دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد کتول برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۸عنوان مقاله تخصصی شامل۴۳۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

طراحي بهينه سيستم تركيبي خورشيدي ـ بادي به همراه ذخيره سازانرژي به كمك الگوريتم بهينه سازي آموزش ـ يادگيري
تجزيه و تحليل داده هاي مزرعه ي بادي سلطانيه بااستفاده ازنرم افزار windographer و توربين شركت صبانيرو
تحليل عملكردچيلرهاي سانتريفيوژ آبي 5000 تن تبريدبمنظور تعيين علت كاهش توان سرمايشي درشرايط كاركرد واقعي
پايش تغييرروند شاخصهاي حدي روزهاي يخبندان و يخي دراستان گلستان جهت مديريت ريسك انرژي دردوره سردسال
بررسي تاثيرات زيست محيطي احداث نيروگاه بادي درشهرستان سلطانيه ي استان زنجان
انجام فرآيند مميزي انرژي دريك واحدشستشوي البسه
بررسي تاثير بارخودروهاي الكتريكي و الگوي شارژ آنها درحل مساله برنامه ريزي توسعه ظرفيت توليد درسيستم هاي قدرت
صرفه جويي انرژي درسيستم تهويه مبتني بردرايوهاي فركانس متغير براي انبارسيب زميني
بررسي تلفات انرژي در پوسته ساختمان هاي مسكوني و راهكارهاي بهينه كردن آن در كشور
تاثيراقليم معماري و شرايط جغرافيايي درآسايش و كنترل مصرف انرژي؛مطالعه موردي شهرسمنان
واكاوي اثرتغيير اقليم برعرضه و تقاضاي انرژي مطالعه موردي شهرستان علي آباد كتول دراستان گلستان
پتانسيل سنجي انرژي باد درشهرستان بندرتركمن جهت احداث نيروگاه بادي
بررسي مقايسه اي اتصال سري و موازي مخزن ذخيره حرارت نهان درآبگرمكن خانگي خورشيدي باتانك جزء بندي شده
طرح فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي فهام
رديابي نقطه توان بيشينه درسيستم فتوولتائيك مبتني بركنترل كننده ي فازي بهينه شده با الگوريتم ژنتيك
درآمدي برتبيين مديريت مصرف دربهينه سازي مصرف انرژي مطالعه موردي: شهرتهران
بعبود عملكرد توربين گازي ايستگاه تقويت فشارگازمنطقه قلعه جيق به كمك تزريق بخار بااستفاده ازآناليز اگزرژي و الگوريتم ژنتيك
بهينه سازي مصرف انرژي درسيستم مديريت ساختمان BMS
ارائه يك روش كنترلي چندهدفه براي اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه قدرت
اثرآلاينده هاي زيست محيطي برتغيير اقليم و مديريت آن بااستفاده ازتحليل پوششي داده ها DEA
مدارمعادل مغناطيسي يك ماشين مغناطيس دائم داخلي با مغناطيس تكه تكه شده
پياده سازي استراتژي كنترل مستقيم گشتاورتوسط مبدل ماتريسي براي يك سيستم تبديل انرژي بادي باژنراتور سنكرون آهنرباي دائم PMSG
بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان ها بااستفاده ازطراحي پايدار
مطالعه و شناسايي رفتارامواج گرمايي دراستان مازندران گامي اساسي درمديريت بهينه عرضه انرژي
بررسي تاثيرات استفاده ازسيستم كنترل هوشمند موتورخانه درساختمان ستادشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان
بدست آوردن بهينه ترين مصالح ساختماني ازديدگاه مبحث 19 مقررات ملي ساختمان باتوجه به دوره بازگشت سرمايه و زمان اجرا
شبيه سازي عددي نشست و پخش ذرات معلق درميان دواستوانه هم مركز
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي درميان دواستوانه هم مركز با نسبت شعاع هاي مختلف
بررسي مصرف مشتركين مخفف و نحوه كنترل مصرف آنها
بررسي عوامل موثربرمصرف انرژي درگروه كشورهاي منتخب
طراحي بهينه پايدارسازي فازي سيستم قدرت بااستفاده ازالگوريتم جستجوي فاخته
سيستم ذخيره سازانرژي تركيبي باتري وابرخازن براي وسايل نقليه الكتريكي و هيبريدي
بررسي عددي تاثير انرژي حرارتي برهندسه و ابعادحوضچه مذاب درجوشكاري فلز آلومينيوم بافرايند GTAW
مديريت انرژي گامي بلند درپيشبرد اهداف استاندارد زيست محيطي ISO14001
بايسته هاي انرژي برق درمناطق كوهستاني ايران باتوجه به درهم تنيدگي معماري فرصتها وتهديدهاي سرمايه گذاري، برنامه ريزي و اجرا
بررسي فناوري پيل هاي سوختي درزمينه انرژيهاي نو و تجديد پذير
بازارجهاني نفت خام بورس نفت ايران
تحليل سوخت مورد نياز ادوات كشاورزي براساس سطح زيركشت و نوع محصول دراستان گلستان
استفاده ازآبگرمكن خورشيدي راهكاري براي كاهش مصرف انرژي درميان اقليم گرگان
بررسي ميزان بهينه گي آسايش انساني به لحاظ زماني ـ مكاني درايوان چهارطرفه خانه هاي سنتي كناره شرقي درياي خزر
استفاده ازسيستم انرژي زمين گرمايي به عنوان منبع پاك انرژي و بررسي اقتصادي آن
طراحي شاخص اقتصادي براي سيستم هايبريد خورشيدي ـ پيل سوختي بامحاسبه هزينه و بهبود قابليت اطمينان به كمك الگوريتم PSO
مطالعه نيروگاه هاي زيست توده و مقايسه اقتصادي آن با سوختهاي فسيلي
مطالعه بهينه سازي مصرف انرژي دريكي ازشهرهاي استان گلستان باجايگزيني چراغ هاي روشنايي معابر با منبع نور LED
نقش توسعه پايدارمعماري و شهرسازي دركاهش ميزان مصرف انرژي
بررسي اقليم و ارزشهاي معماري گرگان و تاثير آن برمديريت مصرف انرژي
ارائه و مقايسه مدلهاي چهارگانه پيش بيني بار24ساعت آينده شبكه برق ايران بالحاظ اثردرجه حرارت
بررسي اثرفناوري هاي نوين درميزان كاهش مصرف انرژي درچندديوار متداول صنعت ساختمان با استفاده ازنرم افزار )HAP(carrier

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید