دسترسی به مجموعه مقالات همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه

نمایش مجموعه مقالات همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیهمجموعه مقالات همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۴ توسط انجمن گوهر شناسان ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ارومیه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۵عنوان مقاله تخصصی شامل۱۶۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه

مدلسازي سه بعدي دادههاي مغناطيس سنجي كانسار آهن سيرجان
شرايط تشكيل كاني سپيوليت و بررسي وجود آن ها در ايران
بررسي ژئوشيمي رسوبات آبراهه اي و كاني هاي سنگين منطقه زنگ آباد ـ خراپه شرق پيرانشهر
ژئوشيمي ولكانيسم كرتاسه پسين در شرق بيرجند، شرق ايران؛ بحث جايگاه تكتونوماگمايي و تحولات حوضه سيستان
پهنه بندي خطر زمين لغزش در منطقه ديزج(شمال خوي)
پالئواكولوژي نهشته هاي ميوسن پيشين در برش گردين(جنوب كرمان)، بر اساس فرامينيفرهاي بنتيك
در برش پير شهيد (جنوب شيروان – شمال شرق ايران)
تخمين مقدار كل محتوي كربن الي (TOC) سنگ منشا با استفاده از نشانگر هاي لرزه اي در يكي از ميدان هاي نفتي ايران
تفكيك رنگي فيروزه و تعيين مهمترين پاراژنز آن با آناليزهاي ،XRD XRF و طيف سنجي FT_IR؛ مطالعه موردي معدن فيروزه نيشابور
مدل سازي معكوس داده هاي ژئوالكتريك به منظور اكتشاف آب زيرزميني
ارزيابي زمين ريخت شناسي پهنه قم-ساوه، شمال باختري ايران مركزي
همگرايي مايل در طول سيستم راندگي خوي(منطقه بدلان،جنوب غرب خوي)
پهنه بندي خطر زمين لغزش در منطقه بدلان(جنوب غرب خوي)
چرت هاي راديولر ترياس پاياني-ژوراسيك زيرين در ناحيه ميانراهان،شمال شرق كرمانشاه،غرب ايران
پترولوژي و ژئوشيمي ولكانيسم پرمين در البرز مركزي (شمال بلده، مازندران)
بررسي تاثير افزايش بنتونيت بر تراكم پذيري خاكهاي حاصل از سنگهاي دگرگوني شمال غرب كشور
بررسي ساختارهاي منطقه روند، شمال غرب خوي
بررسي پارامترهاي مقاومتي خاكهاي حاصل از سنگ هاي دگرگوني درجه حرارت پايين به منظور به كار گيري آنها در هسته سد خاكي
مدلسازي دو بعدي داده هاي پلاريزاسيون القاييو مقاومت ويژه الكتريكيكانسار مس دوزج
تحليل مورفوتكتونيكي منطقه ازبك كوه در پهنه گسلي كلمرد، ايران مركزي
شناساي و تشخيص كوبيك زير كونيا با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني (SEM)
ارزيابي پتروفيزيكي سازند دالان و كنگان بر پايه نگار هاي چاه پيمايي در ميدان پارس جنوبي
تحليل ساختاري محدوده جنوب غرب سلماس
تصوير برداري دوبعدي مقاومت ويژه الكتريكي با استفاده از آرايه الكترودي گراديان
تخمين مرز بي هنجاري هاي گراني و مغناطيسي به كمك مشتقات ميدان پتانسيل و تركيبات مكاني و فازي بين آنها

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید