دسترسی مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست ۲ خرداد ۱۳۹۴ توسط معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار گردید

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۱۸عنوان مقاله تخصصی شامل۱۹۲۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

بررسي تاثير استفاده از نانو رس بر خواص مكانيكي و دوام ملات سيمان حاوي متاكائولن و زئوليت دربلند مدت
مدلسازي عددي شكست در سراميك كامپوزيتي توسط نرم افزارANSYS
اثرگذاري برنامهريزي كالبدي بر كاهش آسيبپذيري سازههاي شهري در مواجهه با حوادث زلزله
سيستم قالب تونلي، مزايا و معايب آن
مدلسازي عددي سه بعدي براي تخمين ضرايب شدت تنش و مسير انتشار ترك در صفحه
بررسي تاثير سيستم جداساز بر پاسخ لرزه اي سازههاي جداسازي شده در تراز طبقه مياني
تعيين ضريب رفتار معادل در سازه هاي فولادي داراي مهاربند همگرا بدون اعمال ضوابط ويژه لرزه اي به منظور دستيابي به سطح عملكرد معادل با ضوابط ويژه لرزه اي
مطالعه اجزا محدود اثر خوردگي بر تير طره اي بتن مسلح
ارزيابي اثرات زلزلههاي نزديك گسل بر پاسخ سازه پل مقاومسازي شده با FRP ازطريق آناليز سهبعدي به روش اجزا محدود
بررسي عملكرد ديوار برشي فولادي مقاومسازي شده با پوشش FRP و تاثير آرايش مختلف سختكننده فولادي
مطالعه تطبيقي طيف شتاب شهرقزوين با استفاده ازروابط كاهندگي نسل جديد
تفاوت عملكردساختمانهاي سخت و نرم پيچشي طراحي شده با ضوابط ويژه آيين نامه اي
طراحي بهينه و ارزيابي كارايي ستون مايع ميراگر تنظيم شده چندگانه براي كنترل ارتعاشات لرزهاي سازهها با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي تاثير غلظت هيدروكسيدسديم و دماي عمل آوري برروي مقاومت فشاري ملاتهاي ژئوپليمري برپايه خاكستربادي
مدلسازي عددي شكست براي تعييه مسير رشد ترك تحت مد مركب
جابه جايي ديوارحائل بر اثر زمينلرزه
بررسي تاثيرغلظت هيدروكسيدسديم و دماي عمل آوري برروي مقاومت فشاري ملاتهاي ژئوپليمري برپايه متاكائولين
بررسي تأثير پارامترهاي مختلف طراحي سيستم هاي جداسازي لرزهاي الاستومري با هسته سربي بر روي عملكرد لرزهاي پل ها تحت ركوردهاي حوزه نزديك
مقايسه فركانس طبيعي سازهها با فركانس غالب خاك جهت بررسي احتمال وقوع پديده تشديد، بابررسي موردي شهر تبريز
افزايش پايداري و قابليت شكل پذيري لرزه اي اتصالات بتن آرمه بااستفاده ازورقه هاي FRP
بررسي روش شبيه سازي مونت كارلو و كاربرد آن درتحليل خطرومديريت ريسك
بررسي روشهاي اثربخشي انرژيهاي تجديد پذيردرساختمان هاي بلندمرتبه نمونه موردي راهكارهاي عملكردي جهت استفاده ازانرژي خورشيدي دربرج شهرك غرب
بررسي تاثير استفاده از مواد پسماند ماسه سيليسي بر بتن تازه غلطكي( RCCP)
ارزيابي عملكردسازه هاي داراي نامنظمي جرمي درارتفاع با استفاده ازتحليل تاريخچه زماني
عملكرد دورهاي اتصالات فولادي مقاوم در برابر گشتاور با مقطع تير كاهش يافته به روش شبيه سازي المان محدود
قراردادن سنسور بهينه با استفاده از TTFD در سازه هاي LSF كه در معرض زمين لرزههاي نزديك به گسلاند
مطالعه رفتار استاتيكي سيكلي ديواربرشي فولادي باصفحات موج دار
مقايسه عملكردتيرمعمولي باتيرRBS متصل به ستون SRC دربارگذاري سيكلي
ظرفيت باربري پي سطحي نواري مستقربربسترماسه اي شامل پاكت نرم مسلح شده با ژئوگريد
تحليل استاتيكي سدباطله شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان به روش المان محدود
بررسي توزيع بارانفجار برروي مخزن بتني استوانه اي
بررسي اثر محل برخورد ضربه بر رفتار تيرستونهاي فولادي تحت بارگذاري ضربه اي
بررسي اثرپيش تنيدگي بررفتارتيرستونهاي فولادي تحت بارگذاري ضربه اي
مقاوم سازي لرزهاي اتصال تير به ستون بتني با استفاده از تقويت برشي در محل اتصال
شبكهعصبي با ضرايبوزني تصحيحشده براي پيشبيني باركمانشي جانبي-پيچشي تير لانه زنبوري با بازشو سينوسي شكل تحت بارگسترده
بررسي عملكرد لرزهاي اتصال RBS ساخته شده از فولاد پرمقاومت
ارائه الگوريتم جهت مكان يابي محل احداث دپوي پلهاي سريع النصب
تحليل لرزه اي پايداري و تغييرشكل گودبرداري در محيط هاي شهري
ارزيابي رفتارتيرهاي بتن مسلح تقويت شده با frp درهنگام وقوع خرابي پيشرونده
مدلسازي عددي رفتار لرزهاي قابهاي متداول پلهاي بزرگراهي بر مبناي مطالعات آزمايشگاهي
بررسي عملكرددالهاي يكطرفه باتيرچه مركب خرپايي نوين
ارزيابي رفتار ساختمانهاي بتني با نامنظمي سختي در ارتفاع براساس روش استاتيكي غير خطي استاندارد ASCE 41-06
بررسي مقايسه اي پارامترهاي لرزه اي قاب فولادي مقاوم سازي شده با ميراگرفلزي و مهاربندهم محور تحت تحليل ديناميكي تاريخچه زماني
تاثير سنگدانه باريتي بر روي مقاومت بتن و ميزان عبور اشعه گاما
رويكرد توصيه نامه هاي جديد به مدلسازي غيرخطي سازه هاي بلندمرتبه بتني درچارچوب طراحي براساس عملكرد
ارزيابي لرزه اي آرايشهاي متفاوت آلياژهاي حافظه دارشكلي درقابهاي بتني تحت اثرزلزله حوزه نزديك
بهبود عملكردقابهاي خمشي فولادي با به كارگيري كابلهاي مهاربندي
رابطه نسبت طول به ارتفاع در ديوار ميانقاب با عرض باند جايگزين با استفاده از روشهاي عددي
بررسي اثر سختي الياف CFRP در باربري خمشي تيرهاي فلزي
بررسي اثر سخت كننده ها بر رفتار ديوار برشي فولادي نيمه نگهداري شده در لبه ها
تحليل خطرزمين لرزه با روش PSHA مطالعه موردي شهر همدان ، ايران
بررسي تاثير ميزان نفوذ انواع سولفاتها بر مقاومت مكانيكي و دوام انواع بتن حاوي پوزولان در سنين مختلف با تكيه بر آزمونهاي نوين غير مخرب بتن
بررسي تاثير ستون هاي سنگي بر ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي ساختمان هاي با ارتفاع متوسط
بررسي تحليل مودال غير خطي بهبود يافته وتحليل ديناميكي در سازه فضاكار
استفاده ازماسه ريخته گري پسمانددربتن و ارزيابي اثرات آن برمشخصات بتن
بررسي تاثيرارتفاع و ضخامت ورق CFRP در تقويت جان تيرورقهاي مركب
ارزيابي تاثير مقطع كاهش يافته در بال تير بر ظرفيت اتصالات خمشي فولادي
استفاده ازمدلهاي مبتني برشبكه عصبي درتعيين ضريب نفوذيون كلرايد دربتنهاي سبك
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانهاي شهرگلپايگان
تاثيرعمق ريشه ي شمع محافظ گوددرسيستم ديواره ي شمعي مهارشده بانيل برتغيير مكان افقي ديواره ي گود
بررسي خرابي پيشرونده تحت بار لرزه اي در قاب خمشي فولادي
ارزيابي عملكرد قاب هاي فولادي با سيستم مهاربندي زيپر كمربندي
بررسي رفتار قاب هاي مهاربندي فولادي همگرا و واگرا تحت اثر خرابي پيشرونده
بررسي اثر آسيب پذيري ناشي از برخورد ساختمان هاي مجاوردرهنگام زلزله
مقايسه تحليل پوشآور و تحليل ديناميكي غيرخطي براي سازههاي نامنظم در پلان
نقش و جايگاه عناصر معماري در مهندسي سازه
تعيين درصد بهينه الياف دربتن خودمتراكم باهدف افزايش شكل پذيري
تاثير تعداد ركوردها و مقايسه آماري پاسخ لرزهاي گنبد مشبك
بررسي قابليت ضوابط آييننامهاي در رفتار لرزهاي قابهاي مهاربندي 7 معكوس
بررسي جمع شدگي ملات سيمان حاوي متاكائولن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بررسي جمع شدگي ملات سيمان حاوي نانورس با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بررسي تاثير افزايش دوره تناوب سيستم جداسازبر پاسخ لرزهاي سازههاي بتني جداسازي شده درتراز پايه
تجزيه و تحليل خطر احتمالي لرزهاي در منطقهاي با لرزه خيزي كم و تاثير حوزه نزديك بر سازه
آناليس دو بعدي رشد ترك مركب در سازه به روش المان محدود توسعه يافته با استفاده از زير برنامه هاي آباكوس
بررسي اثر ضايعات كارخانجات توليد پودر سيليس به عنوان جايگزين سيمان و سنگدانه برخصوصيات فيزيكي خمير سيمان تازه و سخت شده
بررسي روشهاي توزيع احتمال مختلف جهت تحليل خطروبرآوردبيشينه شتاب زمين
مروري بر روشهاي تزريق دوغاب سيماني و گروت در بستر
بررسي عملكرد قابهاي فولادي با مهاربندهاي زانوئي تحت تحليل استاتيكي غيرخطي
مطالعه رفتار لرزهاي ستونهاي بتن مسلح لاغر تقويتشده با الياف پليمري مسلح فلزي
بررسي ستونهاي مقاومسازي شده بتنآرمه با نصب ورقهاي فولادي و بولت در دو وجه ستون با استفاده از نرمافزار ABAQUS
بررسي تشكيل مفصل پلاستيك در انواع مدلسازي تيرهاي ميان طبقه بتني هنگام زلزله
حل غيرقطعي معادله حركت سيستم يك درجه آزادي درحوزه زمان بااستفاده ازروش تخمين نقطه
مديريت آسيب پذيري سازه ها بااستفاده ازروش الگوريتم درخت تصميم
بررسي اثرامواج لرزه اي خاك برتونل
بررسي اثرنانورس برروي ميزان جمع شدگي انواع مختلف ملات سيمان پرتلند تيپ 2و5
بررسي تاثير ضريب يكنواختي و ضريب انحناء برروي كيفيت دانه بندي بتن خودمتراكم
بررسي تاثيرزئوليت برخواص تازه و سخت شده ملات خودتراكم
برآورد ضريب كاهش سختي ديوارهاي بررشي فولادي بازشودار وعملكرد سخت كننده دربهبود رفتارآنها
بررسي رفتاراتصالات درقابهاي دوگانه فولادي قاب خمشي و بادبندهم محور
تررسي پارامترهاي موثر تراي تحليل و طراحي ستون هاي كامپوزيت مختلط Concrete Filled Tube (C.F.T)
ارزيابي قابل اطمينان فروريزش لرزهاي سازهها تحت اثر زلزلههاي حوزه نزديك
تحليل عددي پايداري شيرواني مسلح شده با ميخ كوبي بااستفاده ازروش كاهش مقاومت برشي
راهكارهاي جلوگيري ازخوردگي فولاد دربتن
بررسي عددي تاثير سازه تاج در موج شكن هاي قائم در برابر امواج با ارتفاع زياد
ارزيابي ظرفيت باربري ستون بتني مسلح تقويت شذه با روكش فولادي
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سكوهاي ثابت فلزي دريايي بادرنظر گرفتن اندركنش خاك – شمع – سازه
سازه بتن آرمه تحت اثربارسيكلي به روش درستون تير – اتصال بيروني پارامتريك تحليل و بررسي اجزا محدود با ABAQUS
بررسي تأثير پوشش يخ بر رفتار لرزه اي سد بتني وزني با استفاده از مدل اجزاي محدود
بررسي اثرات نوفه و نوع بارگذاري در تشخيص فركانس سيستم به روش تبديل هيلبرت – هوانگ
بررسي تاثير اندازه خرده لاستيك در خواص مكانيكي بتن در نسبت دانه بندي هاي مختلف شن وماسه
بررسي روش الگوريتم fosmومونت كارلو MCS درتحليل خطرلرزه اي و مديريت بحران زلزله
بررسي مقاومت كششي و فشاري بتن هاي باروشهاي متعارف وآزمايش فراصوتي
اثر مولفه قائم زلزلههاي حوزه نزديك بر روي پلهاي با دهانه بلند ساخته شده بر روي خاكهاي مختلف
مقايسه رفتار تك محوري مقاطع استوانهاي تقويتشده با CFRP با آييننامه ISIS كانادا
تحليل پوش آور قاب هاي زيپي معلق
بررسي ويژگي هاي ساخت بتن سبك حاصل از خاكستر تحتاني زباله سوزها
مقايسه ديوارهاي برشي فولادي با ورق صاف و موجدار با سوراخ مركزي تحت بارسيكلي
تحليل بيشينه شتاب شهرقزوين ومقايسه آن با آيين نامه 2800
مدل سازي ترك دو بعدي در محيط داراي ناخالصي به روش المان محدود توسعه يافته با استفاده اززير برنامه هاي آباكوس
رفتار ستون كوتاه مايل قوطي شكل فلزي پرشده با بتن CFST تحت بار عمودي
مدل سازي سد بتني وزني پاين فلت تحت اثر ترك خوردگي بدنه حين بارگذاري سيلاب
بررسي تاثير ضابطه نرم شوندگي برپاسخ سدهاي بتني تحت بارگذاري سيلاب
تحليل صفحه پيزوالكتريك بامواد مختلف
بررسي باركمانش پوسته هاي استوانه اي فولادي داراي سخت كننده قائم مستطيلي تحت اثرباد محوري
بررسي ويژگيهاي بتن ساخته شده باخرده آجر
بررسي مكانيزم بازيافت انرژي ويژه در جريان متغير تدريجي و تحليل اثرات اين پديده درمحل سازه هاي مهندسي رودخانه
مطالعه ي رفتار ديناميكي ساختمان هاي فولادي با ستون هاي مورب در ساختمان هاي با ارتفاع متوسط و مقايسه آن با سيستم هاي رايج
ارزيابي اثرات ميانقاب برروي عملكردلرزه اي سازه هاي بتني
عيب يابي سازهها با در نظر گرفتن عدم قطعيت
آناليز ارتعاشات منطقه استند شركت فولاد اكسين خوزستان
آناليز ريسك حاصل از تحليل احتمالاتي لرزه اي و قابليت اعتمادپذيري سازه هاي بهره مند از سيستم جداسازلرزه اي پايه
بررسي شاخص عمر مفيد باقيمانده سازه در ارزيابي آسيبپذيري لرزهاي قابهاي خمشي ميان مرتبه و بلندمرتبه فولادي
مدلسازي 3بعدي شمع منفرد تحت بارگذاري جانبي
آناليزلرزه اي ديوارهاي ميخكوبي شده و بررسي اثرمشخصات هندسي ميخ ها وپارامترهاي خاك برپايداري آنها
مدل سازي پتانسيل رمبندگي خاك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي خاكهاي منطقه غرب كرمان
مطالعه پارامتري رفتار فونداسيون پي گسترده شمع در خاك ماسه اي با استفاده از روش المان محدود سه بعدي
مروري بر استفاده از مواد افزودني و ضايعات در تثبيت خاك
مطالعه خصوصيات ژئوتكنيكي خاك باقي مانده دردامنه شمالي محله بشگوز شهرماكو
ظرفيت باربري پي سطحي مربعي مستقربربسترماسه اي شامل پاكت نرم مسلح شده با ژئوگريد
بررسي رفتار خاكها تحت بار سيكلي مطالعه موردي: مدل سازي دو بعدي خاك ماسه اي
بررسي تاثيرنانورس برپتانسيل واگرايي خاك رسي
مقايسه ظرفيت باربري پي سطحي نواري و مربعي مستقربربسترماسه اي شامل پاكت نرم مسلح شده باژئوگريد
بررسي متدهاي فيزيكي، شيميايي و زيستي بهسازي خاكهاي آلوده
انتخاب روش بهينه كاهش نشت ازپي نفوذپذيرسدهاي خاكي با بررسي المان هاي مختلف آب بند
روش هاي حفاري پيشرفته در نمونه برداري و تحقيقات محلي
برآورد ميزان نشت از هسته رسي سد خاكي شهرچاي
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سدازگله سرپل ذهاب
مطالعه موردي تاثير لايه هاي سطحي سخت برعمليات تراكم ديناميكي اراضي استحصالي
بررسي عملكرد سيمان بر روي تراكم،كشش و برش خاك ماسه اي
بررسي و ارزيابي روشهاي اجرايي بهسازي خاك براساس شاخصهاي توسعه پايدار
بررسي عددي انفجار برروي لايههاي خاكي و سازههاي زيرزميني
مدلسازي جابجايي ديواره گودبرداري به روش ميكروژئودزي
بررسي عددي انذركنش خاك و شمع در شمعهاي تكي و گروه شمع تحت بارهاي جانبي
تحليل پيهاي سطحي واقع بر خاكهاي دانهاي و چسبنده تحت اثر بار سيكلي
بررسي تاثيرعمق و موقعيت پرده آببند برميزان نشت ازبدنه ي يك سدخاكي
شبيه سازي هيدروليكي امواج سيل دررودخانه تنگ شول به كمك مدلهاي مختلف عددي
عملكرد طوق مستطيلي در كاهش آبشستگي پيزامون تكيه گاه پل ها
بررسي روشهاي تجربي ميزان آورد رسوب درمخازن سدها و مقايسه آن باشرايط واقعي مطالعه موردي سدسفيدرود
ارائه روش پيشنهادي براي ارزيابي قابليت اعتمادپذيري شبكهي توزيع آب شهري و روستايي با استفاده از تكنيك آناليز درخت خطا
بررسي و پهنه بندي كيفي آبهاي زيرزميني دشت قائن بااستفاده ازGIS
مدلسازي هيدرولوژيكي حوضه ي آبريزبااستفادها زنرم افزارHEC-HMS مطالعه موردي حوزه آبريزقادرآبادواقع دراستان كرمان
بررسي ميزان آبشستگي برپايه پل با مقطع دايره اي و مربعي شكل بااستفاده ازنرم افزار SSIIM
بهينهسازي شبكههاي آبرساني با در نظر گرفتن اعتمادپذيري با استفاده از حداقل كردن واريانس دبيها
كاربرد روش بهينه سازي PSO در مهندسي عمران – آب
مقايسه ي دقت درون يابي هاي Kriging ي IDW درتخمين مقداركاهش سطح آب وخصوصيات كيفي آبهاي زيرزميني دشت قزوين
بررسي تغييرات خط ساحلي وحفاظت ازساحل مطالعه موردي بندرفريدون كنار ايران
بررسي تاثير سازه ي آب شكن بررفتارهيدروليكي رودخانه ها
صحت سنجي نتايج روش ماسكينگام خطي درتخمين هيدروگراف سيل دررودخانه تنگ شول
بررسي و ارزيابي كمي و كيفي تصفيهخانه فاضلاب شهرك صنعتي اشتهارد و ارائه راهكارهاي اصلاحي در جهت ارتقاء ساختارو فرآيند تصفيه خانه
شيوههاي سنتي مهندسي و مديريت منابع آب
لزوم استفاده ازسيستم هاي ابزاردقيق درسدهاي خاكي و سنگريزه اي
ارزيابي عملكرد سه مدل شبكه عصبي مصنوعي، رگرسيون چند متغيره و IHACRES در تخمين دبي روزانه جريان مطالعه موردي:حوضه آبخيز زرينه رود
بررسي تاثير عمليات آبخيزداري دركنترل سيلاب شهري بااستفاده ازمدل HEC-HMS مطالعه موردي: حوضه شمالي شهرقزوين
مديريت يكپارچه منابع آب در ايران توصيه هايي براي پياده سازي عملي بر پايه تجربيات جهاني
تغيير اقليم و پيامدهاي آن بر توسعه پايدار مديريت آب و فاضلاب شهري
بررسي آبشستگي در اطراف پايه استوانه اي شكل پلها با استفاده از كابل و صفحات مستغرق
طراحي مدل تخصيص ترافيك بين اتوبانهاوجاده هاي اصلي برون شهري
بررسي و تجزيه و تحليل هزينه هاي چرخه عمر روسازي
اجراءتعميرونگهداري رويه بتني باندفرودگاه بامطالعه ي موردي فرودگاه بين المللي رامسر
تاثير شرايط اقليمي برطراحي شبكه هاي حمل و نقل درمناطق روستايي مطالعه موردي: شهرستان اليگودرز
بكارگيري مدل انتخاب لوجيت در تعيين ميزان تمايل شهروندان به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بجاي سفر در شبكه حمل ونقل شهري مطالعه موردي كاركنان ادارات شهراردبيل
سيستم هوشمند كنترل چراغ درتهران SCATS: معرفي، مشكلات موجود و راهكارهايي براي بهبود عملكرد
كاربرد انواع سيستم هاي هوشمند درحمل و نقل ريلي
ارزيابي تاثير توسعه شبكه هاي حمل و نقل برقرارگيري كاربريهاي شهري
ارائه مدل تحليلي در رابطه با قيمت بليط اتوبوس و حجم سفرهاي وسايط نقليه شخصي
تاثير سوخت خودروها در آلودگي هواي شهري
مراحل تدوين پايگاه داده مكاني برتقاضاي حمل و نقل شهري ازديدگاه مديريت شهري پايدار
بررسي عملكرد دماي بالاي قيرهاي اصلاحشده به وسيله پودر لاستيك
كاربرد سهمي درجه سه به عنوان قوس پيوندي درطراحي بزرگراه هاي شهري
رضايت نسبي عمومي ازدسترسي و خروج ازمتروباتوجه به نوع حمل و نقل
بررسي و ارزيابي عملكرد سيستمهاي حمل ونقل هوشمند
ارزيابي اثرات فرهنگ برايمني ترافيك مطالعه تطبيقي فرهنگ ايمني ترافيك ايران ،چين وژاپن
بررسي نرم افزارهاي شبيه ساز ديناميكي خودرو جهت مطالعه ايمني وسايل نقليه خارج شده از جاده در سرازيري راه ها
نقش فضاي سبزمجتمع هاي مسكوني و شهري برروان و سطح روابط اجتماعي انسانها
باززنده سازي عملكرد محيط از طريق پيادهراه سازي محورهاي شهري
نقش دوربينهاي هوشمند كنترل سرعت در ارتقاي ايمني ترافيك
برآورد پاركينگ از روش آناليز زماني نمونه موردي: مجموعه فرهنگي، آموزشي، اداري سازمان نظام مهندسي استان قزوين
نقش مديريت ساخت دركاهش هزينه درپروژه هاي عمراني كشور
بررسي و مقايسه تاثيراستفاده ازآهك و سيمان به عنوان فيلردربيتن آسفالتي گرم
دوچرخه و نقش آن درحمل و نقل وكاهش ترافيك شهري مطالعه منطقه 8تهران
بررسي روشها و تجهيزات مورد نيازبراي تامين ايمني تونلها
ارائهي راهكارهايي جهت مديريت وكنترل مصرف انرژي درمكانهاي عمومي، نمونه موردي استفاده ازشيشههاي هوشمند در فضاي نمايشگاهي
استفاده از انرژي تجديدپذير در ساختمان با توجه به اقليم خراسان رضوي
مديريت سبز در پروژه هاي عمراني
بررسي برخي از پارامترهاي تاثيرگذار زمينهاي دفن زباله بر روي محيط زيست
تحليل و بررسي صنعت سيمان در ايران و پيشنهاد راهكارهاي كاربردي براي به حداقل رساندن آثار مخرب آن بر محيط زيست
مدل سازي لايهبندي زئوپلانكتون آلاينده آب در مخزن سد با استفاده از مدل دو بعدي CE-QUAL-W2
بررسي چند معيارهي راهكارهاي سازمان حفاظت از محيطزيست براي مديريت منابع آب درياچه اروميه
بررسي تطبيقي توليد و مديريت پسماندشهري دركشورهاي ايران و لبنان
مروري بر روش الكتروكينتيك جهت رفع آلودگي زمينهاي آلوده
جهتگيري صنعت بتن سازگار با محيط زيست
مقايسه پرتوهاي مادون قرمز در اتاقهاي كنترل سالن نورد شركت فولاد اكسين خوزستان
بررسي عوامل تاثيرگذار برامنيت تجهيزات ساخت درصنعت ساخت
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت پروژههاي انبوهسازي مسكن و رتبهبندي آنها با استفاده از روش سلسله مراتبي براساس معيارهاي هزينه،كيفيت و زمان به همراه مطالعه موردي
بررسي و ارزيابي تاخيرات درپروژه هاي انبوه سازي مسكن بااستفاده ازپرسشنامه به همراه مطالعه موردي
بررسي و ارزيابي علل توقف پروژه هاي عمراني كشور و ارائه راهكارهايي براي كاهش آنها
طراحي و فرآيند پياده سازي و اجراي مديريت ايمني در پروژههاي عمراني و ساختماني با تأكيد برروش هاي شناسايي زودهنگام حوادث بالقوه بر اساس OHSAS
بررسي استفاده از فناوري نانو در مصالح جهت مديريت و بهره وري مناسب تر ازانرژي،نمونه ي موردي استفاده از فناوري نانو در نمايشگاه خودرو
ارائه راهكاري جهت مديريت پروژه هاي صنعتي سازي
بررسي تاثيرات مديريت تخريب برساختمان ها
اولويت بندي پارامترهاي موثر بر تاخير در پروژههاي طرح و ساخت از منظر عوامل مديريت پروژه به روش AHPمطالعه موردي پروژههاي ريلي و جادهاي
مديريت و ساماندهي پايانههاي بندري بااستفاده از روش تاپسيس
ارائه مدلي براي توانمندسازي كاركنان درپروژه هاي ساخت و ساز
بررسي تاثير عدم پياده سازي مديريت ايمني برعملكرد پروژه هاي ساختماني مورد مطالعه صنعت ساختمان استان قزوين
نقش پدافندغيرعامل درارتقاء پايداري شهري
تبيين اصول و شاخصهاي پدافندغيرعامل درفضاها و بناهاي شهري و اولويت بندي آنها براساس مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP
بررسي مديريت منابع انساني در سازمانهاي پروژهمحور فعال در صنعت ساخت وساز
طراحي مدل راهبردي ارزيابي عملكرد صنعت ساختمان بارويكرد VIKOR و HSE –BSC

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید