نمایه سازی مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری ۲۱ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۷۵عنوان مقاله تخصصی شامل۷۷۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

اپيديولوژي سيلابهاي شهري در ايران در سال 1391
بررسي تأثيرات تغيير كاربري اراضي بر تشديد سيلاب در محدوده شهري
بررسي تاثير حوضه بالادست بر سيلاب حوضه هاي شهري (مطالعه موردي شهر بهارستان)
چالشها و راهكارها در تقابل توسعه شهر قطور با سيلاب
ارزيابي دخالتهاي انساني اخير در بستر بازه شهري رودخانه قمرود بر تشديد خطرات سيلاب
شناسايي و آمايش حوزه هاي آبخيز حلقه مفقوده در سيلابهاي شهري
ساماندهي و مديريت طبيعت محور رودخانه آبشوران كرمانشاه
مديزيت جمع آوزي و انتقال آب هاي سطحي با استفاده از نرم افزار SWMM (مطالعه موزدي: محله عودلاجان از منطقه 12 شهرداري تهران)
محاسبه رواناب ناشي از بارش با نرم افزار HEC-HMS درحوضه بالارود
تحليل و بررسي روشهاي هيدروگراف واحد SCS در ميزان برآورد هيدروگراف سيل رودخانه هورو منطقه گله دار
مقايسه روش هاي انتخاب توزيع آماري مناسب داده هاي حداكثر هيدرولوژي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز چهل چاي استان گلستان)
بررسي نقش استخر لاهيجان در مهار سيلاب شهري
الگوها و شاخصهاي جوي موثر در سيلابهاي مخرب در شهرستان قم
بررسي آماري و سينوپتيكي روان آب و سيلابهاي ناگهاني در شهرستان قم
بررسي تغيير اقليم دربروز سيلابهاي مخرب ناگهاني در شهرستان قم
تاثير نوع پوشش گياهي بر ميزان رواناب حاصل از بارندگي
تحليل سينوپتيكي الگوهاي گردشي سيلزا، بر طغيان رودخانه ارمند در بهمن ماه 1384 (با تاكيد بر (hgt)
شناسايي مهمترين عوامل وقوع سيل در شهر رشت ( نمونه موردي شهر رشت)
تأثير تغيير اقليم بر حداكثر بارشهاي 42 ساعته ايستگاه تبريز
پهنه بندي سيلاب رودخانه دينور با استفاده از GIS
ارزيابي تأثير حوضچه هاي ذخيره آب در كنترل سيلاب حوزه آبخيز دادآباد لرستان
تحليل سينوپتيك بارشهاي رگباري منجر به سيل در غرب گيلان
مقايسه عملكرد مدل هاي داده مبنا در پيش بيني جريان رودخانه
مدلسازي كمي و كيفي سيلاب شهري با مدل EPA-SWMM مطالعه موردي بخشي از منطقه 22 تهران
پهنهبندي پتانسيل سيلخيزي حوضه آبخيز ماسوله
ارزياتي عملكرد مدل SWAT در ضثيه سازي رواناب
تهيهي نقشه شمارهي منحني رواناب حوضهي آبريز ابوالعباس با استفاده از تكنيك هاي
پهنه بندي سيلاب ناشي از شكست سد با تلفيق سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و سيستم آناليز رودخانه HEC-RAS ( مطالعه موردي سد دالكي، استان بوشهر)
پهنه بندي حريم سيل گير رودخانه كن در غرب تهران
ارزيابي تاثير هيدرولوژيكي حوضه شهري با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردي: شهر كرمان)
بررسي اثر تغيير اقليم آتي در وقوع جريانهاي سيلابي
بررسي نقش مشاركت حوزه هاي آبريز در شدت سيل خيزي با استفاده از مدل HEC_HMS مطالعه موردي حوزه توتكابن گيلان
تاثير برداشت شن از رودخانه ها بر شدت تخريب سيلاب
ارزيابي پتانسيل مخازن RWHدر كاهش حداكثر جريان رواناب شهري
برآورد هيدروگراف سيلاب طرح مطالعه موردي سد گرين دشت نهاوند
ارزيابي مدل HEC-HMS به منظور برآورد هيدروگراف سيلاب رودخانه پلاسجان
ارزيابي سناريوي مديريت رواناب سطحي در مناطق لسي شرق استان گلستان – مطالعه موردي حوضه آبخيز قويجق
پتانسيل يابي آبهاي زيرزميني و تاثير آن بر روند يابي سيلاب با استفاده از روش AHP در محيط GIS
بررسي ميزان آمادگي سازمانهاي امدادي شهر اصفهان در مديريت سيلابهاي شهري
نقش مددكار اجتماعي در چرخه مديريت حوادث و بلايا
نقش مديريت بحران در سيلاب هاي شهري
مديريت بحران حوادث شهري مورد مطالعه سيلاب رودخانه كن سولقان
تحليل عمليات نجات آتش نشاني با رويكرد معرفي روش تيرول در حوادث سيلاب
بررسي و ارزيابي روشهاي آموزش و ايجاد امادگي مقابله با بحران در نوجوانان
بحران و مديريت سيلاب شهري در استان بوشهر
آموزش و آگاه رساني و نقش جمعيت هلال احمر در مديريت بحران سيلاب شهري
كاربرد مهندسي ارزش در بهينه سازي مديريت پسماند مطالعه موردي : مجتمع صنعتي مديريت پسماند شماره 2 شهرداري مشهد
ارزيابي و بررسي ضرورت مديريت رواناب شهري در ايران
اهميت نقش دهانه هاي آبگير كفي در هدايت سيلابهاي شهري
كاربرد فن آوري RFID و شبكههاي بيسيم در سيلابهاي شهري
رويكرد مهندسي ارزش در مديريت ريسك سيلاب شهري
ارايهي راهكارهاي به حداقل رساندن خسارات زيست محيطي سيلاب
بهينهسازي سيستم پيشبيني و هشدار سيلاب شهري با استفاده از مدل Qnet2000 (مطالعه موردي شهر مهربان و رودخانه مهربان چاي)
پايدارسازي كناره رودخانه عبور از شهر با استفاده از عمليات بيولوژيك در جلوگيري از سيل
مديريت رودخانه ها وسيلاب (اهر ومشكين چاي)
بررسي وضعيت سيل در استان آذرباييجان شرقي : مشكلات و تنگناها و راهكارهاي پيشنهادي
مروري بر تاثير سازه هاي آبخيزداري بر سيلاب در حوزه هاي آبخيز شهري
اثرات احتمالي سيل رودخانه ماسوله رودخان بر شهر ماكلوان (استان گيلان) و راههاي مقابله با آن
مهندسي ارزش و رواناب شهري (مطالعه موردي: مسيل اقبال شرقي)
تحليل سيل فروردين 94 استان زنجان جهت تسريع هشدار سيل
نقش سازههاي مكانيكي در كاهش سيلاب شهري(مطالعه موردي، شهر زاهدان)
روشي نوين براي ارزيابي و كنترل سيلاب با AHP
بررسي شدت سيل خيزي در اثر تغيير اقليم آتي در شهر اهواز
چگونگي مهار سيلاب و اقدامات اجرايي مناسب
الگوريتمي براي تعيين راهبرد برتر در مديريت سيلاب
تعيين رويكرد مهار سيلاب واريزهاي براي يك رودخانه شهري
بررسي SPI ، با مقياس روزانه جهت پايش سيل در مىاطقي با اقليم نيمه خشك و معتدل
پيش بيني بارش هاي سيلابي با استفاده سامانه هشدار سريع رادار هواشناسي
بررسي راهكارهاي ملي و بينالمللي در مديريت سيلاب شهري
مديريت سيلاب در حوضه هاي آبريز با رويكرد كاهش خطر فرسايش خاك مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه كشف رود
لزوم نگرش بر سيل و مديريت جامع منابع آب در كشور
بررسي اثر به كارگيري بهترين راهكارهاي مديريتي بر كميت وكيفيت سيلاب هاي شهري
لزوم استفاده از سامانه هشدار سريع جهت پيش بيني بارشهاي سيل آسا در استان گلستان
بررسي مديريت رواناب شهري با ارائه بهترين راهكارهاي مديريتي
كنترل سيلاب ، مكانيزه و به چرخه درآوردن روان آب

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید