دریافت مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارتمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت ۵ آبان ۱۳۹۴ تا ۶ آبان ۱۳۹۴ توسط شرکت دانش محور ارتاخه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۰۶عنوان مقاله تخصصی شامل۱۷۸۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت

بودجه بندي عملياتي بر مبناي حسابداري تعهدي در شهرداري كرمانشاه
بررسي رابطه بين گردش موجودي كالا و سود آوري در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
تاثير متغيرهاي عمده اقتصاد كلان بر روي صادرات و واردات فولاد در ايران
بررسي اثرپذيري متغيرهاي سرمايه گذاري در بازار مسكن از سياست پولي در ايران
مقايسه رفتار مصرف كنندگان لبنيات در كشور هاي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه(با رويكرد عوامل فرهنگي)
تحليل تجربي اثر سياستهاي پولي بر سرمايه _ گذاري در بخش صنعت و معدن
بررسي رابطه بين گردش حساب هاي دريافتني و سود آوري در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه گردش وجوه نقد و سود آوري در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه شركت هاي فلزي پذيرفته شده در بورس واوراق بهادار تهران(فولاد ومس)
روشهاي مدلسازي در مديريت ريسك سبد اعتباري و مقايسه آنها از منظر ويژگيهاي منتخب
نقش قانون بنفورد در رابطه بين محافظهكاري حسابداري، سرمايهگذاران نهادي و مديريت سود؛ شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مقايسه اي ايدئولوژي هاي اخلاقي بر ويژگي هاي فردي حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي
بررسي مقايسه اي ايدئولوژي هاي اخلاقي بر قضاوت اخلاقي حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي
ارتباط كارآيي سود و هزينه با ارزش افزوده بانك ها
تاجر و تجارت بين الملل (مدرن)
ارائه الگوي مفهومي رهبري تغيير استراتژيك سازماني
بررسي اثر عدم تقارن زماني سود بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام به عنوان معيار محافظهكاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشد و بهره وري؛ نقش كسري بودجه در كشورهاي منتخب منطقه منا
بررسي ارتباط بين رقابت در بازار توليد و مديريت سود
بررسي ميزان پاسخ دهي دانشگاهها ومراكز اجرائي در مورد طرح ارزيابي آگاهي دانشجويان و كاركنان دولت از نيروهاي تجديد پذير خورشيدي، آبي، بادي و گرمايش داخل زمين
بررسي رابطه موانع رفتاري بر توانمندسازي منابع انساني درراستاي تحول اداري (مطالعه موردي كاركنان شركت ارتباطات زيرساخت)
بررسي اثر كارآفريني بر رشد اقتصادي
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در شكست پروژه هاي هوش تجاري در سازمان ها
تاثير درآمدهاي نفتي بر فساد در كشورهاي منتخب عضو اپك و OECD
مقايسه ارزش ويژه نام تجاري با رفتار مصرف كنندگان كشورهاي جمهوري اسلامي ايران و كانادا (مطالعه موردي: تلفن همراه، نام تجاري سامسونگ)
بررسي اثرات نامتقارن شوك هاي پولي بر نرخ ارز و تراز تجاري با تاكيد بر هدف گذاري تورم
تاثير رويكرد تركيبي تئوري محدوديتها (TOC) و روش كيفي FMEA در كاهش و بهبود گلوگاه هاي سيستمهاي توليدي (مورد مطالعه شركت مهندسي صنعتي سپهرپاد)
بررسي ارتباط نوسانات سود با قابليت پيش بيني سود شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1383 تا 1392
نقش سيستم اطلاعات بازاريابي در توسعه صادرات ظرفيت هاي صادراتي
رفتار متقابل بازار بورس اوراق بهادار تهران و متغيرهاي كلان اقتصادي
بررسي عوامل تداوم ارتباط با تأمين كنندگان تجهيزات صنعتي شركت پالايش گاز ايلام
بررسي تاثير بازارگرايي بر عملكرد كسب و كار در ايران
اقتصاد گردشگري در ايران
مقايسه ريسك و بازده صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري با ساير نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار تهران
واكاوي تحريم هاي غرب عليه روسيه در بحران اوكراين و واكنش روسيه
عوامل موثر بر تحصيل و اشتغال كودكان در ايران
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت بازار يابي خدمات آموزشي
بررسي تأثير حسابرسي بر پايداري سود شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير محافظه كاري حسابداري بر پايداري سود در بورس اوراق بهادار تهران – ايران
تحليل رفتار مصرف ماهي در شهر قزوين(دانشجويان ساكن در شهر قزوين)
تاثير نابرابري هاي جنسيتي بر شاخص هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشورها
تأثير بدهي و نقدينگي شركت روي حساسيت سرمايه گذاري به جريان هاي نقدي عملياتي
بررسي نقش كارايي فني و تمركز مالكيت در شكل گيري سرمايه فكري (مطالعه موردي: صنايع فعال در بورس اوراق بهادار تهران)
موانع پياده سازي دولت الكترونيك
رويكردي از داده هاي عظيم در بازاريابي و بازار سهام
نحوه انعقاد و تشكيل قراردادهاي الكترونيكي
مديريت تغيير در سازمان هاي دولتي
تخصص صنعت حسابرس و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محتواي اطلاعاتي ارزش دفتري و سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير فن آوري اطلاعات بر ساختار هاي سازماني نوين
طراحي شبكه زنجيره تامين سبز روغن موتور در يك مطالعه موردي
بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوري در چرخه هاي مختلف تجاري
تأثير جهاني شدن بر روي نابرابري درآمد در كشور هاي در حال توسعه منتخب
اثر كارايي مخارج دولت بر روي رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه
مقايسه شدت تاثير سرمايههاي فكري و معيارهاي سنتي حسابداري بر ريسك در شركتهاي سرمايه محور فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
ساختار سرمايه و كارايي شركت: مطالعه موردي صنعت بانكداري كشور
تأثير خوشبيني مديريت بر كارايي سرمايه گذاري و ارزش شركت
بررسي رابطه رهبري اخلاقي بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي كاركنان شعب منطقه چهاربانك اقتصاد نوين تهران)
بررسي تاثير مسخ شخصيت بر انگيزش كاركنان (مطالعه موردي صندوقهاي بازنشستگي شركت ملي نفت ايران)
بررسي تأثيرات عوامل اقتصادي و جمعيتي بر آلودگي محيط زيست در كشورهاي عضو اوپك
تاثير نوآوري سازماني بعنوان عاملي تقويت كننده بر قابليت هاي تكنولوژيك (مطالعه موردي : سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران)
خدمات دولت الكترونيك
تاثير تغييرات نرخ ارز بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير ويژگيهاي شخصي بر تعهد به برند و مصرف لذت جويانه خريداران گوشي تلفن همراه دراستان مازندران
رابطه مصرف حامل هاي انرژي و رشد اقتصادي در ايران
ارتباط مديريت دانش با مديريت تغيير در سازمان
تأثير ريسك مالياتي بر ريسك آتي شركت
دولت الكترونيك و رسيدگي به شكايات مردمي در وب سايت هاي دولتي
ارزيابي عملكرد شعب بانك تجارت غرب استان مازندران با استفاده از كارت امتيازي متوازن
نوآوري استراتژيك چيست؟
تاثير استقلال تيم بر ميزان مشاركت كاركنان و اثر بخشي سازماني
بررسي رابطه بين به كارگيري IT بر عملكرد سازمان از طريق تكنيك سينك (مورد مطالعه: سازمان هاي مالياتي استان هاي شمالي)
برخي ارزش هاي اقتصادي در سيره پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع)
تحليل جايگاه هوشمندسازي در بازاريابي تجارت _الكترونيكي كردن) ، با استفاده از روشهاي دلفي وسناريوسازي (مطالعه موردي بازار هاي عرضه كننده ي كالاهاي مصرفي؛ ايران)
كاربرد حقوق نرم در تجارت بين الملل
بررسي تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر اندازه دولت جاري و اندازه دولت عمراني
بررسي نسبت هاي مالي در پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
تجزيه نابرابري درآمد بر حسب مولفه هاي تشكيل دهنده درآمد در خانوارهاي روستايي در ايران، 1392-1378
ارائه ي مدلي جهت انتخاب بهترين راه كار شناسايي عوامل اثرگذار بر تخلف در بانكداري الكترونيك با استفاده از تصميم گيري چند معياره ANP-DEMATEL
مطالعه عوامل موثر بر چابكي كاركنان به منظور پاسخ گويي به تغييرات محيطي سازمان با استفاده از روش AHP
بررسي رابطه بين استراتژي تنوع اعتباري با ريسك اعتباري و بازده بانكها: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير نوسان جريان وجه نقد بر رابطه بين سود تقسيمي و مخارج سرمايه اي
حساسيت سرمايه گذاري به جريان هاي نقدي عملياتي
تاثير پولشويي بر اقتصاد مقاومتي
مطالعه وضعيت خصوصي سازي در آموزش و پرورش ايران
نقش حقوق مالكيت در مسئله نفرين منابع و دلالت هايي براي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
بررسي اثرات جهاني شدن بر شاخص فقر در كشورهاي منتخب جهان
نظام پيشنهادات خوب يا بد؟
مطالعه تأثير سرمايهگذاران نهادي فعال و منفعل بر عدم تقارن اطلاعاتي و نقدشوندگي بازار سهام ايران
بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي در ارتقا سطح ارتباط با مشتريان دربانك ملي شعب اداره امور جنوب تهران
بررسي كارايي سياست هاي پولي و مالي در ايران در چهارچوب مدل IS – MP – AS
بررسي اثر مصرف واسطه اي انرژي هاي تجديد شونده بر رشد اقتصادي كشور هاي OECD
بررسي رابطه ي بين درآمدهاي نفتي،كسري بودجه ،حجم پول و تورم در ايران
بهره جويي از هوش تجاري در زيرساخت مراكز مديريت دانش ابري: داش بورد مدريتي و اطلاعاتي
بررسي حقوق مالكيت فكري ونقش درآن درتجارت بين المللي
بررسي مقياس هاي حسابرسي در پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير رتبه اعتباري، نقدشوندگي سهام و سياست تقسيم سود، بر انعطاف پذيري مالي شركت ها
بررسي ارتباط بين تامين مالي حقوق صاحبان سهام با نا برابري درآمد و انباشت سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران – ايران
بررسي تأثير سودآوري بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير ظرفيت استقراضي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير اعتماد به نفس بيش ازحد مالكيت بر حساسيت سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير اعتماد به نفس بيش ازحد مالكيت بر حساسيت جريان هاي نقدي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش كنترل مديريتي و انتظارات نقش بر رضايت شغلي تيم هاي كاري در توسعه محصول جديد(با در نظر گرفتن نقش ميانجي تصميمگيري مشاركتي) (مطالعه موردي: شركت كابل باختر كرمانشاه)
ارائه چارچوب مفهومي جهت رضايت شغلي تيم هاي كاري
بررسي تاثير اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر هموارسازي سود در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید