمان
بررسي نقش معماري در طراحي فضاهاي آموزشي با رويكرد پدافند غيرعامل (نمونهموردي: منطقه 22 تهران)
تدوين اصول طراحي فضاهاي آموزشي با رويكرد پدافند غيرعامل در جهت توسعهپايدار شهري (نمونه موردي: منطقه 22 تهران()
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
كاهش هزينه هاي طول عمري در برنامه ريزي شهري به روش مهندسي ارزش درشهر شاهرود
بررسي، تحليل و شناسايي شبكه معابر اضطراري در برابر زمين لرزه با استفاده از نرم افزار GIS (نمونه موردي: منطقه 3 كلان شهر تهران)
بررسي عوامل موثر بر توسعه پايدار اقتصادي و صنعتي گردشگري در شهر كياسر
بررسي معيارهاي ارتقاي حس امنيت اجتماعي در فضاهاي عمومي شهري
تاثير تغيير ابعاد همسايگي در مدل خودكاره سلولي(منطقه مورد مطالعه: شهر شيراز)
شاخصه هاي مسكن بومي و ارتباط آن با مصاديق معماري پايدار در ايران
امكان سنجي توسعه صنايع روستايي در نواحي روستايي(نواحي روستايي شهرستان كرمانشاه)
بررسي معماري خانه بروجردي هاي كاشان وكاربرد تزيينات آن درطراحي معماريداخلي
بررسي توزيع مكان هاي دفن پسماند روستايي با پراكنش سكونتگاههاي روستاييمطالعه موردي: شهرستان گناباد
بررسي و ارزيابي نقش پايانه مرزي مهران در توسعه پايدار روستايي
بررسي فرآيند مديريت بحران در شهر اهرم با استفاده ازنرم افزار GIS
دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا، برنامه ريزي، معماري و شهر سازيسازه هاي مكتب اصفهان در معماري اسلامي در دوره ي صفويه
مجتمع ايستگاهي مترو
بهينه سازي استقرار فضا و واحدهاي اداري با مدل AHPمورد : شهرداري مرند
سنجش ميزان رضايت مندي شهروندان از عملكرد شهرداريمطالعه موردي شهرداري منطقه يازده اصفهان
نشانه هاي شهري و هويت
نقش گردشگري بر توسعه اجتماعي اقتصادي(اشتغال) از ديدگاه جامعه ميزبان –مطالعه موردي ( شهر توريستي سي سخت)
انديشه ها و نظريه هاي دكتر آرمين محسن دانشگر و تأثيرات آن بر معماري محافل غربي
نقش پياده گستري بر توسعه گردشگري شهري منطقه 12 تهران(مطالعه موردي خيابان 15 خرداد و كوچه مروي)
تبيين رويكرد امنيتي در شهر الكترونيكي
ارزيابي كمبودهاي فضاهاي كاربري مسكوني نمونه موردي شهر رشت
ارايه راهكاري مناسب در مديريت واحد ويكپارچه مبلمان شهري در زيباسازي شهر
مطالعات ترافيكي درحوزه برنامه ريزي شهري
كاربرد GPS ، ITS و GIS و غيره در بهبود طرحهاي حمل و نقل
تحليل نقش سرمايه اجتماعي و فضاي جغرافيايي بر تصوير سازي ذهني پليس
تحليل و بررسي وضعيت اشتغال شهرستانهاي استان كرمانشاه طي دوره 1385- 1390
تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي در استان كرمانشاه بر اساس مدل Topsis
مكان يابي مراكز خدمات فوريت هاي پزشكي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(نمونه موردي: جاده چالوس)
تحليل و تبيين عدم تعادلهاي سازمان فضايي در شهرستان قروه
بررسي نماد در معماري و آثار شيخ اشراق(استفاده از آنها در معماري )
طراحي، توسعه يك سامانه حامي تصميم گيري تحت وب براي طراحي تور در شهرتهران با در نظر گرفتن محدوده سرويسدهي
كاربرد اصول و روشهاي برنامه ريزي شهري در تهيه طرح هاي جامع شهري با تأكيد برپدافند غيرعامل(مطالعه موردي: شهرچالوس)
نقش ITS در مديريت ترافيك شهري
بررسي نقش گردشگري در توسعه فضايي كلان شهرها
سير انديشه ها در معماري پايدار
بازآفريني هويت تاريخي خيابانهاي شهري در قالب طراحي محورهاي پياده، نمونه موردي محور پياده طالقاني زنجان
امكان سنجي بهسازي بافت با ارزش روستايي بمنظور توسعه گردشگري مطالعه روستاي درا سرادهستان لنگارود شرقي، بخش مركزي، شهرستان عباس آباد
بررسي ويژگي هاي معماري ايراني در پلان، نما، فرم با استناد به تاريخ معماري ايران
بررسي قابليتهاي ژئوتوريسمي اشكال كارستي حوضه اخلمد
بررسي نقش و عملكرد شهرداري ساري در توسعه گردشگري شهري
صنايع روستايي عاملي تأثير گذار بر فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي مناظق روستايي
تحليل توسعه يافتگي روستايي و اولويت بندي مشكلات ومسائل(نمونه تجربي : دهستان انزل شمالي , اروميه )
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي
نقش و جايگاه شهرهاي كوچك بر توسعه مناطق روستايي با تأكيد بر شهر قلعه تل شهرستانباغملك خوزستان
تبديل مناطق روستايي به شهر و تأثير بر شرايط اقتصادي و اجتماعي ساكنين با تأكيد بر شهرشرافت در شهرستان شوشتر
تحليل همديدي يخبندانهاي غرب ايران(مطالعه موردي:استانهاي كردستان،كرمانشاه وهمدان)
تئوري آشوب ونقش آن در فرآيندمديريت و برنامه ريزي شهري
شهر و منظر شهري
لزوم توجه به نيازهاي كودك در فضاي شهري
بررسي تجارب و مصاديق موفق محورهاي شهري به منظور ارائه الگوهاي طراحي
طراحي مكان در معماري با تكيه بر ديگاه هاي اشراق
تحليلي بر روند گسترش فيزيكي كاربري اراضي شهري واثرات آن بركيفيت آبخوان(مطالعه موردي :شهر مشهد)
فرآيند آسيب شناسي مرمت سراي تاريخي آقا در بازار اصفهان
بام سبز راهكاري براي بهبود شرايط زيست محيطي با تأكيد بر آلودگي صوتي
وضعيت كاداستر در ايران
مديريت صحيح منابع آبي وسلامت آب شالوده اصلي برنامه ريزي شهري وتوسعه پايدار
بررسي نقش رعايت ملاحظات دفاع غيرعامل دربرنامه ريزي شهري به عنوان زيربناي توسعهپايدار ، دركاهش آسيب پذيري شهرها و كاهش خسارات وارده وعوارض نامطلوب ناشي ازحوادث وسوانح
بررسي تحليلي مفهوم ،تاريخچه، نقش،وكاربردبرنامه ريزي و آمايش سرزمين به عنوان زيربنايتوسعه پايدارشهري ومنطقه اي
بررسي تحليلي نقش بانوان، مردان ، آموزش وترويج در بازيافت پسماند وتوسعه پايدارمحيطزيست شهري
معماري سبزمتضمن طراحي واحداث مجتمع هاي زيست انساني همسازباطبيعت ، محيط زيست،فرهنگ سرزميني،خلق بناهاي كم هزينه ، قابل زيست وپايدار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید