دانلود مقالات سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۷عنوان مقاله تخصصی شامل۱۱۷۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار

كامپوزيت چوب- پلاستيك و ويژگي هاي كاربردي آن در طراحي نوين ساختمان
چگونگي مهارانرژي خورشيدي براي مصرف درصنعت و ساختمان IRANEBO-18-1122
باززنده سازي هويت فضاهاي زيرزميني در معماري بومي ايران نمونه موردي استان اصفهان
بررسي نحوه كاربرد عناصرطبيعت درطراحي معماري بومي مناطق گرم و خشك ايران
مقايسه تاثيرفشردگي حجم و ميزان دريافت نورخورشيد ازسطوح دربهينه سازي مصرف انرژي درساختمان
بكارگيري بازيافت پلي اتيلن ترفتالات درتوليد مصالح ساختماني سبك و عايق حرارتي به منظور بهينه سازي مصرف انرژي
بوسكو ورتيكاله؛ جنگل سبز عمودي
عايق كاري حرارتي بامهاي مسطح ساختمان هاي موجود باسامانه بام وارونه
سيستم هوشمندتقسيم شارژ مجتمع هاي مسكوني و تاثيرآن برمديريت مصرف آب و انرژي
تدوين تقويم گردشگري استان يزد با تأكيد بر اكوتوريسم بيابان
محاسبه شاخص اقليمي در شهر اصفهان
بررسي عوامل موثردركاهش مصرف انرژي برودتي ساختمانهاي مسكوني با استفاده ازشبيه سازي عددي
كاربرد اصول مهندسي ترموديناميك انتقال حرارت و سسيتم هاي سيال درطراحي ساختمان سبز Application of Engineering Principals in Green Building )(designing)
نقش رشته شهرسازي درجلوگيري ازتغيير اقليم شهرهاي بزرگ نمونه موردي شهراصفهان
بررسي خواص مكانيكي بتن حاوي ذرات لاستيك ضايعاتي درراستاي توسعه پايدار
THE TRANSFORMATION OF ANATOLIAN RURAL HOUSING IN MODERNIZATION PROCESS IN THE CONTEX OF CULTURAL CONTINUITY
LEARNING FROM SWEDEN/Eco-City, Malmö
بررسي سيستم مديريت هوشمند ساختمان
Cool Roofs, a Solution to Reduce the Effects of Heat Islands
سيستم مديريت انرژي EnMS بر مبناي سيستم مديريت ساختمان BMS
خانه سبز با رويكرد صرفه جويي در مصرف انرژي
بررسي اثرات هدفمند سازي يارانه ها بر اندازه تقاضاي انرژيهاي تجديدپذيرمطالعه موردي: كشور ايران
اثر مصالح جدارهي بيروني ساختمان بر مصرف انرژي (نمونهي موردي يزد)
پيوند تكنولوژي و عوامل طبيعي در ساختمان براي تامين آسايش (با تاكيد بر انرژي خورشيدي)
معماري همساز با اقليم شهر آباده
ارايه راهكارهاي طراحي ساختمان سبز مطابق با شرايط اقليمي
تبيين جايگاه انرژيهاي تجديد پذير در طراحي و مديريت بهينه اماكن عمومي در ايران
نقشه راه انرژي زمين گرمايي(برق و حرارت) براي ساختمان تا سال 2050
راهكارهاي سرمايش ايستا (تهويه طبيعي ) درطراحي معماري وبررسي موردي ،ازنمونه كارهاي نورمن فاستر
بررسي آزمايشگاهي دمايديوارههاي شومينه با هندسه منحني شكل و بهينهسازي عملكرد آن
طراحي نرمافزار شبيهساز و محاسبهگر ميزان مصرف انرژي در ساختمانهاي اداري و مسكوني با هدف ترويج فرهنگ مديريت مصرف انرژي
نقش معماري بومي در حفظ انرژي ساختمانهاي اقليم معتدل و مرطوب
تدوين شاخص هاي مرفولوژيكي شهر با محوريت بهره وري مصرف سوخت ساختمان،گامي به سوي طراحي شهري انرژي كارا
انرژي هاي تجديد پذيرو كاربرد آن در عرصه معماري ساختمان در راستاي صرفه جويي مصرف انرژي و دستيابي به معماري پايدار و اقتصاد مقاومتي
ساختار هوشمند بهينه سازي مصرف برق در منازل
ارايه برنامه مدون جهت گسترش استفاده ازآبگرمكن هاي خورشيدي وكاهش هزينه هاي زيست محيطي واجتماعي ناشي ازمصارف گاز طبيعي دربخش تامين آبگرم بهداشتي خانگي
بررسي تجربي و فني سيستمهاي آبگرمكن خورشيدي در منازل مسكوني
تعيين زاويه بهينه پنل هاي فتوولتائيكدر ساختمان بر ميزان تابش دريافتي ازخورشيد (مطالعه موردي: شهر رشت)
نقش دولت در توسعهي انرژي هاي تجديد پذير
گام هاي استوار سيستم هاي CPV و PVT در مسير استفاده حداكثري از انرژي خورشيدي با محوريت استفاده از انرژي هاي تجديدپذير با كاربرد عملي در ساختمان
توسعه پايدار شهرها با رويكرد كاهش مصرف انرژي بر مبناي استفاده از ويژگيهاي اقليمي منطقه اي
ارزيابي رعايت مسائل زيست محيطي در پروژههاي عمراني با رويكرد توسعه پايدار
مديريت و بهره وري از انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان IEBO2015
بررسي راهكارهاي بهينهسازي انرژي مصرفي جهت خنكسازي اتاقهاي مركز داده (Data Center)ساختمانهاي تجاري-اداري
ارزيابي منابع انرژي تجديدپذير محلي گوناگون مبتني برGIS (نمونه موردي: ناحيه شيگو از جنوب غربي تايوان)
تاثيرات سايه درختان بر روي مصرف انرژي ساختمان ها
بررسي، تحليل و مقايسه تطبيقي استاندارهاي سه گانه مديريت انرژي ISO و 50001 EN16001 ،ANSI/MSE2000
بررسي تحليلي الگوي سكونت در يك بناي بومي در منطقه گرم و خشك بر در سازگاري با شرايط اقليمي
كاربرد مصالح تغييرفاز دهنده در كاهش ميزان مصرف انرژي ساختمان
بررسي و اندازه گيري تاثير استفاده از شيشه هوشمند ترموكروميك دركاهش ميزان مصرف انرژي ساختمان ها (نمونه موردي: تحليل عملكرد حرارتي بناي افلاك نماي پارك آبوآتش تهران)
بازيافت آب خاكستري جهت كاهش مصرف آب هاي قابل شرب
الزامات و منافع حاصل ازاجراي برنامههاي مديريت انرژي سمت تقاضا (Demand Side Management)
نقش معماري در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
بررسي و عملكرد فرآيندهاي توليد انواع انرژي از زيست توده به عنوان يك حامل انرژي پاك و تجديد پذير
زيست توده، راهكاري سبز
فصلي نوين در ساختمان هاي سبز با قالب عايق ماندگار
بررسي كنترل مصرف دما و انرژي در ساختمان
ارزيابي نقش مهندسان ناظر و طراح در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان در راستاي اجراي مقررات ملي ساختمان
اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان ها با تكيه بر نقش موثر حوزه شهرسازي
بررسي معماري پايدار به منظور اصلاح الگوي مصرف انرژي در ابنيه مصنوع
بهينه سازي مصرف انرژي در حوزه معماري كشور به منظور ارائه راه كارهاي طراحي ساختمان سبز
انرژي تجديدپذير و قابل نگهداري پتانسيل هاي انرژي خورشيدي در ايران
بررسي تهويه طبيعي يك طرفه در ساختمان و نيروهاي محرك در برقراري جريان هوا در تهويه يك طرفه
برنامه نويسي محاسبات سيستم هاي انتقال سيالات تراكم ناپذير جهت بهينه سازي طراحي و تسريع در تحليل سيستم هاي پيچيده
ارزيابي مقداري و كيفي پوشش هاي گياهي در جهت بهبود كيفت هوا و شرايط آسايش عابرين در خيابان ها
سيستم مديريت هوشمند ساختمان BMS
بهينه سازي مصرف انرژي با فناوري هاي نوين و پيشرفته در طراحي مسكوني پايدار
بررسي تأثير عوامل مؤثر در طراحي معماري خانه هاي سبز
مصرف بهينه انرژي خورشيد در طراحي مسكوني پايدار
هوشمندسازي موتورخانه گامي موثر در بهينه سازي مصرف انرژي
راهبردهاي اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي با استفاده از شاخص هاي اقليمي در ساختمان (مطالعه موردي شهرستان قروه)
مطالعه تاثير باد بر شكل گيري خانه هاي ياسه چاي
افزايش بهره وري انرژي خورشيدي در مدارس تبريز با استفاده از رديابهاي خورشيدي دومحوره با حركت متناوب
بررسي عددي جابهجايي تركيبي در يك نماي دو جداره در مناطق آب و هوايي خشك
امكان سنجي كاربرد منابع تجديد پذير دريايي در حاشيه ساحلي جزيره قشم
بهينه سازي سيستم فتوولتائيكي با پانلهاي خورشيدي گاليوم-آرسنايد براي استفاده در ساختمانهاي كم انرژي و انرژي صفر
مقايسه فني و اقتصادي لامپهاي CFL و LED
بررسي عملكرد انواع ديوار ترومب و راهكارهايي براي همسازي آن با اقليمهاي ايران
ساخت و ساز سبز؛ سيستم ها، موانع و مزايا
ارزيابي تاثير پوشش گياهي بام سبز بر صرفه جويي انرژي ساختمان در دو اقليم تهران و تبريز
بررسي اقليم ، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي با رويكرد توسعه پايدار
اصلاح مصرف انرژي در صنعت ساختمان با رويكرد بهينه سازي سيستم هاي روشنايي
بررسي اثر ردپاي محيطي1 در ساختمان هاي صفر انرژي ( نمونه موردي : مجموعه مسكوني صفر انرژي بدينگتون در انگلستان )
تأثيرات وجودي اسلام بر پايداري و تعاملات زيست محيطي
نقشانرژي هاي تجديد پذير در طراحي بهينه ساختمان و كاهش الاينده هاي زيست محيطي
نقش توسعه پايدار درمديريت واقتصاد انرژي
Techno-Economic Comparison of Central and Separated Heating-Cooling for High Rise Residential Building
نقش تمهيدات شهرسازي در كاهش مصرف انرژي در شهرهاي سردسير
تحليل استفاده از سيستم برق خورشيدي براي ساختمان اداري در استان آذربايجان شرقي
بهينهسازي اقليمي فضاهاي تابستان نشين در دانشكده هنر و معماري يزد نمونه مورد مطالعه: آتليه پنج دري حياط لاريها
سيستم جمع آوري آب باران
استفاده از انرژي خورشيدي و مصالح هوشمند در معماري
بررسي نحوه ي طراحي ابعاد مناسب پنجره با رويكرد ايجاد شرايط آسايش در ساختمان مسكوني
سامانه مديريت انرژي ساختمان BE MS گامي عملي در تحقق توسعه پايدار
تحليل و دستيابي به اصول طراحي اقليمي شهر قم با رويكرد پايدار
بهينه سازي نور روز و جريان انرژي در جدارههاي نورگير در فرآيند طراحي يك ساختمان(نمونه موردي: مجموعه آپاتماني در اصفهان) IEBO2015
تأثيرات رنگ و نور در ميزان جذب توريسم در اماكن اقامتي و هتلها
بهينه سازي سيستم تركيبي بادي و خورشيدي جهت تامين انرژي الكتريكي روشنايي معابر با استفاده از نرم افزارHOMER بصورت مطالعه موردي در شهر يزد)
صرفه جويي در مصرف انرژي با استفاده از سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان BMS
ساختمان انرژي صفر رويكردي بر بهينه سازي مصرف انرژي
كاربرد تكنولوژي نانو جهت صرفه جوئي انرژي در صنعت ساختمان
نقش معماري در طراحي بهينه از نظر صرفه جويي درمصرف انرژي و كاهش آلاينده زيست محيطي
تاسيسات بهداشتي با بهرهوري بالاي مصرف آب در ساختمان مسكوني و مقايسه ميزان صرفهجويي نسبت به تجهيزات بهداشتي معمول
واكاوي پوشش گنبدي سقف هاي بناهاي سنتي ايران از منظر نيارش، خودبسندگي،پرهيز از بيهودگي مرحوم پيرنيا
بررسي رفتار حرارتي نماهاي دوپوسته در نمونه موردي مدلسازي شده در دانشگاه موچن آلمان
بررسي بهينه ترين عايق هاي حرارتي نانوكامپوزيتي ايروژل نانسولت و نانوگچ با روش بهينه سازي الگوريتم ژنتيك و الگوريتم رقابت استعماري با نرم افزارMATLAB
ارزيابي و بهره گيري از نور خورشيد از طريق لولههاي نوري خورشيدي SLP در جهت بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي در ساختمانها
بهينه سازي مصرف انرژي و ارتقاء كيفي بهره وري تاسيسات
بررسي عملكرد مبدلهاي صفحهاي و تاثير آنها در مصرف انرژي
مروري بر روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي و رسيدن به توسعه پايدار
ارزيابي اقتصادي استفاده از سيستم فتوولتائيك در نماي ساختمان در استان مازندران
طراحي و ساخت نوع بومي سيستم مديريت مصرف انرژي با قابليت كنترل درايوهاي صنعتي به وسيلهي delta-Plc در Protocol-ModBus Rs-485
طبقه بندي انواع فن آوريهاي پوسته هاي ساختماني بر اساس كاركرد حرارتي در جهت افزايش كارايي وكاهش مصرف انرژي
كاهش مصرف انرژي و اثرات زيست محيطي با استفاده از سيستم ديوارهاي سبك LP
انرژيهاي تجديدپذير در ساختمان سبز
طراحي ساختمان ها با تمركز بر معماري داخلي در راستاي رعايت اصول پايداري انرژي
چرا سبز بسازيم؟!!!

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید