انتشار مقالات همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی

نمایش مجموعه مقالات همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزیمجموعه مقالات همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران – ملارد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۶۰۴عنوان مقاله تخصصی شامل۴۵۹۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی

بررسي اثر همزيستي ميكوريزي بر ميزان جذب و تجمع كادميوم در گياه ماش (vigna radiata)
مروري بر چرخه زيست شناختي جمعيت پروتوزوآها (آغازيان) در منابع آبي طبيعي
مقايسه جوامع زئوپلانكتوني استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي شهر گنبد كاووس (استان گلستان) و منطقه لاكان شهر رشت (استان گيلان)
بررسي اثر عصاره هاي گياهي فلفل سياه و زيره سبس ير روي كلبسيلا پنومونه اي مقاوم به آنتي بيوتيك
بررسي فعاليت ضد ميكروبي عصاره اتانولي زيره سبز (Cuminum cyminum) عليه استافيلوكوكوس آرئوس مقاوم به آنتي بيوتيك
مطالعه نقش آنزيم هاي آنتي اكسيدانت در عملكرد در دانه گندم (.Triticumaestivum L) تحت تنش كم آبي پس از گلدهي
بهينه سازي پوشش كانالهاي آبياري با مواد ژئوسنتتيك
بررسي عوامل موثر بر ارتقاء كارآفريني در اعضاء شركت هاي تعاوني روستايي (مطالعه موردي: قلعه نو)
اثر سرعت شافت مارپيچ و دماي محفظه پرس حلزوني دوار بر كيفيت و كميت روغن كنجد
ساخت پرس دوار (پمپ سانتريفوژ)
تأثير تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد و تحمل تنش ژئوتيپ هاي گندم در استان كرمانشاه
شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به خشكي گندم دوروم با استفاده از تجزيه به مؤلفه هاي اصلي و نمايش گرافيكي باي پلات
مقايسه اثرات ضد كوكسيديايي عصاره گياه درمنه سيبري و كمپلكس گياهي apacox و داروي لازالوسيد در آلودگي تجربي جوجه هاي گوشتي به كوكسيديوزيس
بررسي استفاده از زئوليت در تغذيه دام و طيور و آبزيان
ارزيابي اثر كاهش يارانه كود و سموم شيميايي بر توليدات زراعي و باغي بخش كشاورزي ايران
Study on sustainability of Saffron ( Crocus sativus L.) agro ecosystem in east region of Iran
بررسي تحليلي اقتصادي محصول استراتژيك سيب زميني
بررسي اقتصادي توليد گوجه فرنگي
مطالعه اثر تراكم بر خصوصيات مورفولوژيك و اجزاي عملكرد هيبريدهاي جديد ذرت در كشت بهاره شمال خوزستان
تأثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر بازدهي مصرف نيتروژن و عملكرد علوفه ارقام سورگوم علوفه اي در بيله سوار مغان
بررسي علل و موانع عدم گسترش بهره گيري از انرژي بيوگاز در دامداري هاي ايران (مطالعه موردي شهرستان ري)
بررسي تاثير سالسيليك اسيد بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي گياه بادرنجبوي (.Melissa officinalisL)
مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد برخي توده هاي محلي و ارقام اصلاح شده گندم مورد كشت در استان آذربايجان شرقي تحت شرايط آبي و ديم
راهكارهاي توانمند سازي شركت هاي تعاوني روستايي در ايجاد كارآفريني (مطالعه موردي: قلعه نو)
اولين گزارش گونه (Blepharopsis mendica Fabricius (Mantodea Empusidae) روي گياه (Platycheat mucronifolia Boiss. Boiss. (Asteraceae از شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
معرفي روش هاي موفق كنترل جمعيت آفت مگس گيلاس
بررسي سيتوژنتيكي و تهيه ي كاريوتيپ از 20 رقم ماش
تأثير غلظتهاي مختلف سولفات مس (CuCO(4 بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك گياه شاهي (.Lepidium sativum L)
اثر انواع بسترهاي آلي و كود بيوفسفات بر شاخص هاي رويشي بنفشه معطر (Viola odorata)
تأثير آموزش بزرگسالان در استفاده بهينه از پساب ها در حوزه كشاورزي
اثر روش هاي مختلف خاك ورزي بر درصد و سرعت سبز شدن بذر لوبيا در كشت ارگانيك
مقايسه اقتصادي روش هاي مختلف خاك ورزي در كشت ارگانيك لوبيا
ميوه انار داروخانه اي طبيعي
كاربرد فن آوري هسته اي در كشاورزي
بررسي روند اهلي شدن پسته در ايران بر مبناي شواهد گياه باستان شناسي
بررسي آب و بذر مغناطيس شده بر برخي صفات رشدي آگروپايرون
ميزان جذب پتاسيم تحت تاثير شوري در پنج رقم سويا
كاربرد سامانه هاي GIS, RS در شبكه هاي آبياري
بررسي شاخص هاي فيزيولوژيك لاين ها وارقام جديد برنج در تاريخ مختلف خزانه گيري زمستانه
بررسي خاصيت ضد باكتريايي اسانس گياه درمنه خزري (.Artemisia annua. L)
عصاره شبدر قرمز، راهكاري نوين در كاهش مصرف علفكش
بررسي اثرزمان خزانه گيري زمستانه برميزان ماده خشك اندام هاي گياهي ارقام ولاين هاي برنج
بررسي تأثير محلول پاشي جيبرليك اسيد برروي برخي صفات فيزيولوژيك گياه ريحان (.ocimimbasilicum L) تحت شرايط تنش خشكيتحت شرايط تنش خشكي
تأثيرات نانو ذره تيتانيوم بر روي برخي صفات ريحان (.ocimumbasilicum L) تحت شرايط تنش خشكي
بررسي اثرات متقابل نانو ذره تيتانيوم و جيبرليك اسيد وتنش خشكي بر روي گياه دارويي ريحان (.ocimumbasilicum L)
مكانيسم متيلاسيون DNA، جايگاه و عملكرد آن در فعاليت هاي ژنتيكي
بررسي اثر سيتوتوكسيك عصاره آبي، اتانولي و استوني برگ گياهان مورت و رازيانه بر روي سلول هاي سرطاني كولون انسان، رده HT-29
خصوصيات موفولوژيكي فستوكا تحت تاثير آب و بذر مغناطيس شده
تحليل شاخص پوشش گياهي در شبكه آبياري دشت قزوين با استفاده قابليت هاي سنجش از دور
تأثيركم آبياري وكود نيتروژن بر عملكرد و صفات فيزيولوژيكي سورگوم دانه اي رقم پيام
معرفي بخشي از فون كفشدوزكهاي (Coleoptera:Cuccinellidae) مزارع يونجه شهرستان ياسوج
بررسي تاثير سالسيليك اسيد بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان و رنگيزه هاي كلروفيل در گياه شاهي (.Lepidium sativum L)
تأثير كيتوزان بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان، تركيبات فنل كل، قندهاي محلول و پرولين در ريشه گياه ريحان (Ocimumbasilicum)
جنبه هاي مختلف اثرات بيوچار در اصلاح و بهبود كيفيت خاك
بررسي تاثير هورمون PMSG و بوسرلين استات در روش همزماني فحلي، بر ميزان سطح سرم پروژسترون خون ميش هاي نژاد افشاري
بررسي نگرش كارشناسان كشاورزي نسبت به امكان توسعه بيوتكنولوژي در بخش كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان ورامين)
بررسي تراكم فيتوپلانكتوني فصل بهار توسط ماهواره IRS در اعماق مختلف منطقه اميرآباد درياي خزر
مقايسه تراكم فيتوپلانكتوني فصول مختلف با استفاده از ماهواره MODIS در منطقه اميرآباد درياي خزر
كشاورزي دقيق، كشاورزي پايدارو كشاورزي ارگانيك
كشاورزي پايدار و فناوري هاي نوين
بررسي روند تغييرات نياز حرارتي و سرمايي محصولات باغي و آشكارسازي گرمايش جهاني با پايش نمايه هاي اقليمي (مطالعه موردي: كرمان)
مروري بر توليد سركه (تخمير) و كاربرد آن در صنايع غذايي
پايداري امولسيون سس مايونز با استفاده از استابيلايزرها به عنوان جايگزين تخم مرغ
مديريت بهينه آبياري در توليد كنجد در راستاي كشاورزي پايدار تحت شرايط خشكسالي
اثز ماده آلي و عناصر ريز مغذي بر خصوصيات كمي و كيفي زيره سبز در خاك هاي شني
بررسي تأثير كاربرد كود اسيد هيوميك بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم چاودار (.Secale cereal L)
تاثير كاربرد باكتري حل كننده فسفر و قطع آبياري در مراحل مختلف فنولوژيك برعملكرد و شاخص هاي رشد و نمو سويا رقم M9
اثر كودهاي زيستي بر شاخص هاي رشد گياه زينتي اسپاتي فيلوم
بررسي تاثير روش هاي خا كورزي و آبياري بر عملكرد گندم در منطقه فريمان
بررسي سميت تنفسي تركيبات ثانويه سه گياه دارويي روي سوسك كشيش Rhyzopertha dominica و شپشه برنج Sitophilus oryzae
نقش كودهاي آلي بر عملكرد و درصد اسانس زيره سبز و نقش آن در مديريت آفات انباري
What is Sustainable Agriculture?
Examining Dissipation of element (P,N) and organic matters duo to water erosion in theDarbe-Khazine watershed at Shoushtar city in Khuzestan province
بررسي ميزان بارورسازي گاوهاي شيري نابارور با انتقال جنين
Study of planting date on chorophyll content index and forage yield of sweet corn hybrids as second crop in moderate regions of Kermanshah
بررسي بيمه كشاورزي مبتني بر شاخص آب و هوا در چند كشور مختلف
بررسي تأثير متغيرهاي فيزيكي و زيستي بر جمعيت شبه شوريده ماهيان (صيد ضمني فانوس ماهيان) با استفاده از داده هاي ماهواره اي
تعيين تأثير پارامترهاي دما، شوري و كلروفيل a بر جمعيت فانوس ماهيان درياي عمان با استفاده از اطلاعات ماهواره اي
بررسي سميت تنفسي اسانس گياهان انيسون و رازيانه روي حشرات كامل شته جاليز (Aphis gossypi)
تاثير كودهاي مختلف (ورمي كمپوست و كود دامي) بر كيفيت اسانس بابونه (.Ocimum basilicum L) در كنترل شپشه آرد (Tribolium castaneum)
بررسي برخي خصوصيات گياه لوبيا چيتي تحت تنش كمبود كلسيم دركشت هيدروپونيك
بررسي تأثير محلول پاشي اسيدهاي آمينه و كاربرد نانوذرات آهن و كلات آهن معمولي بر برخي صفات مورفولوژيك و عملكرد و اجزاي عملكرد سيب زميني
مكان يابي مناطق مستعد براي احداث باغات مثمر در اراضي شيبدار (% 12 <) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) حوزه آبخيز كش و لهران
اثر كاربردهاي جيبرليك اسيد و بنزيل آدنين بر خصوصيات رشدي و گلدهي گل پامچال
اثر كاربردهاي جيبرليك اسيد و بنزيل آدنين بر رنگدانه هاي فتوسنتزي گل پامچال
استفاده از علم كامپيوتر در كشاورزي و مديريت در ابياري محصولات روستايي و شهري
تحليل حقوقي محتواي موافقت نامه كشاورزي سازمان تجارت جهاني و آثارآن نسبت به كشورهاي در حال توسعه
تاثير تغذيه برگي كلات آهن، روي و منگنز بر عملكرد ميوه نارنگي ژاپني (Citrus reticulata) رقم مياگاوا
تاثير سطوح مختلف اسيد ساليسيليك و كم آبياري بر برخي صفات بادام زميني (.Arachis hypogaea L) در منطقه سيستان
بررسي سطوح مختلف تنش خشكي و ساليسيليك اسيد بر ويژگي هاي كمي بادام زميني (.Arachis hypogaea L)
تأثير NAA و IBA، بستر كاشت وزمان قلمه گيري بر تعداد كل وطول ريشه قلمه خشبي پايه Penta
اثرات كنترل علف هاي هرز و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سورگوم علوفه اي
مطالعه تاثير كود فسفر و تراكم هاي مختلف كاشت بر شاخص هاي رشدي موسير (.Allium altissimum Regel)
بررسي اثرات دگرآسيبي ناشي از تركيبات آللوشيميايي عصاره گياه نعناع فلفلي (.Mentha piperita L) بر تربچه
نقش پروتئين هيدروليزات و كارت زرد درمديريت تلفيقي آفت مگس گيلاس
اثر استفاده از خيساب ذرت در جيره غذايي بر شاخص هاي رشد و مصرف خوراك بره هاي زندي
اثر سطوح مختلف اسانس شويد در خوراك بر فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
بهبود جوانه زني و كنترل مرگ گياهچه چغندر قند ناشي از Rhizoctoniasolani و Pythiumaphanidermatum با تيمار بذر توسط جدايه هاي تريكودرما
Investigation of gamma irradiation on morphological characteristics and antagonist potential of Trichoderma harzianum against M. Phaseolina
پيش بيني سيلاب با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيوني وتأثير آن بر كشاورزي (مطالعه موردي: دهستانهاي نيشابور)
اثر بستر و شبكه هاي كاشت روي صفات كمي و كيفي چهار رقم چمن رول در استان گيلان
استفاده از آنزيم ها جهت نشان دادن عوامل موثر در تلخي در عطر و طعم چاودار
اثر تنش سرما در مراحل مختلف رشد بر عملكرد، اجزا عملكرد و شاخص هاي فيزيولوژيكي ژنوتيپ هاي گندم
تعيين مناسبترين روش پرايمينگ بذر بر كاشت مستقيم برنج رقم شيرودي
اثرات بيوچار بر تغيير شكل عناصر غذايي خاك
پهنه بندي كيفيت آب زيرزميني از لحاظ كشاورزي با مدل كوكريجينگ و عكس فاصله (مطالعه موردي: مناطق خشك و نيمه خشك مهران و دهلران)
ارزيابي عملكرد و ميزان اسانس گياه دارويي سياهدانه (.Nigella sativa L) در اقليم كرمان تحت اثر تنش خشكي و اسيد ساليسيليك
ارزيابي خصوصيات مورفولوژيكي گياه دارويي سياهدانه (.Nigella sativa L) در اقليم كرمان تحت اثر تنش خشكي و اسيد ساليسيليك
تاثير ريزوباكتري هاي محرك رشد گياهي (PGPR) بر افزايش رشد گياهچه هاي لوبيا در شرايط گلخانه
تخمين كمي ميزان آنتي بيوتيك هاي توليد شده توسط استرين هاي Pseudomonas fluorescens با كروماتوگرافي لايه نازك
مطالعه تاثير كود فسفر و تراكم هاي مختلف كاشت بر شاخص هاي رشديموسير (Allium altissimum Regel)
بررسي عوامل موثر بر كاهش مصرف سموم شيميايي از ديدگاه گوجه فرنگي كاران در استان بوشهر
مكانيسم آنتاگونيستي گونه هاي قارچ Trichoderma عليه قارچ Rhizoctonia solani عامل پوسيدگي ريشه گوجه فرنگي
اهميت پسماندهاي گياهان زراعي در كشاورزي پايدار
كاربرد امواج الكترومغناطيسي بعنوان پيشتيمار بذر در راستاي بهبود رشد و عملكرد
معماري سالن هاي پرورش طيور گوشتي بارويكرد توليد بيشتر
بررسي وتحليل عوامل موثربرنوع اشتغال دانش آموختگان دوره هاي علمي- كاربردي كشاورزي
اثرات سطوح مختلف ضايعات بوجاري گندم با افزودن آنزيم و مرطوب كردن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
تأثير جهاني شدن بر كشورهاي در حال توسعه با تأكيد بر بخش كشاورزي
استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي اسانس گياه گل قاصد كوهي Taraxacum Montanum
شناسايي تركيب هاي شيميايي اسانس گياه Medicago sativa در مراتع كرسنك استان چهارمحال و بختياري
بررسي مواد متشكله اسانس گياه Eryngium billardieri
استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي گياه كده (Bromus tomentellus)
استخراج، جداسازي و شناسايي تركيبات شيميايي اسانس گون كتيرايي
اثر جيبرليك اسيد و بنزيل آدنين بر كربوهيدرات محلول و قند احياء گياه آپارتماني فيكوس بنجامين در شرايط آبياري ميست
اثر جيبرليك اسيد و بنزيل آدنين بر رنگدانه هاي فتوسنتزي گل آپارتماني آرالياي دروغين در شرايط آبياري ميست
تاثير رقابت علف هرز خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد 18 رقم گندم
تأثير آبياري با فاضلاب شهري بر عملكرد و ماده ي مؤثره گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovata)
بررسي تأثير كودهاي شيميايي و آلي بر خصوصيات كمي و كيفي اسانس گياه دارويي شويد ( .Anethum graveolens L)
بررسي تأثير كاربرد كودهاي آلي بر عملكرد و ماده ي مؤثره گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata L)
بررسي اثر شوري خاك بر جوانه زني بذر كنار ( Ziziphus spina-christi و Z. mauritiana)
بررسي فني و اقتصادي توليد زعفران به روش مرسوم و نيم همكانيزه در خراسان رضوي
بررسي تغييرات آنتوسيانين وشاخص هاي كلروفيل چاي ترش دركشت مخلوط باماش
بررسي برخي صفات كمي و كيفي ژنوتيپ هاي مختلف رازيانه در منطقه سيستان
بررسي تنوع ژنتيكي رازيانه به وسيله نشانگر ISSR
بررسي فيتوشيميايي اسانس گياه دارويي Nepeta Mahanensis
شناسايي مولكولي دو گونه گياهي Nepeta با استفاده از توالي هاي ژني
اثرات سطوح مختلف نانو ذرات اكسيد روي بر پارامترهاي بيوشيمي خون در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره مرطوب و خشك
كاربرد نانو ذرات در گياهان
تاثير يونيكونازول بر آنزيم هاي آنتي اكسيداني در سه رقم محلي انگور
بررسي بيان ژن هاي Hv TIP2;3 و 1;4 Hv TIP در شنوتيپهاي حساس و متحمل جو تحت تنش شوري
تاثير سطوح مختلف شوري بر دو گونه يونجه با نام هاي Medicago scutellata و Medicago polymorpha
جداسازي و شناسايي قارچ هاي عامل پوسيدگي بعد از برداشت كنار هندي
بررسي اثر افزودن آرد دانه تاج خروس بر خصوصيات شيميايي و حسي ماكاروني
آناليز مولكولي گياهان تراريخت توتون حاوي ژن اينترفرون گاما (INFγ)
A comparison of EPM and WEPP models for estimating soil erosion of Marmeh Watershed in the south Iran
بررسي همبستگي بين جنس هاي Uncinula، Sphaerotheca، Podosphaera، Phyllactinia، Leveillula، Erysiphe و Uncinuliella براساس تجزيه و تحليل خوشه اي صفات مرفولوژيك
تاثيرمالچ هاي انعكاسي آلومينيومي و پلي اتيلني بر خواص مورفولوژيكي ميوه شليل رقم سان كينگ
بررسي اثر پوشش هاي نگهدارنده بر خواص كمي و كيفي ميوه پرتقال تامسون ناول طي انبارداري
تنوع گونه هاي مهم توكسين زاي قارچي در خوراك طيور استان كرمانشاه
بررسي ميزان پروتئين و عملكرد دانه گندم تحت تنش رطوبتي در مراحل مختلف فنولوژيكي
بررسي الزامات بازاريابي سيار سيب از ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي
مطالعه تاثير فشار چرا بر روند بيابان زايي در مراتع شوره زار اينچه برون
بررسي تاثير كود بيولوژيك و نانو كود روي بر رنگدانه هاي فتوسنتزي و عملكرد ذرت (Zea mays L)
Occurrence of Cucurbit aphid-borne yellows virus infection on melons in Sistan region
بررسي پيش زمينه هاي استفاده از رويكرد يادگيري خدمت محور در آموزش از ديدگاه مربيان مراكز آموزش كشاورزي
اثر CPPU و اسيدجيبرليك بر رانردهي و توليد گياهان دختري توت فرنگي
بررسي اثرات فيتوتوكسيك تركيب كومارين بر روي گياه كاهو
اثرچهار روش كشت ذرت بر عملكرد آن در شهرستان دشتستان
Bacterial inflorescence rot of grapevine caused by Pseudomonas syringae pv. syringae in Iran
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) شمال و غرب با استفاده از ماركر مولكولي (RAPD)
نقش و مديريت بازاريابي در زمينه توليد و توسعه گياهان دارويي
كاربرد برنامه ريزي آرماني فازي در تعيين الگوي بهينه كشت مطالعه موردي: شهرستان سيرجان
تاثير امنيت غذايي بر رشد اقتصادي كشور
بررسي نقش اقتصاد كشاورزي در اقتصاد مقاومتي
جلوگيري از اثرات منفي آنتي بيوتيك هاي محرك رشد با استفاده از جايگزين ها در طيور
راهكارهاي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از صنعت طيور
بررسي مقاومت به خشكي در تعدادي از ژنوتيپ هاي گندم دروم با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش
فعاليت ضد قارچي اسانس گشنيز عليه بايسوكلايميس فولوا در محيط كشت و سس گوجه فرنگي
تعيين وضعيت روغن هاي سرخ كردني مورد استفاده در برخي مراكز تهيه غذاي فوري شهرستان بهبهان
كنترل بيولوژيك عوامل بيماريزاي گياهي با استفاده از جدايه هاي Pseudomonas fluorescens
تعيين مناسب ترين روش پرايمينگ بذر بر كاشت مستقيم برنج رقم طارم
تأثير غلظت هاي مختلف فلز آرسنيك بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي گشنيز (Coriandrum Sativum) و خار مريم (Silybum Marianum)
تأثير محلول پاشي مقادير مختلف كود نانو كلات آهن (خضراء) بر عملكردو اجزاي عملكرد ارقام نخود ديم
تأثير محلول پاشي مقادير مختلف كود نانو كلات آهن (خضراء) بر عملكرد كمي و كيفي ارقام نخود ديم
اثر كود مرغي و ورمي كمپوست بر ماده خشك و پروتئين غده سيب زميني رقم مارفونا
مروري بر تاثير آنزيم تانناز و پكتيناز در راندمان استخراج كاتچين هاي Camellia Sinesis
اثرات كاربرد اتيلن خارجي بر فعاليت برخي از آنزي م هاي آنتي اكسيدانت در گل هاي رز مينياتوري
بررسي كارايي 1- متيل سيكلوپروپان بر روي صفات فيزيولوژي پس از برداشت گل شاخه بريده ميخك
بررسي عوامل مؤثر بر توسعه بيمه مراتع از ديدگاه كارشناسان صندوق بيمه محصولات كشاورزي
اثر كمپوست زباله شهري برعملكرد و برخي خصوصيات كمي و كيفي سياهدانه (Nigella Sativa L) تحت شرايط تنش خشكي
بررسي بيان ژن (Δ5-3β-hydroxysteroid dehydrogenase) به روش نيمه كمي در گياه دارويي گل انگشتانه Digitalis nervosa
بررسي مولكولي نسل دوم (T1) گياهان تراريخت حاوي ژن گزارشگر GUS
ارزيابي اثر اسيدساليسيليك در ممانعت از بيماري پوسيدگي نرم باكتريايي سيب زميني
ارزيابي تنوع ژنتيكي براي جذب و تجمع عنصر روي و ارتباط آن با تحمل خشكي در ژنوتيپ هاي جو
ارزيابي اثر اسيد آسكوربيك بر كيفيت سيب برش يافته رقم گلمكاني ديررس
سنجش ميزان آنتي اكسيداني و فنل تام عصاره اتانولي گياه استبرق به دو روش سنتي و مايكروويو
بررسي و مقايسه تاثير چند عصاره آبي گياهي و قارچكش در كنترل بيماري سياهك پنهان معمولي گندم با عامل Tilletia laevis در شرايط مزرعه
ناسازگاري در گياهان : علل، كاربرد و روشهاي رفع آن
بررسي اثر جاسمونيك اسيد بر صفات مورفولوژيك و بيوشيميايي بابونه (.Matricaria chamomilla L) در شرايط تنش گرمايي
مروري بر پاسخ هاي رشدي گياه ذرت (.Zea mayz L) به اثرات دگر آسيبي سه علف هرز تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L)، سلمه تر (.Chenopodiom albom L) و قياق (.Sorghum halopens L)
Applying the gompertz and logistic equations to compare the tomato yield affected non-living mulches (organic and inorganic) and metribuzin
شناسايي عناصر بهينه اقليمي بر عملكرد زنبورستان هاي شهرستان خوانسار
بررسي تاثير پارامترهاي چرخ بر تراكم خاك در محيط انباره خاك (سويل بين)
بررسي تأثير گياهان دارويي نعنا، آويشن و اوكاليپتوس بر سيستم ايمني (جوجه مرغ)
بررسي اثر تلفيق هيوميك اسيد و كاربرد ريزمغذي آهن بر صفات مورفولوزيكي و عملكرد سيب زميني (.Solanum Tuberosum L)
روش هاي موثر كاربردي براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي
تاثير باكتري هاي حل كننده فسفر وميكوريزا بر برخي خصوصيات كمي و كيفي گل قرنفل (Dianthus barbatus)
اثر رژيم آبياري و پتاسيم بر عملكرد ذرت دانه اي
بررسي اثر سيدر با هورمون پروستاگلاندين و گنادوتروپين كوريوني ماديان بر فعاليت توليد مثل ميش هاي دالاق
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني توليد تخم مرغ با استفاده از داده هاي كمي و مولكولي
ديناميك فوليكولي بره ميش هاي نژاد لري بختياري در فصل استروس
بررسي اثر تغذيه براي بهبود سلامت و توليد حيوانات از ديدگاه نوتريژنوميك
كاربردهاي آب پنير در صنايع غذايي
اثر غلظت هاي مختلف تو، فور- دي و ساكاروز بر باززايي بذور حقيقي سيب زميني
تاثير محلول پاشي قبل از برداشت كلريد كلسيم و سالسيليك اسيد بر روي كيفيت و انبارداري ميوه كيوي رقم هايوارد
بررسي رفتار جريان صمغ تراوشي زودو به عنوان تابعي از غلظت و دما
تحليل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني و در پيشبرد كشاورزي و اشتغال پايدار
كشاورزي ارگانيك؛ نقش بيوتكنولوژي در آن و جايگاهش در ايران
طراحي يك شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني وقوع اولين يخبندان هاي پاييزه و آخرين يخبندان هاي بهاره در استان كردستان
بررسي اثر تنش كم آبي و سطوح مختلف نانو كلات هاي آهن و روي بر برخي صفات مورفولوژيك وعملكرد سيب زميني رقم آگريا
بررسي اثر تنش كم آبي و سطوح مختلف نانو كلات هاي آهن و روي بر برخي صفات رنگدانه هاي گياهي وعملكرد سيب زميني رقم آگريا
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني در منطقه جيرفت
مطالعه سيتولوژيكي برخي از ژنوتيپ ها و ارقام بادام
بررسي اثر ضدباكتريايي عصاره هيدروالكلي چاي سفيد (Camellia sinensis) و چند نوع آنتي بيوتيك بر چند گونه باكتري در شرايط آزمايشگاه
تأثير نوع محيط كشت و تنظيم كننده رشد براستقرار درون شيشه بادام رقم تونو
مروري بر كشت و پرورش جلبك هاي درياي و كاربرد آن در پژوهش هاي زيستي
مروري بر بررسي اثر چند گياه دارويي بر روي شاخص هاي رشدي و تغذيه اي آبزيان
ريزازديادي گياه دارويي سنبل الطيب در محيط كشت MS با تكنيك كشت تك گره
ضرورت بازنگري در كيفيت و كميت پژوهش هاي گياهان دارويي
بررسي تاثير تيمار شستشو و عدم شستشو با آب بر رشد و جوانه زني گياه پونه ساي البرزي در شرايط كشت بافت
بررسي اثر برخي تركيبات بر روي افزايش عمر گلداني گل شاخه بريده ژربرا رقم Yanara
بررسي اثر تيمارهاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد بركال زايي گياه انحصاري و دارويي پونه ساي البرزي
بررسي تاثير قارچ هاي تريكودرما دركنترل قارچ V. Dahliae عامل بيماري پژمردگي آوندي پنبه در شرايط آزمايشگاه
كنترل بيولوژيكي قارچ V.dahliae با استفاده از قارچ تريكودرما در شرايط گلخانه
مطالعه برخي معيارهاي فيزيولوژيك و رابطه آنها با عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي گندم تتراپلوئيد تحت شرايط تنش خشكي
بررسي اثر پودر تفاله سيب بر روي خواص حسي نان سنگك
مطالعه ويژگي هاي فيزيكو شيميايي ده ژنوتيپ انار محلي مازندران
بررسي اثركودهاي بيولوژيك نانوكلات آهن ونيتروكيسين وكودشيميايي برصفات مورفولوژيك وعملكردگندم
تعيين ارزش غذايي بخش هاي پروتئين دانه هاي گندم، جو و ذرت عمل آوري شده، با سيستم كربوهيدرات و پروتئين خالص كرنل
طراحي و ساخت سامانه سنجش كيفيت گردو به روش غير مخرب با استفاده از منطق فازي
شناسايي، جمع آوري و ارزيابي ژنوتيپ هاي بادام به منظور استفاده و حفاظت از ژنوتيپ هاي وحشي و بومي استان اصفهان
لزوم بكار گيري كشت مخلوط و خاك ورزي حفاظتي در توسعه كشاورزي پايدار
جداسازي و بررسي صفات آزمايشگاهي محرك رشد باكتري هاي ريزوسفري بيابان هاي شور استان گلستان
تركيبات زيست فعال در غلات،شكل گيري و چشم انداز ارتقاء سلامتي
مروري بر گستره كاربرد ازن در صنايع غذايي
اثر پوترسين بر كيفيت و افزايش عمر ماندگاري ميوه ها طي انبارداري
بررسي اثرات اسيد هيوميك و پرولين بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي كيوي رقم هايوارد تحت تنش شوري
بررسي اثرات اسيد هيوميك و پرولين بر جذب ماكروالمنت در نهال كيوي رقم هايوارد تحت تنش شوري
مطالعه ژنوتيپ هاي بومي آلبالو جهت دست يابي به پايه و ارقام مناسب در استان اصفهان
مطالعه اثرات اسيد هيوميك و پرولين بر جذب ريزمغذي ها در نهال كيوي رقم هايوارد تحت تنش شوري
بررسي روش هاي شكستن خواب بذر چهار گونه علف هرز
بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد دانه كلز ا رقم 401 hayola در منطقه چالوس (.Brassica napus L)
مدل سازي سينتيك خشك شدن لايه نازك شويد
بهينه سازي الگو كشت با استفاده از روش برنامه ريزي خطي فازي در كاهش مصرف آب و افزايش درآمد
بررسي تاثير نوع علف كش هاي دو منظوره در سه روش خاكورزي بر عملكرد ذرت
تعيين دامنه طبيعي برخي از شاخص هاي خوني فيل ماهي (Huso huso) و تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) در شرايط يكسان پرورشي
بررسي تأثير كود باكتريايي نيتروكسين بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه روغني گلرنگ در شرايط اقليمي خرم آباد
بررسي تغييرات كاربري كشاورزي شهرستان بهبهان با استفاده از تصاوير ماهواره لندست طي سال هاي 1378 تا 1392
بررسي تغييرات كاربري هاي مرتع و جنگل و پيامدهاي تبديل آنها به اراضي كشاورزي با استفاده از تكنيك- هاي سنجش از دور )مطالعه موردي: شهرستان بهبهان)
بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره بر اجزاي عملكرد و عملكرد دانه آفتابگردان (رقم ايروفلور)
بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره بر روي آفتابگردان روغني (رقم ايروفلور)
بررسي اثر غلظت هاي مختلف نيترات نقره بر رنگيزه هاي فتوسنتزي و فعاليت برخي از آنزيم ها در گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis)
اثر غلظت هاي مختلف نيترات نقره ((AgNO(3) بر فعاليت آنزيم كاتالاز در گياه دارويي ماريتيغال (sylibum marianum)
بررسي اثر هيدروكلوئيدهاي ريحان بر پارامترهاي حسي كيك يزدي
روند كشاورزي در ايران از نوسنگي تا عصر آهن برمبناي شواهد گياه باستان شناسي
بررسي اثر كاربرد اسيد هيوميك، اسيد فلوويك و كود نيتروكسين بر صفات فيزيولوژيكي و عملكرد گندم (.Triticum aestivum L)
بررسي تاثير غلظت آگار و تيمار هورموني بر ريز ازديادي و توليد جوانه انتهايي در كارلا
مدل سازي برخي شاخص هاي فيزيكي كيفيت خاك توسط سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي (ANFIS) اراضي كشاورزي شهرستان بافت
مطالعه توانايي رقابتي 18 رقم گندم با علف هرز خردل وحشي
بررسي نقش همياران طبيعت در افزايش دانش بهره برداران منابع طبيعي استان ايلام
بررسي مناسب ترين زمان آبياري زعفران در شرايط اقليمي شهرستان مراغه
تأثير منابع مختلف سيليس بر صفات مرفولوژيكي برنج
شناسايي عوامل بازدارنده توسعه كشت گلخانه اي در استان ايلام
شناسايي موانع و مشكلات آموزشي توسعه كشت گلخانه اي در استان ايلام
شناخت مشكلات تجاري توسعه كشت گلخانه اي در استان ايلام
تاثير روش هاي مختلف آبياري و كم آبياري بر بهينه سازي و بهره وري مصرف آب
بررسي اثر شوري و ارگاسترول بر ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان در گياه ريحان
بررسي اثر شوري و ارگاسترول بر ميزان كلروفيل ها و كاروتنوئيدها در گياه ريحان
بررسي عوامل مؤثر بر اجراي كشاورزي دقيق در شهرستان مهران
ضرورت جايگزيني لاين هاي جديد گندم نان (.Triticum aestivum L) در شمال خوزستان
اثر كاربرد سلنيم بر رشد و فعاليت سيستم آنتي اكسيدانت پسته در شرايط خشكي
اثر سميت سلنيم بر پارامترهاي رشد و رنگيزه هاي فتوسنتزي بادرنجبويه در محيط كشت هيدروپونيك
كاهش صدمات تنش شوري در گياه انگور رقم شاهي با استفاده از محلول پاشي يد
طبقه بندي سيستم هاي كشاورزي و عوامل موثر در طراحي آنها
اولين گزارش از حمله گياه گلدار انگل جاليز Orobanch sp به گياه انگل گلدار سس Cuscuta sp در ايران
مقايسه تاثير نسبت هاي مختلف كودهاي شيميايي و بيولوژيك بر ميزان كلروفيل رقم RGS كلزا در تراكم هاي مختلف بذر
برآورد ميزان آب قابل استفاده از استحصال آب باران جهت استفاده در امور كشاورزي (مطالعه موردي: زنجان)
مقايسه خواص ضد ميكروبي و ارگانولپتيكي عصاره و پودر سير منطقه طرود بر خوراك سوسيس بندري
استفاده از اگرت كوچك جهت مبارزه بيولوژيك عليه برخي آفات برنج در شاليزارها
تأثير اسيد جيبرليك بر زمان و قدرت جوانه زني بذر گردوي ايراني (.Juglans regia L)
تأثير اسيد جيبرليك بر شاخص هاي رشد ريشه دانهال گردوي ايراني (.Juglans regia L)
بررسي واكنش ريزنمونه ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ به كالوس زايي
بررسي انواع پيوند رقم هايوارد كيوي روي دو نوع پايه بذري هايوارد و برونو در شهرستان تالش
مقايسه غلظت متابوليت هاي كلسترول و تري گليسيريد سرم خون با مايعات فوليكولي تخمدان در اندازه هاي متفاوت
فيلم ها و پوشش هاي خوراكي با منشاء پروتئين
فناوري ريزآرايه و كاربردهاي ريزآرايه هاي بيان ژن در فيزيولوژي گياهي
اثر دگرآسيبي علف هرز تاج خروس خودروي بر جوانه زني و رشد لوبيا قرمز رقم اختر
بررسي انرژي هاي ورودي و خروجي و تجزيه و تحليل اقتصادي بوم نظام هاي توليد پسته (Pistacia vera) در شهرستان زرند كرمان
اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد
آناليز خلاء عملكرد نخود در شرايط اقليمي نيمه خشك: مطالعه شبيه سازي
آناليز پتانسيل و خلاء عملكرد نخود (ژنوتيپ ILC 482) تحت سناريوهاي مختلف تاريخ هاي كاشت با استفاده از رهيافت مدل سازي
مطالعه فلورستيك پوشش گياهي جنگلهاي رودخانه اي كارون
ارائه استراتژي هاي مناسب در جهت موفقيت كشاورزي پايدار و ارگانيك
مطالعه اثر براسينواستروئيد بر رشد و نمو و رنگيزه هاي فتوسنتزي تربچه (.Raphanus sativus L) در تنش نمك
بررسي تأثير اپي براسينواستروئيد بر مورفولوژي،رنگيزه هاي فتوسنتزي و پروتئين گياه بادمجان (.Solanum melongena L) درسطوح مختلف خشكي
بررسي واكنش كالوس هاي حاصل از كشت درون شيشه اي ريزنمونه هاي مختلف گلرنگ به تنش شوري
بررسي بازار ايران در زمينه توسعه ماشين آلات و مكانيزاسيون كشاورزي مطالعه موردي محدوده ي استان خوزستان
بررسي اصول و مباني فرايند خشك كردن مواد غذايي به روش الكتروهيدروديناميكي (EHD)
اثر نوردورگي بر بيوسنتز كاتكين ها در بر گ هاي چاي
بررسي روابط رگرسيوني و همبستگي بين برخي صفات زراعي مرتبط با عملكرد دانه در هيبريدهاي سينگل كراس ذرت با استفاده از تجزيه هاي آماري چند متغيره
The Effect of Different Nutritional treatments on essential oil percentage and essential oil yield of Pimpinella anisum L.
The Effect of Varied Nutritional treatments on morphological traits and yield of Pimpinella anisum L.
توسعه پايدار كشاورزي با استفاده از رويكرد نوين شورورزي
استفاده از فشار بالا به عنوان يك تكنيك فراوري موثر در صنعت غذا
تأثير عصارهي هيدروالكلي گياهان دارويي اسطوخودوس، گل راعي و چز كوهي بر روي Streptococcus pyogenes عامل آماس باكتريايي گلو
ارزيابي حضورژن SIX1 در شناسايي جدايه هاي قارچ Fusarium oxysporum ازميزبان گوجه فرنگي دراستان اصفهان
عملكرد وكارآيي مصرف آب سيب زميني تحت تاثير رو ش ها و مقادير مختلف آب آبياري
كاربرد داده كاوي در تعيين زمان كاشت برنج با استفاده از داده هاي سينوپتيك هواشناسي
بررسي چند تركيب بيولوژيك و غيرسمي جهت كنترل شته آقاقيا (Aphis craccivora Koch در فضاي سبز اماكن شهري)
بررسي چند تركيب بيولوژيك و غيرسمي جهت كنترل كنه تارعنكبوتي (Tetranychus urticae Koch) در فضاي سبز اماكن شهري
بررسي روابط اكسشن هاي مختلف گل محمدي بر پايه تركيبات شيميايي اسانس
مقايسه خواص ضدميكروبي و ارگانولپتيكي عصاره وپودرآويشن شيرازي برخوراك سوسيس بندري
بررسي مناطق انتشار 28 قارچ همراه بذر برنج در استان كهگيلويه و بوير احمد
خواص پروبيوتيك ها و چگونگي كاهش خطر ابتلا به بيماري هاي ناشي از مصرف مواد غذايي
روشي جديد، از استفاده حسگرهاي بي سيم در حوزه كشاورزي
اثر تنش كم آبي بر صفات رويشي و زايشي دو رقم ذرت دانه اي
مقايسه كميت و درصد چربي روغن 3 گياه روغني گلرنگ،آفتابگردان،دان سياه در كشت تابستانه
بررسي اثر بسترهاي حاصل از تركيب پيت ماس، كمپوست زباله شهري، پالم پيت و زئوليت در رشد گياه برگ زينتي دراسنا (Dracaena fragrans)
مهمترين ويژگي هاي ماهيت شناختي (فيزيولوژيك) و زيست- شيميايي جنس هاي لاكتوباسيلوس و بيفيد و باكتريوم
بررسي تأثير رفتار ويسكوالاستيك ميوه سيب بر انجام تحليل هاي وابسته به صنايع كشاورزي
كشاورزي دقيق رهيافتي براي كاستن از اثرات آلودگي هاي زيست محيطي
جنبه هاي مختلف خشكسالي به عنوان ويژگي دائم اقليمي ايران و راه هاي مقابله با خشكسالي هاي كشاورزي
اهميت گياهاى دارويي و ويژگي هاي نا شناخته گياه دارويي گلنارفارسي
مطالعه گياه اسطوخدوس و خواص و كاربردهاي اين گياه براي درمان بيماري ها
نقش پلي ساكاريد خارج سلولي باكتري ها در افزايش تحمل گياهان به تنش خشكي
مديريت گلخانه هاي فاقد سيستم گرمايشي مناطق آذربايجان جهت كشت پائيزه كاهو فري (Lactuca sativa L. var. Crispa) (مطالعه موردي در شهرستان خوي)
بررسي اثر حشره كشي عصاره چهار گياه دارويي رزماري، بادرنجبويه، آويشن وكاسني روي شب پره آرد (Ephestia kuhniella (Zel.) (L:Pyralidae
بررسي ميزان تأثيرپذيري رشد و كيفيت گل ميمون از نوع بستر كشت و تراكم گياه
مطالعه اثر تراكم كشت و بسترهاي كشت بر ويژگي هاي رشد و گلدهي ميخك
مطالعه و بررسي شيميايي اسانس در گياه (Catha Edulis (forsk
تأثير كود پتاسيم بر صفات رويشي و زايشي دو رقم ذرت دانه اي
اثر تنش كم آبي بر خصوصيات رشدي و فيزيولوزيكي انار
بررسي وضعيت كلروفيل برگ طي تنش خشكي در دو رقم انار رباب و شيشه گپ
Investigation of the Effect of Compost Consumption on Residual Amount of Copper and Zinc in Soils and Evaluation of theProcess of Changes in pH and EC
بررسي تأثير رشد دو عامل مكانيزاسيون و صادرات بر اشتغال نيروي كار در بخش كشاورز( مطالعه موردي بخش كشاورزي جنوب كشور)
مروري بر تكنولوژي هاي انتقال ژن در طيور
تعيين ارزش غذايي بخشهاي پروتئين دانه هاي گندم، جو و ذرت عمل آوري شده، با سيستم كربوهيدرات و پروتئين خالص كرنل
بهينه سازي مقدارآب آبياري و كود نيتروژن براي توليد جو (رقم ريحانه 3-0)
بررسي ارتباط عملكرد دانه و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي ارقام گلرنگ در شرايط آبياري كامل و تنش خشكي
مقايسه اثر EDDHA و نانوكود كلاته آهن روي محصول و محتواي آهن دانه لوبياي چيتي در خاك قليايي
بررسي ژنوتيپ هاي برنج هوازي و ايراني از نظر خصوصيات جوانه زني با استفاده از تجزيه تابع تشخيص
تعيين ارزش مغذي دانه ذرت عمل آوري شده با روش هاي شيميايي و فيزيكي
بررسي آزمايشگاهي اثر زمان بر استفاده از نماتودهاي بيمارگر حشرات روي درصد بقا و ميزان زادآوري زنبور پارازيتوييد (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae در كنترل بيولوژيك شب پره مديترانه اي آرد (E. kuehniella (Lep.: Pyralidae
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هيدروالكلي گلنار فارسي (Punica granatum) و چند نوع آنتي بيوتيك بر چند گونه باكتري در شرايط آزمايشگاه
بررسي اثر محلول پاشي نانو ذارت آهن بر عملكرد و كيفيت گندم (.Triticum aestivum L) در منطقه شهر قدس استان تهران
تعيين ارزش غذايي بخش هاي پروتئين دانه هاي ذرت عمل آوري شده، با سيستم كربوهيدرات و پروتئين خالص كرنل
كاهش ضايعات نگهداري محصولات كشاورزي با استفاده از پوشش هاي حاوي موادتغييرفازدهنده
بررسي اثر تيمار حرارتي بر بقايا و ضايعات نخل خرما جهت بهبود بستر كشت براي جوانه زني بذر و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي رقم پينوكيو در كشت گلخانه اي
بررسي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در نظامهاي كشت چغندر قند جوين
مروري بر ايمونوحسگرها و كاربردهاي آنها
اثرات مولتي آوزيم بر شاخص سلامت و الگوي تخمير شكمبه در گوساله هاي ماده شيرخوار هلشتايه
بررسي اثر افزودن مولتي آنزيم در خوراك آغازين بر عملكرد رشد گوساله هاي ماده شيرخوار هلشتاين
تأثيرات افزودن مخلوط اسانس هاي گياهي در جايگزين شير بر عملكرد رشد گوساله هاي ماده شيرخوار هلشتاين
تأثير مكمل مخلوط اسانس هاي گياهي بر الگوي تخمير و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي ماده شيرخوار هلشتاين
بررسي راهكارهاي تغيير الگوي كشت از منظر رشته ترويج و آموزش كشاورزي
بررسي غلظت هاي مختلف هيوميك اسيد بر ميزان جذب مواد مغذي در گوجه فرنگي رقم پي اس
بررسي تأثير تنش غرقابي بر روي صفات مورفولوژيكي چهار ژنوتيپ گوجه فرنگي
اثر كاربرد پتاسيم و آهن بر عملكرد و غلظت عناصر برگ درختان خرماي رقم كبكاب
تاثير كاربرد پتاسيم و آهن بر ويژگي هاي كمي و كيفي ميوه درختان خرماي رقم كبكاب
تأثير كود هاي نيتروژن و روي بر عملكرد و ميزان نيتروژن و روي در برگ هاي خرما (Phoenix dactylifera)
اثر نيتروژن و روي بر عملكرد و كيفيت خرما ( Phoenix dactylifera) رقم كبكاب
تأثيرات مولتي آنزيم و مخلوط اسانس هاي گياهي بر عملكرد رشد گوساله هاي ماده شيرخوار هلشتاين
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصول پنبه در بخشي از منطقه طارم استان زنجان
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصول سيب زميني در بخشي از منطقه طارم استان زنجان
تأثيرات مولتي آنزيم و اسانس هاي گياهي بر الگوي تخمير شكمبه و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شيرخوار
بررسي تاثير بهترين تيمار پرايمينگ بذر بر خصوصيات جوانه زني و استقرار گياهچه آنغوزه
بهبود رفع آلودگي قارچي و باكتريايي درريزنمونه هاي پايه رويشي پسته يوسي بي 1 (P.iantegrima × P. Atlantica) درشرايط درون شيشه اي
اثر ژرانيل دي فسفات و آنالوگ آن بر روي ميزان فعاليت آنزيم هاي سوپر اكسيد ديسموتاز، پلي فنول اكسيداز و كاتالاز در ميوه توت فرنگي رقمكاماروسا
بررسي اثرات سنين گياهچه برنج (.Oryza sativa L) در ارقام مختلف بر عملكرد و اجزاء عملكرد
بررسي تركيبات نيكل بر افزايش عمر پساز برداشت گل شاخه بريده ژربرا رقم Molibu
Study on colloidal gas aphrons application in bioprocesses
برسي اثر تركيبي بنزيل آدنين و ايندول بوتريك اسيد برميزان ترشح تركيبات فنلي و استقرار ريزنمونه هاي پايه رويشي پسته يوسي بي 1 (P. integrima × P. Atlantica)
تثبيت آنزيم: اصول و كاربرد آنزيم بتاگالاكتوزيداز تثبيت شده
تأثير غلظت هاي مختلف عناصر سنگين بر شاخص هاي جوانه زني جنس هاي چمن
توليد آب براي كشاورزي با استفاده از چگالش زميني براي منطقه چابهار
تاثير سطوح مختلف پروبيوتيك AquaStar® Growout برشاخص هاي رشد و بازماندگي بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي (Oncorhynchus mykiss)
نقش مكمل غذاي پروبيوتيك چند سويه اي AquaStar® Growout در بهبود كيفيت گوشت ماهي در پرورش بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي (Oncorhynchus mykiss)
بررسي اثرات متقابل تنش خشكي با ژنوتيپ نخود زراعي در مرحله جوانه زني
بررسي اثرات متقابل تنش شوري با ژنوتيپ نخود زراعي در مرحله جوانه زني
بررسي برخي صفات هميشه بهار در كشت توام رديفي با سير و شنبليله
اثرات تغذيه اي نانوسلنيوم بر عملكرد و كيفيت گوشت جوجه هاي گوشتي
اثرات تغذيه اي نانوسلنيوم بر سيستم ايمني و ميزان فعاليت گلوتاتيون پراكسيداز در جوجه هاي گوشتي
اثر بسترهاي كشت كمپوست شهري و ورمي كمپوست بر خصوصيات رشد و عملكرد گياه آلوئه ورا (.Aloe vera L)
استفاده از مدل منحني خط حرارتي و سالمسازي باغات در كنترل آتشك گلابي در خراسان رضوي
اثر محلول پاشي برگي تركيبات كودي مختلف بر خصوصيات فيزيكي و بيوشيميايي ميوه زيتون (.Olea europea L) رقم روغني در منطقه لوشان استان گيلان
بررسي تأثير اپي براسينواستروئيد بر وزن تر وخشك ريشه، پراكسيداسيون ليپيد وآنزيم كاتالاز گياه بادمجان (.Solanum melongena L) در سطوح مختلف خشكي
ارزيابي عملكرد دانه و پروتئين در ارقام لوبيا قرمز تحت روشهاي مختلف كاشت
كاربرد دو دستگاه مكانيزه لوبياكار در مقايسه با كشت دست نشان و بررسي كارآيي آنها در برخي ويژگي هاي زراعي در ارقام لوبيا قرمز
تأثير تراكم كاشت بر عملكرد كمي و كيفي سه رقم از ارقام كنجد در مازندران
نقش زيتون در حفاظت پايدار محيط زيست شهرستان رودبار
مدل هاي فتوسنتزي گياهان سه كربنه: رويكردي نوين در بهينه سازي اقليم گلخانه
پنيركم سديم : اثرات آن بر ويژگيهاي حسي،كاربردي و سلامت عمومي
ارزيابي پتانسيل بخش كشاورزي دشت اردبيل و تعيين الگوي كشت
Antifungal properties of some medicinal plant against anthracnose disease of Capsicum annuum L.
مروري بر كاربردهاي گياهان دارويي در تكثير و پرورش آبزيان
تعيين مناسب ترين بستر كشت نشاء گوجه فرنگي رقم گيلاسي زرد (Lycopersicon esculentum L. cv. Gilasi)
امكان توليد كيك رژيمي با استفاده از استويا و سوكرالوز
تأثير كودهاي ورمي كمپوست و كودهاي شيميايي بر عملكرد و خصوصيات زراعي ارقام سيب زميني در منطقه اليگودرز
اثر كشت توأم رديفي هميشه بهار با انيسون و سياهدانه بر اجزاي عملكرد هميشه بهار
تأثير گاليك اسيد و تنش خشكي برفعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني بذور عدس (.Lens culinaris L)
تأثير تنش خشكي و كاتكول بر جوانه زني بذور عدس (.Lens culinaris L)
بررسي اثر باكتري رايزوبيوم و آمينو اسيد و عصاره جلبك دريايي بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا قرمز
نقش فناوري نانو در توسعه پايدار كشاورزي
مطالعه و بررسي كاربرد كود بيولوژيك رايزوبيوم و اسيد هيوميك تحت تاثير تراكم هاي مختلف بر عملكرد و خصوصيات دانه نخود زراعي
تحليل رهيافت هاي سازگاري بخش كشاورزي با تغيير اقليم
تاثير پوسته مغز فندق روي خواص كيفي و ارگانولپتيكي نان باگت
استفاده از ابزارهاي كشاورزي دقيق (GPS, GIS و RS)، راهكار مناسب جهت پيشبرد اهداف ترويج كشاورزي
تحليل و بررسي موانع موجود درپذيرش كشاورزي دقيق توسط كشاورزان پيشرو ايران
بررسي اثر اتانول و زمان انبارداري بر برخي شاخص هاي كيفي آريل هاي تازه انار با حداقل فرآوري
استويا (برگ عسلي)، گياه دارويي و صنعتي (بررسي مروري)
مطالعه اثرات ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني گياه مرزه (.hortensis L) و آويشن (.Thym usvulgaris L) به منظور جايگزين داروهاي صناعي
تحليل رگرسيون عوامل آموزشي مؤثر بر كاهش ضايعات محصولات كشاورزي استراتژيك، مطالعه موردي گندم در استان ايلام
اثر كاربرد ريزوباكتريهاي محرك رشد (PGPR) بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذره دانه اي Sc704
تأثير كشت گلخانه اي در اقتصاد روستايي دهستان فهرج، شهرستان يزد
اهميت پسماندهاي كشاورزي در توسعه پايدار
اثرات تنش شوري در گياهان
بررسي تاثيركمپوست مواد زايد شهري بر جذب عناصر سنگين گياهان
تحليلي برتغييرات دمايي فنولوژيك سيب اروميه
تجزيه عليت صفات مؤثر بر عملكرد علوفه در يونج دائمي Medicago Sativa)
بررسي سطوح مختلف كودهاي پتاسيم و منيزيم بر درصد قند دو رقم هندوانه
بررسي روابط بين صفات مورفولوژيك با ميزان كلسيم در يونجه دائمي (Medicago Sativa)
اثر مديريت آخور در جلوگيري از بروز ديابت در نشخواركنندگان كوچك
بررسي تنوع زنتيكي برخي ژنوتيپ هاي توت قرمز M.rubra با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكيمورفو لوژيكي
مطالعه كاريو تيپي گونه M.rubra در ايران
تاثير اسانس شمعداني عطري بر عمر انباري غده هاي سيب زميني در شرايط انبار معمولي
مقايسه عملكرد صفات توليدي و توليد مثلي در تعدادي از گاوهاي شيري كشت و صنعت مغان در سه سال متوالي
بررسي اثر تنش آبياري و مصرف كودهاي بيولوژيك بر روي گياه لوبيا قرمز
بررسي اثر كود ازته بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم (Triticum aestivum) در رقابت با يولاف وحشي (Avena ludoviciana)
بررسي اثر كود ازته بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم (Triticum aestivum) در رقابت با يولاف وحشي (Avena ludoviciana)در رقابت با يولاف
تاثير نيتروژن و تراكم بوته بر رشد و نمو گاوپنبه
واكنش زادآوري گاوپنبه به سطوح نيتروژن و تراكم بوته
امكان سنجي توليد برق وحرارت مورد نياز مجتمع هاي مسكوني با فناوري توليد همزمان برق و حرارت و با استفاده از زباله به عنوان سوخت سيستم
اثرات تنش خشكي در مراحل مختلف رشد و پيش تيمار بذر با كلرمكواتكلرايد بر عملكرد و برخي صفات ارقام ذرت
بررسي تأثير تنش كم آبي در صفات مورفولوژيك، فنولوژيك و عملكرد ارقام كلزا
ارزيابي ميزان فشردگي خاك مزارع نيشكر بر اثر تردد ماشين هاي برداشت
مقايسه اثر ضد ميكروبي اسانس آويشن ايراني (Thymus persicus) و ديسك هاي آنتي بيوتيك بر باكتري هاي سالمونلا تيفي و اشريشياكولي
بررسي خاصيت بازدارندگي عصاره آويشن ايراني (Thymus persicus) بر باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشياكولي
بررسي عوامل مؤثر بر تمايل سرمايه گذاري كشاورزان گندمكار در تكنولوژي آبياري باراني (مطالعه موردي شهرستان بردسير)
مقايسه شاخص هاي (DI،PN، ZSI،CZI،SPI) جهت برآورد خشك سالي (مطالعه موردي: شهرستان گرگان)
بررسي روابط بين صفات مورفولوژيك با ميزان آهن در يونجه دائمي (Medicago Sativa)
ارتقاء پاسخ ايمني بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) با مكمل غذايي عصاره گياه مرزنگوش (Origanum vulgare)
ميكروويو (microwave)
ارزيابي شاخص هاي تحمل و حساسيت به تنش خشكي در ارقام كلزا
عوامل موثر در سنتيك انتقال جرم در محصولات غذايي
معرفي يك سيستم پايش باران و هرزآب مورد استفاده در تحقيقات حفاظت آب و خاك
بررسي اثر عصاره تنباكو و آنغوزه در مقايسه با حشره كش ايميداكلوپريد بر عليه شته غلات (.Sitobion avenae F) در استان خراسان رضوي
بررسي كاشت و بهره برداري از پرووننس هاي گياه داروئي اكاليپتوس به منظور تهيه اسانس در استان خراسان رضوي
بررسي و ارزيابي ايمني زيستي محصولات و مواد غذايي اصلاح شده ژنتيكي
فرآيند آنزيمي آسياب مرطوب ذرت براي كاهش زمان خيساندن
اثرات شوري و كوددهي نانواكسيد آهن برشاخص هاي رشد، رنگيزه ها ي فتوسنتزي و محتواي آب نسبي برگ نعناع فلفلي (.Mentha piperita L)
شناسايي و تبيين موانع نگرش هاي كارآفرينانه دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
بررسي اثر نوسانات قيمت بر الگوي حاشيه نسبي بازاريابي گوشت مرغ استان مازندران
تأثير اسپري برگي نانوكود كلاته آهن و EDDHA بر روي عملكرد، بيوماس و شاخص برداشت لوبياي كپسولي
اثرات افت آب هاي زير زميني در توسعه پايدار كشاورزي: مطالعه موردي دشت دهگلان كردستان
بررسي نرخ آبستني و هزينه تلقيح با اسپرم تعيين جنسيت شده و اسپرم معمولي در گاوهاي شيري استان اردبيل
بررسي روند تغييرات ساختاري صادرات و واردات بازار جهاني زعفران
بررسي نقش كشاورزي براقتصاد بهره برداران حوزه آبخيز آق چاتال مراوه تپه
سنتز سبز نانوذره آهن اكسيد ((Fe(3)O(4) با استفاده از عصاره گياه اقاقيا Acacia nilotica
سيستم بازچرخاني پساب سه حوزه تلفيقي، پرورش ماهي، محصولات گلخانه اي، پرورش ماكيان و ميكرو دام
تثبيت آنزيم: روش و تكنيك هاي تثبيت آنزيم
تمركس زدايي در ترويج كشاورزي
شناسايي مشكلات اكوتوريسم دردهستان ميشخاص، بخش سيوان از شهرستان ايلام
تأثير عصاره كود هاي دامي بر درصد جوانه زني و خصوصيات رشد گياه دارويي هندوانه ابوجهل (.Schrad (Citrullus colycynthis L
بررسي توانايي ژنتيكي ارقام گندم نان در جذب عناصر آهن، روي، مس و منگنز
كاربرد باكتري هاي اندوفيت محرك رشد به عنوان كود زيستي
اثر تاريخهاي مختلف كاشت در مزرعه و تونل بلند بر روي برخي صفات مورفولوژيك و عملكرد ريحان (.Ocimum basilicum L)
تعيين مناسب ترين بستر كشت نشاء كلم بروكلي (Brassica oleracea var. Italica)
مقايسه ي نفوذ هيدروژن در غشاهاي پايه دار فلزي چگال
گياهان دارويي به عنوان جايگزين هاي نگهدارنده هاي شيميايي
اثر ورم پستان بر سلول هاي سوماتيك و تعداد باكتري هاي شير گاوهاي تازه زا
Application of lignocellulosic wastes for production of microbial cellulases: A review
تأثير scc بر ر فاكتورهاي شير در گاوهاي مبتلا به ورم پستان تحت باليني دردوران خشكي
تاثير شمار باكتري بر فاكتورهاي شير در گاوهاي مبتلا به ورم پستان در دوران خشكي
تعيين خواص شيميايي، ترموفيزيكي و الكتريكي سس گوجه فرنگي
تاثير محلول پاشي پتاسيم بر تحمل به خشكي ارقام زراعي جو
اثر بسترهاي آلي به عنوان بستر كشت نشاء بر ويژگي هاي نشاء گوجه فرنگي
بررسي تاثير استفاده از نانوذرات چربي جامد حاوي اسانس آويشن بر خواص ميكروبي گوشت تازه گاو
بررسي اثر ضد ميكروبي نانوذرات چربي جامد حاوي اسانس آويشن بر سه ميكروارگانيسم بيماريزاي غذايي
بررسي كاريولوژيكي جمعيت هايي از گونه آويشن دنايي (Thymus daenensis)
بررسي سيتوژنتيكي جمعيت هايي از گونه آويشن كوهي ((Thymus kotschyanus) و آويشن باغي (Thymus vulgaris)
بررسي خصوصيات تبديل برنج رقم شيرودي در طي خشك شدن با دو روش جريان هواي گرم و تابش مادون قرمز
بررسي اثر دما و رطوبت نهايي شلتوك دردو خشك كن مادون قرمز و هواي گرم
مروري براهميت وكاربرد جلبك ها در صنايع مختلف
بررسي درصد بازاريابي و ريشه زايي كالوس سنبل الطيب تحت تاثير محرك هاي درشد در تاريكي و روشنايي
بررسي اثر غلظت هاي مختلف جيوه بر ميزان كارايي فتوسنتزي و رنگدانه هاي فتوسنتزي در ژنوتيپ هاي گندم
بررسي اثر جايگزيني ساكارز با شيرين كننده هاي مختلف در توليد مربا
مقايسه غلظت گلوكز وانسولين سرم خون ومايعات فوليكولي تخمدان در اندازه هاي متفاوت در گاوهاي شيري
بررسي نيازسنجي توسعه كارآفريني دانشگاهي در رشته هاي كشاورزي
بررسي اثر هم خوني بر تعداد سرويس به ازاي هر آبستني در گاوهاي هلشتاين استان كرمان
برآورد داده هاي گمشده جريان و بارش با روش نگاشت خود سامان (SOM)
كاربرد اولتراسوند در انجماد زدايي گوشت
مقايسه و بررسي عملكرد سه نوع سمپاش مخصوص باغات جهت دفع آفات
راهكارهايي براي افزايش بازده توليد آنزيم سلولاز ميكروبي از پسماندهاي ليگنوسلولزي: مقاله مروري
بررسي تأثير چند گياه دارويي معطر در كنترل بيماري لكه موجي گوجه فرنگي (Alternaria solani)
بررسي تاثير پوشش عصاره آلوئه ورا و نانوذرات چربي جامد حاوي اسانس آويشن برخواص فيزيكوشيميايي گوشت گاو
بررسي خصوصيات ميوه سه رقم زيتون كنسرواليا، سويلانا و مانزانيلا در باغ سازگاري تيپ 57 شهرستان خرم آباد
بررسي خصوصيات ميوه و هسته سه رقم زيتون در باغ سازگاري شهرستان كوهدشت
بررسي خصوصيات ميوه و هسته سه رقم زيتون سويلانا، مانزانيلا و كنسرواليا در شهرستان ويسيان لرستان
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي سه رقم زيتون (.Olea europea L) در باغ سازگاري ارقام زيتون شهرستان خرم آباد
Experimental Evaluation on the Viscosity of Rapeseed Oil Bio-lubricant by the Addition of CuO Nanoparticles
تاثير عصاره و پودر چاي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
مطالعه درختان مانگرو و پاسخهاي متنوع آنها به تنش هاي غير زيستي تهديد كننده
اثر نوع بستر تغذيه كرم بر ميزان نيتروژن، آهن و فسفركود ورمي كمپوست
مطالعه و بررسي سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ آلوئه ورا
Potential application of edible mushroom extract To green synthesis of gold and silver nanoparticles
استفاده از قارچ ميكوريزا به عنوان كود زيستي در كشاورزي پايدار
ارزيابي خواص كيفي كمي ارقام زودرس پنبه
بررسي و كنترل تعادل نمك ها در منطقه توسعه ريشه ها در مزارع نيشكر
رهگيري ماهواره ها در كاريوتيپ پنبه رقم تجاري ورامين
ارزيابي عملكرد دانه و اجزاء عملكرد ارقام زراعي جو تحت دو شرايط ديم و فارياب
بررسي كاربرد لاپونايت روي جوانه زني بذر هويج
Preparation of carotenoid nanodispersions from tomato processing wastes
اثر كاربرد سامانه هاي استحصال آب در دو رقم زرد و روغني زيتون
بررسي جايگاه و نقش كشاورزي ارگانيك در اقتصاد كشاورزي و امنيت غذايي
نقش و اهميت سواد كشاورزي كودكان در امنيت غذايي
بزرسي خواص مكانيكي دانه هندوانه در بارگذاري شبه استاتيك
In vitro Asymbiotic Germination of Immature Seed and Formation of Protocorm by Aerides odorata (Orchidaceae)
اثر امواج تركيبي پرتوهاي UV بر تركيب شيميايي گياهچه هاي درمنه كوهي تحت شرايط كشت درون شيشه اي
تهيه نقشه هاي پهنه بندي و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك هاي اراضي دشت مرودشت
معرفي برخي خصوصيات مرفولوژيكي و دارويي گياه باريجه (Ferula gummosa Boiss) در ايران
بررسي اثر سميت تنفسي اسانس سه گياه دارويي در كنترل مراحل مختلف زندگي سوسك چهارنقطه اي حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)
طراحي نرم افزار كاربردي و سايت پشتيبان تخصصي كشاورزي
بكارگيري روش هاي افزايش بازده در بازطراحي هواسازهاي سيستم گرمايش موسسه ي پرورش گل سليميان
تاثيرتركيبات سيليسيم برافزايش طول عمر و كيفيت پس از برداشت دو رقم گل شاخه بريده گلايول
تاثير سميت تنفسي اسانس گياه دارويي گلپر (.Heracleum persicum Desf) روي لارو و حشره كامل شپشه قرمز آرد (.Tribolium castaneum Herbst)
مقابله با ريزگردها و بيابانزايي در ايران با استفاده از رويكردهاي مديريتي واقتصادي
بررسي ميزان دانش كشاورزان استان فارس در مورد موضوعات زيست محيطي كشاورزي و تحليل ارتباط اين عامل با رفتار زيست محيطي
مروري بر سازه هاي مؤثر بررفتار زيست محيطي كاربران بخش كشاورزي
بررسي ميزان باردهي، درجوانه هاي اول تا دوازدهم انگور رقم طايفي گلابي
تاثير افزودن آرد جو بر خواص رئولوژيكي و حسي ماكاروني
تاثير اختلاط آرد جو بر ويژگي هاي شيميايي و رئولوژيكي ماكاروني
اثر كم آبياري بر عملكرد، درصد روغن و ويژگي هاي كمي ميوه زيتون رقم زرد
ارزيابي رشد رويشي و زايشي تعدادي از ژنوتيپ هاي بومي و خارجي اسفناج (.Spinacia oleracer L) در كشت بهاره
شناسايي عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت تسهيلات كشاورزي از ديدگاه كشاورزان (مطالعه موردي بانك كشاورزي شهرستان اهر)
كشاورزي پايدار چيست ؟
اثر منگنز بر فعاليت مالون دي آلدئيد، عملكرد و اجزاء عملكرد كلزا رقم هايولا 401 در شرايط عدم آبياري در مراحل رشد در اهواز
بررسي عوامل مؤثر بر مديريت ضايعات برنج مطالعه موردي: برنجكاران استان فارس
تعيين زمان مناسب جايگزيني كمباين جاندير 955 مورد استفاده در شهرستان بيله سوار
تعيين هزينه هاي تعمير و نگهداري كمباين جاندير 955 مورد استفاده در شهرستان بيله سوار
ارزيابي اثرات ضد ميكروبي عصاره اندام هوايي و زيرزميني گزنه آسا (Lamiaceae) Lamium album
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و محتواي فنلي عصاره اندام هوايي و زيرزميني گزنه سفيد (Lamium album (Lamiaceae
بررسي اتنوبوتاني برخي گياهان دارويي بخش مركزي شهرستان ساري
ارزيابي مزيت استفاده از كشت بساك در گياهان
ارزيابي اثر ضد تهوعي عصاره هاي بهار نارنج (.Citrus aurantium L) و برگ گياه شب خسب (Albizzia julibrissin Durazz) به روشهاي مختلف استخراج بر جوجه
بررسي اهميت استفاده از گياه داروئي زيتون (.Olea europaea L) با توجه به نتايج تحقيقات و تاكيد آن در قرآن كريم و اسلام
Removal of uranyl (UO2 2+) ions from aqueous solutions by a nano porous sorbent: synthesis, characterization, sorption behavior investigation and spectrophotometeric study
جايگزيني روش كاشت عرضي (نردباني) به جاي روش خطي (طولي) در مزارع نيشكر
تأثير دوره آبياري بر برخي فاكتورهاي رشدي گياه بنه
بررسي اثر نانواكسيدروي وتنش كم آبي بربعضي صفات مورفولوژي وبيولوژي ذرت (.Zea mays L)
بررسي ميزان مقاومت به مادهي سمي كومارين در جوانه زني 20 رقم ماش
تاثير غلظت هاي مختلف اسيد جيبرليك بر كالوس زايي اسفناج
A survey of Eimeria species in native birds of Behbahan area, Khuzestan province
تأثير اسيد بوريك بر عملكرد و اجزاي عملكرد لاين هاي لوبيا چيتي در شمال استان فارس
مطالعه اثر مقادير كود نيتروژن و باكتري هاي هميار و همزيست بر عملكرد لوبيا محلي گيلان (.Phaseolus vulgaris L)
نقش كود نيتروژن و باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن و اثرات آن بر روي گياه لوبيا (.Phaseolus vulgaris L)
بررسي چند شكلي ژن پرولاكتين و نوروپپتيدواي و ارتباط آنها با صفات توليد مثلي در مرغ بومي آذربايجان
تعيين ظرفيت اجرايي توان تراكتوري استان قم
تعيين برخي شاخص هاي مكانيزاسيون استان قم
تعيين شاخص هاي اقتصادي و انرژي براي توليد محصولات باغي (با مساحت كمتر از 4000 مترمربع) در منطقه طالقان
تعيين شاخص هاي انرژي و اقتصادي براي توليد محصولات باغي (با مساحت بيشتر از 4000 مترمربع) در منطقه طالقان
تعيين برخي شاخص هاي مكانيزاسيون شهرستان ملاير
بررسي امكان بهينه كردن نهاده هاي مكانيزاسيون با استفاده از شاخص هاي انرژي در كشاورزي شهرستان ملاير
بررسي وضعيت اجرايي توان تراكتوري استان آذربايجان شرقي
تعيين ضريب بهره وري تراكتور و سطح مكانيزاسيون كشاورزي استان آذربايجان شرقي
تاثير روشهاي مختلف خاكورزي بر انرژي مصرفي در كاشت چغندرقند
تعيين شاخص هاي انرژي در كشت گندم و جو آبي در شهرستان ملاير
تعيين برخي شاخص هاي مكانيزاسيون شهرستان شبستر
تعيين برخي شاخص هاي مكانيزاسيون شهرستان ميانه
تعيين ظرفيت اجرايي توان تراكتوري استان زنجان
تعيين برخي شاخص هاي مكانيزاسيون شهرستان زنجان
تعيين برخي شاخص هاي مكانيزاسيون شهرستان ابهر
خشككن آزمايشگاهي ميوه (قسمت دوم: ساخت و نصب تجهيزات)
تعيين ظرفيت اجرايي توان تراكتوري استان همدان
تعيين ضريب بهرهوري تراكتور و سطح مكانيزاسيون كشاورزي استان همدان
تعيين برخي شاخص هاي مكانيزاسيون شهرستان همدان
تعيين برخي شاخص هاي مكانيزاسيون شهرستان اسدآباد
اندازه گيري و مقايسه مصرف انرژي در توليد ذرت علوفه اي و ذرت دانه اي در شهرستان كرج
مقايسه شاخص هاي انرژي در توليد ذرت علوفه اي و ذرت دانه اي در شهرستان كرج
مطالعه تاثير مالكيت و نوع تراكتور بر مصرف انرژي در توليد محصول ذرت علوفه اي
تاثير مالكيت و نوع تراكتور بر شاخص هاي انرژي در توليد ذرت علوفه اي
تاثير استفاده از نانو روغن و نانو سيال بر دماي روغن موتور و دماي آب رادياتور تراكتور MF399
تاثير استفاده از نانو روغن و نانو سيال بر مصرف سوخت و گازهاي خروجي از اگزوز تراكتور MF399
تأثير تغييرات دما و سرعت هوا بر فرايند خشك كردن ذرت
اثرات بكارگيري دماهاي دو مرحله اي در فرآيند خشك كردن ذرت
مدل هاي رياضي خشك كردن ذرت
بررسي ميزان مصرف انرژي جهت توليد پرتقال در شهرستان تنكابن
تعيين شاخص هاي انرژي در توليد پرتقال و كيوي در شهرستان تنكابن
ميزان مصرف انرژي جهت توليد كيوي در شهرستان تنكابن
تعيين مدل رياضي براي پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداري كمباين جاندير 955 مورد استفاده در شهرستان بيله سوار
تعيين زمان مناسب جايگزيني كمباين جاندير 955 مورد استفاده در شهرستان بيله سوار
بررسي تاثير انگل گل جاليز بر عملكرد توتون تحت كىترل شيميايي علف هاي هرز
بررسي اثر مس و منگنز بر ميزان تركيبات ثانويه گياه دارويي بادرنجبويه (Melisa officinalis)
بررسي اثر عناصر ريزمغذي بر رشد و نمو اندام هاي هوايي گياه دارويي بادرنجبويه (Melisa officinalis)
اثر محلول پاشي ريزمغذيها روي برخي صفات عملكردي گياه دارويي بادرنجبويه (Melisa officinalis)
اثر عناصر كم مصرف بر رشد و نمو گياه دارويي نعناع فلفلي (.Mentha piperita L)
بررسي كيفيت پس از برداشت پرتقال هاي خوني و والنسيا در طي انبارداري
ارزيابي تغييرات اقليمي بر روي گياه انگور با استفاده از مدل لارس (نمونه موردي شهرستان اردبيل)
بررسي اثرات غلظت هاي مختلف كلريد سديم برشاخص درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشك ساقه و ريشه گياه Agropyron Pectiniforme
موانع وچالش هاي كاربردي كردن تحقيقات كشاورزي درايران
بررسي راهكارهاي ترويجي براي توسعه كشت هيدروپونيك در بين گلخانه داران شهرستان پاكدشت
شناسايي و طبقه بندي واحد هاي سنگي حساس به فرسايش با كاربرد رگرسيون لاجيستيك در تحليل رقومي داده هاي ماهواره اي لندست +ETM
اثرات مديريت اگروفيزيولوژيك بر روند رشد ارقام چغندرقند
تاثير نانوكودهاي بيولوژيك وكود شيميايي بر برخي از صفات زراعي دو رقم ذرت علوفه اي (.Zea mays L)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید