دریافت مجموعه مقالات سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند-گروه ترویجی دوستداران محیط زیست و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۷۷عنوان مقاله تخصصی شامل۲۲۹۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

بررسي تعيين داده ها و پارامترهاي موجود در شبكه هاي آبياري با كمك GIS وWater Gams (مطالعه موردي : ناحيه 3 منطقه 11 تهران)
مديريت كاربرد پساب، رويكردي جهت حفظ محيط زيست انساني
مديريت غيرسازه اي مبنايي جهت كنترل و كاهش ريسك سيلاب
توسعه طرح بدون دخانيات در ميادين و بازارهاي سازمان ميادين ميوه و تره بار فرآوردههاي كشاورزي شهرداري تهران در سال هاي 1390 تا 1393
تأثير سبك زندگي اسلامي بر حفظ سلامت محيط زيست
مولفه هاي موثر برمديريت پسماندها توسط دهياران (مطالعه موردي: بخش دينور شهرستان صحنه، استان كرمانشاه)
سنجش علاقمندي جوانان روستايي به اشتغال در حرفه كشاورزيمطالعه موردي : دهستان معصوميه، شهرستان اراك، استان مركزي
بررسي و تحليل ميزان عملكرد دهياران در مديريت روستاييمطالعه موردي: دهستان معصوميه شهرستان اراك استان مركزي
بررسي توانمندي هاي زنان روستايي بر اساس شاخص هاي توسعه(مطالعه موردي بخش معصوميه شهرستان اراك، استان مركزي)
نقش فناوري هسته اي و كاربرد آن در صنايع غذايي
مقايسه سه مقوله آموزش (دانش ، نگرش و عملكرد) زيست محيطي كارمندان دو منطقه شهرداري و ارائه راهكارهاي ارتقاء آموزش زيست محيطي (مناطق 12 و 13 شهرداري تهران)
كنترل باكتري بروسلا آبورتوس براي جلوگيري از سقط جنين در گاوهاي شيري
تنوع زيستي و توسعه پايدار روستايي در زاگرس مركزي
زيست فناوري، امنيت و سلامت غذاهاي تغييريافته ژنتيكيBiotechnology, security and health of transgenic food
بررسي خصوصيات ژئومكانيكي و آب بندي ساختگاه سد بختياري
پايش پارامترهاي كيفي آب زيرزميني حريم سايت دفن پسماند شيراز
مطالعه تلفات بي باري خطوط انتقال كشور ايران
توسعه ماژول نرم افزاري براي ارزيابي كارايي انواع پيل هاي سوختي تحت استانداردASME PTC50 در محيط MATLAB
تدوين برنامه پيشگيري و آمادگي در برابر شرايط مترقبه (اضطرار) به منظور مديريتبحران در فاز 91 پارس جنوبي سكوي حفاري سحر 2 (مطالعه موردي نشت گاز سولفيد هيدروژن)
محبسبه تحليلي بار حرارتي- برودتي يك ساختمان مسكوني در استان هرمزگان و مقايسه آن بب نرم افزارCarrier
مديريت بحران سيل بوسيله تهيه نقشه پهنه بندي سيلبا استفاده از تصاوير ماهوارهاي
تاثير نانوپرايمينگ نقره بر درصد و سرعت جوانه زني نهال گونه( Taverniera cuneifolia ) در شرايط گلخانه
محيط زيست و كودكان
نقش مكتب امانيسم در پهنه محيطي
مدل سازي توليد كربن فعال در راكتور بستر سيال گازي ساز
بررسي اثرات زيست محيطي كارخانه گيلان سبز در شهرستان سياهكل استان گيلان
تصفيه آب با كمك ذرات نانو
بررسي شاخص هاي آلودگي فلزات سنگين كروم، نيكل و آلومينيوم در گردو غبار اطراف كارخانه سيمان قاين
بررسي غلظت فلزات سنگين در گرد وغبار اطراف كارخانه سيمان قاين و ارزيابي ريسك اكو لوژيكي آنها
سنتز كوپليمر (PVDF-g-DSDSA) به روش پليمريزاسيون راديكالي براي كاربرد درپيل سوختي
اولويت بندي مكاني استقرار صنايع تبديلي بخش كشاورزي شهرستان هاي استان مركزي
بررسي پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري آب هاي زيرزميني بر اساس GIS ، مطالعه مورديمنطقه كوه زر، غرب تربت حيدريه
سنتز پلي ايميد سولفونه به عنوان غشاي تبادل پروتون براي كاربرد در پيل هاي سوختي
كاربرد فناوري هاي نوين دركاهش آلودگي هوا و حفاظت از محيط زيست
شناسايي و تحليل شاخص هاي زيست پذيري اقتصادي سكونتگاه هاي روستايي مرزي باتاكيد بر ملاحظات پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: دهستان قرقري)
شناسايي و تحليل شاخص هاي زيست پذيري اجتماعي سكونتگاه هاي روستايي مرزي با تاكيدبرپدافند غيرعامل (مطالعه موردي: دهستان قرقري)
توسعه شارژر هوشمند در اينورتر مستقل از شبكه خورشيدي Development of Smart Charger in Standalone Solar Inverter
الگوي ثبت، گزارش و تحليل رويداد هاي محيط زيستي
مقايسه اثر تغييرات ضريب بهره برداري سوخت و نسبت بخار به كربن پيل سوختي بر عملكرد كلي دو سيستم توليد همزمان SOFC/HRSG از ديدگاه انرژي
ارزيابي پتانسيل سيل خيزي حوضه آبخيز نعل اشكنان با روش AHP در محيط GIS
بررسي اثرهاي نانوپرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه اسپرس درختي( Taverniera cuneifolia ) در مراحل جوانه زني در شرايط آزمايشگاه
ارزيابي فلز نيكل با فاكتور غني شدگي در رسوبات سطحي دوايستگاه تن كابن و امير آباد
تكنولوژي سبز جهت رفع آلودگي هاي خاك
تعيين همپوشاني زيستگاهي يوزپلنگ آسيايي و پلنگ ايراني در منطقه حفاظت شده كوه بافق
بررسي اثر علف كش بر روي ميزان علف هرز در مزارع نخود ديم
اثر تراكم كاشت و علف كش لنتاگران بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخودديم تحت شرايط آب و هوايي بروجرد
اثر تراكم كاشت و علفكش بر روي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي نخود ديم
اثر تراكم كاشت و علفكش لنتاگران بر روي برخي از خصوصيات رشدي نخود
بررسي ساخت هيدروژل با خاصيت جذب و شناسايي آنيون ها
بررسي بهينه سازي فاكتورهاي شيميايي و كاهش ميزان COD در پساب تصفيه خانهشركت كشت و صنعت روژين تاك
بررسي اثر قميت گذاري انرژي بر استفاده از واحد توليد همزمان برق و حرارت درساختمان بر اساس بار واقعي
مقايسه اي آزمايشگاهي جاذب هاي كلريد كلسيم، كربن فعال و تركيب آنها درون بسترجاذب لوله اي شكل در سيستم تبريد جذبي جامد با كلكتور سهموي خورشيدي
بهينه سازي مصرف انرژي در واحد توليد الياف استات سلولز برمبناي فناوري پينج
تعامل محيط زيست و انسان؛ بررسي پراكنش محوطه هاي باستاني نواحي چالوس،بيرون بشم (مرزن آباد) و كلاردشت
مقايسه دو روش ANN و AHP در وزن دهي به معيارها، درشناسايي منابع آب زيرزميني با استفاده از تصاوير ماهواره اي
پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني، با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني
بررسي نقش باد در ايجاد پهنه هاي فرسايشي(مطالعه موردي: حوضه آبخيز خوربيابانك)
ارزيابي ريسك زيست محيطي رآكتور تحقيقاتي تهران
توليد هيدروژن از آب با الهام از فتوسنتز گياهان به كمك كمپلكس هاي معدني: سوخت سبز جايگزين مناسب سوخت هاي فسيلي
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي آگلومراسيون به منظور بازيافت زيستي مس از باطله هاي كم عيار
بررسي كالبدي روستاي دارگان به منظور توسعه پايداردر راستاي پدافند زيستي
بررسي تأثير تراكم بوته بر خصوصيات مرفولوژيكي و عملكرد ژنوتيپ هاي دير رس سويا
بررسي تاثير نوسانات قيمتي انرژي نفت بر قيمت مسكن در ايران
بررسي تأثير اقتصادي درآمدهاي انرژي نفتي )بيماري هلندي( بر روند شهرنشيني در ايران
ساختمان هاي صفر انرژي و بررسي شيوه هاي تركيب با فتوولتائيك
بررسي پتانسيل منابع انرژي تجديد پذير در ايران
تاثيرات زيست محيطي خودسوزي و حريق در معادن زغال سنگ و راه هاي ابتكاريتشخيص و كنترل آن
تاثيرات زيست محيطي خودسوزي زغال سنگ در مناطق ريزشي تونل هاي معادنزيرزميني زغال سنگ و بررسي دلايل و روش هاي پيشگيري از آن
ارزيابي درياچه مهارلو از نظر حضور سيانو باكتري ها
افزايش دما در استان خوزستان طي دودهه گذشته و بررسي عوامل آن ، تبعات زيست محيطي وتاثيرمتقابلي كه اين افزايش دما بر مصرف انرژي و همينطور مصرف انرژي بر افزايش دما گذاشته است
روند نابودي تالاب شادگان و تبعات زيست محيطي بوجود آمده، همچنين تاثير اين روند بر افزايش پديده گردو غبار در استان خوزستان و نواحي همجوار
بررسي و تعيين برنامه راهبردي ارزيابي ريسك بنادر با رويكرد مديريت بحران و پدافند غير عامل
مدل سازي كيفي آب هاي زيرزميني شهرستان نظر آباد به روش كريجينگ
اهميت و ضرورت ارزيابي مديريت پايدار جنگل ها
تصفيه شيرابه با روش بي هوازي مطالعه موردي دفنگاه زباله ميامي در مشهد
تحليل اكسرژي نيروگاه حرارتي توس مشهد توسطنرم افزار EES
بررسي تاثير توليد همزمان برق و حرارت بر راندمان نيروگاه حرارتي توس مشهد توسط نرم افزار EES
كاربرد تكنولوژي گياه پالايي در حذف فلزات سنگين از خاك
نقش عوامل تاريخي، فرهنگي-مذهبي و اكوتوريسمي در توسعه گردشگري شهر كرمانشاه
بررسي اثرات آلودگي نفتي بر اكوسيستم صخرههاي مرجاني خليج فارس
توسعه گردشگري پايدار روستايي (مطالعه موردي: روستاي دم باغ)
تحليل بهينه سازي مصرف انرژي در ديواره هاي ساختمان توسط سيستم عايقكاري
استفاده از تحليل SWOT براي توسعه پايدار منابع انرژي
رديابي نقطه توان بيشينه در سيستم هاي فتوولتائيك خورشيدي بااستفاده از الگوريتم فاخته
بررسي اثر شوري سديم كلريد بر برخي از شاخص هاي رشدي، عناصر غذايي و كربوهيدرات محلول 4 گونه از گياهان پوششي مورد كشت در فضاي سبز شهرستان اهواز
بررسي اثر شوري سديم كلريد بر برخي از صفات مورفولوژيكي 4گونه از گياهان پوششي درشرايط آب هوايي خوزستان
بررسي جايگاه آموزش محيط زيست در قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه ايران
بررسي كيفيت رودخانه روضه چاي اروميه از لحاظ شوري
بررسي مباني تئوريك مديريت بحران
مديريت انرژي براي افزايش عمر سيستم ذخيره انرژي در كاربردهاي ريز شبكه
تاثير كودهاي زيستي نيتروژن و كلات روي بر صفات كمي و كيفي لوبياي چيتي
اثر كودهاي زيستي نيتروژن محلول پاشي روي بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي لوبياي چيتي
بررسي اثرات كاربرد كودهاي زيستي و محلول پاشي روي بر گياه لوبيا
مدل سازي ديناميكي و كنترل بهبود يافته سيستم توربين بادي مجهز به DFIG تحت ولتاژ نامتعادل و داراي اعوجاج شبكه
آلودگي هوا(گرد و غبار) امنيت ملي و راهكارهاي پدافند غير عامل
شبيه سازي فني و اقتصادي سامانه 10kw هيبردي در منطقه مرزي پيرانشهر
بررسي وضعيت زيست محيطي درياي خزر با تاكيد بر حفاظت از محيط زيست
بررسي نظام حقوقي درياي خزر باتاكيد بر مسائل محيط زيستي
مطالعه جايگاه و كاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاك
بررسي پتانسيل هاي انرژي تجديد پذير زيست توده
طراحي و بهره برداري بهينه عملكرد پمپ ها در سيستم توزيع آب شهري
پيامدهاي تغييرات اقليم و تاثير آن بر معشيت مردم
بررسي اثرات زيست محيطي مواد راديواكتيو هسته اي
بررسي الگوي تنوع زيستي در اكوتون ها
مطالعه نظري توليد آب شيرين از استخر خورشيدي با گراديان شوري
آشنايي با نرم افزار ER Mapper و كاربرد آن در تحليل تصاوير ماهواره اي
بررسي قانون الحاق ايران به كنوانسيون تسهيل ترافيك دريايي
استفاده از رهيافت اقتصادي در سياست گذاري هاي زيست محيطي
مروري بر نظام حقوقي ناظر بر تنگه هرمز
ارزيابي آثار مثبت گردشگري بر روي ابعاد اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي و محيط زيست روستايي ( مطالعه ي موردي: روستاي ابيانه)
روش جديد در حل معادلات الكتروشيميايي حاكم بر باتري هاي ليتيوم-يون مورداستفاده ي ماشين هيبريدي در فضاي زماني
نقش محيط زيست در دستيابي به توسعه پايدار
انزژي هاي تجديدپذير و توسعه پايدار
اثر مقادير جاذب بركارآيي جذب آرسنيك توسط پودر پوست درخت كاج در pH مساوي7 و دوز جاذب هاي (5،3،1و6 گرم بر ليتر)
اثر غلظت هاي متفاوت اوليه آرسنيك بر حذف آرسنيك توسط پودر پوست درخت كاج در pH مساوي 7 و دوز جاذب هاي (3 گرم برليتر)
بررسي اثر غلظت هاي متفاوت آرسنيك و تعيين سينتيك جذب بر حسب مقدار جذب آن بر مقدار جاذب پودر پوست درخت كاج در pH مساوي 3 و مقدار جاذب 1گرم در ليتر
مدل سازي اتلاف حرارت از كوره دوار سيمان
ريزگردها و نهادهاي بين المللي
بررسي و مقايسه رفتار سامانه هاي جوي باغچه و سلول ماندبيولوژيكي در كاهش آلودگيرواناب هاي سطحي (مطالعه موردي : منطقه ولنجك تهران)
بررسي تاثير كود هاي نانو روي و مقادير كود بيولوژيك فسفاته بارور 2 برعملكرد و اجزاي عملكردسويا
بررسي تاثير كودهاي نانو روي و مقادير كود بيولوژيك فسفاته بارور2 برخصوصيات كيفي سويا
بررسي تاثير كودهاي نانو روي و مقادير كود بيولوژيك فسفاته بارور2 برخصوصيات مورفولوژيكي و عملكرد دانه سويا
بررسي نقش كودهاي بيولوژيك فسفاته و نانو روي بر روي گياه سويا
طراحي كنترل كننده مدلغزشي در سيستم هاي تبديل انرژي باد PMSG با مبدل ماتريسي
تبيين مولفه امنيت زيست محيطي بعنوان چشم اندازي در عرصه بين المللي
توليد هيدروژن در پردازنده هاي سوختي براي كاربرد در پيل سوختي
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيشگويي بازده استخراج از مس توسط مولكول نگاري پليمري جفت شده با ميله جاذب چرخان
جداسازي مقادير ناچيز يون نيكل با استفاده از نانو ذرات نقره و اندازه گيري آن توسطاسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
ارزيابي فني و اقتصادي نصب سيستم هاي مختلط انرژي تصفيه خانه آب شهيد نظريكرمانشاه
بررسي وضعيت اكولوژيكي پناهگاه حيات وحش سمسكنده جهت مديريت حفاظتي آن
لزوم تدوين سند راهبردي پدافند غير عامل در تاسيسات زير بنائي
بررسي توليد، توزيع و مصرف محصولات غذايي در شرايط بحران
استخراج 1 نفتالن سولفونيك اسيداز نمونه هاي آبي به روش ميله شيشه اي جاذب پوشش داده شده با مولكول نگاري پليمري
نانو ذرات پوشش داده شده با مولكول نگاري پليمري براي جداسازي انتخابي يون هاي مس ازنمونه هاي آبي
اثرات زيست محيطي مكانيابي نامناسب صنايع سنگين در شهرهاي صنعتي (مطالعه موردي:نيروگاه سيكل تركيبي شازند اراك)
تحليل برمفاهيم و شاخصه هاي باغ ايراني در معماري طبيعت گرا نمونه موردي: باغ شاهزاده ماهان كرمان
بررسي تغييرات پارامتر واي آب رودخانه سفيد رود جهت مصارف كشاورزي
ارائه الگوي ارزيابي عملكرد سازمان ها و صنايع در حوزه مديريت شهري، با استفاده از DANP ، BSC-HSE با يك روش سازي نوين بر مبناي VIKO(مورد كاوي صنعت ساختمان)
مكان بهينه نصب ادوات FACTS در سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم( PSO)
كاربرد انرژي هاي تجديد پذيردر توسعه پايدار مناطق روستايي با تاكيد بر انرژي بيوگاز
بررسي عوامل مؤثر بر امنيت اجتماعي مناطق روستايي مجاور با مرز)مطالعه موردي: دهستان قرقري، شهرستان هيرمند)
بررسي عوامل موثر بر امنيت اقتصادي مناطق روستايي مجاور با مرز (مطالعه موردي: دهستان دوست محمد،شهرستان هيرمند)
مروري بر كاربرد روش هاي هوش مصنوعي جهت تعيين سرعت حد رسوبات معلق در مجاريبسته
مقايسه عملكرد پايداري زيست محيطي شركتهاي پتروشيمي منطقه عسلويه با استفاده ازشاخص مركب توسعه پايدار( CSDI )(مطالعه موردي پتروشيمي هاي مهر و برزويه )
شدت هاي مختلف نور در سالن هاي پرورش جوجه هاي گوشتي و تاثيرات آن بر شاخص هايعملكردي ،خصوصيات لاشه و برخي از ارگان هاي داخلي
شدت هاي مختلف نور در سالن هاي پرورش جوجه هاي گوشتي و تاثيرات آن بر برخي ازفراسنجه هاي خوني و شاخص هاي ايمني
بررسي اثرات احداث موج شكن شيب دراز قشم بر مورفولوژي ساحلDelft3D با استفاده از نرم افزار
نقش اقتصاد مقاومتي در حفاظت از محيط زيست با تاكيد بر توسعه پايدار
اكسيداسيون الكل ها به عنوان يك واكنش مهم در شيمي آلي در شرايط كاملا سازگار با محيط زيست
مكان يابي تفرجگاه هاي گردشگري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي مبتني بر ICT و تاثيرات آن در گردشگري(مطالعه موردي: شهرستان خوانسار)
بررسي روشهاي مديريت و برنامه ريزي توسعه پايدار منابع آب با رويكردگردشگري(مطالعه موردي روستاي آويجدان كلاردشت)
انرژي تجديدپذير خورشيدي به عنوان تامين كننده جايگزين برق در معادن
بررسي وجود موانع در ديوارهاي ساحلي و تأثير آن بر كاهش ميزان بالاروي
بررسي اثرات زيست محيطي اكوتوريسم و ارائه الگوي اكوتوريسم پايدار
بررسي تجارب جهاني شهر پايدار : نمونه موردي شهر كپنهاگ
راهبرد توسعه پايدار گردشگري شهر شيراز با استفاده از مدل swot
تاثير سيستم حمل و نقل شهري بر روي برنامه ريزي كاربري زمين(مطالعه موردي : شهر شهريار)
تطابق معماري نوين با محيط زيست
تحليل راهكارها و چالش هاي گردشگري و تعيين نقش آن بر توسعه مناطق روستايي بااستفاده از مدل SWOT ( مطالعه موردي روستاي قلعه نو)
تحليل خودياري روستائيان منطقه سيستان در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي
شهرهاي سالم و محيط زيست شهري
بررسي رويكرد برنامه ريزي شهرهاي كوچك
اهميت بازيافت نخاله هاي ساختماني
برنامه ريزي براي تغيير رفتار در جهت حفظ محيط زيست
توسعه استاندارد سازي در غرف بازارها و ميادين سازمان ميادين ميوه و تره بار فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران
تحليلي بر مديريت روشنايي با تاكيد بر جايگزيني و كاربرد لامپهاي كم مصرف در مدرسه(مطالعه موردي: دبستان دخترانه فرهنگ سبزوار، خراسان رضوي)
تحليل استفاده از سيستم برق خورشيدي براي ساختمان اداري در استان آذربايجان شرقي
تحليل آماري كيفيت آب زيرزميني شهرهاي ايلام و خوشه بندي چاه ها بر اساس شباهت كيفيت آب آنها
مدلسازي پارامتر كيفي TH در آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي: دشت مهران و دهلران)
سومين همايش محيط زيست , انرژي و پدافند زيست محيطي بررسي ارزش اقتصادي پسماندهاي خانگي قابل بازيافت در شهر بندرعباس
ارزيابي اثرات آبياري با پساب بر برخي از خصوصيات گياهي ذرت علوفه اي رقم 704 Single Cross در شهرستان خرم آباد(مطالعه موردي شركت صنايع بيولوژيك شهيد رسولي)
توليد بيوديزل با استفاده از روغن پسماند پخت و پز و خالص سازي آن با استفاده از فرآيندجداسازي غشايي
پي سي ام ها (PCMs) ، سيستم هوشمند ذخيره انرژي درساختمان ها
Effect of Air Pollution on Spread Velocity of Dutch Elm Disease
تعيين ميزان غلظت فلز سنگين كادميم در بافت عضله خرچنگ شناگر آبي درآب هاي ساحلي استان هرمزگان
بررسي و تعيين ميزان غلظت آهن در بافت عضله ماهي سرخو در فصول تابستان و زمستان وتاثير آن بر اكوسيستم هاي آبي
The Advantages of Nuclear Energy
Ultra-trace determination of total Thallium using ion pair based dispersive liquid liquid microextraction followed by electrothermal atomic absorption spectrometry
Preconcentration of trace levels of cadmium (ІІ) using Descurainia Sophia seeds as a green adsorbent for solid phase extraction followed by its determination by flame atomic absorption spectrometry
Relation of Safety and Nuclear energy
مروري بر عملكرد روش هاي خالص سازي گاز
اندازه گيري غلظت فلزسنگين روي و تاثير آن بر جنسيت (نر و ماده) در بافت ميگوي سفيد Metapenaeus affinis
Nuclear Energy: Health and Environment
بررسي اثر تغيير اقليم بر روي فرايند هاي زيستي علف هاي هرز
طراحي و بررسي فني يك سيكل سرمايش جذبي با استفاده از انرژي خورشيدي
تاثير آلاينده هاي صنعتي و انساني بر آلودگي اكوسيستم هاي دريايي از طريق اندازه گيريكادميوم در بافت عضله Boleophthalmus dussumieri
Influenza vaccine production in plants
ژنهاي درگير در مواد آلاينده زيستي و كاربرد آنها در بيوتكنولوژي
كاربرد انرژي هسته اي در صنعت كشاورزي
اثرات مواد راديواكتيو بر محيط زيست
نقش اقتصادي كشت آفتابگردان درشهرستان سنقر
مطالعه بيوانفورماتيكي ژنوميكس و پروتئوميكس فاكتور رشد اعصاب (Nerve Growth Factor)
تفكيك اجزاي پايدار و ناپايدار فلز منگنز و مقايسه آن با شاخص مولر در رسوبات سواحل جنوبي درياي خزر
بررسي اثر خشك سالي بر تنوع جمعيت پرندگان آبزي تالاب بين المللي شادگان
تحليلي بر شهر هاي سالم با رويكرد توسعه پايدار
بررسي برخي از حوادث هستهاي مهم در دنيا
بررسي شاخصهاي توسعه پايدار شهري با استفاده از تكنيك تاپسيس در شهر مشهد
بررسي تغييرا ت غلظت نيترات و فسفا ت درآب رودخا نه اشمك
حذف هيدروكربن هاي آرماتيك از محيط زيست با استفاده از هيدروژن پراكسيد به عنواناكسيدكننده شبه حياتي و سازگار با محيط زيست
تاثير تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ژنوتيپ هاي دير رس در شرايط آب وهوايي شمال خوزستان (دزفول)
بررسي استفاده از زيستگاه يوزپلنگ آسيايي Acinonyx jubatus venaticus در منطقهحفاظت شده كوه بافق
مطالعه و بررسي ساخت هيدروژل اسكواراميد
بررسي اثرات حشره كشي عصاره گياه Stemona sessilifolia روي دو شته سياه باقلاAphis fabae و شته سبز نخود Acyrthosiphon pisum
پيشگيري زودرس؛ رهيافتي براي كنترل رفتارهاي ونداليستي زيست محيطي اطفال و نوجوانان
بررسي استفاده از زيستگاه پلنگ ايراني Panthera pardus saxicolor در منطقه حفاظتشده كوه بافق
شناخت بهترين راهكارهاي جوابدهي به پيك بارحاصل هجوم امواج گرماي تابستانه درشركت توزيع نيروي برق خوزستان با در نظر گرفتنمسائل محيط زيست و بهاي تمام شده
بررسي برخي از آفات و بيماريهاي لاله واژگون (Fritillaria imperialis) درمنطقه اثر طبيعي ملي در استان چهارمحال و بختياري
تعيين عوامل محيطي موثر درمكان يابي سكونتگاه روستايي(مطالعه موردي: روستاي كاج استان چهارمحال و بختياري)
مروري بر عوامل و مخاطرات تهديد كننده محيط زيست خليج فارس
بررسي اثرات آلودگي هاي محيط زيستي بر حيات وحش
بررسي نحوه مديريت پسماند استان آذربايجان شرقي و ارائه راهكارهايي براي آينده با توجه به وضعيت آماري پسماند و كارهاي صورت گرفته
بررسي اثر آلودگي بر برخي فاكتور هاي مورفولوژي و بيوشيميايي برگ درگياه كناررشد يافته درمنطقه ي آلوده ي پالايشگاه نفت آبادان ) Ziziuph spina –christa(
بررسي مطالعه اي اثرات مايكوريزا بر روي رقابت گياه زراعي با علف هرز
بررسي هم پوشاني مأواي توليد مثلي بين دو گونه داركوب خالدار بزرگ و باغي در جنگلشصت كلاته گرگان
نقش و اهميت مطالعه مأواي بوم شناختي و تاثير آن در حفظ تنوع زيستي
بررسي كيفيت آب رودخانه روضه چاي اروميه با استفاده از گراف هاي هيدرومتريك
بررسي تفاوت در انتخاب مكانهاي توليد مثلي بين دو گونهداركوب خالدار كوچك و داركوب سبز در جنگل شصتكلاته گرگان
نقش ميكروارگانيسم ها در حذف آلودگي هاي نفتي
پارامترهاي موثر در انتخاب زيستگاه توسط داركوب خالداركوچك در جنگل شصت كلاته گرگان
كشاورزي و تهديدهاي زيستي )با تاكيد بر بيمارگرهاي گياهي(
بررسي اهميت آموزش هاي زيست محيطي درمعلمان
ارزش اقتصادي ماهيان مجتمع پرورش ماهي آزدگان
ارزيابي زيست محيطي توسعه منطقه نمونه گردشگري گلمان اروميه
بررسي اثرات زيست محيطي موثر بر آب هاي زير زميني دشت سلماس
پلي لاكتيك اسيد، پليمري زيست تخريب پذير
مروري بر بسته بندي هاي بر پايه پليمر زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد
مقايسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عمليات تزريق سد بختياري
بررسي جايگاه آگاهي محيط زيستي در نظام آموزشي مدارس ابتدايي شهرستانسنندج
بررسي از بين بردن آلودگي نيتراتي آب ها توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم
بررسي استفاده از نانو ذره دي اكسيد تيتانيوم در از بين بردن آلودگي فسفاتي پساب مزارعپرورش ماهي گرمابي
اثر كودهاي بيولوژيك نيتروژن وكلات روي بر عملكرد و اجزايعملكرد دانه لوبياي چيتي
حمايت كيفري از محيط زيست در فقه اماميه و مقررات كيفري ايران
توليد و بررسي مشخصات ضدباكتريايي بايونانوكامپوزيت هاي بر پايه پليمر زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد
مطالعه تنوع و فراواني پرندگان ساحلي كنار آبزي) waders ( و آبزي) waterbirds ( دراكوسيستم سواحل صخره اي بندر لنگه در شمال خليج فارس
اندازه گيري و مقايسه غلظت فلزسنگين سرب در آبشش ماهي Boleophthalmus dussumieri و تاثير آن بر جنسهاي نر و ماده
رژيم بين المللي محيط زيست
حاشيه نشيني در تقابل با توسعه پايدار كشورهاي رو به توسعه
بررسي كاهش فسفات پساب مزارع پرورش ماهي با استفاده از نانو ذرات آهن دوظرفيتي( 3O2F)
بررسي كارايي نانو ذرات آهن دوظرفيتي ) 3O2Fe ) در كاهش نيترات پساب مزارع پرورش ماهي
توليد نانو ذرات نقره به وسيله گياهان دارويي
بكارگيري تهويه مطبوع سنتي در كاهش مصرف انرژي ساختمانهاي مدرن
مقايسه كارايي عايق حرارتي برخي مواد منتخبي به عنوان پوشش دهنده در طراحي ساختمان
تاثير عايق حرارتي در انتقال حرارت هدايت از طريق ساختمان سقف
مطالعه ي عوامل موثر در ضرورت توجه به كشت گلخانه اي و گياهان دارويي(راه كاري جهت مديريت اراضي كوچك و خرد كشاورزي)
بررسي اثرات محيط زيستي آفت كش ها و ارائه راهكار در جهت بهبود مشكلات محيط زيستي
مديريت انرژي خودروهاي الكتريكي در ريز شبكه هوشمند
بررسي روند تغييرات كيفي آب هاي زيرزميني دشت همدان-بهار
تعيين سرعت حد رسوبات معلق در مجاري باز با مقطع دايره اي با استفاده از الگوريتم تركيبي نرو فازي و روش دسته بندي گروهي داده ها – NF-GMDH
ارزيابي ميزان نشت در پي سد بختياري و پيشنهاد طرح آب بندي با توجه به خصوصيات زمين شناسي مهندسي
ارتباط ميان انتشار گاز 2CO ، انرژيهاي تجديدپذير، انرژي فسيلي و رشد اقتصادي در ايران
نقش پدافند غير عامل در مديريت بحران
تنوع و تراكم پرندگان ماهي خوارمجتمع پرورش ماهي آزادگان در فصل بهار
بررسي تأثير راهكارهاي مميزي انرژي ساختمان بر كاهش مصرف انرژي طبق استانداردمبحث 19 و گواهينامه LEED باتوجه به شرايط اقليمي سمنان
تجزيه و تحليل خطاهاي ماشين الكتريكي آهنرباي دائم مناسب انرژي باد
حذف يون سولفات از زه آب اسيدي معدن به كمك باكتري هاياحيا كننده سولفات
ارزيابي گاز رادن متصاعد شده از نظر زمين شناسي و بررسي پراكندگي جمعيت
الگوسازي عددي پخش آلاينده CO از فلر چاه نفت و گاز براي دو حالتمتمايز آب و هوا
بررسي ريزگردها و گرد و غبار، اثرات و روش هاي مهار آن
آلودگي زيست محيطي عنصر آرسنيك و تاثير آن بر سلامت مردم منطقه كوهسرخ،شهرستان كاشمر
ارزيابي تعدادي از عوامل بيو كنترل بر عليه عامل بيماري پژمردگي آفتابگردان
تأثير وجود موانع در كاهش ميزان سرريزي ناشي از امواج در ديوارهاي دريايي
مقايسه تاثير تعدادي از قارچ كش ها و عصاره گياهي بر عليه عامل بيماري برق زدگي لوبيا
ارزيابي اثر تعدادي از قارچ كش هاي شيميايي بر عليه قارچ عامل بيماري پوسيدگياسكلروتينيايي لوبيا
مكانيابي دفع پسماندهاي شهري بر اساس رويكرد توسعه پايدار)نمونه موردي:استان قم(
ارزيابي اكوتورسيم پايدار استان قم با استفاده از مدل SWOT
مقايسه صحت پيش بيني ارزش هاي اصلاحي GBLUP و RRBLUP براساس داده هاي ژنومي
تأثير بسترهاي مختلف كشت بر جوانه زني و رشد دو گياه اسفرزه و اسپند
راهبردهاي توسعه گردشگري شهرستان ممسني با استفاده از مدل swot
ارزيابي توان محيطي به منظور برنامه ريزي و ساماندهي محيط زيست
مكان يابي استان خوزستان در بهره گيري از انرژي تجديد پذير خورشيدي و مشخص نمودن بهترين مصرف كننده گان از لحاظ صرفه جويي در هزينه نصب و انتقال و حفظ محيط زيست
مدلسازي نحوه توزيع خوراك در سيستم تغذيه مرحله اي به منظور نيترات زدايي در تصفيه زيستي فاضلاب به وسيله نرم افزار متلب
ضرورت شناسايي و تعيين عنوان و سرفصل آموزش هاي زيست محيطي تخصصيبراساس نتايج شناسايي و ارزيابي جنبه فعاليت هاي مشاغل
بررسي جلوگيري از اتلاف انرژي سيال انبساط يافته خروجي توربين هاي انبساطي
الگوي پراكنش، آميختگي و تنوع گونههاي چوبي جنگلي، در ناحيه زاگرس مياني
بررسي تاثير آشفتگي بر تخريب ساختار جنگلهاي زاگرس
ساختارهاي مختلف ژنراتورهاي بادي آهنرباي دائم
ارزيابي انتشار گازهاي گلخانه اي توليد گندم در نظامهاي كشت آبي و ديم (مطالعه موردي:شهرستان سرخس استان خراسان رضوي)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید