دسترسی نمایش مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

نمایش مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارمجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان – دانشکده شهید مفتح برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۷۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۱۸۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

افزايش فتوسنتز و كاهش خسارت پوسيدگي فوزاريومي با استفاده از كمپوست در ارقام 4015 و 640 ذرت (.Zea mays L)
اثر كمپوست بر خسارت قارچي Fusarium moniliforme و افزايش فتوسنتز در ارقام 6010 و 540 ذرت (.Zea mays L)
THE ROLE OF MEDICINAL PLANTS IN HUMANS LIFE
خضاب با مواد گياهي و حيواني و بازتاب آن در شعر فارسي
كاركردهاي هنري گل و گياه در شعر فارسي فاني
روغن كنجد و خواص دارويي آن
بررسي واكنش علف هاي هرز به كاربرد متوالي برخي از علف كش ها در سيستم كشت مستقيم برنج
Chemical Composition and Antimicrobial Activity from Different Parts Essential Oils of Iranian Nepeta natanzensis
Phytochemical Composition and Evaluation of Antimicrobial and Antioxidant Activity of the Essential Oils of Achillea cuneatiloba Boiss. & Buhse.
بررسي تأثير غلظت هاي مختلف هورمون رشد BAP بر كشت بافت گل راعي (Hypericum perforatum)
تأثير غلظت هاي مختلف هورمونهاي D+BAPـ2.4 بر تحريك توليد هايپرسين در گياه گل راعي در شرايط درون شيشه اي
تاثير خصوصيات خاك بر عملكرد و ميزان تركيبات اسانس گياه مريم گلي بنفش (Salvia verticillata) در سه ارتفاع
تعيين الگوي بهينه كشت زراعي براساس دو ديدگاه اقتصادي و زيست محيطي در شهرستان ساري
تأثير گياه پونه بر توليد گازهاي گلخانه اي متان و دي اكسيد كربن شكمبه بز به روش برون تني
تأثير عصاره اتانولي و استني شيرين بيان بر جمعيت پروتوزوآيي شكمبه بز به روش برون تني
بزرسي تركيبات تشكيل دهنده و اثزات فارماكولوژيكي گياه دارويي گل راعي
بررسي فيتوشيميايي تيره نعناعيان با تأكيد بر گياه دارويي بادرنجبويه و متابوليت سيترونلال
تاثير نوع بسته بندي در صادرات انواع گياهان دارويي ايران
بررسي گياه دارويي سرخارگل با تأكيد بر عمده ترين تركيبات شيميايي و ويژگي هاي فارماكولوژيكي آن
بررسي اثر عصاره ي كودهاي دامي بر پارامترهاي جوانه زني و رشد گياهچه كلزا رقم هايولا
ارزيابي اثر عصاره ي كودهاي حيواني بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه بزرگ (Linum usitatissimum)
معرفي دانش بومي گياهان دارويي زرين دشت استان فارس
تحليل رگرسيون فاكتورهاي مؤثر بر كشت پايدار گوجه فرنگي در شهرستان دزفول
تحليل رگرسيون فاكتورهاي مؤثر بر دانش كشت پايدار سيب زميني در شهرستان دزفول
امكان بيوكنترل بذور سس شرقي Cuscuta monogyna توسط دوگونه قارچ فوزاريوم
بررسي اثرات تركيبات مختلف گياهان دارويي پونه و دارپين بر عملكرد و صفات لاشه ي جوجه هاي گوشتي
بررسي اثر دو تنظيم كننده رشد گياهي بر يمزان كالوس زايي جوانه و برگ گياه انجير معابد (Ficus religiosa)
بررسي تأثير اسيد هيوميك و ورمي كمپوست بر ميزان اسانس وعملكرد مرزه (.Satureja hortensis L)
بررسي تأثيركود آلي هيوميك اسيد بر ميزان اسانس و عملكرد مرزه (.Satureja hortensis L)
سنتز كوپليمرهاي تركيب طبيعي كارواكرول و بررسي رهايش آن و مقايسه فعاليت آنتي اكسيداني و آنتي باكتريايي كارواكرول با مشتقات سيليله سنتز شده آن
گياهان دارويي و اگزما
اثر جهت شيب بر كميت و كيفيت اسانس گياه دارويي چاي كوهي (Stachys lavandulifolia) در منطقه شاه جهان اسفراين
پاسخ هاي كمي و كيفي گياه دارويي ترخون (.Arttemiisiia dracuncullus L) به تلقيح قارچ مايكوريزا (Gllomus iinttraradiices) و تنش شوري
بررسي اثر ضايعات كمپوست قارچ دكمه اي سيلو شده بر برخي پارامترهاي شكمبه اي در بره هاي نر مهربان
بررسي تركيبات شيميايي ضايعات كمپوست قارچ دكمه اي سيلو شده با استفاده از سطوح مختلف ملاس
بررسي اثر ضايعات كمپوست قارچ دكمه اي سيلو شده بر برخي فراسنجه هاي خوني در بره هاي نر مهربان
اثر اسيد هيوميك و تنش خشكي بر غلظت عناصر غذايي در برگ و گل گياه دارويي گلرنگ (Carthamus tinctorius L) در جيرفت
بررسي پارامترهاي رشذي و محتوي آب نسبي در گياه لوبيا (.Phaseolus vulgaris L) تحت غلظت هاي مختلف سولفات روي
بررسي شاخص هاي تحمل به تنش و حساسيت به تنش در ارقام و گونه هاي كلزا در كاربرد باكتري هاي محرك رشد گياهي
مطالعه مقدماتي تاثير كنسانتره اسپيرولينا پلتنسيس (Spirulina platensis ) پرورش يافته ايراني بر پروفايل ليپيدي رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
تأثير تغذيه كودي و تفاوت كود شيميايي و ارگانيك بر برخي خصوصيات ظاهري گياه دارويي زوفا
تأثير تغذيه كودي برميزاى عملكرد وزن تر و خشك گياه دارويي زوفا
تأثير كودهاي شيميايي و ارگانيك بر روي رنگيزه و اندازه برگ گياه دارويي زوفا
مقايسه بررسي الگوهاي خشكسالي وترسالي در مازندران با استفاده از شاخص EDI
بررسي تنوع آللي و عدم تعادل لينكاژ در توده والديني ارقام برنج با استفاده ازنشانگرهاي ريزماهواره
بررسي امكان كاربرد نانوسيلور براي كنترل قارچ عامل بلاست برنج (Pyricularia grisea)
نحوه عمل ژن و وراثت پذيري مقاومت به فوزاريوم سنبله در گندم
تعيين جايگاه اندامي و مطالعه سنتيكي فعاليت مهاركنندگي تيروزيناز در عصاره هگزاني اندام هاي هوايي مختلف گياهان گون (Astragalus vegetus Bunge) و كنگر (.Gundelia tournifortii L)
مقايسه خواص ترياقي گياهان كاربردي در طب سنتي و نوين براي درمان گزيدگي ها
آت اكولوژي گونه دارويي درمنه تركي (Artemisia persica Boiss) در استان كرمان
ارزيابي روند تغييرات شاخص سطح برگ (LAI) در توده هاي مختلف خرفه (Portulaca oleracea) تحت تنش شوري
ارزيابي روند تغييرات غلظت كلروفيل برگ در توده هاي مختلف خرفه (Portulaca oleracea) تحت تنش شوري
ارزيابي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيتوشيميايي گياه داروئي گل گاوزبان ايتاليايي (Echium ittalicum) در رويشگاه هاي مختلف در استان كردستان
بررسي ويژگي هاي رشد و نموي گل گاوزبان ايتاليايي تحت تأثير ارتفاع رويشگاه هاي بومي استان كردستان
مطالعه اثر ضد ميكروبي گياه .Callistemon viminalis (SOl. ex Gaertn.)G. Don روي باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس و اپيدرميس
همپيوندي گل و گياه با صور خيال در شعر فارسي با تكيه بر شعر اميرعليشير
شگردهاي بلاغي گل و گياه در غزليات تأثير تبريزي
بررسي ميزان و علل تلفات آب در كانالهاي خاكي خرم آباد
بررسي ميزان و علل تلفات آب در تعدادي از كانالهاي بتني خرم آباد
معرفي برخي از گياهان دارويي استان كرمانشاه
بررسي اثر اتانول بر طول عمر گلجايي و برخي صفات كيفي گل شاخه بريده ميخك (Dianthus chinensis cv. ‘Red Candy)
اثر برخي اسانس هاي گياهي بر افزايش طول عمر گلجايي گل شاخه بريده ميخك (Dianthus caryophillus cv. ‘Beaumonde)

اثر اسانس هاي گياهي و ساكارز بر افزايش ماندگاري گل شاخه بريده ميخك رقم استاندارد (Dianthus caryophyllus L. cv. ‘Sensi)
بررسي فعاليت هاي آنتي اكسيداني عصاره هيدروالكلي آويشن دنايي، خارمريم و علف چشمه
آناليز فيتوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني گياه كتان روغني (Linum usitatissimum)
ارزيابي اثر ضذ ديابتي كنسانتر جلبك آبي اسپيروليىاي پرورش يافته ايراني در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با تزريق استرپتوزوتوسين
تأثير تلقيح كود فسفاته بارور 2 تحت سطوح مختلف كود نيتروژن بر روي وزن خشك كاسبرگها و عملكرد بيولوژيك گياه دارويي چاي ترش
بررسي تدثير كود فسفاته بارور 2 و كود فسفر بر روي وزن خشك كاسبرگ ها و عملكرد بيولوژيك گياه دارويي چاي ترش
اثر تركيبات عىاصر ماكرو و ميكرو و سايه اندازه گياه بر خصوصيات كمي گوجه فرنگي گيلاسي
باقي مانده سموم و كود در كشاورزي و نقش آن در ايجاد سونامي سرطان
بررسي تغييرات فاكتورهاي التهابي سلولهاي مغزي موش صحرايي پس از تأثير عصاره سنبل الطيب
ارزيابي روش هاي آموزش شبكه عصبي MLP به منظور پيش بيني رطوبت خاك به كمك خصوصيات زود يافت خاك
بررسي كارايي الگوريتم هاي غير خطي كريجينگ براي پايش تغييرپذيري مكاني رطوبت خاك
ارزيابي دقت مكاني الگوريتم هاي Simple Kriging, Ordinary Kriging و Universal Kriging جهت تخمين رطوبت خاك
تاثير تنظيم كننده رشد سايكوسل بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در شرايط شوري خاك
تاثير شوري خاك و سايكوسل بر عملكرد و مقادير سديم و پتاسيم اندام هوايي و ريشه گندم
اثر تنش هاي زنده و غيرزنده در توليدات كشاورزي
مديريت علف هاي هرز، آفات و بيماري ها
اكسين و نقش آن در ريشه زايي قلمه هاي سخت ريشه زا (Review)
اثرات آويشن و پروبيوتيك بر برخي صفات عملكردي بلدرچين ژاپني
اثر سطوح مختلف فيتوبيوتيك (پودر آويشن) و پروبيوتيك بر كيفيت گوشت و تأثير پروبيوتيك بر عملكرد سيستم ايمني بلدرچين ژاپني
بررسي محتوي كلروفيل در گياهان سوماكلونال تحت تنش خشكي
تأثير متقابل هورمون هاي اكسين و سسيتوكنين بر تعداد شاخه گيزلا 5
A mycological survey on feed ingredients and mixed animal feeds in Iran
Mycoflora of maize harvested from Iran and imported maize
Evaluation of fungal flora in some important nut products(Pistachio, Peanut, Hazelnut, and Almond) in Tehran, Iran
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي سير )Allium sativum( بر باكتري هاي آلوده كننده آرتميا در شرايط آزمايشگاهي
سنجش ميزان پايداري كشاورزي شهرستان فارسان
بررسي مسائل و چالش هاي توسعه پايدار كشاورزي در ايران
سنجش سطح پايداري در نظام هاي بهره برداري كشاورزي
بررسي اثرات ضد قارچي عصاره متانولي و اتانولي اندام هاي هوايي بالنگ و نارنج برعليه 2 قارچ بيماريزاي گياهي
بررسي اثرات ضد قارچي عصاره برگ ليمو شيرين بر عليه قارچ هاي Geotricum candidum و Penicillium digitatum
تحليل عاملي عوامل مؤثر بر موفقيت عملكرد اعضاء هيئت مديره شركت هاي تعاوني روستايي، توليدي و كشاورزي (شهرستان صحنه)
تحليل برنامه هاي عمراني ايران قبل و بعد از انقلاب
تكنيك هاي هسته اي در كشاورزي
انواع روش هاي كشت هيدروپونيك گياهان
تأثير 10 هفته مصرف مكمل زنجبيل بر برخي آنزيم هاي كبدي (AST, ALT, GGT) و مقاومت به انسولين در زنان چاق مبتلا به ديابت نوع دو
تأثير مصرف ميوه عناب بر قند خون ناشتا، مقاومت به انسولين و تركيب بدني در زنان يائسه چاق
ارزيابي توان گره زايي و مقاومت به آنتي بيوتيك جدايه هاي حاصل از گره هاي ريشه سويا
تعيين قابليت توليد سيدروفور و توليد كمي آنزيم هاي آميلاز، پروتئاز و سلولاز توسط جدايه هاي حاصل از گره هاي ريشه سويا در شرايط آزمايشاهي
اثر كلريدسديم و كلريد كلسيم بر ميزان ژل و برخي عناصر در آلوئه ورا
تعيين تركيب شيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره الكلي گياه سنجد تلخ (كهام)
مطالعه ي مورفوليژيكي و فيتوشيميايي گياه دارويي سير (Allium sativum) و اثرات آن بر روي سرطان
بررسي تاثير انتي اكسيداني گياه زنجبيل بر عوامل بيماريزا بويژه بر رده سلولهاي MCF-7
تركيبات شيميايي اسانس دو اكوتيپ دم شير(.Leonurus cardiac L)
كاربرد تكنولوژي هردل در علوم و صنايع غذايي
بررسي خواص ضد ميكروبي گياه Tanacetum parthenium بر روي قارچ Candida albicans
بررسي تنوع فيتوشيميايي جمعيت هاي گياه داروئي بادرشبي (.Dracocephalum moldavica L) در توده هاي كشت شونده شمال غرب ايران
اثر كشندگي سيرينول و تنداكسير بر روي كنه تارتن دولكه اي (Tetranychus urticae Koch) در شرايط آزمايشگاهي
بررسي عوامل موثر بر بازاريابي محصولات كشاورزي ارگانيك (مطالعه موردي شهرستان مياندوآب)
بررسي سنتيكي و تعيين ميزان مهاركنندگي تيروزيناز توسط عصاره ي متانولي اندام هاي هوايي تفكيك شده ي گياهان .Hyoscyamus kurdicus Bornm و .Salvia suffruticosa Montbr. & Auch
شاهدانه، گياه هزاره سوم: كاربردهاي پزشكي و صنعتي
بررسي مهارت هاي مديريتي لازم در زمينه بكارگيري سموم آفت كش در سطح مزارع كشاورزي
كشاورزي ارگانيك رويكردي نوين در دستيابي به توسعه پايدار
كشاورزي دقيق رويكردي نوين در دستيابي به توسعه پايدار
كاربرد بيوتكنولوژي در حفاظت از محيط زيست و توسعه كشاورزي پايدار
تغييرات در فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني در كشت ريشه مويين بذرالبنج مشبك (Hyoscyamus reticulatus) تحت تأثير سيليكون
بررسي اثر امواج تركيبي اشعه UV بر مورفولوژي و تركيب شيميايي گياهچه درمنه كوهي تحت شرايط كشت in vitro
مقايسه مقدار پولگون در اسانس Ziziphora clinopodioides subsp. Rigida (Boi ss.) Rech.f در چند رويشگاه استان همدان
بررسي همبستگي بين صفات عملكردي و اجزاي عملكرد در تأثير كم آبياري در دو رقم ذرت به روش آبياري شياري و نوار تيپ (T-tip)
اثبات تأثير عصاره فلوس و ترنجبين در رفع يبوست كودكان 6-1 سال
پتانسيل انحلال فسفات جدايه هاي باكتريايي حاصل از كمپوست در محيط بافر
اثر محلول پاشي متانول و عناصر ريزمغذي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم آبي
اثر محلول پاشي متانول وعناصر ريزمغذي برعملكرد و صفات مورفولوژيكي گندم آبي
اثر محلول پاشي متانول و تنش كم آبي انتهاي فصل رشد بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گندم آبي در منطقه خرم آباد
اثر محلول پاشي متانول و تنش كم آبي انتهاي فصل رشد بر برخي صفات فيزيولوژيكي ارقام گندم آبي در منطقه خرم آباد
بيولوژي آرتميا و اهميت آن در تغذيه آبزيان
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره سير بر باكتري هاي Staphylococous aureus Escherichia coli در مدل غذايي گوشت مرغ آماده طبخ
بررسي اثرات پرايمينگ بذر با اسيد ساليسيليك و اسيد آسكوربيك بر خواص جوانه زني ارقام نخود
بررسي واكنش اجزاي عملكرد ارقام نخود به پرايمنيگ بذر با اسيد ساليسيليك و اسيد آسكوربيك
تأثير تكنيك هاي پرايمينگ بذر بر عملكزد ارقام تيپ كابلي و دسي نخود
پاسخ فنولوصيك ارقام نخود سراعي به تكنيك هاي پزايوينگ بذر
معرفي مالچ و انواع آن جهت توجيه به عنوان گزينه اي نوين در توسعه پايدار كشاورزي مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي اثر دور آبياري و كاربرد سوپر جاذب بر روي برخي خصوصيات مورفولوژيكي و محتواي آب نسبي گل هميشه بهار (.Calendula officinalis L)
بررسي اثر دوره آبياري و كاربرد سوپرجاذب بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و رنگيزه هاي فتوسنتزي گل هميشه بهار (.Calendula officinalis L)
تأثير سطوح مختلف ويتامين C و ال- كارنيتين بر برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
بررسي نقش روستاها ي مولد دراقتصاد ملي
تنوع زيستي گياهان دارويي استان بوشهر
بررسي ات اكولوژي گياه دارويي لگجي در استان بوشهر
اهميت تنوع زيستي گونه هاي هالوفيت در استان بوشهر
گياهان دارويي دره گرين (مطالعه موردي: شمال شرق شهرستان دلفان- لرستان)
بررسي اثرات روش هاي مختلف خاك ورزي و ارقام بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت علوفه اي
بررسي اثرات تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ذرت سيلوئي
تأثير تنش خشكي بر شاخص هاي فلورسانس كلروفيل در لوبيا قرمز (.Phasaeolus vulgaris L) در شرايط آب و هوايي كرمانشاه
تأثير تنش خشكي بر عملكرد و اجراي عملكرد لوبيا قرمز (.Phasaeolus vulgaris L) در شرايط آب و هوايي كرمانشاه
تأثير سطوح مختلف زئوليت بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا قرمز (.Phasaeolus vulgaris L) در شرايط آب و هوايي كرمانشاه
تأثير سطوح مختلف زئوليت بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان (.Helianthus annuus) در شرايط آب و هوايي كرمانشاه
بررسي اثر نحوه آماده سازي زمين و كود نيتروژن بر عملكرد دانه و اجزا عملكرد دانه گندم پاييزه
بررسي اثرات آرايش كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت سيلويي
اثر سطوح مختلف كود ورمي كمپوست و تراكم بر ميزان اسانس و عملكرد اسانس نعنا فلفلي (.Mentha piperita L)
مطالعه تنوع ريختي گونه .Scariola orientalis L در ايران
بررسي تأثير روش برداشت بر ميزان يد و ويتامين ث در ميوه في جوآ شهرستان گرگان
چشم اندازي به گياهان داروئي، معطر و غذايي در قرآن و احاديث
اثرات فيزيولوژيك تنش خشكي بر رشد برگهاي كدوي طبي (Cucurbita pepo var. Styriaca) در تيمار با كودهاي زيستي
شناسايي تركيبات شيميايي اسانس Tanacetum tarighii Sonboli در ايران
گياهاى دارويي از نگاه قرآى كريم و احاديث
اولويت بندي مبارزه با پاتوزن هاي تهديدكننده قارچ خوراكي دكمه اي Agaricus bisporus با استفاده از مدل AHP
بررسي اثرات كود بيولوژيك ازته و هيوميك اسيد بر درصد اسانس و عملكرد روغن و كشت مخلوط گياهان دارويي زوفا و كرچك در شرايط آب و هوايي اراك
بررسي اثر شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه دو گونه دارويي شنبليله و بن تله
تأثير مقادير دورآبياري و سطوح نيتروژن برعملكرد بذر گشنيز
بررسي برخي خصوصيات كمي و كيفي 5 رقم گوجه فرنگي پرورش يافته در استان هرمزگان
اثر كاربرد كودهاي نيتروژن وپتاسيم روي برخي خصوصيات رويشي و زايشي گياه دارويي چاي ترش (Hibiscus sabdariffa)
بررسي اثرات آب پنير (whey) شير شتر و عصاره آبي- الكلي گياه كاه (Straw) برسطوح گلوكز، انسولين، وليپيد هاي سرم رتهاي ديابتي
بررسي اثرات آب پنير(whey) شير شتر و عصاره آبي الكلي گياه چرخه (Launaea acanthodes) برسطوح گلوكز، انسولين، وليپيد هاي سرم رتهاي ديابتي
كشاورزي ارگانيك يا سبز گامي به سوي توسعه پايدار كشاورزي
شناسايي تركيبات شيميايي اسانس Tanacetum abrotanifolium در ايران
بررسي اثر چريش بعنوان تعديل كننده ثبات غشاء در موش هاي مبتلا به سرطان روده بزرگ پس از 20 هفته تيمار توسط DMH
مطالعه اثر چريش بر روي تغييرات فراساختار غشاء سلولي و پر اكسيداسيون اسيد هاي چرب در موش هاي مبتلا به سرطان روده بزرگ
بررسي خواص سلنيوم بر روي تجهيزات فراساختار غشاء سلولي و پراكسيداسيون اسيدهاي چرب در موش هاي مبتلا به سرطان روده بزرگ پس از 10 هفته تيمار توسط 1,2dimethylhydrazine
اثر تيمارهاي مختلف بر خواب شكني بذر گياه دارويي آنغوزه (Ferula assafoetide)
بررسي روش هاي تلفيقي (مكانيكي و شيميايي) كنترل علفهاي هرز در لوبيا در منطقه شازند استان مركزي
جمع آوري و شناسايي سوسك هاي چوب خوار ( Buprestidae) جنگل هاي بنه (پسته وحشي) جنوب استان كرمان
مروري بر گياه كور .Capparis spinosa L
بهينه سازي روش اندازه گيري كربوهيدرات كل در موسيلاژ استخراج شده از گياه پنيرك (مالوانگلكتا) به روش فنل سولفوريك اسيد
پاسخ مورفولوژيكي نهال هاي يك ساله عدس الملك (Securigera securidac) تحت تأثير افزايش غلظت دي اكسيد كربن
تأثير توأم آبياري با آب شور و غلظت دي اكسيد كربن بر برخي خصوصيات مورفوفيزيولوژيك گياه كنگر فرنگي (Cynara scoolymus)
تأثير كود دامي بر ويژگي هاي آگرومورفولوژيكي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي (.Mentha piperita L)
بررسي كاربرد بيروني پراكسيد هيدروژن و رژيم آبياري بر خصوصيات مورفولوژيكي گل هميشه بهار (Calendula officinalis)
بررسي محلول پاشي پراكسيد هيدروژن و رژيم آبياري بر خصوصيات بيوشيميايي در گل هميشه بهار (Calendula officinalis)
اثر تغذيه و روش هاي مختلف خشك كردن بر خصوصيات ظاهري گياه دارويي زوفا
اثر تغذيه و روش هاي مختلف خشك كردن بر عملكرد و رنگدانه هاي گياه دارويي زوفا
بررسي چالش هاي برنامه ريزي و مديريتي در فرآيند توسعه پايدار جوامع روستايي استان آذربايجان غربي
ارزيابي خواص پاداكسايشي عصاره ي متانولي در چند واريته از گياه كتان روغني (.Linum usitassimum L)
مطالعه اتنوبوتاني برخي از گياهان دارويي در استان سيستان و بلوچستان
بررسي اثر نانوذرات نقره بر فعاليت آنزيم هاي پاداكسايشي ورنگيزه هاي فتوسنتزي در گياه ذرت (.Zea mays L)
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ در تراكم و تاريخ هاي مختلف كاشت در تربت حيدريه
نقش كودهاي زيستي و ضرورت آن در رشد و توليد بنه هاي دختري و عملكرد زعفران (.Crocus sativus L)
مريري بر تحقيقات كاربرد روش ها و مقادير با سطوح مختلف آبياري بر توليد و رشد پياز دختري در زعفران (.Crocus sativus L)
مطالعه اثر تغذيه برگي در شرايط تأمين نياز آبي در رشد و توليد بنه دختري در زعفران و مقايسه آن با شرايط كم آبياري (تنش خشكي)
ارزش ريز ريخت شناسي كرك برگ براي شناسايي گونه هاي بلوط هاي جنگل هاي زاگرس ايران
طيف سنجي نوري اپي گالوكاتچين گالات (EGCG) موجود در چاي سبز بكار رفته براي سنتز نانوذرات نقره
اثرات فواصل بين رديف و روي رديف كاشت بر صفات مختلف كوچك قرمز
مدل سازي مراحل نمو رقم گلرنگ بهاره صفه بب استفاده از درجه حرارت و طول روز
اثر ضد باكتريايي اسيدهاي چرب متوسط و بلند زنجير در طيور
انتخاب محيط كشت مناسب جهت جوانه زني بذر گياه زينتي- دارويي شقايق Papaverrhoeas از طريق كشت بافت
بررسي ارتباط پارامترهاي اقليمي با عملكرد گياه زعفران (مطالعه موردي: شهرستان تربت حيدريه
بررسي ميزان جمعيت سه گونه آفت مكنده پده در استان خراسان رضوي
بررسي ميزان خسارت دوگونه آفت چوبخوار پده در استان خراسان رضوي
بررسي تأثير عصاره آبي بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر Aeromonas hydrophila عامل سپتي سمي خونريزي دهنده باكتريايي قزل آلاي رنگين كمان در شرايط آزمايشگاهي
اثر نقش شوري بر صفات فيزيولوژيكي دو رقم مختلف گلرنگ Carthamus tinctorius
گياه تربچه و خواص دارويي آن
مروري بر كاربردهاي درماني گياه دارويي مورد در متون طب سنتي ايران
بررسي تأثير كود نيتروژن و نوع رقم بر عملكرد و اجزاي عملكرد علوفه در ذرت سيلويي
بررسي سازگاري ارقام و لاين هاي اميدبخش گندم نان در مازندران
بررسي ميزان ضايعات در مراحل توليد گندم، ميان كشاورزان گندم كار بخش رضويه در شهرستان مشهد
بررسي شاخص هاي آسيب پذيري اجتماعي طي خشكسالي، ميان كشاورزان گندمكار شهرستان مشهد
بررسي تأثير تقسيط نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمي
تاثير نانولوله هاي كربني وتنش شوري بر گياه ماش
تأثير نانولوله هاي كربني بر شاخص هاي جوانه زني گياه ماش در شرايط تنش شوري
تأثير نانولوله هاي كربني و تنش شوري بر شاخص هاي جوانه زني و فيزيولوژيك گياه ماش
تأثير دستمزد حقيقي نيروي كار بر اشتغال كشاورزي روستاهاي ايران (رهيافت سيستم معادلات همزمان)
بررسي اثر شوري بر جوانه زني و زنده ماني بذر علف هرز كوشيا (Kochia scoparia)
بررسي اثرات كود ازته و تراكم بوته بر رشد و ميزان اسانس در نعناع فلفلي (.Mentha piperita L)
بررسي تحول باكتري هاي حل كننده فسفات نسبت به درجه حرارت بالا براي توليد گرانول
ارزيابي واكنش جوانه زني و رشد گياهچه گونه هاي آويشن (.Thymus spp) به تنش خشكي در شرايط آزمايشگاهي
بررسي اثر بازداروذگي از رشد اسانس هاي زنيان و زيره ايراني بر رشد ميسليومي عامل پژمردگي فوزاريومي طالبي (Fusarium oxysporum f. sp. Melonis)
بررسي اثر تاريخ هاي مختلف كشت و كشت مخلوط با زيره سبز (Cuminum cyminum) بر برخي ويژگي هاي رشدي و عملكردي نخود (Cicer arietinum)
بررسي اثر تراكم و آرايش كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد كدو پوست كاغذي (.Cucurbita pepo L)
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره هاي مختلف گياه Anabasis setifera روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي منتخب
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره هاي مختلف گياه Halanthium purpureum روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي منتخب
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره هاي مختلف گياه Suaeda heteropylla روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي منتخب
بررسي ومقايسه اثرات ضد ميكروبي عصاره هاي مختلف سه گياه Suaeda heteropylla, Anabasis setifera, Halanthium purpureum
اثرات شوري خاك بر مقادير سديم و پتاسيم ريشه گندم متأثر از ميكوريز و نانواكسيد روي
اثرات ميكوريز و نانواكسيد روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در شرايط شوري خاك
پساخ مورفولوژيكي نهال هاي يك ساله كنگر فرنگي (Cynara scoolymus) تحت تأثير افزايش غلظت دي اكسيد كربن
مقايسه پاسخ مورفولوژيكي نهال هاي يك ساله كنگر فرنگي (Cynara scoolymus) و عدس الملك (Securigera securidac) تحت تأثير افزايش غلظت دي اكسيد كربن
بررسي اثر تنش شوري (NaCl) بر عىاصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم در ژنوتيپ هاي بابونه (.Matricaria recutita L)
بررسي شرياط مختلف محيطي، شيميايي و استفاده از جنين در جوانه زني بذر آنغوز (.Ferula assa-foetida L)
بررسي اثر هورمون اكسين و تنش شوري بر جوانه زني و رشد بذر گياه دارويي زنيان (.Carum copticum L)
بررسي تأثير جيبرليك اسيد و آبسزيك اسيد بر خصوصيات جوانه زني زنيان (.Carum copticum L) تحت تنش خشكي (PEG)
بررسي تأثير پيش تيمارهاي قارچ و باكتري بر بنيه بذر و خصوصيات دارويي شنبليه (.Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش شوري طبيعي (نمك درياچه قم)
بررسي خاصيت آنتي باكتريالي عصاره متانولي اسطوخودوس از شمال ايران
مروري جامع بر مطالعات انجام شده در زمينه افشانك هاي سمپاشي
بررسي قابليت هاي توسعه پايدار روستايي با تأكيد بر توليد گياهان داروئي (مطالعه موردي استان سمنان)
پيامدهاي مايه زني قارچ مايكوريز آربوسكولار بر برخي ويژگي هاي رشدي و عملكرد گياه دارويي گاوزبان (.Borago officinalis L)
اثر تركيب هاي كشت مخلوط بر عملكرد سه گونه دارويي سياهدانه، گاوزبان اروپايي و هميشه بهار
تعيين مناسب ترين روش استخراج مواد مؤثره گياه دارويي كدوي پوست كاغذي (Cucurbita pepo)
مقايسه ي اجزاي گل 12 ژنوتيپ گل محمدي (Rosa damascene mill) در شهرستان سنندج
مقايسه ي خاصيت پاداكسايشي دو واريته ي كلم (.Brassica oleracea L)
تأثير مرزه خوزستاني بر ترشح و تركيب صفرا و ليپيدهاي كبد در خروس هاي بالغ بومي اصفهان
بررسي اثر كم آبياري بر شاخص هاي سطح برگ و كلروفيل در هيبريدهاي ذرت
چمع آوري، شناسايي و ارزيابي كرچك هاي بومي ايران
علف هاي هرز مزارع گندم در استان چهارمحال و بختياري
شناسايي تركيبات تشكيل دهنذه اسانس اسطوخودوس در منطقه بروجرد
استخراج ويتامين D در كلزا از طريق آناليز با دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)
مقيسه روش هاي مختلف استخراج و تعيين مقدار فنول و فلاونوئيد كل در گياه Anabasis setifera
اثز تنش شوري و خشكي بز جوانه سني بذر گياه دارويي بنگدانه (.Hyoscyamus reticulatus L)
Efficacy of aqueous extract of Zataria multiflora against some plant pathogenic fungi
اثر پرايمينگ بر پارامترهاي رشد و خصوصيات جوانه زني گياه كتان (.Linum usitattissimum L) تحت تنش شوري طبيعي (نمك درياچه قم)
معرفي گياهان دارويي مناسب جهت كاشت در فضاي سبز شهري
بررسي اثر آللوپاتيك عصاره هيدروالكلي برگ گياه زينتي- داروي رعنا زيبا (.Gaillardia aristata Pursh) بر جوانه زني بذر گياه هميشه بهار و گل اطلسي
بررسي توسعه اقتصاد گياهان دارويي در استان آذربايجان غربي
تاثير نيتروژن و تنظيم كننده رشد سايكوسل بر صفات مورفولوژيك و عملكرد گندم
تاثير نانواكسيد روي بر عملكرد و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرايط كمبود اب
تأثير مقادير مختلف كود نيتروژن و تنظيم كننده رشد سايكوسل بر سهم فرايند انتقال مجدد در عملكرد دانه گندم
تاثير باكتري هاي محرك رشد بر ميزان كلروفيل گياه جودوسر (Avena sativa)
تاثير باكتري هاي محرك رشد بر جوانه زني گياه جودوسر (Avena sativa) در شرايط تنش خشكي
بررسي اثر اسانس پنج گونه ي گياهي بر قطر پرگنه ي قارچ بيماريزاي Macrophomina phaseolina عامل ايجاد پوسيدگي ذغالي در كنجد
شناسايي تركيبات شيميايي اسانس (Opsicarpium insignis Mozaff. (Apiaceae از ايران
اثرات تنش خشكي در مرحله گلدهي و محلول پاشي با كودهاي نانو بر عملكرد گلرنگ رقم سينا
عكس العمل مورفولوژيك و رشد گلرنگ به كاربرد كودهاي نانو و تنش خشكي
اثرات كاربرد نانو كودها بر صفات فيزيولوژيك گلرنگ در شرايط آبياري نرمال و تنش خشكي در مرحله گلدهي
پاسخ اجراي عملكرد گلرنگ رقم سينا به محلول پاشي با كودهاي نانو و تنش قطع آبياري در مرحله گلدهي
پاسخ اجزاي عملكرد گلرنگ رقم سينا به محلول پاشي با كودهاي نانو و تنش قطع آبياري درمرحله گلدهي
ارزيابي ماركرهاي ملكولي NDA و پتانسيل آنها در سلكسيون و مونيتورينگ ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي در ژرم پلاسم توت فرنگي (.Fragaria sp) و خانواده رزاسه (Rosaceae)
بررسي تأثير تنش شوري بر خواص فيزيولوژي گياه سالويا
بررسي پوشش گياهي منطقه قره قوم با تأكيد بر گياهان داروئي و معطر آن در استان خراسان رضوي
بررسي اثر تنش خشكي بر ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي و رزمارينيك اسيد گياه دارويي بادرنجبويه در شرايط كشت درون شيشه اي
بررسي ميزان برخي از مواد مؤثره گياه دارويي بادرنجبويه تحت تنش خشكي در شرايط كشت درون شيشه اي و مقايسه آن با گياه در شرايط طبيعي
تاثير باكتري حل كننده فسفات و سطوح فسفر معدني بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا رقم هايولا 401 در تاريخ كاشت تاخيري
اثرات پوشش هاي فعال بر پايه كربوكسي متيل سلولز حاوي اسانس هاي آويشن و نعناع در كيفيت نگهداري خيار گلخانه اي
افزايش ماندگاري خيار توسط پوشش هاي فعال بر پايه كربوكسي متيل سلولز حاوي اسانس هاي زنجبيل و مرزه
اثر گاليك اسيد بر روي رنگدانه گياهي انگور كشمشي با استفاده از روش اختلاف pH
كشت ارگانيك شويد در كرمانشاه
معرفي گياهان دارويي منطقه سارال كردستان
مروري گذرا بر سه گياه دارويي خانواده چتريان
بررسي تحول باكتري هاي ريزوبيوم همزيست لوبيا نسبت به pH

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید