دانلود مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

نمایش مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایرانمجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۰۱عنوان مقاله تخصصی شامل۴۰۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

سلولهاي خورشيدي براي كاربردهاي فضايي وشبيه سازي درمحيط Matlab
شبيه سازي عددي سه بعدي تنش حرارتي و ترك خوردگي حاصل از آن در بلور Nd:YLF در شرايط خروجي ليزر پيوست و نزديك به كليدزني Q
طراحي سيستم پهنكننده – فشرده ساز تپهاي فمتوثانيه فوق كوتاه با پاشندگي مرتبه سوم بسيار كم
تركيب تكنولوژي نوري با تكنولوژي فراصوت براي تشخيص محل و اندازه تركخوردگي فلزات به صورت كاملا غير تماسي
شبيهسازي ليزر فيبري با دمش خورشيدي
توليد باريكههاي قطبيده استوانهاي با پيكربندي رزوناتور ديسكي نازك
افزايش توان نوري در ليزرهاي آبشار كوانتومي با تغيير در ساختار چاه كوانتومي
مقايسهي نتايج شبيهسازي ليزر Er:Yb:glass دمش ديودي هواخنك با هندسهي استوانهاي و تيغهاي به وسيلهي نرم افزار LASCAD
تأثير هندسه محيط فعال در حذف مدهاي پارازيتي در ليزر ديسك نازك
مطالعه تجربي روشهاي اندازهگيري اثر لنز حرارتي در ليزرهاي ميلهاي
بررسي تاثير آثار حرارتي بر روي مشخصات پرتو گاوسي در يك برهي Nd:YAG تحت دمش عرضي توسط روش اجزاء محدود FEM
محاسبه و مقايسه ي عامل پرشدگي ليزر Nd:YAG تيغه اي در تابش عمود و موازي
حل تحليلي معادلات آهنگ گذراي ليزر بلور فوتوني
طراحي اپتيكي يك عدسي اكسيكون
انتقال باريكه ليزر Nd:YAG پرتوان پالسي از طريق فيبرنوري
ليزر چشم ايمن حالت جامد پالسي بر مبنايOPO
مدلسازي تاثير تزريق جريان الكتريكي بر عملكرد ليزر نيمه هادي مخابراتي نقطه كوانتومي در كاربردهاي مخابرات نوري
بهينهسازي ليزر ميكروچيپ :YAG+4Nd:YAG/Cr كليد زني Q به روش ناكنا بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك براي كاربردهاي فاصله يابي
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اوليه
تاثير دما بر روي سطح مقطع تابش القايي طول موج 649 نانومتر كريستال ليزرري :YAG3+Nd پمپ شده توسط فلش لامپ
بررسي پراكندگي رامان القايي در انواع دمشهاي ليزر فيبري پرتوان
اثر پراكندگي بريلوئن القايي در فيبرهاي نوري غير فعال
محاسبه عددي كيفيت پرتو ليزر ديسك با تشديدگرناپايدار
بررسي عوامل موثر در كليد زني Q به روش FTIR براي يك ليزر Er:glass
تقويت كننده ليزر پالسي Nd:YAG بر مبناي هندسه تيغهاي
بهينه كردن سرعت تزريق تركيب He/NO2 در ليزرهاي يد – اكسيژن تخليه الكتريكي
شبيه سازي القاگر اشباع شونده فشرده ساز مغناطيسي پالس در مدار راه انداز ليزرهاي پر تكرار
مدلسازي تئوري يك ليزر گازكربنيك با برانگيزش عرضي در فشار اتمسفر با پيش يونش آرايه اي از الكترودهاي سوزني
طراحي سيستم كنترلي فازي ليزر 2CO براي كاربردهاي چشم پزشكي
شبيه سازي ديناميكي يك ليزر گازكربنيك پيوسته با شارش آهسته گاز به عنوان تابعي از عدد كوانتومي چرخشي
طراحي و ساخت مدار راهانداز سوييچ اسپارك گپ با خروجي ولتاژ بالا و فركانس قابل تغيير
طراحي و ساخت منبع تغذيه ليزر گازي بخار برميد مس
بهينه سازي ايده اشتراك گذاري تقويت كننده عملياتي در مدولاتور دو طبقه دلتا سيگما با استفاده از استراتژي تغيير در زمان بندي ظرفيت هاي خازني خروجي طبقات
بررسي كارايي انتقال انرژي كليد جرقه سه الكترودي
مقايسه كننده ديناميكي داراي رنج فركانسي 4مگاهرتز تا10گيگاهرتزبابهره گيري ازمقاومت منفي تركيب شده با زوج تفاضلي ورودي cmos
تعيين بسامد تشديد تشديدگر نوري – صوتي استوانه اي به روش تحليلي و شبيه سازي ومقايسه با نتايج حاصل ازتست آزمايشگاهي
ساخت طيف سنج تصويري دقيق در بازه طول موجي 400 الي 900 نانومتر
بررسي تأثير متقابل نمونه فلزي آلومينيوم و شعله در بيناب حاصل از پلاسماي القائيده ليزري LIBS
بهبود آناليز بي كاليبراسيون در طيف سنجي فروشكست القايي ليزري با تصحيح اثرخودجذبي وپنجره زماني
بررسي تأثير پارامترهاي عملكردي سامانه در بيناب نمايي تفكيك قطبشي فروشكست القائيده ليزري
اندازهگيري طيف فلوئورسانس نفتالين در آب با استفاده از روش اسپكتروسكپي فلوئورسانس القايي ليزري تاخير زماني نانو ثانيه
ساخت طيف سنج فوريه نور مرئي با استفاده از تداخل سنج ساگ ناك
بررسي وابستگي گسيلهاي مولكولي CN و 2C به ساختار مولكولي نمونه دربيناب نمايي پلاسماي القائيده ليزري تركيبات آلي
تأثير اتمسفر محيطي بر گسيلهاي مولكولي CN و 2C در بينابنمايي پلاسماي القائيده ليزري تركيبات آلي
طراحي سلول جذبي چند عبوري بيضوي براي بينابنمايي ليزري
تأثير گاز محيطي بر گسيل اتمي و تابش مولكولي تركيبات انفجاري TNT و RDX با استفاده از بينابنمايي فروشكست القايي ليزري LIBS
عدسي پراشي محور مخروطي واگرا
طراحي سيستم اپتيكي اندازه گيري غيرتهاجمي ميزان قندخون بااستفاده ازروش فوتوآكوستيك مبتني برامواج نزديك به سطح توليد شده درپوشش فيبرنوري به وسيله ي ليزركوانتومي آبشاري
افزايش قدرت تفكيك ليدار دو محوري با دو دوربين
توليد كانون دو خطي توسط آرايهاي جديد از تيغه منطقهاي فرنل
توليد پالسهاي فوق كوتاه با استفاده از ليزر فيبر نوري قفل شده مد منفعل باجاذب اشباع شونده
اثرات تداخلي در آينه هاي نسبيتي چند لايه
طراحي اپتيكي بهينه جستجوگر ليزري نيمه فعال با ميدان ديد وسيع
تعيين قدرت تلاطم جو با استفاده از اندازه گيري تجربي سوسوزني يك ستاره دوتاايي در جومتلاطم
حسگري جبهه موج بدون نياز به آرايه لنزي
لايه نشاني و ارزيابي اثر ضخامت لايه نازك كربن شبه الماسي برعملكردسلولهاي خورشيدي سيليكوني
طراحي و ساخت پرتو شكاف مرئي- مادون قرمز
مروري بر واپيچش دوربين هاي دوچشمي: حذف كردن واپيچش يك دوربين دوچشمي ۷ در 50
طراحي اپتيكي باريكه گستر پنج عنصره با قابليت زوم با جبران مكانيكي براي طيف مرئي
مقايسه بهره تقويت كننده فيبر كريستال فوتوني اربيومي باساختارهاي شش گوش ولانه زنبوري
ساخت و مشخصه يابي لايه نازك سيليكن نيتريد
طراحي و ساخت آينه ي مادون قرمز بر بستره ي فلزي آلومينيوم
طراحي اپتيكي دوربين موج ميليمتري غيرفعال براي كاربردهاي امنيتي
شبيه سازي آثار غير خطي كر و رامان بر انتشار امواج الكترومغناطيسي درفرامواد با ضريب شكست منفي
شبيه سازي تابع انتقال توان پمپ به سيگنال در نوسانگرهاي پارامتري تار نوري
توليد پالس هاي منفرد 45 آتو ثانيه اي با استفاده از ميدان هاي ليزري دو رنگ
بررسي خودكانونگي و واگرايي انتشار پرتو ليزر گوسي در پلاسماي كم چگال در حالت نسبيتي ضعيف و تغييرات تابع چگالي الكترون
شبيه سازي انتشار پرتو گاوسي تخت شده دايروي در محيط هاي غيرخطي غير موضعي قوي
توليدهارمونيك مرتبه ي بالاي نرم وپهن با استفاده ازميدانهاي چرپدار ناهمگن
مطالعه ضريب شكست غيرخطي ساختارهاي تهيه شده به روش كندوسوز ليزري هدف منيزيم در استون
كنترل تمامنوري انتشار نور در آرايه نوري غيرخطي جفتشده با استفاده از مدولاسيون فاز
تبديل طول موج نور حامل اندازه حركت زاويه اي مداري با استفاده ازاثرغيرخطي اختلاط چهار موج در فيبر نوري
ساليتونهاي تاريك در ميكروحلقههاي مشدد غيرخطي و تبديل ديجيتالي نوري
بررسي اثرات نسبيتي و غيرخطي در برهمكنش پالس ليزر با پلاسماي كم چگال و غيرهمدما
برهمكنش پالس ليزري چرپ شده با پلاسماي كم چگال درحضور ميدان مغناطيسي مايل خارجي
بررسي شتاب الكترون به وسيله يك موج پلاسمايي دركانال يوني با حضور يك ميدان مغناطيسي مايل خارجي
مطالعه درهمتنيدگي يك سيستم ماكرو و دو سيستم ميكرو با حالت اوليهي ورنر
بررسي توليد هماهنگهاي بالا در اتمهاي هيدروژن و آرگون در ميدان افزايشي پلاسمونيك
پايداري دوگانه نوري در نانو ذرات :اثر ثابت دي الكتريك محيط ميزبان
بررسي اثرات ناخالصي بر روي ضرايب جذب خطي و غير خطي درپديده ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك ناطه ي كوانتومي كروي چهار ترازي مدل M
بررسي ضريب جذب غيرخطي درپديده ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي درنقطه ي كوانتومي استوانه اي چهارترازي باپيكربندي C
بررسي اثر دما بر رفتار نوسانگر پارامتري نوري كليد زني Q شده درون كاواكي
اندازهگيري ضريب شكست و ضريب جذب غيرخطي رودامين G6 با استفاده از روش روبش Z
توليد امواج تراهرتز تنظيم پذير پيوسته بوسيله نانو موجبر گاليوم آرسنايد
طراحي و ساخت يك نمونه قطبشگر با محدوده طول موجي گسترده قابل افزايش براي نواحي مريي و مادون قرمز نزديك 400-1000nm
كنترل تابش گرمايي در بلور فوتونيكي سيليكوني براي كاربردهاي ترموفوتوولتائيك
دوپايايي نوري قابل تنظيم با دما برپايه بلور فوتوني يك بعدي
استفاده از آرايهي موجبر نوري جفت شده در فرايند نانوليتوگرافي نوري
مطالعه و بررسي تجربي كاهش ولتاژ روشن شدن در ديود نورگسيل آلي با افزودن نانوذرات نقره در مرز لايه ي تابنده
شبيه سازي بيوحسگر نوري بر پايه فيلتر با پهناي باند كم تيغه بلور فوتوني
بازخواني اختلاف فاز با استفاده از فيلتر نوري تنظيم پذير در حسگرهاي تار نوري فازي
بررسي ساختار نواري و خواص اپتيكي بلور فوتونيكي دو بعدي با ثابت دي الكتريك بزرگ
روشي مناسب براي فرايند نازك سازي و صيقلدهي اينديم آنتيمونايد با حداقل ناهمواري سطحي
جفت شدگي مدهاي جايگزيده كاواك بلور فوتونيك به منظور ايجاد مد هدايت موجبر
طراحي و ساخت حسگر فيبر نوري باريك شده به منظور استفاده در كاربردهاي زيستي
طراحي و ساخت حسگر فيبر نوري ميدان هاي ميراشونده براي اندازه گيري غلظت نيتريت موجود در آب شرب
حسگر درون خطي شعاع و ضريب پرشدگي نانوذرات فلزي
طراحي يك بيوحسگر جديد مبتني بر موجبر و تشديدگر كريستال فوتوني
طراحي كليد الكترواپتيكي بر مبناي مولكول نقطه كوانتومي پنجگانه
محاسبه ي مشخصه هاي جفت شدگي وضريب اتلاف در ميكروديسك بيضوي
طراحي و شبيه سازي پالاينده افزاينده / كاهنده بلور فوتوني دوبعدي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید