انتشار همایش مجموعه مقالات دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ توسط پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۵۸۴عنوان مقاله تخصصی شامل۶۱۱۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

تغييرات الگوي متيلاسيون در نشانگر MSAP
آناليز حساسيت و بررسي بازه زمان اندازه گيري در برآورد تبخير – تعرق مرجع
بررسي تحليلهاي GIS مطالعات زيست محيطي با بكارگيري الگوريتم پيشرفته هوش مصنوعي
بررسي قابليت اكولوژيك كاربري زراعت آبي با استفاده از GIS (مطالعه موردي: حوضه نازلوچاي شهرستان اروميه)
بررسي پتانسيلهاي تالاب آق گل شهرستان ماكو استان آذربايجان غربي
بررسي پتانسيلهاي بورالان شهرستان ماكو در استان آذربايجان غربي
بررسي خسارتهاي زيست محيطي عمليات قطع و خروج درختان و تأثير آب بر توده سرپا به منظور حفظ توسعه پايدار جنگل
اندازه گيري و شبيه سازي ارتوفسفات PO4 در مخزن سد استقلال ميناب با استفاده از مدل HEC-5Q
ارزيابي اثرات كود زيستي نيتروكسين و نسبتهاي مختلف كود بيوسوپرجاذب و كود دامي بر خصوصيات ريخت شناسي وتلاش بازآوري گياه ماش
بررسي كاربرد مقادير مختلف كود دامي، بيوسوپرجاذب و كود زيستي نتيوركسين و برعملكرد دانه و خصوصيات كيفي گياه ماش
بررسي كاربرد زيستي نيتروكسين و مقادير مختلف كود بيوسوپر جاذب و كود دامي برعملكرد دانه و اجزاي عملكرد گياه ماش
Potato growth and larval abundance of Agrotis Spp.under different drip irrigation regimes
اثر تركيبات گياهي و نانوذرات نقره بر ماندگاري ليمو رقم ليسبون
افزايش ماندگاري چند رقم پرتقال (محلي، والنسيا و خوني) با كاربرد نانوذرت نقره
مقايسه علف كشهاي پيش وپس رويشي بر كنترل علف هرز تاج خروس ريشه قرمز در مزارع سيب زميني
بررسي صفات مختلف رشدي ارقام مختلف خيار (Cucumis sativus) در شرايط كشت بافت
بررسي تأثير كودهاي دامي و شيميايي بر روي برخي صفات كمي و كيفي سيب زميني رقم آگريا
اندازه گيري ميزان تجمع عنصر كادميوم و بررسي فعاليت انزيم كاتالاز بر روي اندام هاي ريشه و برگ گياه آفتابگردان در خاكهاي آلوده به عنصر سنگين كادميوم
بررسي مولكولي پاسخهاي گياهان به تنش شوري
ارزيابي اثرات زيست محيطي از زنجيره توليد تخم مرغ با استفاده از ارزيابي چرخه حيات
اثر تغذيه كاربري جوامع مرتعي به كاربري زراعي و باغي بر وزن مخصوص ظاهري خاك
بررسي سطح بيان ژن PRI در گياه توتون تيمار شده با ساليسيليك اسيد در برابر آلودگي باكترياييPseudomonas syringae pv.tabaci
بررسي اثر ساليسيليك اسيد در مقاومت گياه توتون در برابر بيماري آتشك توتون
بيان موقت آپتامر YPASYMQ جهت كاهش علايم بيماريزايي شانكر مركبات
تأثير كشاورزي بر وضعيت آب زيرزميني شمال غرب استان خراسان جنوبي
بررسي مولكولي پاسخهاي گياهان به تنش شوري
متيلاسيون DNA: نقش اپي ژنتيك در تكامل گياهان
فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت در مواجهه با تنش شوري در گياهان
تأثير پلي آمين ها بر عملكرد و اجزاء عملكرددر گياه گلرنگ Carthamus tinctorius L تحت تنش خشكي
بررسي مدل DPSIR بر اكوسيستم درياچه اروميه
بررسي اثرات تنش خشكي و راه هاي مقابله با آن
كشت مخلوط با بقولات راهكاري پايدار براي توليد گياهان دارويي
بيابان زايي و تأثير ريزگردها بر اقليم
آتش سوزي جنگلها و راه هاي مديريت آن
انرژي زمين گرمايي و كاربرد آن
اثرات تغذيه اي يونوفر لازالوسيد در گوساله هلشتاين و نقش آن در ايجاد امنيت غذايي
بررسي تعادل بين دام و مرتع در راستاي كاهش تنشهاي زيستي وغير زيستي
حفظ پايداري دام و مرتع با تاكيد بر توسعه پايدار منابع طبيعي
ارزيابي اثر فاضلاب تصفيه شده شهري بر نسبت جذب سديم در خاك
ارزيابي اثر فاضلاب تصفيه شده شهري بر تغييرات اسيديته در خاك مناطق خشك مطالعه موردي: تصفيه خانه شهر يزد
تأثير بسترهاي كاشف مختلف بر خصوصيات رويشي و زايشي گياه زينتي بنفشه آفريقايي (Sainthpolia ionantha cv. Trailing Pink) رقم Trailing Pink در شرايط گلخانه اي
بررسي اثر تاريخ كشت بر عملكرد واجزاي عملكرد توده هاي زيره سبز Cuminum cyminum L در شرايط اقليمي جنوب تهران
عنوان مقاله بررسي اثر مواد افزودني (مويانها) بر كاراييي علفكشهاي ذرت در شرايط محيطي خوزستان
تجزيه عاملي صفات مهم گندم تحت شرايط ديم
سيستم نرم افزاري برنامه ريزي منابع توليدي در بهره برداري هاي كشاورزي
تأثير سوپر جاذب، كود دامي و دور آبياري بر خصوصيات مورفولوژيكي شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L.)
تأثير سوپر جاذب، كود دامي بر توليد سانس شمعداني معطر در شرايط كم آبياري
بررسي تأثير سوپر جاذب و كود دامي بر عملكرد رويشي شمعداني معطر در شرايط كم آبياري
تأثير تاريخ كاشت و منابع مختلف كودي بر عملكرد علوفه تاج خروس (Amaranthus hypochondriacus)
برهم كنشهاي بين گونه اي دشمنان طبيعي و مقاومت گياه مي زبان
مكانيسم هاي (فاكتوراي اكولوژيكي) تغذيه دهنده جمعيت هاي حشرات
ارزيابي روشهاي مختلف برآورد بار معلق رسوب آبخيز دركش (مطالعه موردي حوزه آبخيز دركش استان خراسان شمالي)
اهميت مطالعه سيليسيم در تحمل به شوري گياهان
اثرات ذغال زيستي (بيوچار) بر خصوصيات فيزيك و شيميايي و بيولوژي خاك و رشد و نمو گياهان
معرفي حشرات بذرخار لگومهاي مرتعي در استان اذربايجان شرقي
تأثير نماتاهاي بيمارگر حشرات روي سرخرطومي ميوه خوار بلوط Curculio glandium Col., Curculionidae در شرايط صحرايي
بررسي اثر آلودگي نفتي بر روي اكوسيستم خاك بيابان
بررسي مورفولوژيكي تنشهاي غيرزيستي بر ژن شبه هموميوسين – 3 در گياه آرابيدوپسيس تاليانا
بررسي مقايسه روشهاي كشاورزي حفاظتي با شيوه رايج و تأثير آن بر عملكرد واجزاي عملكرد گندم در منطقه كوهين
بررسي اثرات مصرف كود ورمي كمپوست و روشهاي خاك ورزي بر عملكرد گندم ديم
مقايسه عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام نخود زراعي در شرايط ديم
مقايسه ارقام پيشرفته عدس (Lens culinaris. L) از نظر عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيكي در زراعت ديم
ارزيابي ارقام وارداتي پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طريق آزمون مقدماتي عملكرد و تحليل همبستگي ساده صفات كمي و كيفي
بررسي چندمتغيره خصوصيات كمي و كيفي ارقام وارداتي پنبه ( Gossypium hirsutum L.)
بررسي عملكرد اقتصادي محصول گندم ديم در روشهاي كشت حفاظتي در مقايسه با شيوه رايج كشت در منطقه كوهين
بررسي اقتصاد اثرات مصرف كود ورمي كمپوست و روشهاي خاك ورزي بر عملكرد گندم ديم
تجزيه ضرايب مسير گام به گام با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اكسل
چشم انداز كشاورزي تلفيقي در مركز تحقيقات حفاظت خاك، آب و محصولات ديم كوهين (دانشگاه تهران)
بررسي تغييرات زماني بارش در استان همدان با استفاده از مدلهاي آماري و شبكه عصبي مصنوعي
بررسي تغييرپذيري فصل يخبندان در استان همدان
بررسي وضعيت برنامه درسي آموزشي محيط زيست دوره ابتدايي ايران در سند تحول بنيادين و برنامه در سي ملي جمهوري اسلاي ايران و ارائه راهكار مناسب جهت اجراي آموزش محيط زيست
واكنش جوانه زني و ويگور بذر خار مريم به پرايمينگ با ساليسيليك اسيد تحت تنش شوري
مطالعه اثرات تلقيح توأم بذر لوبيا قرمز Phaseolus vulgaris با ريزوبيوم و باكتري هاي محرك رشد گياه PGPR بر كارآيي عملكرد ماده خشك و دانه
اثرات همزيستي قارچ ميكوريزا با گياهان
بررسي اثرات قارچهاي ميكوريزا در مقابله با تنش ها و عملكرد گياهان
تأثير كود نيتروژن بر گياهان
زيست پالايي و گياه پالايي در مناطق آلوده
آبياري با استفاده از آبهاي نامتعارف در كشاورزي
بررسي اثر محلول پاشي كود نيتروژن بر عملكرد برنج به منظور كاهش مصرف و تلفات كود نيتروژن در شرايط آب و هوايي اهواز
بررسي اثر دگرآسيبي يونجه بر روي برخي صفات جوانه زني علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)
بررسي بهره گيري كشاورزان از شيوه هاي كشاورزي زيست محيطي و تأثير آن بر پايداري محيط زيست
بررسي اثر دوگونه قارچ ميكوريزا بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي گياه شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش شوري
اثر دو گونه قارچ ميكوريزا بر عملكرد و ميزان اسانس شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش شوري
اثر دو گونه قارچ ميكوريزا بر تعداد و مساحت برگ گياه شمعداني معطر تحت تنش شوري ناشي از كلريد سديم
بررسي تغيير رنگيزه هاي فتوسنتزي درختان بيد و چنار تحت تأثير آلودگي هواي شهر تهران
اثر آلودگي هواي شهر تهران بر تغييرات بيوشيميايي گياه خرزهره و سرو نقره اي
تعيين مناسبترين محيط براي توليد ريز غده (ميكروتيوبر) سيب زميني به روش كشت بافت
بررسي ميزان جذبزايلن از بخارات بنزين توسط نانولوله هاي كربني
ارزيابي سميت گياهي فلزات سنگين بر جوانه زني بذرتلخه(Acroptilon repence)
ارزيابي پتانسيل پالايش زيستي خاك الوده به كادميوم توسط تاج ريزي سياه (Solanum nigrum) و خرفه (portulaca oleracea)
مطالعه ژئوشيمي فلزات سنگين در رسوبات بستر مانگرو، منطقه بندر خمير (باختر بندرعباس)
پراكنش گونه ي گيلاسوحشي در جنگل هاي شمال ايران (مطالعه موردي: سري 10 جنگل لاليس – گلبند)
بررسي ميزان تخريب مسيرهاي چوبكشي در شيبهاي مختلف توسط تراكتور چرخ زنجيري زتور (مطالعه موردي: سري 7 جنگل نيرنگ)
ارتباط بين حضور گونه ي شمشاد با خاك رويشگاه در جنگل هاي شمال ايران (مطاله موردي: جنگلهاي عباس آباد)
مروري كوتاه بر مديريت پسماندهاي خطرناك در واحدهاي صنعتي
مطالعه تغييرات آنزيم پراكسيداز و پروتئين كل در ريز نمونه سيب پايه هاي MM106, MM111 تيمار شده با نيتريك اكسيد در شرايط درون شيشه اي
اثر سديم نيتروپروسايد SNP روي پرآوري ريزنمونه هاي پايه سيب MM111 در شرايط درون شيشه اي
بادبردگي در سمپاش ها و بررسي اثر شرايط جوي بر ميزان بادبردگي
بازيافت ضايعات پودر لاستيك بااستفاده از قارچ سفيد عامل پوسيدگي
ارزيابي عملكرد هيبريدهاي آفتابگردان در كشت بهاره و تابستان
بررسي اثر روشهاي خاك ورزي، الگوي كاشت و مديريت بقايا بر كارايي مصرف آب در توليد ذرت علوفه اي باهدف ترويج (مطالعه موردي: استان مازندران)
Deriving Crop Production Functions to Estimate Wheat VirtualWater and Irrigation Water Price
برآورد توزيع مكاني بارش سالانه استان خوزستان بااستفاده از روشهاي زمين آمار
تعيين وضعيت آلودگي هوا در شركت سنگ آهن مركزي ايران، بافق/ تابستاان 92
بررسي اثرات بلندمدت و كوتاه مدت تغيير اقليم بر توليد جو
بررسي اثرات اقليمي بارش و دما بر عملكرد پنبه آبي به روش پنل پويا
تأثير مقايسه اي روشهاي مختلف پخت (سرخ كردن، كبابي روي زغال، ماكروويو) بر شاخصهاي شيميايي و حسي ماهي سفيد ( Rutilus kutum ) و قزل آلاي رنگين كمان پرورشي ( oncorhynchus mykiss)
بررسي نقش پروانه هاي چراي دام در مديريت چرا مراتع (مطاله موردي شهرستان اردستان)
بررسي رابطه فعاليتهاي آموزشي ترويجي بامديريت چرا مراتع (مطالعه موردي شهرستان اردستان)
مطالعه اثر دانه گرده پرتو تابي شده توسط ليزر بر روي خصوصيات ميوه (دانه) پسته
بررسي ميزان روحيه كارآفريني دانشجويان مطالعه موردي دانشگاه زابل
بررسي آت اكولوژي گونه مرتعي Prosopis farcta در مراتع شهرستان هيرمند
بررسي عوامل تأثيرگذار در تخريب منابع طبيعي شهرستان هيرمند
برآورد ظرفيت برد گردشگري كاربري سواركاري پناهگاه حيات وحش ميانكاله
برآورد ظرفيت برد گردشگري كاربري شنا پناهگاه حيات وحش ميانكاله
بهينه سازي مصرف علف كش در راستاي اهداف كشاورزي پايدار و حفظ محيط زيست
بررسي كاربرد زئوليت در كاهش آلودگي محيطي، مصرف اب و هزينه ها در كشاورزي ايران
بررسي تأثير همزمان كشت مخلوط و غلظت كاهش يافته ي علف كش بر عملكر دو رقم سويا در رقابت با علف هرز
كاربرد تكنيكهاي هسته اي در كشاورزي
بررسي مزاياي كشاورزي دقيق (Precision Agriculture) و كاربرد آن
ارزيابي تأثير هورمون اكسين بر خصوصيات كيفي و كمي سيب زميني
نقش دانشگاه فرهنگيان در توسعه پايدار
ارزيابي دقت روشهاي هوشمند (ANFIS,M5) و آناليز حساسيت تبخير – تعرق مرجع روزانه به پارامترهاي هواشناسي (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك طالقان)
تببين امايش مخاطره محور و بررسي مهمترين عوامل آن در پيشگيري از بحرانهاي طبيعي
چارچوب انتخاب سيستماتيك شاخصها جهت تعيين اثرات گردشگري بر خدمات اكوسيستمي
بررسي قابليتهاي ژئومورفولوژي در مطالعات اكولوژيكي و برنامه ريزي هاي محيطي
بررسي سميت تنفسي اسانسهاي گلپر و بادرشبو روي حشرات كامل سوسك چهار نقطه اي حبوبات
امنيت غذايي وتغذيه سالم
بررسي وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني (مطالعه موردي بيمارستان شهداي تجربيش تهران)
كاربرد فناوري نانو در كشاورزي
كمي سازي واكنش رشد گياه برنج به كاربرد باكترهاي بومي حل كننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter sp
تثبيت زيستي نيتروژن در ارقام تجاري لوبيا در منطقه شهر كرد
تخمين غلظت مونوكسيد كربن هواي شهر تهران با استفاده از ساختار اتورگرسيون عصبي فازي
تأثير محلول پاشي اسيد سيتريك و اسيد ماليك بر غلظت اسيد نيكوتينيك، تريگونلين و RWC شنبليله Trigonella foenum-graecum
پيش بيني سرعت سبز شدن جو بهاره رقم كارون بااستفاده از توابع رگرسيوني
كمي سازي اثر دما و طول روز بر سرعت گلدهي جو بهاره رقم نيمروز
كاهش خاك رنگ بر مصرفي در كارخانجات روغن توسط امواج فراصوت
بررسي قابليت انتقال مجدد و قابليت فتوسنتز سنبله و تحمل خشكي در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان
طرحي نرم افزار كاربردي و سايت پشتيبان تخصصي كشاورزي
بررسي جذب يون فلزي نيكل II از آب و پساب صنعتي بر روي نانو ذرات مغناطيس اكسيد اهن اصلاح شده با كربن طبيعي
بهينه سازي تخمين ظرفيت تبادل كاتيوني خاك با استفاده از بعد فركتالي توزيع اندازه ذرات خاك و برنامه ريزي ژنتيك
بررسي اثرات تنش گرمايي بر جوانه زني ارقام اميدبخش نخود در مقايسه باتوده محلي نيشابور
بررسي اثرات تنش خشكي بر جوانه زني ارقام اميدبخش نخود در مقايسه باتوده محلي نيشابوري
بررسي وضعيت آلودگي خاكهاي استان همدان به فلزات سنگين
مدلسازي تبخير و تعرق مرجع با استفاده از مدل تطبيقي نرو فازي و مدل رگرسيون خطي چند متغيره در منطقه اروميه
اثر تنش شوري ومديريت بقاياي گياهي كاه و كلش گندم و يونجه بر غلظت عناصر غذايي محلول خاك
اثر تنش شوري و بقاياي گياهي بر تنفس ميكروبي در خاك تحت كشت جو
اثر تنش شوري ومديريت بقاياي گياهي بر ميزان كلروفيل و شاخص سطح برگ در خاك تحت كشت جو
بررسي تفاوت هاي اقليمي نواحي شهري و روستايي در يك دوره دو ساله در شهر گرگان
آمايش سرزمين و توسعه ي پايدار روستايي (ضرورت، چالشها، و راهكارها)
تبيين ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزي نسبت به مديريت پسماند روستايي، مورد مطالعه شهر اهواز
بررسي اثرات مواد شيميايي مورداستفاده دركشاورزي بر سلامتي انسان
امنيت غذايي براي نسل امروز و نسلهاي آينده
مديريت و بررسي روشهاي كاهش محصولات كشاورزي
Differential response of parent and advanced mutant lines of wheat (Triticumaestivum L. cv. Tabasi) genotypes in antioxidant activity to salinity stress atseedling stage
تأثير نوع، سرعت پيشروي و دفعات عبور تراكتور بر تراكم پذيري خاك وعملكرد محصول سيب زميني در كرمان
نقش نارنجنين بر روي متابوليسم تري هالوز در گياه زراعي نخود تلقيح شده به قارچ آرباسكولار مايكوريزا تحت شرايط تنش شوري
كاربرد صمغ زانتان در توليد محصولات غله اي فاقد گلوتن
بررسي عادات غذايي پلنگ ايراني Panthera pardus saxicolor در منطقه حفاظت شده كوه بافق
بررسي زيست شناسي جوجه آوري و رفتار توليدمثلي چكچك سر سياه Oenanthe alboniger در پناهگاه حيات وحش قميشلو
بررسي همپوشاني رژيم غذايي يوزپلنگ آسيايي و پلنگ ايراني در منطقه حفاظت شده كوه بافق
بررسي ميزان حذف فسفات از محيطهاي آبي توسط بنتونيت اصلاح شده
عامل دار كردن سطحي بنتونيت و كاربرد آن در حذف سولفات از محيطهاي آبي
تاثير بهره برداري دو منظوره و كود سرك روي عملكرد و كيفيت علوفه و دانه غلات دانه ريز
برآورد مولفه هاي بيلان آبي در حوزه باغان بوشهر
بررسي و برآورد جريانهاي زيرزميني حوزه دراگاه هرمزگان با استفاده از مدل SWAT
شناسايي خارپوستان درياي منطقه بين جزر و مدي و عمق 5 متري سواحل شمالي جزيره كيش
اهميت مطالعه تواليهاي تكراري ژنومي به عنان نشانگرهاي ژنتيكي
بررسي فيلوژئوگرافي شوكا(Capreolus capreolus) در اوراسيا
تنوع ژنتيكي شوكا ( Capreolus capreolus) در استانهاي گلستان براساس توالي ژن دي لوپ (D_loop) ميتوكندري
بررسي تأثير آللوپاتيك عصاره آبي برگ گردو (Jaglans regia) بر جوانه زني و رشد گياهچه علف هرز سلمه تره (Chenopodium albuml.)
اصول و روشهاي رديابي خورشيد براي به حداكثر رساندن خروجي سيستمهاي خورشيدي
جداسازي Rahnella victoriana همراه با بيماري خيسي چوب درختان ممرز (Carpinus betulus) در استان مازندران
استفاده از فناوري زيستي بعنوان يك راهكار دوستدار محيط زيست در تغيير خواص سطحي كاني ها جهت فرآوري مواد معدني
شناسايي مورفولوژيكي و مولكولي يك گونه قارچ صدفي بومي ايران و بررسي خواص آنتي اكسيداني آن
كپسوله كردن اسانس اكاليپتوس در ذرات كيتوزان و استفاده از آن به عنوان آفت كش
مديريت محيط زيست، مديريتي هدفمند در توسعه پايدار روستا
بررسي ژنوتيپ هاي گندم از نظر مقاومت به بلايت فوزاريوم سنبله
بررسي اثرات اقتصادي – اجتماعي قبل و پس از بهره برداري سد در شهرستان طالقان
اثر اسانس مرزنجوش در بازدارندگي از رشد و توكسين زايي قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس
الگوي پراكنش خانواده گل مغربي (Onagraceae) در ايران: رويكرد حفاظتي
مورفومتري چندگونه ي جنس Epilobium L.(Onagraceae) تمايز گونه ها و شناسايي يك فرم جديد تاكسونوميكي
الگوي پراكنش گونه هاي جنس Epilobium L. در ايران: رويكرد حفاظتي
شاخصهاي رنگ و سينتيك كاهش رطوبت ژل آلوئه ورا به روش خشك كردن خورشيدي
نگاهي به مديريت حفاظتي تالاب ميقان اراك، چالشها و راهكارها
ارايه برنامه مديريتي مناطق تحت حفاظت استان قم
مقاومت گل داودي به شته بااستفاده از ژن فارنزيل دي فسفات سنتاز
نقش ممانعت كننده پروتئاز اكوستاتين در مقاومت گل داودي به شته
القاء مقاومت به شته در گل داودي با افزايش بيان ممانعت كننده پروتئاز اكوستاتين
افزايش بيان ژن اكوستاتين شقايق دريايي در گل داوودي با هدف افزايش مقاومت به آفات
باززايي درون شيشه زير سياه (Bunium persicum Boiss.) بااستفاده از ريز نمونه هيپوكوتيل
باززايي درون شيشه زير سياه (Bunium persicum Boiss.) بااستفاده از ريز نمونه محور جنيني
تكثير درون شيشه گل رز هيبريد با استفاده از تنظيم كننده هاي رشد گياهي
اثر تنش شوري بر شاخصهاي جوانه زني گياه روغني دان سياه (Guizotia abyssinica Cass)
اثر اسموپرايمينگ بر شاخصهاي جوانه زني سنبل الطيب (Valeriana officinalis L.) تحت تننش خشكي
بررسي ميانگين مقادير ذرات معلق موجود در هواي شورنورآباد (مطالعه بين مهر – اسفند سال 1393)
بررسي تأثير فشار پاشش سوخت بر انتشار آلاينده هيدروكربن HC در موتور ديزل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
كشت مخلوط گل هميشه بهار با ماش به عنوان راهكاري جهت مهار علفهاي هرز و افزايش عملكرد
مقاسيه تطبيقي ت تحليلي شاخصهاي زيست محيطي در تولي محصولات كشاورزي (مورد مطالعه: زير بخش زراعت شهرستان مشهد)
شناسايي و اولويت بندي راهكارهاي توليد محصولات ارگانيك ازديدگاه اعضاي كلينكهاي گياه پزشكي استان آذربايجان شرقي
بررسي نقش سوختهاي حاصل از CO2 و انرژي تجديد پذير در كاهش انتشار CO2
گزينش ژنوتيپهاي عدس مقاوم به بيماري پژمردگي فوزاريومي باعامل Fusarium oxysporum Fusarium oxysporum
ارزيابي مدل Aquacrop تحت شرايط مديريت شوري و رطوبت خاك براي محصول گندم
بررسي اثر روشهاي خاك ورزي و بقاياي بر حفظ رطوبت و وزن مخصوص ظاهري خاك بعد از كاشت
مسئوليت اجتماعي سازمان، استاندارد نوين در نظام آموزش و مديريت محيط زيست
ارزيابي تأثير فعاليتهاي تفرجي بر پايداري اكوسيستمي در جنگل فندقلوي اردبيل
ميزان تخصيص منابع در اندام هاي مختلف گونه درمنه معطر Artemisia fragrans در دامنه جنوب شرقي سبلان
بررسي اثرات آللوپاتي بقاياي كلزا (Brassica napus L.) بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد گياهچه ارقام برنج
سنبل ابي: گياهي زينتي يا گونه اي مهاجم؟
بررسي كنترل شيميايي علفهاي هرز بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا (Brassica napus L.) به عنوان كشت دوم در استان گيلان
الگوي پراكنش زعفران (Crocus L.) در ايران: رويكرد حفاظتي
جايگاه آموزش محيط زيست در برنمه درسي دوره راهنمايي
بررسي اثر سطوح مختلف تنش شوري بر مولف هاي جوانه زني 5 ژنوتيپ كلزا
بررسي تغييرات جنگلهاي حراء پارك ملي دريايي ناي بند در بازه زماني 1975- 2013 با استفاده از شاخص NDVI,IPVI
استفاده از ArcET بعنوان يكي از ابزارهاي ArcGIS درمحاسبه تبخير و تعرق گياه مطالعه موردي: بررسي دشت درودزن
اثر دماي متناوب بر جوانه زني بذر علف هرز مهاجم مزارع سويا استان گلستان: نيلوفر وحشي(Ipomoea spp)
برآورد ضريب خشكي در رابطه با كشت ديم در استان خراسان رضوي
براساس اثرات خاك ورزي و مصرف نيتروژن بر صفات فنولوژي گندم
براساس اثرات خاك ورزي و مصرف نيتروژن برعملكرد و اجزاي دانه گندم
بررسي اثرات مصرف نيتروژن و زمان برداشت علوفه گياه جو (رقم صحرا)
تغييرات صفات فيزيولوژيكي در گياه دارويي استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) در پاسخ به شدت نور و تنش سرما
بررسي اثر سيميت سلولي عصاره گياه Mentha aquatica بر روي رده ي سلول هاي سرطاني MCF-7
پياده سازي مدل خطي بر روي تلفنهاي همراه اندرويدي براي تخمين محتواي كلروفيل برگهاي گياه ذرت
ساخت و طراحي قيچي باغباني برش دهنده و ضدعفوني كننده چهار كاره
شناسايي عوامل موثر در نقصان كيفيت بذر سويا هنگام مراحل مختلف فرآوري
عملكرد ارقام و لاينهاي اميدبخش گندم نان در شرايط تنش شوري
استفاده از شاخصهاي تحمل و حساسيت به تنش جهت شناسايي لاين هاي اميدبخش گندم مقاوم به شوري
مطالعه ايزوترم و سينتيك حذف رنگزاي بازيك بنفش -10 با جاذب نانوذرات بوكسيت
توسعه پايدار اقتصادي و محيط زيست
مدلسازي توليد گونه مرتعي Festuca ovina در مراتع جنوب شرقي سبلان
بررسي تاثير كننده هاي رشد گياهي TDZ و 2,4-D بر توليد كالوس در گياه Anthurium scherzerianum در شرايط In Vitro
بررسي كاربردهاي نانو ذرات در بيوتكنولوژي گياهي
بررسي تأثير كودهاي آلي باقي مانده كمپوست قارچ SMC و ورمي كمپوست در مقايسه با كود شيميايي نيتروژن بر كلونيزاسيون ميكوريزاييو برخي خصوصيات خاك
استفاده تأثير استفاده از كودهاي آلي باقي مانده كمپوست قارچ SMC وورمي كمپوست در مقايسه با كود شيميايي نيتروژن بر برخي خصوصيات رويشي گياه ذرت
بررسي تئوري مقدار – فراواني جهت حفظ شاخصهاي كيفي آب در روزدخانه ها
بررسي رشد اقتصادي بر آلودگي هوا (كاربرد منحني زيست محيطي كوزنتس)
منبع يابي فلزهاي سنگين در اطراف كارخانه سيمان كردستان با كمك تحليل آمار چند متغيره
بررسي تأثير تراكم بوته و كود زيستي هيومستر پرفكت بر توليد ميني تيوبر سيب زميني در شرايط گلخانه اي
بررسي پتانسيل توليدميني تيوبر سيب زميني تحت تأثير تراكم بوته و كود زيستي هيومستر پرفكت
راندمان استفاده از روشهاي مختلف در استخراج حاوي پلي فنل از پوست انار Punica granatum
ارزيابي اثر نوع حلال كاربردي بر كارايي استخراج پلي فنل از پوست خشك انار Punica granatum L.
پنه بندي نياز ابي كشت سيب زميني در استان سمنان با مدل لايسيمتر
بررسي ميزان تأثير آلودگي صوتي بر افراد در شهر ورامين
استفاده از نانوهيدروكسي آپاتيت در فرمولاسيون ساخت فيلمهاي بيونانو كامپوزيت به منظور افزايش مقاومت مكانيكي و زيست تخريب پذيري
ارزيابي روشهاي مختلف درون يابي به منظور تخمين و پهنه بندي متغيرهاي دما در اراضي كشاورزي شهرستان گرگان جهت كشت غلات
بررسي اثر تراكم علف هرز اويارسلام برخصوصيات رشدي در مراحل مختلف رشد برنج
اموزش و بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي
بررسي اثر علفكشهاي لاسو (آلكالر) + آترازين (گزاپريم) و ريمسولفرون (تيتوس) در دو روش سراسر پاشي و نواري پاشي با روشهاي مختلف كنترل بين رديفهاي كاشت بر روي علف هرز اويارسلام و تاج خروس وحشي در مزرعه ذرت رقم 704
برآورد و مقايسه زمان مرگ ومير كامبيوم درختان راش و ممروز با قطرهاي مختلف بر اثر آتش سوزي
انرژي ورودي و خروجي و تعيين شاخصهاي ان در توليد گندم
ارزيابي انرژي ورودي و خروجي در كشت رايج و نيمه مكانيزه برنج منطقه بابل و بابلسر
بررسي اثر آللوپاتيك عصاره آبي جو بر شاخصهاي جوانه زني سه رقم كلزا
مطالعه اثر دگرآسيبي پودر اندام هوايي جو بر رشد گياهچه سه رقم كلزا
گزارش قارچ Nigrospora oryzaeعامل بيماري لكه برگي سورگوم از استان خراسان جنوبي
بررسي تنوع گونه اي پرندگان آبزي و كنار آبزي تالاب بين المللي انزلي
بررسي تأثير تنش خشكي و كود ورمي كمپوست بر ويژگي هاي گياه دارويي اسفرزه
ارزيابي غلظت و خطر غير سرطان زايي آرسنيك آبهاي زيرزميني با استفاده از مدل توزيعي فضايي (نقشه كريجينگ سطحي)
بررسي گونه هاي غالب ميكوريز همراه همراه ريشه زعفران شهرستان هاي بيرجند و سرايان
بررسي اثر PH بر خصوصيات كورم در مزارع زعفران شهرستان بيرجند
تأثير سطوح مختلف فسفر بر رشد رايزو كتونيا سولاني در عدس
اثر فلزات سنگين كادميوم و نيكل بر عملكرد و صفات زراعي گياه دارويي هميشه بهار
اثر محلول پاشي آسكوربيك اسيد، تيامين و ساليسيليك اسيد بر خصوصيات فيزيولوژيكي گياه دارويي آويشن دنايي
مطالعه ارتباط ميان آلاينده هاي شيميايي و مواد غذايي
ارزيابي شاخص تحمل گياهان به مواد شيميايي
كشاورزي دقيق، راهكاري ضروري و مستلزم برنامه ريزي جهت مواجه با شرايط جديد توليد
اكولوژي جمعيتهاي مختلف جنس :stachys lavandulifolia پراكندگي جمعيتها و تغييرات صفات ريختي
انباشت زيرزميني گاز طبيعي UGS در ميدان گازي سراجه: گام نخست، از شناخت ميدان تا اندازه گيري ويژگي هاي سنگ و سيال
انباشت زيرزميني گاز طبيعي UGS در ميدان گازي سراجه: گام دوم، از مدلسازي و شبيه سازي تا سناريو كاركرد ميدان
مخازن انباشتي در فرايندانباشت زيرزميني گاز طبيعي هيدروكربوري UGS: بخش يكم، شناسايي مخازن انباشتي، برتري ها و كاستي ها
مخازن انباشتي در فرايند انباشت زيرزميني گاز طبيعي هيدروكربوري UGS: بخش دوم، شناسايي مخازن در ايران و جهان و همچنين معيارهاي گزينش مخازن به وسيله روش غربالگري
ارزيابي ميزان آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب بين المللي گاو خوني
اثر شوري بر فتوسنتز، ميزان آبسيزيك اسيد و پتانسيل آب در ژنوتيپ هاي متحمل و حساس انگور
پيش بيني دبي اوج لحظه اي و 24 ساعته سيلاب و تحليل فراواني وقوع آن در حوزه ابريز رباط سفيد
بررسي خطر وقوع سيلاب هاي مخرب در سكونتگاه هاي شهري
ميكروبيولوژي كمپوست در زنجيره غذايي خاك
بررسي تأثير شرايط غير اشباع بر ميزان و محتواي نسبي آب برگ برنج در دوره رشد در منطقه خشك و نيمه خشك
بررسي تأثير زئوليت بر ميزان و محتواي نسبي آب برگ برنج در دوره رشد در منطقه خشك و نيمه خشك
بررسي انتقال احداث موج شكن شيب دراز قشم بر مورفولوژي ساحل (از لحاظ انتقال رسوب و هيدروديناميك امواج) با استفاده از نرمافزار Delft3D
افزودن عصاره زيره بر روي خواص آنتي اكسيداني كيك
بررسي تأثير نوع بقايا، مديريت و نيتروژن بر وزن خشك سنبله، و ساقه گندم دوروم در زمان گلدهي و رسيدگي دانه
واگرائي جغرافيايي جمعيتهاي گونه H.oocephalumدر راستاي تغييرات اكولوژيك
بررسي محصولات جانبي دنيترويفيكاسيون آبهاي زيرزميني در استفاده از پوميس به عنوان بستر بيوراكتور
بررسي گياه پايايي خاكهاي آلود به سلنيوم توسط دو گياه وتيور ويونجه
مطالعه تأثير پرايمينگ بذر و تاريخ كشت بر روي تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت
اندازه گيري ومقايسه فلزهاي سنگين موجود در چند نمونه كمپوست توليدي در ايران
معرفي قارچ Cryphonectria Parasitica عامل بيماري سوختگي شاه بلوط در جنگل هيركاني
تنوع مورفولوژيكي جمعيتهاي گونه E.hirsutum از جنس Epilobium
بررسي سرولوژيكي ويروس موزائيك معمولي لوبيا در مزارع استان زنجان و البرز
بررسي دقت داده هاي سنجش از دور در تعيين مقادير ماهانه و فصلي بارش
بررسي علل تخريب جنگل و راه هاي جلوگيري از آن
شناسايي يك گونه جديد قارچ مايكوريزا Arbuscular mycorrhiza) در منطقه ي حفاظت شده مانشت و قلارنگ ايلام
بررسي ميكورمورفولوژي خاكهاي بخشي از فضاي سبز شهر بهارستان
تعريفي جديد از كشاورزي پايدار
اثر كودهاي آلي و شيميايي بر تغييرات ماده خشك در گياه دارويي خرفه (Portulaca oleracea)
الگوسازي آثار دفن پسماند و آلودگي تشعشعي راديواكتيو
ارزيابي آلودگي هواي پالايشگاه نفت و شناسايي نواحي بحران
پوشش گياهي و تأثير آن بر آلودگي هوا
كاركرد نظام آموزشي ترويج كشاورزي در مديريت خشكسالي
واكنش مزرعه اي برخي شاخصهاي آگرونوميك، اجزاي عملكرد و عملكرد كدوي پوست كاغذي (Cucurbita pepo L) به سيستمهاي مختلف كاشت
زراعت و اصلاح نباتات
مطالعه و روابط ميان عملكرد و اجزاي عملكرد در 24 رقم بومي و اصلاح شده برنج ايراني
مكان يابي ژن هاي كنترل كننده عملكرد دانه، طول و عرض برگ پرچم ودر گندم نان تحت شرايط كم آبي و آبياري تكميلي
بررسي تأثير پارامترهاي خشك كردن پلت كمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ RSM
مقايسه عملكرد كمي و كيفي ارقام مختلف سورگوم، ذرت و ارزن تحت تأثير تنش آبي
اثر عصاره هاي هيدروالكي ميوه گياه كهورك بر فاكتورهاي سرم خون در رتهاي ديابتي
تهيه نقشه حاصلخيزي خاك با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS در اراضي كشاورزي شهرستان گرگان
پتانسيل آللوپاتيك برگ زردالو (prunus armeniaca L.) براي مديريت علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)
تأثير گونه مرتعي بادامشك ( Amygdalus scoparia) بر تغيير ميزان مواد آلي خاك زيراشكوب
اثر گياه بادامشك بر ميزان كربن خاك در مراتع استپي
مطالعه توان بازدارندگي باكترهاي اندوفيت گندم علين Gaeumannomyces graminis var tritici قارچ عامل پاخوره گندم
اثر فاكتورهاي محيطي روي جوامع كاهش دهنده نيترات و سرعت دنيتريفيكاسيون از ديدگاه مولكولي
دومين همايش الكترونيكي يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم كشاورزي بررسي تأثير سيل بر تأمين امنيت غذايي در استان گلستان
تاثير كودهاي آلي، زيستي و شيميايي بر عملكرد و پروتئين علوفه ذرت رقم ماكسيما
بررسي اهميت واثرات آموزش مفاهيم محيط زيست به كودكان
نقش ضايعات كشاورزي و افزايش توليد بر آسيب پذيري جوامع روستايي ايران
بررسي اثر محلول پاشي عناصر آهن، روي و كلسيم بر شاخص سطح برگ، ماده خشك گياه و درصد پروتئين دانه ذرت شيرين
ريزازديادي پايه رويشي ميروبالان در محيط درون شيشه
تجزيه خوشه اي صفات زراعي گندم تحت شرايط ديم
اثر روشهاي خاك ورزي و مديريت بقايا بر حفظ رطوبت و وزن مخصوص ظاهري بر بعد از خاك ورزي در كشت ديم
اثر تاريخ كاشت و اندازه بذر بر سرعت سبز شدن بذر باقلا در شرايط مزرعه در گرگان
اثر تاريخ كاشت و اندازه بذر بر ارتفاع بوته،ماده خشك و عملكرد غلاف سبز باقلا در گرگان
ورمي تكنولوژي (فنوري هاي كرم هاي خاكي) فرصتي در جهت نيل به كشاورزي پايدار (مروري)
ارزيابي خواص مكانيكي مواد مركب هيبريد آرد چوب/ آرد ساقه آفتاب گردان – پلي پروپيلن
بررسي اثر مديريتهاي آبياري در كشت برنج بر جذب عناصر سنگين (سرب) در خاك
ارزيابي كيفي اب رودخانه براساس فون ماكروبنتيك با استفاده از شاخص زيستي هيلسنهوف در سطح خانواده (مطالعه موردي رودخانه شهرستانك
ساختار جمعيت موجودات ماكروبنتوزهاي رودخانه شهرستانك
بررسي اثر كاربردآب يونيزه شده بر تغييرات سطح برگ و وزن قوزه پنبه در سطوح مختلف كود نيتروژن تحت شرايط خاك شور
بررسي ميزان تأثير كود اوره بر روي برخي از صفات مورفولوژيك گندم نان
ارزيابي بيان ژن نيترات ريداكتاز دخيل در متابوليسم ازت در برگ گندم نان نسبت به تيمار كود ازته
تأثير تغذيه برگي سولفات پتاسيم بر مقاومت به سرماي زمستانه جوانه هاي انگور رقم بيدانه قرمز در مرحله تكميلي سازگاري
تأثير سطوح مختلف شوري NaCI بر ميزان پرولين و رشد گياهچه كنجد (sesamum indicum)
تأثير اسيدسالسيليك و اسيدجيبرليك بر روي جوانه زني بذر پنبه
بررسي چاشهالي مربوط به توليد و صادرات پنبه در استان خراسان جنوبي به تكنيك SWOT
تاثير زمانهاي مختلف هيدروپرايمينگ و پيش تيمار با اسيد ساليسيليكبر روي جوانه زني بذر پنبه
بررسي تأثير غلظتهاي مختلف اسيد ساليسيليك و اسيد جيبرليك بر جوانه زني پنبه رقم ورامين
پاسخ برخي صفات مورفولوژيك گندم نان به رژيم مصرف كود اوره در شرايط مزرعه
تأثير كوداوره بر عملكرد دانه و اجزاي آن در گندم نان
پاسخ افتراقي بيان ژن پروتئين 3-4-14 در ريشه گندم (رقم گنبد) تحت تيمار كود اوره
بررسي اثر تنش غير زيستي شوري بر مولفه هاي جوانه زني هشت نوع ژنوتيپ كنجد
تعيين توزيع غالب آماري دبي سيلابي در سريهاي كوتاه مدت و بلندمدت (مطالعه موردي: استان زنجان)
مطالعه روابط درون و بين جمعيتي گونه زرين گياه Dracocephalum kotschyi Boiss در البرز با كمك ماركرهاي فتوشيمي و مولكولي
آموزشهاي مرتبط با محيط زيست و توسعه پايدار مهندسي ومديريت محيطهاي زيست طبيعي و زيست فرهنگي
پهنه بندي حرارتي گلرنگ بهاره در استان اصفهان
اثر آرايش كاشت بر عملكرد و بعضي صفات زراعي گلرنگ، رقم جديد صفه
تحليل عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي سياهدانه Nigella sativa L با استفاده از روش آناليز مسير
بررسي بهبود پياز رطوبتي با كاربرد تشتكهاي ژئوتكستايل در آبياري زيرسطحي با لوله هاي روزنه دار
بررسي سطوح مختلف شوري و كود دهي بر ويژگي هاي رشدي گياه خرقه (Portulaca oleracea L.)
نقش مكانيابي و برنامه ريزي كاربري اراضي شهري در حفظ زيست محيطي
تأثير آموزش محيط زيست در كاهش استفاده از كودهاي شيميايي در كشاورزان استان قم منطقه اي سلفچگان
مروري بر فون برخي بند پايان فعال روي صنوبر
مرروي بر برخي Tetranychoidea
صنايع روستايي عاملي تأثيرگذار بر فرآيند توسعه و مهاجرت روستايي
ساماندهي سكونتگاه هاي روستايي راهي به سوي توسعه روستايي
بررسي امكان تشكيل سيستمهاي ميكروامولسيوني بااستفاده از اسانس روغني نعناع سبز با استفاده از سورفاكتانتهاي غير يوني
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز نانوجاذب Fe/ZSM-5 جهت حذف آرسنيك از محلول آبي
معرفي تكنولوژي گياه پالايي و گياه پالاينده هاي فضاي سبز
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام مختلف گلرنگ با استفاده از نشانگرهاي رتروترانسپوزون و ISSR
جداسازي و شناسايي باسيلوس تورنجينسيس از مناطق معتدل كوهستاني استان فارس
بررسي و مقايسه سيستمهاي نوين آبزي پروري
بررسي تأثير تنش خشكي و چهار سوپر جاذب آب بر محتواي نسبي آب برگ و رطوبت بسر سه رقم چمن
بررسي راهبردهاي چالشهاي مديريت عرضه و تقاضاي منابع آب كشور
كاربرد مدل بهينه سازي برنامه مديريت جامع منابع آب در ارزيابي و مقابله با چالش آبي آينده
ارزيابي اندركنش دو ايزوله استرپتومايسس جدا شده از خاك، بر عليه بيماري پژمردگي آوندي گوجه فرنگي ناشي از قارچ Verticillium dahliae در شرايط برون تني در گلخانه
ارزيابي فعاليت Streptpmyces sp ايزوله H15 در توليد تركيب سيانيد هيدروژن و آنزيمهاي ليپاز، پروتئاز، كيتياناز، آميلاز، و ستيرات پرمه آز در شرايط آزمايشگاه
بررسي تغييرات وزن خشك گياه دارويي زنيان تحت تأثير منابع مختلف نيتروژن و كودهاي آلي
شناسايي و پراكنش خارپوستان در منطقه بين جزر مدي وعمق 5 متري سواحل جنوبي جزيره كيش
بررسي حذف و كاهش آنتي بيوتيك آموكسي سيلين از آبهاي الوده به روش فتوكاتاليست؛ مطالعه فاكتورهاي موثر بر فرآيند
بررسي عملكرد هميشه بهار (Calendula officinalis L.) و شنبليله Trigonella foenum graccum L. در كشت مخلوط افزايشي و جايگزيني
تأثير سطوح مختلف شوري، مواد هيوميكي و ساليسيليك اسيد بر ويژگي هاي رشدي گياه به ليمو Lippia citriodora L.
جايگاه فيلوژني اردك سياه كاكل در بين اردكهاي غواص، براساس ژن سيتوكروم b
تنوع ژن سيتوكروم b در اردك سياه كاكل منطقه گميشان
اثر كيتوسان بر پرآوري درون شيشه اي پايه ي گيزلا 6 هيبريد گيلاس
ارزيابي پتانسيل پالايش زيستي خاك الوده به سرب بوسيله خردل وحشي (Sinapis arvensis)
پالايش زيستي سرب بوسيله شلمي (Rapistrum rugosum)
تأثير مديريت نيتروژن بر عملكرد و ماده موثره گياه دارويي ريحان بنفش
بررسي جنبه هاي بيوشيميايي مكانيسم عمل كودهاي با تكيه بر نقش آنها در كشاورزي پايدار
ارزيابي ميزان كارايي كودهاي الي و بيولوژيك در بهبود عملكرد كمي و كيفي گياهان زراعي
بررسي كارايي فتوكاتاليزوري نانوذرات روي اكسيد آلدريچ، تيتانيم دي اكسيد و ذرات روي اكسيد و تيتانيوم دي اكسيد مرك در حذف رنگ گيمسا به عنوان آلاينده هاي مدل وبرورسي پارامترهاي عملياتي وبرررسي سي نتيك فرايند
استفاده از بسته بندي هوشمند در ميوه و سبزي
مروري بر تغليظ حرارتي آبميوه
مقايسه روشهاي مختلف تغليظ آب ميوه جات
اثر تغليظ حرارتي در فشارهاي مختلف روي شاخص كروما و درصد مهاركنندگي راديكال آزاد كنسانتره زغال اخته
اثر روشهاي مختلف تغليظ حرارتي بر روي درصد تخريب تركيبات فيتوكميكال موجود در كنسانتره زغال اخته
پايش ترابري كلر در يك خاك شني حاوي لايه رس
اثر لايه رسي در انتقال حجم آب عبوري در ستون خاك شني
Experimental study of thermal performance of straw as a natural insulation in the constructionindustry
تأثير شكلهاي شيميايي آهن بر روي شاخصهاي كلروفيل تري برگ سويا در خاكهاي استان گلستان
تأثير شدت هاي مختلف تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد بر خصوصيات رشد و پروتئين دانه گندم الوند
بررسي عملكرد دانه گندم در مراحل مختلف رشد تحت شرايط مختلف رطوبتي
تأثير زمانهاي مختلف آبياري بر سرعت رشد و عملكرد گندم در طول فصل رشد در شرايط آب و هوايي همدان
اثر هورمونهاي رشد گياهي و زمان قلمه گيري بر ريشه زايي درختچه دارويي مورد myrtuscommunis L.
بررسي ترموديناميك جذب مس توسط هيدروژل پليمري و اثر نوع كلي در هيدروژل
انواغ بيوانديكاتورها و كاربرد آنها در پايش زيستي
تصفيه بيولوژيكي پساب با استفاده از ريزجلبكها
بررسي تأثير نيترات پتاسيم بر جوانه زني بدور سه رقم انار ملس يزدي، شهوار، رباب
بررسي اثر تيمار گرمايي بر جوانه زني بذور سه رقم ملس يزدي، شهوار، رباب
ارزيابي اقتصادي توليد ارقام بومي و پرمحصول برنج در روشهاي سنتي و مكانيزه در شهرستان ساري
مقايسه شاخصهاي انرژي برنج در الگوهاي كشت اول و دوم در شهرستان ساري
بررسي و مقايسه روشهاي ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست وانتخاب روش بهينه
اثر سطوح مختلف ورمي كمپوست و تنش بيكربنات سديم بر جذب فسفر، كلسيم و منزيم در اندام هوايي توسط اسفناج Spinacia olerace L
پهنه بني خطر خشكسالي با استفاده از داده هاي ماهواره اي TRMM (محدوده مطالعه: حوضه مرزي غرب)
اثرات زيست محيطي الودگي نيتروژن غير آلي بر اكوسيستم هاي آبي (مروري)
بررسي كارايي ماده افزودني كود اسايد همراه با علفكشهاي تاپيك و گرانستار به منظور كنترل علفهاي هرز مزارع گندم
بررسي تأثير خطر پديده گرد و غبار بر كاهش توليدات گياهي در غرب كشور
لكه برگي آلترناريايي در گوجه فرنگي
تأثير كمپوست بر آبشويي آرسنيك و فسفات در خاكهاي آهكي منطقه قروه در غرب ايران
The effect of Compost on arsenic and phosphat leaching in calcareous soils of Qorveh,western Iran
بررسي اثرات گردشگر بر شرايط ميكروبي رودخانه جاغرق طرقبه
براساس اثرات گردشگري بر شرايط ميكروبي رودخانه جاغرق طرقبه
مدلسازي عددي تجزيه زيستي حلالهاي كلردار در آبهاي زيرزميني
ارزيابي اثر آهن و نيترات بر زيست پالايي سفره آب زيرزميني در شرايط هوازي
راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه بهره برداران مراتع
نگاهي به برخي از گونه هاي دارويي مهم مراتع آذربايجان شرقي
ارزيابي اثرات زيست محيطي ريزگردها و راهكارهاي بيهنه كاهش آلايندگي آنها (چالش ها و راهكارها)
تأثير آهن 3 ظرفيتي در انحلال بيولوژيكي (بيوليچينگ) سولفيد روي
بررسي اثرات تغييرات كاربري اراضي بر امنيت غذايي (مطالعه موردي: شهر مشهد ريزه)
تغيير كاربري، مانعي در جهت نيل به امنيت غذايي
بررسي نقش مكانيزاسيون در رشد كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان زابل)
اهميت ها و ضرورتها و راهكارهاي بهسازي محيط زيست سكونتگاه هاي كشور
بررسي آزمايشگاهي عملكرد يك سيستم توليد هيدروژن با استفاده از فرايند الكتروليز فتوولتائيك
ارزيابي فراواني رنگدانه باكتري هاي محيطي در خاك مناطق حاصلخيز استان خراسان رضوي
عوامل بازدارنده در بكارگيري فناوري خاك ورزي حفاظتي در استان تهران
بررسي كارايي حذف چمعيت هتروتورف HPC توسط نانوذرات TIO2 در آب
بررسي تأثير خشكسالي بر منابع طبيعي
بررسي اثرات سورفكتانت و اسيد هيوميك بر خصوصيت غنچه گل رز شاخه بريده رقم آنتا در شرايط كشت هيدروپونيك باز
بررسي الودگي هواي كلانشهر تهران بر سلامتي شهروندان با تكيه بر شاخص بهداشت كيفيت هوا AQHI در سالهاي 92-93
تأثير مصرف كودهاي بيولوژيك آلي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت علوفه اي رقم 704
تخمين نياز حرارتي مرحله نموي كاشت تا سبز شدن گندم در شرايط اب و هوايي شيروان
بررسي تغييرات دوره پر شدن دانه گندم با مدل SSM-tu-cal در شرايط آب و هوايي شيروان
ارزيابي بيان ژن 3GT دخيل در توليد آنتوسيانين در واريته هاي داخلي سيب زميني جهت افزايش ارزش غذايي
بررسي و وضعيت ژن D، كد كننده فاكتور رونويسي MYB، در برخي ارقام سيب زميني كشت شده در ايران با روش PCR-RFLP
بكارگيري انرژي هاي تجديدپذر در بخش كشاورزي استان تهران با چه موانعي روبروست؟
بررسي اثرات تنظيم كننده هاي مختلف رشد و نوع محيط كشت بر القاءجوانه هاي رويشي در خرما (Phoenix dactylifera cv. Medjool) به روش اندام زايي مستقيم
بررسي اثر تنش خشكي و محدوديت مخزن بر انتقال مجدد، كارايي انتقال مجدد و مشاركت انتقال مجدد ماده خشك در آفتابگردان Helianthus annus L
بررسي غلظت هاي مختلف نمكهاي MS بر روي توليد جنينهاي غير جنسي و جوانه زني جنينها در رقم مجول نخل خرما
برررسي اثر تنش خشكي و محدوديت منبع بر درصد روغن، پروتئين و متغيرهاي فيزيولوژيكي در آفتابگردان Helianthus annus L
برررسي اثر تنش خشكي و محدوديت منبع بر عملكرد و متغيرهاي بيوشيميايي در آفتابگردان Helianthus annus L
بررسي وجود موانع در ديوارهاي ساحلي و تأثير آن بر كاهش ميزان بالاروي
بررسي صفات مورفولوژيكي گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare Miller) تحت شرايط تنش كمبود آب
جداسازي باكتري باسيلوس تورينجنسيس از خاك كشاورزي شهر شيراز
بررسي پارامترهاي كيفي پساب صنايع غذايي و صنايع نساجي در محدوده شهر مشهد
ارزيابي ظرفيت هاي محيط گردشگري روستايي جواهرده رامسر با استفاده از تحليل SWOT
بررسي تيمار پيش از برداشت كينتين بر محتواي رنگدانه، ويژگي هاي مورفولوژيكي و جذب برخي عناصر در گل رز رقم آنجلينا
بررسي كاربرد كودهاي الي حاصل از باگاس و كمپوست هاي باگاس نيشكر به منظور افزايش مواد آلي خاك و كاهش مصرف كودهاي شيميايي در مزارع نيشكر (مطالعه موردي و صنعت اميركبير)
تأثير كودهاي آلي و بيولوژيك بر برخي صفات گوجه فرنگي (Lycopersicom esculentum L.)
بررسي روشهاي استخراج ليپيد از ميكروجلبك براي توليد سوخت بيوديزل
تكنولوژي جلبكي براي زيست پالايي و توليد سوخت زيستي
مقايسه بانك بذر خاك توده هاي سوزني برگ و پهن برگ (مطالعه موردي: پارك جنگلي چيتگر تهران)
مقايسه بانك بذر خاك در دو عمق مختلف خاك (مطالعه موردي: پارك جنگلي چيتگر تهران)
مروري بر زيست پالايي آلودگي نفتي
مطالعه بر همكنش بيوپرايمينگ، محلول پاشي و كاربرد خاكي فولوميكس بر صفات وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته سويا
تأثير محلول پاشي و كاربرد خاكي فولوميكس در شراي بيوپرايمينگ بذر بر برخي صفات فيزيولوژيك سويا
بررسي الگوي بيان ژن بلوفنسين در پاسخ به بيماري سفيدك پودري در جو
بررسي الگوي بيان ژن كاتالاز در پاسخ به بيماري سفيدك پودري در جو
بررسي اثر كاربرد ميكوريزا و كود فسفر بر عملكرد و غلظت تعدادي عناصر ماكرو در برگ آفتابگردان
بررسي مشخصه هاي هندسي پشته هاي زير آبي منطقه ساحلي نور
اثر نيتروژن بر برخي كمي و كيفي چهار رقم هندوانه در كشت تابستانه منطقه رودبار جنوب
بررسي تنوع ژنتيكي براساس نشانگرهاي ISSR در تعدادي از ژنوتيپهاي گندم نان
استفاده از نشانگرهاي آلل اختصاصي در شناسايي آللهاي مكاني هاي ژني VRN-1 در ژنوتيپ هاي گندم نان
تغيير بيان ژن APETALA(AP2) در گياه گوجه فرنگي آلوده به ويروس ايراني پيچيدگي بوته چغندرقند
اثر محلول پاشي عنصر ريزمغذي روي و دور آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم گلرنگ بهاره
بررسي فعاليت آللوپاتيك ژنوتيپ هاي جوايراني HordeumvulgareL بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي چاودار (Secale cereal L.)
اثر تابش ليزر گازي بر رشد گياه بادمجان
بررسي تأثير پيش تيمار ساليسيليك اسيد بر روي رشد گياهچه هاي جو تحت تنش شوري
بررسي عوامل موثر در تخريب مراتع از ديدگاه كارشناسان منابع طبيعي و بهره برداران (مورد مطالعه: مراتع دامنه سبلان)
اثرا گرد و غبار بر سلامتي انسان و راهكارهاي كنترل آن
مطالعه تنوع ژنتيكي در تعدادي از ژنوتيپهاي گندم نان با استفاده از نشانگرهاي ISSR
مطالعه تنوع آللي مكان ژني V(rn) در تعدادي از ژنوتيپ هاي گندم نان
علل و عوامل تخريب مراتع و راهكارهاي جلوگيري از آن
ارزيابي عملكرد گياه با استفاده از مدلهاي تعديل يافته حاصلخيزي خاك
تأثير ژنوتيپ، غلظت هورموني و سن ريز نمونه هاي برگ لپه اي كلزا Brassica napus L بر باززايي انها در شرايط كشت بافت
مقايسه ي ميكروآلگ آكروموناس (Ochrophyta; Chrysophyceae) با برخي گياهان روغني در فرآيند توليد سوخت زيستي
عوامل زيست محيطي موثر بر جوانه زني سيست داينوفلاژله
بررسي تجمع فلزات سنگين در رسوبات و خيارهاي دريايي غالب سواحل جزيره ي قشم Holothuria parva با استفاده از روش استخراج نقطه ي ابري
بررسي تجمع فلزات سنگين در سرب كادميوم در مرجان هاي جزيره لارك (خليج فارس، ايران)
تأثير خشكسالي بر محيط زيست و ايجاد پديده گرد و غبار
مديريت بيماري لكه موجي گوجه فرنگي توسط چند قارچ كش جديد در شهرستان مرند
اپيدميولوژي و تغييرات جمعيت اسپورهاي Alternaria alternata عامل بيماري لكه موجي فرنگي در شهرستان مرند
نقش ژن شبه هموميوسين HML4- در واكنش به تنشهاي غير زيستي گياه آرابيدوپسيس تاليانا(Arabidopsis thaliana )
بررسي تأثير كود نيتروژن بر روي برخي از صفات مورفولوژيك در ريشه گندم نان
ارزيابي بيان ژن نيترات ريداكتاز دخيل در متابوليسم ازت در ريشه رقم گنبد گندم نان
برآورد انرژي ورودي و خروجي و ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي براي توليد تره شاهي در استان چهار محال و بختياري
گياهان تراريخت: كارخانه اي سبز براي توليد واكسن
تأثير كادميم بر فعاليت آنتي باكتريال گياه پنيرك
دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستمهاي كشاورزي سيستمهاي مديريت زيست محيطي راهكاري براي دستيابي به توسعه پايدار
تحليل انرژي هاي ورودي وخروجي و گازهال گلخانه اي توليد شده از كشت فلفل دلمه اي در استان چهار محال بختياري
شبيه سازي لايه بندي حرارتي و تعيين رقوم دريچه آبگيري مخزن سد كرخه با استفاده از مدل دو بعدي CE-QUAL-W2
مطالعه بررسي محيط زيستي نيروگاه حرارتي رامين به روش FMEA , AHP ,DELPHI در محيط فيزيك و شيميايي
تحليل عاملي عوامل موثر استفاده از كود ورمي كمپوست بر توليد محصولات كشاورزي ارگانيك
بررسي اثر تيمار گرمايي بر روي كيفيت پس از برداشت توت فرنگي رقم «سابروسا»
بررسي رژيمهاي مختلف آبياري و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت هيبريد سينكل كراس كرون در شرايط آب و هوايي دزفول
بررسي اثر رژيمهاي مختلف آبياري و تراكم بوته بر صفات مورفولوژيك و عملكرد ذرت هيبريد سينكل كراس كارون در شمال خوزستان
مسئوليت زيست محيطي
بررسي مفهوم محيط زيست از منظر حقوق بين الملل
بررس انواع خسارات وارده بر محيط زيست و شيوه هاي جبران آن
Effect of drought stress on shoot minerals in alfalfa in ClimaticConditions of the South West Iran
برآورد تابش رسيده به اراضي زراعي طي فصل رشد گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه هاي قره سو، زرين گل قرن آباد)
برآورد سطح زيركشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در استان گلستان (مطالعه موردي: حوزه هاي قره سو، زرين گل، قرن آباد و محمد آباد)
بررسي آزمايشگاهي عملكرد انرژي آب شيرين كن پلكان خورشيدي متصل به گردآوردنده فتو ولتاييك حرارتي در نيروگاه برق زاهدان
پايش تغيرات ميزان غلظت گازهاي گلخانه اي كربن مونو اكسيد CO و كربن دي اكسيد CO2 در جو ايران با استفاده از داده هاي ماهواره اي
زيست حسگرها و كاربرد ان در كشاورزي، پزشكي و محيط زيست
ارزيابي شبكه هاي حسگر بي سيم در كشاورزي دقيق
مطالعه برخي از خصوصيات فيزيولوژيكي مرتبط با تحمل به خشكي در ژنوتيپ هاي مختلف چغندرقند
ارزيابي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي مختلف چغندرقند براساس برخي خصوصيات كمي كيفي تحت تنش رطوبتي
مطالعه فرآيند پيروليز چوب هرس درختان شهري در جو اكسايشي
مدلسازي توليد بيوچار از ضايعات چوب طي فرايند پيروليز بستر ثابت
بررسي خواص مكانيكي و اكوستيكي بيوچار حاصل از پيروليز چوب درختان شهري
بررسي ضريب خاموشي نور و كارايي مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ
اثر كود نيتروژن بر ضريب خاموشي نور و كارايي استفاه از تشعشع در گلرنگ
بررسي روند تغييرات فصلي غلظتهاي كلروفيل a و مواد مغذي در رودخانه تجن، مصب آن و درياي خزر
بررسي فراواني ژنهاي انتروتوكسين sea,seb,sec در ايزوله هاي استافيلوكوكوس ارئوس جدا شده از شير گاوهاي متبلا ب التهاب پستان در شهرستان بويراحمد
ارزيابي ريسك بهداشتي مواجهه فلزات كادميوم Cd و سرب pb ناشي از مصرف ماهي كپورمعمولي در انسان مطالعه موردي: شهر حميديه
بررسي اثرات برنام هاي مختلف آبياري بر شاخصهاي رشد و برخي از خصوصيات اندامهاي هوايي در چغندرقند دشت مغان
بررسي بازده و شاخص THD اينورتر فلاي يك و اينورتر با مدولاسيون SPWM در سيستمهاي فتوولتائيك
استفاده از نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده با كربن فعال ساخته شده از پوست بادام جهت حذف تركيبات گوگردي بنزين
كنترل كيفيت بطري هاي حاوي مايع در خط توليد با استفاده از بينايي ماشين با كاربرد در صنايع غذايي و بسته بندي
ارائه يك الگوريتم قوي ماشين بينايي به منظور كنترل كيفيت سطح مايع موجود در بطريهاي شفاف به منظور استفاده در خطوط توليد و صنايع بسته بندي
تعيين عملكرد سد چغاخور در تأمين نيازهاي پايين دست با استفاده از مدل vensim
بررسي اثر تركيب پوشش خوراكي كيتوزان و ژل آلوئه ورا در حفظ كيفيت وجلوگيري از رشد قارچي ميوه انگور رقم شاهرودي
بررسي اثر تركيب پوشش خوراكي كيتوزان و ژل آلوئه ورا در حفظ كيفيت ميوه انگور رقم شاهرودي
برآورد نياز آبي زيست محيطي رودخانه كيار
بررسي اثر بسترهاي مختلف كشت بر خصوصيات زراعي نشاء دو رقم خربزه
استفاده از حسگرهاي بيسيم و منطق فازي براي بهره وري محصولات و صرفه جويي در مصرف آب زمينهاي زراعي و گلخانه اي
ارزيابي تثبيت بيولوژيك نيتروژن در ژنوتيپ هاي نخود زراعي تحت شرايط ديم
تجمع ماده خشك و توليد متابوليتهاي سازگار در شش ژنوتيپ نخود تحت سطح مختلف رطوبت خاك
تأملي بر استراتژي هاي حفاظت از محيط زيست در راستاي دستيابي به توسعه پايدار
بررسي رفتار و عملكرد زيست محيطي دانش آوزان مقطع ابتدايي (مطالعه موردي در مدارس ابتدايي پسرانه منطقه 3 شهر تهران)
امكان سنجي تخمين داده هاي بارش سالانه آذربايجان شرقي
تأثير محلول پاشي كود بر عملكرد و بهره وري مصرف آب در ذرت رقم ماكسيما
ارزيابي كارايي شبكه عصبي مصنوعي براي شوري زدايي خاكهاي شور و سديمي مطالعه موردي: دشت رامهرمز
بررسي ويژگي هاي هيدروليكي و منحني مشخصه رطوبتي دو نو ع خاك مختلف با استفاده از برنامه RETC
تأثير تلفيقي يك دوركننده (كائولين) يك جلب كننده (تله فرمون جنسي) همراه با مويان بر تراكم جمعيت كرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.:Pyrallidae) با استفاده از استراتزي پوش پول
خوشه بندي ارقام مختلف كشمش با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
بررسي روشهاي مختلف كاشت در شرايط تنش خشكي آخر فصل بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم رقم كريم در منطقه خبينه اهواز
مطالعه روشهاي مختلف كاشت در شرايط تنش خشكي آخر فصل بر ميزان كارايي توزيع مجدد، مواد فتوسنتزي و عملكرد گندم رقم كريم در منطقه خبينه اهواز
مطالعه روشهاي مختلف كاشت در شرايط تنش خشكي آخر فصل بر مرفولوژيك، روند رشد دانه و عملكرد گندم رقم كريم در منطقه خبينه اهواز
تأثير اسيدهيوميك و تنش خشكي (براساس تشتك تبخير كلاس A) برقطر طبق و روند تغييرات وزن خشك بوته گلرنگ
آبياري مويينه براي گياهان گلخانه اي
ارزيابي وضعيت زيست محيطي پارك شهري با استفاده از ابزار SWOT (مطالعه موردي: بوستان نهج البلاغه)
جذب نيكل توسط زغال زيستي حاصل از پيروليز بقاياي درختان خرما
اثر كودهاي آلي و شيميايي بر كيفيت انگور ياقوتي در استان كرمانشاه
اثر اسيد هيوميك، كود نانو و كود شيميايي بر كيفيت انگور ياقوتي در استان كرمانشاه
بررسي اثر تيمار گاما آمينو بوتريك اسيد بر روي كيفيت پس از برداشت گيلاس رقم «تك دانه مشهد»
توسعه پايدار كشاورزي راهبردي در حفاظت از منابع زيست محيطي
مروري بر روند كلي رشد داينوفلاژله ها و كشند قرمز در نواحي ساحلي
ارزيابي و مقايسه راهكارهاي مبتني بر پردازش دادگان حاصل از سامانه ميني رايزترون در فرايند پايش ريشه
ارزيابي كارايي ويژگي هاي مبتني بر بافت در تكنيك ريشه و پس زمينه در تصاوير حاصل از فناوري مني رايزترون
بررسي واكنش فيزيولوژيك ارزن نوتريفيد به كاربرد سيليسيوم در شرايط تنش خشكي
اثر كاربرد سيليسيوم در شرايط تنش خشكي بر برخي صفات مورفولوژيك و عملكرد علوفه ارزن نوتريفي
بررسي اثر تلقيح باكتري سودموناس پوتيدا بر كاهش تنش شوري در گياه گوجه فرنگي
بررسي تغييرات بيان ژن aox2 در گياه دارويي مخلصه تحت تيمار فيتوهورمون ساليسيليك اسيد
بررسي همبستگي عملكرد و صفات وابسه به آن در نسل F2 حاصل از تلاقي برنج طارم جلودار 229R
مطالعه ژنوتيپ هاي برنج جمعيت F2 براساس صفات مورفولوژي با استفاده از روشهاي چند متغيره آماري
بررسي همبستگي صفات كمي با عملكرد دانه در برنج از طريق تجزيه عليت
بررسي لاين هاي موتانت برنج با استفاده از تجزيه به عاملها و تجزيه خوشه اي
تأثير كاربرد شيرين كننده ي هاي الكلي، به خصوص زايليتول، به عنوان جايگزين ساكارز بر برخي ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي رئولوژيكي و حسي محصولات غذايي
جذب زستي سرب با استفاده از كربن فعال زيستي در ستون بستر – ثابت
ارزيابي واكنش ژنوتيپهاي برنج به تنش شوري در مرحله جوانه زني
ارزيابي واكنش لاينهاي موتانت برنج طارم محلي M6 به تنش شوري در مرحله گياهچه اي در كشت هيدروپونيك
ارزيابي پايداري نظامهاي توليد در كشاورزي پايدار
مقدمه اي بر كشاورزي پايدار و اهميت آن در نظامهاي توليد
مطالعه اثرات زيست محيطي نظامهاي توليد جو با ارزيابي چرخه حيات ICA
بررسي تأثير محدوديت مبدآ و مقصد مواد فتوسنتزي در شرايط تنش گرماي انتهاي فصل بر عملكرد و اجزاي عملكرد رقم چمران 2
بررسي تاريخ كاشت و محدوديت مبدأو مقصد مواد فتوسنتزي بر صفات مرفولوژيك عملكرد دانه گندم چمران 2 در اهواز
محدوديت مطالعه هاي مبدأ و مقصد مواد فتوسنتزي در تاريخ كاشت هاي مختلف بر ميزان توزيع مجدد و عملكرد دانه گندم چمران 2 دراهواز
تجزيه عليت براي عملكرد و صفات عملكرد در جمعيت F2 برنج حاصل از تلاقي موسي طارم X طارم جلودار
تأثير ويروس ايراني پيچيدگي بوته چغندرقند Beet curly top Iranian virusروي برخي ارقام لوبيا
اثر هورمون ساليسيليك اسيد بر ميزان اسانس گياه نعناع فلفلي
بررسي تأثير فناوري نانو بر حفظ سلامت مواد غذيي و كاهش ضايعات كشاورزي
ارزيابي مدل اصلاح شده يانگ جهت تبيين زهكشي خاك در ستونهاي بزرگ آزمايشگاهي
اثر تاريخ كاشت و استفاده از باكتري رايزوبيوم بر رشد و عملكرد لوبيا
بررسي نسبتهاي تركيبات PAH و آليفاتيك براي رديابي آلودگي نفتي
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپهاي مختلف زيره سبز خراسان (شمالي، رضوي ، جنوبي) با استفاده از نشانگر PAPD
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپهاي مختلف زيره سبز خراسان (شمالي، رضوي ، جنوبي) با استفاده از نشانگر پروتئيني
بررسي اثرات متقابل ژنوتيپ در محيط از روش GGE باي پلات براي عملكرد دانه زيره سبز در دو محيط معمول و تنش خشكي
بررسي تأثير مديريت بر ميزان ترسيب كربن در خاك مزارع گندم در مراحل مختلف رشد در منطقه شاهرود
تأثير مديرت زراعي بر روند تغييرات تنفس خاك در مزارع گندم در منطقه شاهرود
تأثير آب آلوده به شوينده خانگي بر خصوصيات جوانه زني بدر لوبيا قرمز
تأثير كم آبياري با فاضلاب بر ارتفاع بوته و طول پدانكل يولاف زراعي
حذف نيترات از محلولهاي آبي
حفظ محيط زيست با رويكرد منظر فرهنگي – طبيعي (مطالعه موردي : رود دره ي زنجانرود)
بررسي قابليت كشندگي اسانس پوست ميوه ترنج، گريپ فروت و ليموي ليسبون روي حشرات كامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Coleoptera, Tenebrionidae)
بررسي سميت تنفسي اسانس ترنج، گريپ فروت و ليموي ليسبون روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchusmaculatus(Fab.)
تأثير تاريخ كاشت و ارتفاع برش محصول بر عملكرد و اجزاي عملكرد رتون برنج

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید