انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته)

نمایش مجموعه مقالات دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته)مجموعه مقالات دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته)۳۰ مهر ۱۳۹۴ توسط شرکت پندار اندیش رهپو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۷عنوان مقاله تخصصی شامل۵۱۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته)

بررسي انتقال حرارت جابه جايي آزاد نانوسيال آب/Fe3O4 در محفظه بسته
بررسي مشخصات فلوروسانس سيالات درگير نفتي جهت تعيين سنگ منشأ مخازن نفتي(بنگستان وآسماري) ميدان كوپال، فروافتادگي دزفول، استان خوزستان
بررسي سينتيك مهاركنندگي اوره آز باقلا توسط نارينژين و كاتچين
مطالعه آزمايشگاهي اثر ذرات جامد بر اشتعال نفت سفيد در محيط باز
بررسي جريان آرام جابجايي آزاد درون محفظه هاي بسته چهارضلعي پر شده ازنانوسيال از طريق مدل غيرهمگن
تهيه و بررسي خواص ضد خوردگي نانوكامپوزيت رساناي اپوكسي/پليتيوفن
بررسي تاثير نانوذرات پليتيوفن/گرافناكسايد در حفاظت خوردگي فولاد نرم
تهيه و بررسي خواص الكتريكي نانوكامپوزيت پليتيوفن/گرافناكسايد
طراحي يك بعدي و دو بعدي چاه هاي انحرافي در مخازن نفت و گاز
مانيتورينگ لوله هاي نفت و گاز با استفاده از شبكه هاي حسگر بيسيم remong-
بررسي آزمايشگاهي تاثير عصاره حنا بر ميزان آب آزاد سيمان چاه هاينفت و گاز
بهينه سازي شبكه مبدل هاي حرارتي كارخانه گاز مايع 300 با استفاده از تكنولوژيپينچ
ساخت و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زيست سازگار سيكلوالفينكوپليمر/پلي اتر اتر كتون چقرمه شده توسط ترموپلاستيك الاستومر
ساخت و بررسي خواص حرارتي نانوكامپوزيت زيست سازگار سيكلوالفينكوپليمر/پلي اتر اتر كتون/ترموپلاستيك الاستومر توسط نانوذرات خاك رس
ساخت و بررسي خواص فيزيكي– شيميايي نانو كاتاليست مركب PT/PD بر پايه ي H-ZSM5/γ-Al2O3 جهت ايزومريزاسيون زايلن
ازدياد برداشت نفت با استفاده از روش تزريق گاز
پايدارسازهاي شيلي نوين در صنعت حفاري و نوع مكانيزم عملكردشان
شيل و انواع روشهاي پايدارسازي آن در عمليات حفاري
مدلسازي ترموديناميكي سيستم هاي دو فازي آبي با استفاده از مدلUNIFAC ومدل هاي توسعه يافتهUNIFAC
تاثير نانوذرات پليپيرول بر روي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت اپوكسي/پليپيرول
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پليپيرول/ گرافناكسايد
بررسي خواص حرارتي نانوكامپوزيت اپوكسي/پليپيرول/گرافناكسايد
ساخت و بررسي خواص فيزيكي- شيميايي نانو كاتاليستPt/Au بر پايه مركب H-ZSM5/Al2O3جهت فرآيند ايزومريزاسيون زايلنها
بررسي كاركرد مبدل حرارتي واحد پتروشيمي بندر امام
پيش بيني ميزان سطح انتقال حرارت مبدل حرارتي307- EA‐
حذف يون مس II از آب و پساب هاي صنعتي با استفاده از آنتراسيت دانه بندي شده
بررسي حذف رسوبات لوله هاي بويلر حاصل از سوخت مازوت
بررسي تاثيرات و ابعاد استفاده از بازيافت آسفالت گرم
بررسي سينتيك مهاركنندگي اورهآز باقلا توسط كوئرستين و نمونه هايي ازعصاره هاي گياهي
مروري بر كاربرد نانوكاتاليست ها در فرآيند گوگردزدايي از نفت و تصفيهفرآوردهاي نفتي
بررسي شبيه سازي عددي يك جريان نانو سيال و انتقال حرارت آب/ AL2O3 با استفاده از روشCDFدر كانال با سطح مقطع مربعي شكل با شرط مرزي دما ثابت ديواره
بررسي شبيه سازي راكتورهاي نانوكاتاليستي با بستر ثابت و نانوسيالي جهت احياءNOX(تركيبات اكسيد هاي نيتروژن ) توسط آمونياك
بررسي خواص تريبولوژي روغن پايه SN500 توسط نانو ذرات Fe3O4
نمزدايي از گاز طبيعي با استفاده از ترياتيلن گليكولTEG
بررسي عوامل موثر بر ميزان انتشاراتBTEX در واحد نم زدايي گاز با تري اتيلن گلايكول
بررسي تجربي مشخصات جوشش آب بدون يون بر روي سطح پوشش داده شده بانانوذرات سيليكا
تاثير پوشش نانوكامپوزيتي رزين اپوكسي/پليپيرول/ گرافن اكسايد بر روي افزايشمقاومت خوردگي فولاد نرم
مطالعه آزمايشگاهي اثرات جنس سطح انتقال حرارت برفركانس حباب جوششدرمحلول آب –استن وتحليل نتايج با الگوريتم ژنتيك
بررسي حفاري فروتعادلي در چاه انحرافي 78 ميدان پارسي
حفاري فروتعادلي رويكردي جهت افزايش بهره وري و كاهش مشكلات حفاري
بررسي حفاري فروتعادلي در چاه انحرافي 74 ميدان پارسي
بررسي اثر گام زماني در شبيه سازي عملكرد دانهساز صنعتي از نوع بستر سيال
بررسي روشهاي مطالعه سينتيكي نشست رسوب آسفالتين از نفت خام
بررسي روشهاي مطالعه سينتيكي نشست رسوب آسفالتين از نفت خام
بررسي و مطالعه خواص فيزيكي نانوذرات كامپوزيتي مس و نقره
ساخت و مطالعه خواص اپتيكي لايه هاي كامپوزيتي مس و نقره
بررسي ژئوشيميايي غلظت عناصر نيكل و واناديوم نفت خام ميدان نفتي منصوري،فروافتادگي دزفول، استان خوزستان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید