دانلود مجموعه مقالات همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد ۲۰ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مراغه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۴عنوان مقاله تخصصی شامل۱۹۵۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد

نقدي بر شيوه قانون نويسي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
آسيب شناختي صلاحيت دادگاههاي كيفري 1و 2
تحقيق عيني رسيدگي ترافعي در تحقيقات مقدماتي قانون آيين دادرسي كيفري 92
تعارض ماده 26 آيين دارسي كيفري با ماده 401 آيين دارسي كيفري
نوآوريهاي قانون آيين دادرسي كيفري 92 در رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان
ضرورت و تأثير تشكيل پرونده شخصيت بر دادرسي اطفال و نوجوانان (درپرتو قانون ايين دادرسي كيفري مصوب 1392)
جايگاه كيفر خواست شفاهي در قانون آئين دادرسي كيفري جديد
حق برخورداري از وكيل در قانون آيين دادرسي كيفري (1392)
مروري بر اصل دادرسي بي طرفانه درقانون آيين دادرسي كيفري 1392
تحليل قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1393 از منظر جرم شناسي باليني
تحليل قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1393 از منظر جرم شناسي انتقادي
جايگاه ميانجيگري در قانون آيين دادرسي كيفري 139
حق اطلاع رساني و تامين خسارات بزه ديدگان در فرآيند تحقيقات مقدماتي ( درپرتو قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)
راهبرد مخدوش قوانين عادلانه دادرسي درقالب تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري
ضابطين مردمي , ابداعي نو در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و قانون مجازات اسلامي 1392
امكان سنجي تشكيل دادگاههاي تخصصي ويژه جرايم جنسي در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
ضرر و زيان قراردادي در قانون آئين دادرسي كيفري سال 92
حمايت از بزه ديده در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲
چالش هاي فراروي دادرسي الكترونيك در نظام دادرسي ايران
سازمان هاي مردم نهاد در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
رويكرد نظام نوين عدالت كيفري بر حقوق فردي و كرامت انساني
ماهيت حقوق بنيادين بزه ديده و تبيين آن مطابق قانون آيين دادرسي كيفري 1392
بررسي حفظ حقوق شهروندي متهم و بزه ديده در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
بررسي رويكرد قانون جديد آيين دادرسي كيفري به خسارات قابل جبران
بررسي حق آزادي و امنيت شخصي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
بررسي تغييرات قانون آيين دادرسي كيفري در زمينه حقوق شهروندي
جايگاه اصل تساوي سلاح ها و جلوه هاي آن در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
موانع و محدوديت هاي وكيل ايراني در تحقيقات مقدماتي ( با رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري جديد )
نگاهي گذرا بر جرايم و مجازاتهاي اطفال و نوجوانان در قانون آيين دادرسي كيفري جديد
بزهكاري اطفال با نگاهي بر قانون آيين دادرسي كيفري جديد
نقش و جايگاه ضابطان در قانون سابق و فعلي آيين دادرسي كيفري
چالش هاي حق داشتن وكيل در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
حقوق شهروندي ناظر بر تحقيقات مقدماتي دادسرا با رويكردي بر قانون آيين دادرسي كيفري 1392
حق دفاع متهم و نوآوري هاي آيين دادرسي كيفري جديد
تبصره نويسي ضرورت يا آفت قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
جلوه هاي سياست جنايي حمايتي درقانون دادرسي كيفري 1392 (با نگرشي بر اسناد بين المللي)
محدوديت هاي مداخله وكيل متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري سال 92
حمايت هاي باليني و حقوقي از بزه ديده در قانون آيين دادرسي كيفري
چالش هاي اجرايي تشخيص خلاف شرع بين توسط رئيس قوه قضائيه
قرار اناطه در قانون جديد آيين دادرسي كيفري و مقايسه آن با قانون قديم
ارزيابي موقعيت وكيل مدافع متهم در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
جايگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در صيانت از حقوق شهروندي با نگاهي به قوانين دادرسي كيفري ايران
محدوديت ها و ممنوعيت هاي بازپرس در امر تحقيق كيفري
اصل برابري سلاح ها در مرحله تحقيقات پليسي در آيين دادرسي كيفري 1392
استقلال بازپرس در مرحله تحقيقات مقدماتي
تجديد نظر و اعتراض به احكام قاچاق كالا و ارز در راستاي تحولات قانوني نوين
صلاحيت هاي حاكم بر دعاوي قاچاق كالا و ارز
ميزان اعتبار كارشناسي در دادرسي مدني
تأملي بر نوآوريهاي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با رويكردي انتقادي
بررسي و راهكارهاي جانشين تعقيب دعواي عمومي در حقوق كيفري ايران و فرانسه
جايگاه سياست جنايي مشاركتي در قانون آئين دادرسي كيفري (مصوب 1392)
دادرسي كيفري افتراقي نسبت به اطفال بزهكار با تأكيد بر قانون جديد آئين دادرسي كيفري
پذيرش كفالت اشخاص حقوقي در قانون آئين دادرسي كيفري سال 1392
سياست جنايي جبران خسارت بزديده در قانون آيين دادرسي كيفري
نقش ماده ي 66 قانون آئين دادرسي كيفري در توسعه و ارتقاء حقوق بشر
بررسي نوآورهاي قانون آيين دادرسي كيفري 92 در رابطه با ضابطين واقدامات آنها
تقويت حقوق متهم در مرحله دستگيري و تحت نظر با حفظ حقوق شهروندي
نقش و جايگاه سازمان هاي مردم نهاد در دعاوي زيست محيطي ( با رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري جديد )
توسعه صلاحيت دادگاههاي نظامي در قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح 1
دادرسي الكترونيكي
بررسي حق دسترسي به وكيل در نظام حقوقي ايران
حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي از منظر حقوق ايران و بين الملل
حق دادرسي عادلانه و داشتن وكيل مدافع در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي
منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر
قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در بوته نقد
تجديدنظر احكام كيفري
بازشناسي حق سكوت متهم درقانون آيين دادرسي كيفري 92
لزوم يا عدم لزوم حضور نماينده دادسرا در دفاع از كيفرخواست در رسيدگي هاي كيفري با تكيه بر اسناد بين المللي
بررسي ماده 305 ق. آ. د. ك جديد در پرتو اصل 168 ق اساسي
بررسي و مقايسه دادرسي غيابي در قانون آئين دادرسي كيفري قديم و جديد و فقه اماميه
قاعده اقتضاء تعقيب در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
جلب كارشناس در امور كيفري
ضرورت بازنگري در مرحله تحقيقات مقدماتي با تاكيد بر رعايت اصل تساوي سلاح ها (با نگاهي به حقوق فرانسه)
ابعاد حق سكوت متهم
فرايند اعمال قواعد تعدد جرم در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
نظام الكترونيكي اثبات جرم در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92
حق سكوت متهم در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
بررسي چالش ها و نوآوري هاي قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در مرحله تحقيقات مقدماتي
حق استفاده از وكيل مدافع، در مرحله تحقيقات مقدماتي از نگاه قانون
اضطراب قانون گذاري در جبران خسارت ناكردگان بزه مسبوق به بازداشت موقت
نقش و اختيارات وكيل درقوانين آئين دادرسي كيفري سابق و جديد و حدود آنها
بررسي تحليلي مفهوم ضابطين دادگستري وجايگاه آن با تكيه برقانون آيين دادرسي كيفري جديد
بررسي صلاحيت محاكم نظامي بر اساس قانون جديد آيين دادرسي كيفري نيروهاي مسلح
تامين امنيت بزه ديدگان در فرآيند تحقيقات مقدماتي (در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)
وظايف بازپرس در مرحله تحقيقات مقدماتي
بررسي مصاديق حقوق دفاعي متهم در قانون جديد آيين دادرسي كيفري
آيين دادرسي كيفري
نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از جرايم زيست محيطي در قانون آيين دادرسي كيفري جديد و مقايسه آن با قانون سابق
نقد و بررسي آئين دادرسي كيفري سال 92
رويكرد ميانجي گري در قانون جديد آيين دادرسي كيفري
ميانجيگري؛ جلوه اي از سياست جنايي مشاركتي (با نگاهي به قانون آيين دادرسي كيفري 1392)
نگاه نقادانه بر جايگاه خسارت معنوي از منظر ماده 14 آيين دادرسي كيفري
حقوق قانوني متهم و حق دفاع وكيل در قانون آئين دادرسي كيفري جديد
جبران خسارت متهم بازداشت شده بي گناه با رويكرد قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392
قرارهاي تأمين و نظارت قضايي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
تحولات مرتبط با ضابطين دادگستري در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
تحولات و آخرين وضعيت ساختاري و شرايط احراز مشاغل پليس قضايي در قوانين دادرسي كيفري ايران
دادرسي جرايم رايانه اي
روند حق دسترسي به اوراق پرونده، در قانون آيين دادرسي كيفري 92
تعامل مددكاري اجتماعي و حقوق و جرم شناسي؛ در قلمرو دادرسي اطفال و نوجوانان
انتقادات وارد بر مقررات دادگاههاي اطفال و نوجوانان در قانون جديد
دادرسي هاي ويژه اطفال و نوجوانان در قانون جديد آيين دادرسي كيفري
بررسي نكات جديد در قوانين آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي مصوب 1392
مراجع تجديدنظر كيفري
بررسي مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در مبارزه با جرائم عليه محيط زيست
نقد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در فرايند كيفري
سياست جنايي مشاركتي در قانون آيين دادرسي كيفري
حفظ حقوق شهروندي توسط ضابطان دادگستري در قانون آ.د.ك مصوب 1392
تحليل جلوه هاي اميني قرباني جرم در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري 1392
تاملي بر دادرسي كيفري جرايم اطفال و نوجوانان
مشاور دادگاه اطفال و نوجوانان؛ جلوه اي از سياست جنايي مشاركتي با رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري 1392
تمهيدات قضايي از حقوق زنان و اطفال در قانون آيين دادرسي كيفري 92
بررسي ديدگاه هاي حقوقي و تئوري هاي جامعه شناسي و كاربرد آنها در زندان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید