دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب ۲۵ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۴ توسط شرکت همایش فرازان کاراهیوا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۲۶عنوان مقاله تخصصی شامل۲۷۰۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

بررسي نقش مشاركت زير حوضه هاي آبخيز در شدت سيل خيزي با استفاده از مدل هيدرولوژيك HEC-HMS مطالعه موردي (حوضه آبخيز طالقان)
Analysis of the seepage issue in a tailings dam
A survey on dissipation energy in a stepped spillway combined with stilling basin-step using Fluent numerical model
Using CFD method to optimum the hydraulic design of WSPs and increasing the operational efficiency
مدل رياضي برآورد ميزان تراوش و ضريب پايداري در سدهاي خاكي غيرهمگن
كنترل آبشستگي موضعي در پايين دست پرش هيدروليكي در شيب افقي به وسيله صفحات مدفون
بررسي كيفيت آب رودخانه قزل اوزن از سرشاخه هاي رودخانه سفيدرود
تحليل ديناميكي سد بينالود تحت تاريخچه شتاب زلزله بم با استفاده از نرم افزار FLAC
بازچرخاي آب و استفاده مجدد از پساب و كمپوست لجن
بررسي افت انرژي در سرريزهاي كنگره اي با استفاده از نرم افزار FLOW3D
تأثير زهكش هاي فشارشكن بر كاهش نيروي زيرفشار در شرايط وجود ديواره هاي آب بند
ارزيابي وضعيت كيفي تالاب شورابيل اردبيل
بهينه سازي فشار در فاز بهرهبرداري شبكههاي توزيع آب با افزودن مخازن كمكي با در نظر گرفتن معيار قابليت اطمينان فازي
مقايسه كارايي و بهره وري آب در نظام هاي كشت چغندر قند جوين
كاربرد بتن آسفالتي در هسته سد هاي خاكي به جاي خاك رس
بررسي طوفان حاره اي و تاثيرآن بر معيارهاي تعيين رگبار طراحي
تأثير عمل آوري داخلي بوسيله پليمرهاي سوپر جاذب آب بر ريز ساختار، مقاومت و نفوذ پذيري بفوذ پذيري بتن هاي حاوي پودر آب بند كننده بتن مورد استفاده در سازه هاي آبي
بررسي پارامترهاي اقليمي جهت امكانسنجي مناطق مستعد كشت درختان ميوه با استفاده از تكنيك هاي GIS (مطالعه موردي منطقه چلوانديكا)
بررسي تغييرات مكاني هدايت هيدروليكي خاك با استفاده از روش هاي زمين آماري و تكنيك GIS در استان خوزستان
Hydrogeochemical Parameters for Assessment of Groundwater Quality in Marbache Ramhormoz, Khouzestan, Iran
بررسي روش هاي جلوگيري تلفات آب در كانالها، مخازن و انهار سنتي
تأثير معيارهاي طراحي بر عملكرد تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري (مطالعه موردي: واحدهاي پيش تصفيه)
بررسي اثرات زيست محيطي زهاب اسيدي معادن بر آبهاي سطحي و زيرزميني
ارزيابي اثرات اقدامات اجرايي آبخيزداري در حوزه سد ايلام (پارسل 4)
تغيير پذيري زماني مشاركت مكاني توليد رواناب در حوزه هاي آبخيز شاهد و نمونه گنبد، استان همدان
اثر زاويه مركزي بر ضريب آبگذري دريچه قوسي در پلان
كنترل فرآيند لجن فعال با كمك مدل ASM1 و شبكه عصبي پويا در تصفيه خانه شهري شيراز
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زير زميني
مدلسازي هيدروژئولوژي آبخوان سازند درز و شكافي كارگاه استخراج روباز معدن سنگ آهن سه چاهون با استفاده از روش اجزا محدود
تعيين ميزان رسوبگذاري و پروفيل سطح آب در سازه هاي سنگريزه اي
بررسي و مقايسه كاركرد انواع سيستم هاي تالاب مصنوعي در جهت تصفيه پساب
پيش بيني سطح آب زيرزميني با تغييرات توابع انتقال و لايه هاي پنهان پرسپترون چند لايه با الگوريتم ژنتيك
بررسي اثرات پديده تغييراقليم بر متغيرهاي هواشناسي و هيدرولوژيكي (مطالعه موردي: حوضه آبريز سد كرج)
تخمين ضريب دبي در مدل تركيبي سرريز-دريچه به كمك شبيه سازي با نرم افزار Flow-3D و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي
پيش بيني آبشستگي پايين دست خروجي تونل تحتاني (مطالعه موردي سد بالارود)
تحليل تراوش و پايداري خاكريز حفاظتي مخزني با پي آبرفتي عميق ( مطالعه موردي: طرح بار نيشابور)
مقايسه موردي نتايج مشاهداتي ابعاد آبشستگي خروجي جت با نتايج شبكه عصبي مصنوعي
معرفي و دامنه كاربرد لوله هاي GRP مورد كاربردي در مطالعات شبكه آبياري و زهكشي اراضي جايگزين طرح شهريار
تعيين پهنه هاي كيفي منابع آب زيرزميني در محدوده شهر تبريز با استفاده از GIS
كاهش زمان ماند لجن هاضم بي هوازي با استفاده از پيش تصفيه با امواج اولتراسونيك
ارزيابي هشت شاخص خشكسالي اقليمي
بررسي افت سطح ايستابي و برآورد مقدار تغذيه طبيعي آب زيرزميني (مطالعه موردي: دشت شيرامين، استان آذربايجان شرقي)
بررسي آزمايشگاهي اثر طول سري آبشكن هاي نفوذپذير بر توپوگرافي بستر در قوس 90 درجهي ملايم
تحليل روند تغييرات رودخانه آجي چاي استان آذربايجان شرقي
تعيين پهنه هاي سيل گير با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردي: رود خانه فرحزاد)
Effect of PH, contact time and adsorbent dose on the removal of Zn(II) from water using polyaniline/DBSNa nanoparticles
بررسي ضريب دبي سازه تركيبي سرريز- دريچه قوسي در پلان
ردپاي آب؛ ابزاري جهت مديريت جامع منابع آب
تخمين ضريب بده سرريزهاي لبه تيز مستطيلي در شرايط جريان آزاد بر اساس معادله انرژي
بررسي پتانسيل كاربرد آبهاي شور به منظور حفظ محيط زيست و منابع آب بخش كشاورزي كشور
بررسي كارايي ماشين هاي بردار پشتيبان در پيش بيني ارتفاع بالاروي امواج روي بستر نفوذپذير درمنطقه سواش ساحلي
بررسي روند تغييرات متغيرهاي هيدرولوژيكي و تراز سطح ايستابي دشت عجب شير
ارزيابي مدل هاي درختي M5 و برنامه ريزي بيان ژن در برآورد بارش- رواناب حوضه آبريز قروه
بهينه سازي ابعاد مخازن ذخيره با استفاده از نرم افزار lingo
مدل سازي تراز آب زيرزميني با روشهاي آماري با مطالعه موردي دشت شبستر- صوفيان
مقايسه روش چك ليست و لئوپولد در ارزيابي اثرات زيست محيطي تغذيه مصنوعي فاضلاب (مطالعه موردي كشور مصر)
ارزيابي مدل هاي مختلف تحليل هيدروليكي مبتني بر فشار شبكه هاي توزيع آب
پيش بيني حركت و تغييرات پروفيل طولي رودخانه هاي مآندري
استفاده از ميكروجلبك كلرلا ولگاريس به منظور تصفيه‎ پساب شهري و بررسي ارزش حرارتي آن
بررسي عملكرد و كارايي مصرف آب ذرت علوفه اي در روش آبياري قطره اي سطحي و زير-سطحي
بررسي دقت مراتب Runge-Kutta در حل معادلات جريان آب كم عمق
بررسي تاثير فشار آب حفره اي بر ظرفيت باربري دو نوع شمع ساده و پافيلي تحت اثر بار محوري با استفاده از مدل سازي عددي
تجزيه وتحليل هيدروليكي اثر سازه هاي هيدروليكي بر پهنه بندي سيلاب با مدل HEC-RAS (مطالعه موردي: بازه ساواشي از رودخانه حبله رود)
تاثير پرده آب بند و لاينينگ بتني بر كاهش نشت از بدنه و پي سد خاكي با استفاده از ژئو استوديو (Geo Studio) (مورد مطالعه: سد خاكي علويان مراغه)
بررسي اثرات احداث سد مجن برآبخوانهاي پايين دست ودشت بسطام
مسايل و مشكلات سامانه هاي نوين آبياري از ديدگاه مالي (مطالعه موردي طرحهاي آبياري نوين شهرستان طبس)
تاثير شاخص خشك سالي هواشناسي (SPI) برشاخص خشك سالي هيدرولوژيكي (SDI) (مطالعه موردي حوزه كاج)
شبيه سازي تراز آب زيرزميني با استفاده از مدل هاي بردار پشتيبان و مقايسه آن با مدل هاي عصبي فازي و موجك عصبي (مطالعه موردي دشت شيراز)
تاثير پره هاي مستغرق بر مشخصات پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش واگرا
بررسي خواص فيزيكي و آلودگي زدايي آبي بنتونيت ايراني سياه خانه زنجان
بررسي نظام ارزشگذاري آب و سرنوشت ايران در پسنگاه كالايي شدن آن
چالش هاي فراروي توسعه پايدار و مديريت منابع آب
شبيه سازي جريان آب در محيط متخلخل با استفاده از تئوري گراف و ماتريس
بررسي طرح احداث خط لوله انتقال آب از اروندرود به فلات مركزي ايران و نقش آن در كاهش بحران آب
مقايسه و ارزيابي و تخمين تبخير و تعرق ماهانه گياه مرجع با استفاده از رابطه اي تحليلي-تجربي در اقليم نيمه سرد، خشك
مقايسه و ارزيابي مدلهاي رايج و معادله اي تحليلي تجربي جهت تخمين تبخير و تعرق گياه مرجع چمن با لايسيمتر (مطالعه موردي: همدان )
مطالعه ي آزمايشگاهي پروفيل رسوبات تله اندازي شده پشت سدهاي كنترلي نفوذپذير و نفوذناپذير
بررسي تناسب اراضي براي آبياري در منطقه گرگر استان خوزستان
بررسي تغييرات مكاني برخي ازويژگي هاي خاك باكاربرد روشهاي زمين آماري وGIS (مطالعه موردي: خاكهاي دشت باغه)
بازار آب (مباني، اهداف، رويكردها و تجارب جهاني)
پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني دشت اردبيل با استفاده از سري هاي زماني
بررسي ژئومرفولوژيكي و رسوب زايي حوزه آبخيز بندخاكي پيربلوط
تحليل عددي كنترل نشت از تونل انتقال آب آزاد كردستان بوسيله نرمافزار UDEC
تخمين نفوذ آب زيرزميني به تونل انتقال آب پاياب سد آزاد كردستان به كمك روش SGR و مقايسه آن با روش هاي تحليلي
بررسي تغييرات افت سطح تراز آب زيرزميني دشت اردبيل با استفاده از روش زمين آماري IDW
مكان يابي پتانسيل آبهاي زير زميني با استفاده از GIS/RS با روش وزن دهي تابع كويين( مطالعه موردي:حوضه آبريز قوري چاي)
امكان سنجي انتقال آب در درياچه هاي بحران زده
شبيه سازي جريان آب زيرزميني به منظور مديريت پايدار (منطقه مورد مطالعه : استان لرستان- آبخوان چغلوندي)
برآورد ميزان تغذيه از بارندگي و آب برگشتي آبياري با استفاده از كد HydroGeoSphere (مطالعه موردي: دشت كرند، استان كرمانشاه)
شبيه سازي رواناب با استفاده از مدل IHACRES (مطالعه موردي: حوضه آبريز راميان)
بررسي ميداني ضرايب حداكثر مصرف آب (مطالعه موردي: تهران و كاشمر)
استفاده از آب خاكستري در ساختمان هاي مسكوني (مطالعه موردي: شهر بيرجند)
ارزيابي دقت مدلهاي درونيابي كريجينگ و چند متغيره كوكريجينگ در برآورد بارندگي استان آذربايجان شرقي
محاسبه دامنه تغييرپذيري بارش و عدم قطعيت محلي آن با استفاده از الگوريتم شبيه سازي SGS
خطرات زيست محيطي نانو فناوري در تصفيه آب و فاضلاب
شبيه سازي موج منفرد با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات مسطح تراكم ناپذير ISPH
تخمين سرعت پيشروي جريان غليظ با استفاده مدل هاي تلاطمي مختلف
تجزيه وتحليل هيدروليكي بر پهنه بندي سيلاب با مدل HEC-RAS (مطالعه موردي: بازه ساواشي از رودخانه حبله رود)
ارزيابي و بررسي كارآيي مدل هاي برآورد رسوب مطالعه موردي رودخانه سولقان
برآورد پارامتر مقياس به روشهاي مختلف جهت تخمين مدل نگهداشت رطوبتي خاك آريا و پاريس
مقايسه نتايج مدل برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع براساس اصول آناليزابعادي دردو مقياس زماني متفاوت (مطالعه موردي: ايستگاه كبوترآباد)
تعيين بهترين ضريب برآورد تبخير- تعرق گياه چمن بر اساس اطلاعات هواشناسي و رابطه تحليلي- تجربي درمنطقه اصفهان
بررسي نحوه ي تعيين تراز،محل و نوع آبگيري مستقيم از مخزن درياچه سدها مورد كاربردي شبكه آبياري و زهكشي اراضي جايگزين سد شهريار
ارزيابي كيفي منابع آب زيرزميني دشت مراغه جهت مصارف كشاورزي، شرب و صنعت
بررسي تاثير غير قابل نفوذ كردن ديواره عمودي بالادست سرريز پلكاني گابيوني در ميزان استهلاك انرژي جريان در دو تخلخل متفاوت
بررسي تغييرات فصلي اكسيژن محلول و BOD رودخانه كارون
مدل سازي جريان آب زيرزميني دشت سروستان با استفاده از مدل رياضي MODFLOW
مستند سازي در پروژه هاي عمراني مطالعه موردي: سد رودبار لرستان
بررسي عددي اثر مانع و زبري بصورت جداگانه و توأم در كنترل جريان غليظ در مخازن سدها
به‏كارگيري استانداردهاي ملي در راستاي افزايش بازده ايستگاه پمپاژ آبرساني و كاهش مصرف انرژي
مقايسه روش هاي عددي مختلف جهت تحليل جريان غيرماندگار در كانال ها
بررسي آزمايشگاهي عمق ثانويه و افت انرژي پرش در حوضچه هاي آرامش واگرا
بررسي فعاليت هاي سازمان آب در رابطه با جلوگيري از برداشت غير مجاز از سفره هاي آب و ارائه ي پيشنهاداتي در اين رابطه
تحليل عدم قطعيت پارامترهاي مؤثر بر پيش بيني سطح آب زيرزميني با رويكرد شبكه هاي بيزين (مطالعه موردي: آبخوان بيرجند)
معرفي و تهيه شاخص جديد توپوگرافي، ارتفاع از سطح نزديكترين زهكش (HAND)
حذف كروم شش ظرفيتي از فاضلاب با استفاده از ضايعات آهن
تعيين موقعيت بهينه شيرهاي فشار شكن در شبكه آبرساني جهت كاهش نشت مطالعه موردي شهرك ملوسجان
بررسي كاويتاسيون و استهلاك انرژي در سرريزهاي پلكاني با شيب كم به كمك روش عددي حجم محدود
بررسي سطح آب زيرزميني و فرونشست زمين در محدوده مطالعاتي دشت سيرجان بااستفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي تاثيرات زيست محيطي سد باطله معدن مس سونگون بر آب هاي پايين دست
بررسي پايداري سدهاي خاكي با استفاده از نرم افزار Plaxis مطالعه موردي سد خاكي سردشت
بررسي مهمترين عوامل ايجاد نشت در شبكه هاي آبرساني شهري
مدلسازي بارش-رواناب جهت پيش بيني سيلاب
بررسي عملكرد تعاوني آب بران در شبكه آبياري دشت قزوين
بررسي عملكرد دريچههاي نيرپيك در واحد عمراني D2 در شبكه آبياري و زهكشي سفيدرو
ارزيابي كيفيت آب رودخانه قزل اوزن از نظر كشاورزي با استفاده از شاخص هاي كيفي BCWQI و CWQI
بهره برداري و مديريت سيلاب
تأمين آب تأسيسات بين جاده اي با استحصال آب باران
بررسي شرايط فرسايش و رسوب رودخانه كرخه در پايين دست سد مخزني
بررسي كيفيت آب رودخانه زرجوب و چاههاي پيرامون آن با استفاده از استاندارد كيفيت آبهاي ايران و شاخص كيفي آب NSFWQI
بررسي قابليت كاربرد روش دبي- اشل در تخمين دبي عبوري از سازه هاي هيدروليكي اندازه گيري جريان (مطالعه موردي : دريچه هاي قطاعي)
بررسي قابليت كاربرد روش دبي- اشل در تخمين دبي عبوري از سازه هاي هيدروليكي اندازهگيري جريان (مطالعه موردي : دريچه هاي كشويي)
بررسي آزمايشگاهي تأثير سرريز هاي پيچ آبراهه بر الگوي جريان در قوس 90 درجه
بررسي آبشستگي بستر رودخانه در پايين دست خروجي تونل تحتاني سد بالارود
استفاده بهينه از الكتروپمپ هاي شناور
بررسي مقدار نفوذ و دقت معادله نفوذ كوستياكوف براي زمين هاي شيبدار
امكان سنجي جمع آوري بهينه روان آب سطحي شهري با استفاده از مدل WMS و GIS (مطالعه موردي شهر پارس آباد)
مدلسازي عددي حوضچه هاي رسوبگير با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار(SPH)
تأثير افزودن تيغه هاي عمودي تحتاني بر حركات موج شكن صندوقه اي شناور
بررسي عددي تأثير تغييرات ارتفاع شفت قائم بر الگوي جريان در سرريز نيلوفري
ارزيابي توان تاثيرگذاري انواع استراتژي هاي مديريت مصرف بر الگوي مصرف و هدر رفت قابل حذف با استفاده از تكتيك اي اچ پي
صحت سنجي مدل هيدروليكي ماسكينگهام-كونژ در عمليات روند سيل در آبراهه هاي طبيعي (مطالعه موردي رودخانه بوانلو)
ارزيابي مدل هاي كامپيوتري MIKE11 وHEC-RAS در شبيه سازي عددي جريان سيلاب
بررسي تاثير احداث سدها بر پارامترهاي اقليمي، مطالعه موردي
برسي سناريوهاي مختلف تغييرات كاربري اراضي در برآورد سيلاب حوضه آغچاي بر اساس مدل GIS, HEC-HMS و رگرسيون رياضي
رونديابي جت و استهلاك انرژي در باز‏شدگي ناگهاني با بكارگيري مدل رياضي آشفتگي تنش رينولدز (RSM)
مدل سازي عددي الگوي انتقال رسوب در دهانه ورودي مجتمع بندري نكاء تحت تأثير امواج و جريان هاي درياي خزر با استفاده از مدل عددي MIKE
بهينه سازي يك روش مدل سازي آلودگي آب بر پايه ي روش تفاضل محدود
بررسي تاثير اصلاحات اجرائي ميانگذر اروميه بر روند رسوب گذاري
ارزيابي عملكرد مدل بارش-رواناب يكپارچه MILC در تخمين رواناب روزانه ( مطالعه موردي : زير حوضه قره سو)
اثر تغيير اقليم بر رواناب ايستگاه تله زنگ در دوره 2046-2065
بررسي آزمايشگاهي اثر نفوذ پذيري سري آبشكن ها بر توپوگرافي بستر در قوس 90 درجه ملايم
شبيه سازي عددي رسوبگذاري سد ساوه با استفاده ازمدل GSTARS4.0
نقش رهيافت مشاركت مدار آبياري در مديريت پايدار طرحهاي منابع آب
لزوم استفاده از سازوكار مشاركتهاي مردمي در اجرا و بهره برداري از پروژه آبياري لاسبيد بهبهان
مدل سازي الگوي جريان اطراف بوم شناور به كمك روش SPH
غير فعال سازي اشرشياكلي از آب آشاميدني با استفاده از پلاسماي سرد اتمسفري
Comparison of surface water quality of Darabkola by standards of water quality
بررسي تغييرات مكاني و پهنه بندي برخي از شاخص هاي كيفي آب براي كاربرد در طراحي آبياري قطره اي در دشت كهريز اروميه
محاسبه و ارزيابي حريم حفاظت كيفي چاههاي آب شرب آبخوان دشت ملاير با استفاده از روشهاي تحليلي
پهنه بندي ضرايب منحني سنجه رسوب در حوضه هاي آبريز گلستان به روش حد وسط دسته ها در مقايسه با روش فصلي
ارتقاء تصفيه بيولوژيكي شيرابه زباله با استفاده از بيوراكتور غشايي و فرايند نانوفيلتراسيون
بررسي تخمين دبي عبوري از سرريزهاي بالاريز نوع در شرايط جريان آزاد بر مبناي روش دبي-اشل
تخمين ضريب بده سرريزهاي بالاريز نوع و لبه تيز قائم بر اساس معادلات انرژي – مومنتم تحت شرايط جريان آزاد
بهينه سازي هزينه در شبكه هاي توزيع آب مصرفي مبتني بر برنامه ريزي خطي فازي
بررسي شرايط هيدروژئولوژيكي دشت سراب با لحاظ تأثير جريانات سطحي بر آبخوان
بهينه سازي ضريب جريان سرريز هاي زيگزاگي مثلثي با استفاده از الگوريتم تبريد تدريجي
پيش بيني و برآورد آبدهي طبيعي رودخانه با استفاده از ايستگاه هاي باران سنجي و هيدرومتري براي استفاده در محل طرح
بررسي عددي تاثير تغيير شيب سرريز سرسره اي و پلكاني بر موقعيت پرش هيدروليكي
Optimum Radial Basis Neural Network for open channel junction velocity prediction
بررسي روند تغييرات منابع آب شور دشت فلات مركزي ايران (مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان)
بررسي شناسايي داده هاي پرت در آناليز دبي پيك سيلاب ايستگاه هاي البرز شمالي با روش هاي آناليز مولفه هاي اصلي ونرم افزار xlstat
پايش كيفي منابع آب هاي زيرزميني دشت شبستر- صوفيان
مقايسه ي شاخص هاي تاب خسارت و انعطاف پذيري اصلاح شده جهت سنجش قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع آب
شبيه سازي عددي توزيع دوبعدي سرعت جريان درمقاطع مركب مستقيم
بررسي اثر تغييرات طرح اختلاط بتن سبك بر جابه جايي سازه شناور
Analysis and Investigation of Scour and Deposition and Flow Pattern around the Permeable Simple Groins
مقايسه تخمين رسوب معلق رودخانه به دو روش شبكه عصبي مصنوعي و منحني سنجه رسوب (مطالعه موردي رودخانه سياهرود)
بررسي آزمايشگاهي اثر نفوذ پذيري سري آبشكن هاي دافع بر تغييرات توپوگرافي بستر در قوس ملايم 90 درجه
ارزيابي پديده خشكسالي با شاخص هاي CZI و SPI وZSI در ايستگاه هواشناسي كاشكل واقع در استان خوزستان با استفاده از نرم افزار DIP
تجارت آب مجازي و استفاده بهينه از منابع آب در ايران
بررسي كارايي نانوفيلتر تجاري در حذف همزمان يون هاي نيترات و فسفات از آب هاي آلوده در صنعت سيمان
بررسي توسعه كارست مسير تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از هيدروگراف چشمه ها
ساماندهي رودخانه و مهار سيلاب با هدف بهره برداري از اراضي بستر سيلابي (مطالعه موردي : رودخانه پلرود، استان گيلان)
بررسي دوره اي برخي متغيرهاي فيزيكي و شيميايي توليد شده در پساب خروجي كشتارگاه شهرستان دلفان (مطالعه بين سال هاي 1392-1384)
تعيين مناطق داراي پتانسيل آب زيرزميني دشت جيرفت با استفاده از GIS
استفاده از روش اسكگز براي تخمين توزيع اندازه ي ذرات خاك
ارزيابي ويژگي هاي بتن غلتكي در سازه هاي هيدروليكي
Regional Drought Resiliency Quantification: A Case Study
بررسي روش تخمين رسوب مخزن با استفاده از داده هاي سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
ارزيابي تاثير كاهش سرانه مصرف بر كارآيي سيستم تامين آب كلان شهر تهران در شرايط تغيير اقليم
مديريت جامع حوزه هاي آبخيز كشوربرمبناي مدل مديريت استراتژيك
استفاده از تكنولوژي جهت افزايش كارايي ايستگاه پمپاژ آبرساني
كاربرد مدلهاي تجربي در تعيين رواناب و عوامل بيروني مؤثر بر پتانسيل هاي منابع آب( مطالعه موردي، استان گيلان)
استفاده از نگرش پويايي سيستم در تخصيص منابع آب به مصارف مختلف آن (مطالعه موردي : حوضه سرابدوك)
طراحي هيدروليكي بهينه كانالت در شبكه هاي آبياري و زهكشي مطالعه موردي: شبكه سمت راست رودخانه جراحي-رامشير
بهينه سازي هيدروليكي شبكه هاي آبياري قطره اي در اراضي شيب دار با نرم افزار WaterGems مبتني بر الگوريتم ژنتيك
كاربرد ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني جريان روزانه رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي اروميه)
ارزيابي عددي فشار آب منفذي در بحراني ترين مقطع سد خاكي با استفاده از نرم افزار Seep-3D ، مطالعه موردي : سد كرخه
Flood Damage Assessment in Coastal Areas: Case Study of New York City
بررسي تاثير پارامترهاي موج ديناميكي بر دقت نتايج خروجي جريان سيل در مدل عددي پرايزمن
ارزيابي تغييرات خصوصيات سيلاب به واسطه تغيير در كاربري اراضي توسط مدل كامپيوتري MIKE
بررسي نقش مديريت بهينه ي منابع آبي در مناطق شمالي كشور
شبيه سازي غلظت هواي محلول در آب در جريان مغشوش روي سرريز پلكاني با مدل عددي FLUENT
Waste-to-Energy (WtE) Opportunities in Combined Cycle Power Plants
بررسي تجربي كاهش انباشت رسوب در مخازن سدها با تعبيه كانال در ورودي مخزن سد
تحليل خشكسالي با استفاده از نمايه SPI مطالعه موردي( ايستگاه هاي سازمان آب، مروئك و گلرود ونايي واقع در استان لرستان)
بررسي ميزان فرونشست زمين در دشت قم در اثر بهره برداري از منابع آب زيرزميني
بررسي مباني علمي و امكان سنجي اجراي چاه هاي سيفوني
مقايسه ي مدل تلفيقي شبكه ي عصبي- موجكي با مدل شبكه ي عصبي در پيش بيني خشكسالي هواشناسي
حذف فلز مس توسط زئوليت كلينوپتيلوليت اصلاح شده با اسيد
بررسي ارتباط دبي ورودي رودخانه سيمره با غلظت يونهاي اصلي موجود در آن
اثر افزايش قطر دانه بندي بر زبري ذره و زبري فرم بستر در رودخانه هاي ماسه اي، مطالعه موردي رودخانه سيستان
آناليز و مقايسه هيدروگراف سيلاب محاسباتي و مشاهداتي در حوزه آبخيز چهل چاي
بررسي پروفايل رسوب در مخزن سد سبلان با روش كاهش سطح
بررسي تأثير شكل صفحه مستغرق بر كاهش آبشستگي پايه پل
پهنه بندي خشكسالي با استفاده از شاخص درصد از ميانگين بارش (مطالعه موردي : استان مازندران)
سياست هاي آبي و ثبات منطقه اي در حوزه هاي آبي
بررسي شرايط فيزيكي ،شيميايي وژئولوژيكي موادرسوبي مخازن چاه نيمه
بررسي مقايسه اي كيفيت پساب خروجي تصفيه خانه زهك باآب خام ورودي وامكان استفاده مجددازآن جهت مصارف صنعتي وكشاورزي
ارزيابي كمي وكيفي منابع آب چاه نيمه
بررسي و مقايسه روشهاي پاكسازي آبخوانهاي آلوده
بررسي حذف نيتروژن در فاضلاب شهري به روش SBR مطالعه موردي درتصفيه خانه فاضلاب كرج
شبيه سازي عملكرد دريچه مستطيلي سد بتني موقع انفجار زير آب با استفاده از نرم افزار Abaqus CAE
تعيين كارايي سيستم (MBBR) در تصفيه بيولوژيك فاضلاب (HTDS) (مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب سازمان منطقه ويژه ماهشهر)
تاثير عمق ريشه ي هسته بر دبي تراوش در سدهاي خاكي با بكارگيري روش اجزاي محدود

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید