نخستين همايش مميزي و ارتقاي كيفيت

http://www.callforpapers.ir/نخستين همايش مميزي و ارتقاي كيفيت 26 لغایت 28 مهرماه 1391 توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت حمایت وزارت بهداشت در تبریز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) محورهای همایش ممیزی بالینی به شرح ذیل می باشند:

ممیزی بالینی در مراقبت های درمانی و تشخیصی (پرستاری ٬ دندانپزشکی ٬ داروسازی٬ خدمات دارویی بازتوانی و توانبخشی)

ممیزی بالینی در مراقبت های بهداشتی اولیه

ممیزی بالینی در منابع و خدمات پشتیبانی بیمارستان

ممیزی بالینی در پرستاری

ممیزی بالینی و بهبود مستمر کیفیت

ممیزی بالینی ٬ اعتباربخشی و استاندارد سازی

ممیزی بالینی ٬ اقتصادسلامت ومدیریت هزینه

ممیزی بالینی ومدیریت خطر و ایمنی در بهداشت و درمان

ممیزی بالینی،اثر بخشی بالینی و پزشکی مبتنی بر شواهد

ممیزی بالینی و بهره وری

ممیزی بالینی و مدیریت اطلاعات

ممیزی بالینی و بهداشت محیط و حرفه در بهداشت و درمان

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایند.

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید