دسترسی به مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک ۸ مرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت پندار اندیش رهپو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۶۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۰۱۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

گذري بر چارچوب مفهومي حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
شناسايي عوامل موثر بر فعاليت هاي كارآفرينانه در دانشگاه علوم پزشكي مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
روشهاي پياده سازي REP در سازمان
شناسايي و مدلسازي عوامل مؤثر بر مشاركت مشتري در توسعه محصول جديد
بررسي نقش واسطه اي مشتري گرايي و نوآوري در رابطه بين مديريت كيفيت جامع و عملكرد مالي كاركنان اداره بيمه سلامت استان گلستان
نقش هاي نوين مديريت منابع انساني در قبال كاركنان دانش محور
شناسايي و اولويت بندي عوامل حياتي مزيت رقابتي با رويكرد تلفيقي FAHP &FVIKOR كارخانه سيمان فيروزاباد فارس
مطالعه اثربخشي تيمهاي كاري و عوامل تاثير گذار بر آن در سازمان حسابرسي استان مازندران
بررسي رابطه بين مؤلفه هاي مديريت دانش و كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك در شعب بانك كشاورزي شهر كرمان
روش هاي انتقال تكنولوژي در صنعت خودروسازي ايران
تحليلي بر شاخصهاي بازار كار در ايران طي سالهاي 1384 1392
بازاريابي سياسي و بررسي رويكرد كاربردي آن در انتخابات
ارتقاء سلامت و نظارت بانكي در راستاي تامين ثبات مالي مطالعه موردي بحران مالي اروپا و مالزي
اهميت ترانزيت كا و سهم ترانزيتي مناطق ويژه ايران
معرفي و بررسي مدل هاي مديريت ريسك استراتژيك
سنجش سلامت سازماني در سازمان امور مالياتي مطالعه ي موردي: شهرستان ساري
كاهش مقاومت در برابر تغيير سازماني با استفاده از سرمايه اجتماعي
ارائه مدلي از تاثير هوشمندي استراتژيك در جهت چابك سازي سازمان ها
بررسي وضعيت استقرارمديريت دانش درسازمان هاي خدمات مالي مطالعه موردي: بانك قرض الحسنه مهرايران تبريز
رتبهبندي عوامل مؤثر بر تعديل كارگران در صنايع، با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي مورد مطالعه: شهركهاي صنعتي استان يزد
بررسي رابطه بين توليد ناخالص داخلي و شدت انرژي در ايران با استفاده از عليت تودا ياماموتو
ارزيابي عملكرد فرايندهاي حوزه خدمات شهري با استفاده از تاپسيس و ديمتل
تبيين رابطه مديريت انتقال تكنولوژي بركيفيت زندگي دبيران مقطع متوسطه بيضا
تاثير مديريت فناوري اطلاعات بر خلاقيت و نوآوري در يادگيري سيستم آموزش و پرورش
به كارگيري روش ارزش در معرض خطر شرطي CVaR در گزينش پرتفوي بهينه ي بورس كالا ي كشاورزي ايران
پيش بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاه هاي شيراز بر اساس سرمايه روانشناختي و منبع كنترل
تاثير قيمت نفت بر قيمت تمام شده پول در بانك مطالعه موردي: بانك سپه
حاكميت شركتي و ارزش معاملات سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
تبيين برخي عوامل موثر بر هزينه هاي نمايندگي با تاكيد بر نسبت گردش دارايي ها
مروري نظري بر صحت پيش بيني سودتوسط مديريت با تغيير مديرعامل شركت
بررسي عوامل افزايش اعتماد در تجارت الكترونيك
تئوري محدوديت ومديريت آن
نقش رهبري انتقالي در بهره وري سازمان
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار موفقيتآميز مديريت ارتباط با مشتريCRM مطالعه اي بر شركت خودرو سازي سايپا شهر مشهد
ارزشگذاري اقتصادي تفرجگاههاي طبيعي با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط مطالعه موردي منطقهي ريجاب در استان كرمانشاه
اهميت كارآفريني در سازمانهاي دولتي
مفهوم قابليت مقايسه حسابداري
بررسي ارتباط بين قابليت مقايسه حسابداري با پيامدهاي تلاش حسابرس در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين قابليت مقايسه حسابداري با پيامدهاي حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
اصول وبنيان هاي كاربرد مديريت استراتژيك با تاكيد بر نقش پيش بيني
بررسي رابطه مسئوليت اجتماعي سازمان با رفتار خريد مصرف كنندگان شهر ايلام
بررسي اثرات اقتصادي، زيرساختي و نهادي بر گسترش تجارت الكترونيك در كشورهاي عضو منطقه منا
برآورد تابع تقاضاي برق در بخش خانگي ايران با استفاده از مدل خود رگرسيونVAR برداري مطالعه موردي شهر تهران
بازار ثانويه اوراق بهادار اسلامي، ابزاري براي گسترش و تعميق بازارهاي مالي
مروري نظري بر تاثير تجديد ارائه صورتهاي مالي بر رشد شركتها
اولويت بندي شاخصهاي زنجيره تأمين سبز با استفاده از روش DEMATEL:شركت پتروشيمي پرديس
تاثير رفتارهاي ضد شهروندي سازماني بر عملكرد سازماني دانشگاههاي دولتي مورد مطالعه: دانشگاه يزد
تحليل موقعيت هاي گردشگري و تدوين استراتژي هاي مناسب در مناطق روستائي استان مازندران از ديدگاه گردشگران مطالعه موردي روستاهاي شهرستان جويبار
بررسي نقش توزيع نابرابري درآمد بر روي شاخص هاي سلامت
بررسي توزيع نابرابري درآمد بر روي شاخص هاي سلامت در ايران
بررسي اثرات نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي
بررسي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي مطالعه موردي كشورهاي آسيايي
كنكاشي پيرامون نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي با تأكيد بر كشورهاي آسيايي
انتخاب استراتژي مديريت دانش با استفاده از تركيب روش هاي ANPوDEMATEL
اجتهاد در انديشه امام خميني
بررسي نقش دانش حسابداري وحسابرسي دراقتصادمقاومتي
بررسي الگوهاي تصميم گيري در مديريت ريسك منابع سازماني با استفاده از تكنيك هاي چند معياره : شركت برق منطقه اي خوزستان
بانكداري الكترونيكي و نقش آن در جذب منابع مالي
نقش خدمات نوين الكترونيكي اينترنت بانك، همراه بانك، تلفن بانك در جذب منابع مالي بانك ملي استان فارس طي سالهاي 1381الي1390
نقش دستگاههاي كارت خوان Pos, Pc-Pos, ATM در جذب منابع مالي بانك ملي استان فارس طي سالهاي 1381الي 1390
نقش سامانههاي الكترونيكي در جذب منابع مالي بانك ملي استان فارس طي سالهاي1381الي1390
مدل سازي براي برنامه ريزي نيروي انساني در سازمان با ساختار پويا
بررسي رابطه بين مانده وجه نقد و عملكرد شركت
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري حوزه مشكلات سازماني مورد مطالعه سازمان آموزش و پرورش ناحيه 2 استان اصفهان
شناسايي و اولويت بندي عوامل موفقيت هوشمندي رقابتي با استفاده ازTOPSISگروهي فازي
برسي رابطه مديريت استراتژيك باتوفيق در توليد پالايشگاه استان مركزي با بهرگيري ماتريس انسف
برند و برندسازي با تاكيد بر بازار ايران
فاصله انتظارات حسابرسي، چالشي براي خصوصي سازي
بررسي ارتباط بين نهادينگي تفكر استراتژيك در منابع انساني سازمان با توسعه ي سلامت سازماني و تبيين چگونگي و نقش اين ارتباط با روند تغيير فرهنگ سازمان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید