دسترسی به مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در شهر شهرکرد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۶عنوان مقاله تخصصی شامل۷۸۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر

مروري بر الگوهاي سيستم هاي تصميم يار و كاربردهاي آن
بررسي جكسون بودن آتاماتاي سلولي- احتمالي در تئوري صف
يك واحد محاسبات درشت دانه با قابليت تركيب بندي دوباره
ارزيابي احتمال وقوع پديده روانگرايي در پي هاي آبرفتي سدها بر اثر زلزله و روش اصلاح و علاج بخشي
شبيه سازي پاسخ دهي ميكروتير پيزوالكتريك در نانو توپوگرافي سطح نمونه
تشخيص بيماري آريتمي قلبي با يادگيري عميق
تحليل خطر لرزه ايي به روش احتمالاتي براي شهر نجف آباد
مطالعه رفتار لرزه اي قاب هاي بتني مقاوم شده با ديوارهاي برشي فولادي
بلند شدگي سازه اي زير زميني به علت روانگرايي در خاك
مروري بر الگوريتم هاي مسير يابي هوشمند و بررسي بهبود مسير يابي به كمك الگوريتم كلوني مورچگان در شبكه هاي حسگر بيسيم
معرفي شبكه هاي حسگر بيسيم و بررسي كاربرد آنها در بهداشت و درمان
مروري بر الگوريتم هاي خوشه بندي اسناد XML
مفاهيم، الگوريتم ها و كاربرد داده كاوي در پزشكي
بررسي تاثير ساختگاه بر پاسخ زمين با استفاده از روش تحليل معادل خطي
بررسي چالش ها، طبقه بندي و مقايسه سيستم عامل هايي براي اينترنت اشياء
معماري چندابري: مولفه ها و چالش ها
طبقه بندي سوالات به صورت خودكار در يك محيط يادگيري رقابتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك در سيستم هاي خبره فازي
بررسي مكانيزم هاي احراز هويت در محيط رايانش مشبك
مدل سازي و آناليز يك صف تقاضاي خدمات سازماني در ارتباطات چند كاناله
حل مسئله كوتاهترين مسير با استفاده از الگوريتم اصلاح شده زنبور عسل مصنوعي
ارائه يك الگوريتم تجميع بهينه جهت مسيريابي درب شكه هاي حسگر ويديويي
مروري بر سيستم هاي خبره در بخش كشاورزي
سيستم خبره براي مديريت ترافيك بلادرنگ در شبكه هاي محلي بيسيم
بررسي اعتماد كاربران در بانكداري اينترنتي با استفاده از داده كاوي (مطالعه موردي: موسسه اعتباري ثامن)
بررسي اثر تابع هسته بر رفتار تبديل ويژگي آناليز متمايزساز تواندار مبتني بر هسته
روشي نوين جهت خلاصه سازي موضوعي مقالات علمي بر مبناي تحليل معنايي پنهان
مقايسه روش هاي زمانبندي گردش كار در محيط هاي محاسبات ابري و محاسبات مشبك
ارائه يك روش تركيبي جهت بهبود افزايش دقت دسته بندي اسناد علمي با استفاده از الگوريتم KNN و تكنيك شاخص گذاري معنايي پنهان
مروري بر الگوريتم هاي زمابندي در سيستم هاي محاسباتي ابري
بررسي مدل رياضي صف بندي و خطوط انتقال
مروري بر فناوري هاي مورد استفاده در هدايت خودكار وسايل نقليه كشاورزي
پايگاه داده توزيع شده و جنبه هاي امنيتي آن
ارائه يك روش براي تامين پوشش ويدئويي در شبكه هاي حسگر ويدئويي
يك الگوريتم جديد پويا براي توازن بار در سيستم هاي توزيع شده با استفاده از منطق فازي
مروري بر چند الگوريتم متاهيوريستيك الهامي از طبيعت و بيان ويژگي ها
الگوريتم تركيبي با رويكرد نامعلوم سازي جهت پنهان سازي قواعد انجمني
مروري بر روش هاي رتبه بندي در موتورهاي جستجو
ازطريق ايجاد تبديل مدل جريان به بسته در AODV بهبود پروتكل مسيريابيشبكه هاي حسگر بي سيم
بررسي صف آزمايش مجدد سرور با پذيرش گروهي مشتريان
صف زمان گسسته همراه با ورود همبسته مشتريان مثبت و منفي
مروري بر الگوريتمهاي مديريت صف فعال و كنترل ازدحام در شبكه
بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم
تجزيه و تحليل اثرات نصب زمان سنج هاي شمارش معكوس در تقاطع هايعلامت دار
مروري بر پردازش موازي داده ها درابر و بررسي معماري Nephele
ارائه يك روش جديد جمعكننده RNS براي مجموعه پيمانه {2n-1,2n,2n+1}
مروري بر شبكه هاي بي سيم اقتضايي و برخي پروتكل هاي مسيريابي آن
حملات امنيتي و مقايسه رويكردهاي مقابله موجود در شبكه حسگر بي سيم
سيستم خبره براي پيكربندي سلول قطعه بندي شده توسط آناليز داده اثر انگشت راديو در شبكه هاي سلول بي سيم
هاركوف زنجيره از استفاده با صف احتمالي هاي سيستم سازي مدل
تحليلي از صف بافر محدود با سرويس و ورود وابسته
بهبود مصرف انرژي در مسيريابي شبكه هاي حسگر بيسيم با چاهك متحرك بااستفاده از تلفيق رهيافتهاي مبتني بر خوشه بندي و تطبيقي
تحليل اجراي الگوريتم هاي زمانبندي وظيفه در محيط محاسبات ابري
تجزيه صف در شبكه هاي صف بسته و محدود
تشخيص بد افزارها با استفاده از سيستم خبره
بررسي الگوريتم هاي ضد تصادم برچسب در شبكه RFID
مروري بر رويكرد اكتشافي درحفظ محرمانگي قواعد انجمني
مدل CMMI در بهبود فرآيندهاي نرم افزار
كنترل همسماني در سيستم پايگاه داده توزيع شده
مديريت ريسك در توسعه نرم افزار
سيستم هاي خبره و كاربرد آن براي انتخاب لباس مناسب
بررسي روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در رايانش ابري با استفاده از مهاجرت ماشين هاي مجازي
مديريت فعال صف در شبكه هاي ارتباطي
بررسي پايگاه داده NOSQL
سيستم پيشنهاد دهنده بر مبناي اعتبار با استفاده از دسته بندي اقلام
ارائه ي راهكاري مبتني بر مدل مخفي ماركوف براي شناسايي بدافسارهايدگرگون شده
بررسي تكنيك هاي رديابي هدف در شبكه هاي حسگر بي سيم
يك سيستم خبره براي پشتيباني از تشخيص و درمان در طب سنتي چين
روش هاي بهينه سازي منابع در چند رسانه اي مبتني بر ابر
پردازش و مديريت داده هاي بزرگ
مسيريابي پايدار مبتني بر شبكه هاي بي سيم چند گامي همزمان با محدود كردن سربار تك كنترلي
بررسي اجمالي روشهاي شناسايي تومورهاي مغزي به كمك تكنيك هاي داده كاوي
مروري بر پروتكلهاي مسيريابي كيفيت و خدمات در شبكه هاي حسگر بي سيم
مروري بر مشكلات درون صفي و درون كابردي و راح حل هاي مربوط به آنها
بزرسي و مقايسه روشهاي تكنسخه اي تحمل خطاي نزم افشاري
دودويي سازي تصوير بر پايه ي شناسايي محدوده ي اشياي موجود در تصوير
روشي نوين در بكارگيري يادگيري Q فازي در كنترل راه رفتن ربات دوپا
مروري بر صف هاي زمان گسسته با فرآيند ورود ماركوفي
شاخص هاي بوم شناختي سيستم خبره براي گنجاندن تنوع زيستي در ارزيابي چرخه حيات زيستي
بهبود تصاوير آنژيوگرافي با استفاده از پردازش تصوير
پياده سازي واسطه سرويس هاي ابري براي سرويس هايIaaS منطبق بر واسط AWS
انواع تكنيك هاي شناسايي حملات در سيستم هاي تشخيص نفوذ
بررسي مدل سازي صف بندي عابر پياده با استفاده از شبيه ساز VISSIM
استفاده از تئوري صف در سيستم هاي سرويس دهي مشتري وسرور انساني
بررسي مدل هاي برآورد صف در شبكه هاي چراغدار
بهبود طول عمر شبكه هاي سنسوري زير آب با استفاده از خوشه بندي تحت منطق فازي
بررسي رويكردي جديد در مسيريابي وفقي در شبكه هاي عنكبوتي روي تراشه
مروري بر تكنيكهاي كشف نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
قطعه بندي، استخراج پلاك و تشخيص سايه ها در تصاوير آلترا سوند داخل رگي
تحمل پذيري خطا به كوك checkpointing و rollback
صف بندي مجازي در خطوط امنيت فرودگاه
بررسي ضوابط پدافند غيرعامل در اماكن آموزشي
Internet of Things(IoT) و چالش ها
شبيه سازي گردش كارهاي علمي در محيط رايانش ابري
مروري بر انواع روش هاي صف بندي و كاربرد تئوري صف در بانك
مروري از روش هاي تجزيه و تحليل متون مرتبط با كاربرد هوش تجاري در بانكداري
مروري بر روش هاي پنهان سازي مجموعه عناصر حساس
بررسي انرژي و افزايش طول عمرشبكه هاي حسگر بي سيم با مقايسه چندالگوريتم مسيريابي مبتني برخوشه بندي
مانيتورينگ شبكه با هدف برقراري امنيت بر اساس تحليل رفتاري بسته ها
اصول كاري كامپيوترهاي كوانتومي و رمزنگاري كوانتومي شبكه هاي كامپيوتري
تحليل و دسته بندي الگوريتم انحصار متقابل در سيستم هاي توزيع شده
مدل ارزيابي ريسك مقياس پذير در پردازش ابري با استفاده از نظريه بازي
مروري بر پروتكل احراز هويت مبتني بر Hash به منظور حفاظت از شبكه هايRFID در برابر تهديدات موجود
مروري بر پروتكل هاي مسيريابي سلسله مراتبي در شبكه هاي حسگر بيسيم
مسيريابي چند مسير جهت بهبود تعادل بار براي شبكه هاي ادهاك بيسيم
يك روش مسيرياب چند مسير جهت بهبود تعادلبار براي شبكه هاي ادهاك بيسيم On Way Multipath Routing to Improve Load Balancing for Wireless Ad Hoc Networks
مروري بر ساختار Sensor-Cloud :تلفيقي از دو تكنولوژي شبكه هاي حسگر بي سيم و پردازش ابري
بكارگيري فناوري هاي نوين مديريت اطلاعات مكاني (GIS) در تكنولوژي مدلسازي Building Information Modeling
بزرسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعاتحسابداري در اداره كل پست استان چهار محال وبختياري
داده كاوي با داده هاي بزرگ
استفاده از مدل زباني فاكتورگرا در افسايص نرخ صحيح بازشناسي گفتار
تعيين محل دفاع در واليبال به كمك داده كاوي
تخمين ماتريس تبديل ويژگي مبتني بر ماكزيمم اطلاعات متقابل با كمك الگوريتم ژنتيك
بهبود امنيت در شبكه هاي خودرويي با استفاده از رويكرد بررسي موقعيت
بررسي روش هاي تركيب طبقه بند ها
تبديل ويژگي آناليز متمايزساز تواندار مبتني بر هسته
بررسي اثر تابع هسته بر رفتار تبديل ويژگي آناليز متمايزساز تواندار مبتني بر هسته

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید