دانلود مقالات سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته ۲۲ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۲۷عنوان مقاله تخصصی شامل۸۷۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته

آناليز شكستگي چاه A در يكي از ميدان هاي نفتي جنوب غربي ايران با استفاده از لاگ هاي تصويري
معرفي و روش شناسي كار با نرم افزار Fracaflow
آناليز و بدست آوردن بهترين روش مشبك كاري در ميدان نفتي آغاجاري
كاربرد سيستم استنتاج تطبيقي فازي_عصبي در پيش بيني درجه فرسايش مته حفاري
مدلسازي ترموديناميكي شرايط تشكيل هيدرات گازهاي خالص و مخلوط گازها با استفاده از مدل چند لايه
بهينه سازي خصوصيات فيلتراسيون گلهاي حفاري پايه آبي با استفاده از محلول سورفكتانتي پليمري
مدلسازي ترموديناميكي شرايط تشكيل هيدرات گازهاي خالص و مخلوط گازها با استفاده از مدل چند لايه مبتني بر برابري فوگاسيتي
بررسي الگوريتم مديريت مخازن مداربسته و تدوين نقشه راه به منظور به كارگيري آن در ميادين ايران
جداسازي شكستگيهاي طبيعي در چاه نمودارهاي تصويري با استفاده از پردازش تصوير
غربالگري و تحليل رفتار تزريق ASP در يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از طراحي آزمايش
اصلاح تركيب آب تزريقي به مخزن در جهت افزايش بازيافت نفت
ساخت و مقايسه نانو كاتاليست هاي آهن-كبالت-سريم بر پايه سيليكا با روش تلقيح مرطوب و آهن-كبالت- نيكل به روش همرسوبي در فرايند فيشر-تروپش
تعيين شرايط عملياتي بهينه راكتوري بر گزينش پذيري محصولات فرايند فيشر تروپس روي نانو كاتاليست آهن-كبالت-سريم بر پايه سيليكا
بهبود شرط تصوير سازي و توليد گروه هاي تصوير مشترك جهت تضعيف پديده هاي كاذب در روش مهاجرت زماني معكوس
معرفي، بررسي خصوصيات رئولوژي و تحليل عملكرد پليمرهاي پركاربرد در صنعت نفت
بررسي و تحليل كارايي روشهاي مدلساز ي رفتار رئولوژي پليمرها
مقايسه كارائي مدل هاي مختلف توربولانسي در پيش بيني جريان گاز در داخل آيروسيكلون
بهينه سازي فرآيندCCSبا استفاده از روش شبيه سازيCRMو الگوريتمABC
Enhancement of Polymer Flooding Performance by the Use of Clay Nanoparticles
شبيه سازي و بهينه سازي انرژي فرآيند توليد ايزوپروپيل بنزن
اندازه گيري درجه اشباع نفت در مخازن كربناته با استفاده از شبكه هوش مصنوعيMLP
شبيه سازي تغيير سرعت و تميزسازي چاه در اتصالات رشته حفاري در حين چرخش به كمك روشهاي CFD
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي سولفور از مخلوط پروپان ترش
تفكيك هوشمند نواحي شكسته و غير شكسته در چاههاي نفت مخزن آسماري با استفاده از چاه نمودارهاي پتروفيزيكي
تخمين نفوذ پذيري نسبي نفت_گاز با استفاده از داده هاي فشار مويينگي
توليد بتاسايكلودكسترين با نگرشي بر كاربردهاي بالقوه آن در ازديادبرداشت نفت
تشخيص گسل در مقاطع لرزه اي بااستفاده ازتلفيق روشهاي خوشه بندي k_ميانگين و تشخيص لبه كني
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جريان آرام در لوله هاي مارپيچ مخروطي و بررسي اثر مقطع مربعي
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر عملكرد فرازآوري با گاز با استفاده از يك مدل تركيبي مكانيستيك
بررسي قابليت نفت زايي سازند كژدمي در شمال غرب خليج فارس بر اساس داده هاي راك _اول
ارزيابي پتانسيل هيدروكربن زايي سنگ هاي منشا احتمالي در ميدان نفتي آزادگان
اندازه گيري رژيم جريان و كسر حجمي در جريان دوفازي نفت/گاز
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت نانو سيال دو فازي در لوله خميده
شبيه سازي تاثير موقعيت چاه ها در بازده روش هاي مختلف تزريق در يكي از مخازن نفتي
Comparative Study of Nanoparticles Assisted Polymer Flood and Alkaline-Surfactant-Polymer Flood
مدلسازي راكتور واحد ايزومراسيون پالايشگاه نفت
بررسي نسل هاي مختلف تكنولوژي هاي حفاري آب هاي عميق به همراه چالش ها و راه كارها
مقايسه عملكرد ايزوترمهاي تعادلي مختلف در پيشبيني جذب سطحي پروپيلن و پروپان روي زئوليت13X
بررسي فني و اقتصادي جايگزيني حلال پالايشگاه شيرين سازي آماك از دي اتانول آمين به مخلوط متيل دي اتانول آمين و پيپرازين
استخراج فوق بحراني اسانس گياه سالويا با منظور تعيين ميزان حلاليت اسانس در دي اكسيد كربن
شبيه سازي تزريق غير امتزاجي گاز و آب به منظور افزايش بازدهي در يكي از مخازن نفتي ايران
شبيه سازي واحد جداسازي بنزن و تولوئن و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
تاثير ميزان آب خوراك بويلر BFW بر شيرين سازي گاز ترش
شبيه سازي زمين آماري سه بعدي داده هاي مقاومت صوتي با استفاده از الگوريتم شبيه سازي متوالي مستقيم بهبوديافته
مدلي رياضي براي تحريك لرزه اي ازدياد برداشت از چاههاي نفت
اثر فشار و دما بر روي واترلاس گل هاي پليمري PAC-LV2وPAc3-UL ،PAC- 4HV
جداسازي دي اكسيد كربن ازCO2/CH4 توسط مونواتانول آمين در تماس دهنده غشائي الياف توخالي نيمه مرطوب
بررسي شرايط ترموديناميكي اثر پروپانول در غلظت هاي بالا بر تشكيل و تجزيه هيدرات گاز ورودي به پالايشگاه گاز و گاز مايع900
بررسي آزمايشگاهي اثر هم افزايي آمينو اسيد گلايسين با نمكهاي فلزي مختلف، بر بازدارندگي تشكيل هيدرات گاز اتان
بررسي آزمايشگاهي تاثير مواد فعال سطحي غير يوني با جرم مولكولي مختلف تش بازدارندگي تشكيل هيدرات گاز اتان
ازدياد برداشت به تزريق متناوب آب و گازWAG
آناليز اسانس گياه سالويا به منظور تعيين ميزان حلاليت اسانس دردي اكسيد كربن فوق بحراني
مدل سازي تاريخچه تدفين حرارتي سنگ منشا سروك ممبر احمدي كژدمي و گدوان در ميدان سيري آ
مطالعه ژئو شيميايي ميادين نفتي سيري آ و سلمان
شبيه سازي تاثير پديده هاي نفوذ و همرفت طبيعي بر تغيير غلظت اجزاي سيال در يك مدل شكافدار
Visualization Investigation of Foam Injection in a Transparent Fractured Porous Medium
بررسي اصلاح واحدهاي فرآيندي در كاهش ميزان فلرينگ: مطالعه موردي پالايشگاه چهارم پارس جنوبي
افت فشار مخزن در يكي از ميادين گازي جنوب ايران و لزوم بكارگيري ايستگاه تقويت فشار
طراحي كنترل كننده خودتنظيم و مقاوم PID به كمك تئوري تعامل تطبيقي براي كنترل سرعت توربين گازي
شناسايي و رتبه بندي ريسك هاي عمليات حفاري در ميدان گازي خانگيران با استفاده از روش تصميم گيري چند شاخه فازي
شبيه سازي كوره نيروگاه شازند اراك و بررسي تغيير پارامترهاي مختلف بر كاهش آلاينده ها و راندمان احتراق
بررسي فرايند دولوميتي شدن در سازند آسماري ميدان نفتي مسجد سليمان
بررسي تأثير فشار جانبي روي نمونه هاي استوانه اي در شكست هيدروليكي
مدل سازي فرآيند سيلاب زني آب با درجه شوري پايين در مغزه
ارزيابي پتانسيل سنگ منشاء سازند كژدمي در ميدان نفتي هنديجان
محاسبه حداقل فشار امتزاجي با استفاده از روش سلول هاي اختلاط چندگانه با معادله حالت سوآ و ردليخ كونگ SRK
تشخيص رژيم هاي جريان در لوله هاي افقي با استفاده از برنامه ريزي بيان ژن
ارائه يك مدل تحليلي براي تعيين فشار بحراني و دبي توليد بحراني متناظر با آن
كاربرد نشانگر بافت لرزه اي براي تخمين موقعيت مخزن هيدروكربني
بررسي تأثير باكتري بومي مخزن جنوب ايران بر رئولوژي پليمر پلي اكريل آميد در فرآيند ازدياد برداشت
بررسي ازمايشگاهي تاثير آسفالتين ترسيب شده بر كارايي تزريق مواد قليايي بر ميزان ازدياد برداشت
بررسي اثر افزودني هاي زايلن تولوئن و اتانول بر روي نقاط ابري شدن و ريزش گازوييل
شبيه سازي سيستم هاي ايمني يك ايستگاه تقويت فشار گاز با استفاده از نرم افزار MATLAB
تعيين رخساره هاي الكتريكي با استفاده از الگوريتم هاي خوشه سازي MRGC و SOMو استفاده از آنها در مدل سازي رخساره اي
بررسي تحليلي علل افت فشار در مخازن شكافدار حاوي نفت آسفالتيني با تغيير مشخصات شكاف
كاهش رسوب آسفالتين در نفت خام به روش اختلاط جتي
بكارگيري تكنولوژي فرازآوري مصنوعي در چاههاي نفتي جنوب غرب ايران
محاسبه راندمان كوره هاي واحد آروماتيك پتروشيمي بوعلي سينا و ارائه راهكار فرايندي جهت افزايش راندمان
بهينه سازي فرآيند كنترل چاه هاي نفت براي گل هاي پايه آبي و نفتي
تخمين تراوايي نسبي مخزن در تزريق گاز دي اكسيد كربن با استفاده از مدل سازي شبكه حفره
روش زيست پايه جديد براي ازدياد برداشت از مخازن شكافدار طبيعي
بررسي سرعت سقوط خرده هاي حفاري در فوم بهبود يافته با پليمر
بهينه سازي فرايند Backwash فيلتر چاركول در راه اندازي پكيج فيلتراسيون واحد شيرين سازي و آبگيري از اتان
بررسي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن با استفاده از آب هوشمند و افزايش بازيافت نفت
تاثير فرايندهاي دياژنتيكي بر روي كيفيت مخزن سروك در يكي از ميادين نفتي فروافتادگي دزفول
بررسي روشهاي نمك زدايي از نفت خام
طراحي و مقايسه سيمانكاري در چاه هاي ميادين نفتي و گازي
مدل سازي فرآيند تزريق آب با شوري كم در مغزه هاي ماسه سنگي در دو بعد
بررسي روشهاي مختلف تخمين سرعت امواج برشي و انتخاب روش بهينه در يكي از ميادين حوضه كپهداغ
شبيه سازي و مقايسه تزريق گازهاي مختلف در يكي از مخازن نفت سنگين ايران
بررسي و مطالعه آزمايشگاهي تهيه هيدروژل بر پايه متاكريل آميد به روش حرارتي و تأثير آن بر خواص رئولوژيكي گل حفاري
طراحي عمليات لايه شكافي با اسيد جهت محاسبه تغييرات ضريب پيوسته
On the Evaluation of Crude Oil Viscosity: A Robust Modeling Approach
بررسي اثر رسوب آسفالتين بر تراوايي و تعيين مناسبترين شيوه تزريق در يكي از مخازن نفتي ايران
تعيين پارامترهاي كينتيكي و مدل سازي كينتيكي سازند پابده در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران
اهميت تعادل الكتريكي يون ها و مجموع جامدات محلول در ارزيابي نمونه هاي آب سازند
آناليز حساسيت پارامترهاي موثر بر توليد در مخازن شكافدار و تاثير آن بر ضريب بازيافت
بررسي تخريب مكانيكي سازند بر اساس تغييرات تراوايي و تخلخل با افزايش عمق چاه
بررسي تاثير فشار هيدرواستاتيك گل بر پايداري ديواره و تراوايي لايه توليدي چاه
ارزيابي توان هيدروكربن زايي سازند پابد در ميادين نفتي لالي و كارون
مدل سازي عددي كاملا همبسته ي شكافت هيدروليكي در شيل هاي گازي با استفاده از نرم افزار اباكوس
تعيين دبي بحراني توليد براي جلوگيري از رخداد فروريزش منافذ
تاثير نانو كاتاليست ها بر رئولوژي نفت خام در ازدياد برداشت
بكارگيري تحليل هاي آماري در تعيين كد ليتولوژي سازندها در ميادين لالي و كارون
بررسي جريان سيال درمحيط متخلخل سه بعدي با استفاده از روش شبكه بولتزمن و روش نمايه هموار
بررسي آزمايشگاهي تاثير افزودن نانوذرات به هيدروژلهاي بر پايه آكريل آميد موجود در گل حفاري جهت ازدياد برداشت نفت از مخازن
پيشبيني مقدار انحلال گاز متان در آب شور سازند
مكانيسم هاي ازدياد توليد نفت طي فرايند تزريق آلكالين در يك ميكرومدل شيشه اي
مقايسه اثر بخشي سيلابزني سورفكتانت و پليمر_سورفكتانت به منظور بهبود برداشت نفت در ميكرومدل شيشه اي
اندازه گيري نفوذپذيري محيط متخلخل با هيدرات متان
Geothermal Enhanced oil Recovery, as a green EOR method
Application of constraint multivariable search methods for prediction of asphaltene precipitaion conditions
Estimating Shear Wave Velocity by Statistical Model and Determination Rock Mechanical Reservoir Characteristics
بررسي آزمايشگاهي تأثيرات دما و شدت ميدان الكتريكي بركشش سطحي محلول نانو سورفكتانت كاتيوني
Hydraulic flow unit identification in of the wells in Khangiran gas field using FZI method
امكان سنجي استفاده از مدلهاي مختلف براي پيشبيني عملكرد جرياني چاه در مخازن گاز ميعاني
مدل سازي عددي رفتار يك محيط متخلخل و اعتبار سنجي آن با استفاده از معادلات تحليلي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير نانو ذره اكسيد نيكل بر ويسكوزيته نفت سنگين
شبيه سازي حركت ذرات جامد در سيال با روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
طراحي آزمون تك پالس براي مخازن گازي
تحليل آزمون تك پالس براي مخازن گازي
تأثير نانو ذرات بر كشش بين سطحي آب و نفت در احتراق زير زميني
تعيين آزمايشگاهي غلظت بهينه سورفكتانت براي توليد فوم پايدار جهت ازدياد برداشت از مخازن نفتي
بررسي و مدلسازي فرايند جذب سطحي مخلوط نيتروژن و اكسيژن توسط غربال مولكولي نوع كربني
محاسبه درجاي منحني هاي تراوايي نسبي با استفاده از دادهاي چاهآزمايي در چاههاي افقي
بررسي اثر سيمان بر پايداري لوله ي جداري در سازند هاي نمكي
Kinetic modeling of crude oil oxidation using high pressure DSC analysis

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید