مشاهده مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی نیکان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۸۵عنوان مقاله تخصصی شامل۲۴۷۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

بررسي رابطه سرمايه فكري و سودآوري دريك سازمان پيمانكارعمومي مطالعه موردي قرب نوح (ع)
The impact of market orientation on business performance capabilities due to the competitive strategy of companies Kashan carpet
The relationship between transformational leadership style and creativity of employees in the organization (the case of insurance in Isfahan, Iran)
Relationship between Intellectual Capital and Organizational Profitability in Insurance Alborz of Tehran province
Identifying and ranking the major impediments to foreign investment Iran Khodro industry, according to business indicators
بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و رشد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثر هوش عاطفي در عملكرد رفتار سازماني كاركنان
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحولي مديران و كارآفريني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران
بررسي رابطه سلامت سازماني وتعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران
بررسي تاثير مولفههاي اخلاق حرفهاي بر عملكرد كاركنان مطالعه موردي: شركت پست تهران
بررسي رابطه بلندمدت بين شاخص قيمت بازده سهام با نرخ ارز
قانون تجارت در روابط بين الملل
بررسي تاثير متغيرهاي غير مالي برون سازماني بر جذب سرمايه افراد حقيقي در بورس اوراق بهادار
توسعه اقتصادي و بانكهاي توسعهاي
بررسي اثر هزينه نمايندگي و اهرم مالي بر هزينه سرمايه
استفاده از فناوري رسانه اجتماعي و عملكرد ارتباط با مشتري: مورد مطالعه شركت كاله
عدالت اقتصادي، مبناي رفتارهاي اقتصاد اسلامي
بررسي ارتباط بين عملكرد حاكميت شركتي و مديريت سود با نسبتهاي اهرمي شركتهاي بورس اوراق بهادار
عملكرد واحدهاي تصميم گيري برمبناي نسبتهاي مالي در بازار بورس اوراق بهادار
تضاد اقتصاد رانتي با اقتصاد مقاومتي
تاثير كارآفريني بر مديريت آموزشي
تاثير حساسيت پاداش مديران بر رابطه اجتناب مالياتي و نقد شوندگي سهام
بررسي تقويت و توسعه نگرش كارآفرينانه در افزايش بهره وري و ارتقاء شغلي افراد استثنايي
ارزيابي اثر سازه هاي تكنولوژيكي بر كيفيت محيطزيست
بررسي ميزان تأثيرگذاري سرمايه فكري بر بهبود سرمايه ملي در چهارچوب اقتصاد مقاومتي
Productivity and Empowerment Of Human Resources
بررسي رابطه هوش سازماني و عملكرد مديران اجرايي
اثركيفيت گزارشگري مالي و سررسيد بدهي بر كارايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پويايي منحني فيليپس، چسبندگي دستمزدها و سياست پولي در غالب يك سيستم معادلات پويا در ايران
تأثير سيستم اطلاعاتي بيمارستان HIS بر عملكرد و فرآيندهاي كار مديران و كاربران دربيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان
سنجش بلوغ سازماني در حوزه مديريت فناوري اطلاعات با استفاده از مدل CMMI
بررسي تاثير كيفيت اقلام تعهدي غير ذاتي در مقايسه با اقلام تعهدي ذاتي برنسبت سود به قيمت سهام و هزينه حقوق صاحبان سهام
The effect of raising the motivation in the development of organizations
بررسي رابطه آموزش نوين براي دانشجويان مقطع دكترا نسبت به مؤلفه توزيع دانش
ترسيم نقشه دانش گامي در جهت استقرار نظام شايستهسالاري در سازمان
افزايش بهرههاي فناوري در تجارت بين المللي
آنتروپي روزانه بازده بورس و رفتار معاملاتي سرمايهگذاران برخط بورس اوراق بهادار ايران طي سالهاي 90-93
چگونه اضطراب امتحان را در دانش آموزان مدرسه خود كاهش دادم.
بررسي رابطه بين ارزش شركت با كيفيت افشا و حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل درون و برونشركتي موثر بر ساختار سرمايه با استفاده از روش شناسي درخت تصميم فازي
بررسي تأثير كيفيت زندگي كاري QWL بر كيفيت زندگي كاركنان بانكهاي تجاري شهرايلام بر اساس مدل والتون
اداراك مشتري و پاسخ به هنجارهاي اخلاقي درقانون بازار يابي خدمات حقوقي
تاثير اندازه شركت بر دانش حسابداري و استقرار سيستم حسابداري در سازمان
تكنيك هاي اثر بخشي بازاريابي منابع و مصارف بانك
بررسي عوامل اثربخشي كميته حسابرسي و موانع استقرار آن درشركت هاي پذيرفته شده دربورس
نگرشي بر جهاني شدن اقتصاد ايران با استفاده از روش SWOT
تأثير تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي كشورهاي درحالتوسعه اسلامي
بررسي ارتباط بين محافظه كاري حسابداري با پايداري سود و ضريب قيمت به سود
حسابداري دولتي و پاسخگويي و انطباظ مالي
بررسي هزينه يابي كيفيت در صنعت حمل و نقل شهري با تمركز بر سيستم هاي نرم افزاري مديريت كيفيت مبتني بر استانداردهاي 9000 ISO مطالعه موردي شركت حمل و نقل البرز
پول شويي و راهكارهاي مالياتي مبارزه با آن
تأثير ساختار مالكيت بر رابطه بين رقابت در بازار محصول و پاداشهاي مبتني بر عملكرد درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عملكرد آموزش هاي كاربردي و نقش آن در اقتصاد مقاومتي
مدل ساختار عليت تاثير مولفه هاي e-CRM كيفيت خدمات، رضايت و وفاداري مشتري و تبليغ توسط مشتري در صنعت بانكداري مطالعه موردي: شعب بانك ملي استان تهران
رتبه بندي و ارزيابي عملكرد صنايع شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل TOPSIS
مقايسه تطبيقي مدلهاي ارزيابي آموزش نيروي انساني: شناسايي معيارهاي مهم ارزيابي آموزش
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان در بازاريابي رابطه مند با استفاده ازمدل كانو مطالعه موردي: بخش خدمات پس از فروش شركت خودروسازي در شيراز
بررسي تاثير ابعاد محتوايي وب سايت و اعتماد الكترونيكي بر روي اثر بخشي بازاريابي الكترونيكي در صنايع غذايي
Audit quality before and after mandatory audit reporting in Iran
رتبه بندي شركتهاي توليدي مواد غذايي برحسب اقدامهاي مديريت زنجيره تامين سبز با تلفيق تكنيكهاي تحليلچندشاخصه
شهروند شركتي جهاني: چارچوب كسب و كار يكپارچه
بررسي ديدگاه حسابرسان و استفاده كنندگان خدمات حسابرسي در مورد عوامل موثر دركيفيت حسابرسي
تجارت الكترنيك در ايران
نقش مديريت منابع انساني در موفقيت پروژه هاي فناوري اطلاعات
Identifying ten factors of service marketing mix affecting tendency of patients toward private hospitals
مطالعه ارتباط بين چابكي نيروي كار و هوشمندي سازمان بوسيله تحليل همبستگي كانوني در شركت هاي رتبه يك عضو شوراي عالي انفورماتيك كشور
بررسي عوامل موثر بر بهرهوري نيروي انساني و تاثير آن بر پيشرفت پروژه با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم ها مطالعه موردي : شركت توليد ، بهره برداري و تعميرات سد و نيروگاه شهيد عباسپور
رابطه سبك رهبري و ويژگي هاي شغلي با بهره وري در كاركنان يك سازمان با فن آوري هاي پيشرفته
تاثير فضاي آزادي اقتصادي بر افزايش فعاليتهاي كارآفرينانه
مطالعه وضعيت تجانس بين ارزشهاي فردي و ارزشهاي سازمان يگانگي فرد-سازمان كاركنان دانشگاه ملاير
اثر آگاهي سرمايهگذار و نگرش به ريسك درك شده بر رفتار سرمايهگذاران بورس اوراق بهادارتهران
سرمايه هاي انساني يا مزيت رقابتي
Evaluating the relationship between the requirements of teleworking government establishments with the success of teleworking program in Fars province
مدل رياضي ترتيب زمانبندي وتخصيص بهينه اتاق هاي عمل وتيم جراحي براي جراحي بيماران انتخابي بيمارستان ها
موانع توسعه تجارت الكترونيكي مطالعه موردي:استان سيستان و بلوچستان
رتبه بندي عوامل اصلي موثر بر رفتار خريد محصولات سازگار با محيط زيست بر اساس تكنيك AHP بررسي موردي خانوارهاي كلان شهر تهران
اثرات توزيع نابرابر درآمد بر شاخص هاي اقتصاد سلامت
بررسي تأثير اعلام سود برآوردي هر سهم بر حجم و ميزان معاملات سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي بركيفيت تصميم گيري كاركنان در اتوماسيون اداري
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي در ايران
در نظام آموزشي
بي تفاوتي سازماني عامل اساسي سكوت و آوا در سازمانها ي آموزشي
استراتژي رهبري مديريت بهينه سازي هزينه باارائه مدل مديريت درنگهداري و تعميرات بهره ور فراگير تعالي سازماني
بررسي رابطه سرمايه نمادين با فرسودگي شغلي و اعتياد به كار مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه ايلام
بررسي رابطه سرمايه نمادين با بازاريابي سبز در رفتار خريد مصرف كنندگان مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه ايلام
بررسي تاثير سرمايه نمادين بر كيفيت زندگي مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه ايلام
بررسي رابطه سرمايه نمادين با گرايش دانشجويان به مد مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه ايلام
بررسي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي، كار مقايسه اي در ميان كشورهاي آسيايي و اروپايي با تأكيد بر ايران
رابطه بين محافظه كاري شرطي وغيرشرطي در عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران و چسبندگي هزينه
Transformation Management in Shahname
اثرات چابكي سازمان بر اثربخشي سازمان در هواشناسي گلستان و مازندران
بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر رابطه بين كيفيت حاكميت شركتي وحق الزحمه حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر در مشاركت تامين كنندگان در اهداف استراتژيك سازمان ها توسط چارچوب منشور عملكرد: مطالعه موردي صنعت خودرو تبريز
ارزيابي جذابيت صنعت خدمات درماني با استفاده از پويايي شناسي سيستم
بررسي تأثير سرمايه گذاري در تأمين نيرو بر سرمايه انساني مورد مطالعه: شركت هاي توليدي استان خوزستان
اندازه گيري در گزارشگري مالي: ضرورت ايجاد مباني مفهومي
تاثير اظهارنظر حسابرس بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت ريسك محصول گندم آبي در شرايط عدم قطعيت بر اساس الگوي بيمه درآمدي مطالعه موردي استان همدان
اثر تجارت خارجي بر فقر در استانهاي ايران
بررسي ارتباط بين قدرت و سياست و تأثير آن در سازمان
بخش بندي دانش آموزان مدرسه راهنمايي انديشه شهركرد بهمنظور بررسي عوامل تأثيرگذار بر عملكرد تحصيلي و انضباطي دانشآموزان
بررسي طرحهاي تركيب مختلف براي بهكارگيري در سيستمهاي توصيهگر تركيبي
تاثيرنوع و ميزان اظهارنظرحسابرس برافشاي به موقع اطلاعات
بودجهريزي عملياتي، كاربردها و لزوم استفاده از آن
اخلاق در بازاريابي و تجارت
سلامت سازماني، توسعه و رضايتمندي منابع انساني درگذراز بحرانهاي مديريتي
نرخ بيكاري در وضعيت مارپيچ تورمي قيمت دستمزد
تأثير آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT بر اثر بخشي و كارآيي كارمندان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي
Assessment of Efficiency and Productivity in State and Private Insurance Companies of Iran
بررسي اثر حسابداري بر مبناي تعهدا ت بر حسابداري منابع انساني
بررسي تاثير انعطاف پذيري مالي بر رابطه بين رقابت در بازار محصول و استراتژي هاي سرمايه درگردش در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر تاخير گزارش حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي تاثير شاخصهاي اقتصادي بر سودآوري شركتها با رويكردي مقايسهاي بين صنايع استراتژيك و غيراستراتژيك
اولويت بندي استراتژيهاي منابع انساني با استفاده از روش تاپسيس فازي FTOPSIS مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
شناسايي و رتبه بندي استراتژيهاي مطلوب منابع انساني براساس كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
اندازه گيري كارآيي واحدهاي توليدي مرغ گوشتي به روش تحليل پوششي داده ها در استان گلستان
بررسي ارتباط بين دموكراسي، حكمراني خوب و فساد اقتصادي در دو گروه كشورهاي منتخب opec وoecd
بررسي رابطه اخلاق كاري و كيفيت خدمات رساني در ادارات ورزش وجوانان استان مازندران
رابطه مديريت دانش با هوش اخلاقي
رابطه مديريت دانش با هوش اخلاقي در كاركنان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مركزي
تخمين ارزش اقتصادي بلوك استخراجي در معادن روباز با فرض سناريوهاي مختلف براي پارامترهاي اقتصادي
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سبك رهبري مديران با عملكرد كاركنان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
بررسي تاثير محافظه كاري حسابداري بر ميزان انحرافات سود پيش بيني شده توسط مديريت درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و بهبود عملكرد مدل كارت امتيازي متوازن
نقش فنآوريهاي اطلاعات و ارتباطي در عملكرد ادراك شده سازماني
رابطه بين مديريت دانش و هوش سازماني مطالعه موردي در شعبات بانك مهر اقتصاد استان تهران
بازشناسي نظريه دولت و سازمانهاي دولتي از ديدگاه ابنخلدون
الگوي ساختاري ابعاد خود رهبري و مولفه هاي بهبود عملكرد سازماني
بررسي اثرپذيري تبليغات شفاهي بيمه عمر از بازاريابي رابطه اي با رويكرد اعتماد و تعهد مطالعه موردي: نمايندگي هاي بيمه كارآفرين در شهر مشهد
تحليل شبكه هاي اجتماعي در سيستم هاي اطلاعات حسابداري
بررسي عوامل تأثيرگذار در كيفيت درك شده مشتريان از فرش دستباف مطالعه موردي: فروشگاه فرش دستباف عظيم زاده تهران
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي و ژنتيك در پيش بيني درجه بندي شركت ها در مقايسه با رگرسيون در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش هوش عاطفي مديران در عملكرد رفتار سازماني كاركنان
رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت شغلي با استفاده از رويكرد فازي مطالعه موردي: شركت فولاد اصفهان
سنجش ميزان موفقيت در استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان ERP در سازمان تامين اجتماعي با استفاده از تئوري مجموعه هاي راف
مقايسه توانايي مدلهاي پيشبيني سود مبتنيبر سطوح مختلف نوسانپذيري اجزاي تشكيلدهنده سود
مقايسه دقت مدل پيشبيني سود مبتنيبر نوسانپذيري اجزاي سود جريانهاي نقدي، اقلام تعهدي و استهلاك نسبت به مدل پيشبيني سود مبتنيبر نوسانپذيري رقم كلي سود
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تصميم خريد محصولات صنعت تلفن همراه با استفاده از رويكرد TOPSIS فازي
رابطه بين كيفيت سود و اظهار نظر حسابرس در شركت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش سيستم هاي رايانه اي در حسابرسي صورت هاي مالي
بررسي ارتباط بين درجه تخصص حسابرس در صنعت و تركيب هيات مديره با مديريت سود در شركت ها
هويت برند وتاثير ان بروفاداري مشتريان و كاركنان
ارائه برنامه توليد بلند مدت در مجتمع هاي معدني و صنعتي توسط برنامه ريزي آرماني GOAL PROGRAMMING مورد مطالعاتي:مجتمع معدني و صنعتي چادرملو
بررسي پديده پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن در نظام بانكي كشور مطالعه موردي اعتبارات اسنادي
قوت برند: سازه اي براي سنجش رقابت پذيري برندها
بررسي رابطه بين تصوير برند شركت مواد غذايي بهروز و عرضه از ديدگاه مشتريان درشهرستان كاشان
ارائه روشي با استفاده از ANFIS جهت ارزيابي و رتبه بندي طرح هاي كسب و كار
استفاده از رويكرد گسترش عملكرد كيفيت در تخصيص بودجه در شركتها
كاربرد رويكرد درخت تصميم عصبي براي پيش بيني توليد نفت خام مورد مطالعه: ميدان نفتي آزادگان
بررسي ساختار مالياتي بر شاخص هاي اقتصادي با تأكيد بر رشد اقتصادي
بررسي ساختار مالياتي بر رشد اقتصادي مطالعه موردي كشورهاي D8
بررسي تاثير چرخش اجباري حسابرس بر مديريت سود از طريق دستكاري فعاليتهاي واقعي
بررسي اثرات شوك هاي عرضه و تقاضاي نيروي انساني بر بهبود بهره وري بر اساس مدل آريگا و ديگران مورد مطالعه: مجتمع فولاد مباركه
بررسي تأثير تبليغات كالا بر ميزان شناخت و توجه آگاهانه تماشاگران مطالعه موردي: استاديوم ثامن مشهد
اعتماد سازماني وارتباط آن با حسابرسي داخلي
اثر صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و درجه تمركز بر شاخص رقابت پذيري در بين صنايع فولاد ايران
اثر حاكميت شركتي و حسابرس متخصص بر دقت پيش بيني بازده سهام در صنايع منتخب بر بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين درجه تنوع پذيري و ساختار مالكيت بر ثبات مالي بانكهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
ارائه چارچوب شناسايي و تعيين معيارهاي انتخاب تأمينكننده با رويكرد سبز در صنايع پتروشيمي، مطالعه موردي: شركت پتروشيمي اصفهان
Reviewing role of Corporate governance regarding transactions with related parties and company performance among companies admitted into Tehran Stock Exchange
تحليل تاثير زيرساخت هاي صنعت حمل و نقل بر رشد اقتصادي در ايران 1390-1353
تحليل روابط بين مصرف انرژي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب با درآمد متوسط 2013-2001
رويكرد تئوري مجموعههاي راف در تبيين رابطه بين ساختار سازماني و اثربخشي مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا
بررسي اثر بخشي امهال واحياء مطالبات بر كاهش مطالبات بانك تجارت استان اصفهان
بررسي اثرات فناوري اطلاعات بر توانمندسازي شغلي كاركنان شركت ايران خودرو تهران
نقش و عملكرد هوش هيجاني در مديريت بازار
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش استان گلستان
تحليل ريسكهاي پروژه هاي عمراني ساخت مسكن با روش DMATEL فازي
ايجاد آگاهي از برند در شبكه هاي اجتماعي آنلاين
تاثير فناوري اطلاعات درحسابرسي داخلي جهت پيشگيري و كشف تقلب
ارتباط بين بعد صداقت و هيجاني بودن از شخصيت برند با وفاداري مصرف كنندگان
بررسي رابطه بين تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي در شركت هاي مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير دوگانگي رئيس هيات مديره و درصد مالكيت هيات مديره بر رابطه بين سرمايه فكري وارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بلندمدت اقتصاد دانشبنيان و رشد اقتصادي موردمطالعه: كشورهاي منطقه منا
تاثير سطح نگهداشت وجه نقد بر ارتباط بين سرمايه گذاري و نوسانات جريان نقدي درشركتهاي دچار محدوديت مالي
Modified Artificial Bee Colony Algorithm
بررسي تاثير مديريت سود بر قدرت پيش بيني سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات چاي استان گيلان براساس مدل الماس پورتر
بررسي نقش بهره وري بر امنيت شغلي كاركنان خبرگزاري ايرنا
بررسي رابطه بين ويژگي هاي جمعيت شناختي و انتخاب رنگ محصول شهر اهواز
تاثير اطلاعات حسابداري در ارزيابي ريسك و بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي و رتبه بندي ريسكهاي موثر بر مدت زمان انجام پروژههاي صنعتي در ايران به روش FMEA فازي مطالعه موردي: گروه ملي صنعتي فولاد ايران
شناسايي و اولويت بندي ريسكهاي زماني پروژههاي گروه ملي صنعتي فولاد ايران به روش تاپسيس فازي
الگوييابي معادلات ساختاري معنويت محيط كاري و تعهد سازماني كاركنان مورد مطالعه: اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان تهران
بررسي اجمالي مديريت ريسك پروژه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید