نتايج يك پژوهش دانشگاهي نشان داد: زایمان طبیعی بی‌درد با انتونکس

نتایج یک پژوهش جدید نشان داد: طی زايمان، گاز انتونکس می‌تواند بی‌دردی کافی و موثر برای مادر و بدون عارضه عمده در جنين ايجاد كند و باعث کاهش موارد سزارين و عوارض ناشی از آن ‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) درد زايمان از جمله شديدترين دردهايی است که توسط انسان تجربه می‌شود و ترس از اين درد باعث انتخاب سزارين در مادران می‌‌شود. يکی از روش‌های دارويی سالم و ارزان جهت تسکين درد زايمان، گاز انتونکس است.

مطالعه‌ای با هدف بررسی اثرات انتونکس بر شدت درد و وضعيت هموديناميک مادر و آپگار جنين در زايمان طبيعی توسط شیدا شبانیان از گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.

در اين مطالعه کارآزمايی بالينی، 60 زن کانديد زايمان طبيعی مراجعه کننده به یک مرکز آموزشی درمانی که شرايط يکسان برای ورود به مطالعه داشتند، بطور در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسيم شدند.

پس از شروع فاز فعال زايمان، انتونکس توسط ماسک در اختيار مادران گروه مداخله قرار ‌گرفت و مادران تا پايان مرحله دوم زايمان از اين گاز استنشاق ‌کردند. ميانگين شدت درد، وضعيت هموديناميک مادر در حين دريافت گاز و آپگار جنين پس از تولد، ثبت ‌و با گروهی که انتونکس دريافت نکردند، مقايسه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌ها حاکی از آن است: بين دو گروه تفاوت معنی‌داری در ميزان فشار خون مادر، ميانگين ضربان قلب جنين و نمره آپگار دقايق يك و پنج جنين وجود نداشت. ميانگين تعداد تنفس و ضربان قلب مادر در گروه مداخله بيشتر از گروه شاهد بود، ولی در وضعيت طبيعی قرار داشت. ميزان تهوع و استفراغ مادر در هر دو مرحله زايمان در گروه مداخله بيشتر از گروه شاهد بود.

نتایج این پژوهش نشان داد: طی زايمان، انتونکس می‌تواند بی‌دردی کافی و موثر برای مادر و بدون عارضه عمده در جنين ايجاد كند که اين موضوع ممکن است بتواند باعث کاهش موارد سزارين و عوارض ناشی از آن ‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید