امکان دریافت مجموعه مقالات اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۰۲عنوان مقاله تخصصی شامل۱۷۶۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

خوشهبندي در شبكههاي سيار موردي با استفاده از چند سطح اتوماتاي يادگير
خوشه بندي در شبكه هاي ادهاك به صورت وزن دهي به گره ها
خوشه بندي درشبكه هاي بي سيم بااستفاده ازاتوماتاي يادگيري
مروري بر پروتكل هاي لايه انتقال
بررسي دلايل مشتريان به خريد اينترنتي و ميزان تمايل و رضايتمندي مشتريان از فروشگاه هاي اينترنتي
بررسي عوامل مؤثر و روش هاي شناخت و درمان كودكان اتيسم
بررسي عوامل مؤثر درهوش هيجاني
بررسي چالش هاي امنيتي در محاسبات ابري
بررسي پروتكل هاي امنيتي شبكه هاي بي سيم
مسيريابي در شبكه هاي Mobile Ad Hoc با پروتكل DREAM واستفاده از الگوي KNearest
كاهش از دست دادن بسته ها در شبكه هاي Mobile Ad Hoc
شناسايي متن وتشخيص كاركترها در تصاوير با استفاده از الگوريتم پيشنهادي
كاربرد پردازش تصوير در تشخيص خواب آلودگي راننده
بررسي نقش و تأثير فناوري اطلاعات در استقرار مديريت دانشدر سازمان ها
مسيريابي هوشمند نانوربات هاي درمانگر در محيط پوياي بدن انسان به كمك منطق فازي
كاربرد مقايسه اي منطق فازي و الگوريتم ژنتيكجهت ناوبري هوشمند ربات متحرك در محيط هاي ناشناختهء پويا در حضور موانع ثابت و متحرك
مروري بر حفظ حريم خصوصي مكان كاربر سياردر پايگاه داده سيار
مروري بر مديريت، ذخيرهسازي و پردازش دادههاي بزرگ
تسهيم رازتصاويررنگي بااستفاده ازالگوريتم جهش قورباغه
ارائه يك روش جهت تبديل رسمي پايگاه داده شي گراي فازي به زبانه نشان گذاري توسعه يافته فازي
تشخيص زنده بودن عنبيه براي دستگاههاي تلفن همراه بر اساس توصيفگرهاي محلي
ارائه راهكاري براي جلوگيري از مرگ هاي ناگهاني و افزايش لذت هاي دنيوي و اخروي
پياده سازي يك سيستم خبره جهت تشخيص بيماري هاي تنفسي با استفاده از پرولوگ
شبيه سازي و مقايسه نتايج حاصل از تست نرم افزار شي گرا با ضرايب آلفا بتا و الگوريتم ژنتيك
معرفي متغييرهاي كاربردي در تست نرم افزارهاي شي گرا
اتوربات مجهز به سيستم پارك دوبل هوشمند
كاربردهاي جديد علم كامپيوتر درحوزه ي روانشناسي
پردازش موازي درسيستم هاي چندهسته اي
تحليل و بررسي شبكه هاي حسگر و نحوه انتخاب Data Storage
تجزيه ، تحليل و طراحي عامل گرا به روش AAII
بررسي راهكارهاي توسعه ي محتوا در فضاي مجازي براي تحقق مطلوب رويكرد فرهنگي سند ششم توسعه
كاربرد سرويسهاي ابري در انيميشن
پياده سازي سيستم كسب و كار با استفاده از معماري منابع گرا
يك الگوريتم تركيبي مبتني بر الگوريتمهاي فرهنگي و پيتسبورگ براي بهبود جستجوي محلي
آموزش از طريق ابزارهاي الكترونيكي همراه تحت سامانه پردازش ابري Windows Azure
بررسي پيامدهاي اجتماعي ناشي از نابرابري هاي استخدامي درسازمان هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات
بررسي نقش عوامل مؤثر نگهداشت بر تعهد سازماني كاركنان يك مؤسسه تحقيقاتي
بررسي اثر سبك زندگي و قوميت گرايي مصرف كنندگان بر نگرش خريد
بررسي عوامل تاثيرگذار بر مزيت رقابتي كسب و كارهاي حوزه فناوري اطلاعات با رويكرد مبتني بر مديريت دانش
ارائه روش امن ارسال پيام هاي اضطراري با استفاده از خودروهاي جهت مخالف جاده براي پيشگيري و كنترل تصادف خودروها در شبكه هاي بين خودرويي
يك بازنگري كلي بر الگوريتم هاي خلاصه سازي استخراجي
بازنگري كلي بر خلاصه سازي چكيده اي و خلاصه سازي استخراجي
بازنگري كلي بر الگوريتم حداكثر ارتباط حاشيه اي mmr درخلاصه سازي چند سندي
امنيت درفضاي رايانش ابري و ارائه راهكار جهت بهبود آن
بررسي روشهاي نمايهسازي و جستجوي توزيعشده
نقش رشدنفوذاينترنت والگوي فرهنگي هافستدبرتجارت الكترونيك
به كارگيري شبكه هاي MANETs در مواجهه با بحران با بهبود الگوريتم مسيريابي AODV
بررسي سيستم مديريت كشف تقلب درجهت امن سازي شبكه هاي NGN
مديريت كشف تقلب درشبكه هاي مخابراتي نسل آينده باكمك شبكه عصبي som
بررسي پروتكل هاي اجتناب ازتصادم بازخوان مبتني برالگوي تقسيم بندي زماني
روشي جهت تركيب همنوايي سرويسها در فرآيند توسعه سرويسگرا
زبانها و ابزار تركيب همنوايي سرويسها در معماري سرويسگرا
طبقه بندي و مديريت استراتژيك خدمات در تجارت الكترونيك:توسعه علمي طبقه بندي خدمات بر مبناي درك مشتري
ارائه يك الگوريتم جهت كاهش تاثير منابع اتلاف انرژي درشبكه هاي حسگربي سيم بااستفاده ازپروتكل دسترسي به رسانه چندلايه اي
روشي جهت افزايش طول عمرشبكه هاي حسگربي سيم بااستفاده ازپروتكل خوشه بندي سلسله مراتبي باانرژي پايين
چارچوبهاي ارتباطات و مسيريابي درشبكه هاي حسگربي سيم
دغدغههاي امنيت و محرمانگي دراينترنت اشياء
ابزارهاي پوشيدني جهت حفظ سلامت انسان و ابزارهاي حمل و نقل هوشمند
مروري بر روشهاي ارزيابي معماري نرمافزار
روشجديد براي قطعهبندي تصاوير با استفاده از خوشهبندي طيفي نروفازي
كاهش مصرف انرژي درمحيطهاي رايانش ابري مبتني برمهاجرت ماشينهاي مجازي والگوريتم هاي تكاملي
راهبردهاي طراحي انبارهاي داده اي
كاربرد منطق فازي در تحليل گزارههاي مذهبي
پيش بيني ماژولهاي خطادارنرم افزار با قواعدرابطه اي استنتاج شده توسط الگوريتم رقابت استعماري
نقش داده كاوي دربهبود فرايندهاي ارتباط با مشتري درسازمانهاي بيمه اجتماعي
ارائه يك الگوريتم جهت برقراري موازنه ميان مترهاي كارايي در محيط گريد
تأمين امنيت فضاي رايانش ابري با مجازي سازي
رويكردهاي توازن بار براي بهينهسازي در سيستمهاي رايانش ابري
تشخيص بيماري آلزايمر با استفاده از ماشين بردار پشتيبان و براساس دادههاي نگاشتيافته به كمك روش نگاشت غيرخطي LLE
مروري برروشهاي قطعه بندي تصاوير
مروري برروشهاي خوشه بندي مبتني برالگوريتم فازي c-means
مدل سازي يك جبران گر پس فاز وپيش فاز براي كنترل بار فركانس سيستم چندناحيهاي با برنامه نويسي ژنتيك
طراحي و پياده سازي مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال و مبدلهاي ديجيتال به آنالوگ براي انواع تراشه هاي fpga
پياده سازي TDC روي تراشه يfpga بارويكرد افزايش دقت
ارائه روشي براي تحليل فني و ارزيابي يكطرح معمار ي سازماني مبتني بردانش ارزيابي معماري نرم افزار
WebGIS و كاربرد آن در مديريت بحران خطوط لوله گازشهري
ارائه يك روش كارا برمبناي تجميع داده باهدف كاهش داده هاي افزونه درشبكه هاي حسگربي سيم
نقش امنيت در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي
ارائه راهكاري جهت ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس
شبكه هاي اجتماعي ابزاري مفيد جهت مهندسي اجتماعي
هروري بر سيستنهاي توصيهگر و انواع تكنيكهاي توصيه
مروري برروشهاي تطبيق تصاوير
عملكرد شبكههاي بيسيم مبتني بر راديوشناختي
بررسي روند بانكداري تلفن همراه درايران
مروري بر رايانش ابري اجتماعي و ويژگي هاي آن
ارائه يك روش پنهان سازي پيامهاي متني برپايه روش حوزه تصوير
تكنيك هاي داده كاوي براي كاوش دانش در مجموعه داده هاي بزرگ
استفاده از هستان شناسي درتوانا سازي وب معنايي جهت بهبود عملكرد موتور هاي جست و جو
جايگذاري نمايندگان خوشه در شبكههاي حسگر بي سيم با استفاده از عامل هاي هوشمند
طراحي سيستم چند عامله دستيارخريد هوشمند
طراحي رابط كامپيوتر- انسان در پيش بيني پيوندكليه با استفاده از سامانه هاي هوشمند
مدلسازي شناختي تاثير آگاهي و مشورت در رسيدن به رشد و بلوغ اجتماعي با نرم فزار شبيه ساز NetLogo
بكارگيري يك الگوريتم قطعه بندي جديد براي تشخيص ضايعه سرطاني در تصاوير CT اسكن ريه مبتني بر روش C-means فازي
استفاده ازفناوري بيومتريك درامنيت شبكه هاي تجارت الكترونيك
روشي جديد براي تعيين گنبد كبد به عنوان ناحيه آغازين مورد استفاده در الگوريتم هاي قطعه بندي كبد
دسته بندي جريان دادهها توسط مترجم زبان كد منبع باز براي افزايش آستانه همگام سازي و موازي سازي فيلترها
همگام سازي فيلترها توسط الگوريتمهاي دسته بندي جريان داده براي افزايش آستانه موازي سازي در زبان استريمآيتي
يك روش نوين جهت افزايش همگام سازي فيلترهاي موازي زبان استريمآيتي توسط خوشه بندي بهينه دادهها با الگوريتم تخمين توزيع
ارزيابي روشهاي خوشه بندي جمعيت محور در قياس با روشهاي خوشه بندي ميانه گيري جريان داده جهت كاهش مصرف منابع
ارائه يك ابزار كارآمد براي بهينه سازي تابع احتمال الگوريتم تخمين توزيع جهت تطابق با ويژگي مورد جستوجو در فيلترها و جريان داده
پردازش تصوير به كمك نرم افزار متلب و ارتباط با پردازنده AVR
تشخيص هويت بيومتريك با استفاده از خطوط موجود در يك ناحيه مربعي توسعه يافته با كمك فيلتر گابور دوبعدي
ارائه يك روش جديد مبتني بر شايعه پراكني براي پيشگيري از گره هاي خودخواه در شبكه هاي نظير به نظير غير ساخت يافته
مروري برجستجوي امن و رمزي
بهبود مصرف انرژي در الگوريتم Emergency Data GTS
بهبود تاخير انتشار در الگوريتم داده ضروري در تخصيصGTS شبكههاي WSN
تعيين موقعيت و نوع داده ضروري در الگوريتم EDG شبكههاي حسگر بيسيم
كاربرد شبكه هاي حسگر بي سيم در مراقبت هاي پزشكي راه دور
مروري بردغدغه هاي امنيتي درمحاسبات ابري و مقابله با تهديدات
بررسي و مقايسه روشهاي اجتناب از تصادم بازخوان در سامانههاي بازشناسي از طريق امواج راديويي متحرك
بررسي و مقايسه روشهاي توزيع شده ي اجتناب از تصادم بازخوان در سامانههاي بازشناسي از طريق امواج راديويي
بررسي اثرات افزايش ضريب نفوذ باند پهن بر افزايش توليد ناخالص داخلي
اينترنت اشيا IOT و كاربرد هاي آن
مدلسازي اعتماددرشبكه هاي نظير به نظير ساخت نيافته محاسباتي
طراحي و پياده سازي نرم افزار قصه گوي هيجاني
بررسي الگوريتم هاي خوشه بندي توزيع شده درشبكه هاي حسگربي سيم ناهمگن
بهبود مديريت ارتباط با مشتري در بانك ها با به كارگيري الگوريتم ژنتيك
شيوه اي جديد جهت تشخيص حروف مجزاي چاپي فارسي با استفاده از شبكه عصبي
مروري برمفهوم روش دسترسي چندگانه درشبكه هاي بي سيم و پروتكلهاي شبكه
بررسي چالشهاي امنيتي شبكه هاي بين خودرويي و ارائه ي راهكاري براي غلبه برآنها
بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات ict برتوسعه پايدار روستايي موردي : روستاي قرن آباد، استان گلستان
نقش فناوري و توليد بيوگاز درحفظ محيط زيست روستايي
تحولات كاربري اراضي و توسعه تكنولوژي مدرن بخش مركزي شهراردبيل با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
ارزيابي نگاه دين مبين اسلام به حفاظت ازمحيط زيست
ارزيابي وتحليل امنيت اجتماعي گردشگران درشهرهاي ساحلي مطالعه موردي: شهربندرگز
يك الگوريتم تركيبي براي كارآمد كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر بي سيم
حذف نوفه تصاويرآسماني براي تشخيص بهترشب اول ماه
ارائه يك روش احراز هويت با استفاده از بسته احراز هويت تكي
سيستم پيشنهاددهنده فروشگاهي به روش محتوا محور و مشاركت محوربا شبكه عصبي
ارائه يك راهكاربراي ايجاديكپارچگي داده هاي ذخيره شده به همراه حفظ ساختارحريم خصوصي پايگاه داده درشبكه هاي مبتني برپردازش ابري
ارائهي روشي جهت توازن بار در شبكهي حسگر بيسيم با استفاده ازخوشه بندي نامتعادل
بررسي توازن بار در شبكهي حسگر بيسيم با استفاده از خوشه بندي LEACH و LUCA
طراحي يك سيستم خبره برآورد فروش محصولات براساس منطق فازي
ارائه چارچوب سيستم مديريت هوشمند توليد انرژي الكتريسته مبتني بر تكنولوژي تشخيص هويت راديويي RFID و IPv6
مروري برجستجوي خصوصي برروي موتورهاي جستجو
پايگاه داده مبتني بر منطق
پيشنهاد چارچوبي جديد براي معماري سازماني سرويس گرا
بررسي تأثير متقابل نهادها بر روند رشد تجارت الكترونيك در ايران از ديد اقتصاد نهادگرا
يك الگوريتم تكرار شونده مبتني بر طبقه بندي كننده FSVM براي انتخاب ويژگي
بررسي امنيت دروب سرويس ها با استفاده از پروتكل هاي امنيتي
تربيت علمي و فناورانه دانش آموزان در محيط يادگيري الكترونيكي:ويژگيها،چالش ها و راهكارها
چالش هاي گذشته در دنياي رباتيك
روش تركيبي جديد براي خوشه بندي داده ها با استفاده از كرم شب تاب و الگوريتم K-MEANS
راهكاري جديد جهت اشكال زدايي نرم افزار با استفاده ازكشف غيرمتغيرهاي برنامه
شناسايي عوامل موثر در انتخاب استراتژي و ساخت موفق سيستمهاي هوش تجاري
بررسي الگوريتم هاي رمزنگاري متقارن و نامتقارن در امنيت منابع اطلاعاتي
ارزيابي وضعيت مديريت دانش قضايي مورد مطالعه: دادسراي عمومي وانقلاب كرمان
زمان بندي فعاليت ها در شبكه هاي حسگر بيسيم
مروري بر چالش هاي امنيتي در رايانش ابري
بررسي آثار خطاي گذراي شبكه پروفي باس در سيستم كنترل توزيع برق وراههاي حذف آن
تعين مقدار مناسب تعداد حالات مسئله در طراحي يك آتوماتاي يادگير جديد براي رنگآميزي گراف
ارائه يك روش مبتني بر اتوماتاي يادگير براي پيش بيني مكان بعدي هدف در رديابي هدف در شبكه هاي حسگر بيسيم
طراحي يك آتوماتاي يادگير جديد براي رنگآميزي گراف
طراحي سامانه Web GIS با استفاده از نرمافزارهاي منبع باز جهت اطلاع رساني امكانات رفاهي اماكن توريستي مطالعه موردي شهر سنندج
بررسي و مقايسه روشهاي تك نسخه اي تحمل خطاي نرم افزاري
مروري بر امنيت و حفظ حريم خصوصي در RFID
بررسي مراحل يادگيري و تعداد نسل در طراحي يك آتوماتاي يادگير جديد براي رنگ آميزي گراف
بررسي مقايسه اي وضعيت موجود و مطلوب شايستگي هاي مديران سازمان صدا وسيما با استفاده از مدل اكپسي
ارائه يك روش جديد انتخاب ويژگي مبتني بر الگوريتم بهينه سازي فاخته و ماشين بردار پشتيبان در سيستم هاي تشخيص نفوذ
ارائه روشي براي شناسايي گوينده به كمك تكنيكهاي پردازش تصوير طيف سيگنال
ارائه يك روش با الگوريتم ژنتيك جهت تست نرم افزارهاي شي گرا
استفاده از روش ژنتيك موازي براي يافتن زيرگراف كمينه موجود درشبكههاي عامل/ حسگر بيسيم
بررسي و مقايسه روش هاي كنترل همروندي در پايگاه داده ها
افزايش طول عمر شبكههاي حسگر بيسيم بدن با استفاده از تكنيك فشردهسازي LZW
عملكرد سازماني متاثر از عامل روانشناختي كاركنان در سازمانهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
بررسي شبكههاي حسگر بيسيم ناحيه بدن
ارائه راهكارهايي جهت خريد سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازماني ERP
ارايه الگوريتم كارآمد جهت زمانبندي پردازش ابري
بررسي كاربرد شبكه هاي حسگر بيسيم در پزشكي
روشي نوين براي تعيين منحني آغازين در قطعهبندي كبد با استفاده ازمنحني فعال
حل مساله زمانبندي كار كارگاهي انعطاف پذير با تركيب الگوريتم هاي كلوني زنبورعسل مصنوعي و تكامل تفاضلي
بهبود كيفيت خدمات وقابليت تحرك در شبكه هاي ناهمگن بي سيم با استفاده ازپروتكل رزرو منبع موبايل
بررسي نگرش كاركنان آزمايشگاه در خصوص عوامل موثر در به كارگيري فناوري RFID :1394
پژوهشي بر تلفيق داده هاي بزرگ و ERP
مروري بر فرصت ها و چالش هاي رايانش ابري
برسي چالش ها و كاربردهاي فناوري RFID
بررسي تكنيك هاي نهان نگاري متن در تصوير حوزه مكان وحوزه ي زمان
معرفي روش هاي ايمن انتقال اطلاعات محرمانه از طريق كانال هاي ارتباطي عمومي
راهكارها و چالشهاي پرداخت الكترونيكي در تحقق نظام اداري الكترونيك
بهبود نتايج فازي c ميانگين، در قطعه بندي تومور كبد
روش تركيبي براي تشخيص لبه تصوير شعله و آتش با استفاده از منطق فازي و روش بهبود يافته الگوريتم تشخيص لبه
ارائه يك الگوريتم زمانبندي جديد مبتني بر دسته بندي براي سيتم عاملهاي بلادرنگ
شناسايي و ارزيابي روشهاي مديريت كليد در شبكه حسگر بيسيم
الگوريتم گوگل وگامهاي بيهنه سازي جهت جستجو
حل مساله زمانبندي كار كارگاهي با تركيب الگوريتم هاي كلوني زنبورعسل مصنوعي و تكامل تفاضلي با هدف كاهش زمان اتمام كلي كارها و برقراري توازن بار بر روي منابع
تشخيص بيماري كبدي و قلبي از طريق عنبيه شناسي مبتني بر شبكه پس انتشار خطا
مروري بر روشهاي انتشار اطلاعات در شبكههاي ونت
تبادل منبع آينده نگر در شبكه هاي نظير به نظير
ارائه يك روش كارآمد براي كاهش زمان جستوجوي فازي چند كليدواژهاي برروي دادههاي رمزشده در محيط ابر
بررسي برخي از نشانههاي تمركز گرايي در فناوري اطلاعات ايران
مقايسه آتوماتاي يادگير با الگوريتم PSO در رنگآميزي گراف
مروري بر روشهاي قطعهبندي مبتني بر سطح خاكستري
طراحي و شبيهسازي يك دروازه منطقي تمام نوري AND دو ورودي بلور فوتوني
طراحي يك اتصال بلور فوتوني سه ورودي خاص منظوره
مقايسه عملكرد الگوريتم ژنتيك، شبيهسازي تبريد و جستجوي الگو درتعيين ضرايب كنترلي الگوريتم منحني فعال
بررسي انباشت فريم براي انتقال صدا روي شبكه هاي 802.11N
افزايش ظرفيت شبكه با انباشت فريم در انتقال صدا
طراحي و ساخت ربات ردياب خورشيد
تشخيص تقلب در كارتهاي اعتباري با استفاده ازمدل مخفي ماركوف HMM
مروري بر روش هاي تشخيص بدافزار
كاركرد رسانه هاي اجتماعي در ايران
مقايسه كارائي الگوريتم هاي RIPv.1,RIPv.2

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید