نمایه سازی مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری

نمایش مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگریمجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری۲۲ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۹۲عنوان مقاله تخصصی شامل۲۳۶۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری

نقش گردشگري در مناطق مرزي و محروم
تحليلي بر استراتژي شهر فشرده به عنوان رويكردي از شهرسازي نوين
توسعه پايدار گردشگري
تحليل عوامل موثر برآسيب پذيري ساختار كالبدي روستا- شهر با تاكيد بر عامل فرهنگي (مورد مطالعه روستا- شهر سگزآباد)
بررسي نقش گردشگري تاريخي-فرهنگي در توسعه اجتماعي و فرهنگي شهر تهران (مطالعه موردي: محله عودلاجان تهران)
بررسي صنعت گردشگري در شهر شيراز با توجه به اهميت آن
بررسي وضعيت توريسم و گردشگري بر اقتصاد شهر مطالعه موردي شهر اردبيل
سنجش ميزان رضايتمندي ساكنين منطقه 4 كرج از فضاي سبز با رويكرد مدل استراتژيك
ارزيابي كمي و كيفي كاربري اراضي شهري با استفاده از GIS (نمونه موردي : شهر مهربان)
بررسي استراتژيهاي برنامهريزي گردشگري منطقهاي (نمونه موردي: شهرستان بانه)
اولويت مكان سنجي مراكز آتش نشاني با استفاده از روش AHP در شهر اقليد
اولويت مكان سنجي پاركينگ هاي عمومي با استفاده از روش AHP در شهر اقليد
تحليل پراكنش فضايي خدمات تجاري بر اساس معيار دسترسي در زرين شهر با استفاده از مدل OWA
ارزيابي موفقيت شهرهاي جديد با تاكيد بر نقش پيوندي بين مراكز جمعيتي كوچك و كلانشهر ها وارتقاي معيارهاي زيستي و خدماتي در كلانشهرها (نمومه موردي شهر جديد پرديس)
تأثير گردشگري تجاري بر متغيرهاي مسكوني بلوار كردستان جنوبي شهر جوانرود
امكان سنجي توسعه اكوتوريسم پارك هاي ملي حفاظت شده با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: تفرجگاه چلمير، پارك ملي تندوره درگز)
سنجش ميزان رضايتمندي گردشگران شهر چمستان
بافتهاي فرسوده مانع توسعه پايدار شهري تهران و كلانشهرها
شناسايي فصول طبيعي با استفاده از تحليل خوشه اي (مطالعه موردي: شهر سبزوار)
تحليل همديدي اثر سردچال در وقوع شديدترين بارش مشهد طي دوره آماري 49 ساله (1340 -1389)
برنامه ريزي گردشگري با تأكيد بر قابليت هاي بخش طالقان
گردشگري دفاع مقدس با رويكرد گردشگري ارزش محور
نقش رويدادهاي فرهنگي در توسعه ي گردشگري
امكان سنجي توسعه گردشگري ورزشي در كوه بيستون (با تاكيد بر پتانسيل هاي ورزش كوهستان)
بررسي پتانسيل هاي توسعه ي توريسم كوهستان در استان كرمانشاه
بررسي نقش معماري در صنعت گردشگري (مطالعه موردي ايران)
بررسي لغسش هاي جاده اي در مسير ارتباطي بخص هسارجريب(ضهرستان نكا)با استفاده از GIS
آمايش سرزمين و جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور
نقش آموختن زبان از سوي پذيرش گران هتلهاي 5 ستاره تهران در ارتقاء سطح كيفي
اهميت و نقش موزه ها در توسعه گردشگري (مورد مطالعه :شهر اصفهان)
بررسي آداب و رسوم ملي و محلي در قالب نمايش هاي سنتي (مورد مطالعه :استان اصفهان)
بررسي و تحليل ميزان تحقق حكمروايي خوب شهري در توسعه پايدار گردشگري (مطالعه موردي:شهر كلاردشت)
بررسي، نقش و اهميت فضاي سبز در شهرها امروز
گردشگري حيات وحش ، فعاليتي نوين در راستاي توسعه ي طبيعت گردي
تحليلي بر گردشگري ميراث شهرهاي ايراني- اسلامي (نمونه موردي: بازار شهر كرمان)
ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان كنگاور با استفاده از شاخصهاي TCI، اولگي و بيكر
جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
گردشگري روستايي وابعاد آن ( نمونه موردي خراسان شمالي ) (روستاي توريستي روئين)
برنامه ر يزي راهبرد توسعه شهري براي شهرهاي كوچك (مورد مطالعه: شهر پيش قلعه)
لزوم توجه به الگوهاي شهرسازي مناطق بياباني در رويكردهاي نوين شهرسازي(مورد:سبزوار)
تعيين سطح توسعه اقتصادي روستاهاي همجوار با مرز(مطالعه موردي، روستاهاي مرزي سيستان)
بررسي كتيبه هاي مسجدجامع كرمان
تحليلي بر چالصهاي توسعه گردضگري درياچهاي در ايران
تحليل زماني-مكاني اقليم گردشگري استان كرمانشاه
كاربرد AHP و GIS در امكان سنجي احداث صنايع سنگين(مطالعه موردي: بندر ماهشهر و امام خميني)
تحليل وضعيت مقاصد گردشگري شهري بر اساس شاخص هاي خلاقيت(مطالعه موردي: شهر اصفهان)
مقايسه مطلوبيت پاركهاي ملت و تهليجان شهركرد از نظر موقعيت، امكانات و مديريت از ديد بازديدكنندگان
تحليل مكاني جايگاه حمل و نقل عمومي در توسعه گردشگري شهر تهران با تاكيد بر جاذبه هاي انسان ساخت
بررسي اثرات جاذبه هاي جنگ در توسعه ي گردشگري شهرستان دهلران
بررسي و سنجش عوامل مؤثر بر رضايت مراجعين به بازارهاي سنتي در شهرهاي ايران(مطالعه ي موردي: بازار سنتي شهر سنندج)
ارزيابي توان مدل اقليمي- منطقه اي RegCM4 در شبيه سازي يخبندان فراگير منطقه ايران در دسامبر2003
نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري استان يزد
نقش آموزش در توسعه گردشگري (مطالعه موردي: گردشگري در جمهوري اسلامي ايران)
اثر عناصر اقليمي بر نوسانات سطح آب زيرزميني دشت سرخه
اكوتوريسم روستايي و بررسي موردي روستاي نايبندان استان خراسان جنوبي
بررسي پتانسيل هاي گردشگري در منطقه حفاظت شده بينالود و ارزيابي اقتصادي آن به روش هزينه سفر (TCM)
شناسايي و مكان يابي بهينه پهنه هاي مستعد اكوتوريسم منطقه اورامانات كرمانشاه
نقش مشاركت شهروندي در جهت رسيدن به الگوي مناسب مديريت شهري (با استفاده از مدل swot، شهرستان بابلسر)
مديريت و نقش آن در توسعه پايدار شهري
نقش مديريت شهري در برخورد با بحران
تحليل و بررسي مديريت مشاركتي در امور شهري
بررسي ويژگيها و پيامدهاي اسكان غيررسمي و حاشيه نشيني شهري (نمونه موردي حصارك پايين كرج )
تحليل فضايي اسكان غير رسمي(مطالعه موردي: شهر كرمانشاه)
ارزيابي نقص گردشگري در توسعه شهرستان پاوه
تحليل تاثير هويت اجتماعي بر جمعيت پذيري نوشهرها (نمونه موردي : نوشهر پرديس در استان تهران)
بررسي چالش ها و مشكلات عدم توسعهي گردشگري در كشورهاي خاورميانه
بررسي روزانه شرايط اقليم گردشگري شهر كاشان با استفاده از مدلهاي (PMV,PET)
بررسي عدالت فضايي برخورداري از خدمات عمومي شهري در شهرهاي استان خوزستان با استفاده از مدلهاي AHP و VIKOR
ارزيابي ميزان توسعهيافتگي محلات در ابعاد خدمات شهري ، اجتماعي و اقتصادي با استفاده از مدلهاي فولر و SAW (مورد:محلات ناحيه 3منطقه 11 شهرداري تهران)
بررسي اثرات توسعه گردشگري روستايي برمعماري روستايي
صنعت گردشگري و جهاني شدن فرهنگ ها
پيش بيني روند بارش با استفاده از مدل آريما(مطالعه موردي:استان فارس )
نقش باززنده سازي محوطه هاي باستاني در توسعه گردشگري ( مطالعه موردي : طرح مرمت و احياء قلعه ماركوه رامسر)
درآمدي بر بازشناسي فرش ايلام
بررسي نقش شبكه هاي ارتباطي ميان ذينفعان محلي در توسعه گردشگري روستايي (مطالعه موردي: روستاي قلات/استان فارس)
بررسي وتحليل رابطه بين كيفيت خدمات و رضايتمندي درتصميمات رفتاري مشتريان ازدفاترخدمات مسافرتي دراستان گلستان(مطالعه موردي:دفترخدمات مسافرتي شيران پروازگلستان)
سطح بندي شهرهاي استان مازندران بر اساس پتانسيل و زيرساخت هاي گردشگري با استفاده ازمدل AHP (مطالعه موردي شهرهاي ساري ،آمل،بابلسر و رامسر)
ارزيابي طرحهاي جامع مناطق نمونه گردشگري از ديدگاه توسعه پايدار
ارزيابي پتانسيل هاي ژئوتوريستي غارعليصدر با TOPSIS – SWOT
رتبه بندي مناطق نمونه گردشگري شهرستان همدان با تكنيك TOPSIS
نقش رسانه در گردشگري
راهبردها و خطاها در ترجمه بروشورهاي گردشگري مطالعه موردي : فراگيران زبان انگليسي
ارزيابي توان اكوتوريسم و برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در استان مازندران
تحليل عوامل مؤثر بر توسعه طبيعتگردي با استفاده از مدل راهبردي SWOT (مطالعه موردي سامان عرفي قوري قلعه در شهرستان پاوه استان كرمانشاه)
رتبه بندي اثرات زيست محيطي انواع فعاليت هاي گردشگري جنگل جهت تدوين و تحليل استراتژي هاي مديريتي( مطالعه موردي: پارك جنگلي آبيدر در شهرسنندج)
نگاهي به فرصت ها و چالش هاي گردشگري ورزشي با تأكيد بر مسابقات جام جهاني فوتبال (نمونه موردي: جام جهاني 2014 برزيل)
تاثير خريد پوشش ها يا خدمات بيمه اي ويژه سفر بر احساس امنيت گردشگران داخلي مطالعه موردي گردشگران بالقوه داخلي منطقه 6 شهرداري تهران
بررسي و ارزيابي نظام توسعه فيزيكي شهر اروميه با استفاده از GIS
بررسي معماري آتشكده آذر برزين مهرسبزوار
بررسي شبكه هاي بازاريابي توليد كنندگان و خريداران صنايع دستي در جزيره قشم و نقش آنها در توسعه گردشگري
نگاهي بر هويت تاريخي قزوين به عنوان شهر توريستي
نقش گردشگري فرهنگي، تاريخي در توسعه روستايي (مطالعه موردي دهستان احمدآباد، تخت سليمان تكاب)
شهرهاي جديد و رويكرد جلوگيري از رشد بي رويه شهرهاي بزرگ مطالعه موردي : الگوي ايراني شهرهاي جديد (تهران )
بهسازي ونوسازي بافت هاي كهن شهري سرزمين من ايران مطالعه موردي : منطقه سيروس تهران
سكونت گاههاي غير رسمي نابرابري فقر با مطالعه موردي : شهرستان بوكان
الگوي سفر افراد داراي معلوليت، جانبازان و سالمندان به عنوان بخشي از بازار گردشگري
هرمز، جزيره رنگارنگ
برنامه ريزي توسعه گردشگري شهري با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: شهرستان سنندج)
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: دهستان كاكان شهرستان بويراحمد
بررسي تأثيرات تغيير اقليم بر مراحل فنولوژيكي گندم دوروم (مطالعه موردي : ايستگاه سرارودكرمانشاه)
ملزومات دست يابي به شهر خلاق با تأكيد بر ايران
تعيين تقويم زماني اقليم گردشگري راهيان نور در جنوب غرب خوزستان با شاخصهاي (PET) و (PMV)
تعيين مناسب ترين شاخص اقليم اسايش راهيان نور در منطقه عملياتي آبادان با شاخصهاي (PET) و (PMV)
گردشگري از ديدگاه سنت
ارزيابي آثار مهاجرت هاي روستايي در توسعه فيزيكي شهر پيرانشهر
اردوهاي جهادي الگوي ايراني گردشگري حامي فقرا
بررسي كم فشار درياي سرخ و تاثير ان بر گردشگري ايران طي دوره آماري(1389-1330 )
نقش استراتژي توسعه شهري cds در سياست هاي گردشگري (مطالعه موردي شهر لاجين)
امكان سنجي توانمندي هاي گردشگري استان البرز به روش SWOT
بررسي نقش و اهميت مديريت منابع انساني بين الملل در زنجيره هاي هتلداري
مناطق مناسب براي پرنده نگري در استان گيلان در فصل تابستان
جايگاه اكوتوريسم در توسعه پايدار گردشگري
بوم گردي و راهكارهاي توسعه پايدار روستايي در حاشيه تالاب هاي ملي با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: تالاب انزلي)
تحليل توزيع فضايي خدمات بهداشتي-درماني با استفاده از مدل AHP-Vicor نمونه مورد مطالعه: شهرستان هاي استان قزوين
تاثير توزيع خدمات شهري بر توسعه پايدار نمونه مورد مطالعه: شهرستان هاي استان خراسان جنوبي
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري شهري با تاكيد بر محيط زيست (مطالعه موردي: محله دركه شهر تهران)
بررسي نقش امنيت اجتماعي و رواني در توسعه صنعت گردشگري
پهنه بندي تنش گرماي كشنده در طي مرحله ميوه دهي محصول سيب گلدن در شمالشرق كشور
توسعه گردشگري الكترونيك با رويكرد نظريه شبكه
وضعيت اكوتوريسم در ايران
بررسي شاخص هاي وارونگي دماي هوا در لايه مرزي شهر تهران
بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT ( مطالعه موردي: دهستان فيروزجاه-شهرستان بابل)
بررسي شرايط اقليمي در رابطه با توريسم با استفاده از شاخص TCI در شمال غرب ايران ( استان هاي اردبيل،آذربايجان غربي،آذربايجان شرقي)
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم در استان كرمانشاه
نقش تجارت الكترونيك در صنعت گردشگري
پهنه بندي و تحليل شاخص اقليم گردشگري در استان فارس با استفاده از GIS
طراحي هويت مشترك براي مقاصد گردشگري با تكيه بر ميراث فرهنگي و رويكرد توسعه گردشگري
تاثير مدرنيسم در طراحي شهري نوين در ايران
ارزيابي ميزان عدالت فضايي در بازتوزيع منابع در راستاي توسعه ي پايدار با استفاده از HSAM (نمونه موردي: شهرستانهاي استان همدان)
شناخت اجزاي بازار گردشگري پزشكي و راهكارهايي براي توسعه و مديريت مقصد
بررسي نقش نوآوري در صنعت گردشگري
ساماندهي امكانات گردشگري و جاذبه هاي توريسمي منطقه نمونه آبشار سميرم با تاكيد بر توسعه پايدار اكوتوريسم
مكان يابي اكوپارك جزيره قشم به روش AHP
راهبردهاي بازاريابي توسعه گردشگري سواحل خليج فارس (مورد مطالعه : استان بوشهر )
نقش جاذبه هاي زمين شناسي و جغرافيايي در توسعه بندر لنگه
ويژگي هاي شهرهاي خلاق با تاكيد برشهرهاي خلاق در ايران و جهان
تحليلي بر توزيع فضايي خدمات شهري از منظر عدالت اجتماعي(مطالعه موردي كلانشهر اهواز)
فرآيند برنامه ريزي مكان هاي آموزشي و توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي مكان هاي آموزشي بوكان)
حقوق شهروندي در فرآيند برنامه ريزي شهري
گنبدهاي نمكي پديده اصيل در ژئوتوريسم (مطالعه موردي گنبدهاي نمكي گرمسار-لاسجرد)
گنبدهاي نمكي پديده اصيل در ژئوتوريسم(مورد: گنبدهاي قم-كوه نمك)
اهميت سفر و گردشگري در سلامت روان با تاكيد بر ديدگاه اسلام
توزيع فضايي بيماري تب مالت در شهرستان دزفول طي سال هاي 09 38 با استفاده از نرم افزار
ارزيابي كاربري اراضي ورزشي شهر تالش
تحليل فضايي پراكندگي عناصر گردشگري شهري بر اساس تحليل شبكه مطالعه موردي شهر تبريز
ارزيابي نقش مديريت گردشگري در توزيع متوازن خدمات گردشگري با استفاده از مدل تحليل عاملي در محيط spss (نمونه موردي شهر تبريز)
بررسي وضعيت گردشگري پزشكي در جهان و ايران
بررسي نقش بازاريابي الكترونيكي E-Marketing در جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي: استان همدان)
بررسي گردشگري و آشنايي با امكانات و تسهيلات رفاهي در روستاي وركانه شهر همدان
بررسي نقش تبليغات اينترنتي در توسعه صنعت گردشگري كشور
مشاركت شهروندان در الگوهاي توسعه و مديريت برنامه ريزي شهري مورد مطالعه : شهر كوهدشت
عنوان: بررسي عوامل محدوديت زنا در فضاهاي شهري (تاكيد بر شهر شهركرد)
تبيين الگوي رشد كالبدي-فضايي شهر با رويكرد فرم پايدار شهري(نمونه موردي:شهر ساري)
تحليل و ارزيابي پتانسيل ها و راهبردهاي توسعه گردشگري در منطقه كوير شهداد با استفاده از تجزيه و تحليل SWOT
هوش فرهنگي و اهميت آن در توسعه گردشگري
عنوان: تحليل نقش ورودي هاي شهري در ارتقا و توسعه گردشگري نمونه موردي :ورودي شهر لاجين
آلودگي هاي هوا و تاثير آن بر روي شهرهاي خلاق مطالعه موردي شهر تهران
نقش كارآفريني در ايجاد گردشگري و رونق اقتصادي
بررسي نقوش و نشانه هاي نمادين در سنگ قبرهاي گورستان سفيدچاه مازندران
بررسي پتانسيل هاي گردشگري روستايي در مساعدت به توسعه پايدار روستايي(نمونه موردي: روستاي سفيداربن)
بررسي پتانسيل هاي گردشگري در توسعه پايدار روستايي(نمونه موردي: روستاي پالنگان)
بررسي و شناخت كاربري اراضي منطقه شش شهر اصفهان به تفكيك انواع خدمات شهري
بررسي اثر حاشيه نشيني بر شاخص اقتصادي و زيست محيطي در رسيدن به پايداري شهري ( مطالعه موردي : شهر زابل)
بررسي بحران ها و چالش هاي حاشيه نشيني و تدوين راهكارهاي تجديد حيات شهري (مطالعه موردي: شهر زابل)
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: روستاي كوگان شهرستان پلدختر استان لرستان
تبيين نقش تمركز زدايي فعاليت هاي صنعتي كلانشهر تبريز در توسعه متعادل منطقه اي (مطالعه موردي :استان آذربايجان شرقي)
راهبردهاي آمايشي متعادل سازي جمعيت در منطقه شمالغرب كشور
تبيين نقش شهرها در توسعه پايدار مناطق مرزي(مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)
اولويت بندي شهرستان هاي استان گلستان بر اساس پتانسيل مناطق نمونه گردشگري با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره تاكسونومي عددي و تحليل عاملي
تبيين جايگاه شهرهاي مياني در توسعه فضايي استان آذربايجان غربي
تحليل فضايي نابرابري هاي منطقه اي در شاخص هاي صنعتي و معدني استان آذربايجان غربي
Examining and ranking the Online Hotel Reservation Websites in Iran by Fuzzy MCDM approach Case study: Ataland, Berimsafar, Ihb, Hotelbama, Zoraq
بررسي و ارزيابي احساس امنيت شهروندان با رويكرد منطر و هويت شهري مطالعه موردي: شهر زابل
بررسي منبت كاري تويسركان و ملاير ونقش آن در اقتصاد وگردشگري
نقش مديريت و توسعه پايدار در صنعت گردشگري با تاكيد بر شهرهاي ساحلي درياي خزر
بررسي رابطهي شاخصهاي فردي و سطح فرهنگ ترافيك نمونه موردي؛ شهر اهواز
تحليل همديدي بارشهاي سيلزا در حوضه بازفت (نمونه موردي: سيلاب 17 تا 20 بهمن 1376)
تحليل اماري و همديدي توفان هاي تندري استان زنجان (مطالعه موردي: توفان تندري 27 خرداد 1383 )
تبيين تاثير فرهنگسرا بر احياي فرهنگ،ادب و رسومات عشاير (نمونه موردي عشاير ممسني)
تاثير فرهنگ بر معماري بومي عشاير شهرستان ممسني
مكانيابي بهينه فضاهاي ورزشي شهر گرگان با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره تاكسونومي عددي و تحليل عاملي
باورها و اعتقادات مذهبي مسلمانان در ايران و تاثير ان بر نقاشي هاي بقاع متبركه
مديريت بحران و بررسي زلزله در تهران
تحليل سينوپتيكي دماهاي حداكثري سبزوار
بارزسازي تغييرات تراكم پوشش گياهي در منطقه ابركوه ( 1976-2014)
مقايسه تطبيقي روند توسعه گردشگري در ايران و تركيه
بررسي اجتماعي-اقتصادي سكونتاههاي غير رسمي در راستاي ساماندهي (مطالعه موردي شهرك جانبازان-شهر ساري)
تحليلي بر استراتژي شهر فشرده به عنوان رويكردي از شهرسازي نوين
تحليل شاخص هاي مسكن شهرهاي شمال ايران(مطالعه موردي شهر قائمشهر)
تعيين سطح برخوداري دهستان الاداغ شهرستان بجنورد با استفاده از تكنيك هاي برنامه ريزي( Guttman scale)
طراحي معماري آپارتمان مسكوني، وفق ضوابط طرح تفصيلي شهر بجنورد
گسترش خانه هاي دوم در توسعه روستايي (مطالعه موردي روستايي افراتخته)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید