دریافت مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

نمایش مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایرانمجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۰۸عنوان مقاله تخصصی شامل۱۰۴۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

بررسي علل شكست برنامه ريزي منابع سازمان ERP
نقش آگاهي مشتريان از نام سازنده محصول بر ديدگاه و وفاداري آنها نسبت به برند ملي وبرند خرده فروشي مطالعه موردي : فروشگاه هاي زنجيره اي هايپرمي
بررسي رابطه شخصيت مديران با استرس شغلي كاركنان
نقش رهبري تحولي مديران در توسعه ي رفتار شهروندي سازماني كاركنان
تأملي بر جايگاه رفتارهاي شهروندي در پرتو آموزه هاي اسلامي
جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در تحول حوزه اشتغال و كسب و كار؛رويكرد اقتصاد دانش محور
رابطه ي هوش فرهنگي و ابعاد آن با خود كارآمدي دبيران دوره ي دوم متوسطه شهراصفهان
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موفقيت شعب بانك سينا و ارائه الگو و مدلي با رويكرد تحليل عاملي(مطالعه موردي:شعب مناطق آذربايجانشرقي واردبيل)
بررسي نقش سيستم هاي اطلاعاتي منابع انساني دربرنامه ريزي منابع انساني : مطالعه موردي درسازمانهاي بخش خصوصي شهركرمانشاه
رابطه بين سبك رهبري تحول گرا باتعهدكاركنان: مطالعه موردي درشركت توزيع برق شهركرمانشاه
بررسي تاثير عزت نفس سازماني بر تعهد سازماني كاركنان شاغل در سازمان آموزش وپرورش شهرستان ايذه
بررسي تاثير عزت نفس سازماني بر رضايت شغلي و بازخورد سازماني كاركنان شاغل درسازمان آموزش و پرورش شهرستان ايذه
بررسي تاثير عوامل مرتبط با بازارهاي محلي و هدف بر نحوه ورود شركت هاي كوچك و متوسط استان تهران شهرك صنعتي پرند به بازار هاي صادراتي
بررسي تاثير درك رفتارهاي رهبري مربيان بر جو انگيزشي و رضايتمندي بازيكنان مردهندباليست شهر بهبهان
تاثيراحتمالي هوش هيجاني مربيان باخودسودمندي و اضطراب رقابت پسران ورزشكار كشتي گيرشهربهبهان
تحليل فضايي شاخص هاي توسعه درشهرستان هاي استان كردستان و راهبردهاي آمايشي آن
تأثيركيفيت اطلاعات مالي بر قصد استفاده از سيستم اطلاعات مالي (سازمان تأمين اجتماعي شهرستان يزد)
مروري بر حاكميت شركتي
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
بررسي رابطه الزامات پياده سازي مديريت جانشين پروري و بهره وري نيروي انساني
بررسي رابطه بين شفافيت سازماني و اثربخشي سازماني و تعلق سازماني دردستگاه هاي اجراي شهر يزد
بررسي رابطه توانمند سازي كاركنان با يادگيري سازماني در يكي از شركت هاي نفتي ايران
بررسي ابعاد دروني توانمند سازي كاركنان در يكي از شركت هاي نفتي ايران
مديريت برنامه هاي آموزشي
نقش پول الكترونيكي در تحقق گمرك نوين براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني WTO
ارائه چارچوب دستهبندي موضوعي براي ديدهباني ملي و پويش محيط كلان ايران
بررسي رابطه آموزش الكترونيكي و توسعه منابع انساني مطالعه موردي درذوب آهن اصفهان
شادماني و خلاقيت ، مزيتي رقابتي و پايدار در نظام اداري ايران جهت بهبود عملكرد كاركنان درشركت مخابرات استان سمنان
نقش سيستمهاي اطلاعاتي مديريت در سازمانهاي مجازي
ارائه مدلي براي بررسي عوامل موثر بر زمانبندي بيماران در كلينيكهاي درماني
آسيب شناسي آموزشي كارآفريني در دانشگاه خوارزمي بر اساس مدل SWOT
مروري بر مديريت بحران و آثار مثبت و منفي آن در سازمان ها
رهبري تحول آفرين
بررسي توسعه ارتباطات انساني درمحيط نوين پهناي باند
بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد كاركنان با توجه به نقش تعديل كنندگي فرهنگ سازماني
تبيين نظري ماهيت روش شناختي روندشناسانه برنامه ريزي توسعه با الگوي ازآمايش سرزمين تا برنامه ريزي درسي
بررسي رابطه وجدان كاري با بهره وري در كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي يزد
بررسي رابطه توانمند سازي مديران با كيفيت خدمات در مدارس استعدادهاي درخشان استان تهران
مديريت نوين توسعه ي فناوري اطلاعات در تجارت الكترونيكي واصل جهاني شدن
بررسي عوامل موثر بر كاهش آسيبپذيري وفاداري مشتريان در خريد اقلام ضروري ومصرفي خانوار مطالعه موردي: فروشگاههاي زنجيرهاي شهر كرمانشاه-
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر عملكرد سازماني مطالعه موردي: شعب بانك تجارت استان قزوين
بررسي رابطه ي بين گرايش به پذيرش سودمندي درك شده ي فناوري اطلاعات و اثر بخشي سازماني در سطح شعب بانك ملي شهرستان كرمان
بررسي جايگاه و اهميت مديريت زمبن در آموزش و پرورش
بررسي ميزان آمادگي براي پياده سازي بودجه ريزي عملياتي برمبناي مدل شه مورد مطالعه: در شهرداري استان قزوين
عوامل موثر بر تمايل مشتريان براي ارسال پيام مجدد پيام
بررسي نقش شاخصهاي اقتصادي، فرهنگي در استفاده از بانكداري اينترنتي :با در نظر گرفتن نقش ميانجي سواد ديجيتالي
بررسي انواع سيستم هاي مديريت ترافيكي در تقاطع هاي فاقد چراغ راهنما
بررسي و اولويت بندي عبور خودروها از تقاطع فاقد چراغ راهنما با استفاده از مفاهيم تصميم گيري چندشاخصه
توسعه سيستم هاي مديريت ترافيك هوشمند در تقاطع هاي فاقد چراغ راهنما
مقايسه تطبيقي سبك يادگيري دانش آموزان دوره دوم متوسطه رشته هاي علوم انساني وتجربي در شهرستان اروميه
شناسايي واولويت بندي عوامل موثر براستراتژي هاي توسعه منابع انساني
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكردسازماني كاركنان: مطالعه موردي شركت برق منطقه اي سمنان
جهاني شدن سازمان هاي يادگيرنده
بررسي تأثير سيستم مديريت منابع انساني بر جهت گيري استراتژيك وعملكرد سازماني مطالعه موردي: شركت ملي حفاري ايران شعبه كيش
مديريت دانش در سازمان هاي نوين
بررسي سرمايه فكري و رابطه آن با بهره وري سازمان
بررسي وضعيت مصرف منابع و امكانات در سازمانهاي دولتي و ارائه طرح پيشنهادي الگوي مصرف بهينه
بررسي تطبيقي مولفه هاي محصول سبز و محصولات لبني مطالعه موردي شركت دامكو لارستان
ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادات در شهرداري قم
تأثيرات ناشي ازاينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي بر تحصيل دانش آموزان
بررسي عوامل مؤثر بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شهرستان همدان
بررسي تاثير بكارگيري سيستم مديريت منابع انساني الكترونيك بر بهبودعملكرد موسسه مالي واعتباري مهر استان لرستان رويكرد كارت امتيازي متوازن
نقش مذيريت اثربخش در سازمان هاي پژوهش محور
دانش افزايي درحوزه تعليم وتربيت
زن و فرايند جهاني شدن
تحليل سينوپتيك بارشهاي سنگين به منظور پيش بيني سيلاب هاي شهري مطالعه موردي: شهرستان تربت حيدريه
بررسي فاكتورهاي بحراني موفقيت در پياده سازي مديريت دانش استراتژيك مطالعه موردي : سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
رابطه استرس شغلي با فرهنگ سازماني و رضايت شغلي در كارشناسان ورزش جمعيت هلال احمر
پياده سازي مديريت كيفيت جامع در سازمان هاي خدماتي و بهبود عملكرد آن ها
رسيدن به تعالي سازماني براساس الگوي بنيادي اروپايي مديريت كيفيت (EFQM)
بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري سلامت در استان آذربايجان شرقي
بررسي كيفيت خدمات گردشگري مقصد در چارچوب رضايت گردشگر با استفاده از مدل سروكوال
بررسي و ارزيابي عملكرد مديران ارشد اداره كل ورزش وجوانان از ديدگاه مسئولين هيئت هاي ورزشي با استفاده از مدل 360 درجه
رويكردهاي اقتصاد مقاومتي در شهرداري ها
درآمدي بر سازمان هاي چابك
بررسي چالشهاي مديريت شهري وشهرسازي در ايران و ارائه اصول شهرسازي مدرن
رهبري تحول آفرين؛ مباني و چارچوب ها
توسعه استراتژيك دولت الكترونيك و نقش الگوبرداري آن در ارتش جمهوري اسلامي ايران
مروري بر مديريت دانش
رابطه اقتصادوبازدهي اجتماعي نقش زنان درتبديل علم به فناوري و توليد
تاثيرهوش سازماني برارزيابي عملكردكاركنان مطالعه موردي بنيادايران شناسي
بهينه سازي مديريت زمان درنحوه خدمات دهي به مراجعين به جايگاه هاي سوخت رساني تركيبي با استفاده ازتكنيك صف مطالعه موردي: شهرستان مياندوآب
امكان سنجي و فرايند پياده سازي سامانه ERP در شهرداري ها
ارزيابي نقش گردشگري در برنامه ريزي و توسعه پايدار شهر زابل
ارائه روشي جهت به كارگيري مديريت دانش با استفاده ازتحليل سيستم نرم افزاري به منظور افزايش بهره وري سازمان
رابطه هوش معنوي و هوش اخلاقي با استراتژيهاي مديريت تعارض در بانك ملت استان مازندران
اولويت سنجي نقش توريسم گردشگري در مديريت و برنامه ريزي نوين شهر زابل
بررسي رابطه خودكارآمدي شغلي با جوسازماني مطالعه موردي: كاركنان بانك كشاورزي استان كردستان
مديريت زيست محيطي: ضرورت يا انتخاب براي سازمان ها
بررسي سبك هاي مديريتي مديران مقطع ابتدايي و رابطه آن با ميزان رضايت شغلي آموزگاران
شناخت ادراك عدالت سازماني اثر بخش ارتش جمهوري اسلامي ايران
مديريت ريسك و انتخاب پرتفوي بهينه با استفاده از روش ارزش در معرض خطر و تكنيك مونت كارلو MCS در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري سلامت با تاكيد خاص در استان آذربايجان شرقي
ارتباط ابعاد رهبري معنوي با توانمندسازي روانشناختي مطالعه موردي:كاركنان بانك ملي شهرستان ايلام
بررسي تأثير نوع استراتژيهاي مالي در ارتقاء كارايي و اثربخشي در شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
تأثير پيچيدگي استراتژيك بر استراتژي بازاريابي و عملكرد سازماني مطالعه موردي: شركت هاي كوچك ومتوسط شهرستان سنندج
نقش مديريت امنيت بر گسترش اكو توريسم
مديريت آب در بخش كشاورزي ، ضرورت ها و بايد ها
برنامه ريزي استراتژيك در كسب و كار هاي كوچك
تأثير خلاقيت و نوآوري بر سازمان
انتخاب تامين كننده بر اساس گسترش عملكرد كيفيت
رابطه اثربخشي آموزشهاي كوتاه مدت مديران با ظرفيت تغيير سازماني؛مورد مطالعه، يكي از دانشگاه هاي دولتي شهر تهران
بررسي رابطه بين بكارگيري دادهها و اطلاعات با يادگيري سازماني در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بررسي تاثير برگزاري رويدادهاي فرهنگي جشنواره موسيقي( بر جذب گردشگر به جزيره كيش )مطالعه موردي: جزيره كيش
برند سازي اثر تاريخي كاريز كيش بهمنظور جذب گردشگر فرهنگي مطالعه موردي: منطقه گردشگري كاريز كيش
رابطه فضاي مجازي اينترنت( با تغييرات ديني كاربران )دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران
برنامه ريزي گردشگري با تاكيد بر توسعه پايدار
بررسي تاثير متنوع سازي صادرات بر رشد صادرات غير نفتي در ايران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید