انتشار مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و تحت حمایتسیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۵۳۰عنوان مقاله تخصصی شامل۵۴۳۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

مطالعه تكنولوژي هاي سيستم هاي هيبريدفتوولتاييك – باد
پهنه بندي عمق معادل برف با استفاده از مدل رگرسيون خطي وآناليز مولغه اصلي (مطالعه موردي : چلگرد)
A Novel Method for Determination of Acid Gas Flares Emission Factors
Urmia Lake Level Fluctuations Modeling
بررسي مدل سه بعدي جريان اب وانتشار آلاينده ها تحت تاثير الگوي باد
سينتيك حذف يون هاي نيكل وروي از پساب هاي سنتري با استفاده از فلوتاسيون يوني
بررسي اثرات زيست محيطي عنصر ارسنيك در منابع آب وخاك منطقه معدني ذغال سنگ سنگرود لوشان
بررسي سوخت هيدروژني وتاثير آن بركاهش آلودگي هاي ريست محيطي
آناليز روند توليد پسماند بيمارستاني در شهر رشت وراههاي كاهش آن
بررسي فرآيند تشكيل پرونده تخلف آلودگي صوتي در صنايع آلاينده
مقايسه روش هاي حذف فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي
موانع توسعه فن آوري نانو در صتعت ساخت وساز در ايران
تهيه كربن فعال با تخلخل بالا از پوسته برنج وبررسي امكان پذيري استفاده از كربن فعال توليدي جهت حذف نفت خام از محلول هاي پايدار نفت در آب
كار آفريني سبز رويكردي نوين در راستاي حفظ محيط زيست
بررسي احتمالي وقوع موج هاي گرمايي با استفاده از مدل زنجيره ماركوف در دامنه البرز جنوبي
بهينه سازي پارامترهاي جذب سطحي توريم به كمك نانوكامپيوزيت پلي آنيلين
بررسي منابع وروش هاي موثر در توليد بيوديزل ، به عنوان جايگزين سوخت هاي فسيلي
فناوري هاي نوين ونوآوري در صنعت برق آبي
Numerical Modeling ofUrmia Lake Surface Area Fluctuations
بررسي قوانين واستانداردهاي زيست محيطي جهاني در ارتباط با صنعت آهن وفولاد
بررسي اثرات زيست محيطي انتشار وپسماندهاي صنعت توليد فولاد
بررسي نقش سوخت هاي حاصل از CO2 وانرژي تجديد پذير خورشيد در كاهش انتشار
مطالعات زيست محيطي وهيدروژئو شيميايي رودخانه گرمابدشت استان گلستان
پسماندها وكاربردآنها
Application of Dynamic Phasor Method in Modeling and Analysis of Renewable Energy Source
اجراي اهداف توسعه هزاره در زمينه امنيت غذايي بررسي چالش ها درايران
استفاده از فناوري هاي نوين در پاكسازي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين با رويكرد توسعه پايدار
ارزيابي اثرات زيست محيطي معادن با استفاده از روش پاستاكيا (مطالعه موردي : معدن سنگ آهن آنومالي شمالي بافق )
Designing and mathematical modelinggreen supply chain network by collection centers in the area of environment
روش هاي غير سازه اي در كنترل سيلاب
شناخت اقليم گردشگري شهر مشهد طي دوره زماني 2005-1961
Photocatalytic applications of poly(methyl methacrylate)/TiO2as visible light responsive photocatalyst in decomposition of trypan blue dye and bacteriological tudy
تكنيك ساخت با خاك فشرده رهيافتي به سوي سازگاري با طبيعت
تحليل شرايط اقليم گردشگري شهر شيراز
بررسي شبكه جاده جنگلي از نظر عبور از نقاط مثبت ومنفي با استفاده از GIS (مطالعه موردي :سري 1 جنگل دارابكلا)
Feasibility study of MG decolorization by the new Biocatalyst of Kissiris/TiO2/Fe3O4/GOx
اثر عوامل اقليمي در كنترل ويا تشديد آلودگي هواي اراك
بازيابي فلزات با ارزش از مدارهاي صفحه اي چاپي (PCBs)
Dynamic system analysis of water resources with VENSIM(A case study: Risk analysis of Sefīd-RūdDam Reservoir intake decrease on downstream water demand for farming and agriculture)
تصفيه فاضلاب به روش انعقاد الكتريكي
بررسي عوامل موثر بربازيافت خاك رس رنگبر واستحصال روغن ا زخاك رس مصرفي در صنايع توليد روغن
ارزيابي شاخص هاي انرژي وزيست محيطي توليد زعفران دراستان خراسان جنوبي با روش ارزيابي چرخه حيات (مطالعه موردي : شهرستان بيرجند )
ارزيابي ومقايسه شاخص هاي زيست محيطي توليد ذرت هيبريدي در استان البرز با روش ارزيابي چرخه حيات
استفاده مجدد از پساب فاضلاب فرصت ها وچالشهاي پيشرو براي توسعه پايدار
شبيه سازي اثر وجود يك پارك بزرگ شهري بركاهش مصرف انرژي ومحيط زيست
ارزيابي فرهنگ HSE در ميان كاركنان يك شركت نفتي برحسب مدل آلفاي كرونباخ
تعاوني آبخيزداري راهي به سوي پايداري منابع آب وخاك
Nutrients and Organic Matters Removal in a Full Scale Constructed Wetland; Efficiency and Kinetic Modeling
شناسايي وارزيابي مخاطرات شغلي به روش JSA دريك شركت نفتي
بررسي خصوصيات ژئوفيزيكي مواد زائد جامد شهري براي طراحي لرزه اي مدفن هاي زباله
محاسبه نشست محل دفن زباله هاي شهري مبتني بر مدل هاي ساختاري
Evaluating mathematicalmodelsfor velocity distributionand dip phenomenon inrectangular open channels
طراحي راهبرد كنترلي هوشمند براي كاهش مصرف سوخت وآلاينده ها در خودروهاي هيبريدي الكتريكي با ساختار موازي در شهر اراك
Calculation of thermalefficiency for pre-combustion CCSbase on POX method for hydrogen production
Heat wavespredictionby the Markov Chain Model.Case study:northern hillside of Alborz
بررسي حركت رسوبات بار بستر دررودخانه هاي شني با استفاده از دياگرام شيلدز
Calculation of thermalefficiency for pre-combustion CCSbase on SR method for hydrogen production
Calculation of thermalefficiency for pre-combustion CCSbase on ATR method for hydrogen production
تكنولوژي وكاربرد بادبان خورشيدي
تحليل خشكسالي هاي كرمان طي دوره زماني 1951-2010
بررسي نچربي تاثير عدم دشارژ مخزن اب گرم بر عملكرد آبگرمكن خورشيدي يك كلكتور دومنظوره خورشيدي : مطالعه تك منظوره در دوسيكل ترموسيفون موافق ومخالف
پايش خشكسالي با بررسي شاخص هاي ZSI,SPI,RAI وبرآورد بهترين شاخص در استان سيستان وبلوچستان
ارزيابي وپايش تغييرات تالاب شادگان با استفاده ا زتصاوير ماهواره اي لندست
پايش وارزيابي تغييرات تالاب هورالهويزه با استفاده از تصاوير ماهواري لندست
استفاده اززه آب در آبياري محصولات كشاورزي
عوامل زيست محيطي تاثير گذار در خشك شدن درياچه اروميه
پهنه بندي غلظت ريزگردها در كلان شهر اصفهان وروند تغييرات آن
بررسي خواص مقاومتي بتن حاوي خرده هاي لاستيك ضايعاتي
بررسي اثرات خرده هاي شيشه ضايعاتي به همراه پوزولان متاكائولين بر پارامترهاي مقاومتي بن سبك
بررسي اثر ميكري سيليس بر بتن ساخته شده از ضايعات ساختماني
ارزيابي اثرات استفاده از سنگدانه ضايعاتي جايگزين شده با سنگدانه طبيعي در خواص مكانيكي وپايداري بتن معمولي
تاثير جاده هاي جنگلي بر ويژگي هاي كمي توده درختي حاشيه آن
حفاظت از تنوع زيستي با نگاهي به توسعه كشاورزي پايدار
مقايسه تجربي حالت تك منظوره ودومنظوره كلكتور خورشيدي با حالت يك ورودي ويك خروجي
ارزيابي خطر زمين لعزش درپارك جنگلي اميريه آبيدر سنندج
حذف فسفات از فاضلاب شهري اردبيل با استفاده از فن اوري نانو
بررسي روند صادرات وواردات آب مجازي در ايران
گامي موثر در تحقق اهداف زيست محيطي طرحهاي عمراني HSE Plan
بررسي تغييرات بيلان آبي تالاب به منظور حفاظت ومديريت تالاب ها (مطالعه موردي : تالاب استيل آستارا)
Biogas-fueled micro CHP units –A promising pathway for greenhouse gas mitigation
پيش بيني ومقابله با طوفان هاي گردوغبار با تاكيد برسيستم هاي اخطار دهنده در ابعاد ملي وبين المللي
بررسي ميزان آب گريز غشاهاي پليمري پلي وينيليدن فلورايد (pVDF) در جذب دي اكسيد كربن از گار خروجي نيروگاهها با استفاده از تماس دهنده هاي غشايي تخت
محاسبه مقدار كاهش برداشت جهت حفظ حالت تعادلي بيلان آبخوان دشت قزوين
سلول فتوولتائيك ونقش آن در بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي تغييرات درون سالي ناشي از نوسانات اقليمي روي پارامترهاي كيفي رودخانه گرگانرود
بررسي سيستم هوازي با بستر ثابت (Aerobic Fixed bed) در تصفيه فاضلاب
بررسي وپايش كاهش گوگرد از بنزين هاي يورو 4 وتاثير آن بركاهش آلودگي هوا ي استان تهران
كاربرد پسماندهاي كاتاليستي صنعت پتروشيمي در صنعت سيمان
مدلسازي دستگاه هوادهي زير لايه در مخزن سد ايلام
بررسي وبهينه سازي روش ارزيابي رفتار زيست تخريب پلاستيك برپايه نشاسته
فرق مدل والگو وروش هاي مدلسازي وشبيه سازي در مديريت بحران هاي زيست محيطي
بررسي روش هاي جذب دي اكسيد كربن توسط فرايندهاي فيزيكي وشيميايي
محيط زيست شهري پايدار با طراحي ساختمان سبز ودسترسي به نور خورشيد
بررسي دليل افت آبدهي در چاه ها وارائه راهكارهاي مناسب (مطالعه موردي : فلمن لوشان وجمال آباد منجيل )
مطالعه حذف نيترات از آب با كربن فعال شده شيميايي از پوست گردو در مقياس پايلوت
بررسي تاثير پساب صنايع نيشكر در ايجاد پديده يوتريفيكاسيون در تالاب شادگان
بررسي تاثير پساب صنايع نيشكر در افزايش مقدار آلودگي فلزات سنگين (روي -كادميوم -سرب وكروم ) در آب رسوب وگياه (ني) تالاب شادگان
مقايسه دقت مدل هاي خبره وروش هاي تجربي در شبيه سازي تبخير تعرف مرجع
استفاده ازسيستم استنتاجي فازي عصبي وپرسپترون چند لايه در برآورد مقادير تبخير وتعرق حوضه درياچه اروميه ومقايسه آنها با مدل هاي تبخير وتعرق پتانسيل
ارائه يك راه حل دقيق براي محاسبه زمان گذر جريان افقي آب هاي زير زميني در آبخوان نشتي
معيارهاي آستانه حركت وعملكرد لايه محافظ در محاسبه عمق فرسايش در رودخانه ها ( مطالعه موردي بر روي رودخانه ساهمزگي در گيلان )
بررسي روش هاي مختلف برآورد بار بستر در رودخانه ها (مطالعه موردي برروي داده هاي رودخانه ساهمزگي در گيلان )
مروري برانواع آلاينده هاي هواي درون ساختمان واثرات آنها بر سلامت ساكنان
مطالعه تجربي اثربرخي پارامترهاي عملياتي بركارايي راكتور ناپيوسته متوالي در تصفيه پساب سنتزي حاوي ماده آلي (نشاسته )
توزيع احتمالاتي ودوره هاي برگشت ترسالي در حوضه درياچه اروميه
تاثير ساخت سازه هاي دريايي برالگوي امواج وجريانات در منطقه بندرشهيد رجايي واثرات آن بر زيست بوم دريايي
مدل بهبود كارآمد وپايدار در يك سيستم توليد ناب از طريق فرايند نوآوري هاي زيست محيطي
مطالعه از زندگي استفاده از گچ مصنوعي ناشي از گوگرد زدائي گازترش در معماري سبز
بررسي كاربرد پرليت بر عملكرد كمي وكيفي محصول درباغ كيوي (مطالعه موردي )
پيش بييني احتمالي وقوع نشست در دشت اراك وبررسي ارتباط آن با افت سطح آب هاي زير زميني
بررسي آلودگي چاه هاي آب شرب گرمابدشت (استان گلستان ) به عناصر سنگين
مطالعه وبررسي اگزرژي يك پمپ گرمايي وخواص غشاي مولكولي نانو متخلخل براي كاربرد در پمپ هاي گرمايي
Changing deposition pattern affected by constructed HalehJetty in Nayband Bay and the effect of that on coral reefs
ارزيابي ريسك محيط زيستي سد بااستفاده از روش AHP در مرحله ساختماني
ارزيابي استفاده از صافي درشت دانه افقي در حذف آهن ومنگنز محلول در آب
ديپلماسي محيط زيست بستر تعاملات وتفاهمات سازنده زيست كره
آلايش نانو ذرات ZnS با نانو كامپيوزيت MWCNT-TiO2 به روش Sol-gel و مشخصه يابي آن با استفاده از طيف سنجي پراكندگي ليزري ميكرورامان
حذف آلودگي زيست محيطي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي با استفاده از كامپوزيت زئوليت – غبارات كوره ذوب آهن
ارزيابي چرخه ي حيات توليد عسل مطالعه ي موردي شهرستان نجف آباد
مديريت منابع آب حوضه آبريز درياچه سد كمال صالح اراك
بررسي مشخصات رويشي در دوتوده دست كاشت نوئل (Karst picea abies,’;وكاج جنگلي (Pinus sylvestris L.) (مطالعه موردي جواهر ده رامسر)
Impact of dilute sulfuric acid pre-treatment on the efficiency of dark hydrogen fermentation from bagasse
Bio-hydrogen and bio-methane production from paper mill effluent(PME
توليد بيوگاز از پارچه هاي ضايعاتي
A comparative study of Cu(П) and Pb(П)adsorption by Iranian bentonite (Birjand area) in aqueous solutions
بررسي روند تغييرات مكاني نيترات با استفاده از نرم افزار AreGIS وزمين آمار (مطالعه موردي : بحش مركزي شهرستان خدابنده )
اكوسيتي شهر فردا
جداسازي باكتري هاي توانمند در تجزيه زيستي نيكوتين در خاك هاي آلوده به فاضلاب صنعت دخانيات
بررسي عوامل موثر برتوليد وعملكرد امولسيون شكن هاي زيستي
Application of chitosaniron oxidenanocompositefor emoval of Methylene blueas acationic dyefrom aqueous olutions
تحليل اكسرژي در بهينه سازي توليد گاز طبيعي از زيست توده
برآورد قيمت اب كشاورزي با استفاده از مدل رياضي بومي
ارزيابي توان زيست محيطي شهر مرودشت جهت توسعه شهري در آينده
ارزيابي توان شهر مرودشت در توسعه توريست وگردشگري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي
بررسي تاثير دما وغلظت محلول 3-مركاپتوپروپانوئيك اسيد بردرصد حذف آلاينده هاي جيوه وكروم از خاك آلوده به روش خاكشويي (مطالعه موردي : محدوده پالايشگاه نفت تهران )
ارزيابي اثر نفود نفت در خاك زير سد برمقدار آب تراوش شده
مكان يابي هاب با در نظرگرفتن اثرات گازهاي گلخانه اي در حمل ونقل هوايي
بهبود توليد بيوگاز با پيش فراوري هاي گوناگون از ضايعات مركبات
بررسي روند كيفيت آبهاي سطحي رودخانه قزل اوزن با توجه به نتايج شاخص CWQI با استفاده از آزمون مان -كندال
A General Multi-WellCapture Zone Model:A Tool for Groundwater Management
مميزي انرژي يك سيستم پمپاژ آب روستايي – مطالعه موردي در روستاي ياتري علياگرمسار
جمع آوري آب پشت بام وتصفيه ي آب خاكستري منابع جديد آبي با نگاهي به مشكلات تامين آب كلان شهر تهران
امكان سنجي استفاده از انرژي خورشيد در يك گلخانه جهت تامين ايده ال انرژي مصرفي
بررسي ايزوترم هاي جذب نيكل وكبالت بر زئوليت اصلاح شده
تاثير زماني كاربري هاي مختلف بركيفيت آب درياچه زربيار
مطالعات پهنه بندي سيلاب در سناريوهاي مختلف (مطالعه موردي پايين دست سد گلستان )
بررسي وتحليل پايداري در چارچوب معماري سبز
بازيافت وباز استفاده آب خاكستري بررسي راه كارهاي مناسب در مقياس مسكوني
اثرات زيست محيطي پساب صنعت شوينده وترجنت ها وراهكارهاي مناسب جهت كاهش آلودگي آنها
ورود به عرصه اقتصاد هيدروژني چالش ها وراهبردها
بررسي آزمايشگاهي رفتار خطوط لوله مدفون درخاك با اجتساب پديده شناوري وكاربرد ژئوتكستايل
بررسي رابطه شاخص عملكرد محيط زيست ورشد اقتصادي در كشورهاي منطقه چشم انداز 1404
مقابله ي غير فعال با پديده ي ريزگردها راهكارهاي معماري بومي – مردمي سيستان
بازنگري شاخص هاي بخش حمل ونقل در ارزيابي برنامه هاي توسعه پايدار براساس رويكرد ابتكاري تفكيك عرضه وتقاضا در عوامل پايداري
ارائه برنامه هاي راهبردي در پايداري در بخش حمل ونقل وچالش هاي پيش رو
طراحي راكتور برخوردي با بستر كاتاليستي براي واكنش هاي ناهمگن كاتاليستي وبررسي آن با فرايند فنتون براي حذف فنل از پساب
اثرسنجي پيامدهاي بلند مدت سياست هاي حمل ونقلي در بهبود شاخص هاي پايداري با استفاده از مدل هاي پويايي سيستم (مطالعه موردي : شهر مشهد)
جهاني شدن وپيامدهاي زيست محيطي در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته با استفاده از داده هاي تابلويي طي دوره زماني 2009-2012
مدل سازي وآناليز حساسيت فرايند گازي سازي بستر سيال زغال سنگ با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
سنتر نانو ذرات آهن (III) اكسيد وكاربرد آن براي حذف فلزات سنگين از آب
ساخت نانوكامپوزيت پلي پيرول برروي پلي وينيل الكل وكاربرد ان در حذف رنگ متيل اورانژ از محلول هاي آبي
حذف ذرات معلق سمي از پساب آلوده كارواش توسط فرايند سناورسازي با هواي محلول
Gas separation using polymeric membranes
Comparison of a Sensitivity Study on CO2 Storage in Saline Aquifers
بررسي آلودگي هاي صنعت آهن وفولاد وارائه راهكارهايي جهت كاهش آلودگي هاي اين صنعت
شناسايي راهكارهاي كاهش حوادث وخسارات در صنعت حفاري نفت وگار ايران بر مبناي ارزيابي جامع ريسك هاي HSE
حذف كف رشته اي در تصفيه خانه فاضلاب به روش لجن فعال
بررسي جامع تكنولوزي نمك زدايي با استفاده از انرژي هاي تجديد پذير
مروري بر روش هاي پالايش خاك هاي آلوده به كروم شش ظرفيتي در ايران وآثار آن بر خواص مكانيكي خاك
بررسي تاثير عوامل انساني برروي تشديد پديده گردوغبار
خصوصيات كمي وكيفي پساب صنايع كاغذ خمير كاغذ وراهكارهاي مديريتي جهت حذف آلاينده هاي آن
امكان سنجي فني واقتصادي توليد آب با استفاده از توربين بادي وهواي مرطوب در سواحل جنوبي ايران
Evaluation of Wind Energy Potential inProvince of Zanjan
رفع آلودگي زيست محيطي برخي از فلزات سنگين با استفاده از نفلين سينيت
Learning from the past: the role of urban rivers in Iran’s urbanization during 1930s, a case study of Hamedan
بررسي روش هاي اندازه گيري آلاينده ازن وترپن ها واثرات زيست محيطي آن ها بر سلامت انسان
بازيابي هيوميك اسيد از پساب پخت سلولز وارائه روشي براي تصفيه آن
بهبود راندمان توليد بيوگاز از نيشكر با استفاده از پيش فرآروي آمونياكي
ساماندهي حاشيه رودخانه هاي درون شهري با تاكيد برشاخص هاي زيست محيطي (نمونه مورد بررسي : رودخانه شهري گلستان )
بررسي تاثير بازياب بر بهينه سازي مصرف انرژي نيروگاه حرارتي توس مشهد توسط نرم افزار EES
مدلسازي نيروگاه حرارتي توس مشهد توسط نرم افزار EES
بهينه سازي مصرف انرژي از طريق توليد همزمان برق وحرارت
فناوري سبزنانووجذب فلزات سنگين در تصفيه پساب
ارائه روابط همبستگي برآورد دبي اوج سيل جهت مديريت سيلاب (همبستگي برگرفته از روابط تجربي فولر،كريگر ،ديكن وروش هاي scs واستدلالي )
معرفي روشهاي تجديد پذير توليد برق وبررسي معايب ومزاياي آنها
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث وبهره برداري ازاد راه تهران -شمال
Investigation on Habitat Simulation Technique in Instream Flow NeedsAssessment and River Ecosystem Management (Case Study: Delichai Stream in Tehran, Iran)
ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي مجتمع فولاد هرمزگان
بررسي كمي وكيفي پسماند شهر حاجي آباد هرمزگان در راستاي مديريت پسماند
Modeling of Dust Day event in Sistan basin (Southeastern of Iran)
بررسي كمي وكيفي وكدگذاري پسماندهاي صنعتي پالايشگاه نفت بندرعباس با رويكرد توسعه پايدار
بررسي ازمايشگاهي عوامل تاثير گذار در پخشيدگي جريان هاي غليظ در آب هاي سطحي وكم عمق
بهينه سازي عملكرد راكتور ناپيوسته متوالي در تصفيه پساب سنتزي حاوي نشاسته
بررسي روشهاي تصفيه حرارتي وپوشش هاي تبخير تعرق به منظور تصفيه آلودگي بصورت درجا
Determinationof herbicides in environmental samplesusing pH-sensitive magnetic microgel as a smart sorbent
تخمين نوسانات سطح آب زير زميني با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك
بررسي اثرات سمي فلزسنگين ارسنيك در كاهش تحقق امنيت غذايي وتوسعه پايدار
فرايند هضم بي هوازي ضايعات دامداري گاوشيري
بررسي رابطه خشكسالي با توفان هاي گردوغبار (مطالعه موردي : اروميه )
تحليل كيفيت فضاي سبز شهري بر پايه سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان
شناسايي باكتري هاي تجزيه كننده علف كش آترازين از خاك هاي آلوده
Assessmentof persistence and recurrence period of drought using standardized precipitation index (SPI) in south Khorasan province (Iran)
تاثير پارامترهاي مختلف عملياتي بر ميزان حذف فنل در تصفيه بيولوژيكي پساب حاوي غلظت زياد فنل در يك راكتور لجن فعال متعارف با استفاده از باكتري هاي پرورش يافته خاص
مدلسازي سينتيك جذب ناپيوسته 4- نيتروفنل روكربن فعال توليد شده از لجن فاضلاب جوب وكاغذ
بهنه بندي كلر باقيمانده در شبكه آبرساني محدوده تحت پوشش مخزن 12 شهر تهران
استفاده از روش مونت كارلو براي شبيه سازي دز معادل جذب شده در يك مدل انساني ناشي از عملكرد راكتور تحقيقاتي تهران وگازهاي راديوالكتيو متصاعد شده از آن
بررسي مهمترين آلاينده هاي زيست محيطي صنعت سيمان وتكنولوژي هاي مورد استفاده جهت كاهش آن
بررسي كمي وكيفي پساب صنايع نوشابه سازي وراهكارهاي مناسب جهت كاهش آلودگي وتصفيه ان
منشا برخي فلزات سنگين در گردوغبار شهر اصفهان براساس آناليزهاي چند متغيره آماري وفاكتور غني شدگي
Using BooleanAggregation, Weighted Linear Combination (WLC),Ordered Weighted Average (OWA) Methodology and GIS for Waste Landfill Sitingof Nahavand City
ارائه يك الگوي مفهومي عملكرد بازاريابي سبز با رويكرد فراتحليل
Photocatalytic degradation of aqueous styrene in visible lightusing design of experiment
تعهدات دولت ها در قبال حفاظت از محيط زيست
Simulation of a new hybrid solar and organic cycle as a combinedcooling, heat and power (CCHP) unit in off designcondition
برنامه ريزي بهره برداري بهينه ا ز نيروگاه هاي آبي – حرارتي با رويكرد كنترل آلاينده هاي زيست محيطي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي NSGA-II
حذف نيترات از محلول هاي ابي توسط پوست بادام فعال شده با نانو ذره آهن
بررسي تغييرات بيلان آبي تالاب به منظور حفاظت آن ها (مطالعه موردي : تالاب استيل آستارا)
بررسي امكان سنجي خالص سازي آب اشاميدني به وسيله پوست سيب
مطالعه تطبيقي برآورد ميزان انتقال رسوب از رودخانه پير بازار براساس مدل آزمايشگاهي وميداني وتاثير آن بر عمر مفيد محيط زيست تالاب انزلي
بررسي اثرات تغيير اقليم بر نياز آبي ذرت وتغييرات بارش موثر در دوره رشد گياه مطالعه موردي : ايستگاه قوچان
بررسي آزمايشگاهي توانايي كاهش الودگي نفتي در نمونه آب رودخانه اروند توسط جاذب باگاس نيشكر (مطالعه موردي )
بهبود هيدروليز آنزيمي وتوليد قند از كاه گياه گلرنگ با پيش فرآوري سديم كربنات
مطالعه انواع روش هاي حذف يون هاي فلزات سنگين از محيط هاي آبي
استفاده از انرژي بيوماس (زيست توده ) گامي در جهت توسعه پايدار
بهترين راهكار براي دفن پسماندهاي عقوني بيمارستانهاي لاهيجان
بهبود هيدروليز آنزيمي توسط پيش فرآوري حلال آلي
بررسي موانع نوسازي وبهسازي بافت هاي فرسوده (مطالعه موردي : باقر شهر )
طراحي روشي نوين جهت مدل سازي بهينه ي فرايند گازي سازي توسط شبكه هاي عصبي
استفاده از انرژي هاي نو وتجديد پذير راهكارهاي عملي در راستاي توسعه پايدار اقتصادي ومديريت مصرف انرژي
مدل الگوريتم انبوه سازي ذرات در پيش بيني حداكثر دماي ماهيانه
بررسي تاثير تركيب دو الكل در پيش فرآوري حلال آلي به منظور افزايش راندمان هيدروليز آنزيمي
نقش يارانه ها در توسعه بهره گيري از انرژي هاي نو
مدلسازي مكاني آلاينده PM2.5 در كلان شهر تهران با استفاده از مدل رگرسيون وزندار جغرافيايي (GWR)
ارزيابي عملكرد گرانول هاي كامپوزيتي سريم موليبدات با بستر پلي اكريلونيتريل جهت حذف راديونوكليدCs137
مقايسه جذب كننده هاي كامپوزيتي مس هگزاسيانوفرات (II) پلي اكريلونيتريل ودي اكسيد منگنز -پلي اكريلونيتريل در جهت كاهش سريع آلاينده سزيم 137 به روش تبادل يوني در جريانهاي آبي
مقايسه راندمان جذب سريع آلاينده سزيم 137 توسط گرانولهاي كامپوزيتي سديم تيتانوسيليكات – پلي اكريلونيتريل ومس هگزاسيانوفرات (II) پلي اكريلونيتريل از پسماندهاي مايع
بررسي تاثير جايگزيني رس منبسط با مصالح سنتي در مصرف انرزي ساحتمان
مطالعات هيدروژئو شيميايي براي ارزيابي كيفيت آب حوضه آجي چاي به منظور استفاده در كشاورزي
مديريت لندفيل : اثرات زيست محيطي وروش هاي مقابله
اندازه گيري مقادير ناچيز مالاشيت سبز در نمونه آب استخر پرورش ماهي پس از استخراج فاز جامد بر پايه نانو صفحات گرافن اكسيد كاهش يافته وتثبيت شده بر روي سيليكاژل
Thermodynamicandkinetic studies of Pb(II) and Ni(II) adsorption onto MCM-41 amine-functionalized nano particle
ظرفيت بردواثر آن در ارتقا اثر بخشي فرآيند ارزيابي اثرات
ارتقاي روش هاي شناسايي واصلاح خاك هاي واگرا مبتني بر ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي
Sustainable Technology Diplomacy, an instrument for peace and confidence building
Effects of different concentrations of light crude oil on physiological, morphological and anatomical characteristics of Trigonella foenum
بحران آب در خاورميانه وايران
سنتر نوع جديدي از نانو ذرات هسته – پوسته پليمر مغناطيسي به عنوان جاذب براي ميكرو استخراج فلزات سنگين در نمونه هاي آرايشي – بهداشتي
Design a novel sensor for environmental pollutant SO2gas detection based on Pt-doped single walled carbon nanotube
مديريت منابع آب با رويكرد شناسايي مناطق آسيب پذير آب هاي زير زميني با استفاده از جديدترين مدل پيشنهادي شاخص آسيب پذيري نيتراته (NVI) مطالعه موردي آبخوان آزاد داشت شيراز
اثر كود ازت روي بيوماس وكربوهيدرات هاي گياه سورگوم شيرين به منظور افزايش توليد بيوگاز
بررسي پيامدهاي زيست محيطي نيروگاه بادي منجيل با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
تحليل عددي آب شيرين كن خورشيدي حوضچه اي مجهز به سلول هاي فتوولتائيك
راه كارهاي علاج بخشي سامانه تامين وتقاضا : رويكرد مديريت يك پارچه منابع آب
بهينه سازي حذف كادميوم از خاك آلوده با استفاده از نانو ذره اكسيد آهن سه ظرفيتي
مديريت تلفيقي سوسك برگخوار نارون (Chrysomelidae:Galerucella luteola) در فضاي سبزباغات اطراف شهرستان شهريار
جداسازي وشناسايي باكتري هاي بومي توانمند در جذب سم متريبوزين به منظور پاكسازي زيستي از خاك هاي استان زنجان
مدلسازي كيفي رودخانه قره سو با استفاده از مدل QUAL2K
معماري هوشمند گامي به سوي پايداري
استفاده از طراحي آزمايش براي بررسي عملكرد راكتور ناپيوسته متوالي در تصفيه پساب سنتزي
بررسي كمي وكيفي آلودگي پساب صنعت طيور وراهكارهاي مناسب جهت كاهش آلاينده هاي آن
بهينه سازي وبرنامه ريزي چند هدفه در زنجيره تامين سبز
افزايش زير كشت تغيير الگوي كشت وابهاي زير زميني وبحران درياچه اروميه علل ورهيافت
كاهش آثار زيانبار زيست محيطي توسعه بي رويه زير ساختهاي حمل ونقل با كاستن از سفرها به استناد مدلهاي رياضي برنامه ريزي حمل ونقل شهري
بررسي كاربرد مدل هاي تبادل حرارتي در ارزيابي دماي جريان در رودخانه ها
آناليز هيدروليكي مدل رياضي آبهاي زير زميني حوضه آبريز رودخانه دز محدوده پايلوت بروجرد -دورود
بررسي راهكارهاي مديريت آب حيات وحش در مناطق حفاظت شده كوهستاني (مطالعه موردي منطقه حفاظت شده بينالود)
اثرات استقرار سامانه هاي پدافند غير عامل در تاسيسات آب وفاضلاب با رويكرد اثربخشي در مواقع بحران پايلوت شهر بروجرد
استخراج ميكروالياف كيتين از قارچ موكور اينديكوس در شرايط محيط كشت بهينه جهت توليد كيتين بيشتر
تاثير ارتفاع بادگير وهندسه سقف اتاق در ايجاد جريان هوا كاهش گرما وآلودگي در شهر يزد با استفاده از روش CFD
Environmental Aspects of Silver Nanoparticles
POSSIBLE ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS OF MANUFACTUREDCARBON NANOTUBE
مقابسه مولفه هاي كنترل وكمينه سازي بارآلايندگي پساب صنعتي صنايع در چشمه هاي توليد با رويكرد نگهداشت منابع آبي
مدل سازي وبهينه سازي بازيابي تركيبات ارشمند (انتي اكسيدانهاي طبيعي ) از پسماند آلاينده محيط زيست (نقاله انگور كارخانجات آبميوه گيري )
مروري بركاربرد كاتاليستهاي سبز (ناهمگن ) در تهيه سوخت سبز (بيوديزل )
تاثير خشكسالي هاي مداوم در شرق ايران بر زيست بوم منطقه سيستان
منشا آرسنيك وچگونگي آزاد سازي آن در منابع آب زير زميني دشت چهار دولي (كردستان )
تعيين ظرفيت بهينه مخزن به كمك توسعه مدل آبدهي -ذخيره مخزن در نزم افزار MATLAB با لحاظ قيود اعتماد پذيري براي نيازهاي پايين دست (مطالعه موردي : سد سملقان )
Biosorbentsfor adsorption of heavy metals: A review
معيارهاي اولويت بندي فناوري هاي نيروگاهي با تاكيد برشاخص هاي زيست محيطي
قوانين چند معياره تخصيص مسئوليت هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در مقياس ملي با رويكرد عدالت عنوان
بهينه سازي تثبيت نانو ذره اكسيدروي به وسيله پلي اكريليك اسيد
بررسي روش هاي مختلف زباله سوزي وپارامترهاي موثر برانتخاب آن با رويكرد توليد انرژي
ارزيابي عملكرد جاذب گل قرمز خام واصلاح شده در حذف گازوئيل از محلول آبي
تعيين تاثير شاخص انسو چند متغيره بر تبخير از تشتك (مطالعه موردي : ايستگاه برنطين – استان هرمزگان )
روشهاي افزايش بهره وري وكاهش ميزان لجن دفعي در SVI بالاتر از 200 با كنترل غلظت لجن در حوض هاي ته نشيني ثانويه
بررسي تاثير خشكسالي هاي متوالي برزيست بوم جازموريان – جنوب شرق ايران
ويژگي هاي زيست – بوم هنر سفالگري بدوي كلپورگان ،تنها موزه زنده ايران
مديريت تقاضاي آب وتخصيص بهينه منابع آب در كشور
جستاري براي مديريت توسعه اقتصادي زيست بوم تفتان – جنوب شرق ايران
بررسي عملكرد سلول خورشيدي حساس به رنگ با استفاده از مابع يوني ايميدازولي در الكتروليت كامپوزيتي
Heavy metal removal from aqueous solution using a novel RF xerogel as an adsorbent
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث كارخانه كمپوست شهر قاين
كاهش حجم لجن مازاد توليدي در فرايند هاي بيولوژيكي
مطالعه وبررسي ساختار راكتور خورشيدي به منظور تصفيه آب هاي آلوده به روش فتوكاتاليست
تاثيرات سامانه هاي مختلف حمل ونقل برمحيط زيست وارائه راهكارهايي در بهينه سازي ارتباط بين آنها به منظور توسعه پايدار
Removal of Acid green 3 dye from waste water usingstabilizedFe0nano-particles bythe cross-linked pectin with succinic acid: Thermodynamic and kinetic studies
شناسايي مناطق آسيب پذير به آلودگي با استفاده از روش هاي DRASTICو GODS (مطالعه موردي : آبخوان دشت اردبيل )
Water quantity and quality optimization Modeling of dams operation based on SWAT in Mahabad River Catchment, Iran
بررسي منابع وخصوصيات اصلي زائدات صنايع داروسازي وگزينه هاي مختلف جهت تصفيه ودفع پساب آن ها
بررسي عوامل محيطي موثردرايجاد شكاف هاي عميق دربخشي از مسيربزرگراه حرم تاحرم وارائه روش هاي علاج بخشي
بررسي بار معلق و تاثيرآن روي مقاومت جريان دررودخانه بابل رود
ارزيابي اثرات زيست محيطي معادن وكارخانجات فراوري گچ مومن آباد سمنان بااستفاده از روش ماتريس ICOLD
تاثيركشت هتروتروف ريزجلبك برحذف نتيروژن ازپساب بااستفاده ازبيوراكتور غشايي درشرايط پيوسته وناپيوسته
شبيه سازي رشد شهري بااستفاده از اتوماسيون سلولي و زنجيره ماركوف(منطقه موردمطالعه: شهربيرجند)
تصفيه بيولوژيكي پساب هاي باغلظت نفت ونمك بالادر بيوراكتور غشايي
بررسي سينتيك وايزوترم جذب كادميوم ازمحيط آبي توسط پوسته شلتوك اصلاح شده
جذب بيولوژيكي سرب بااستفاده ازكربن فعال تهيه شده از پوسته بادام
مروري بركارايي روش راكتور ناپيوسته متوالي( SBR) درتصفيه شيرابه
Exergy analysis of Instrument Airand NitrogenPlants
راكتور بسترگرانولي ثابت ( SGBR)
تحليل عوامل اقتصادي ، اجتماعي – فرهنگي وطبيعي -زيست محيطي موثربرآلودگي هواي شهراصفهان ازديدگاه مديران، مسئولين وفعالان محيط زيست استان
بررسي توانايي توليد بيوسورفكتانت توسط باكتري Bacillus subtilis WPI
آلاينده هاي شيميايي ايجادشده توسط عمليات حفاري چاه نفت واثرات مخرب آن برروي محيط زيست وجانداران
RemovalofPhenazopyridinefrom Waterasa PharmaceuticalPollutantModelby CuO/ZnO/ScoriaNanophotocatalyst
GERA , an option for sustainable development planning of GHGs Emissions Reduction Allocation
بررسي حذف همزمان آهن ومنگز ازآب درپايلوت اكسيداسيون – فيلتراسيون
كاربردهاي انرژي خورشيدي درصنايع غذايي ولبني
تاثيرعوامل فيزيكو شيميايي برتوزيع عناصر بالقوه سمي دررسوبات دانه ريز درپلاياي كويرمركزي واقع درشمال شرق اصفهان
بهينه سازي اقدمات اصلاحي ايمين بااستفاده ازارزيابي ريسك پنج عاملي والگوريتم ژنتيك
حذف نانو ذرات دي اكسيدتيتانيوم ازفاضلاب بااستفاده ازروش انعقاد الكتريكي
بررسي تاثير بام سبز گسترده دركاهش دماي سطح ( مطالعه موردي: ساختمانهاي مسكوني منطقه 2تهران )
نقش هلال احمر درآموزش هاي ساكنين منطقه دماوند قبل از وقوع بحران
بررسي تاثيرغلظت نيتروژن بررروي گرفتگي غشاودرصد حذف آن دربيوراكتور غشايي حاوي ريزجلبك
بررسي تاثير افزودن خرده لاستيك هاي فرسوده برپارامترهاي مقاومتي ورفتاري ماسه بااستفاده ازآزمايش برش مستقيم
ارائه ي راهكارنوين درحذف نيترات ونيتريت ازآب ، ازطريق تركيب روش هاي بيولوژيكي وفيزيكي
بررسي روندتغييرات كمي آب زيرزميني دشت ساوه وتعيين آبدهي مطمئن دشت
استفاده ازخاك رس (مونتموريلونت) اصلاح شده بانانوذرات اكسيد روي به عنوان جاذب رنگ ديسپرس رد 60 ( DR60) ازمحلول آبي
فناوري بيوگاز ازجنبه هاي اقتصادي، اجتماعي وزيست محيطي
Magnetite Nanoparticles coated withMethoxypolyethyleneglycol as an Efficient Adsorbent of Diazinon Pesticide from water
بررسي مقايسه اي ميزان كارآمدي هاضم هاي بيهوازي برروي پساب واحدتوليد محصولات خامه اي
مدل سازي وبهينه سازي كاربرد نانوكاتاليست ناهمگن درتهيه بيوديزل ازروغن تفاله زيتون باروش پاسخ سطح
تعامل حقوق رقابت باسياست زيست محيطي ، مطالعه حقوق اتحاديه اروپا و نقدي برحقوق ايران
Study on the effect of ozone dosage and pH on total coliform and E.coli in sewage sludge disinfection by ozonation
Investigation of photocatalytic activity of palladium(II) complex supported onmagmaite nanoparticles
ارزيابي الگوي انتشار GHGS -درآمد اقتصادي ، دربخش هاي مختلف كشورايران
Principles of Biodiversity Conservation
فيتورمديشن خاك هاي آلوده به فلزات سنگين
Radiation Safety Awareness amongst farmers inQom, Iran
بررسي تاثيرپساب مزارع پرورش ماهي بركيفيت آب رودخانه پيرغار
امكان سنجي حذف كل هيدروكربن هاي نفتي ازكنده حفاري بااستفاده ازفرايند بيوكمپوست لجن بيولوژيكي
مسيريابي وسايل نقليه باناوگان ناهمگن واستفاده از الگوريتم فراابتكاري MOPS0
مقايسه سنجنده هاي CMORPH , TRMM درشبيه سازي سيلاب هاي حوضه رودخانه دوغ
بررسي تاثيرنوسانات دمايي اقليم برعملكرد محصول خربزه (مورد :شهرستان تربت جام )
Removal of dye methylene blue from water using quince fuzz, alow-cost sorbent
سنتز وبررسي خواص ساختاري، اكسايشي -كاهش نانوكاتاليزورهاي La0.7,Sr0.3,Mn0.5,C00.5,o3 دراكسايش C2H6 ,CO
شناسايي موانع تحقيق مديريت زنجيره تامين سبز درصنعت ساختمان ايران
بررسي انواع پسماندهاي صنايع فولاد
روش ها وتكنيك هاي نوين كنترل دي اكسين وفوران ناشي اززباله سوزها: يك رويكردي درمديريت پسماند وتوسعه پايدار
بررسي اثرات بارورسازي ابرهابرافزايش بارش و تعديل خشكسالي (مطالعه موردي: ايستگاه اروميه )
ارتقاي تصفيه فاضلاب صنايع توليد كننده خميرمايه به روش آنزيم زني زيستي
بازيافت آب از باطله بااستفاده از تكنولوژي برترواحداث تيكنربا ته ريز خميري درمجتمع مس سرچشمه كرمان
پيش بيني باررسوبي بااستفاده ازالگوريتم اجتماع ذرات ( PSO) (مطالعه موردي:ايستگاه تنگراه رودخانه دوغ )
مسيريابي وسايل نقليه باناوگان ناهمگن وپنجره زماني، بااستفاده ازالگوريتم هاي فراابتكاري MOPSO,NSGAII
بررسي علل افت كمي وكيفي آب زيرزميني درمحدوده بجستان يونسي
بررسي منابع جديد موثربرپيشرفت وتوسعه جهاني انرژي زمين گرمايي درآينده
بررسي فرايند توليد بيواتانول و نقش ميكروارگانيسم ها درآن
Prediction of Mean Velocityin Open Channel Intakeand RiversUsing Gene Expression Programming
مقايسه آلودگي رودكارون به باكتري كليفرم گوارشي وكيلفرن محيطي ناشي از فاضلاب هاي بيمارستاني دردوفصل تابستان وپاييز
حذف فتوكاتاليستي كل كربن آلي از آب توسط نانوذرات اكسيد روي تثبيت شده بر روي صفحات شيشه اي سند بلاست شده
حذف رنگ Reactive blue باروش الكتروفنتون بي پلار
بهره برداري پايدار ازمنابع آب شور درتوسعه كشت وصنعت شورورزي
بررسي عملكرد ترموديناميكي وزيست محيطي چندسيال عامل خشك وآيزنتروپيك درسيكل رانكين آلي
Numerical Analysis and Perdiction of The Mean Velocity in The Intake and Rivers Using Artificial Neural Networks (ANN) andANSYS-CFX
تصفيه پساب حاوي نيتروژن آمونيومي ومنابع كربني به روش بيولوژيكي نيتريفيكاسيون- دنيتريفيكاسيون بطورهمزمان (SND)
بررسي ملاحظات زيست محيطي انتشار CO2 درنيروگاه هاي زمين گرمايي
بررسي پيامدهاي زيست محيطي انتشار سولفيد هيدروژن وعناصر سمي در نيروگاه هاي زمين گرمايي
روش هاي تصفيه بيولوژيك پساب نشاسته و اثربرخي متغييرها بربازده حذف مواد آلي
ارزيابي اثرات زيست محيطي برداشت بي رويه معدن شن وماسه جوبن گيلان
Analyzing the Effect of Source Geometry on NORM Concentrationin Groundwater
مديريت اقتصادي استراتژيك دشت سيستان ، بازساخت زيست بوم
تاثيرفشار برعملكرد دوغشاء اسمزمعكوس ونانوفيلتر درحذف فلزات سنگين از پساب پتروشيمي
بهينه سازي ابعاد هيدروگراف واحد بااستفاده ازتوابع توزيع احتمالاتي
اكوتوريسم وتوسعه محور شرق درخراسان جنوبي
مديريت كيفيت آب رودخانه ازطريق تجارت مجوز تخليه بار آلودگي بالحاظ نمودن سرشاخه ها
Adsorption of mercury (I)ion from aqueous solutions usingTiO2nanoparticles
سامانه جامع نرم افزار مديريت پسماند KWN
بررسي رابطه بين ديدگاه اعضاي نظام اطلاعات كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك ونگرش زيست محيطي آنها : موردبخش مركزي شهرستان بويراحمد
كاربردروش استخراج فازجامد بااستفاده ازآلوميناي نانوساختار سنتزي اصلاح شده جهت پيش تغليظ واستخراج فلزات سنگين
بررسي اثر تغييراقليم بردماوبارش باكمك مدل LARS-WG5.5 وپيش بيني خشكسالي شهرايلام
كاربرد زايدات كشاوري درحذف رنگ از فاضلاب سنتتيك نساجي وتعيين ايروترم جذب
تعيين شاخص هاي كليدي عملكردHSE براي سنجش وبهبودعملكرد شركت ها و پيمانكاران حفاري درايران
بررسي ومقايسه اثرسه نوع فلوكولانت به عنوان كمك فيلتر بركارآيي فرايند فيلتراسيون فشاري باطله سنگ آهن گل گهر
حقابه زيست محيطي درياچه اروميه ازرودخانه سيمينه رود
تغييرات اقليمي وتاثيرآن براصول طراحي اقليمي ساختمان هاي شهريزد
ارزيابي اثرات زيست محيطي سد شهيدان اميرتيموري (صفارود)
تحليلي بر توسعه فضاهاي سبز شهري در راستاي ايجاد شهرهاي سالم
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر ميزان رضايتمندي شهروندان از پارك هاي شهر بزد (نمونه موردي :پارك آزادگان ،غدير ،هفت تير )
مديريت حيات وحش ونقش آن در كاهش انقراض گونه ها وتهديدات زيستي
بررسي آسيب پذيري كيفيت آب زيرزميني بااستفاده از GIS ومدل دراستيك اصلاح شده (مطالعه موردي: شبكه آبياري قزوين)
پايش آلودگي نفتي درياهاو اقيانوس ها بابهره گيري ازفناوري سنجش ازدور
مطالعه موردي مديريت كمپوست درايران: فرصته هاوچالش ها
ارزيابي ريسك ايمني ، سلامت ومحيط زيست بااستفاده ازروش FMEA و شبكه هاي بيزيندركارخانه گندله سازي شركت معدني وصنعتي گل سيرجان
اثرات لايروبي مخازن سد بركيفيت وكميت آب مخزن وجريان پايين دست
مقايسه فن آوري مختلف درتبديل زيست توده به انرژي
هضم بي هوازي پسماندآشپزخانه جهت استحصال بيوگاز، مطالعه موردي شهر چالوس
استفاده از بيوفيلتراسيون براي كنترل بووبررسي اثر پارامترهاي فيزيكي بربازدهي حذف آلاينده ها
تحليل اگزرژي شيمايي زغال سنگ با استفاده ازنرم افزار EES
ضرورت حفاظت ازحوضه آبخيززاگرس بانگرش اكولوژيكي وارزيابي اثرات زيست محيطي درمديريت علمي جنگلهاي آن
شناسايي كمي وكيفي ومديريت پسماندهاي مراكز بهره برداري خطوط لوله انتقال گاز (مطالعه موردي : منطقه سه عمليات انتقال گاز )
الزامات وشيوه نويسي ارزيابي ريسك هاي زيست محيطي سازه هاي سد با كاربرد روش TOPSIS (مطالعه موردي :سد جره رامهر مز)
روش شناسي كاربرد روش EFMEA در ارزيابي ريسك هاي زيست محيطي سازه هاي سد(مطالعه موردي : سد جره رامهرمز)
توليد صمغ زانتان از كاه برنج با استفاده از پيش فراوري با NaOH
بررسي ميزان انتشار Sox,NOX خروجي از فلز گازي پارس جنوبي فاز 2و3
بررسي ميزان انتشار دي اكسيد كربن خروجي از فلرهاي گازي پارس جنوبي ،فاز يك
ارزيابي زمين شناسي زيست محيطي بندر چمخاله در شرق استان گيلان
The Effect of ozonation on municipal sludge reduction(optimization of sludge reduction by ozone dosage, pH changesand retention time)
بررسي كيفيت آب وبافت عضله ماهي سفيد رودخانه پسيخان (تالاب انزلي ) از نظر آلودگي به فلزات سنگين وسمي ( سرب ،كادميوم ،كروم ونيكل)
تعيين پارامترهاي كيفي مهم در پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري با استفاده از روشهاي تحليل سلسله مراتبي (AHP)
بررسي پارمترهاي موثربرتوليد سوخت زيستي اززيست توده به روش هيدورترمال
رديابي فلزسنگين روي درگردوغبارشهر اصفهان بااستفاده از برگ برخي درختان به عنوان شاخص هاي زيستي غالب
مروري بر انتقال سموم شيمايي برروند جذب درخاك، گياه وآب
1Evaluate municipal solid waste management problems in developing countries, a case study: Isfahan, Iran
تخصيص عادلانه درحوضه رودخانه فرات
ارائه ملي جهت تخمين نشت تجمعي شيرابه خاكچالهاي قديمي به آبهاي زيرزميني بااستفاده ازنرم افزار HYDRUS-1D
مدل سازي راكتور سوخت تكنولوژي حلقه شيمايي احتراق وبررسي توليد هيدروژن وانتشار كربن دي اكسيد
GMA Model as an Eco – Friendly Tool in Leather Industry
Survey of Poly Aluminum Chloride as CoagulantForOrganicmatter, Turbidity and MicroorganismsremovalFrom Karoon River in Iran
ارتقاء كيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب باسيستم هوادهي عمقي
ارائه الگوي ارزيابي عملكرد محيط زيستي برمبناي روش IEPA
ارزيابي كارآيي سيستم منابع آب كلان شهر تهران تحت اثرتغييراقليم
كاهش نيترات ازآب هاي آلوده به روش احياي نيترات توسط عنصرروي
Removal of Carbamazepine from Aqueous Solutions by Sulfate Radical-Advanced Oxidation Process (SR-AOP)
ارزيابي نقش كاربري اراضي برپتانسيل رواناب حوضه درياچه اروميه بااستفاده از مدل SWAT
ارزيابي كاربرداستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي درپيش بيني BOD پساب خروجي ازتصفيه خانه فاضلاب جنوب
ارزيابي اثرنفوذ نفت برمدول برشي درخاك ماسه اي
بررسي وارزش گذاري طرح احداث جاده جنگل ابرشاهرود
تحليل اقتصادي بازسازي معادن كشور بانگرش ويژه برگسترش جنگل ها
بررسي حذف كادميوم ازفيلتر كيك هاي ليچينگ كارخانه اي روي زنجان توسط بنتونيت با استفاده ازروش طراحي آزمايش سطح – پاسخ D-Optimal
برآورد پتانسيل توليدبيوگاز ناشي ازدفن بهداشتي پسماندهاي روستايي (مطالعه موردي:روستاهاي استان هرمزگان)
بررسي زماني ومكاني كيفيت آب زيرزميني درمجاورت درياچه اروميه (مطالعه موردي: آبخوان عجب شير)
Chitosan from Shrimp as a Natural and Low cost Coagulant Aid for fine suspended and Colluidal solids in Karoon River
بررسي هيدروژئوشيمي وكيفيت آب زيرزميني منطقه چغولندي دراستان لرستان
اثرات زيست محيطي وزمين شناسي پزشكي معادن درشيوع بيماري سرطان دراستان لرستان
تجزيه وتحليل آماري عناصراصلي وهيدروژئوشيميايي آب زيرزميني درمنطقه كوهدشت استان لرستان
سهم جريان زيست محيطي درياچه اروميه ازرودخانه گدارچاي
ارزيابي مقاومت ارقام مختلف گندم به عوامل بلايت فوزاريومي سنبله گندم و تعيين ميزان حساسيت Fusarium graminearum و F. Proliferatum به قارچ كش هاي تبوكونازول و كاربندازيم
مقايسه استراخ پكتين ازضايعات كشاورزي وبررسي كيفيت آن
دوچرخه سواري ومشكلات مربوط به آن در اندركنش بامحيط زيست شهري
مطالعه ميزان انحراف توزيع نيكل وكبالت ازمقدار غلظت استاندارد محيطي اين عناصر وپيامدهاي زمين شناسي زيست محيطي ناشي از افزايش غلظت آنها درمنطقه اشتريان ملاير
بررسي جايگاه محصولات پايداردرمعماري امروز بارويكردي به صنعت سبز
بررسي ومقايسه تصفيه پساب هاي حاوي فلزروي توسط روش لجن فعال وروش نوين استفاده ازجاذب آزولادرمقياس آزمايشگاهي ونيمه صنعتي
بررسي مقايسه اي توليد سيب خشك به وسيله خشك كن خورشيدي وسايرروشهاي خشك كردن
كاربرد نانوتكنولوژي درپاكسازي آب هاي زيرزميني
تاثيرتغيير دي الكتريك آلاينده آبي بررفتار رسوب پذيري مونت موريلونيت
بررسي تطابق كاربري اراضي موجوددرپناهگاه حيات وحش باتوجه به اهداف زون بندي آن به منظور حفاظت واحياء ، بااستفاده ازGIS (مطالعه موردي: پناهگاه حيات وحش لوندويل)
A kinetic and thermodynamic study of methylene blue removal from aqueous solution by modified montmorillonite
جايگاه بهداشت رواني درمعماري مسكن بارويكردي به سبزينگي، نوروصوت
ارزيابي فني – اقتصادي روش هاي نوين تصفيه آب درحدف كل كربن آلي
حذف آلاينده هاي رنگي ازمحيط هاي آبي بااستفاده از جاذب سديم آلژينات – كائولن ، مطالعات سينتيك وتعادل
بررسي اثرات اختلاط برتغييرات پارامترهاي PH , ORP وتوليد بيوگاز ازفضولات دامي
برآورداثرات بهداشتي مواجهه با ذرات معلق ودي اكسيد گوگردموجوددرهواي كلان شهر تهران بااستفاده از مدل AirQ درسال 1392
ارزيابي اثرات سلامتي مرتبط با آلاينده هاي هوابراساس شاخص AQHI درهواي شهراصفهان واهواز درسال 1390
بررسي ابعاد مدل زيرساخت سبز درراستاي مديريت مطلوب اراضي
Calculation of solubilities of three solid polychlorinated biphenyls in supercritical carbon dioxide by using Modified Redlich-Kwong equations of state
A Review on Land treatment Methods and its Ability to Remove Pollutants
مولفه هاي پايداري محيطي درگزينش مصالح ساختماني بارويكرد حذف تاثيرات مخرب بر محيط زيست
A review of the producer’s economic behavior in agricultural risk conditions
بررسي وضعيت مسائل زيست محيطي سرمايه گذاري خارجي درصورت الحاق ايران به منشورانرژي
توزيع خودروي شهري باتوجه به آلودگي هوا(مطالعه موردي شهرتهران)
مديريت آينده نگراثرات آلاينده هاي حاصل ازفعاليت كارخانه سيمان سيستان برزيست بوم جنوب شرق ايران
نقش مشاركت مردمي در مديريت محيط زيستي پارك هاي شهري (مطالعه موردي پارك ساعي وملت)
مديريت زيست محيطي باغ پرندگان شهرتهران بامدل هاي QSPM ,SWOT,SPACE
بررسي تاثير بهترين راهكارهاي مديريتي بركميت وكيفيت رواناب شهري (مطالعه موردي: نهرفيروز آبادي شهرتهران)
اثرات تخريبي معدنكاري- توليدي كارخانه پبنه نسوزحاجات -نهبندان برزيست بوم جنوب شرق ايران
بررسي سرنوشت هيدروكربن هاي نفتي درآبهاي سطحي مورداستفاده كشاورزي: مطالعه موردي رودخانه جاجرود
ارزيابي وبرآورد بارهاي غيرنقطه اي نيتروژن وفسفر بااستفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي : حوضه آبريز سدايلام)
ارزيابي چگونگي عملكرد بام سبز بركيفيت رواناب هاي شهري
مدلسازي ميزان ته نشست رسوب ورودي ازشاخه يالفان به مقطع مجاور سداكباتان بااستفاده ازمدل HEC-RAS
مطالعه قابليت سيستم SBAR درتصفيه فاضلاب نفتي
تعيين شاخص مصرف انرژي ويژه درواحد آمونياك پتروشيمي پرديس وارائه راهكارهاي نوين جهت بهينه سازي مصرف انرژي وكاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
روش هاي نوين حذف فلزات سنگين ازپساب هاي صنعتي ومدلسازي رياضي جداسازي يون هاي فلزي بااستفاده ازجاذب هسته زيتون
شبيه سازي وبهينه سازي مبدل خنك كننده هوائي (101-A-103) واحدتثبيت ميعانات گازي پارس جنوبي بمنظور كاهش هزينه ساخت و بهينه سازي مصرف انرژي
شبيه سازي وبهينه سازي مبدل پيوسته – لوله(103-E-105) واحدتثبت ميعانات گازي پارس جنوبي باارائه راهكار جهت بهينه سازي هزينه و مصرف انرژي
پهنه بندي سيلاب باتلفيق مدل هاي HEC-RAS,HEC-HMSدر GIS (مطالعه موردي: حوضه آبريز زرينه رود )
Fuzzy Modeling of Health, Safety and Environmental Risks of the first refinery in the South Pars gas field
تحليل نقش وجايگاه شهر خلاق درتوسعه گردشگري شهري با رويكرد توسعه پايدار
سنجش ادراك ذهني ساكنان نسبت به كيفيت زندگي خودرسكونتگاه هاي شهري (مطاله موردي: شهرآباده)
سنجش جيوه موجود درشيرمادران وارتباط آن بامتغييرهاي تعداد دندان هاي پرشده باآمالگام، مصرف ماهي، طول دوران بارداري و تعدادفرزندان
بررسي تاثيرمتغيرهاي تعداددندان هاي پرشده باآمالگام، وزن تولد نوزادان، مصرف ماهي و ميوه برغلظت جيوه موي مادران جنوب شرق ايران
بيمارستان هاي سبز: تجربه هاي جهاني وعملكردايران
Environmentally efficient management strategies for lead battery manufacturing and recycling plants
تاثيرنيروي الكترواستاتيك برحركت وپيش بيني سرعت حدسقوط ذرات غيركروي دريك سال ساكن
مدلسازي مديريت برترافيك كلان شهرها درراستاي بهبود محيط زيست (نمونه موردي شهرتهران)
مروري برتصفيه پسماندخطرناك
بررسي فاضلاب صنايع لبني وروش هاي تصفيه آب
لزوم شناسايي وكنترل آلودگي هسته اي درمحيط زيست ونمونه هاي زيست محيطي
تحليل علل تخريب وتهديدكننده جنگل هاي حراي خليج ناي بندعسلويه وارائه راهكارهاي مديريت وحفاظت
پايش تغييرات مساحت جنگل هاي مانگروخليج ناي بند بااستفاده ازسنجش ازدور
بررسي خواص هيدروليكي پوشش هاي رسي- ژئوسنتتيكي
كاربردنگرش سيستم هاي پويا درسياست گذاري براي مديريت آب شهري (مطالعه موردي تهران)
مدلسازي عددي نشت ازكانال هاي انتقال پساب با درنظرگرفتن شرايط اشباع- غيراشباع خاك
مروري برجامدسازي وتثبيت خاك هاي آلوده بااستفاده ازروش شيشه گون نمايي درمحل : روش، كاربردها وضوابط
بررسي غلظت ومنشاعناصر سنگين دررسوبات بستر سدقشلاق
روش نشست وشوي درجابراي تصفيه خاكهاي آلوده
زمين هاي كشاورزي شهري
بررسي تاثير بادوكم عمق شدگي برروي امواج درطراحي موج شكن بندركاني
مدل سازي اندركنش موج با موج شكن مستغرق بااستفاده ازMIKE21BW
بهينه سازي تخصيص ازمخزن سدبااستفاده زاالگوريتم ژنتيك وتاكيدبرتامين جريان زيستي رودخانه( مطالعه موردي: زاينده رود)
تلفيق معيارهاي مرجع ملي وبين المللي جهت مكان يابي محل دفن پسماند شهري
مدل سازي خشك كردن اناردرخشك كن سيني دار
معرفي روش بيولوژيكي براي تثبيت وكاهش فرسايش خاك وتوليد ريزگردها
برآورد رواناب وهيدروگرافت واحدمصنوعي به روش SCS درحوضه هاي آبريز (مطالعه موردي: حوضه آبريز تهم چاي)
وضعيت منابع آب زيرزميني كشور: پايه مطالعات آمايش كشت محصولات كشاورزي
A Construction Waste Minimization Model for Construction Project Sites
ارزيابي وضعيت موجودرودخانه روددره دربند با استفاده از مدل DPSIR وارائه راهكار بابهره گيري ازمدل SWOT
مقايسه بين كارايي نانوذرات ZnO ,TIO درحذف كل كربن آلي ازآب
بهينه سازي چندهدفه و سايل نقليه هيبريد هيدروليك براساس الگوريتم ژنتيك سرد شدن آهسته شبيه سازي شده تطبيقي
بررسي مدل پيشرفته كنترل انتشار نيتروژن اكسيد(N0x)
بررسي علل طوفان هاي گردوغبار دراستان خوزستان بااستفاده ازسنجش ازدور
بهره برداري كمي وكيفي ازمنابع آبهاي سطحي وزيرزميني حوضه زرينه رود
مديريت يكپارچه آبهاي سطحي حوضه آبريز اروميه بابرنامه ريزي خطي
شبيه سازي سيستم بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل به منظوركاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بابهره گيري ازمفهوم مكانيسم توسعه پاك(CDM)
بررسي نقش گياهان درسيستم نگهدارنده زيستي باهدف هدايت رواناب شهري
مروري برروش هاي مختلف نمك زدايي بررسي عملكردفني ، اقتصادي، انرژي خواهي وزيست محيطي
Salinity and TSS pollution zoning in underground water, District 7 municipality of Tehran
استفاده ازرسوبات سولفيد آهن الكترودهاي آهني درپالايش فاضلاب سولفيدي به روش الكتروانعقاد دركودهاي كشاورزي
pollution zoning in underground water, District 7 municipality of Tehran
بررسي روند تجمعي بلندمدت تغييرات PH درمنابع اب وخاك هاي كشاورزي دشت همگان
بررسي پهنه بندي روند تجمعي بلندمدت تغييرات TDS درمنابع آب وخاك هاي كشاورزي دشت همگان
بررسي وپهنه بندي روندتجمعي بلندمدت تغييرات سختي كل آب درمنابع آب و خاك هاي كشاورزي دشت همگلان
تصفيه فاضلات يك واحدتوليد انواع سوسيس ازطريق حوضچه هاي هوادهي
ارزيابي پايداري شهري منطقه 1 شهرشيراز بااستفاده ازمدل كمي جاپاي بوم شناختي درسال هاي 1385و 1390
مديريت اكوسيستمي ضرورتي براي كاهش ريسك حوادث
كاربردداده هاي سنجش ازدور درتعيين كاربري اراضي
امكان سنجي بازار مجوز انتشارآلودگي دررودخانه
تاثيراستفاده ازفيلترهاي تركيبي طبيعي براي كاهش آلودگي پساب تصفيه شده فاضلاب شهري
Development of an Appropriate Land Use Plan to Solve Land Use Remediation Problems in Contaminated Areas of Shahre-Ray
بررسي تاثير آلودگي هاي شيميايي هوابركيفيت منابع آب
Estimation of Sensible Regions of Aquifer to Discharge Losses for Water Wells (Case Study: Ardabil City)
مديريت كيفي حوضه آبريزبااستفاده از پياده سازي مدل تجارت آلودگي برمبناي نيتروژن كل ( مطالعه موردي: رودخانه قره سو)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید