انتشار مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی

نمایش مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزیمجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه زابل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۵۸عنوان مقاله تخصصی شامل۲۶۶۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی

دستگاه نمونه بردار رسوبات معلق و تكنيك هاي كشف مناطق حساس فرسايش خاك با هدف غني سازي كشاورزي
اثر محلول پاشي روي و آهن بر واكنش ذرت علوفه اي به تنش خشكي
بررسي نقطه انجماد و تحمل به سرما در تريپس شكارگر Scolothrips longicornis
برآورد دزهاي كشنده ي سه فرمولاسيون دارويي گياهي ايراني عليه تخم هاي شب پرهي مديترانه اي آرد (Anagasta kuehniella (Zell.) (Lep.; Pyralidae
بررسي اثر الياف ضايعاتي كارخانه هاي نساجي بر خصوصيات حرارتي و ريخت شناسي فراورده هاي چوب پلاستيك
اثر اسانس روغني گياهان دارويي بر افزايش عمر انباري پرتقال والنسيا در انبار معمولي
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي چندسازه هاي چوب پلاستيك تقويت شده با الياف پولوش ضايعاتي كارخانه هاي نساجي
پيش يابي ميانگين روزانه ي دماي ايستگاه تهران (مهرآباد)
اهميت محيط زيستي دفن بهداشتي پسماند
اثر براسنيواستروئيد(اتينيل استراديول) بر تعداد سلولهاي اديوپلاست (Idioplastic cells) اندام هاي (ريشه، ساقه، برگ) گياه نواري گلي (.Catharanthus roseus L)
بررسي اثر هورمون براسينواستروئيد بر ميزان محتواي رنگيزه هاي فتوسنتزي دراندام هاي (برگ، ساقه) گياه نواري (.Catharanthus roseus L) در شرايط كشت درون شيشه
بررسي اثر هورمون براسينواستروئيد بر ميزان محتواي آلكالوئيد در اندام هاي (ساقه، برگ) گياه نواري گلي (.Catharanthus roseus L) در شرايط كشت درون شيشه
معيارهاي انتخاب مكان دفن پسماندهاي شهري ازنظرمسائل زيست محيطي
اثر عنصر سنگين كادميوم بر خصوصيات مورفولوژيكي، وزن خشك و تر، وزن هزار دانه در دو رقم آذرگل و CMS19 گياه آفتابگردان
تاثير تيمارهاي بستر كاشت و غلظت هاي مختلف هورمون اكسين (IBA) بر ريشه زايي ياس زرد (. Gelsemium sempervirens L)
مديريت پسماندهاي روستايي با تأكيد بر وضعيت پسماندهاي كشاورزي در ايران: چالشها و راهكارها
بهبود ريشه زايي قلمه هاي پيچ امين الدوله (Lonicera japonica) با استفاده از تيمارهاي ايندول بوتيريك اسيد و محيط كاشت
بررسي رشد گونه هاي گياهي تحت تأثير تنش ناشي از وجود هيدروكربنهاي نفتي در خاك
اثرات احتمالي محصولات تراريخته بر تنوع زيستي گياهي
راهكارهاي نظارت بر محصولات تراريخته وارداتي مبتني بر واكنش زنجيره اي پلي مراز كمي
بهبود باززايي درون شيشه اي و انتقال ژن در گياه كالانكوئه
بررسي هدايت هيدروليكي در خاك هاي آبگريز شده در اثر كاربرد لجن فاضلاب
بررسي كيفيت ميوه گلابي رقم شاه ميوه در شرايط عمر قفسه اي با استفاده از امواج فراصوتي
مروري بر اثرات بهارنارنج در اضطراب و بي خوابي
بررسي فون حلزون هاي آب شيرين در چشمه ساسان شهرستان كازرون
بررسي تنوع زيستي حلزون هاي ميزبان واسط ترماتودها در چشمه سرآب اردشير شهرستان كازرون
شناسايي فونستيك حلزون هاي ميزبان واسط ترماتودها، خانواده Lymnaeidae Rafinesque,1815 در شهرستان كازرون
شناسايي فونستيك حلزون هاي ميزبان واسط ترماتودها، خانواده Melanopsidae H.A.Adamsi,1854 در شهرستان كازرون
اثر تغذيه برگي سكوسترين آهن و اسيد ساليسيليك بر سطوح شاخص طعم و مزه، فعاليت كاتالاز، پروتئين، و ميزان عملكرد ميوه هلو رقم آلبرتا طي مراحل رشد ميوه
بررسي ارتباط پلي مورفيسم microRNA 148a با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
مطالعه اثر اسپري برگي اسيد ساليسيليك طي مراحل رشد ميوه، روي برخي خصوصيات فيزيولوژيكي ميوه هلو رقم آلبرتا
اثر تيمارهاي مختلف مالچ پلاستيكي و فاصله كاشت بر ميزان كلروفيل و ويتامين C ميوه فلفل دلمه اي رنگي رقم ماوراس در شرايط مزرعه اي
بررسي ارتباط پليمورفيسم miR-152 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
مكان يابي محل دفع نخاله هاي ساختماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در شهر تبريز
بررسي خاصيت ضد قارچي نانو امولسيون اسانس اكاليپتوس در كنترل باكتري سودوموناس عامل بيماري بلاست مركبات
پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان كولوركتال
بررسي مديريت خاكورزي، همزيستي ميكوريزايي و پرايمينگ بذر با اسيد ساليسيليك برعملكرد بيولوژيك، درصد كلونيزاسيون و فسفر قابل جذب خاك در گياه سورگوم
بررسي مديريت خاكورزي ، همزيستي ميكوريزا و پرايمينگ بذر با اسيد ساليسيليك برميزان عملكرد دانه، مقدار كلروفيل كل و ميزان كارتنوئيد در گياه سورگوم
اثر اسيد هيوميك بر غلظت برخي عناصر غذايي در برگ و گلبرگ هميشه بهار (Calendula officinalis) در شرايط خشكي
مروري بر فرآوري انواع محصولات آرتميا و كاربرد آنها در آبزي پروري
مروري بر مباني و روش هاي اصلاح نژاد در آبزيان
بررسي مديريت خاكورزي و پرايمينگ بذر با مايكوريزا و اسيد ساليسيليك بر عملكرد بيولوژيك، فسفر قابل جذب خاك و درصد كلونيزاسيون در گياه ذرت
بررسي مديريت خاكورزي و پرايمينگ بذر با مايكوريزا و اسيد ساليسيليك برميزان عملكرد دانه، مقدار كلروفيل كل و ميزان كارتنوئيد در گياه ذرت
بررسي تغييرات سرمي IL-13 و IL-27 در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به اسكيزوفرني
ارزيابي آسيب پذيري زيست محيطي گردشگري سواحل چابهاربااستفاده ازمدل SWOT
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و تعيين محتواي فنولي و فلاونوئيدي گياه گلپر (.Heracleum persicum L)
بررسي كيفيت آب رودخانه طالقان با استفاده از شاخص NSFWQI
ارزيابي تاثيرات تغيير اقليم بر ميزان بارش در حوضه آبريز رودخانه باليخلي چاي (استان اردبيل)
بررسي فعاليت حشرات كامل پروانه چوبخوار (Kermania pistaciella Amsel (Lep.: Tineidae با استفاده از تله هاي فرموني و بررسي خروج از شفيره ها در چهار باغ از منطقه رستم اباد هرندي رفسنجان
مقايسه تاثير سموم استامي پريد و فنيتروتيون بر جمعيت افت سنك در شرايط مزرعه اي
بررسي فعاليت حشرات كامل پروانه چوبخوار پسته (Kermania pistaciella Amsel (Lep.: Tineidae با استفاده از تله هاي فرموني و نياز حرارتي در رفسنجان
بررسي اثر نوع ريزنمونه روي رشد و نمو ريشه هاي مويين گياه دارويي سرخارگل (.Echinacea purpurea L)
ارزيابي اثر تخمكشي سه فرمولاسيون دارويي گياهي گاستروليت، مايكودرم و منتول عليه تخم هاي شبپره ي مديترانه اي آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.; Pyralidae
بررسي تغييرات برخي از فراسنجه هاي خوني (CBC) بزغاله هاي بومي تغذيه شده با جلبك دريايي )سارگاسوم(استان بوشهر
مطالعه تغييرات برخي از آنزيم هاي كبدي در سرم بزغاله هاي بومي تغذيه شده با جلبك دريايي (سارگاسوم) استان بوشهر
بررسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك كبد و كليه بزغاله هاي بومي تغذيه شده با جلبك دريايي (سارگاسوم) استان بوشهر
سرم مغناطيسي (انقلابي در عرصه پزشكي)
باززايي گياهچه از ريزنمونه هاي ميانگره گل داوودي
اثر هورمون هاي تنظيم كننده رشد گياهي بر القاء كالوس و باززايي زيره سياه (Bunium persicum Boiss)
باززايي گياهچه از ريزنمونه هاي جنين بابونه شفاف
اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه پيرتروم
تراريخت سازي ژنتيكي گل داوودي براي القاء مقاومت به شته
كشت بافت گياه دارويي آويشن دنايي
مديريت ريسك خشكسالي و ارايه الگوي گشت پيشنهادي استان خراسان شمالي
ارزيابي تغييرات زراعي لوبيا قرمز (رقم ناز) در رقابت با علف هرز در شرايط كاربرد ميكوريزا تحت تنش كم آبي
تاثير كاربرد ميكوريزا در كاهش اثرات منفي تنش كم آبي و علف هرز بر برخي خصوصيات لوبيا قرمز رقم ناز
بررسي رگرسيون مرحله اي و تجزيه مولفه هاي اصلي عملكرد ارقام لوبياي معمولي در شرايط عادي و تنش كمبود آب
قابليت ها و پتانسيل گياهان داروئي استان چهارمحال و بختياري
تمايز سلولهاي بنيادي به دست آمده از امنتوم موش نژاد NMRI به سلولهاي عدسي چشم، با استفاده از عصاره ي زجاجيه
اثرات سيتولوژيكي موتاژن اتيل متان سولفونات (EMS) بر سلول هاي نوك ريشه گياه جو
بررسي تاثير بيماري سفيدك پودري بر عملكرد واجزاي عملكرد جو هاي زراعي و وحشي در مرحله بلوغ
باززايي اندام هاي هوائي گياه دارويي گل راعي در محيط درون شيشه اي با استفاده از تنظيم كننده هاي رشد گياهي و ريز نمونه هيپوكوتيل
بررسي اثر كاربرد كودهاي بيولوژيك بر ميزان درصد ماده خشك قابل هضم و قندهاي محلول در آب گياه علوفهاي اسپرس در دورهاي مختلف آبياري
تجزيه QTL مرتبط با عملكرد و اجزاي عملكرد جو در شرايط تنش شوري
بررسي احداث شهرك هاي كشاورزي با ديدگاه فرآوري محصول وامكان توسعه صادرات (در سطح استان خوزستان)
باززايي گياهچه از ريزنمونه جنين زيره سبز (Cuminum cyminum) در محيط درون شيشه
روشي سريع و كارامد در باززايي زيره سياه (.Bunium persicum Boiss) با استفاده از ريزنمونه جنين برش يافته
تهيه مدل رقومي ارتفاع و تعيين خصوصيات فيزيوگرافي حوضه با بكارگيري نرم افزار ايلويس وتخمين دبي هاي ميانگين و حداكثر روزانه
اثر تيمارهاي مختلف تنش خشكي در دوره زايشي بر ميزان كلروفيل برگ وميزان درصدپروتئين دانه سه رقم لوبيا قرمز
اهميت فناوري نانو در صنايع غذايي
نقش مولفه هاي موثر بر قصد خريد مشتري از مواد غذايي ارگانيك در شهر تهران
شناسايي مشكلات بيمه محصولات كشاورزي (مطالعه موردي از ديدگاه گندم كاران شهرستان آبدانان)
ارتقاي ويژگي هاي زيست محيطي در طراحي بزرگراه ها-مطالعه موردي آزادراه امامزاده هاشم – بندر انزلي در استان گيلان
بررسي حساسيت مراحل لاروي و شفيرگي زنبور پارازيتوييد (Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae به نماتودهاي بيمارگر حشرات (Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditidae) در آزمايشگاه
تهيه نقشه حاصلخيزي خاك به منظور مديريت مصرف كود در كشت چغندر قند با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و مدل Fuzzy-AHP در منطقه فريمان
نقشه يابي نواحي ژنومي فلورسانس كلروفيل در جمعيت Steptoe و Morex جو كشت شده تحت تنش شوري
كاربرد نانوذرات در مديريت مبارزه با حشرات زيان آور
مطالعه كميت و كيفيت اسانس گياه داروئي پونه در شهرستان لردگان
تاثير باكتري هاي محرك رشد بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني
ارزش گذاري اقتصادي جنگل هاي بلوط در استان ايلام
بررسي روابط بين صفات زراعي و مورفولوژيك در گندم نان
گروه بندي ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان زمستانه بر اساس مناطق مختلف جغرافيايي
بررسي خصوصيات هيدروليكي تعدادي از دريپرها در محدوده فشارهاي ثقلي
ملاك و شاخص هاي ارزيابي در مديريت آبخيزها
رابطه مديريت جامع و آمايش سرزمين
بررسي اثر مدت زمان جذب برحذف يون نيترات ازپساب مزارع پرورش ميگو بوسيله جلبك دريايي خشك شده
اثر دانه كامل كانولاي (Canola) فرآوري شده با مايكروويو 800 وات در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي در دوره آغازين بر صفات عملكردي جوجه ها
مطالعه اثر دانه كانولاي خام بر صفات عملكردي جوجه هاي گوشتي دردوره آغازين
اثر فرآوري دانه كامل كانولا با مايكروويو 800 وات برفراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
تأثير عصاره پروتئيني ديواره سلولي قارچ Pythium oligandrum بر توليد زيست توده در كشت ريشه مويين كتان وحشي Linum austriacum
بررسي خواص آنتي باكتريال تركيب اسانس برگ شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L. Hérit) و كيتوزان محلول بر ميكروارگانيسم شاخص مواد غذايي سالمونلا انتريكا
مقايسه اثرات واكس زني، پيچيدن تكي و تجمعي در ورقه پلاستيكي بر كيفيت انار رقم رباب نگهداري شده در انبار سرد و معمولي
استخراج و تخليص نسبي خانواده اي از پپتيدهاي گياهي (سيكلوتيدها) ازگياه Viola tricolor
بررسي اثر عصاره آبي برگ به ليمو بر سطح سرمي هورمون هاي جنسي در رت هاي نر
بررسي اثر مصرف باكتري هاي پروبيوتيك جدا شده از منابع مختلف و طبيعي بر كاهش كلسترول و ساير چربي هاي سرم رت هاي آزمايشگاهي
بررسي تنش شوري خاك بر رنگيزه هاي فتوسنتزي ٬ رنگيزه آنتوسيانين ٬ رنگيزه هاي فلاونوئيدي و تركيبات فنولي در گياه گندم
بررسي اثر تنش شوري خاك بر قندهاي احياء كننده ٬ هيدروژن پراكسيد ٬ مالون دي آلدئيدو ساير آلدئيدها و پرولين درگياه گندم
بررسي اثرپلي آمين پوترسين بر ايجاد مقاومت در برابر تنش شوري خاك و سنجش رنگيزه هاي فتوسنتزي و رنگيزه آنتوسيانين ورنگيزه هاي فلاونوئيدي در گياه گندم
بررسي اثرات تنش هاي شوري (NaCl و 2CaCl) و خشكي بر ميزان كلروفيل b, a، كارتنوئيدها، پروتئين كل و قندهاي محلول در برگ گياه ذرت (Zea mays cv 704)
مطالعه اثرات تنش هاي غير زنده بر ميزان بيان ژن هاي خانواده ZmPIP در برگ گياه ذرت ( Zea mays cv.704)
اثر مصرف دانه سوياي عمل آوري شده با پرتو بيم الكترون بر عملكرد جوجه هاي بلدرچين
تاثير نانو زئوليت هاي عاملدار شده بر كاهش آبشويي نيترات و خصوصيات رشدي گياه لوبيا
تاثير نانو زئوليت هاي عامل دار شده با فسفر بر خصوصيات رشدي گياه لوبيا
بررسي تاثير باكتري هاي محرك رشد و كود شيميايي نيتروژن برخصوصيات رشدي گياه مرزه
اثر ضدباكتريايي عصاره بره موم زنبورعسل جمع آوري شده از درخت بلوط و سماق بر روي باكتري هاي مولد بيماري ورم پستان گاو (ماستيت)
تاثير نانو كود آهن بر جوانه زني و شاخص هاي رشد گياهچه در ارقام بومي و اصلاح شده گندم (Aestivum sativum)
بررسي تجمع برخي فلزات سنگين در بافت هاي عضله، پوست و آبشش در گيش گوژ پشت (Alectis indicus) در آبهاي بوشهر
تاثير آللوپاتي (دگرآسيبي) علف هاي هرز برخصوصيات رشد گياهان زراعي (مروري)
مروري بر اولتراسونيك در فرآوري مواد غذايي
بررسي بررسي پارامتر pH برحذف يون نيترات ازپساب مزارع پرورش ميگو بوسيله جلبك دريايي خشك شده
Towards the development of a bioengineered scaffold: Comparison of different protocols for human nasal septum cartilage decellularization
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي كاسني (.Cichorium intybus L) بر اضطراب در موش هاي صحرايي نربالغ نژاد ويستار
مروري بر پيامدهاي اجراي طرح يكپارچه سازي زمين هاي كشاورزي
بررسي تاثير شوري آب آبياري، بر برخي صفات مرفوفيزيولوژيك ارقام كنجد درجيرفت
نقش سيستم يوبيكيتين پروتئازوم در سيگنالينگ تنظيم كننده هاي رشد گياهي
نقش سيستم يوبيكيتين پروتئازوم در شرايط تنش در گياهان
دلايل استفاده از گياهان دارويي و پژوهش هاي انجام شده برروي ريشه گياه گيلاس زمستاني
تأثير تنش خشكي و تراكم كاشت بر روي خصوصيات كلزا (مطالعه موردي درصد روغن در رقم زرفام)
بررسي تاثير سويه هاي تثبيت كننده نيتروژن و آزاد كننده فسفات در بازدهي كودهاي ورمي كومپوست
بررسي اثرات ضد ديابتي روزه داري بر روي موش هاي صحرايي ماده
مديريت بازيافت محصولات كشاورزي
بررسي اثر ضد تشنجي عصاره هيدروالكلي گياه كاسني بر تشنج ناشي ازپنتلين تترازول درموش سوري نر
اثرعصاره هيدروالكلي گياه كاسني (. Cichorium intybusL) بر كيندلينگ شيميايي با پنتلين تترازول درموش سوري نر
تركيب شيميايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان رودخانه اي و ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي (Oncorhynchus mykiss) و قزل آلاي خال قرمز (Salmo trutta fario)
راهكارهاي نظارت بر ايمني زيستي محصولات تراريخته
اثر هليله سياه بر سيستم ايمني و بيان ژن سيكلواكسيژناز-2 القا شده با ليپوپلي ساكاريد باكتري اشرشيا كلي در جوجه هاي گوشتي
مطالعه پارامترهاي جدول زندگي (Hyperaspis polita (Col.: Coccinellidae با تغذيه ازشپشك آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در سه دما
بررسي زيست شناسي شپشك آردآلود پنبه (Hem.: Pseudococcidae) Phenacoccus solenopsis Tinsley در شرايط طبيعي در اهواز
واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد ارزن دم روباهي به محلول پاشي اسيد هيوميك و اسيد فولويك
گزارش سيزده گونه و زير گونه از زير خانواده (Noctuinae (Lep.: Noctuidae در استان خوزستان
بررسي رابطه خلاقيت و تمايل به كارآفريني در دانشجويان كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه زابل
تنوع و دامنه ميزباني گونهه اي آلترنارياي ريز اسپور روي محصولات كشاورزي در سيستان
تنوع زيستي قارچ هاي هوازاد همراه با پوشش گياهي مناطق جنگلي استان گلستان
مطالعه ي مقدماتي فون مارمولك هاي سيستان
بررسي تاثير دورهاي آبياري و پليمر سوپر جاذب، كود دامي و پتاسيم بر محتواي نسبي آب, اجزاي عملكرد و عملكرد گياه دارويي خربزه تلخ (Momordica charantia)
برخي از ويژگي هاي زيست شناسي توليد مثل ماهي گوازيم دم رشته اي (Nemipterus japonicus) در آب هاي خليج فارس (بوشهر)
مطالعه برخي از پارامترهاي زيستي در جنگل حراي سواحل استان بوشهر (ناحيه بردخون يا مل گنزه)
تاثير كاربرد كودهاي شيميايي، دامي و تلفيقي بر برخي صفات مورفولوژيك و عملكرد دانه آفتابگردان در منطقه جيرفت
بررسي وضعيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي با استفاده از مدل SWOT
ارزيابي شركتهاي تعاوني توليد روستايي استان خراسان شمالي به روش SWOT
ارزيابي اقتصادي طرح پرورش نيمچه گوشتي با سيستم بسته دانخوري اتوماتيك در گيلان
بررسي نحوه ي توارث زبان و ژنتيك درميان گويش وران راجي (Raji) با استفاده ا ز داده هاي ژنوم ناحيه D-Loop ميتوكندري و زبان شناسي
تاثير پرايمينگ بذر و امواج اولتراسونيك بر ويژگي هاي جوانه زني بذر و رشد لوبيا چشم بلبلي (. Vigna sinensis L) در شرايط كاربرد علف كش تريفلورالين
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي چاي كوهي (stachys lavandulifolia) بر بروزيادگيري اجتنابي غير فعال در موش هاي صحرايي نر گنادكتومي شده
تاثير امواج اولتراسونيك و پرايمينگ بذر بر ميزان كلروفيل و محتواي نسبي آب برگ لوبيا چشم بلبلي (Vigna sinensis) در شرايط رقابت با علف هاي هرز
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي چاي كوهي (stachys lavandulifolia) بر بروزيادگيري اجتنابي غير فعال در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
بررسي اثر متقابل پوترسين و تنش فلز سنگين كادميوم بر ويژگي هاي جوانه زني بذور كرچك Ricinus communis
دفع آفات گندم با استفاده از فناوري هسته اي
بررسي فونستيك مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در شهرستان شيراز، ايران
كاربردهاي فناوري هسته اي در كاهش ضايعات محصولات كشاورزي
بررسي فونستيك مورچه ها (Formicidae:Hymenoptera) در بخش هايي از ناحيه شمالي استان گيلان، ايران
بررسي فونستيك خانواده فورميسيده (Formicidae) در شهرستان تفرش،استان مركزي،ايران
تاثير تنش خشكي و امواج الترسونيك بر عملكرد كيفي ذرت
برهمكنش تنش خشكي و امواج التراسونيك بر رشد و نمو ذرت
بررسي عوامل تعيينكننده در حضور به هنگام دامها در مراتع استان كرمانشاه (مطالعه موردي: گونبان هرسين)
تصحيح اشتباهات شناسايي و انتشار نامهاي غلط از آفات خانواده Noctuidae (Lepidoptera) در كتابهاي فارسي
تحليل اثرات مكانيزاسيون بخش كشاورزي بر توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش زبرخان شهرستان نيشابور)
تاثير پيش تيمار بذر توسط ساليسيليك اسيد بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه ذرت (.Zea mays L)
بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمندي شغلي فارغ التحصيلان امور دام هنرستان هاي كشاورزي مشهد و مه ولات (سال 88-85)
نحوه انتخاب سرخوشه با استفاده از منطق فازي و الگوريتم pso براي شبكه هاي حسگر بي سيم
تاثير پوسته مغز فندق روي خواص كيفي و ارگانولپتيكي نان باگت
مقايسه تأثير علفكش هاي پاراكوات، رانداپ، شواليه و توتال بر روي ارتفاع علف هرز جو دره و ارتفاع جو
بررسي اثر چهار نوع علفكش بر تعداد سنبله جو و علف هرز جو دره با استفاده از سمپاش فتيله نمدي
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك هاي مناطق نرماشير- فهرج در قالب يك رديف پستي و بلندي
خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك هاي برش طولي دشتاب- اسلام آباد شهرستان بافت (استان كرمان )
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي كشت سيب زميني در دشت ماهان- جوپار (استان كرمان)
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي گياه يونجه در دشت ماهان – جوپار (استان كرمان)
پهنه بندي وضعيت حاصلخيزي خاك براساس محتواي عناصر غذايي قابل جذب (ماكرو و ميكرو المنت ها) براي كشت چغندر قند در دشت فريمان با استفاده مدل FAHP و GIS
تعيين الگوي پراكنش گونه هاي گياهي غالب شهرستان مهران (مطالعه موردي : مراتع كولگ شور وشيرين)
تاثير پرتودهي گاما بر روي سرعت، درصد جوانه زني و شاخص بنيه بذر آويشن باغي
بررسي افزايش رشد گياه ذرت (Zea mays L.) در مرحله گياهچه به وسيله انتروباكتر 1060 جداسازي شده از مزارع حومه كرمان
مروري بر حسگرهاي يون كلسيم
بررسي سرولوژيكي ويروس پژمردگي لكه اي گوجه فرنگي (TSWV) روي گياهان زينتي در استان خراسان شمالي
افزايش رشدذرت توسط كلبسيلا پنومونيه 1021 ايزوله شده از سايت كشاورزي كوهپايه دانشگاه آزاداسلامي كرمان
كاربرد فرآيند فشار بالا در صنايع غذايي
افزودني هاي ضد ميكروبي در توليد بسته بندي هاي فعال مواد غذايي
استفاده از نانولوله هاي كربني در حذف آلاينده ها از آب آشاميدني
مطابقت رشته هاي DNA با استفاده از زبان برنامه نويسي FORTRAN و بر پايه رابط موازي سازي OpenMP
مقايسه پرورش كرم خاكي ايزينيا فوتيدا در كود گاوي تيمار شده باضايعات سيب زميني،چغندر قند،كشمش و كاه
بررسي و تعيين بهترين وضعيت قرارگيري لانس در يك نوع سمپاش پشت تراكتوري لانس دار در سمپاشي درخت مركبات
مشاغل خانگي، كارآفريني، سرمايه گذاري در روستا به منظور توسعه پايدار با كمك تعاون
نقش پدافند غير عامل در كشاورزي با تأكيد بر امنيت غذايي
Sall 4، : نشانگر سرطان در حال ظهور و هدف
تيپ بندي و بررسي پايداري رودخانه كرخه در بازه ي ايستگاه حميديه- پاي پل
بررسي راهكارهاي مقاومت گياهان به تنش خشكي و استفاده ازآب شور و كاهش تبخير سطحي
كاربرد برنامه ريزي پويا در برداشت بهينه از جنگل
بررسي تاثير تراكم بوته و سطوح مختلف كود نيتروژنه برعملكرد و اجزاي عملكرد برنج در استان مازندران
شكستن خواب بذر علف هرز تلخه Acroptilon repens با استفاده از اسيد جيبرليك (ga) و نيترات پتاسيم (kno3)
تاثير تلقيح قارچ ميكوريز آربسكولار و پرايمينگ بذر با اسيد ساليسيليك بر عملكرد خيار گلخانه اي (cucumis sativus) تحت تنش هاي مختلف شوري
ارزيابي انرژيتيك در توليد سيب (مطالعه موردي:استان مازندران)
تأثير نفتالين استيك اسيد بر مقدار آنتوسيانين و تركيبات فنلي در گياهچه هاي ذرت تحت تنش كادميم
ترسيم مسير حركت تيغه هاي دروگر شانه اي به كمك نرم افزار MATLAB
محاسبه مقاومت ساقه گاوآهن برگرداندار و معرفي سامانه پايش شكست پين برشي آن
تعيين سرعت تيغه، نيرو، ممان، توان و تنش هاي وارد بر سيستم انتقال توان دروگر استوانه اي
تاثير ژله رويال بر بلوغ برون تني اووسايت گوسفند
بررسي اثر متقابل سديم نيتروپروسايد (SNP) و تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه كلزا (.Brassica napus L)
فرآوري مناسب خوراك به منظور افزايش بازدهي پروتئين خوراك در تغذيه نشخواركنندگان
جنبه اقتصادي استفاده از پروبيوتيك در تغذيه دام
BIOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE AND ITS RELATIONSHIP TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE AGRICULTURE
ژلاتين ماهي: خواص، چالش ها، و چشم انداز به عنوان جايگزيني براي ژلاتين پستانداران
مطالعه گونه دارويي چاي كوهي (Stachys lavendullifolia Vahl-Reeh) و بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيك و فنولوژيك آن در برخي مناطق استان اصفهان
معرفي خواص دارويي گياه آويشن (.Thymus L) و بررسي صفات مورفولوژيكي گونه هاي آن
بررسي و شناسايي تركيبات شيميايي اسانس گياه دارويي آويشن دنايي (Thymus daenensis Celak)
بررسي اثرات تاريخ كاشت و هيدروپرايمينگ بر فنولوژي دو رقم پنبه
بررسي خصوصيات رشدي و عملكرد وش پنبه در پاسخ به هيدروپرايمينگ و تاريخ كاشت
اثرات پرايمينگ بذر با آب و تغييرات تاريخ كاشت بر اجزاي عملكرد پنبه
اثرات هيدروپرايمينگ و تاريخ كاشت بر عملكرد دانه، الياف و روغن دانه دو رقم پنبه
تغييرات ظاهري و توليد مزه طي مراحل نگه داري مواد غذايي با منشاء گياهي
مطالعه اثر براسينواستروئيد بر رشد و نمو و رنگيزه هاي فتوسنتزي تربچه (.Raphanus sativus L) در تنش نمك در پتري ديش
بررسي اثر ضد اضطرابي عصاره هيدروالكلي گياه كاسني (.Cichorium intybus L) به روش ماز صليبي شكل در موش صحرايي
فيلم هاي زيست تخريب پذير بر پايه آلژينات سديم: مروري بر تأثير عوامل توليد و افزودني هاي مختلف بر روي خواص فيزيكوشيميايي
استفاده از نانوذرات نقره براي توليد نانوكامپوزيت هاي فعال ضدميكروبي در بسته بندي مواد غذايي
بيوسنتز نانوذرات طلا با باكتري هاي لومينسانس طبيعي و مهندسي ژنتيك شده
بررسي خاصيت ضد باكتريايي نانوذرات طلا عليه باكتري گرم منفي Escherichia coli و باكتري گرم مثبت Staphylococcus aureus
تاثير سطوح مختلف آب پنير ترش و آب پنير كم لاكتوز بر برخي پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
فرايند اسپتيك كمپوت زردآلوبا استفاده از واحد اهميك در مقياس پايلوت پلنت پيوسته
ضرورت وكيفيت آموزش محيط زيست در سطح بين المللي وايران
تاثير توسعه معماري و شهرسازي پايدار بر صنعت گردشگري
تاثير شاخصه هاي معماري اقليم گرم و خشك بر توسعه اكوتوريسم منطقه
الويت بندي شيوه هاي كشت خيار با توجه به شاخص هاي اقتصادي و زيست محيطي و بهداشتي و درماني (مطالعه موردي: شهرستان جيرفت استان كرمان)
بررسي اثرات تغيير اقليم بر امنيت غذائي كشور و راهكارهاي مقابله با آن
كاربرد نانوذرات و بيوپليمر ها در بسته بندي مواد غذايي
روشهاي القا و تشخيص پلي پلوييدي در ماهيان
ماهيان ترانس ژنيك و روش هاي انتقال ژن
تاثير فراصوت،پرايمينگ و دما بر جوانه زني ذرت
بررسي اثر سطوح مختلف اسيد ساليسيليك و تنش كمآبي بر عملكرد و اجزاي عملكرد در دو رقم نخود زراعي تيپ كابلي
ارزيابي صفات فيزيولوژيك در دو رقم نخود تيپ دسي تحت شرايط تنش كمبود آب و محلول پاشي با اسيد ساليسيليك
بررسي اثر محلول پاشي با اسيد ساليسيليك بر رنگدانه هاي فتوسنتزي، پرولين و قند محلول در دو رقم نخود تيپ كابلي تحت شرايط تنش كمبود آب
ارزيابي تاثير محلول پاشي بااسيد ساليسيليك بر عملكرد و اجزاي عملكرد در نخود زراعي تيپ دسي تحت شرايط تنش كمبود آب
آموزش و ترويج ابزار كليدي در حفاظت از محيط زيست
مقايسه پروفيل اسيد چرب در شگ ماهي (Alosa caspia)، ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)، در آبهاي درياي خزر
مطالعه برهمكنش پروتيين بتالاكتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الكترومغناطيس 900 مگا هرتز توسط طيف سنجي پراش پرتوي رزونانسي
كاربرد استخراج بكمك التراسوند در صنايع مواد غذايي
تاثير ميكوريزا و كود زيستي فسفاته بارور 2 بر برخي صفات ريحان تحت تاثير سطوح مختلف كود فسفر
اثرات استراديول و مايكو استروژن آلفا-زرالينول روي پارامترهاي تحركي اسپرم هاي متحرك و درصد زنده ماني اسپرم قوچ
بررسي اثر زئوليت و كود گاوي بر تغييرات مقدار سرب قابل عصاره گيري با DTPA
مقايسه دو روش تعيين شاخص مصرف نسبي و روش زمانسنجي به منظورتعيين ارزش رجحاني گونه هاي گياهي در مراتع استان كرمانشاه (مطالعه موردي: گون بان هرسين)
تأثير نفتالين استيك اسيد بر برخي از خصوصيات مورفولوژيكي گياهچه هاي ذرت تحت تنش فلز كادميم
اثر متقابل فسفر و سرب در يك خاك تيمار شده با كودگاوي
تيلاپيا گونه اي مناسب يا مهاجم؟
Diagnosis and Treatment Acute Lymphoblastic Leukemia with Bioinformatics Approaches
بررسي تاثير اسيدسالسيليك و چيتوسان بر برخي خصوصيات كمي پس از برداشت ميوه گوجه فرنگي
اثرات سمي نانوذرات بر سلول و DNA
تأثير نفتالين استيك اسيد بر غلظت قند و پروتئين در گياهچه هاي ذرت تحت تنش فلز كادميم
برآورد تبخير- تعرق واقعي با استفاده از تصاوير سنجنده OLI مطالعه موردي (دشت ناز ساري)
ارزيابي روش هاي برآورد تبخير- تعرق پتانسيل (استان ايلام)
بررسي تنش سولفات مس (CuSO4) بر روي جوانه زني و پارامترهاي رشد در گياه لوبيا (.Phaseolus vulgaris L) رقم صدري
بررسي آلودگي ميكروبي انواع شير در سوپر ماركت هاي شهر تهران در سال 1393
تعيين و ارزيابي pH خاك منطقه آلوده به سيالات حفاري و روش هاي كنترل آلوده سازي محيط زيست منطقه
مطالعه خصوصيات ساختاري و فعاليتي پپتيدهاي ضدميكروبي گياهي
بررسي كاربرد گوگرد به منظور افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي
پدافند غيرعامل و كشاورزي مقاومتي
تعيين عوامل موثر در شناسايي مناطق داراي پتانسيل آب زيرزميني با استفاده از داده هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعاتي جغرافيايي
بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيكي دانه ي روغني گلرنگ
بررسي برخي خواص فيزيكي و هندسي گندم رقم آتيلا پنج
تأثير جنس زمين و خاك در تعيين مناطق داراي پتانسيل آب زيرزميني در دشت بيرجند
اثر روش هاي خاك ورزي، الگوي اعمال و اندازه هاي مختلف دانه بندي زئوليت بر نگهداشت رطوبت خاك در فاصله بين دو آبياري
تاثير گرم شدن زمين (گازهاي گلخانه اي) بر محصولات كشاورزي
اثر تنش خشكي بر خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه ليف سرده Luffa acutangula
روش هاي مختلف جداسازي DNA از برگ هاي ليف Luffa acutangula براي آناليز ماركرهاي مولكولي
تحليل عددي انتقال حرارت در رادياتور تراكتور U-650
تخمين كادميوم كل خاك با استفاده از خصوصيات خاك به كمك شبكه ي عصبي
تخمين سرب كل خاك با استفاده از خصوصيات خاك به كمك شبكه ي عصبي
بررسي اثر حفاظتي عصارهي هيدروالكلي برگ بادام تلخ بر زخم معده در موش سفيد آزمايشگاهي (Mus musculus)
بررسي نقش شيب در شكل گيري و گسترش فرسايش خندقي (مطالعه موردي: شهرستان ثلاث باباجاني)
ارزيابي نگرش كشاورزان نسبت به كاشت كلزا در استان آذربايجان غربي
بهينه سازي توليد شكلات با استفاده از جايگزين شيرين كننده ها
بررسي آثار مخرب خشكسالي هاي شديد بر توليد گندم ديم در استان ايلام (سال هاي 82-81 تا 91-90)
تحليل گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي (روستا هاي سيستان)
بررسي اثرات متقابل تنش خشكي و انواع مختلف كود بر عملكرد جو در منطقه زابل
سنتز و بررسي خاصيت رنگ بري نانوساختارهاي فوتوكاتاليزوري (C(3)N(4 در حضور نور مرئي
مزيت هاي استفاده از سلول هاي بنيادي جنيني و سلول بنيادي مغز استخوان در درمان شكستگي مصنوعي اسب
اثر حفاظتي عصاره گياه تلخ بيان در سميت كبدي القا شده توسط كربن تتراكلريد در موش صحرايي نر
تاثير كودهاي پتاسيمي و سرب برغلظت فسفر و مس در يك خاك آلوده به سرب در گياه اسطوخدوس (Lavendula offcinalis)
شناسايي وجدا سازي ويبريو از روده ماهي سفيد و كفال درياي خزر با استفاده از pcr و بررسي حساسيت يا مقاومت به آنتي بيوتيك ها و عصاره هاي گياهي
بررسي رابطه بين دوره گل دهي، تعداد خورجين و عملكرد دانه كلزا (.Brassica napus L ) تحت تأثير تاريخ كاشت و نيتروژن در شرايط آب و هواي اهواز
بررسي كارايي زراعي مصرف نيتروژن و اثر آن بر تحمل گياه كلزا (.Brassica napus.L) به تنش گرماي آخر فصل در شرايط آب و هواي اهواز
بررسي اثرات الگوي كاشت (Raised bed) و تراكم بوته بر جمعيت علف هاي هرز گندم رقم 87Sـ11 در منطقه اهواز
اثر عصاره آبي پيچك صحرايي (. Convolvulus arvensis) بر جوانه زني و خصوصيات فيزيولوژيكي رشد اوليه ماش
مطالعه برهمكنش پروتئين هموگلوبين با تيامين توسط روش طيف سنجي مرئي_فرابنفش و انتقال انرژي رزونانسي فورستر
مطالعه برهمكنش پروتئين هموگلوبين با پيريدوكسين توسط روش طيف سنجي مرئي_فرابنفش و انتقال انرژي رزونانسي فورستر
تاثيركودهاي پتاسيمي بر غلظت عناصركم مصرف در يك خاك آلوده به سرب در گياه اسطوخدوس (Lavendula offcinalis)
ارزيابي دقت مدل ماشين بردار پشتيبان و مدل هيبريدي الگوريتم ژنتيك و ماشين بردار پشتيبان با توابع زيان مختلف در پيشبيني تبخير-تعرق مرجع
مروري بر گياهان دارويي موثر بر شوره سر در طب سنتي ايران
توليد آبميوه سين بيوتيك: بررسي تاثير pH ، بريكس، انديس فرمالين و رئولوژي
بررسي اثر علفكش هاي پاراكوات، رانداپ، شواليه و توتال بر عملكرد جو
تأثير سه بستر كشت حاوي قارچ آرباسكولار ميكوريزا، ورمي كمپوست و پرلايت بر ميزان جذب عناصر ماكرو در نشاي گوجهفرنگي در شرايط گلخانه
مقايسه بستر مختلف كشت حاوي ورمي كمپوست، قارچ ميكوريز و پرلايت در جوانه زني بذور گوجه فرنگي و كيفيت گياه چه در شرايط گلخانه
بررسي رابطه اكوتوريسم و توسعه پايدار
اثر كود گاوي و لجن كنورتور بر آهن قابل عصاره گيري با DTPA
عرفي پايه هاي مقاوم هسته دار جهت استفاده در مناطق تحت بحران كم آبي
مطالعات پوشش و مقايسه شاخص هاي گياهي با استفاده از تصاوير ماهواره ي لندست (8) در حوزه آبخيز تجن
تاثير محلول پاشي كود نانو آهن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ زراعي
تاثير محلول پاشي كود نانو روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ زراعي
مروري بر انواع خواب و تعيين نوع خواب بذور كلوس(.Kelossia odoratissima M)
تاثير محلول پاشي نانو كود NPK بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ زراعي
پرورش حيوانات خاص از ديدگاه پدافند غير عامل
Rosa canina: Clinical Effects and its Applications
بررسي دلايل عدم پذيرش محصولات دامي ارگانيك در ايران از نگاه كارشناسان و پرورش دهندگان
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني عملكرد لاشه در گوسفند نژاد لري بختياري
مدل سازي سينيتيك خشك شدن ريحان در خشك كن مايكروويو
ارزيابي و مقايسه ارقام تجاري جو به تنش شوري
رويكردي جامع درباره سرخ كردن عميق چربي؛ جنبه هاي مهندسي، تغذيه، سلامتي و مصرف كننده
گرد و غبار و اثرات زيست محيطي آن
مطالعه برهم كنش ايميدازوآكريدين با پروتئين سرم آلبومين خون توسط تكنيك طيف سنجي و الگوسازي مولكولي
بررسي عوامل موثر بر مشاركت روستاييان در طرح هاي بيابان زدايي روستاي محمد شاهكرم زهك
ملاس و كاربرد آن در صنايع غذايي
نقش شيرين كننده هاي كم كالري در يك رژيم غذايي سلامت بخش
كاربرد بيوسنسورها در كنترل كيفيت و ايمني مواد غذايي
تأثير كاربرد بيوچار غني شده با فسفر بر برخي خصوصيات شيميايي خاك
كروموزوم هاي B و اثرات فنوتيپي و ژنوتيپي آنها
سبك هاي حل مسئله ي دانشجويان كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه زابل
تأثير كاربرد بيوچار غني شده با فسفر بر برخي خصوصيات كمي گياه ذرت
تأثير بنزيلآدنين و نيتروژن بر غلظت برخي عناصر كم مصرف دانهال هاي پسته در شرايط شور
بررسي اثر علفكش هاي پاراكوات، رانداپ، شواليه و توتال در كاهش تعداد دانه علف هرز جودره
مطالعه شاخص هاي فيزيولوژيك رشد در ارقام تك جوانه اي تجارتي چغندرقند
بررسي اثر نانوذرات مهندسي شده بر انسان و محيط زيست
معرفي سه قارچ جديد براي ايران از بذرهاي گندم در استان كهگيلويه و بويراحمد
نانوكامپوزيت هاي چوب پلاستيك و خواص آنها
مروري بر جايگاه پسماندهاي كشاورزي و صنايع چوب در توليد نانوسلولز طبيعي
استخراج سولانين از گياهان تيره سيب زميني و كاربردآن به عنوان سم بوتانيك جهت نابودي موريانه و حفاظت چوب
اندازه گيري ويتامين (B(9 در نمونههاي غلات غني شده با استفاده از نانوحسگرهاي مبادله الكترون
استفاده عصاره گياه جعفري فرنگي معطر براي بيوسنتز نانوذره طلا
كاربرد حشرات در كشاورزي (با تاكيد بر سبزيجات)
ارزيابي كيفي تناسب اراضي مرتعي به منظور بهره وري چراي دام بر اساس مدل پارامتريك با استفاده از GIS در دشت سبزوار
ارزيابي كيفي تناسب اراضي دشت نيشابور براي محصول سويا بر اساس مدل پارامتريك با استفاده از GIS
بررسي پراكنش مكاني بارندگي متوسط سالانه استان قزوين با استفاده از زمين آمار
بررسي كيفي آب زيرزميني براساس طبقه بندي ويلكوكس به منظور مصارف كشاورزي در بخشي از حوزه آبخيز شيراز
جايگاه طراحي محيط پايدار و اكوتوريسم در ايران براي استفاده طبيعت گردي
تأثير اقليم گرم و خشك بر معماري و اسلوب ساختمان سازي (طراحي اقليمي)
بررسي طراحي محيط پايدار و اكوتوريسم در ايران براي استفاده طبيعت گردي
بررسي اثر عوامل آب و هوايي بر شكل ساخت شهر در مناطق زيستي خشك ايران (طراحي اقليمي)
بررسي آلودگي بصري در محيط زيست شهري از منظر حقوق زيستي
اثرات گرمايش جهاني اقليم و بررسي آن بر مديريت زيستي محيط
مديريت بحران آب با تكيه بر اصلاح الگوي مصرف با استفاده از پرليت در اكوسيستم زيستي
بررسي اثر گياه گزنه (Urtica dioica) بر روي ديابت نوع دو در مدل ديابتي موش
روش هاي تراريختي در گياه پنبه و برخي از نتايج مهم حاصل از آن
تخمك: ابزاري براي مطالعه زيست شناسي و زيست فناوري پنبه
كلونينگ و بيان ژن مصنوعي MaSp1 در وكتور باينري pCAMBIA1304 جهت بيان ويژگي يافته در الياف پنبه
كلونينگ و بيان ژن MaSP1 در وكتور باينري pBI121 جهت بيان ترشحي توسط ريشه در گياه تنباكو
پايش كيفي منابع آب زيرزميني دشت سمنان با استفاده از ضريب هدايت الكتريكي آب
انواع، ابعاد، پيامد و اهميت رضايت شغلي در مراكز آموزشي (هنرستانهاي كشاورزي)
ابعاد، مفاهيم نظري و اهميت عملكرد شغلي در مراكز آموزشي (هنرستانهاي كشاورزي)
اثر جيبرلين بر رشد اوليه ارقام گلرنگ تحت شرايط تنش شوري در شرايط آزمايشگاهي و گلداني
بررسي پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي ديوريتي منطقه سه چاهون، بافق (ايران مركزي)
بررسي سنگ شناسي و گسل هاي معدن سه چاهون، بافق، ايران مركزي
مطالعه جذب سطحي گاز آنيلين بر روي نانولوله BC(2)N با استفاده از نظريه تابعي چگالي براي سازش با زيست محيط
مطالعه جذب سطحي گاز پريدين بر روي نانولوله BC(2)N با استفاده از نظريه تابعي چگالي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید