نمایه سازی مقالات اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن

نمایش مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آنمجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط مرکزآموزش علمی-کاربردی زاهدان2 و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان – موزه جنوب شرق برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۴۷عنوان مقاله تخصصی شامل۴۱۱۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن

نقش و جايگاه تاثير شهروندان در تحقق طرح هاي توسعه شهري و افزايش تاثيرگذاري آنها در اجرا و تهيه طرح ها
جايگاه شهرداريها و شوراها در اجرايي كردن مفاهيم توسعه پايدار با نگاهي بروضعيت قوانين فعلي
الگو برداري از معماري بومي شهر اردبيل در جهت استفاده از انرژي خورشيدي درساختمانهاي معاصر
سازه، زلزله و بهسازي لرزه اي
نگاهي به معماري شهر سوخته و اثر آن در جذب گردشگري
محرميت در كالبد و روح معماري خانه ايراني_اسلامي
موسيقي در معماري ايراني
تأملي درارتباط روحي انسان ، با روح مكان درالگوهاي بناهاي پايدار
بررسي عوامل مهم موثر در نظام رفتاري متقابل انسان ومحيط دركيفيت زندگي
مبلمان وفضاي شهري، انديشه اي اجتماعي و زيباسازي شهر به سبك اسلام
توسعه شهر پايدار با تكيه بر الگوي ايراني – اسلامي
ارزيابي دقت سامانههاي شبيهساز گسترش شهري مبتني بر الگوريتمهاي فراابتكاري(مطالعه موردي: كلانشهر تهران)
مرمت بافت ها وآثار تاريخي بانگرش به حفظ هويت آثاروجلب گردشگران برسي تاثير معماري ساسانيان(قبل از اسلام) بر معماري قاجار(معماري اسلامي) برسي نمونه موردي بناهاي دامنه زاگرس مي باشد
نماد و سمبل آب در معماري
تبيين نقش انرژي و اقليم در شكلدهي به فضاي معماري و فضاي شهري ايران ،نمونه موردي (شهرستان دره شهر)
روند گسترش بازار ها و تاثير آن بر شكل گيري شهر ها
نقش عناصر معماري مسكوني بومي بوشهر در جهت پايداري بنا، با تاكيد برجايگاه حياط مركزي
زلزله
جايگاه شهرداريها و شورا ها در اجرايي كردن مفاهيم توسعه پايدار شهري
الگوهاي طراحي منظردرامتدادحاشيه رودخانه هاي درون شهري (مورد مطالعه:رودخانه مهاباد)
معماري؛ برپايه مفهوم توسعه پايدار
بررسي تأثيركيفيت هاي محيطي برتعاملات اجتماعي درفضاهاي عمومي شهري (مورد مطالعه:خيابان جمهوري اسلامي مهاباد)
طراحي پياده راه ها در شهرمهاباد؛ با محوريت توسعه پايدار
كاربرد فناوري هاي نوين درمعماري و شهرسازي پايدار
نقش آرامگاه بداق سلطان در هويت شهرمهاباد
نقش فرهنگ درشكل گيري مكانهاي شهري شهر مهاباد
اصول طراحي شهري پايداردرحاشيه رودخانه هاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
بررسي تطبيقي معماري پايداري در معماري مسكوني قاجاريه و معاصرشيراز
رهيافتي به انرژي تجديدپذيرخورشيدي،بانگاهي اجمالي به سيستم فتوولتائيك
نقش حس مكان دربازيابي هويت به مكان هاي تاريخي(نمونه موردي:بازارسنتي تبريز)
اسلام و بازخواني عناصر تجسد كالبديش
ويژگي هاي شهري و شيوه هاي ساخت در شكل گيري كالبد و فضاي شهري با تاكيد بر نقش محرميت
تجارت و مدرنيته در فضاهاي شهري امروز
راهبردهاي موثر در جهت پايداري بافت فرسوده  مورد مطالعاتي بافت فرسوده شهر علي آباد كتول
بررسي اثر سطح مقطع ميلگرد كششي بر شرايط خدمت و نهايي تيرهاي بتن مسلح و مقايسه نتايج عددي و آزمايشگاهي
بررسي اثر عمق تير بتني بر رفتار مكانيكي تيرهاي بتن مسلح و مقايسه نتايج عددي و آزمايشگاهي
تعريف شاخصهاي مكانيابي و تعيين كاربري اراضي براساس اصول ايراني اسلامي
بررسي جايگاه و نقش محرميت در معماري ديروز و امروز
درآمدي بر الگوهاي نورپردازي در معماري اسلامي و معاصرسازي آن
نقش و تاثير طبيعت در شكل گيري و جابجايي استقرارها و معماري اسلامي سيستان
بازشناسي اصول وارزشهاي معماري سنتي و انسان محور ايراني وبازخورد آنها در ساختمانهاي معاصر
شناخت ارزش هاومفاهيم معماري وشهرسازي اسلامي
تاثير محيط مسكوني بر معماري,فرهنگ و ايجاد احساس تعلق محيطي در افراد
بررسي و تحليل نقش آثار و ابينه تاريخي در جذب گردشگران و تأثير آن درتوسعه وتوانمند سازي بافت هاي فرسوده، مطالعه موردي؛ شهر تاريخي ماسوله.
توسعه پايدار شهري با مديريت شهري پايدار
مقايسه تطبيقي معماري مسكن سنتي و معاصر رفسنجان (نمونه موردي:خانه حاج آقا علي)
تاثير انتشار اصوات بر امنيت رواني ساكنان در فضاي مسكوني
دسته بندي مفهوم شهر اسلامي
تأثير نور در شكلگيري حس معنويت در مساجد
تأثير اقليم بر معماري يخچال و آب انبار
معماري پايدار و نقش آن در حفظ و ارتقاء هويت شهري
شناخت موانع ،محدوديتها وشاخص هاي توسعه شهري پايدار
تبيين مولفه هاي پايداري در بافت سنتي اقليم گرم و خشك ايران با تأكيد بر بهره گيري از انرژي هاي طبيعي
برنامه ريزي اقليم- معماري در شهر جيرفت با توجه به شاخصهاي زيست اقليم
بررسي تأثير خشكسالي بر توسعه پايدار شهري نمونه موردي: منطقه سيستان
بررسي الزامات قانوني در جهت بهره وري از انرژي هاي تجديد شونده و نقش آن درتوسعه پايدار شهري
بررسي معماري مساجد همساز با اقليم
بررسي تطبيقي باغ هاي ايران و چين
مجموعه بيت الحرام و تاثيرات آن بر معماري دوران اسلامي ايران
اخلاق شهروندي و محيط زيست پايدار
مديريت شهري و محيط زيست پايدار
نقش پذيري شهروندان در توسعه پايدار شهري
آمايش انديشه پلوراليسم در معماري و شهرسازي اسلامي معاصر
نقش،جايگاه و تاثير شهروندان در تحقق توسعه پايدار شهري
تحليلي بر مكان يابي مساجد در بافت جديد شهرها , نمونه موردي شهرك الغدير كرمان
نقش قداست در عناصر معماري مسجد( بارويكردمفاهيم ضمني)
ارزش هاي معنوي همسايگي در اسلام
ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها با مطالعه موردي سد كهير
سازه هاي خاكي ، مصالح سنتي روش هاي نوين راهكاري جهت ميل به معماري پايدار
بررسي چند فناوري حفاظت از ساختمان ها و محوطه هاي باز آنها به منظور بهبود مقاومت انفجاري از منظر پدافند غيرعامل
معماري اكوتك، آشتي تكنولوژي پيچيده با مسائل محيطي
تحليل و بررسي طرح معماري مسكن بر مبناي مؤلفه هاي قرآني
نقش اقليم در طراحي معماري سنتي موردكاوي:يخ چال
نگاهي بر مبناي و مفاهيم زيبايي شناسي اسلامي وتبلور آن در بقعه متبركه امامزاده حسين(ع) قزوين
بررسي و شناخت ارزشها و احكام ديني مرتبط با معماري مسجد
بررسي نقش مستطيل طلايي در پيمون ايراني
فضاهاي معماري ايران با رويكرد به مقوله تصوير سازي در ديوان حافظ
جايگاه شورا ها در اجرايي كردن مفاهيم توسعه پايدار شهري از منظر بازآرائي عناصر ومولفه هاي توسعه اي شهري و پيشرفت و رونق همه جانبه منطقه اي با رويكردهاي نوين
تاثير فرهنگ وبازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي از منظر اثرگذاري اقتصاد برمعماري بومي با نگاهي ويژه برمسكن و موضوعيت دوره اي زماني با تاكيد بر گذشته و آينده
بررسي سير تاريخي مفاهيم گل نيلوفر آبي(لوتوس) در هنرومعماري اسلامي و ايراني تاملي اجمالي بر تجلي نماد نيلوفرآبي در هنرهاي آريائي ، شرقي وايراني – اسلامي
بررسي سير تاريخي آرت نوو 1 و تاثيرپذيري آن از هنرومعماري اسلامي و ايراني
بررسي منحني لنگر- دوران اتصال ناوداني برعكس تحت بارگذاري يكنواخت
نقش رنگ در طراحي شهري به منظورخوانايي،پويايي و ارتقاء سطح كيفي و بصري شهر در جذب توريست
تحليل و مطالعه باغهاي ايراني در دوره قاجار(نمونه موردي: باغ و عمارت رحيمآباد بيرجند)
مرمت بافت ها و آثار تاريخي با نگرش به حفظ هويت آثار و جلب گردشگران
شهر اسلامي نشانه و ماوي امر قدسي مقياس عملي:سير حركتي از خانه تا مسجد جامع شهر
تحليلي بر برنامهريزي مسكن با تأكيد بر توسعه پايدار شهري نمونه موردي: شهر زابل
تاثير شكل بافت و الگو توسعه شهر بر ترافيك نمونه موردي : ايران – مشهد- قاسم اباد
تاثير جريان باد بر آسايش حرارتي در فضاهاي شهري(نمونه موردي شهر زابل)
مقايسه ي مدل دوام شبكه هاي عصبي براي سازه هاي بتني
شهر مياني و توسعه پايدار منطقه اي
آب و معماري خانه هاي اقليم گرم و خشك و نقش آن در توسعه گردشگري اين مناطق
نقش فضاهاي عمومي در پايداري اجتماعي
محلات مسكوني عنصر اصلي شهر پايدار
ارزيابي شرايط زيست اقليمي شهر زاهدان با استفاده از شاخص دماي فيزيولوژيك (PET)
بررسي خشكسالي هاي جنوب شرقي ايران و پيامدهاي زيست محيطي آن در فضاي شهري
بررسي نماد سواستيكا يا گردونه ي مهرآريايي در تزيينات معماري اسلامي
قوانين ونظريات مربوط به حاشيه نشيني ازدريچه توانمندسازي مناطق حاشيه نشين
ضرورت احياءبافت هاي فرسوده غيرتاريخي بارويكردمشاركت جويانه
پيش بيني خوردگي ناشي از كلريدآرماتور در سازه هاي بتني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
معماري همساز با اقليم ايرانشهر بر مبناي شاخص اوانز
معماري همساز با اقليم شهر بندرعباس بر اساس شاخص رنجش
مفاهيم موسيقيايي در معماري اسلامي (مطالعه موردي بناي هشت بهشت)
بررسي عملكرد سامانه حرارتي با رويكرد گرمايش از كف گرمابه هاي تاريخي ايران (نمونه موردي حمام گپ خرم آباد)
طراحي با استفاده از اصول باغ ايراني جهت حفظ هويت فرهنگي و بهسازي منظر دربناهاي تاريخي (نمونه موردي: طراحي باغ خسروآباد سنندج)
ارزشگذاري بر مناظر تاريخي- طبيعي دور از مراكز شهرهاي امروزي با تأكيد بر احياي هويت اين مناظر(نمونه موردي: منظر تاريخي- طبيعي شاه فيروز سيرجان)
تحليلي بر منظر و بافت شهري، شهر فنوج
جامعه شناسي و روانشناسي شهري (فرهنگ شهرنشيني و حقوق شهروندي با محوريت روانشناسي محيطي در جهت تعامل فضاي سبز )
تحليلي بر روند تحولات معماري شهرهاي اسلامي در طول زمان، با نگاهي به ايران
ارزيابي قابليت هاي توسعه پايدار شهرخرم آباد از منظر ميراث فرهنگي و طبيعي
بهبود كيفيت فضايي گذر تجاري ليان بندر بوشهرجهت ارتقاء كيفي زندگي جمعي شهروندان
بررسي تاثير باد در معماري بوشهر (نمونه موردي، محله بهبهاني ها)
راهكارهاي معماري پايدار در بافت قديم بوشهربا تاكيد بر اثرات اقليم بر شيوه پاسخويي به محيط طبيعي
بررسي خلوت به عنوان يك رفتار اجتماعي در معماري سنتي ايران ( نمونه موردي: بافت قديم بوشهر )
حمام گپ خرمآباد؛ اثري فرهنگي از عصر قاجار
بازسازي بافت فرسوده بازارهاي تاريخي با نگرش به حفظ هويت آثار و جلب گردشگران (نمونه موردي : بازار تجريش و محوطه اطراف امام زاده صالح)
بررسي عوامل موثربر پايداري تعاملات اجتماعي درپياده راه ها (نمونه موردي: پياده راه جنت)
اهميت پدافند غير عامل در افزايش توسعه پايدار شهري
بررسي نقش و جايگاه حمام به عنوان عنصر ساختاري درفضاهاي شهري شهر اسلامي (باتأكيد بر حمام هاي دوره صفوي شهراصفهان)
بررسي معماري ايراني به منظور دستيابي به اصول و ضوابط پايدار در معماري معاصر
شير و خورشيد، تحليل نقشي نمادين در هنر و معماري دوران اسلامي
ارزيابي و بكارگيري مصالح هوشمند در صنعت ساختمان با رويكرد توسعه پايدار و صرفه جويي در انرژي
گردشگري شهرستان بافق بااستفاده ازمدل SWOT
ارزيابي فضائي مبلمان شهري در ساماندهي و زيباسازي فضاهاي گردشگري شهري با استفاده ازمدل سوات (مطالعه موردي شهرستان سروستان)
بررسي راهكارهاي بهبود كيفيت فضايي در محور تاريخي- مذهبي با رويكرد توسعه گردشگري نمونه موردي: خيابان مسگرها حد فاصل بازارتا امامزاده سيد ابراهيم شهر زنجان
بررسي دسترسيها و نظام حركتي و تاثير ترافيك بر كيفيت فضايي در محورتاريخي- مذهبي با رويكرد توسعه گردشگري (خيابان مسگرها، زنجان)
راهكار هاي طراحي شهري در حفظ و زنده كردن معماري بومي مناطق گرم حاشيه كوير (نمونه موردي شهر سيرجان)
نقش فرهنگ اسلامي در شكلگيري فضاهاي عمومي شهر خلاق
بررسي تغييرات مفاهيم هويت هاي معماري انسان مدار از سنتي به مدرن در ايران
معماري و بحران هويت شهري
رويكردهاي طراحي استراتژيك در تلفيق كاربري هاي شهري براي كسب پيوند اجتماعي
ساماندهي كاربري هاي فضاهاي عمومي شهر، تركيبي از انعطاف پذيري و حيطه بندي براي گسترش فرهنگ و خلاقيت كودكان در محيط
تكنولوژي در فضاهاي خانه، فرآيندي در تعامل با روانشناسي فرهنگ سكونت
نورپردازي، عنصر القاي كيفيت و هويت در فضاهاي طراحي شده ي معماري
تحليل و بررسي راهكارهاي توسعه پايدار در جهت بازسازي و احياء بافت تاريخي محله گازران- اردبيل
تحليل و بررسي نقش صنعت گردشگري پايدار در توسعه فرهنگي با تاكيد بر حفظ هويت ابنيه تاريخي
ارزيابي زيست اقليم انساني شهركرد با استفاده از شاخص ترجونگ
ارزيابي آسايش زيست اقليمي شهر اهواز با استفاده از شاخص فشار عصبي
بررسي معماري اسلامي در آثار معاصر
بررسي فرهنگي نشانههاي شهري بر سيماي شهر با رويكرد اسلامي
ورودي شهر از معنا و مفهوم تا واقعيت در شهرسازي ايراني اسلامي
تحقق مديريت شهري پايدار در ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري
پيادهراه عاملي براي توسعه پايدار شهري
جستاري در سير تحول ميدان به عنوان فضايي تعريف نشده در شهرهاي ايراني
ارزيابي و سنجش شاخصهاي بافت فرسوده و امكان سنجي سرمايهگذاري در توسعه پايدار شهري (موردي: ناحيه يك شهرداري منطقه هشت شهر مشهد مقدس)
بررسي تطبيقي عنصر روايت در قصه هزار و يك شب و مسجد جامع اصفهان
بررسي تاثير پوزولان متاكائولين در كاهش ميزان خوردگي نمونه هاي بتن مسلح در زاهدان
نقش فناوري نانو در معماري پايدار
محور طلايي هفت باغ علوي، گزينهي برتر توسعه گردشگري استان كرمان
چگونگي حفاظت و احياء عنصر بادگير سنتي به جا مانده در بافت تاريخي رفسنجان
بازشناسي مولفه هاي محله اسلامي گامي به سوي توسعه ي پايدار محلي
محله اسلامي جايگاهي براي تجلي ارزش هاي انساني
معماري پايدار به عنوان محصول فرآيند معماري
تاثير اقليم بر شكل گيري بافت شهري در گذر زمان
ارزيابي بادگير هاي سنتي ايران و مقايسه با باد گير هاي مدرن
نقش انرژي هاي نودر معماري بومي در مناطق كويري
نقش برنامه ريزي شهري جديد در تحقق توسعه ي پايدار شهري
نقش بازار در ساختارفضايي شهرهاي اسلامي
آثار فرهنگي،اجتماعي ، اقتصادي و تربيتي وقف در جامعه اسلامي
هنر و زيبايي از ديدگاه انديشمندان ( اسلامي و غربي )
بررسي اهميت رنگ در طراحي فضاهاي شهري
نقش برنامه ريزي كالبدي در جهت ارتقاء كيفيت زندگي شهرهاي جديد نمونه موردي شهر جديد آفتاب
مروري بر تاريخ پزشكي و معماري بيمارستان ها
كاربردسازه هاي هوشمند در ساختمان سازي صنعتي
نقش مديريت در بازپروري هويت معماري ايراني- اسلامي جهت كيفيت بخشي در امر ساخت وساز مسكن
مفاهيم و اصولي براي معماري با الهام از راههاي برخورد طبيعت با سازه ،فرم ، كاركرد و وحدت اجزء و كل
اهميت محيط و مصالح بر معماري بومي ايران / اروميه
ناگفتههايي از آبانبارهاي شهر لار: بازشناسي اصول معماري وساختاري آبانبارها
جستجوي مفاهيم پايداري و اخلاق زيستمحيطي معاصر در آموزههاي اسلامي
تاثير سازه بر طراحي بناهاي خاص(نمونه موردي:بررسي موزه ها)
هماهنگي ميان نماي ساختمان و جداره شهري رمز رسيدن به سيماي شهري مطلوب
طراحي مسكن روستايي انرژي صفر با رويكرد معماري اقليمي (مورد تحقيقاتي در روستاي خوشابر، شهرستان رضوانشهر،استان گيلان)
Questioning the tension roof additions to Historical buildings and Monuments
بررسي عددي نقش حفاظ خاكي در كاهش اتلاف انرژي در اطراف ساختمان با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
اهميت فضاي سبز در طراحي شهر پايدار(نمونه مورد مطالعه: شهر بيرجند)
تاثير فرهنگ و باز پروري هويت فرهنگي در معماري بومي
تجلي نور در معماري اسلامي – ايراني
بررسي رابطه بين امنيت و كيفيت زندگي شهرهاي اسلامي با تأكيد بر ايران
بررسي ظرفيتها و محدوديتهاي گردشگري شهر بافت
راهكارهاي توسعه گردشگري شهري با استفاده از مدل راهبرديSWOT مطالعه موردي: منطقه خبر شهرستان بافت
طراحي محيط زيست شهري
بررسي اصول مديريت مديران شهري بر يكپارچگي مديريتي شهر هاي اسلامي با تأكيد بر توسعه پايدار شهري
بازشناسي شهرسازي ايراني- با رويكرد حضور در فضاي شهري (بررسي موردي شهر اردستان)
استفاده ازروش آناليز تصوير به پارامتر هاي عددي 1 در طراحي پارامتريك جداره هاي آجري
طراحي مجتمع تفريحي، فرهنگي با گذار از مباني معماري پايدار در شهر كرمان
بررسي ضرورت بازشناسي نقش هويت معماري ايراني- اسلامي در گردشگري منطبق با بينش اسلامي
نقش معماري پايدار در نظام شكل گيري عناصر متكثر شهري در جهت توسعه تفكر شهرسازي جديد
بررسي روشهاي تقويت برشي تيرهاي بتن مسلح به كمك كامپوزيتهاي FRP
بررسي روشهاي مرسوم تقويت خمشي تيرهاي بتن مسلح با كامپوزيتهاي FRP
پدافند غير عامل و ارزيابي امنيتي آن در شهر زاهدان
بازآفريني فرهنگ در بافت تاريخي شهر خرم آباد با تاكيد برگردشگري شهري
شاخص هاي توسعه پايدار شهري
معرفي ويژگيهاي معماري و تزييني امامزاده شاهزاده عبدالمومن حبيب آباد
مورچه خورت نمونه اي نادر و سالم از فضا ها و بافتهاي كهن شهري دوره اسلامي
تأثيرپذيري ابعاد حس مكان از ادراكات ذهني در محله هاي مسكوني شهري
تأثير فرهنگ بر معماري
بررسي نقش فن آوريها و سيستمهاي نوين در معماري شهرهاي آينده (مطالعه موردي پاركها وفضاي سبز شهر زاهدان)
بررسي چالشهاي زيست محيطي درتوسعه شهري با تاكيد بر رشد جمعيت (نمونه موردي: مديريت شهري زاهدان)
مروري بر نقش مبلمان شهري در زيبا سازي منظر شهري نمونه موردي شهر دزفول
بررسي جايگاه نور در باز زنده سازي بناهاي تاريخي؛ نمونه موردي پل قديم دزفول
ارزيابي نحوه استقرار فضاهاي آموزشي از لحاظ سازگاري با ساير كاربر يها با استفاده از GIS و AHP
نقش مصالح بومي بر سازه هاي نوين
آسيب شناسي بافتهاي فرسوده شهر اروميه (موانع ، كاستي ها، راهكارها)
تاثير آپارتمان نشيني بر هويت محله اي
بررسي نقش اقليم در طراحي معماري(مطالعه موردي: بندر انزلي)
بررسي جايگاه و نقش بازار در معماري اسلامي با استفاده از مدل SWOT (نمونه ي مورد بررسي معماري اسلامي بازار تهران)
برنامه ريزي كاربري اراضي جهت ايمن سازي در برابر زلزله (نمونه موردي: منطقه سه تهران)
بررسي اصول و معيارهاي مكانيابي اراضي در برنامهريزي كاربري اراضي شهري؛مطالعه موردي ارزيابي مكانيابي پارك مادر منطقه 2 شهر كرمان
جايگاه مصالح، فرم و شكل در پايداري چهارطاقيهاي پيش از اسلام
تاثير فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي
نگاهي به معماري بومي در سكونتگاههاي روستاي نوفرست استان خراسان جنوبي وشناسايي الگوي مسكن روستا
بررسي نقش نور در تجلي حس وحدت در مساجد
ارتقاء توسعه پايدارشهري جهت تحقق هويت اجتماعي
بررسي تطبيقي آرمانشهر افلاطون وآرمانشهر اسلامي ابن سينا
بررسي ساختاري جايگاه مسجد در شهرهاي اسلامي ( با استفاده از نرم افزار GIS)نمونه موردي منطقه 5 تهران
تعادل نظام طبيعت و معماري اقليم گرم و مرطوب بانگاهي بر بوشهر
مطالعه و بررسي مقاوم سازي بافت هاي فرسوده شهري به وسيله روش نوين بكارگيري ميراگرهاي ويسكو الاستيك
مصالح پايدار در مناطق گرم وخشك ايران
بررسي رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري مشهد وعوامل موثر بر آن با تاكيد بر آگاهي از عملكرد
بررسي يك دهه كاركرد شورايار يها در كلالان شهر تهران نمونه موردي محله كاووسيه
شناخت ارزش ها و مفاهيم معماري وشهرسازي اسلامي (جايگاه نور و رنگ در هنر و معماري اسلامي- ايراني)
انديشه ها و نظرات سنت گرايانه سيدحسين نصر و رابطه آن با ستون در معماري اسلامي ايران
چينش عناصر مسجد با رويكرد نشانه شناسانه به معماري اسلامي.(تحليل و بررسي نشانه هاي نهفته در معماري مسجد)
نمادشناسي ستون در معماري مساجد ايران (تحليل و بررسي رموز هندسي نهفته درستون مساجد ايران)
روش شناسي مطالعات شهرسازي اسلامي
بررسي اصول پنج گانه معماري ايراني- اسلامي در بقعه شيخ زاهد گيلاني
نقش معماري و فضاهاي شهري در جايگاه افراد كمتوان حركتي به منظور تحقق پايداري اجتماعي
بررسي راهكارهاي فرهنگي- مذهبي توسعه گردشگري در دهستان تفتان جنوبي با استفاده از مدل SWOT
جستاري در پيام چليپا بر سفالينه هاي ايراني تا كاربرد آن در طرح هاي معماري
شهرها و نقش خلاق آنها براي توسعه گردشگري فرهنگي (مطالعه موردي؛ شهر نورآباد ممسني)
بازشناسي الگوهاي بومي در شهرسازي ايراني
معناگرايي نمادهاي ساختاري در مسجد (بررسي موردي،مسجد امام اصفهان)
نقش معماري دركيفيت توريسم و صنعت گردشگري
بررسي تطبيقي نماي شهري با اصول طراحي شهري (نمونه موردي مشهد، بلوار فرهنگ)
بازشناسي شناسگان معماري اسلامي نمونه موردي: معماري بافت تاريخي بوشهر
تاثير فضاهاي خود مدافع مجتمعهاي مسكوني در پايداري اجتماعي (با رويكرد پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي)
بررسي جايگاه فرهنگ اسلامي در معماري سنتي و معماري مدرن
اكوتوريسم پايدار با تاكيد بر حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
مديريت بحرانهاي زيست محيطي درشهرها با تاكيد بر توسعه پايدار
نگاهي بومگرايانه به طراحي مسكن نوين
چالشي در معماري مدرن از منظر جهاني شدن و بومي گرايي درمعماري
تحليل مفهوم و ماهيت پايداري در معماري سنتي ايران
بررسي نقش اقليمي پنجره هاي جنوبي ومحاسبه ي عمق سايبان مناسب در اقليم يزد
باغ ايراني سمبلي از بهشت جاويدان بر روي زمين (باغ ايراني پژواكي از بهشت)
نقش اجزاء و عناصر معماري در اثرات زلزله بر مناره ها
نقش معماري در سامانه تردد شهري
جايگاه فرهنگگرايي در توسعهي پايدار نوشهرها؛ مورد مطالعه: شوشترنو
هندسه مقدس تا هندسه پارامتريك در معماري اسلامي
مفهوم زمان و تاثير آن در معماري
سيستمهاي فتوولتائيك BIPV گامي بلند در جهت استفاده ازانرژهاي تجديدپذير در كالبد معماري
بررسي نقش انرژي خورشيدي در معماري پايدار
بررسي تاثير شرايط اقليمي بر شكل معماري بافت مسكوني (نمونه موردي اقليم سرد و كوهستاني)
بررسي تاثير طراحي اقليمي بر بافت مسكوني (نمونه موردي اقليم سرد وكوهستاني)
شناسايي و ارزيابي پارامترهاي تأثيرگذار بر ايمني راهها (مطالعه موردي جاده گنج افروز شهرستان بابل)
هسته هاي سازمند شهري، الگوي توسعه پايدار
شهر اسلامي و الگوي پيشرفت و توسعه پايدارنمونه موردي : قاهره ، مصر
تأثير معماري بر گردشگري (نمونه موردي: روستاي هجيج)
موج چهارم انقلاب صنعتي در معماري
بررسي تأثير رنگ ونور در معماري وشهرسازي
تأثير اقليم و منطقه آب و هوايي بر نحوه شكل گيري و فرم بنا (نمونه موردي شهر مشهد)
بررسي عوامل موثر بر شكلگيري اسكان غيررسمي شهر چابهار(مطالعه موردي: منطقه كمب چابهار)
مروري تاريخي بر معماري اسلامي منقوش بر مجموعه تاريخي – مذهبي بسطام در راستاي اهميت سنجي بقاع متبركه در ازمنه قديم
تبيين مفهوم حكمت در معماري و شهرسازي اسلامي
بررسي مصالح نوين در اقليم سرد
نقش مدارس در توسعه و احيا بافت قديمي شهرهاي تاريخي
تاثيرات روانشناختي نور و رنگ درمعماري و ادراكات حسي انسان
بازنگري مفهوم هويت در معماري معاصر ايران و چالش هاي آن
تاثير هويت و الگوهاي رفتاري در طراحي مراكز عمومي شهري با توجه به نظريه هاي طراحي
راهكارهاي معماري بومي منطقه سيستان از منظر مفاهيم توسعه پايدار
كاربرد مصالح جديد ديوار در صرفه جويي انرژي در مناطق سردسير ايران
تاثيرات كيفيت محيطي سكونتگاه هاي نامناسب بر سيماي شهري (نمونه موردي حاشيه محله هاي قديمي شهر گچساران)
تاثير متقابل شهرهاي اسلامي و غربي
بررسي مسجد در معماري و شهرسازي سنتي ايران
رهيافتي در باب هويت اسلامي- ايراني در شهرهاي ايران
بررسي خانه سنتي كويري ايران و عناصر و ويژگيهاي معماري و شهر اسلامي
كاركرد مفهوم حس روح زمان و مكان درمعماري وشهر سازي
بررسي الگوهاي پايدار در معماري سنتي ايران(خانه هاي اقليم گرم و خشك)
مفاهيم توسعه پايدار در معماري سنتي خانه هاي چهارفصل ايران
بررسي فرايندمعماري پايداردر حوزه طبيعت ومحيط ان
تاثير شهرسازي ساساني بر ساخت نخستين شهرهاي صدر اسلام
بررسي آسايش زيست اقليمي استان خراسان جنوبي با استفاده از شاخص اوانز
تاثير مسجد جامع هزار ساله زواره در شكل گيري ساختمان هاي عام المنفعه شهر
بررسي بلوغ مديريتي طرحهاي سازمان آبمنطقهاي تهران(نمونه موردي: طرح ماملو)
بررسي و مقايسهي طرح و پروژه
روند شكل گيري و كالبد معماري بازار سنتي كرمانشاه
توجه به معماري پايدار روستايي ضرورت توسعه پايدار در منطقه سيستان
الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
شناخت عوامل موثر بر سرزندگي و پويايي بافت هاي تاريخي ( نمونه موردي بافت تاريخي كرمان)
زيبا شناسي در معماري اسلامي با تأكيد بر ويژگيها و مباني آن
بررسي عوامل توسعه بام سبز و تاثير آن بر مولفه هاي توسعه پايدار شهري
مشاركت مردمي رويكردي موثر درآفرينش منظر شهري پايدار
تناسبات طلايي در معماري تاريخي: بررسي موردي مسجد آقابزرگ كاشان
ارزشهاي انساني اسلام در خانه ايراني- اسلامي
بررسي نقش فضاهاي عمومي شهر در بهبود كيفيت محيط شهري ( نمونه موردي شهر شيراز)
حضور فرهنگ در الگوهاي هويت ساز معماري بومي
هويت شهري در طراحي معماري پايدار
نظريه ها و انديشه هاي دكتر مهدي حجت در باب معماري و شهرسازي اسلامي
نمود ارزش ها و مفاهيم معماري اسلامي در خلق آثار ايراني
بررسي ساختارهاي ماهيتي باغ شاهزاده ماهان
بررسي مسكن شهر بافت با رويكرد معماري همساز با اقليم
راهكارهاي افزايش امنيت درمحلات مسكوني در راستاي توسعه پايداري (نمونه موردي:محلات بافت تاريخي ايران)
ارزيابي ميزان موفقيت و كارايي شهرهاي جديد و بررسي چالش ها و مشكلات آنها (مطالعه موردي: شهر جديد صدرا)
مفهوم حريم و محرميت در باور و اعتقادات مردم و لزوم بكارگيري آن در مجتمع هاي مسكوني ايراني- اسلامي
طراحي نشانه ها و المان هاي شهري با تاثيرپذيري از الگوها و شاخصه هاي هويت ملي ايراني- اسلامي
طرح باززنده سازي چاپارخانه شريف آباد در قالب دهكده گردشگري فرش ايران
بررسي سيماي شهري دربافت قديمي شهرها ( نمونه موردي خيابان حافظ شهرخرم آباد)
بررسي تجلي هويت معماري و شهرسازي اسلامي در معماري معاصر ايران
تاثير فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي
هويت اسلامي و طبيعت
مفهوم شفابخشي طبيعت در محيط انسان ساخت از منظر اسلام
تاثير عنصر شاخص تابش خورشيد بر معماري همساز با اقليم در مناطق گرم و خشك (زاهدان )
نمود ديدگاههاي ابن عربي در معماري اسلامي
بازشناخت هويت اصيل معماري ايراني بر مبناي موًلفههايي از معماري روستاي زيارت
مسكن مطلوب و تأثير فرهنگ بر آن
بررسي ماهيت اجتماعي محله هاي سنتي با تاكيد بر ابعاد كالبدي شهرهاي ايراني اسلامي
اصولي براي طراحي فضاهاي مسكوني بر اساس بازخواني آموزه هاي معماري خانه هاي سنتي ايران در راستاي پاسخگويي به نيازهاي انسان
بررسي ارتباط المان هاي شهري با هويت شهر(مطالعه ي موردي : شهرستان گنبدكاووس)
فضاهاي سبز شهري در جهت رسيدن به اهداف توسعه پايدار
نمود پرهيز از بيهودگي در معماري خانه هاي سنتي ايران
تجلي سلسله مراتب هفت گانه وجود انسان در باغ ايراني مطالعه موردي باغ شاهزاده ماهان كرمان
عبادتگاه, مكاني براي آرامش در بيمارستان
بررسي ويژگيهاي معماري ايراني اسلامي در پايداري خانه هاي سنتي اصفهان
تدوين مولفه ها و هنجارهاي مترتب بر هويت پايدار شهري در شهرهاي جديد(نمونه موردي: شهرجديد انديشه)
احياي هويت گمشده شهرهاي معاصر با تاكيد بر رويكرد نوين مكان
ارتباط مراتب هستي و انسان با معماري
واكاوي بحران هويت در نماهاي معماري معاصر ايران مطالعه موردي:شهر شيرازو قزوين
انعكاس موسيقي ايراني در معماري اسلامي (نمونه موردي : مسجد شيخ لطف الله )
مقايسه روشهاي بهسازي و مقاوم سازي سازه ها از طريق افزايش سختي خاك بستر آنها
مطالعه عددي تاثير سختي خاك در بهسازي و مقاوم سازي بناهاي ساحلي
هويت و معماري بومي تركمن
بررسي المان هاي ميادين عمومي در شهرهاي اسلامي (نمونه موردي شهر دوحه در قطر)
توسعه گردشگري مذهبي با تأكيد بر جاذبه هاي مذهبي (مطالعه موردي: شهر سنندج)
تحولات كالبدي بازار سنتي در شهرهاي اسلامي- ايراني (مطالعه موردي: بازار سنتي شهر سنندج)
گونه شناسي كاركردي قلعه هاي تاريخي يزد
بناهاي آرامگاهي متبركه به عنوان يك المان هويت بخش در شهر، و تاثير گذاري وتاثير پذيري اين بناها از معماري رايج شهري (نمونه موردي: مقبره امامزاده عبدالله در شهر شوشتر با معماري خاص)
ارزيابي تأثيرات هندسهي معماري ايراني- اسلامي بر ادراك مخاطبان به روش افتراق معنايي (نمونه موردي: آرايههاي گنبدهاي ايراني)
انعطاف پذيري طرح هاي ساختاري راهبردي بستر تبلور عدالت در جهانبيني اسلامي
مسجد جامع شوش ، مهد شكل گيري معماري مساجد ايراني (قديمي ترين بناي مذهبي- اسلامي ايران)
بازشناسي تاثير اقليم برشكل بافت شهري (نمونه موردي اقليم گرم وخشك شهركرمان)
توسعه ي پايدار منطقه اي در گرو ايجاد شهرهاي جديد
تحليل و بررسي تزئينات معماري و طرح معماري خانه هاي دوره قاجاراردبيل (نمونه هاي بررسي شده خانه وكيل الرعايا- ميرفتاحي)
نقش محله هاي شهري در ارتقاي هويت ايراني – اسلامي (نمونه موردي: بافت قديم دزفول)
مسجد جامع دزفول، تجلي گاه هويت ديني
تاثير فرهنگ و معماري اسلامي در شكل گيري فضاهاي خانه هاي سنتي شهر اردبيل
تاثير متقابل فرهنگ و هويت خانه سنتي كرمان
زمينشناسي مهندسي احداث مجتمع توليد پلياتيلن سنگين پتروشيمي دهدشت
مطالعه ماكروسكوپي سنگدانهها براي ساخت بتن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید