انتشار مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۹۲۶عنوان مقاله تخصصی شامل۸۳۸۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

The Emission Etudy of Pollution in Estuary by Using Numerical Model
تحليل و بررسي توسعه پايدار از منظر انرژي هاي تجديدپذير بادي و خورشيدي مبتني بر روش تحليل سلسله مراتبي در استان زنجان
انتخاب استراتژي مناسب بكارگيري انرژي هاي تجديدپذير مبتني بر روش تحليل سلسله مراتبي ازميان استراتژي هاي تدوين شده با استفاده از تحليل SWOT
بررسي ابعاد تاثيرگذاري مجموعه هاي جديد در بافت هاي مسكوني (نمونه موردي طراحي مجموعه فرهنگي – تفريحي اميركلا با ايده تاثيرگذاري)
تخمين نرخ بازگشت سرمايه انرژي هاي تجديدپذير بادي و خورشيدي در استان زنجان با استفاده از نرم افزار RETSCREEN
شناسايي ابعاد موثر بر مفهوم پايداري اجتماعي جوانان در طراحي مدياتك
طراحي سيستم توصيه گر بافت آگاه براي انتخاب اقامتگاه مطلوب گردشگر
تحليلي بر چالش هاي پيش روي طرح هاي توسعه پايدار
بررسي مفاهيم اكولوژي جهت تدوين شاخص هاي ارزيابي پارك هاي اكولوژي
تبلور و ابراز فرهنگ و هنر مردم عسلويه توأم با توسعه گردشگري پايدار منطقه
نقش مشاركت عمومي در پيشبرد اهداف گردشگري پايدار نمونه موردي جزيره مينو آبادان
تحليلي بر نقش مشاركت شهروندان در امور شهري در راستاي توسعه پايدار
توسعه ي پايدارگردشگري با نظر به خانه هاي سنتي ايران (نمونهي موردي: خانهي بروجرديهاي كاشان)
بكارگيري بام سبز، رهيافتي در جهت نيل به توسعه پايدار (مطالعه موردي: طراحي مركز همايش شهر در تبريز با رويكرد معماري سبز)
مكانيابي شهرك هاي مسكوني با رويكرد توسعه پايدار
راهكارهاي انرژي صفر در مجتمع هاي مسكوني
ارزيابي ميزان غلظت فلزات سنگين در نمونه ي رسوبات و خاك بندر شهيد رجائي(مطالعه موردي:فلزات آهن و آلومينيوم)
بررسي ميزان غلظت فلزات واناديوم و موليبدن (مطالعه موردي:نمونه ي خاك و رسوبات بندر شهيد رجائي)
هويت و توسعه پايدار
شهر اقليمي توريستي ده مسئله كليدي برنامه ريزي شهري و ترافيكي براي توسعه پايدار شهري
ساماندهي نظام بصري سبزراه ها در خوانايي و پايداري شهر (حاشيه رودخانه)
مكانيابي محل دفن پسماند شهري با تاكيد بر محيط زيست پايدار (نمونه موردي :شهرستان نور)
بررسي شاخص هاي كالبد شهر پايدار (نمونه موردي :شهرهاي كويري كاشان و نائين)
ارزيابي شاخصه هاي توسعه پايدار در شهرهاي جديد (نمونه موردي شهر جديد پرند)
برنامه ريزي روستايي به منظور گردشگري در راستاي توسعه پايدار مطالعه موردي : روستاي ياسه چاي
ارزيابي شهر سبز در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار نمونه موردي : شهر رشت
مطالعه روش هاي ارزيابي ارزش هاي بافت هاي تاريخي با هدف توسعه گردشگري فرهنگي
تاثيرات گردشگري و توريسم بر توسعه پايدار نمونه موردي: شهرستان مراغه
تحليلي بر مولفه هاي زيست محيطي توسعه پايدار در راستاي بازسازي فضاهاي شهري
بررسي معماري خاك ، رويكردي همسو با معماري پايدار
اولين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر بررسي ساختمانهاي سبز و چالشهاي پيشرو در طراحي ساختمانها با محرويت مهندسي سازه و توسعه پايدار
اولين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر نماي پايدار راهكار معماري پايدار نوين
اولين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر مطالعه در مورد پوشش فضاهاي سبز عمودي در كنترل پرت انرژي از جدره ها در مراكز فرهنگي
اولين كنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر طراحي نماي سبز به عنوان يك نماي پايدار
مرور اجمالي بر اصول و اهداف پايداري در راستاي معماري پايدار
بررسي فضاهاي مجازي در توسعه گردشگري
مجموعه ورزشي نيازي جهت توسعه ورزش و توريسم ورزش
تحليل نقش حاشيه نشيني در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي:شهر پاكدشت)
بررسي مفهوم اكولوژي سيماي سرزمين و جايگاه آن در برنامه ريزي و طراحي مناظر شهري
تحليلي بر صنعت گردشگري و جهانگردي بعد از انقلاب اسلامي در ايران (مطالعه موردي؛ استان همدان)
توسعه پايدار و تأثير آن بر طراحي منظر
بررسي گردشگري روستايي در راستاي توسعه پايدار مطالعه موردي(روستاي قهريزجان)
جايگاه المانها و نمادهاي شهري و نقش آن در تقويت گردشگري شهري (مطالعه موردي: شهر تبريز)
اسكان غير رسمي چالشي فراروي توسعه پايدار شهري
بررسي بازشو ها در اقليم سرد بر اساس مصرف بهينه انرژي و توسعه پايدار (مطالعه موردي شهر تبريز)
ارزيابي شاخص هاي توسعه پايدار شهري از منظر آيات قرآن
بررسي محله هاي مسكوني پايدار مورد مطالعه محله سيلاب قوشخانه و يوسف آباد شهر تبريز
Creative and Innovator Management in Tourism Industry in Iran
سكونتگاه هاي غير رسمي و توسعه ي پايدار شهري نمونه موردي: شهر ايلام در غرب ايران
ارزيابي مفهوم پايداري در ساختار كالبدي خانه هاي سنتي و امروزي
ارزيابي راهبردهاي توسعه پايدار ناحيه اي بر اساس مدل swot-ahp مطالعه موردي:ناحيه گيلان مركز
تحليلي بر: شاخص هاي پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر تبريز)
بررسي بافت روستايي به منظورتوسعه پايدار مطالعه ي موردي روستاي فيلور
مصالح سبز رويكردي براي پايداري ابنيه و محيط زيست
بررسي معماري خورشيدي در طراحي پايدار
مصالح ساختماني و پايداري سيستم محيطي بناها
نقش اردوگاه در آموزش زيست محيطي دانش آموزان
گردشگري و توسعه پايدار در شهر ايراني- اسلامي
رويكردي راهبردي براي توسعه پايدار توريسم سلامت با نگاهي به ظرفيتها و چالشهاي موجود (مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي)
بررسي نقش گردشگري ورزشي در توسعه گردشگري ايران
بررسي ساختاري معماري مجتمع هاي ورزشي و تاثير آنها بر ارتقاي سطح توسعه گردشگري
تحليلي برسطح توسعه يافتگي نقاط روستايي استان كردستان با استفاده از تكنيك هاي PROMETHEE و SAW
شناسايي ويژگي هاي (پاركهاي كوچك) در ارتقاء سلامت بشري ؛ نمونه موردي: (پارك انديشه در قزوين)
امكان سنجي استفاده از پتانسيل فضايي مدارس به عنوان پاركينگ عمومي (نمونه موردي دبيرستان كوثر)
بررسي نقش روابط اجتماعي در ايجاد حس تعلق در ميادين شهري،نمونه موردي ميدان تجريش
سنجش رضايتمندي ساكنان از فضاهاي باز محيط مسكوني (نمونه مورد مطالعه : محله مسكوني باغ فيض سمنان)
بررسي تاثير شرايط آب و هوايي مختلف در برآورد زمان سفر با استفاده از GIS مطالعه موردي: محور ساري به بابل
برنامه ريزي و ساماندهي توسعه گردشگري داخلي شهرستان قزوين بر اساس تحليل Swot
جهاني شدن و تاثير آن بر فضاهاي شهري
بررسي نقش عوامل معنايي مكان در ايجاد حس تعلق به ميادين شهري (نمونه مورد مطالعه : ميدان تيرانداز سمنان)
پيشگيري از جرم و جنايت (سرقت) از طريق طراحي محيطي در كلانشهر تهران
بررسي شيوه هاي ارتقاء سلامت رواني شهروندان با بهره گيري از موسيقي و طبيعت با تأكيد بر توسعه پايدار فضاهاي شهري
ارزيابي كيفيت زندگي در سكونتگاه هاي شهري (نمونه موردي: محله آقازمان شهر سنندج)
ارزيابي و تحليل مديريت مالي شهرداري؛ با رويكرد تأمين منابع مالي پايدار در شهرهاي مياني (نمونه موردي شهر نيشابور)
راهكارهاي استفاده ازحمل ونقل دوچرخه در شهرها
بررسي مكان يابي كاربري بهداشتي درماني نمونه موردي (مركز تخصصي آموزشي قلب بوشهر)
تحليل جايگاه عدالت اجتماعي در بستر شبكه حمل و نقل عمومي با استفاده از تحليل شبكه اي (Network-Analyst) (مطالعه موردي : مناطق 2-3-4-5 شهر تهران)
بررسي روش تفكيك از مبدأ و تأثير آن در بهبود مديريت و پسماند شهري
كيفيت منظر خيابان هاي شهري و عوامل موثر بر ارتقاء آن
بهره گيري از مبلمان شهري در خلق فضاهاي شهري مطلوبتر بر پايه ترجيحات مردمي (نمونه موردي شهر شاهين شهر)
شهرهاي جديد (از تخيل تا واقعيت) نمونه موردي: شهرهاي جديد ايران
برنامه ريزي فضاهاي امن شهري در محلات (نمونه موردي محله آبك گلابدره واقع در منطقه يك شهرداري تهران)
رابطه بين محيط فيزيكي در فضاي باز دانشگاهي و رفتار اجتماعي دانشجويان
نقش نگاره هاي برجسته آجري در شهرسازي اسلامي و كاربرد نمونه اي آن در عرصه توسعه پايدار شهري
بررسي و ارزيابي كيفيت محيط شهري (مطالعه موردي شهر ياسوج)
رتبه بندي دهستان هاي سه گانه شهرستان بناب از لحاظ شاخص هاي توسعه يافتگي
بررسي پياده راه شهري پايدار با رويكرد تقويت تعاملات اجتماع محور:نمونه موردي پياده راه خيابان سپهسالار
شهرپايدار؛پايداري شهر
تبيين و بررسي مسجد جامع يزد
استخراج و تدوين الگوهاي طراحي پاركهاي فرهنگي و هنري شهرها (بر اساس نمونه هاي موفق داخلي و خارجي)
بررسي رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي و ديدگاه شهروندان نسبت به توسعه شهري (مطالعه موردي: شهر تبريز)
ارزيابي و مكان گزيني كاربري هاي آموزشي (مدارس ابتدايي) شهر زابل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تحليل سلسله مراتبي(AHP)
توسعهي شهر خواف با استفاده از مدل بازار كار
ارائه راهكارهايي متناسب با فرهنگ و سبك زندگي ايراني در جهت ارتقا امنيت محلات مسكوني با رويكرد CPTED (مطالعه موردي: محلات فردوسي و معصوم زاده شهر بجنورد)
اجراي طرح خيابان قابل زندگي راهكاري براي ارتقاء كيفيت خيابان شهري بدون حذف اتومبيل (نمونه مورد مطالعه: خيابان زيتون شهر اهواز)
كاربرد رويكرد تفكر راهبردي در شهرسازي
بررسي روند تحولات كاربري اراضي شهري در طرح هاي جامع شهري (نمونه موردي: شهر اهواز)
ساماندهي بافت قديمي شهر با تأكيد بر شبكه دسترسي شهري و بهسازي و نوسازي و احياي آن (مطالعه موردي شهر نوشهر)
سير تكوين چشم انداز در طراحي شهري، نمونه مورد پژوهي شهر لواسان
ارزيابي سرانه هاي مسكن در طرحهاي توسعه شهري با تاكيد بر جمعيت و اقليم
تاثير سرمايه گذاري بخش خصوصي در پيشبرد اهداف عمراني شهرداري ها
تاثير كاركردهاي روحي – رواني پارك هاي شهري بر ميزان مراجعت شهروندان به پارك (نمونه موردي : پارك هاي منطقه يك شهر يزد)
تحليل سازمان فضايي شهرهاي بابل، ساري و قائم شهر در مقياس منطقه اي
مطالعات تطبيقي- زيباشناختي مسكن سنتي و مدرن نمونه موردي: محله جلفا اصفهان (سنتي) -محله امامزاده محسن (مدرن)
نقش طراحي مسيرهاي پياده شهري در توسعه گذران اوقات فراغت (نمونه موردي مراغه)
بررسي و تحليل توزيع كاربري هاي شهري و عناصر هويت بخش در شهرهاي اسلامي
ارزيابي معيارهاي سرزندگي در شهرهاي جديد (نمونه موردي: شهر جديد انديشه)
بررسي تعامل مسير حركت كاروان هاي عزاداري و كالبد شهر نمونه موردي: شهر ابركوه
باز طراحي محيط مبتني بر رويكرد پيشگيري از جرم (CPTED) در خيابان طبرسي مشهد
تدوين چارچوب مدل سنجش تاب آوري شهر در برابر بحران
بررسي مسائل و مشكلات بافت هاي فرسوده (مطالعه موردي منطقه 10 شهر تهران)
An Analysis on The Situation of Poverty in Mahabad City by Emphasis on The Economic Dimension
به منظور تحليل وضعيت زيست اقليم (SIG) بكارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي گردشگري مناطق توريستي
مكانيابي پناهگاه هاي اسكان موقت در راستاي كاهش تلفات انساني براثرحملات نظامي(حملات هوايي و موشكي) مورد مطالعه: شهر اهواز
به كارگيري مدل هاي تصميم گيري چند معياره و GIS به منظور بررسي حس امنيت اجتماعي مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان رامسر
تاثير غناي بصري جداره هاي شهري بر روح و روان شهروندان (نمونه موردي: خيابان مهديه شهر همدان)
تحليلي بر وضعيت مكانيابي فضاي سبز شهري اردبيل
ارائه راهكارهاي محيطي برعوامل بازدارندگي حضور زنان درفضاهاي شهري(نمونه موردي : لبه كناري رودخانه صوفي چاي شهر مراغه)
بررسي تاثيرات بعد معناجويي انسان در خلق معناي مكان ( نمونه موردي: خيابان انقلاب در محدوده ميدان انقلاب تا چهارراه وليعصر)
بررسي مؤلفه هاي تأثير گذار در تحليل هويت شهري
بررسي تاثير فاصله خيابان هاي دسترسي بر سطح سرويس خيابان جمع كننده / پخش كننده، از طريق شبيه سازي با نرم افزار AIMSUN
جايگاه صنايع دستي در گردشگري فرهنگي با تاكيد بر نقش و اهميت گردشگري شهري )مطالعه موردي ؛ شهرلالجين(
تحليل و بررسي كاربري فضا ي سبز شهري و تاثير آن بر كيفيت زندگي شهروندان (مطالعه موردي ؛ شهركبودرآهنگ)
Study of Urban Renewal and its Impact on The Restoration and Expansion of Urban Areas (Case Study: Rustem Beyg neighborhood Mahabad)
بازآفريني بافت تاريخي شهر با رويكرد زمينه گرايي
بررسي نقش ايجاد مكان هاي اسكان موقت در كاهش اثرات سوانح و بلاياي طبيعي
دلايل نياز به پيش ساختگي و صنعتي سازي ساختمان ها در فرآيند شهرسازي
تأثير تنوع رنگ نماي ساختمان ها بر زيبا سازي فضاهاي شهري
سنجش تأثير آلودگي هوا بر سلامت روان شهروندان (نمونه موردي مجتمع مسكوني قائم زنجان)
بررسي امنيت محيطي در پارك هاي بانوان بر پايه رويكرد CPTED (مطالعه ي موردي: پارك آنا تبريز)
بررسي مكان يابي شهرك باغميشه تبريز از لحاظ موقعيت خط رانش
بررسي تاثير آموزش در كاهش صدمات شهروندان در مواجه با سوانح و بلاياي طبيعي
بررسي جايگاه مشاركت مردمي در بهسازي بافت هاي فرسوده با نگاهي به پايداري اجتماعي
زيبايي شناسي در طراحي منظر خيابان شهري
Promoting the Qualities of Soundscape in Urban Open Public Spaces; Using Urban Design Guidelines
بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري پايداردر محله مقصوديه تبريز
جايگاه روانشناسي محيطي در طراحي فضاهاي شهري
بررسي مراحل گسترش و شكل گيري حاشيه نشيني شهر تبريز در سه دهه اخير
ارزيابي تاثير استفاده از حمل و نقل عمومي شهري در صرفه جويي زمان
بررسي سرمايه اجتماعي و رابطه آن با مشاركت شهروندان در طرحهاي شهري در شهر جديد سهند
برنامه ريزي استراتژيك توسعه شهري در شهر قوچان با استفاده از مدل SWOT
نقش مديريت شهري در رفع چالش هاي كلانشهر ها با تاكيد بر كلانشهر تهران
شناسايي تقاطع هاي حادثه خيز درون شهري شهر همدان با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP و FAHP و سيستم اطلاعات جغرافيايي
بهبود روند نزولي زندگي در محلات، بافتهاي فرسوده شهري ايران نمونه موردي: محله پيرعبدالملك اردبيل
تاثير نشانه ها و المان هاي شهري در خوانايي منظر شهرهاي اسلامي (مطالعه موردي؛ بناي تاريخي جمعه مسجد و بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي)
راهنماي ساماندهي ترافيك از طريق تنظيم بهينه شبكه معابر يكطرفه مطالعه موردي: منطقه 1 و 2 شهر شيراز
كاربرد روانشناسي شهري در تحليل رابطه حاشيه نشيني با پرخاشگري
بررسي ميزان مطلوبيت كلان شهر تهران از نظر زيرساخت شهر خلاق (مورد شناسي : منطقه 22 تهران)
بررسي تغيير، حفظ و توسعه فضاي سبز شهر تبريز در سي سال گذشته
واقعيت مجازي پويا، در طراحي راه با استفاده از نرم افزار Anadelta Tessera
تحليل نقش گردشگري شهري در اقتصاد شهرستان كرمان با استفاده از تكنيك Saw
آينده پژوهي درمديريت شهري باتاكيد برشهر هاي ايراني -اسلامي
سازگار نمودن الگوهاي طراحي شهري با الزامات شهرهوشمند (الكترونيك محور) با تاكيد بر پايداري روابط اجتماعي
بررسي و تحليل عوامل موثر در ارتقاء كيفيات محيطي فضاهاي شهري
ارائه چارچوبي جهت گونه شناسي بافت هاي ناكارآمد و مسئله دار شهري؛محدوده مورد مطالعه: بافت هاي ناكارآمد شهر تهران
بررسي كيفيت ساختمان سازي در مناطق حاشيه نشين شهر تبريز (مورد مطالعه محله سيلاب قوشخانه و يوسف آباد)
بررسي ميزان آسيب پذيري محله عودلاجان در برابر زلزله
تبيين انگاره هاي مفهومي برند سازي شهرهاي اسلامي با رويكرد ارتقا گردشگري شهرها
بررسي تاثير طراحي فضاهاي شهري در ارتقاء امنيت محيطي و رواني
خصوصيات و عملكرد رنگهاي گرم (ترموپلاستيك) خطكشي در معابر شهري
سنجش توسعه يافتگي مناطق شهر مشهد از منظر عدالت اجتماعي
بررسي عوامل بروز اختلاف در مواد 36 و 37 شرايط عمومي پيمان
شناسايي عوامل بروز ادعا در ماده 17 شرايط عمومي پيمان
شهرسازي پايدار همگام با زيرساخت هاي شهري مدرن
پل عابر پياده به عنوان يك فضاي گمشده شهري (نمونه موردي: پل عابر پياده ترمينال كاوه اصفهان)
تحليلي بر سطح بندي سكونتگاههاي شهري استان آذربايجان شرقي و توسعه نامتعادل شهر تبريز
تحليل اجتماع پذيري محيط بر پايه كيفيت و كاركرد فضاي شهري نمونه موردي ميدان ايپك تبريز (منصور سابق)
Analyzing and Evaluating The Impact of Performance of Sustainable Urban Design in Kan Riverbank
بررسي تطبيقي و تحليلي نظام هاي مديريت شهري و حكمروايي شهري
مكان يابي اسكان موقت پس از زلزله احتمالي با توجه به معيارهاي فرهنگي (نمونه موردي حوزه شمالي استان ايلام)
بررسي نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري
بررسي فضاهاي سبز شهري در محدوده كلانشهر تبريز
بررسي نظام، اصول و معيارهاي ميزان تاب آوري ساختار فضايي و كالبدي شهرها
چالشهاي شهرسازي در عصر دانايي
تأثير المان هاي شهري بر هويت شهري (مطالعه موردي: شهر ميانه)
بررسي رفتار سيستم هاي دوگانه داراي تيرهاي با مقطع كاهش يافته و مهاربند كمانش ناپذير
بررسي روش اجراي انواع سقف هاي بتني با تكيه بر سيستم كوبياكس
اثر ميراگر ويسكوپلاستيك بر رفتار قاب هاي فولادي تحت اثر انفجار
شناسايي خرابي در سازه ها با استفاده از تابع پاسخ فركانسي و بهينه سازي تكامل تفاضلي
مقايسه عملكرد لرزه اي مهاربندهاي زانويي(KBF) ،كمانش ناپذير (BRB) و ضربدري ( CBF ) در ساختمان هاي با پلان منظم با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي
مدل پيش بيني مكاني ظرفيت باربري خاك به كمك شبكه عصبي مصنوعي
پايدار سازي بهينه ترانشه هاي لغزشي در مسير جاده هاي روستايي منطقه لاويج شهرستان نور
مقايسه تقاطع غيرهمسطح اجرا شده از نظرمنظر شهري با رمپ هاي بتني و خاكريزي شده
Effect of Sulfur Polymer (GOOGAS) on Hot Mix Asphalt Properties
نقش مشترك به كارگيري سيستم هاي هوشمند ERP, ESC در افزايش ايمني خودروها و كنترل ترافيك
اثرات زيست محيطي جايگزيني بتن UHPFRC به جاي بتن متداول، مطالعه موردي پروژه آبگير پتروشيمي مرواريد
طراحي بهينه سد هاي انحرافي بتني از طريق الگوريتم ژنتيك
ارائه برنامه كامپيوتري جهت تحليل و طراحي سدهاي انحرافي بتني
شناسائي مشخصات ديناميكي سد شهيد رجائي به روش زير فضاي تصادفي برپايه تحليل همبستگي استاندارد
بررسي قابليت وافزايش طول عمر زير ساختها با استفاده از مكانيسم خودترميم شوندگي، پيشرفت هاي جديد در حوزه آسفالت وبتن خود ترميم شونده
سقف هاي كششي (در طراحي داخلي)
مقايسه طراحي بر اساس عملكرد با طراحي به روش مقاومت در ساختمانهاي بلند مرتبه بتن آرمه با سيستم دوگانه قاب و ديوار برشي ويژه در ايران
بررسي عددي پديده جهش كرنش در رفتار اتصالات با صفحه انتهايي
بررسي طرح اختلاط بتن خود تراكم با استفاده از الگوريتم هاي ميانگين كا و پرسپترون چند لايه
بررسي آئين نامه اي تأثيرآسيب پذيري ستون هاي كوتاه در عملكرد ساختمان با توجه به آيين نامه 2800
بررسي رفتار رانندگان موتورسيكلت ها در استفاده از كلاه ايمني
بررسي روشهاي ارزيابي ايمني در تونل هاي راه
بررسي تأثير استفاده از پوزولان هاي ميكروسيليس، متاكائولن و زئوليت بر روي خواص رئولوژيكي و مقاومتي بتن خود تراكم سبك اسكوريا و ليكا
تاثير نيروي امواج بر روي اتصالات سازه هاي شناور به هم پيوسته
بررسي رئولوژي بتن خودتراكم به ازاي جايگزيني سرباره ذوب آهن با ريزدانه
ارزيابي تاثير محل قرارگيري ديوار برشي بر رفتار سازه بلند با سيستم مقاوم جانبي دوگانه
بررسي توزيع ارتفاعي بارگذاري زلزله در سازه هاي كوتاه مرتبه با در نظر گرفتن رفتار غير خطي اعضا
بررسي اثرات زيست محيطي نشت فاضلاب از سيستم جمع آوري فاضلاب شهري و بهسازي سيستم با استفاده از ژئوممبران
بررسي جزييات مقاوم سازي قاب مهاربندي فولادي با بادبند زيپر
بررسي شرايط تنش و كرنش در جبهه حفاري هاي انجام شده با دستگاه TBM
تحليل وضعيت موجود و بررسي زيرساخت هاي جابجايي بارهاي ترافيكي در عبور از تقاطع هاي غيرهمسطح شهري و برون شهري
تعيين سريع ودقيق بارهاي محوري ستون هاي فولادي در فضاي نرم افزار اتوكد
مقايسه ي توزيع جابجائي قائم خاك در حاشيه ي گود برداري قائم، در حالات با و بدون ميخ گذاري در زمين هاي خاكي
مطالعه تحليلي تاثير انواع بازشو و ضخامت سخت كننده در رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي با استفاده از روش اجزاي محدود
طراحي اتصالات در سازه شناور تحت اثر موج غير يكنواخت
مقايسه كرنش هاي ايجاد شده در خطوط لوله مسلح شده توسط الياف شيشه (GRP) مدفون تحت اثر زمين لغزش در خاك هاي رسي و ماسه اي
بررسي و مطالعه ايجاد زمين لغزش و تاثير آن بر عملكرد جادهاي و روش موثر تثبيت آن با نرم افزار Geo-slop (مطالعه موردي كيلومتر 30 محور ساري به كياسر)
ارزيابي عملكرد لرزه اي ساختمان هاي داراي مهاربند دروازه اي با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي
ارزيابي فني و اقتصادي احداث روگذر و زيرگذر در محل تقاطع راه هاي شرياني درجه يك با استفاده از نرم افزار Aimsun
كاليبراسيون مدل هاي شبيه سازي شده با استفاده از نرم افزار Aimsun
بررسي تاثير پوزولان ها و پودر سنگ بر خواص مكانيكي بتن پس از آتش سوزي
بررسي تعداد پارامترهاي موثر در پيشبيني مدول الاستيسيته بتن خودتراكم با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي RBF
بررسي انواع خرابي فونداسيون ها، راهكارهاي پيشگيري از خرابي ها و معرفي روش هاي مقاوم سازي و بهسازي آنها
مقاوم سازي فونداسيون مجاور گود با استفاده از شمع هاي درجا ريز
بررسي ظرفيت متاكائولن و پودر سنگ آهك در پايدارسازي مخلوط هاي بتن خودتراكم
آناليز مقايسه اي پس آيند جريان آب بر مكانيسم شكست شيرواني هاي خاكي در خاك هاي دو لايه و تك لايه بر اساس روش هاي تعادل حدي و عددي
Comparison of the Weight of Reinforcement Bars in RC Structures According to ACI, CSA And EURO Codes Considering the Ductility Effect
استراتژي پردازش ومدلسازي سريهاي زماني موقعيتهاي ايستگاه هاي دائمي شبكه ژئوديناميك سراسري كشور
تحليل اجزاي محدود فازي با استفاده از شبكه هاي عصبي بازگشتي و الگوريتم تكاملي تفاضلي
بارگذاري باربرداري متناوب بر رفتار بار نشست ماسه مخلوط شده با الياف پلي پروپيلن
مقايسه الگوريتم هاي ماشين بردار پشتيبان حداقل مربعات، سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي، شبكه عصبي تابع بنيادي شعاعي و بزرگترين مرز نزديكترين همسايگي در عيب يابي سازه ها
مقايسه الگوريتم هاي فرا ابتكاري بهينه ساز در عيب يابي سازه ها
بهينه سازي روكش هاي آسفالتي به روش بازيافت در محل و مزاياي اجراي آن در مناطق شهري
كنترل ارتعاشات سازهاي با استفاده از ميراگر جرمي آونگي وفقي
3-node Basic Displacement Functions in Analysis of Tapered Beams
Free Vibration Analysis of Shear Deformable Beams Resting on Two-Parameter Elastic Foundation
Numerical Free Vibration Analysis of Higher-Order Shear Deformable Beams
برنامه ريزي حمل و نقل پايدار
درآمدي بر روانشناسي محيط در فضاي مجازي
تحليل حساسيت تونل هاي شهري تحت اثر انفجار
شبيه سازي عددي تراوش از بدنه و پي سد خاكي با استفاده از روش بدون شبكه هيدروديناميك ذرات هموارشده (SPH)
تحليل ،اولويت بندي و اصلاح نقاط حادثه خيزترافيكي مطالعه موردي تقاطع خيابانهاي شهيد باهنر- كامرانيه
بررسي روش ها و مراحل آناليز در خرابي پيشرونده
مطالعه آزمايشگاهي الگوي خسارت در دال هاي بتن مسلح دو طرفه تحت اثر انفجارهاي نزديك به سطح دال
راه هاي مقابله با نشست زمين
مروري برضريب عكس العمل بسترخاك در پي هاي مختلف با نرم افزار plaxis و بررسي آن با روابط كلاسيك
مروري بر ضريب عكس العمل بستر خاك با آزمايش بارگذاري صفحه اي
Simulation of Torpedo Anchors with fins for floating offshore platforms under pull-out forces
راهكاركاهش هزينه بالاسري پروژه ها با مديريت نگهداري تجهيزات و ماشين آلات مطالعه موردي : مديريت ماشين آلات پروژه در حال ساخت
تاثير افزودن الياف پليمري بر عمر مخلوط آسفالتي
تعيين مشخصات مكانيكي و مقاومت خمشي باقيمانده تير بتني حاوي الياف فولادي
تاثير زلزله بر خطوط انتقال آب شهري
زلزله و خطوط انتقال آب شهري
بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي ماسه اي آلوده به نفت
امكان سنجي استفاده از ضايعات pvc در آسفالت جاده ها و مقايسه آن با آسفالت معمولي از نظر كيفيت
بررسي آزمايشگاهي استفاده از الياف پليپروپيلن در مخلوط هاي آسفالتي
تأثير سيمان و پودر سنگ آهكي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي مختلف آسفالت گرم
بررسي اثرات بكارگيري روش هاي مديريت تقاضاي سفر شهري در بهبود سهم حمل و نقل عمومي (مطالعه موردي شهر يزد)
بررسي تاثير تغيير فاصله برشگيرها در تغير مكان جانبي ديوار هاي برشي مركب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
ارائه الگويي براي مديريت پروژه ارزش محور در طرح هاي عمراني
ارزيابي ريسك هاي پروژه هاي B.O.T و اثر آن بر پروژه هاي راهسازي
مطالعه مقاومت فشاري و جذب آب بتن حاوي سبكدانه اسكوريا و الياف هاي- سيليكا
مدل سازي رفتار روسازي هاي مسلح بتني تحت بارگذاري متناوب با هدف طراحي بهينه
Offering an Innovative Model to address the Vehicle Routing Issue by Combining Sweep method and Ant Algorithm
بررسي شاخص پتانسيل روانگرايي به كمك سرعت موجبرشي و مقايسه آن با ساير روش ها مطالعه موردي شمال شهر بابل
بررسي پارامترهاي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي با بازشو
مروري بر هيدروليك حوضچه هاي آرامش واگرا
بررسي آزمايشگاهي تاثير زبري روي مقاومت برشي فصل مشترك ماسه مسلح شده با خرده لاستيك در تماس با بتن
بررسي تنش برشي سطح تماس بين خاك مسلح شده با خرده لاستيك و بتن
بررسي زاويه اصطكاك سطح تماس بين خاك مسلح شده با خرده لاستيك و بتن
بررسي عملكرد سازه هاي فولادي طراحي شده به روش ضرايب بار و مقاومت بر اساس آيين نامه ايران در مقابل زلزله
بررسي عملكردي و اجرايي پل هاي دوستدار محيط زيست (پل سبز)
تحليل خطرپذيري با استفاده از روش درخت منطقي و بدست آوردن طيف خطر يكنواخت همدان
بررسي تاثير ساختگاه بر پاسخ زمين با استفاده از نرم افزار و مقايسه آنها
بررسي تغيير مكان تير بتني مقاوم سازي شده با ضخامت هاي مختلف FRP
چالش هاي بنيادي در فناوري اطلاعات مكاني (GIS) همراه
ارتباط علم فتوگرامتري با علم باستان شناسي و معماري و كاربرد آن
بررسي حساسيت رفتار كمانشي و پس كمانشي اعضاي فشاري با ناكاملي هندسي از نوع انحناء اوليه و موضعي
بررسي عملكرد كانال ورودي سرريز سد خيرآباد
بررسي روشهاي فرآيند خودترميمي در بتن
مطالعه ضريب رفتار و عملكرد ميراگرهاي فلزي در سازه هاي فولادي
تخمين طول مفصل پلاستيك اعضاي خمشي بتن آرمه به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
ارزيابي لرزه اي ستون هاي بتني مسلح پل بهسازي شده توسط غلاف فولادي و ورق هاي FRP
انواع ژئوسنتيك ها و كاربرد آنها با تاكيد بر عملكرد ژئوسل در مهندسي عمران
مقاوم سازي قاب هاي بتني تحت بار انفجار با FRP
بررسي تغيير مكان تير بتني مقاوم سازي شده با ضخامت هاي مختلف FRP
بررسي عملكرد رفتار لرزه اي قابهاي زانويي با استفاده از دو ميراگر حلقوي
Study of Single Weak Soil Layer Effect in Slope Stability Analysis
بررسي ديدگاه هاي رانندگان در خصوص تخلف عبور از چراغ قرمز : رواج ، ملاحظات و راهكارها
بررسي اثر الياف نايلون بر رفتار مكانيكي و دوام ملات به همراه پوزولان ميكروسيليس
بررسي بتن ساخته شده از ضايعات ساختماني به همراه پوزولان ميكروسيليس
ارزيابي اثرات جايگزيني سنگدانه ضايعاتي باسنگدانه طبيعي در بتن معمولي برخواص مكانيكي و دوام بتن معمولي
بررسي خواص مكانيكي بتن سبك حاوي ليكا به همراه پوزولان متاكائولين بر اثر استفاده ازالياف پلي پروپيلن و فولادي
بررسي و ارزيابي خواص مكانيكي بتن حاوي خرده هاي لاستيك ضايعاتي
بررسي ومقايسه خواص مقاومتي بتن سبك حاوي ليكا همراه باشيشه هاي ضايعاتي
بررسي بتن بازيافتي در ايران و جهان
مقايسه عملكرد پي هاي راديه- شمع و پي هاي گسترده
مقاوم سازي ستون بتن مسلح با استفاده از الياف مسلح پليمري، مطالعه موردي پايه پل بيستون
بررسي ظرفيت فشاري و كششي بتن مسلح شده با ريز مسلح كننده فولادي
روش افزايش تدريجي بارهاي جانبي براي طراحي اقتصادي در بهسازي لرزه اي
مروري بر كاربرد ومزاياي سويل نيلينگ واجراي آن در ديواره گودها
بررسي روش هاي پيشرفته تحليل استاتيكي غيرخطي مودال (MPA) و مودي متوالي (CMP) براي قابهاي بتن آرمه سه بعدي با نامنظمي جرمي در پلان
سد سنگريز با رويه بتني شهر بيجار
بررسي و مقايسه ي تمهيدات و رويكرد آيين نامه ها و استانداردهاي اروپايي و آمريكا در مقابله با تخريب پيش رونده
بررسي عملكرد شمع ها روي رفتار پي هاي گسترده نزديك به شيب خاكي
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي بتني مهاربندي شده واگرا با پيوند قائم جفت
پدافند غيرعامل در شريان هاي حياتي در مقابل زلزله
مطالعه مقاومت فشاري و جذب آب بتن حاوي سبكدانه در تركيب با الياف هاي هاي سيليكا و فولادي
آناليز عددي سازه هاي شناور و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي
مقايسه انواع مدل هاي آضفتگي در ضبيه سازي عددي جريان توربولانسي
مدلسازي اجزاي محدود قاب بتني مقام سازي شده با الياف فولادي ( SFRC )
بررسي رفتار پوسته هاي بتني مخروطي تحت اثر وزني خود به روش اجزاي محدود
مقاوم سازي تير همبند ديوار برشي بتن مسلح كوپله با استفاده از ورق هاي CFRP
بررسي تاثير طول تير پيوند بر رفتار قاب هاي داراي بادبند برون محور كمانش ناپذير در برابر زلزله هاي حوزه نزديك گسل
بررسي رفتار يك تير بتن مسلح با الياف فولادي به روش اجزاي محدود
ارائه رابطه اي جهت محاسبه ظرفيت برش اصطكاكي در فصل مشترك بتن جديد و قديم، با استفاده از آرماتورهاي دوخت بر اساس نتايج آزمايشگاهي
ارزيابي فرآيند تخمين خسارت براي طرح لرزه اي سازه ها در روش طراحي بر اساس عملكرد
Effect of Natural Zeolite Content on The Properties of Self Consolidating Concrete
ارزيابي عملكرد روش برنامه ريزي بيان ژن در رونديابي سيلاب در مقايسه با روش ماسكينگام
ارزيابي عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي فولادي طراحي شده به روش تنش مجاز
مقايسه و ارزيابي ميراگر جرمي (TMD Damper) و ميراگر ويسكوز ( Viscose Damper) بر روي پاسخ سازه ها
بررسي و مقايسه روش هاي حل عددي استرين در منطقه ايران
مقايسه مدل هاي ژئوفيزيكي و ژئودتيكي در جابجايي پوسته در منطقه ايران
بررسي عددي رفتار غير خطي ورق اتصال مهاربند HSS در قاب فولادي تحت بارگذاري چرخه اي
بررسي اثرات انواع سيستمهاي سازه اي مختلف و تغييرات تراز پايه در محاسبه برش پايه ساختمان هاي بلند
تعيين ضريب رفتار به روش آناليز استاتيكي غير خطي در سازه هاي فولادي مهار بندي شده
بررسي ميزان تاثير دوره تناوب سازه در ضريب رفتار سازه هاي فولادي مهاربندي شده
اثرات پساب نساجي بر ويژگيهاي ژئوتكنيكي خاك منبسط شونده
طراحي بهينه تيرهاي لانه زنبوري با استفاده از الگوريتم توده ذرات
مقايسه روشهاي مختلف تحليل پوش اور در تخمين جابجايي نسبي سازه هاي بتني قاب ديوار
Consequence of Kerosene Impacted Sand on Compressive Strength of Concrete in Tidal Environment
ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي طراحي شده به روش تنش مجاز
درس آموخته هايي از كاربرد مديريت كيفيت در پروژه هاي عمراني (نمونه موردي: فازهاي 15 و 56 ،پارس جنوبي)
تاثير سيستم هاي جداسازي پايه هوشمند بر كاهش پاسخ لرزه اي سازه ها
كاهش پاسخ لرزه اي سازه ها با ميراگرهاي تنظيم پذير مغناطيسي و كنترل فازي
تحليل و بررسي اثر آرماتورهاي عرضي در ناحيه اتصال تير- ستون در سازه بتن آرمه تحت اثر همزمان بارمحوري و سيكلي به روش اجزا محدود با نرم افزار ABAQUS
بررسي مقايسه اي سد گتوند عليا (با نگرش تاثيرات زيست محيطي آن) و سد كرخه (با رويكرد توسعه پايدار)
ضريب گذردهي جريان در سرريزهاي گابيوني با شيب بالادست تاج در شرايط جريان آزاد
بررسي وضعيت تراوش از بدنه و پي سد خاكي آغچاي با استفاده از اطلاعات ابزار دقيق
مطالعه عددي تراوش و پايداري استاتيكي سد خاكي آغچاي با استفاده از روش اجزاءمحدود
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي داراي اشكال مختلف بازشو
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي داراي بازشو دايره اي تقويت شده
مكان يابي بهينه ي ميراگرهاي ويسكوز در طراحي لرزه اي سازه هاي سه بعدي پس از تطبيق طيفي ركوردهاي زلزله
بررسي تاثير ابعاد ورقهاي مستطيلي و بيضوي چسبيده به پانل بر رفتار لرزه ايي ديوار برشي فولادي
تعميم روش اسپنسر در پايدار سازي كرانه رودخانه ها با استفاده از زيست سازه
كاربرد روشهاي بهينه سازي مبتني بر محاسبات نرم در بهره برداري از مخازن
بررسي عملكرد افزودني نانو تيوب كربني و نانو سيليس بر مقاومت فشاري، خمشي و سايشي سازه هاي بتني
تعيين مدل تصادفات عابرين پياده در مناطق شهر تهران با استفاده از روش آماري خطي (مطالعه موردي: منطقه 6 شهرداري تهران)
تعيين منحني بهينه جهت طراحي رمپ تقاطع ها با استفاده از تحليل سلسله مراتبي
بررسي تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با استفاده از الياف پليمري شيشه تحت اثرهمزمان خمش و پيچش
بررسي تاثير ژئوممبرين ها و ديوارهاي آب بند در كاهش نشت از بدنه سد خاكي علويان
تعيين مقاومت فشاري تك محوري خاكهاي اصلاح شده با اهك و ژئوگريد توسط شبكه عصبي مصنوعي
كاهش هزينه توليد، با سيمان هاي آميخته يا سيمان تيپ
مقاوم سازي قابهاي ساختماني فولادي در برابر خرابي پيشرونده توسط پيونده هاي زانويي
بررسي تأثير پارامترهاي هندسي مختلف در مقاومت قابهاي خمشي فولادي در برابر خرابي پيشرونده
تاثير سراميك ضايعاتي و ميكروسيليس در بتن پودري
مطالعه عددي تاثير الياف فولادي جايگزين شده با آرماتور هاي برشي در رفتار خمشي تيرهاي بتن اليافي
عملكرد مصالح ساختماني غير مقاوم در زلزله زرندكرمان
بررسي رفتار ستون هاي بتن مسلح مقاوم سازي شده با الياف كربن در پل هاي بتني
بررسي تاثير تالك و نانوسيليس در بتن پودري واكنش پذير
بررسي عملكرد لرزه اي سيستم هاي دو گانه با ديوار برشي فولادي به روش تحليل استاتيكي غير خطي و محاسبه ي ضريب رفتار سازه
Seismic Performance of Coupled Shear Walls with Steel Coupling Beams in High-rise Buildings
بهينه سازي نقشه كشي طرح هاي عمراني با استفاده از پردازش تصوير
طراحي بستر مناسب زيستي و تأثير آن بر تعاملات اجتماعي كودكان فاقد سرپرست
شناسايي و اولويت بندي ريسكها در چرخه حيات پروژه هاي سد سازي بر اساس استاندارد PMBOK
شناسايي ريسك هاي پروژه هاي راهسازي و ارائه راهكارهايي جهت كاهش آنها
كاربرد سيتروس پاراديزي در پايدارسازي اشياء برنزي تاريخي و مقايسه آن با بنزوتري آزول
فن شناسي و آسيب شناسي خنجر مفرغي منسوب به هزاره اول پيش از ميلاد
ارزيابي اهميت وضع ظاهري و صبوري و شكيبايي كاركنان در ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب
آسيب شناسي اقتصادي و اجتماعي طرح مسكن مهر
بررسي رابطه بين برخي عوامل اجتماعي و نوع دوستي در شهر اصفهان (مورد مطالعه : جوانان 29-15 ساله)
توسعه سنتي محلات، ريشه ها، ديدگاه ها و چالش ها
راهكار مديريت دعاوي با استفاده از مستند سازي و استانداردهاي PMBOK و ISO9001 در شهرداريها
مطالعه پتانسيل هاي تالاب انزلي جهت رشد طبيعي گونه Astacus Leptodactylus با استفاده از (GIS)
تاثير تكنولوژي برتحولات اجتماعي با اتكا به نظرات جامعه شناسان مكاتب مختلف
سينماي كيارستمي و تفكر انديشه
تاثير شهرنشيني بر افكار و رفتار اجتماعي شهروندان اصفهان در سال 1393
نقش تكنولوژي ديجيتال و نرم افزارهاي كامپيوتري در به وجود آوردن فرم معماري ساختمان هاي امروزي
بررسي انطباق معماري خانه هاي بافت تاريخي شهر خرمآباد با شرايط زيست اقليمي (نمونه موردي خانه آخوند ابو و خانه كشفي)
بررسي تفاوت جايگاه نور در خانه هاي سنتي ايران و خانه هاي معاصر
ارزيابي فاكتورهاي منفي ساز ادراك انسان، از فضاهاي سبز شهري مطالعه موردي: شش پارك منطقه اي شهر تهران
بازتوليد مفهوم محله با تكيه بر الگوي محله هاي سنتي
نقش پارك ها و بوستان هاي كودك در رشد و آموزش كودكان
برقراري رابطه مطلوب مراتب انسان و معماري به واسطه مراتب ذكر
تبيين شاكله معمار ذاكر، در معماري
مقايسه تطبيقي تأثير رنگ بر افراد در كتابخانه مركزي سياتل و كتابخانه دانشگاه BTU
Architectural Expression Systems and Iranian Architecture
مروري بر شكل گيري رويكرد معماري جمعي
زيبايي شناختي معماري در رويكرد معماري جمعي
بررسي نقش شاخص هاي آسايش حرارتي درمعماري كوير (مطالعه موردي شهر گرمسار)
بررسي برنامه ريزي كالبدي معماري مدارس ابتدايي، نمونه موردي دبستان معيني بوشهر
بررسي بهره گيري از عناصر هوشمند سازي مصرف انرژي در معماري، ساختمان هاي اداري : نمونه موردي بررسي سيستم BMS
طراحي مجموعه مسكوني مبتني بر معماري سال هاي 1796-1925
طراحي مدارس ابتدايي خلاق
بررسي تطبيقي نقش جرم حرارتي در جداره هاي سنتي و معاصر
گونه شناسي هندسه سازه هاي چوبي پنجره ها ،نمونه موردي ارسي هاي رنگي عمارت هاي بوشهر
باز سازي ساختمان تاريخي شان غازان تبريز
فضاي منعطف راهكاري در خلق معماري مدارس ابتدايي (نمونه موردي:مدارس ابتدايي شهر زنجان)
مسكن به عنوان ماواي آرامش خانواده و طراحي معماري داخلي و دكوراسيون
نقش محيط هاي طبيعي در فضاهاي آموزش معماري
تاثير محرك هاي روانشناختي معماري امروز بر طرح واره هاي ذهن انسان
تحليل فضاهاي عمومي شهري براي استفاده معلولين حركتي
بام سبز ونقش آن در معماري همگام با طبيعت و كاهش مصرف انرژي
خانه سالمندان با رويكرد اگزيستانسياليسم و تاثيرآن در آسايش سالمند
بررسي نقش نور بر ارتقاء كيفيت فضاي شهري و تأثير آن بر ادراك انسان از فضا
شيشه هاي با تكنولوژي بالا و خاصيت ذخيره گرمايي بر پايه مصالح تغييرفاز دهنده
مقايسه تطبيقي عناصر بصري شمايل نگاري در مسيحيت و اسلام
استفاده از ساخت ديجيتال درمعماري بومي نمونه موردي: مركز فرهنگي Jean-Marie Tjibaou
زيبايي شناسي معماري مسجد كبود تبريز
بررسي نياز كاربر از لحاظ نور و رنگ در مراكز درماني
بررسي اصول الگوهاي طبيعي به منظور طراحي مجتمع اقامتي، ورزشي پيست اسكي سهند با رويكرد بيونيك
بررسي تاثير طراحي محيط و فضا در يادگيري كودك
بازنگري سودمندي تغييرات محيطي در ارتقاي احساس امنيت زنان در فضاي شهري
نقش طراحي كالبدي در شكل گيري تعاملات اجتماعي ساكنين مجتمع هاي مسكوني
تأثيرعلم روانشناسي محيط بر شكل گيري تعاملات اجتماعي در فضاهاي معماري
ناهنجاريهاي آموزش هنرجويان دانشكده هاي هنر و معماري در شهرهاي كوچك ايران
بازخواني ابعاد معماري كاروانسراي سعدالسلطنه قزوين
بررسي تاثير تكنولوژي هاي نو در ساخت ساختمان هاي مسكوني هوشمند ويژه سالمندان در ايجاد حس تعلق به محيط
نماد و نشانه هاي حكمت هنر اسلامي در خانه هاي دوره قاجار اردبيل
نور و رنگ يكي از شاخصه هاي ويژگي معماري سنتي ايران
تعادل و تقارن به عنوان يكي از مفاهيم بنيادي معماري ايران
تاثيرات مدرنيته بر ساختار معماري ايراني و تاثير آن بر فرهنگ شهر نشيني
نقش فضاهاي جمعي در آموزش مشاركتي دانشجويان معماري
مباني و روشهاي طراحي سازه هاي غشايي به كمك رايانه و معرفي افزونه نرمافزار Rhinomembrane
بررسي ارتباط معاني اسماءالهي باصنعت ساختمان نمونه موردي:رافع
پارك آبي روباز در نقاط سردسيركشور
معماري منظر طبيعت و معماري سبز
گنبد جبليه كرمان
باغ كتاب
بررسي حكمت هنر آينه كاري در معماري اسلامي (نمونه موردي: خانه هاي قديمي اردبيل)
عملكرد محيطي ساختمان بر اساس روش مميزي و سيستم رتبه بندي ليد
تجربه آموزش طراحي در دانشكده هاي معماري
تحليلي بر طاقبندي و تزيينات دورهي ايلخاني (نمونهي موردي مجموعه مزارشيخعبدالصمد)
معماري، اقليم، انرژي و توسعه پايدار
شهرهاي جديد، فرصتي پيش رو يا تهديد پنهان
ايده، كانسپت، فرايند، عناصر و روشهاي طراحي
رسانه و دنياي مجازي در معماري
Evaluation of quality of life in downtown (Case study: downtown in Sanandaj)
شخصي سازي انديشه معمار، عامل ايجاد معماري داراي هويت
بررسي آسايش اقليمي شهر خرم آباد بر اساس شاخص هاي الگي، گيوني و ماهاني
نور پردازي بناهاي ارزشمند
تاثيرطراحي فضاي باز مجتمع هاي مسكوني امروزي درجهت ايجادحس رضايتمندي درساكنين
بهره گيري از مصالح نوين ، گامي به سوي تحقق معماري پايدار
حبابهاي منعطف- مرزي از فضاي خصوصي تا عرصه هاي عمومي
بررسي فرآيند ادراك محيط بر اساس نظريه گشتالت
تامين آسايش حرارتي با ارائه راهكارهاي طراحي اقليمي
بررسي تطبيقي اصول امنيت و پيشگيري از جرم ازطريق طراحي محيطي (CPTED) در محله مسكوني اداره آب و فاضلاب استان بوشهر
استفاده مجدد تطبيقي، شيوه نوين در مداخله با بافت هاي تاريخي ارزشمند نمونه موردي: شهر تاريخي سانتو استفانو دي سانينو ايتاليا
بررسي معماري بومي در بناهاي مسكوني تبريز (نمونه موردي خانه بهنام)
رابطه موسيقي و معماري در بوشهر
بررسي تطبيقي سير تحول انديشه هاي حمل و نقل و پايداري اجتماعي در طراحي پايانه هاي مسافري
نگاهي به معماري پايدار در سكونتگاه هاي بومي روستاي كندلوس
بررسي عوامل تاثيرگذار در همنشيني مجموعه مسكوني با عناصر تاريخي (نمونه موردي: چشمه خوراسگان اصفهان)
روح زنانه ومردانه در معماري
نحوه تأثيرگذاري شاخص هاي زيست اقليمي درمحدوده آسايش زندگي
نحوه عمل روش پارامتري در هماهنگي معماري و سازه
مفهوم روش پارامتري در معماري معاصر
بررسي نقش تعاملات اجتماعي بر ايجاد فضاهاي جمعي 
حضور پوياي شهروندان با تأكيد بر تأثير روابط معماري و روانشناسي محيط برارتقاي تعاملات اجتماعي شهر
روانشناسي محيطي در آفرينش فضاي معماري
بررسي تأثير رنگ در فضاهاي درماني كودكان از منظر روانشناسي محيط
تاثير عناصر معماري پايدار در جهت هوشمند سازي مراكز درماني كودكان (بررسي نقش آتريوم با سقف هاي متحرك)
نقش معماري محيط فيزيكي مراكز درماني بر سلامت و بهداشت جامعه در راستاي توسعه پايدار
واكاوي نقش معماري شفابخش در طراحي فضاهاي داخلي مراكز درماني كودكان با رويكرد استفاده از انرژي هاي پاك
بررسي نقش و كاربرد نور در معماري اسلامي
بررسي معماري مساجد از منظر حكمت هنر و معماري اسلامي
كنكاشي بر مقام هنر در فلسفه ي سكوت و نور لويي كان
نگاهي تحليلي بر توسعه پايدار و نقش آن بر توسعه معماري به سبك پايدار
مؤلفه هاي مؤثر در هويت معماري مساجد ايراني
بررسي معماري همساز با اقليم و مشكلات ناشي از عدم توجه به آن
قنات و ناخودآگاه شهر
بازآفريني جلوه باغ ايراني در پارك هاي شهر يزد
طراحي ارگونوميك در مدارس ابتدايي دوره اول (9-6 سال) :مطالعه موردي مدرسه ابتدايي در تبريز
تاثيراحساس زنانه بر شكل گيري طراحي معماري (نمونه مورد مطالعه مسجد گوهرشادآغا)
بررسي سير تحول سبك و عناصر تزئيني در معماري ايران (نمونه موردي دوره صفويه)
نقش هندسه و تناسب در خلق فضاهاي معماري سنتي ايران نمونه موردي: كاروانسراي خان زنيان استان فارس
بررسي و مطالعه كاروانسراهاي ايران
بازطراحي پاركهاي شهري با الهام گيري از عناصر كالبدي باغ ايراني
بررسي ويژگي هاي تكنولوژيكي سازه هاي تغيير شكل پذير براي تقرب به انعطاف پذيري در بخشهايي از معماري
بومي سازي فناوري سازه هاي جمع شونده راهي براي رسيدن به يك فضاي معماري منعطف در ايران
سقف متحرك، انديشه اي نوين براي ارتقاي عملكرد معماري در فضاهاي چند منظوره
كنكاشي بر معماري صخره اي كندوان و همسازي با اقليم و ويژگيهاي فرهنگي منطقه
روانشناسي محيط و بررسي ميزان رعايت اصول way finding و تاثير آن بر روان مراجعه كننده با مطالعه نمونه موردي برج بلور تبريز
شهر و رسانه
بررسي همزيستي معماري نوين در انطباق با اقليم منطقه نوار ساحلي عسلويه
تاثير استفاده از شيشه هاي رنگي در ارسي هاي عمارت هاي قاجاري بوشهر
تاثير انواع موسيقي در فروشگاه كتاب بر ميزان خريد و مدت زمان سپري كردن مشتريان
معماري ايراني معاصر و مخاطبان عادي: آزمون اعتبار دسته بندي جريانهاي فكري معماري و شهرسازي معاصر ايران
ميزان درك ايراني بودن آثار معماران معاصر ايران، توسط مخاطبان عادي در يك آزمون تصويري- مشاركتي
بررسي ابعاد پايداري اجتماعي مؤثر در طراحي پياده راه (نمونه موردي خيابان آمادگاه)
بررسي تاثير نور عبوري از شيشه هاي رنگي بر ساختمان (نمونه موردي عمارت طبيب در بوشهر)
طرح مرمت پل تاريخي كشكان، گامي به سوي حفاظت از پل هاي تاريخي
بررسي شكل گيري باهاوس و تاثير اساتيد آن در پيدايش معماري مدرن
بررسي فضاي شخصي و سطوح مناسب خلوت در سراي سالمندان، با توجه به نياز كاربر
نقش باغ ايراني در ارتقاء فضاهاي گردشگري (نمونه موردي: طاق بستان كرمانشاه)
نقش وتأثيرآب در ادراك محيطي معماري باغ هاي ايراني
بررسي ، تحليل معماري ، ساختار شهري و عملكرد پل ها در گذشته (نمونه موردي : پل ليلان چاي)
حس تعلق پذيري كودك به فضا در مهد هاي كودك
سبك آذري
نياز سنجي ويژگي آشپزخانه هاي ايراني در جهت بهبود عملكرد (مطالعه موردي: بانوان ساكن مجتمع هاي مسكوني: ناحيه 1 شاهين شهر)
منطقه گرايي انتقادي؛ آفرينش هويت مدرن در معماري منطقه
ارائهي سيستم توليد انرژي الكتريكي از منبع تجديد پذير خورشيدي توسط سلول هاي فتوولتائيك متداول و مبدل الكترونيك قدرت Luo
بررسي تأثير معماري حياط مسجد جامع (عتيق) اصفهان بر رفتار استفاده كنندگان
بررسي تاثيرات رواني طراحي داخلي مهدكودك ها بر روند كاهش استرس در كودكان
نقش چشمه هاي آب معدني در توسعه صنعت توريسم درماني (مطالعه موردي : روستاي آب اسك مازندران)
تدوين الگوهاي فضاي جمعي در مجتمع هاي مسكوني
بررسي نسبت سازه با هندسه و عملكرد و تاثيرآن بر فرم معماري
محيط كالبدي و تاثير آن در بهبود وضعيت رواني بيماران اسكيزوفرن
فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط در معماري بومي گيلان
معماري بومي كندوان و تاثير هتل صخره يي لاله در توسعه اقتصادي منطقه
تاثير تغييرات اقليمي بر مولفه ها و راهكارهاي اقليمي در ساختمانهاي شهر تبريز
نقش ميانجي گرانه ي «فضا» ميان نظريه ي معماري و دانش اجتماعي بازخواني فراز و نشيب «فضا» در معماري «فضامندي» علوم اجتماعي
بازتعريف مولفه هاي محيط كالبدي در طراحي بيمارستان كودكان
بررسي تأثير طراحي فضاي سبز در بيمارستان كودكان سرطاني با رويكرد كاهش اضطراب در آن ها
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير محيطي براي طراحي ساختمانهاي نزديك به صفر انرژي ; مطالعه موردي :شهرستان سرعين
بررسي راهبردهاي توسعه مجتمع هاي طبيعت گردي در كويرهاي ايران مبتني بر گردشگري پايدار- مطالعه موردي كوير مرنجاب
زمينه هاي موثر درمعماري و شهرسازي اسلامي – ايراني
بررسي سير تحول مسكن و نماسازي در ايران
تاملي بر هويت يابي انسان درفضاي معماري مبني بر رابطه انسان و محيط
مداخله در بافت تاريخي گرگان با شناسايي و بهره گيري از الگوهاي معماري بومي منطقه
مقايسه تطبيقي ميان گره سازي در تزئينات مساجد دوره صفويه و قاجار (نمونه موردي مسجد جامع اصفهان، امام زاده شاه عبدالعظيم)
خانه ايراني به مثابه قرارگاه رفتاري
الگوهاي انعطاف پذيري در خانه هاي بومي زنجان
معماري سنتي بوشهر الگويي بوم گرا براي طراحي نوين
بررسي معماري بازار ايراني از ديدگاه ساخت شناسي (تكتونيك)
زيبايي شناسي و تاثير آن بر فناوري نوين ساخت در معماري پايدار
پردازش شخصيت در معماري، فرآيندي در آفرينش ارتباط
تاثير معماري مدرن شهري به معماري سنتي روستايي (نمونه موردي روستاي فتح آباد تبريز)
تحليل و بررسي روشهاي كاربرد تزئينات سنتي در دوره صفويه
نكات داراي اهميت براي طراحي يك مدرسه محله در منطقه اي كم درآمد
ضرورت احياي شرايط زيست محيطي مناطق شهري نواحي گرم و خشك كشور با توجه به تاثير گذاري پروژه هاي بام سبز
دستورالعمل هاي ساختار كالبدي در معماري مسكوني كرمان
مطالعه طرح هنر ارسي نمونه موردي: شهر سنندج
تاثير اقليم در شكل گيري فضاهاي خانه هاي سنتي و خانه هاي معاصر نمونه موردي : خانه هاي شهر تبريز
نقش و عوامل مؤثر انرژي خورشيدي در ساختمان ها نمونه موردي : ساختمان هاي تهران
ارزيابي تأثيرات انرژي خورشيدي بر صنعت ساختمان سازي
كاربرد مطالعات مهندسي ارزش در بهبود گزينه هاي طراحي پروژه هاي معماري
بررسي نيازهاي روانشناختي در محيط مسكوني
لذتگرايي در معماري، ناخودآگاه مجسم
ارزشهاي فراموش شده در كاربري نامناسب خانه هاي تبريز
راهكارهاي طراحي كانون رشد خلاقيت كودكان با تاكيد بر الگوهاي انعطاف پذيري
آموزش خلاق
شاخصه هاي هويت ساز در معماري ايراني
بررسي نقش معماري منظر در عرصه هاي عمومي شهري بارويكرد روابط اجتماعي
اصول سازماندهي كالبدي محله ي مسكوني با رويكرد فرهنگي اجتماعي در فضاي شهر اسلامي
بازتعريف مدرسه محله و جايگاه آن در محوريت تعاملات فرهنگي- اجتماعي ، محله اسلامي
عملكرد خلاقانه مردم در شكل گيري هندسه طبيعي معماري روستا (نمونه موردي:روستاي كندلوس مازندران ايران)
بررسي سامانه هاي كاركردي، كالبدي و سازه اي در شكل گيري مساجد تاريخي شيراز
بام سبز و روند آن در توسعه معماري پايدار
ارتقاء سرزندگي در معماري فضاهاي آموزشي و هنري كودكان با تحليل عوامل ادراكي موثر در محيط
ارائه راه حل هاي جديد براي تداوم بازارهاي سنتي (بررسي نمونه موردي: بازار تبريز)
معماري آركي تايپي، انعكاس ذهني از كيهان
بهره گيري از سيستم هاي فتوولتائيك در طراحي مجتمع هاي تجاري
تبيين نقش مصالح نوين در معماري (بهره گيري از فوم بتن در مجتمع هاي تجاري –تفريحي)
بررسي نقش محوطه هاي بازي در رشد و خلاقيت كودكان
آسيب شناسي معماري مسكوني شهرتبريز با رويكرد صرفه جويي انرژي
بررسي معماري شهر اردشيرخوره يا گور و كاخ اردشير اول در فيروزآباد با توجه به ويژگيهاي هنرمعماري پارتي(اشكاني)
ساختار هندسي باغ ايراني: نمونه ي موردي مقايسه ي باغ فين كاشان و باغ دولت آباد يزد
تأملي بر قدمت حيات پيش از دوره آهن در «سايت موزه عصر آهن تبريز»
بررسي معماري زيارتگاه سارح بت آشر: نگاهي بر سازه يهوديان
زمينه گرايي و شاخص هاي زيست محيطي در معماري
مقايسه معماري با هنرهاي هفتگانه
Archetypal Architecture (Fundamental Sustainable Patterns)
فرآيند بهبود كيفيت فضاهاي سبز شهري در رشد و خلاقيت كودكان
نمود زيبايي شناسي ملاصدرا در معماري
بررسي تكنولوژي نماي دوپوسته از منظر كاهش مصرف انرژي در ساختمان
مطالعه و بررسي عملكرد آسيابهاي حاشيه زايندهرود (نمونه موردي آسياب ناژوان شهراصفهان)
ادراك كودك از محيط
بررسي قابليت محيط در تامين كيفيات خلوت و اجتماع پذيري عرصه عمومي
ضرورت طراحي موزه مشاهير در شهرها با سبك هاي نوين معماري
روش، روشهاي طراحي و روشهاي طراحي در معماري
واكاوي تأثير اجتماع پذيري در فضاهاي عمومي: تأملي بر ارتقاي جايگاه زنان در فضاي شهري
نقش معماران در كاهش خسارات زلزله
بررسي ساختار معماري و عملكرد زيست محيطي شهر گرمسار
طرح توسعه خانه حكيم ملاصدرا با رويكرد حفاظت و باززنده سازي بافت هاي با ارزش روستايي
جايگاه ويژه زن در اداره امور شهري
The Socio-Organic Movement of Information Age: Architecture Self Educating System in Post Professional Era
تاثير عوامل محيطي در رشد كيفي آموزش كودكان (نمونه موردي: حياط مدرسه دروازه ي علم)
پديدار شناسي ادراكات حسي در باززنده سازي بناها (بررسي موردي: موزه كلمبا در شهر كلن آلمان اثر پيتر زومتور)
بررسي نقش حياط در معماري گذشته ايران
بازشناسي عوامل هويت بخشي تاريخي درساماندهي بافت تاريخي ، مجموعه خواجه اتابك كرمان
بازشناسي مورفولوژي در بافت حاشيه كوير و تدوين الگويي براي ساماندهي بافت قديم شهر كرمان
ساماندهي مقبره خواجه اتابك كرمان با محوريت احياءتعاملات فرهنگي
بررسي تاثير فضاي باز در مجتمع هاي مسكوني بر ايجاد حس تعلق ساكنين (مطالعه موردي ساختمانهاي مسكوني بانك مسكن منطقه 2 شهر قزوين)
بررسي تأثيرات بلندمرتبه سازي بر تصوير ذهني افراد (نمونه موردي: محله چوگيا، شيراز)
اصول معماري سبز و كاربرد آن در زندگي شهري
بازآفريني نقش حياط انسان ساز در معماري ايراني در دوره معاصر (نمونه موردي خانه فيض مهدوي كرمانشاه)
معماري داخلي در صنايع ؛ رويكردي نو جهت بهبود عملكرد و اثر بخشي بيشتر واحدهاي توليدي
بررسي طراحي فضاهاي آموزشي ابتدايي كودكان ازمنظر برنامه دهي پلاني
نمود پرهيز از بيهودگي در معماري مسكن مهر بوكان
مطالعه مكان محور بازار سنتي كرمان با رويكرد پديدار شناسي
نگاهي به رنگ در معماري بومي ايران (نمونه هاي موردي: ابيانه ،ماسوله،كندوان، بوشهر)
بررسي معماري همساز با اقليم مطالعه موردي شهر تبريز
جستاري پيرامون معماري در فضاي سايبري از جوهره تا مجاز
استفاده از درس هاي طبيعت براي كاهش فرسايش و تخريب بناهاي شهري
تاثير زمينه گرايي در طراحي موزه هنر هاي معاصر (نمونه موردي شهر تبريز)
استفاده از اصول زيبايي شناسي در طراحي مراكز تجاري و نقش آن در جذب مشتري(نمونه موردي شهر تبريز)
بررسي تطبيقي معماري و شهرسازي دوران قاجار
نگرشي نو در طراحي آپارتمان هاي مسكوني با رويكرد آشتي با طبيعت و باز شناسي نقش حياط و فضاي سبز در زندگي انسان
زيبايي شناسي در هنر،معماري و منظر شهري
تاثير رنگ و فرم در طراحي بيمارستان كودكان
بررسي نمود ميزان تاثير پذيري معماري امروز ايران از مفاهيم معماري اسلامي در برخورد با تكنولوژي معاصر
بازنگري حدود مداخله و روند تعاملي طراحي ساختمان در بافت سنتي محله هاي تاريخي(نمونه موردي بافت جويباره)
سيستم هاي معماري پايدار در طراحي برجهاي بلند مرتبه
بررسي فرهنگ و پايداري انرژي در معماري سنتي ايران
بررسي عناصر معماري پايدار در اقليم گرم و خشك ايران
بررسي هوش ديداري فضايي و عوامل موثر بر آن
بررسي نقش فرم و نماي ساختمان بر وقوع و ارتكاب جرم
بررسي هندسه به كار رفته در تزئينات و نقوش معماري بناهاي دوره ايلخاني
بررسي نقش پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي انرژي هاي تجديد پذير در دست يابي به معماري پايدار
بررسي نمادها و نشانه ها در هويت بخشي به فضاي معماري
طراحي بر اساس روش مبتني بر شواهد به منظور افزايش ايمني بيمار در محيط هاي بهداشتي و درماني
مطالعه تطبيقي تزئينات مساجد ايراني و اسپانيايي نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله اصفهان و مسجد قرطبه اسپانيا
ايده،كانسپت،فرايند،عناصر وروش هاي طراحي
بررسي تاثير مولفه هاي هويتي ، نمادين معماري ايران بر تحقق هويت ملي
تاثير موسيقي بر زيبايي شناسي فضاي معماري
بررسي مكان تشكيل سكونتگاه هاي غيررسمي در شهر اردبيل
بررسي قابليت ها و چالش هاي روستاي ماركده به منظور برنامه ريزي در راستاي توسعه پايدار
اصول طراحي اقليمي فضاهاي آموزشي در شهر تهران
بررسي ويژگيهاي معماري مدارس امن براساس پدافند غيرعامل
مولفه هاي افزايش امنيت در شهر بر پايه طراحي محيطي
رابطه عوامل طبيعي با الگوهاي باغ ايراني
گذري از معماري بومي و نگاهي به اصول و ويژگي هاي معماري بوم گرا
بررسي تأثير آكوستيك در عمارت عالي قاپو اصفهان
بررسي اولويت ترجيح رنگ بين كودكان دختر و پسر و الگويابي در طراحي فضاهاي زيستي- اجتماعي كودك
تلفيق پارامتر هاي معماري ايراني- اسلامي (تناسب و پيمون) با الگو هاي تكرار پذير معماري مدرن (الگوريتميك) با تاكيد بر هويت بخشي ساختارهاي فضاهاي معماري
الگويابي از هندسه تجزيه ورونوئي (voronoi) در طراحي و مديريت سيستمهاي شهري با رويكرد مكانيابي بهينه مراكز مديريت شهري (نمونه موردي شهرك وليعصر تبريز)
اصول طراحي ساختمان هاي هوشمند در تبريز
مقايسه تطبيقي جايگاه عرفان در آتشكده هاي زرتشتي ايران و معابد بودايي هند
نقش آب در معماري باغ هاي ايراني
ارتباط شاخص هاي طراحي تعامل گرا با نحوه اجراي تزئينات در معماري بومي
باد و آسايش انسان
ارزش هاي فضايي طراحي معماري بازار تبريز
بازخواني مضامين آيات در احياء تزئينات و كتيبه پايه هشتم مسجد كبود
ضرورت مهد كودك هاي مجازي در كشور
بازشناسي و بررسي نقش مساجد از گذشته تا به امروز، نمونه موردي: مسجد ثار الله مشهد
بررسي تاثيرات فرهنگ بر طراحي كالبد در معماري
بررسي تاثير فرم پلان خانه هاي روستايي بعد از زلزله بر فرهنگ روستايي مناطق زلزله زده آذريايجان شرقي
فرايند طراحي مسكن ايراني اسلامي
تحليل نشانه هاي معماري در سيماي شهر بوشهر
بررسي عوامل موثر در بهبود كيفيت حياط مدراس متوسطه جامعه مورد مطالعه دبيرستان هاي دخترانه منطقه 5 تهران
بررسي نقش اسلام در شكل گيري بناهاي مذهبي كشورهاي غربي (نمونه موردي: مسجد جامع قرطبه- اسپانيا)
مناسب سازي مبلمان شهري به جهت استفاده بيشتر معلولين
بررسي و تحليل آثار طراحي مهندس هادي تهراني از ديدگاه مك گينتي
فرهنگ، هنر و معماري بومي
گلخانه هاي خورشيدي در فضاهاي درماني و تآثيرات آن در روند بهبودي بيماران
تاثير معماري سبز در روند بهبودي بيماران در بيمارستانهاي سبز با محوريت طبيعت
باز زنده سازي نقش پايداري، معماري بومي منطقه اي گذشته، در دوره معاصر (مطالعه موردي: معماري بومي منطقه تالش)
راهكارهاي موثر در انعطاف پذيري مبلمان هاي فضاهاي آموزشي جهت افزايش فعاليت و خلاقيت دانش آموزان
نحوه ي تلفيق فضاهاي كالبدي مدارس با عناصر طبيعي جهت تقويت خلاقيت در دانش آموزان نمونه موردي: دبيرستان دخترانه علامه طباطبائي لاهيجان
معماري پايدار در طراحي فضاهاي آموزشي
گونه شناسي و تبيين ويژگيهاي واحد مسكوني مناسب خانواده گسترده كمينه (در حوزه معماري)
بررسي شاخص مطلوبيت در مكان گزيني مساجد محله اي با رويكرد تقويت ساختار هويتي محلات به عنوان مكاني براي سكونت – نمونه موردي مشهد
زمينه گرايي كالبدي در خانه هاي سنتي ايران نمونه موردي روستاي ابيانه
تاثير شيشه هاي رنگي در ايجاد فضاي معماري نمونه ي موردي:مسجد نصيرالملك شيراز
بررسي و تحليل آثار طراحي مهندس عليرضا امتياز ازديدگاه جفري برادبنت وبرايان لاسن
مصالح سبز و كاربرد آن در جهت كاهش مصرف انرژي و ميزان آلايندگي محيط زيست (نمونه هاي موردي : ساختمان فدرال سانفرانسيسكو و مركز بين المللي هيفر در آمريكا)
طرح نقوش هندسي اسلامي در قالب معماري پارامتريك
بررسي بناهاي دوران پهلوي اول درمحور خيابان امام شهر تبريز (با تمركز بر هتل ها و مهمانسراها)
بررسي روش هاي پيش ساختگي و صنعتي شدن ساختمان ها وتاثير آن بر ميزان انعطاف پذيري در سازه و معماري
بررسي راه هاي توسعه ي گردشگري روستايي (با مطالعه ي موردي روستاهاي كشاني واشتران در استان همدان، شهرستان تويسركان)
تاثير سنت و فرهنگ بر شكل گيري حرايم خانه هاي تاريخي (با تأملي بر خانه هاي تاريخي اردبيل)
گونه شناسي فضا در معماري باتاكيد بر پارادايم هاي نظري غالب در خلق فضاي معماري
سير تاريخي بناهاي آرامگاهي در ايران
بررسي كيفيت آموزش در آتليه هاي معماري
معرفي مدل هاي مختلف خستگي در تعيين عمر مخلوط هاي آسفالتي
بررسي اهميت كيفيت اجتماعي فضا و تاثير وضوح شكل بصري و عملكرد فضا بر آن
كاربرد دانش روانشناسي محيطي در طراحي فضايي خلاق براي كودكان
بررسي اهميت آثار معماري در انگيزش گردشگران
بررسي نقش فضاهاي خريد شهري در گذران اوقات فراغت شهروندان
بررسي اهميت سرزندگي در كيفيت فضاهاي شهري و عوامل موثر بر آن
ارتقاء حضورپذيري در فضاهاي عمومي شهري با تكيه بر نظريه مكان سازي
ارزيابي معماري بومي روستا و فرهنگ (مطالعه موردي: روستاي دارگان-اصفهان )
Smart Matrials in Sustainable Architecture and Energy Efficiancy
بررسي شرايط همساز بااقليم به منظوركاهش مصرف انرژي مطالعه موردي :خانه مشروطيت اصفهان
تاثير يكسان سازي اقليمي در دوران گذار بر ميزان مصرف انرژي
اسلامي تبيين رابطه بين موسيقي در قرآن و به كارگيري آن در معماري (به طور موردي: معماري مدارس دوره اسلامي)
درآمدي بر چگونگي تاثير نور در ارتقاء سطح كيفيت فضاهاي آموزشي (از مدارس سنتي ايران تا دانشكده هاي هنر و معماري امروز)
تاملي بر تحولات معماري در دوره قاجاريه و پهلوي به مثابه معماري التقاطي
حقوق معمار
اصول طراحي پايدار در تجارب معماري خانه هاي سنتي تبريز
معماري همساز با اقليم مطالعه موردي:مجموعه ساختماني شهري زيتون اصفهان
روش هاي طراحي اقليمي در مناطق سرد با تاكيد بر نحوه استقرار بنا
بررسي مفاهيم و كاركردها در استفاده از نور طبيعي و تاثير اقليم بر آن در معماري سنتي
معماري و فرا نيازهاي انسان معاصر
طراحي فضاي آموزشي و نقش آن در ارتقاء خلاقيت
باغ و كوشك قاجاري كلانتر در تبريز
مجموعه قاجاري كلانتر در تبريز
نقش سنگ هاي مرجاني و ريفي خليج فارس در تنفس بناهاي بافت قديم بوشهر
ضرورت احداث پارك هاي آبي در كشور
تبيين ضمير خودآگاه و ناخودآگاه در كهن الگوها و نقش آن درهويت معماري و شهرسازي ايران
بررسي نقش سيستم مديريت هوشمند BMS در كاهش مصرف انرژي و هزينه هاي ساختمان
بررسي تاثير طراحي پايدار بر خلق شرايط آسايش انسان
تحليل پروژه احياي ميدان عتيق اصفهان
مدل سازي اطلاعات ساختمان(BIM) در مديريت ساخت پروژه هاي ساختماني
هرمنوتيك فضاي وحشت
تاثير معماري فضاهاي آموزشي انعطاف پذير بر ارتقاء خلاقيت در كودكان
نقش انرژيهاي نو در معماري پايدار با رويكرد كاهش مصرف انرژي و ارتقا كيفيت زندگي
تاثير باز زنده سازي هويت شهري بر خاطره جمعي شهروندان (نمونه موردي محدوده شرق بازار اروميه پروژه ميدان امام خميني اروميه)
مزاياي استفاده از نور طبيعي در فضاهاي داخلي مسكوني در جهت ارتقا كيفيت زندگي
نقش بازآفريني الگوي «باغ ايراني» در ارتقا سطح كيفيت فضايي مراكز فرهنگي در راستاي بهبود بهداشت روان و كالبد شهر
تاثير علوم رفتاري در طراحي براي كودكان با تأكيد بر ايجاد خلاقيت
نگاهي بر معماري معاصر و مسكن هويت زدا در ايران
تاثير نقش سازه در فرم ساختمان
جايگاه روانشناسي محيطي در طراحي معماري فضاهاي اداري (نمونه موردي مراجع قضايي و دادگاه ها)
همگامي دست نگاره ها و رايانه: بررسي نقش دست نگاره ها درآفرينش معماري و ارايه ي روشي كاربردي در طراحي
تفكر واگرا ابزاري براي خلاقيت دانشجويان معماري
نقش حاميان و بانيان در معماري دوره ي تيموري (به صورت خاص نقش امير عليشير نوايي)
بررسي روش هاي طراحي پايدار براي مجتمع هاي مسكوني هزاره سوم
مقابله با خشونت و بزهكاري در مدارس به كمك ابزار طراحي محيطي
راهكارهاي طراحي موزه موسيقي در شهر تبريز با توجه به فرهنگ غني شهر از لحاظ موسيقي آذربايجاني
تاثير ضميرناخودآگاه در شكل گيري كانسپت معماري (با بررسي نمونه موردي)
بررسي نحوه تغيير كاربري دانشگاه هنر اسلامي تبريز
رمز گشايي اشعار مولانا ونمود آن در صور و مفهوم معماري سنتي
تصوير عالم خيال با تكيه بر مينياتور در جهت نمود صوري آثار معماري حسن فتحي
بررسي علل ايجاد پديده رطوبت تصاعدي درساختمان هاي تاريخي و راهكارهاي مقابله با آن درمرمت ها وساخت وسازهاي امروزي
تاثير فضاي آموزشي غير بسته بر تمايل دانش آموزان به حضور در مدرسه
Smart Building Materials for Remove of VOC Pollutants from Environment (Indoor/Outdoor)
مكانيابي موزه راه ابريشم در ايران از طريق روش AHP در رايتاي باززنده سازي مسير تاريخي ابريشم در كشور
فرايند طراحي بناهاي متاثر از فرهنگ كشورهاي مختلف (نمونه موردي: طراحي موزه راه ابريشم در ايران)
بررسي تأثيركيفيت محيطي بر طراحي ساختمان هاي مسكوني بلندمرتبه
پايداري دركالبد معماري
بررسي شيشه هاي هوشمند به عنوان مصالح نوين ساختماني
حفاظت از ميراث صنعتي معاصر ايران و تبيين استراتژي هاي مداخله با نگاهي ويژه به مجموعه كارخانه هاي معاصر تهران
سير تحول معماري مدارس از الگوي سنتي ايراني تا الگوي متداول معاصر
بررسي تاثير روانشناختي فرم و رنگ در طراحي خانه خلاقيت كودك
تاثير فضاي معماري نوين در ساخت فضاهاي آموزشي و ميزان تاثيرگذاري آن بر خلاقيت كودك
مقايسه تطبيقي معماري بناي تاريخي ستوندار خورهه با معابد هلنيستي و بناهاي اربابي پارتي به منظور شناسايي قدمت و كاربري آن
مطالعه تطبيقي تزئينات معماري بناهاي مذهبي مطالعه موردي:كليساهاي گوتيك و مساجد ايلخاني
بررسي تكنولوژي ساخت آب انبارهاي تاريخي ايران نمونه موردي : آب انبار حاج كاظم قزوين
روانشناسي محيط خانه سالمندان
تجلي سبك زندگي در معماري اسلامي ايران
شهر دوستدار كودك( CFC ):ارزيابي شاخصهاي شهر دوستدار كودك از ديدگاه كودكان 7 تا 21 سال (نمونه موردي:مهاباد)
فن شناسي و سبك شناسي حوضخانه هاي مساجد ايراني اسلامي (نمونه موردي : حوضخانه هاي مساجد شهرستان مهاباد)
هنر اسلامي با رويكرد عرفاني بهره مند از حكمت سهروردي
معماري پايدار و نقش آن در اثار نادر خليلي
بررسي و تحليل عناصر اقليمي موثر بر آسايش انسان (نمونه موردي: شيراز)
مكان يابي مناطق مستعد گردشگري سلامت براساس اصول معماري منظر با استفاده از نرم افزار GIS مورد شناسي (مكان يابي مركز آبدرماني روستاي متعلق و چشمه هاي آبگرم يل سويي)
اهميت آموزش طراحي و تئوري در معماري
بررسي تعامل معماري و سازه در طراحي بناهاي با كاربري فرهنگي در معماري معاصر ايران (بعد از انقلاب اسلامي)
بررسي تاثير فرآيند ادراك در رابطه انسان محيط و نقش آن در طراحي محيط شهري
تحليل و بررسي نقوش و خطوط كاشي كاري مسجد حكيم اصفهان
طراحي فضاي داخلي براي سالن هاي ورزشي تخصصي يوگا
تاثير نما بر ارزش هاي تاريخي، فرهنگي يك شهر
آب و خاك
بررسي كاربرد نظريو گشتالت در طراحي معماري
هويت در معماري(بررسي عوامل هويت ساز در خانه هاي سنتي استان اردبيل نمونه موردي خانه مير فتاحي)
مديريت زمان عامل اثرگذار در روند موفقيت پروژه هاي ساختماني (بررسي و تحليل شيوه هاي زمانبندي با تأكيد بر موارد استفاده آنها)
بررسي اهميت مناسب سازي فضاهاي شهري براي سالمندان
بررسي تاثيرنقش «عوامل كالبدي» در «حس تعلق» به مكان
عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر در شكل و عملكرد تلار و ايوان در خانه هاي بومي گيلان
ارزيابي جايگاه مسجد در ارتقا كيفيت فضاي شهر اسلامي
معماري بومي دستكند الگويي در جهت رسيدن به توسعه پايدار
بررسي ميزان تاثيرپذيري كيفيت فضاهاي فرهنگي – هنري بر افزايش تعاملات اجتماعي
صنعتي سازي ساختمان گامي به سوي پايداري محيطي
نقش جداره جنوبي ساختمان در بهره وري مصرف انرژي با استفاده از سامانه هاي ايستا (غير فعال خورشيدي)
اصول و شاكله هاي ساختاري شهرسازي ايراني اسلامي با گريزي به روند شكل گيري آن در دوره هاي مختلف
اهميت نور و رنگ در بيمارستان كودكان از منظر روانشناسي
پايداري در معماري با تاكيد بر راهكارهاي طراحي سبز
شهرك خدا آفرين، يك روستا يا مجموعه سكونتگاهي روستايي؟
بررسي نقش راهبردي ارزشهاي پايدار معماري سنتي ايران در كيفيت بخشي معماري معاصر
تاثير فلسفه هنر ملاصدرا در شكوفايي باغ ايراني دوران صفويه
رنسانس در خارج از ايتاليا
آسيب شناسي بازسازي روستاهاي زلزله زده آذربايجان شرقي از لحاظ بافت معماري نمونه موردي : روستاي گويج
نقش معماري ديناميك در صرفه جويي مصرف انرژي
بررسي مصاديق معماري پايدار در معماري سنتي آذربايجان (نمونه موردي : دوره ايلخانيان و قاجار)
بررسي راهبردهاي بازآفريني كالبدي در بافت هاي تاريخي (مطالعه موردي: بافت تاريخي- فرهنگي شهر تبريز)
جايگاه شناخت فني، ارزشي و بررسي آسيب شناسي درنحوه مرمت تيمچه ها (مطالعه موردي تيمچه حاجب الدوله)
تحليل و بررسي معماري همساز با اقليم شهر تبريز بر مبناي شاخص پن واردن
ارزيابي مطالعات مهندسي ارزش در مديريت طراحي معماري (مطالعه موردي پروژه اقامتي تجاري)
مديريت يكپارچه بحران در برنامه ريزي زيرساختهاي شهري (مطالعه موردي شريان هاي اصلي در شهر تبريز بعد از زلزله)
بررسي تزئينات هندسي در معماري ايران، (بررسي موردي الگوي ستاره اسلامي )
بررسي حضور زنان در فضاهاي شهري
مباني و مفاهيم معماري و شهر سازي در باب مسكن شهر سازي اسلامي- ايراني
نقش انرژي هاي نو در معماري پايدار با رويكرد كاهش مصرف انرژي و ارتقا كيفيت زندگي
بررسي رابطه بين فرهنگ و هنر بومي و احياء ان در معماري معاصرايران
بررسي هويت انساني (تاملي در رابطه هويت و معماري در دايره حكمت اسلامي)
تدوين فرآيند برنامه ريزي معماري در طراحي مراكز اكو توريسم
نقش تأثيرگذار رويكردهاي معماري پايدار در طراحي ساختمان هاي صنعتي
نقش پياده سازي معماري سبز در بافت هاي فرسوده شهري، نمونه موردي سبزه ميدان بجنورد
تأثير آتريوم در فضاي معماري
بررسي انواع روش هاي شبكه سيركولاسيون و دسترسي در بخش بستري بيمارستان و ارائه مدل هاي سيركولاسيون متناسب با نگرشي بر معماري محاسباتي
بررسي تعامل انسان و معماري بومي، راهكاري در هويت بخشي به معماري معاصر (نمونه موردي: معماري بومي كرمانشاه)
هويت بخشي به معماري معاصر با رويكرد دلبستگي به مكان (نمونه موردي: معماري بومي كرمانشاه)
زمينه گرايي فرهنگي، راهكاري براي دستيابي به الگوهاي هويت بخش در طراحي داخلي (نمونه موردي: معماري بومي كرمانشاه)
نقش الگوهاي پايداري در هويت بخشي به طراحي داخلي با رويكرد ذهنيت فرهنگي مردم (نمونه موردي: معماري بومي كرمانشاه)
Adaptable Architecture, Via Studying Iraninan Vernacular Architecture
علل پيدايش سبك و نظريه معماري فولدينگ
بررسي عوامل تاثيرگذار در ايجاد حس مكان در خانه ايراني
ارزيابي استفاده از نماهاي رسانه اي و تعاملي و بررسي تاثيرات مثبت و منفي آن بر ايماژ شهري
بررسي عوامل ايجاد رضايت و اميد به زندگي سالمندان ساكن در سراي سالمندان (نمونه موردي سراي سالمندان گرگان)
بررسي نقش هويت و فرهنگ در شكل گيري سيماي شهري اسلامي ايران
ارزيابي تاثير مولفه هاي معماري در مراكز درماني بر روي كودكان
تدوين فرآيند برنامه ريزي كالبدي طراحي مركز توانبخشي كودكان معلول در قم
شناسايي مولفه هاي كالبدي فرهنگ معماري بومي در ايجاد حس تعلق به مكان (نمونه موردي بافت مياني بجنورد)
بررسي ويژگي هاي زيبايي شناسي معماري روستا (نمونه موردي روستاي اوش تبين آذربايجان شرقي)
بررسي و تحليل تطبيقي الگوي طراحي فرش و باغ ايراني دوره صفويه و قاجاريه
آسيب شناسي رويكرد هاي مداخله در بافت روستاهاي تاريخي ايران (نمونه موردي روستاي رياب)
بهينه سازي مصرف انرژي در مدارس اقليم گرم و مرطوب (نمونه موردي هنرستان سيد احمد خميني شهرستان دهلران)
جايگاه نورپردازي در طراحي فضاهاي شهري با هدف افزايش ايمني و امنيت شهري
برسي استفاده از مصالح بومي بركاهش مصرف انرژي درخانه هاي روستايي
بررسي تأثيرسبك مينيماليسم درسيماي شهري بركاهش تنش بصري شهروندان (نمونه موردي شهرقزوين)
تاثير فناوري نانو در جداره هاي بيروني و نگهداشت انرژي ساختمان
شناخت آتريوم در معماري مدرن پايدار
بررسي سيستم هاي سازه فضاكار استفاده شده در مجتمع هاي ورزشي
رابطه ي انديشه معمار و فضاي معماري در ساختار معماري ايران
مطالعات تطبيقي تقابل سنت و مدرنيته در معماري معاصر ايران، دوره پهلوي اول (مورد مطالعاتي: شهر تهران)
بررسي تطبيقي سنت و مدرنيته در معماري معاصر تركيه، دوران آتاتورك (مورد مطالعاتي: آنكارا)
كاربرد تعاملي رسانه ها در فرايند طراحي معماري
مقايسه ي عوامل تأثير گذار بر حس مكان در دانشگاه ها (نمونه موردي دانشگاه جنديشاپور و دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان اهواز)
بررسي و تحليل اتصالات در سازه هاي فلزي با تأكيد بر اتصالات جوشي
ارزيابي تاثيرات متقابل معماري و اقليم با تاكيد بر توسعه پايدار
بررسي ابعاد و ويژگي هاي مسكن سنتي در مقايسه با مسكن هاي امروزي
ارتقا آسايش بصري شهروندان با تاكيد بر خط آسمان در منظر شهري (نمونه موردي:ميدان جانبازان اروميه)
بررسي عوامل موثر در پرورش خلاقيت كودكان با رويكرد روانشناسي محيط
نقش طبيعت و ادراك آن بر جنبه هاي روانشناختي و اجتماع پذيري فضاهاي دانشگاهي
بررسي فضاهاي نو بكار رفته در طراحي معماري پيشنهادي براي حرم امامزاده سيد محمدآقا كججاني تبريز
ضوابط و الگوهاي طراحي مسكن دوستدار كودك
تحليل برخي از اصول معماري خانه هاي قاجاري اصفهان با نگاهي ويژه به خانه تاريخي بهشتيان
تحليلي بر معيارهاي مكانگزيني مدارس مقطع راهنمايي شهر لنگرود
شينتو و آندو
بررسي مباني نظري تناسبات بصري در افزايش خوانايي نمونه موردي پياده راه تربيت تبريز
آموزش زيبايي شناسي معماري
جايگاه فرهنگ و رفتار اجتماعي ايراني در معماري اسلامي
بررسي راهبردهاي نامحسوس فرايند خلاقيت به عنوان پيامد جنبش مدرن
تحليل و نتيجه گيري در زمينه تاثير فضاي سبز در زندگي شهري
ارزيابي تطبيقي تكنيك هاي معماري كاخ هاي شهر اصفهان
تركيب آهن و سنگ در معماري طبيعت گرا و به كارگيري آن توسط استاد سيحون
تحليل تجارب منظر آموزشي نمونه هاي موردي داخل و خارج
شاخص هاي معماري پايداردرخانه هاي قديمي درشهرتبريز نمونه موردي (خانه بهنام،قدكي)
بازخواني و بررسي باغ شاه از اشرف البلاد ديروز تا بهشهر امروز
نگاهي به ويژگي ها و معيارهاي اقليمي تاثير گذار بر شكل معماري بناهاي شهر تبريز
بررسي رابطه بين شكل معماري فضاهاي آموزشي با انگيزش دروني آموزش پذيري دانش آموزان (مطالعه موردي: دبستان هاي پسرانه شهر تبريز)
فرشته شناسي اسلامي
بازي نمادي و رشد شخصيتي كودك
موزه موسيقي فولكوريك آذربايجان با رويكرد فناوري رسانه هاي عصر ديجيتال و گردشگري (مورد تبريز)
تاثير فرهنگ و آموزه هاي اسلامي بر معماري خانه هاي مسكوني
بررسي عناصر كالبدي فضايي در برج هاي چند منظوره از بعد روانشناسي محيطي
تاثيرات بكارگيري رنگ براي كودكان در معماري پايدار آموزشي
تكونولوژي و مدرنيته، نقطه تقابل يا تعامل با ساختار و معماري بافت هاي تاريخي) نمونه موردي مجموعه بازار تاريخي تبريز
بررسي كاربرد توسعه ي پايدار و صرفه جويي انرژي در ساختمان هاي بلند مرتبه ي شهري
سيستم هاي معماري پايدار در طراحي برج هاي بلند مرتبه
معيار ارزيابي ساختمان هاي بلند در منظر شهري
بررسي عوامل موثر بر طراحي برج هاي بلند مرتبه
چگونگي تاثير محيط كالبدي بر الگوهاي رفتار اجتماعي كودكان
تاثير معماري پايدار بر چگونگي طراحي ساختمان ها در كالبد شهر تبريز
محله ي ايمن، در برابر جرايم
بررسي اصل خلوت و امنيت در محلات
بررسي اجمالي اصول طراحي محله ي مسكوني
روند پيدايش حمام هاي اسلامي
روششناسي تاريخ نگاري معماري ابن خلدون
باز زنده سازي هويت مكاني در محيطهاي ديداري شهري
تاثير كيفيت فضاي معماري بر استفاده از آن
عوامل موثر بر رضايت افراد در استفاده از فضاهاي مسكوني
بررسي چگونگي اثر بخشي روانشناسي رشد كودك در طراحي محوطه بازي كودكان
تاثير بازارهاي تاريخي در دوره معاصر بر پيوند جديد شهري(نمونه موردي سراي مهدي زاده)
معماري منظر،طبيعت و معماري سبز
بررسي اهميت ماهيت رفتار در رابطه انسان ومحيط در اجتماع پذيري فضاهاي انسان ساخت
نماي زنده (استفاده از انعطاف پذيري در نما به منظور كاهش مصرف انرژي)
بررسي استانداردها و ضوابط و ارائه پيشنهادات طراحي براي افراد داراي ناتواني جسمي و حركتي در هتل ها
تدوين راهكارهاي باززنده سازي بافت قديمي شهر تبريز با استفاده از جدول سوات (نمونه ي موردي : پياده گذر پاساژ)
بررسي پايداري فرهنگي و اجتماعي در احيا و ماندگاري بناهاي بومي معماري ايران (نمونه ي موردي : بازار تبريز)
بررسي اصول زيباشناسي از ديدگاه نظريه پردازان در معماري معاصر و دوران اسلامي
رويكرد اسلام در رابطه با معلولان و نقش طراحي توانبخشي در راستاي بهبود كيفيت زندگي آنان
نقش توانبخشي و كارآفريني مبتني بر جامعه در اشتغال معلولان
تقويت حس مشاركت اجتماعي (سرمايه اجتماعي) در معلولان با رويكرد معماري
شناخت معيارهاي اخلاقي در طراحي معماري با تكيه بر آموزه هاي دين مبين اسلام
بررسي عوامل و شناخت اصول معماري پايدار
تاريخچه ي تحولات فروشگاه ها و فضاهاي تجاري
عوامل موثر بر ارتقاء حس تعلق مكان در راستاي پايداري اجتماعي
پايداري اجتماعي رويكردي در طراحي مراكز فرهنگي
بررسي همساز كردن نيازهاي عملكردي فضاهاي آموزشي با فضاهاي درماني تحت پوشش يك حجم كلي در شهر تبريز
بررسي تطبيقي معماري ارگانيك و معماري پايدار در معماري سنتي ايران
از بازار تا مراكز خريد امروز
تكنولوژي و مدرنيته، نقطه تقابل يا تعامل با ساختار و معماري بافت هاي تاريخي – نمونه موردي مجموعه بازار تاريخي تبريز
بررسي عوامل تاثير گذار بر ميزان افزايش استفاده از اتومبيل شخصي در تبريز و ايجاد آلودگي و افزايش استفاده از انرژي
New Technologies In Architecture A Case Study: Nanotecnology
اثرات رنگ، نور پردازي در ادراك احساسات ورفتار مربوط به ناهار خوري اجتماعي در رستوران سفارت
بررسي سير تحول خانه هاي مسكوني شمال ايران با نگرش شكلي و اقليمي (نمونه موردي بناهاي مسكوني دوره هاي قاجار،پهلوي و معاصر شهر ساري)
تأثير اقليم بر شكل گيري عناصر معماري آذربايجان
بررسي تأثير معماري بناهاي مقدس بر سلامت انسان (نمونه موردي مسجد جامع اصفهان)
بررسي تاثير ضوابط و الگوهاي طراحي مراكز فرهنگي و آموزشي نابينايان بر ادراك نابينايان
بررسي نحوه شكل گيري طرحهاي معماري تحت تاثير نقوش فرش
بررسي شيوه هاي ايجاد رابطه بين فرهنگ و معماري در ايران معاصر
بررسي تطبيقي مبحث چهارم مقررات ملي ايران با التزام از معماري مسكوني شهر بوكان
تاثير اصول و روش دكارتي در نگرش مدرنيته
شهر خلاق
طراحي معماري مجتمع سكونتگاهي فرهنگيان با بهره گيري از تلفيق مفاهيم معماري سنتي و معماري پايدار در منطقه تفريحي شورابيل شهر اردبيل
طراحي موزه انسان شناسي و فرهنگ اردبيل
تعاريف و مفاهيم بيونيك در معماري
بررسي جايگا زن و حريم در كالبد معماري سنتي ايران
بررسي تحليلي شاخص ها و عوامل تأثيرگذار بر معماري مهد هاي كودك شهر اردبيل با توجه به نياز كودكان
جايگاه انرژي هاي نو در معماري و ساختمان هاي سبز
بررسي تاثير فرهنگ درشكل گيري فضاي معماري با هنر موسيقي
كاربرد پوشانه هاي EFTF در ساخت و طراحي استاديوم
مدرنيسم از نظر معماري در ايران (مدرنيته ايراني)
بررسي عناصر اقليمي و تاثير آن در معماري سنتي (اقليم سرد و كوهستاني شهر تبريز خانه سلماسي)
استفاده از سيستم هاي انرژي فعال خورشيدي براي صرفه جويي انرژي
بررسي عوامل موثر برجزيره ي گرمايي شهر تبريز
طراحي محيط آموزشي انگيزه بخش خلاق براي كودكان با تمركز بر موضوع رنگ
Family architecture
تاثير نور و رنگ در ارتقا كيفيت فضاي معماري مساجد
بررسي معماري مسجد مناره اروميه و كاربردهاي خاص پلان آن براي تعيين اوقات شرعي
بررسي عوامل تاثيرگذار در زيبايي خانه هاي سنتي تبريز نمونه موردي (خانه اميرنظام گروسي تبريز)
بررسي نقش معماري داخلي ، موسيقي وفضاي سبز بر فضاهاي درماني با رويكرد معماري شفا بخش
بازتاب ماندالادر كهن الگوها و نقش آن در ايجاد هويت اسلامي معماري
بررسي ضرورت طراحي خانه ي سا لمندان و تاثير ان بر جامعه با تاكيد بر ايجاد فضاي سبز
بررسي سير تاريخي آموزش معماري در غرب و ايران
بررسي مفهوم هنر از ديدگاه صاحب نظران و فلاسفه
تاريخچه آموزش نوين معماري در ايران
بررسي پارامترهاي تاثيرگذار در طراحي مطلوب فضاهاي تجاري
مروري بر مباني نظري برنامه ريزي و طراحي برج هاي مسكوني
بررسي عوامل موثر بر تحول مسكن در ايران
Residential Architectural Pathology in Tabriz City Approaching Energy Efficiency
مفهوم فضاي معماري در رويكرد ديكانستراكتيويسم
بررسي فاكتورهاي آكوستيكي در فضاهاي تجاري
بررسي وضعيت استفاده از نمادها و نشانه هاي ايراني -اسلامي در ساخت بناهاي شهري (مطالعه موردي: شهر نوشهر)
بررسي نظريه هاي موجود در مورد طراحي و ساخت فضاهاي تجاري
نقش مشاركت مردمي در ساماندهي بافت فرسوده (مطالعه موردي: كوي قازان داغي تبريز)
سنجش ميزان رضايت كاربران از فضاي معماري داخلي مساجد شهر تبريز و ارائه قوانين معماري در راستاي ارتقاء ميزان رضايت كاربران از فضاي داخلي مسجد
مباني نظري طراحي كارخانه هاي صنعتي با رويكرد معماري پايدار
باز زنده سازي وضرورت حفاظت و احياي بافت با ارزش شهر هاي قديمي و مداخله در آن
طراحي پايدار در معماري
بررسي نقش مركز موسيقي در چگونگي ارتقاء فرهنگي جامعه
مكان يابي مدارس ابتدايي، نمونه موردي دبستان معيني بوشهر
مقايسه تأثير فرهنگ برمعماري چهار محل بوشهر با تأكيد برمعماري زمينه گرا
اصول توسعه پايدار در طراحي مركز اطلاعات صنعت ساختمان با هدف نيل به جهاني شدن
مباني نظري طراحي مركز اطلاعات صنعت ساختمان با رويكرد معماري پايدار
تاثير قانون و فقه اسلامي بر پايداري معماري محيط مصنوع
گرافيك محيطي در مجتمع هاي تجاري
مقايسه تطبيقي پوشش سقف سه تيمچه ي بازار تهران نمونه موردي: تيمچه ي حاجب الدوله ، تيمچه ي مهديه ، تيمچه ي حاج ملاعلي كني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید