انتشار مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ۵ اسفند ۱۳۹۳ تا ۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۶۹عنوان مقاله تخصصی شامل۵۶۷۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

روند مطالعات امكان سنجي قطارهاي حومه اي به همراه مطالعه موردي تهران -شهريار
تابلوهاي تبليغاتي و ارائه مدلي جهت قيمت گذاري آنها با استفاده از پارامترهاي ترافيكي در بزرگراههاي تهران
ارائه مدلي مبتني بر روش درخت دو جمله اي براي ارزشيابي مالي و اقتصادي پروژه هاي مشاركتي BOT آزادراهي كشور با رويكرد تئوري اختيارات حقيقي
امكانسنجي تبديل منطقه آزاد اروند به هاب منطقه اي از طريق تحليل امكانات و محدوديت ها
تعيين استراتژي بهينه حركت جهت كاهش مصرف انرژي لكوموتيو مبتني بر روش لاگرانژ
تاًمين منابع پايدار براي «توسعه ، بهسازي و نگهداري زير بناها و معابر شهري»
تعيين نرخ واقعي كرايه قطار شهري مشهد با استفاده از پنج روش و مقايسه آن با نرخ كرايه اخذ شده در سال 1392 و ارائه پيشنهاد استفاده از بليط هوشمند
ارزيابي ضريب بحراني مصرف ظرفيت در برخي از خطوط راه آهن ايران
تأثير زيرساخت هاي حمل و نقل زميني بر رشد اقتصادي ايران
ارائه يك رويكرد جديد براي آناليز هزينه ها در سيستم هاي مختلف حمل و نقل (مطالعه موردي؛ صنعت حمل و نقل كشور تركيه)
روش هاي تأمين درآمد در سيستم هاي حمل و نقل ريلي (مورد مطالعه: متروهاي هنگ كنگ، انگلستان وآمريكا )
قيمت گذاري حمل و نقل راهكاري براي افزايش ايمني در ترافيك مطالعه موردي: استان اصفهان – ايران
بهينه سازي سرعت با استفاده از ميزان هزينه هاي اجتماعي ناشي از تصادفات و زمان سفر
بررسي شرايط قيمت گذاري اتوبوس و مترو تحت سياست هاي يكپارچه حمل ونقل شهري به كمك نظريه ي بازي ها
مدلسازي تأثير امنيت سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي بخش حمل و نقل جاده اي كشور
بررسي روش هاي ارزيابي اقتصادي پياده روي
اثر حذف يارانه سوخت بر تابع تقاضاي مصرف بنزين در حمل و نقل جاده اي
بررسي رابطه بين توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري در زيرساخت هاي بخش حمل و نقل و تصادفات جاده اي
برآورد هزينه هاي حمل و نقل بار در معابر شهري؛مطالعه موردي مشهد مقدس
ارزيابي عملكرد اجرايي شركت هاي حمل و نقل همگاني با روش تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي: ايالت اينديانا
Comparative analysis of GIS aided methods to identify pedestrian crash hotspots in urban networks
ارائه مدل اولويت بندي معابر شهري جهت طرح هاي آرام سازي ترافيك (مطالعه موردي: منطقه 4 شهرداري تهران)
Modeling crash frequency of heavy vehicles in rural freeways
آرام سازي ورودي شهرهاي خطي با استفاده از دو نوع خط كشي سطح راه: مطالعه موردي ورودي شهر ايزدشهر
بررسي تاثير راه و محيط بر رانندگي با حواس پرت از طريق يك ارزيابي كاربردي (تحليل موردي: منطقه 21 راهور تهران بزرگ)
بررسي چگالي ريسك خطر حركت راستگرد در تقاطع بدون چراغ
مدل سازي نقش عامل انساني در تصادفات با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
مدلسازي تاثير مقاومت لغزشي روسازي بر فراواني تصادفات تقاطع هاي بدون چراغ درون شهري
تحليل جامعه شناختي رفتار ناهنجار ترافيكي عابرين پياده
Using of Geographic Information System (GIS) For Safety analysis of Horizontal Curves
Evaluating the Relationships between the Number of Deaths in Road Accidents and Daily Travel Mode Choice in Tehran
ميزان تاثير افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي بر تخلفات رانندگي
تعيين درجه حادثه خيزي محورهاي اصلي حمل و نقل جادهاي استان كرمان با تكنيك تاكسونومي عددي
تأثير مواد مخدر و محرك بر عملكرد رانندگان در طي مانور تعويض خط در شبيه ساز رانندگي
مدل آماري سن متوفيان ناشي از تصادفات فوتي شهري (مطالعه موردي؛ شهر تهران)
ارزيابي تاثير تابلوهاي محدوديت سرعت بر كاهش سرعت رانندگان در دنياي واقعي و دنياي مجازي
ارائه شاخص ريسك جاده به منظور ارسال پيام خطر به راننده (نمونه موردي: محور كرمانشاه -كنگاور)
ارائه مدل مكانيابي نصب دوربين هاي كنترل سرعت بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: رينگ سوم شهر همدان)
Dynamic Segmentation Method for Identification of Accident-Prone Road Segments using Genetic Algorithm
Clustering Method in Road Safety Index Forecasting using Intelligent Nonlinear Approximators
شناسايي و اولويت بندي قطعات حادثه خيز محورهاي برون شهري با رويكرد سنتي (مطالعه موردي: محور كندوان)
شبيه سازي المان محدود آزمون برخورد خودرو و بهينه سازي رفتار ديناميكي سيستم گاردريل با سپري دو موج
بررسي و تحليل تخلفات و خطاهاي رانندگان اتوبوس هاي درون شهري شركت واحد اتوبوس راني تهران و حومه
بررسي رفتار رانندگي خطرزا در رانندگان ايراني با استفاده از مقياس DBQ
ارزيابي رفتارهاي رانندگي در ميان رانندگان حرفه اي ناوگان تجاري – باري با استفاده از پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر (نمونه موردي استان تهران)
تحليل و بررسي ناهنجاري هاي رفتاري در بين رانندگان تاكسي با استفاده از پرسشنامه (DBQ) در شهر تهران
غربالگري شبكه به روش نمودار پيوسته ريسك: مطالعه مورد محور تهران بازرگان
تحليل سه بعدي تراكم كرنل متداول و شبكه اي تصادفات برون شهري مطالعه موردي: محور سمنان-گرمسار
نقش عامل توسعه يافتگي محيط اطراف راه در بروز تصادفات (مطالعه موردي: محور قديم آمل-بابل)
شناسايي تاثير عوامل روانشناختي و اقتصادي-اجتماعي بر استفاده از كلاه ايمني موتورسواران
وابستگي تخلفات رانندگي تحت تاثير ويژگي هاي مختلف مسير در راه هاي دوخطه برون شهري
طراحي مدل لاجستيك شدت تصادفات تك وسيله نقليه راه هاي اصلي استان ايلام
كاربرد مهندسي ارزش در اولويت بندي ايمن سازي كاربري هاي آموزشي (مطالعه موردي : منطقه 20 شهرداري تهران)
ارزيابي سناريوهاي آرام سازي جريان ترافيك در معابر محلي با هدف ارتقاء ايمني عابرين پياده (مطالعه موردي منطقه شهر آرا)
ارزيابي روش خطي در اولويت بندي ايمن سازي معابر برون شهري
تأثير استفاده از RAP و گيلسونايت در افزايش ايمني جاده هاي درون شهري و برون شهري
Estimating Rear-End Crash Frequencies in the Presence of Overdispersion: an Application of Heterogeneous Negative Binomial Regression Model
بررسي دلايل بروز تصادفات ناشي از حركت به عقب در بزرگراهها و امكان سنجي استفاده از تابلوهاي فريب در كاهش اين حوادث (نمونه موردي بزرگراهاي شهيد بابايي، آزادگان و بهشت زهرا)
مدلسازي شدت تصادفات در جاده هاي برون شهري
ارزيابي تاثير آرام سازي ترافيك به روش ايجاد جزاير ايمن در امنيت عابرين پياده هنگام عبور از معابر درون شهري(نمونه موردي : بلوار جمهوري در شهر كرج)
پارامترهاي موثر بر شدت تصادفات رخ داده در ميدان ها
Assessing Driving Behavior in Accident Area Using Full Driving Simulator
تحليلي بر بهبود پل هاي عابر پياده درون شهري (مطالعه موردي: شهر همدان)
بررسي اثر اختلاف تراز لبه شانه راه با سطح سواره رو بر شتاب جانبي خودرو هاي منحرف شده از راه با استفاده از شبيه سازي ديناميكي خودور
تحليل مكاني تصادفات جاده اي در تقاطع هاي برون شهري با به كارگيري روش برآورد تراكم كرنل
ايمن سازي تبادلات غير همسطح آزادراهي در تداخل با شبكه شرياني شهري مورد مطالعاتي آزادراه تهران – قزوين در محدوده شهري كرج
كنترل زمان اعزام قطارها در ترافيك قطارهاي درون شهري و حومه با رويكرد ازدحام مسافري در ايستگاه هاي ريلي ( مطالعه موردي : نيمه جنوبي خط يك متروي تهران)
بررسي اهداف ايمني در سيستم هاي حمل و نقل ريلي درون شهري با استفاده از مدل ALARP (موردكاوي : شبكه ريلي راه آهن شهري تهران و حومه)
بررسي نقش سيستم صدور گواهينامه مرحله اي (GDL) در كاهش تصادفات رانندگي
بررسي اثرات سن، سطح تحصيلات و سابقه ي رانندگي بر تعداد جرايم رانندگي در شركتهاي حمل و نقلي با استفاده از مدل خطي تعميم بافته
ارزيابي پارامترهاي ايجاد تصادفات ناشي از خستگي و خواب آلودگي در بزرگراه ها و آزادراه هاي برون شهري ايران
Identifying and Managing Road Safety Risk in School Zones
بررسي رابطه ي خشم رانندگي، خودنظم جويي هيجاني و توانايي بازداري با رفتارهاي پرخطر رانندگي
طراحي چارچوب يك نرم افزار شبيه سازي براي ارزيابي سياست هاي تعريف شده در سيستم كنترل سرعت متغير
مدل سازي تاثير رنگ خودرو بر شدت تصادفات جادهاي
اثرسنجي جان پناه هاي ترافيكي عابرپياده شهر تهران با رويكرد ايمني عابرپياده
ارزيابي و اولويت بندي پارامترهاي جاده اي مؤثر بر تصادفات، جهت بهبود ايمني با استفاده از فاكتور اصلاح تصادفات (CMF) به روش تاپسيس (مطالعه موردي: بزرگراه قزوين -آبيك)
ارزيابي و تحليل روابط عوامل انساني مؤثر بر ميزان ريسك رانندگان درون شهري (مطالعه موردي: شهر بروجرد)
بررسي سرخوردگي و واژگوني خودرو در هنگام انحراف و ورود به ناحيه شانه راه با استفاده از شبيه سازي ديناميكي خودور
ارزيابي و اولويت بندي شاخص هاي افزايش ايمني و كاهش تصادفات جادهاي بين شهري با استفاده از روش SWOT و AHP (مطالعه موردي محور ساري-قائمشهر)
شناسايي نقاط حادثه خيز جهت مكانيابي استقرار امداد و نجات جاده اي محورهاي اصلي استان خوزستان
بررسي روابط متقابل شهروندان و سازمان پايانه هاوپارك سوارها وعوامل تاثير گذار برآن(مطالعه موردي : پايانه هاي غرب وجنوب شهر تهران )
ترافيك از منظر اخلاق اجتماعي: با تأكيد بر ترافيك شهر تهران
Improving Children Safety Using Training and Practical Programs
Impacts of framing air pollution outcomes on transport behavior change: A case study of Tehran, Iran
تاثير كاربرد نرم افزار آموزشي ترافيك بر يادگيري علايم و مقررات راهنمايي و رانندگي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه 18 تهران
شناسايي عوامل موثر بر ابراز خشونت و پرخاشگري در رانندگي
تحليل ميزان مداراي رانندگان خودروهاي شخصي در زمان رانندگي
بررسي تأثير اقدامات مهندسي در بهبود رفتارهاي ترافيكي شهروندان (مطالعه موردي : اجراي پروژه خط سفيد در منطقه 6 تهران)
استقرار، بهبود و توسعه اتوبوس پياده مدرسه، راه حلي براي كاهش ترافيك مدارس شهر تهران(مطالعه موردي مدارس ابتدايي منطقه 8 شهر تهران)
تاثير مثبت سر و صدا وسايل نقليه در رفتار كودكان دبستاني در زمان عبور از خيابان
ارائه روشهاي كاربردي آموزش ترافيكي به شهروندان در جهت ارتقاي فرهنگ نظم وايمني ترافيكي كشور
مطالعه تطبيقي پارك هاي آموزش ترافيك ايران با پارك هاي ترافيك كشور هاي پيشرفته جهان و ارائه راهكارهايي جهت بهبود عملكرد آن ها
بررسي روش هاي كاهش زمان توقف قطار در ايستگاه هاي شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري، از طريق بهينه سازي عوامل تاثيرگذار بر زمان سوار و پياده شدن مسافران در سكوهاي مسافري
بررسي نقش سازمانهاي مردم نهاد در حوزه ترافيك وچالش هاي موجود
شناخت رفتار تغيير خط بر مبناي خصوصيات شخصيتي رانندگان
ارزيابي مقايسه اي شبيه ساز رانندگي و آزمون درك خطر بر اساس تصاوير كامپيوتر جهت آموزش رانندگي در كشور
بررسي روش هاي نوين آموزشي و فرهنگ سازي در مهندسي حمل و نقل و ترافيك در شهر مقدس قم
امكان سنجي و اثربخشي رفتار شهروندي سازماني بر ارتقاء و توسعه فرهنگ ترافيك (مطالعه موردي: كاركنان پليس راهور ناجا)
تلفيق رويكرد تغيير رفتار براساس نظريه انتخاب ،با مدل شش كليد طلائي موفقيت در مديريت ترافيك ،جهت افزايش اثربخشي اجتماعي آموزش و تبديل تهديد رشد جمعيت به فرصت تحول فرهنگي و آموزش انسان محور در ترافيك
برآورد سرانه پاركينگ كاربري هاي شهر اهواز
حل مسئله مسيريابي وسيله نقليه و زمان بندي توزيع مواد غذايي فاسدشدني با الگوريتم كلوني مورچگان
ارائه روش مناسب محاسبه ظرفيت براي خطوط راه آهن ايران
Integrated Land Use Transportation Environment Model System- A Microsimulation Framework
تعيين نرخ سفرسازي كاربري هاي اداري، تجاري و درماني در شهر تهران
تحليل تقاضاي سفر با رويكرد به مدل شبكه عصبي و روش رگرسيون، بررسي موردي محور( خلخال – اردبيل)
برنامه ريزي راهبردي ساختار شبكه ارتباطي و حمل ونقل شهري شهر اسلامشهر بر پايه تكنيك sowt
تحليل ريسك و عدم قطعيت در مدل هاي فعاليت مبنا
الگوريتم ابتكاري براي قيمت گذاري محدوده ترافيكي در شبكه تهران
برآورد سهم وسيله نقليه شخصي در سفر به كاربري هاي شهر تهران براساس ويژگي ها و موقعيت جغرافيايي آنها در شهر
توسعه مدل اولويت بندي احداث مجتمع هاي خدماتي –رفاهي بين جاده ايي هوشمند دراستانهاي كشور
بررسي عملكرد مدل هاي آماري در پيش بيني حجم ترافيك روزانه معابر برون شهري با بررسي محورهاي برون شهري استان مازندران
ارائه روش تشخيص مد حمل ونقل با استفاده از برنامه كاربردي تلفن همراه هوشمند از طريق روش نوين يادگيري ماشين، مطالعه موردي: شهر تهران
عارضه سنجي ترافيكي بهره برداري از باغ پرندگان تهران و انتخاب شيوه حمل ونقلي مناسب جابجايي بازديدكنندگان در داخل سايت
بررسي تصميم همزمان انتخاب نوع فعاليت و الگوي همراهي در افراد معلول
A Latent analysis on The Effect of Social Networks on Major Shopping Center Choice
تصميم همزمان انتخاب نوع فعاليت و شيوه همراهي در سفرهاي سالمندان
روشي تركيبي براي تصميم گيري چندشاخصه در شرايط عدم قطعيت – مطالعه موردي: اولويت بندي تقاطعات منطقه 14 شهرداري تهران براي ارتقاي وضعيت تردد و ايمني
حل مسئله مسيريابي وسيله نقليه همراه با تحويل و بارگيري همزمان با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي اثر سياست هاي مديريت تقاضاي حمل و نقل بر استفاده كنندگان از سواري شخصي با تورهاي كاري ساده
ارايه مدل تخصيص ترافيك در شبكه با منظور نمودن شاخص هاي زمان سفر، مسافت سفر و نشر آلاينده منوكسيد كربن با استفاده از بهينه سازي چندهدفي
مدل سازي پيش بيني عرضه و تقاضا در حمل و نقل با استفاده از پارامترهاي هوش مصنوعي (مدل بيزين)
رويكرد پارامترهاي هوش مصنوعي (GA) در كاهش تراكم ترافيكي (مطالعه موردي : شهر تهران)
مكان گزيني بهينه پاركينگ هاي شهر تهران به كمك روش ANP), AHP) و مدل ويكور در محيط GIS؛ مطالعه موردي: منطقه 6 و 12 شهر تهران
مكانيابي شهرك هاي صنعتي با توجه به معيارهاي حمل و نقلي با استفاده از GIS و فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)
بروزرساني ماتريس هاي تقاضاي سفر در مدل حمل و نقل و ترافيك شهر تهران با بهره گيري از روش گراديان
ارزيابي اثرات قيمت گذاري تراكم ترافيكي بر رفتار انتخاب مد سفرهاي كاري در شهر تهران
مدل سازي رفتار انتخاب وسيله ي مسافران شهر تهران در اثر اجراي همزمان سياست هاي مديريت تقاضا با تركيب داده هاي رجحان آشكار شده و بيان شده
ارائه يك مدل كمك رساني چندعاملي براي كمك به حادثه ديدگان پس از رويداد زلزله
ارزيابي تاثيرات فرم شهري بر حمل و نقل شهري (مطالعه موردي: مقايسه اهواز با 5كلانشهر ايران)
راهبردهاي تحقق شهر 24 ساعته در كلانشهر مشهد به عنوان يك شيوه بهبود ترافيك
ضرورت و نحوه ايجاد يك سيستم ارزيابي عملكرد بر فعاليت هاي حوزه حمل و نقل و ترافيك
برنامه ريزي طراحي محور، با تاكيد بر معلولان (مطالعه موردي:خيابان شهدا شهر خرم آباد)
ارزيابي تقاضاي مشتق شده حملونقل در برنامه ريزي حمل ونقل مدرن
پرداخت مدل انتخاب مقصد براي شهر تهران
اولويت بندي روش هاي حمل كالا در يك سيستم لجستيك صنعتي با استفاده از روش SAW، مطالعه موردي صنعت خودروسازي
مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه مطالعه موردي : فرودگاه مهرآباد
بررسي مسأله مسيريابي كمان با در نظر گرفتن پنجره زماني سرويس دهي و برد مسافتي وسايل نقليه در بحث جمع آوري زباله شهري
مدلسازي مساله برنامه ريزي حمل ونقل كالا و تخصيص پهلوگيرها به كشتي ها در حالت پيوسته و پويا مطالعه موردي : بندر شهيد رجايي
امكان سنجي احداث بندرخشك در منطقه آزاد ماكو
مدلسازي مكانيابي كاربري پارگينگ هاي عمومي محله اي با استفاده از مدل تحليل شبكه 1 نمونه مورد مطالعه: منطقه 3شهرداري تبريز
مكانيابي پاركينگ هاي طبقاتي با در نظر گرفتن رفتار رانندگان در يافتن فضاي پارك – مطالعه موردي: شهر مقدس مشهد
به كارگيري الگوريتم كلوني مورچگان بهبود يافته در كاهش زمان سفر
تحليل عوامل موثر در توليد سفر خريد با استفاده از مدل هاي انتخاب گسسته
بهبود روند پيش بيني حجم ترافيك برون شهري با استفاده از هوش مصنوعي
بررسي تحليلي و ميداني محدوده مجاز نويز براي خطوط متروي ايران
تأثير حمل و نقل الكتريكي بر شاخص هاي آلودگي هواي كلان شهر تهران
Environmental aspects of air traffic expansion
روش SWOT در ارزيابي استفاده از مونوريل براي سامانه هاي حمل و نقل شهري
ارزيابي عوامل تاثيرگذار بر آلودگي هوا در مدل پيشنهادي شهر مشهد
بررسي آلودگي صداي ترافيك خيابان هاي منطقه بازار بزرگ تهران با مدل انتخابي FHWA
ارائه يك مدل ديناميك و هيبريد جهت برنامه ريزي پهلوگاه در بندر كانتينري شهيد رجايي
ارائه مدل رياضي چند هدفه براي طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن مديريت موجودي
تاثير معاينه فني بر آلودگي هواي شهر تهران
بررسي تاثير حجم ترافيك و سرعت متوسط ناوگان در ميزان انتشار آلاينده هاي ناشي از حملونقل در خيابان هاي شهري – مطالعه موردي: خيابان فرهنگ ساري
بررسي اثر يكپارچگي انتخاب سياست هاي مرتبط با هزينه هاي سفر در بهبود شاخص هاي پايداري با استفاده از مدل هاي پويايي سيستم (مطالعه موردي: شهر مشهد)
A Predictive SARIMA Model for PM10 and PM2.5 levels in Mashhad based on traffic flow and metrological data
بررسي جايگاه زيرساخت هاي حمل و نقل در ارتقاء رقابت پذيري كسب و كار (مطالعه تطبيقي ميان ايران و تركيه)
طراحي پايانه هاي مسافربري درون شهري با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي: پايانه هاي اتوبوسراني شهيد دستواره و مترو صادقيه تهران)
امكان تامين مالي پروژه هاي مترو با مديريت كربن (مطالعه موردي متروي تهران)
امكان سنجي اقتصادي تبديل يك نمونه خودروي سواري بنزيني به نمونه هيبريد در ايران
بررسي تاثير بهبود فرهنگ تغيير خط خودروهاي سنگين بر كيفيت سفر و محيط زيست
مسيريابي وسيله نقليه متصل به حملونقل تركيبي با رويكرد كانتينري در محيط (GIS) (مطالعه موردي مسير بندر شهيدرجايي– تبريز )
ارزيابي و امكان سنجي احداث مونوريل به عنوان سيستم حمل و نقل پايدار شهري با استفاده از مدل SOAR (نمونه ي موردي: اتصال فرودگاه مهرآباد و امام خميني(ره) )
تعيين تناسب بهينه استفاده از انواع شيوههاي حمل ونقل به منظور كاهش جاپاي بوم شناختي در شهر سنندج
ارائه روش ارزيابي پايداري حمل و نقل در بعد اجتماعي
توسعه پايدار شهري با تأكيد بر رويكرد توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني نمونه موردي: مترو شهري تهران
بررسي رابطه ي بين ردپاي اكولوژيك با شاخص هاي بهبود توسعه ي حمل و نقل
اوزان آلاينده هاي هوا متاثر از حمل و نقل شهري با روش Tier2 از استاندارد آلودگي هواي Corinair- مطالعه موردي شهر ساري
تبيين شاخصه هاي عدالت در پروژه هاي كلان حمل ونقل شهر تهران
ارزيابي و اولويت بندي راهكارهاي پياده سازي حمل ونقل پايدار در كلانشهر همدان با رويكرد توسعه ي پايدار شهري
تحليل سياست هاي حمل و نقل پايدار شهر سبز فرايبورگ آلمان و بررسي سازگاري و اثر بخشي اين سياست ها بر وضعيت ترافيكي شهر اصفهان
تخمين ظرفيت هاي زيرساختي موردنياز جاده اي و ريلي و هزينه هاي مربوطه تا سال 2050
پتانسيل مديريت كربن در تامين مالي پروژه هاي مترو (مطالعه موردي متروي تهران)
ارزيابي وضعيت شبكه روسازي (مطالعه موردي: منطقه 17 تهران)
ارائه عوامل و شاخص هاي محيط زيستي موثر در حمل و نقل پايدار شهري (مطالعه موردي: شهرقم)
ارائه متدولوژي مناسب به منظور احداث پل هاي عابر پياده در معابر شهري با رويكرد توسعه پايدار
تأكيدي بر طراحي فضاهاي خلاق پياده محور در خيابان كريمخان زند شيراز با رويكرد برنامه ريزي راهبردي
تحليلي بر طرح هاي جامع حمل ونقل و ترافيك با رويكرد پايداري (نمونه مطالعاتي شهر شيراز)
تاثيرتوسعه شبكه هاي حمل ونقل روستايي بر توسعه مناطق روستايي مطا لعه موردي: دهستان گيلاوند بخش مر كزي شهرستان خرم آباد
تاثيرپذيري مستقيم آلاينده هاي هوا از تردد وسايل نقليه و تعيين آلاينده پايه براي ساخت و اعتبارسنجي شبكه هاي حمل و نقل
مدل سازي عامل مبناي تخليه اضطراري ايستگاه مترو و بررسي عرض خروجي ها و تعداد خروجي هاي سكو
زمانبندي حركت اتوبوس هاي تندرو با در نظر گرفتن معيار طول صف در ايستگاه ها
بهبود شاخص ارزش و توسعه نوآوري سامانه هاي حمل و نقل اتوبوسراني تندرو با بكارگيري مهندسي ارزش (مطالعه موردي خط يك BRT مشهد)
بررسي عملكرد سرويس دهي متروبا شبيه سازي تصادفي تأخيربه وسيله مدل شبكه Petri (مطالعه موردي خط 2متروي تهران)
ارايه يك مدل چندمعياره به منظور مكانيابي پايانه هاي مسافري برونشهري در كشور
مدل دوهدفه شبكه هاي حمل ونقل هاب و كمان با درنظرگرفتن ترافيك جريان در هاب ها
ارزيابي سيستم حمل و نقل همگاني (BRT) بر اساس رضايت مندي و اولويت هاي مسافران مطالعه موردي: خط يك اتوبوس تندرو شهر اصفهان
اثرسنجي و تحليل عملكرد بكارگيري سيستم حمل و نقل اتوبوس تندرو (BRT) در شهرهاي متوسط،مطالعه موردي :شهر يزد
طراحي خطوط اتوبوسراني بر اساس تركيب خط و مسير (مطالعه موردي كلان شهر قم)
ارائه يك روش ابتكاري براي طراحي خطوط شبكه حمل ونقل همگاني
ارزيابي عملكرد سامانه اتوبوسهاي تندروي خط شماره يك تهران با استفاده از مدل لوجيت دوگانه
توسعه مدل لوجيت چندگانه هم پيمايي (مطالعه موردي: دانشگاه صنعتي اميركبير)
ارزيابي سيستم اتوبوسهاي تندرو (BRT) شهر مشهد با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP) و مطالعه تطبيقي با BRT شهر ريودوژانيرو برزيل
ارائه مدل طراحي شبكه فيدر چندمدي با رويكرد تخصيص همزمان تقاضا در ايستگاه هاي شبكه و تعيين ايستگاه هاي پارك سوار در خطوط ريلي
بررسي عوامل مؤثر بر رضايتمندي و الگوي رفتاري رانندگان خطوط اتوبوسراني (نمونه مطالعاتي: سامانه اتوبوسراني شهر شيراز)
ارائه مدلي جهت پيش بيني تغييرات احتمال انتخاب وسيله سفر پس از احداث (LRT) مبتني بر سنجش ترجيحات شهروندان( مطالعه موردي : شهر يزد )
ارائه ي مدل پيش بيني زمان سفر در سيستم حمل و نقل همگاني سريع اتوبوسي (BRT) با استفاده از داده هاي AVL
يك الگوريتم ابتكاري جديد براي مساله طراحي شبكه حمل و نقل عمومي با كمك بهينه سازي تركيبياتي
سنجش نگرش شهروندان نسبت به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي با استفاده از مدل تئوري رفتار برنامه ريزي شده
Perceived Atmosphere of Public Transport and Customer’s Satisfaction: an Attitudinal Study
تعيين زمانبندي بهينه اعزام ناوگان و مسيرهاي بهينه متقاضيان سيستم حمل و نقل عمومي (مطالعه موردي شبكه همگاني شهر قزوين)
شبيه سازي و تعيين اثرات ترافيكي طرح احداث پايانه هاي اتوبوس بين شهري با استفاده از نرم افزار EMME/2
به كارگيري وسايل نقليه متنوع در شبكه اتوبوس راني شهري و كارآيي آن در بهبود مصرف سوخت
ارزيابي و تحليل كارايي سامانه حمل و نقل ميني بوس و رضايت عمومي از آن در شهر قروه
بررسي تسهيلات موردنياز افراد معلول در حمل ونقل عمومي
ارزيابي سيستم هاي حملونقل همگاني با تكيه بر معيارهاي عملكردي ( مطالعه موردي: سامانه اتوبوسراني شهر تهران )
بررسي ارتباط حمل و نقل عمومي و توسعه پايدار اسلامي
مكانيابي پايانه هاي اتوبوسراني درون شهري با استفاده از GIS و روش ارزيابي چند معياري AHP (مطالعه موردي شهر قم)
بررسي و ارزيابي ميزان رضايت شهروندان از وسايل حمل و نقل عمومي مورد مطالعه (خط 4 BRT شهرتهران)
ارزيابي كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي مبتني بر اتوبوس در شهر نيشابور از ديدگاه شهروندان با استفاده مدل Servqual
بررسي عوامل موثر بر افزايش سفر با قطار شهري در مشهد
تحليل SWOT آسيب شناسي خط مشي گزاري و برنامه ريزي كلان در مطالعات و برنامه ريزي جامع سامانه حمل ونقل و ترافيك ايران در 5 دهه اخير
ارزيابي وضعيت پوشش ايستگاه هاي اتوبوس بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبي در GIS با رويكرد يكپارچه سازي سيستم حمل و نقل عمومي(مطالعه موردي منطقه 4 شهرداري تهران)
بررسي اعتبار روش پيشنهادي راهنماي ظرفيت راه ها (HCM) براي محاسبه زمان توقف اتوبوس در ايستگاههاي حمل و نقل شهري (مطالعه موردي:شهر تهران)
ارائه روشي براي انتخاب سيستم هاي حمل و نقل همگاني مورد نياز در شهرهاي ايران
بررسي اتوبوس هاي BRT در شهر اصفهان و مقايسه فاكتورهاي مختلف آن با استاندارد BRT2012
كاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پيش بيني عوامل مؤثر بر قصد استفاده شهروندان از سامانه اتوبوس تندرو (BRT)، مطالعه موردي: شهر اصفهان
بررسي پارامترهاي عملكردي شبكه اتوبوسراني شهر بيرجند به روش پرسشنامه اي
محاسبه ضريب همسنگ تاكسي در راه هاي درون شهري با استفاده از Aimsun مطالعه موردي شهر آمل
افزايش بهره وري سامانه هاي موجود حمل ونقل شهري با بهره گيري از خصوصي سازي سيستم اتوبوسراني (نمونه موردي: شهر همدان)
ارائه استراتژي مناسب جهت ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند (ITS)
بررسي و ارائه يك پشته پروتكل براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي بين وسايل نقليه
Enhancing Travel Data Collection with an Emphasis on Active Transport
ارائه يك سيستم اطلاعات ترافيكي مبتني بر خوشه بندي براي شبكه هاي خودرويي
تشخيص خواب آلودگي راننده با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
تشخيص رفتار عصبي در مانورهاي رانندگي با استفاده از هم جوشي اطلاعات تلفن همراه هوشمند
تشخيص و خواندن ارقام پلاك وسايل نقليه با استفاده از نقشه برجسته
تأثير خوابآلودگي بر عملكرد فرماندهي رانندگان اتوبوس بين شهري در سناريوي حفظ مسير با استفاده از شبيه ساز رانندگي اتوبوس
بهينه سازي فواصل شناساگرهاي ترافيكي در محورهاي برون شهري
تشخيص خواب آلودگي رانندگان بر اساس تحليل موجك سيگنال هاي فرمان و موقعيت جانبي در شبيه ساز رانندگي
مديريت هوشمند چراغ هاي راهنمايي و رانندگي با استفاده از بهينه سازي كلوني مورچگان در جهت كاهش ازدحام ترافيك شهري
طراحي سيستمي هوشمند مبتني بر تشخيص نحوه حركت و تعيين سرعت وسايل نقليه
ارزيابي اجراي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند و مديريت پاركينگ براي شهرهاي ايران
خدمات كاربر پيشنهادي براي سيستم هاي هوشمند حمل ونقل ايران
ارائه يك سيستم امن خوشنامي در شبكه هاي تحمل پذير تأخير خودرويي
سيستم فازي هشدار خواب آلودگي راننده مبتني بر پردازش چهره در گوشي تلفن همراه با قابليت تفكيك عينك
پيشنهادي براي معماري خدمت كاربر ترابري همگاني سيستم هاي هوشمند حمل ونقل ايران
ارائه شاخص ها، محدوديت ها و مدل مكانيابي بهينه ي تابلوهاي پيام متغير خبري در معابر درونشهري
اولويت بندي انواع فناوري هاي پرداخت كرايه در شبكه حمل ونقل عمومي
سيستم هاي نظير به نظير مبتني بر زيرساخت جهت ارسال كاراي اطلاعات ترافيكي و مسيردهي مناسب خودروها در محيط شهري
ارائه يك سرويس كشف مكان مبتني بر گروه هاي سيار پايدار در شبكه هاي خودرويي
هوشمندسازي سيستم حملو نقل در تعيين محدوديت سرعت مطمئن با استفاده از يك رويكرد ابتكاري
A New Vehicle Detect Method Based on Image Processing a Long with Estimate Moment Velocity
Peak Hour Traffic Volume Prediction using a Hybrid Genetic Neural Method
An integrated (BSC-FDEA) framework for performance evaluation of intelligent transportation systems (ITS)
شناسايي راه از تصاوير ماهواره اي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي به منظور مديريت بحران
ارائه روشي مبتني بر آنتولوژي براي مهاجرت سرويس در رايانش ابري خودرويي
A Novel Comprehensive VANET-based Congestion Pricing Zone Management System
ارائه مدلي براي جانمايي دوربين هاي ثبت تخلفات در محدوده طرح زوج و فرد شهر تهران
اثر سنجي بكارگيري سيستم اولويت دهي چراغ راهنمايي و رانندگي به حمل و نقل عمومي (TSP)، با استفاده از روش Phase Switching در نرم افزار SCATS (مطالعه موردي تقاطع طبرسي – مجلسي مشهد)
به كارگيري روش هاي تصميم گيري چند معياره براي انتخاب مهمترين محور پر تردد جاده اي و نيز تعيين اولويت نصب تجهيزات هوشمند در محور برگزيده
بررسي وجود رابطه ميان ميزان تردد , تخلف فاصله ي طولي ثبت شده در دستگاه هاي تردد شمار و تصادفات بوقوع پيوسته در آزاد راه زنجان – قزوين در ايام نوروزي 1392 و 1393
Modelling of Transit Signal Priority strategies Case study for an intersection in the city of Vienna
بررسي انواع روشهاي تشخيص خواب آلودگي وكاربرد شبيه ساز رانندگي در تست هاي خواب آلودگي
Exploring the VANETs (Vehicular Ad-hoc Networks) Impact on Traffic Conflicts
بررسي رديابي حركات چشم در مطالعات انحراف توجه راننده: مقايسه ابزار و روشها با مرور ادبيات موضوع
مديريت بهينه خودروهاي الكتريكي با بهره گيري از ايستگاه شارژ هوشمند
ساخت مدل دو متغيره طول سفر خريد و استفاده از ماشين شخصي با استفاده از توابع مفصل
سيستم نظارتي هوشمند تشخيص ناهنجاري هاي متداول ترافيكي
بررسي اثربخشي حضورپليس در تقاطعات و جايگزيني آن با سيستم هوشمند ثبت تخلفات در كاهش تخلف عبور از چراغ قرمز (مطالعه موردي: شهر كرمانشاه)
روش نوين شناسايي پلاك خودرو جهت پاركينگ هاي هوشمند
ضرورت راه اندازي سيستم هاي شناسايي رانندگي در مسير مخالف در فرآيند پياده سازي سيستم هاي حمل ونقل هوشمند
مدل سازي سيستم اخطار رانندگي در سامانه هوشمند جاده اي (AHS) به كمك روش تصميم گيري فازي
مسيريابي خودروها در شبكه هاي متقاطع شهري با رفتار غيرقطعي بر اساس مدل اتوماتاي سلولي
اولويت بندي پارامترهاي طرح هندسي راه هاي اصلي بر اساس تحليل ريسك
ارائه يك روش اصلاح هندسي براي تبديل يك تقاطع با زواياي نامناسب به 2 تقاطع با زواياي 90 درجه با ديدگاه مهندسي ترافيك(مطالعه موردي: اصلاح هندسي تقاطع خيابان جانبازان- مسيل باختر در منطقه 8 شهرداري تهران)
ارزيابي اثر پارامترهاي هندسي و ترافيك جاده دركاهش ظرفيت
مدلسازي ضريب اصطكاك جانبي در شرايط مختلف تلفيق قوس افقي و قائم مقعر براي وسايل نقليه مختلف با استفاده از شبيه سازي حركات وسيله نقليه
ارائه مدل الويت بندي معابر جهت درج بر روي تابلوهاي هدايت مسير (مطالعه موردي : بزرگراه وليعصر ساري)
بررسي زمان هاي عكس العمل و مانور تغيير خط براي رانندگان اتوبوس مبتني بر خصوصيات رانندگان و راه با استفاده از شبيه ساز رانندگي
تاثير گاردريل بر رفتار عملكردي راننده وسايل نقليه سنگين در راه هاي دو خطه
بررسي تاثير عرض شانه راه هاي دوخطه بر رفتار راننده هاي وسايل نقليه سنگين با استفاده از شبيه ساز رانندگي
بررسي زمان هاي عكس العمل ترمز براي رانندگان اتوبوس مبتني بر خصوصيات رانندگان و راه با استفاده از شبيه ساز رانندگي
بررسي و ارزيابي تبديل ميادين شهري چراغدار به تقاطعات چهارراه فرماندهي (مطالعه موردي تقاطعات شهر مقدس مشهد)
بررسي تطبيقي مسافت ديد سبقت در راه هاي دوخطه دوطرفه ايران
اولويت بندي نقاط نيازمند اصلاح هندسي در معابر شهري با استفاده از شاخص ايمني ترافيك (RSI) و تكنيك مميزي ايمني راه در معابر شهري (URSA) مطالعه موردي منطقه 4 شهرداري تهران
ارزيابي رضايتمندي عابرين پياده استفاده كننده از زيرگذره هاي معابر شهري و ارائه راهكارهاي افزايش بهره وري زيرگذرها(مورد مطالعه: شهر تهران – چهارراه وليعصر (عج))
مكان يابي ايستگاه هاي اشتراك دوچرخه با استفاده از مجموعه احاطه گر مطالعه موردي منطقه مركزي شهر اصفهان
Locating Potential Bicycle Links and Budget-Based Prioritization Utilizing Sensitivity Analysis: A Case Study
عوامل مؤثر در انتخاب شيوه پياده روي در سفرهاي تحصيلي دانش آموزان به تفكيك مقاطع تحصيلي
Exploring the Influence of New Bicycle Facilities on Commuting Mode Choice by Agent Based Modeling
مديريت تخليه اضطراري عابرين پياده در بحران هاي شهري
ارزيابي پناسيل هاي كالبدي قابليت پياده مداري محله وليعصر شمالي تبريز
بررسي اثر حركت دوجهته بر پارامترهاي جريان پياده
امكان سنجي احداث جان پناه عابر پياده در گذرگاه هاي عرضي بر مبناي پارامترهاي پيشنهادي موثر بر ايمني عبور عرضي عابر پياده (مطالعه موردي؛ منطقه 8 تهران)
ارائه مدل جامع جهت تعيين مسير بهينه دوچرخه در شبكه معابر شهري با تلفيق فرآيند سلسله مراتبي و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (محدوده مورد مطالعه منطقه 4 شهر تهران)
طراحي يك سيستم خبره براي پياده سازي خيابان هاي كامل
ارزيابي تأثيرات غير همسطح سازي تردد عابرين پياده در تقاطع انقلاب اسلامي-وليعصر(عج) بر بهبود جريان ترافيك
Effect of Parental Attitudes towards Walking on Children Walking to Schools
بازمكان يابي ايستگاه هاي دوچرخه براي افزايش سطح دسترسي و كيفيت حمل ونقل غيرموتوري با استفاده از GIS وارائه راه كارهاي تشويقي (نمونه موردي: منطقه 8 تهران)
امكان سنجي ايجاد شبكه خطوط ويژه دوچرخه در ناوگان حمل و نقل شهري و بررسي اثرات آن (مطالعه موردي شهر رشت)
بررسي تلفيقي شاخص هاي كيفيت محيطي مسيرهاي عابر پياده در جزيره كيش
ارزيابي عملكرد جزاير راستگرد و ارائه مدل تعيين محدوده مناسب پارك حاشيه اي در محل تقاطع؛ مطالعه موردي شهر مقدس مشهد
اعمال بهتر قوانين با مكانيابي تابلوهاي سيستم محدوديت سرعت متغير بر اساس عوامل متغير راه (Variable Limits Speed)
ارزيابي تأثير اجراي پروژه خط سفيد بر شاخص هاي ترافيكي در تقاطع هاي چراغ دار
قوانين و مقررات مرتبط به عابر پياده جهت افزايش قابليت پياده مداري شهر تهران
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از تصادفات با عابرين پياده در كشورهاي ايران ،انگليس و فرانسه
استفاده از مديريت مناسب در نورپردازي حمل و نقل شهري براي بهبود قوانين و مقررات ترافيكي (مطالعه موردي : در شهر تهران)
بررسي شيوه هاي اعمال مجازات تخلفات ترافيكي
بررسي كارايي انرژي در شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري از طريق پياده سازي سيستم توصيه راهبري (DAS) (مطالعه موردي؛ نيمه جنوبي خط يك متروي تهران)
نتايج اعمال روش مديريت يكپارچه حمل و نقل با استفاده از متد ABC و به كارگيري نرم افزار Aimsun و GIS در مناطق شهري ايران (نمونه موردي : منطقه 6 تهران)
مدل سازي انتخاب شيوه ي دسترسي زميني مسافران هوايي به فرودگاه بر اساس ترجيح مسافران بومي و غيربومي ، مطالعه موردي: فرودگاه بينالمللي مهرآباد تهران
Consideration of pollution generation and fuel consumption for automobiles behind the cross junction light
Toll Estimation as a function of Time-Dependent Link Cost, vehicle category and distance– A Case Study for Karachi
بهينه سازي چند هدفه مسأله برنامه ريزي گيت فرودگاه با استفاده از الگوريتم ژنتيك مبتني بر رتبه بندي نامغلوب نسخه
تحليل واكنش كاربران خودرو شخصي نسبت به سياست هاي مختلف مديريت تقاضاي سفر مطالعه موردي: اصفهان، ايران
مكان يابي پاركينگ هاي عمومي با فرض امكان وقوع ازدحام در مكان پاركينگ ها
بررسي ناهمگني رفتار استفاده كنندگان از سواري شخصي در پاسخ به سياست هاي مديريتي حمل و نقل با استفاده از مدلهاي كلاس پنهان
ارائه يك مسأله مسيريابي وسايل نقليه همراه با پنجره زماني و سفرهاي چندگانه با در نظر گرفتن وضعيت ترافيك شهري
Application of Genetic Algorithm for Inspection Process in the PMS by Optimal Surveyed Inspection Units
سيستم مديريت بهينه حوادث جادهاي با رديابي بر خط خودروهاي امدادي
Trip Quantity Prediction by Preliminary Analysis of Fuel Consumption for Shiraz City
قيمت گذاري تراكم در شبكه هاي ترافيكي با در نظرگيري احتمال وقوع تصادف و سيستم پيشرفته اطلاعات مسافر (ATIS)
ساخت مدل انتخاب وسيله شهر تهران با اعمال سياست گزاري هاي مديريتي
مطالعه رفتاري همزمان تقاضاي سفر و مد سفر پس از وقوع زلزله
حل مسئله تخصيص ترافيك با چند كلاس استفاده كننده توسط الگوريتم خطي سازي -تصوير گراديان
ارائه ي يك مدل بهينه سازي و براي زمان بندي قطارهاي مترو: مطالعه ي موردي متروي تهران
مدل سازي لوجيت دوتايي انتخاب وسيله حملونقل عمومي و شخصي در دسترسي زميني به فرودگاه، مطالعه موردي: فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران
كاهش ترافيك كاميون ها در مبادي ورودي بندر امام خميني با استفاده از تئوري صف
بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان از سازمان پايانه ها و پارك سوارها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردي: پايانه هاي مسافر بري تهران)
مدلسازي و تحليل ماركوفي سيستم هاي صف موجود در ايستگاه هاي مترو به منظور ارزيابي وضعيت آن
بررسي عوامل موثر بر زمان سفر در مسير هاي برون جاده اي و پيش بيني زمان سفر با استفاده از GIS مطالعه موردي: محور ساري به بابل
استفاده از تكنيك شبيه سازي در مديريت پاركينگ هاي طبقاتي مطالعه موردي: پاركينگ زائر حرم حضرت معصومه (س)
اثربخشي روش آرام سازي ترافيك،تركيب خطوط اكستروژن و خطوط لرزاننده عرضي(رامبل استريپس)در مديريت سرعت
توسعه، اصلاح و ارتقاء عملكرد سامانه تاكسيراني شهر تهران
بررسي اهداف ايمني در سيستم هاي راه آهن درون شهري (موردكاوي : شبكه ريلي راه آهن شهري تهران و حومه )
تحليل وضع موجود و شناسايي استراتژي هاي مديريتي سازمان هاي تاكسيراني شهري با بكارگيري تحليل سوات – مطالعه موردي شهر مشهد
بررسي اجراي خطوط HOV، مطالعه موردي و ارزيابي اقتصادي براي تاكسيراني تهران
اولويت بندي نقاط احداث پايانه تاكسيراني با استفاده از روش تاپسيس، مطالعه موردي تهران
ساماندهي مديريت ترافيك شهري مطالعه موردي: كلان شهر شيراز
تحليل، رتبه بندي وآناليزحساسيت معيارهاي موثر بر انتخاب واريانت هاي احداث بزرگراه در طول چرخه عمر پروژه با روش هاي MADM
نقش سيستم نظارت بر تردد خودروها بر مبناي زيرساخت داده هاي مكاني در كاهش تخلفات رانندگي و كاهش مصرف سوخت
اثرات سياست اولين – بهترين قيمت گذاري بر شاخص هاي عملكردي و زيست محيطي شبكه حمل و نقل شهر تهران
مدلسازي جانمايي مراكز خريد با هدف كاهش تقاضاي سفر
ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل عمومي (قطار شهري) مشهد با استفاده از رويكرد تحليل عوامل استراتژيك (SWOT) و اولويت بندي آلترنتيو هاي موثر بوسيله ي فرايند تحليل شبكه اي (ANP)
الگوريتم فرا -ابتكاري براي قيمت گذاري محدوده ترافيكي
مسيريابي سامانه اتوبوس ويژه گردشگران در ايام خاص ( مطالعه موردي : شهر اصفهان)
ارائه زمانبندي ، شبيه سازي و اصلاح طرح هندسي تقاطع با نرم افزار Aimsun (مطالعه موردي تقاطع جلال آل احمد – كارگرشمالي تهران)
ارزيابي ميزان تأثير تفكيك خودروهاي سبك و سنگين بر شاخص هاي ايمني جايگزين در شرايط تعقيب خودرو
A Novel Algorithm for Predicting Travel Time Navigation System
مدل سازي ظرفيت U-turn در بريدگي ها با استفاده از شبكه عصبي پس انتشار (BPNN) (مطالعه موردي: شهررشت)
ارائه مدلي براي پيش بيني تعداد تغييرخط هاي تداخلي و غيرتداخلي در مقاطع تداخلي بزرگراهي شهر تهران
ارائه مدلي براي پيش بيني ظرفيت و حداكثر طول تداخل در مقاطع تداخلي بزرگراهي شهر تهران
تعيين فاصله عبور بحراني ميدان هاي شهري (مطالعه موردي: شهر رشت)
مطالعه ظرفيت در محدوده همگراي راههاي جانبي در ايران
بهينه سازي زمان بندي چراغ هاي راهنمايي با استفاده از الگوريتم جستجوي باكتريايي (مطالعه موردي: شهر رشت)
توسعه مدل بهينه سازي هندسي منطقه كارگاهي، جهت كاهش تاثيرات عمليات اجرايي بر زمان تاخير شبكه حمل و نقل
Determining the Number of Traffic Micro-Simulation Runs Required to Estimate Travel Time Reliability
بررسي تردد اشباع تقاطع هاي چراغدار و تاثير عدم رعايت قانون بر ظرفيت اشباع اين تقاطع ها (مطالعه موردي : شهر كرمانشاه)
ارزيابي تأثير پارامترهاي ترافيكي بر طرح هندسي ميدان هاي ترافيكي
مدل سازي تابع تأخير ميادين شهري – مطالعه موردي شهر رشت
محاسبه تأخير در تقاطع هاي چراغ دار از دو روش HCM-2000 و روش ماشين سيار
بررسي توزيع سرفاصله زماني ورود وسايل نقليه در تسهيلات و شرايط ترافيكي گوناگون شهر خرم آباد در استان لرستان
طراحي تقاطعات غيرهمسطح نانو در مناطق متراكم شهري
بررسي تقاطعات لوزوي واگرا و مقايسه آن با تقاطعات شبدري به وسيله نرم افزارشبيه سازي ترافيكي AIMSUN
روش هاي برآورد پارامترهاي ترافيكي تقاطعات چراغ دار- مطالعه موردي شهر تهران
ارائه رويكرد ي جديد براي تعيين طول چرخه بهينه وبيشينه سازي گذردهي در تقاطعات چراغدار
ارايه روش نيازسنجي و امكان سنجي حذف و يا ايجاد ميدان در شبكه معابر شهري
بررسي اثر تراكم ناحيه و طول گذر عابر پياده در عملكرد ميدان هاي با چراغ راهنمايي (مطالعه موردي: ميدان آزادي و انقلاب شهر تهران)
بررسي تاثير هوشمند سازي پرداخت كرايه تاكسي بر پارامترهاي ترافيكي بوسيله ي نرم افزار Aimsun
ارائه روش بهينه شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز
بررسي ظرفيت و عملكرد تقاطعات بدون چراغ براساس زمان اشغال در نمونه موردي شهر تهران
بررسي تاثير عوامل اجتماعي و زمان تردد بر روي مدل توزيع سرفاصله زماني در جريان ترافيك. مطالعه موردي: آزادراه تهران – قم
بررسي سطح سرويس راههاي شمال كشور با معادل سازي ميزان كاربري هاي حاشيه راه به عنوان دسترسي در نرم افزار Hicap
الگوريتم تصميم گيري در خصوص تبديل ميدان به تقاطع چراغدار و بالعكس
زمان بندي مطلوب تقاطع هاي سري با هدف كاهش تأخير با استفاده از تركيب شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
شناسايي و پيش بيني نقاط پر حادثه تصادفات عابرين پياده با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP) در راه هاي برون شهري استان زنجان
بررسي آلودگي صوتي ناشي از فرودگاه بيرجند بر ساكنين اطراف آن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید