نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه

نمایش مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعهمجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه ۷ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه علمی کیان پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۸۵عنوان مقاله تخصصی شامل۸۲۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه

بررسي عوامل موثر در كسري و فزوني صندوق از ديد تحويلداران بانك ملي استانكرمان
بررسي رابطه فرهنگ و ساختار سازماني با مديريت دانش در بيمارستان هاي آموزشي –درماني شهرستان زاهدان
بررسي تاثير بازارگرايي داخلي بر رضايت و تعهد شغلي كاركنان در صنعتهتلداري(مطالعه موردي: هتل هاي استان مازندران)
رسانه هاي اجتماعي و تحقيقات بازار
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان و رضايت مشتريان در شركت بيمه رازي
تدوين استراتژي براي شركت فولاد مباركه اصفهان بر اساس مدل تحليلي سوات ( SWOT)
بررسي اثر كار عاطفي بر روي مشتري گرايي در دفاتر پليس+ 10 مشهد
مديريت استرس، اكسير ارزشمند مديران
منشور اخلاقيات سازماني و علل ناكامي در پياده سازي آن
ارائه الگويي مفهومي جهت تعيين عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري همراه
ميزان تاثيرسرمايه اجتماعي به تعهد سازماني تامين اجتماعي استان كرمان بررسي
بررسي جامعه شناختي نقص تاثيرات اينترنت بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان ناحيه 2 كرمان
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي:مطالعه مروري
گزينش نيروي انساني با معيارهاي شايستگي از منظر امام علي(ع) با به كارگيريTOPSIS و FAHP تكنيكهاي
بررسي عوامل مؤثر در ايجاد مطالبات معوق و راهكارهاي پيشنهادي در شعب بانك مليخراسان جنوبي
مطالبات معوق وتاثيرات آن بر بانك ها و مشتريان
مطالعه وضعيت فضاي سبز موجود در مناطق 1 ، 2 و 3 شهر تهراندر مقايسه با استانداردهاي مديريت بهينه منظر و چشم اندازهاي سبز شهري
بررسي رابطه سبك هاي رهبري و چابكي سازماني در بيمارستان هاي دولتي شهر كرمان
بررسي ميزان استفاده از اخلاق اسلامي كار و رابطه آن با مسئوليت اجتماعي در شركتآب و فاضلاب استان كرمان
رابطه ارزشهاي فردي با تعهد سازماني كاركنان
تحليل رفتار خريد مجازي مصرفكنندگان پوشاك با استفاده از مدل رفتار برنامه ريزي-شده
رتبه بندي ساز و كارهاي حاكميت شركتي با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي
بررسي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري
نقش لجستيك سبز در امنيت ملي
ارزيابي ميزان اثربخشي كمپين هاي تبليغاتي
تبيين نقش سرمايه فكري برروي نگرش شغلي كاركنان
بررسي رابطه مسئوليت اجتماعي سازماني با عملكرد سازماني با توجه به نقش متغييرهاي ميانجي مزيت رقابتي شهرت سازماني و رضايت شغلي(مطالعه موردي:صنايع مواد غذايي شهرستان آمل)
شناسايي چالشهاي پيادهسازي مديريت دانش در حوزه فناوري اطلاعات بانككشاورزي و رتبهبندي آنها بر اساس تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبيAHP
بررسي ابعاد ساختاري سازمانهاي دانش محور
بررسي رابطه بين ساختارسازماني و مولفه هاي مديريت دانش در سازمان آب و فاضلابشهر اهواز
بررسي ارتباط دارايي نامشهود و ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
اثر كيفيت رابطه و ارتباطات بر قصد تبليغات شفاهي دانشجويان
تحليل تاثيرپذيري اقلام تعهدي غيرعادي از سياستهاي سرمايه گذاران نهادي
خوش بيني مديريتي و هموارسازي سود
گونه شناسي رسانه هاي اجتماعي راهي نوين در راستاي بازاريابي عصر ديجيتال
كاربرد زنجيره تامين سبز در تدوين استانداردهاي مديريت سبز بيمارستانها
موانع پياده سازي مديريت زنجيره تامين سبز(مطاله موردي در بيمارستانهاي شهر بوشهر)
اثر نااطميناني قيمت طلا بر شاخص سهام اوراق بهادار
تأثير استرس شغلي بر عملكرد شغلي: نقش تعديلگر هوش عاطفي
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي( FDI )بر رشد و توسعه اقتصادي ايران
واكاوي و تحليل رويكردها و مولفه هاي مدل هاي ارزيابي تكنولوژي
روش هاي كاهش موانع احتمالي در مديريت استراتژيك
واكاوي و تحليل معيارهاي تصميم سازي برون سپاري
ارائه مدلي براي ارزيابي تكنولوژي در سطح بنگاه مبتني بر تكنيك ( SAW )(مطالعه موردي: صنايع دريايي)
تعيين معيارها و ارايه مدل تصميم سازي برون سپاري مبتني بر تكنيك SAW در يكسازمان صنعتي دولتي
تاثير فاصله فرهنگ ملي بر عملكرد سرمايه گذاري مشترك بين المللي
نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد فرآيند كسب وكار
بررسي تاثير كيفيت خدمات و تصوير ذهني نمايندگي بر تصوير نام تجاري شركت بيمه وقصد خريد بيمه مسئوليت(مورد مطالعه: بيمه ايران)
اثر ادراك از آموزش بر تعهد سازماني
بررسي چگونگي تاثير تعلق سازماني بر سلامت سازمانيمطالعه موردي : شركت توزيع نيروي برق تبريز
بررسي رابطه درك مشتري از رعايت اخلاقيات در زمينه آميخته بازاريابي و اعتمادمشتري
بررسي تأثير سهام مديريتي بر جريان وجوه نقد آزاد در شركتهاي پذيرفته شده دربازار اوراق بهادار تهران
ارزيابي تأثير مديريت زنجيره تأمين الكترونيك بر عملكرد بنگاه هاي كوچك و متوسط بارويكرد كارت امتيازي متوازن پايدار(مطالعه موردي فروشگاههاي اينترنتي و شهرك صنعتي عباسآباد)
بررسي علل ايجاد تعارض در سازمان ها و مديريت آن
اهميت و كاركرد بازاريابي داخلي در صنعت بانكداري(مورد مطالعه: بانك مهر اقتصاد استان اصفهان)
تاثير برخي از عوامل موثر بر شركتهاي چندمنظوره با رويكرد كارآفريني
اولويتبندي و اهميتسنجي معيارهاي مديريت موجودي بهينه خون در سازمان انتقال خوناستان بوشهر
بررسي رابطه بين هوش معنوي، وجدان كاري و بهره وري مديران و كاركنان سازماناوقاف وامور خيريه استان مركزي
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
اولويت بندي عوامل آميخته بازاريابي مؤثر بر فروش در صنايع غذايي ايران
ارائه مدل برنامه ريزي راهبردي مهندسي طراحي محصول با رويكرد مهندسي سيستم
ارائه مدلي براي استفاده از مديريت دانش مشتري در فرايند طراحي و توسعه محصولجديد
بازاريابي حسي و كاربرد آن در بازاريابي خدمات
ايجاد وفاداري در مشتريان و چگونگي تبديل آن به مزيت رقابتي
تاثير بكارگيري ارتباطات موثر (مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات)بر افزايش حفظ مشتري در شركت هاي بيمه
يكپارچهسازي استراتژيهاي مديريت زنجيره تامين لارج(مورد مطالعه؛ صنعت سيمان)
تأثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (E-CRM) بر كيفيت روابط با مشتريان درشعب بانك ملت استان گيلان
عوامل مهم و حياتي در فرايند ايجاد برند سالم
ارائه مدل تبيين رابطه ي نوآوري محصول با سرمايه هاي فكري)IC
اثر بخشي كار تيمي در سازمان هاي خصوصي
چارچوب و فرآيند مديريت ريسك
بررسي تاثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر مديريت سود با رويكردي مروري
مطالعه پژوهش ها و تحليل هاي مديريت سرمايه درگردش بر سودآوري شركتها
تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي با نقش ميانجيگري تعهد سازماني(مطالعه بانكهاي تجاري شهرستان نيشابور)
بررسي علل فزوني هزينه پروژه ها با استفاده از روش تحليلي سامانه نرم SSM
توسعه و بهبود مدل استراتژيك جهت همسويي پروژه هاي عمراني و ستادي
تاثير ويژگي هاي فردي و آمادگي مشتري بر قصد استفاده از همراه بانك
مقايسه سازمان فراگير و يادگيري سازماني از ديدگاه مديريت دانش در سازمان اموزشو پرورش استان اردبيل
شناخت تفاوت هاي هموارسازي سود از طريق تورش رفتاري مديران
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي مديريتي آنان در سازمانهاي دولتي شهرستان شوشتر
بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر(اجرائي ،قضاوت گر وقانون گذار) و خلاقيتدانشجويان دانشگاه پيام نور واحد شوشتر
بررسي تاثير برنامه هاي توانمندسازي بر تغيير رضايت شغلي از نظر معلمان آموزشديده و معلمان آموزش نديده شاغل در مدارس راهنمايي شهردزفول
اهميت پذيري شاخصهاي منتخب در پالايشگاه نفت كرمانشاه به روش تحليل عاملي
بررسي رابطه بين كارافريني و اشتغال در حوزه بهزيستي
عوامل مرتبط با عملكرد كارآفرينانه شركت هاي بازاريابي شبكه اي در تهران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید