دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۸ بهمن ۱۳۹۳ تا ۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر خرمشهر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۸۵عنوان مقاله تخصصی شامل۱۱۴۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

نقش زنجيره تامين سبز در تدوين استراتژي هاي توسعه گردشگري دريايي در شرايط تحريم با روش فازي تاپسيس در آناليز swot
بررسي آخرين تحولات در زمينه كاربردفناوري اطلاعات در صنعت حمل ونقل دريايي با تاكيد بر جايگاه بنادر ايران دراين حوزه(نمونه موردي: بندر شهيد رجايي)
بررسي قواعد حقوقي حاكم بر قرار دادهاي حمل و نقل دريايي از ديدگاه حقوق بين الملل و داخلي
شناسايي عوامل توسعه كارآفريني در بخش دريايي
بررسي مزيت هاي نسبي ايران در حمل و نقل دريايي
بررسي عوامل موثر بر بهره وري جامع در منطقه آزاد اروند
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي توسعه پايدار و وضعيت اعمال آنها در طرح توسعه بنادر ايران(مورد كاوي بندر شهيد بهشتي چابهار)
بررسي عوامل موثر بر قيمت تانكرهاي دست دوم سوئز ماكس با استفاده از الگوي اقتصاد سنجي ARDL
برآورد تقاضاي غذاهاي دريايي با استفاده از يك رويكرد اقتصاد سنجي
برآورد سهم فعاليت هاي دريايي استان گيلان در اقتصاد گيلان و ايران
بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري دريايي
مديريت و بهينه سازي سفرهاي كشتي هاي كانتينر بر با استفاده از الگوريتم ژنتيك (مطالعه موردي كشتي هاي فيدر كشتيراني ولفجر)
ضرورت هاي استقرار سيستم پنجره واحد تجاري در حمل و نقل دريايي
بررسي ارتباط ميان رشد اقتصادي، تجارت بين الملل و حمل و نقل دريايي
حمل و نقل دريايي در حقوق بين الملل
بررسي اثرات مخرب دزدي دريايي و تاثيرات آن بر تجارت ناوگان درايي
بررسي جنبه هاي حمل و نقل كانتينري در زنجيره تامين با مطالعه موردي بندر كانتينري خرمشهر
شرح و بررسي عملكرد كشتي الكتريكي
بررسي نقش كانتينر در رشد حجم حمل و نقل دريايي بنادر كانتينري جنوبي ايران
برآورد تقاضاي سوخت در حمل و نقل دريايي بندر امام خميني (ره) با استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي
آناليز وضعيت شيوه حمل و نقلي كانتينري بنادر جنوبي كشور با استفاده از مدل SWOT
ارائه راهكارهاي اجرايي در برنامه ريزي عمليات هندلينگ پايانه هاي دريايي
بررسي تاثير حمايت از كاركنان در رضايت شغلي و تعهد سازماني: مطالعه موردي افسران ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
بررسي انواع موتورهاي الكتريكي مورد استفاده در سيستم رانش شناورها
تجزيه و تحليل عملكرد V.T.S در تنگه ي هرمز
بررسي عوامل موثر در بهره وري عمليات تخليه و بارگيري بندر خرمشهر
كارايي مدل شبكه عصبي مصنوعي، الگوريتم توده ذرات و علف هاي هرز در پيش بيني مصرف انرژي دربخش حمل و نقل دريايي
ارايه راهكارهايي جهت بهبود فرآيند صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاري كشور
نقش مناطق آزاد تجاري صنعتي در توسعه اقتصاد ملي
بررسي روش هاي مختلف پياده سازي ERP(برنامه ريزي منابع سازماني) و فوايد آن در سازمان منطقه آزاد اروند
بررسي مكانيزم تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها به عنوان ابزاري جهت تامين مالي بنادر
اثرات سطوح مختلف لسيتين تخم مرغ بر برخي از شاخص هاي رشد و بازماندگي ماهيان انگشت قد بني (Mesopotamichthys sharpeyi)
اثرات سطوح مختلف لسيتين تخم مرغ بر برخي از شاخص هاي رشد و بازماندگي ماهيان انگشت قد بني (Mesopotamichthys sharpeyi)
اثرات سطوح مختلف لسيتين تخم مرغ بر مقاومت به تنش دما و شوري در ماهيان جوان بني (Mesopotamichthys sharpeyi)
برنامه هاي كاربردي نانو تكنولوژي در آبزي پروري، صنايع غذايي دريايي و اثرات جانبي آن بر محيط زيست
تاثير عصاره الكي بره موم بر برخي فاكتورهاي ايمني و خوني ماهي كپور معمولي
اثر ضدباكتريايي نانو كامپوزيت آلژينات-هيدروكسي آپاتيت جهت كنترل رشد باكتري رشد باكتري ليستريا مونو سايتوژنز در شرايط آزمايشگاهي و فيله ي ماهي كپور نقره اي
اثر اينولين و پودر مرزه بر فلورباكتريايي روده ماهيان جوان كپور معموليCyprinuscarpio
بررسي اثر عصاره الكلي زيره سبز(Cuminumcyminum) بر آنزيم هاي گوارشي لاشه ماهي انگشت قد تيلاپياي نيل (Oreochromisniloticus)
مطالعه تغيير برخي شاخص هاي يوني ، بيوشيميايي و هورموني در بچه ماهيان سفيد رها سازي شده در مصب رودخانه تجن(ساري)
پارامترهاي رشد و مر گ ومير ميگوي سفيد ( Metapenaeusaffinis ) در سواحل شرقي استان خوزستان
تفكيك زباله ها وپسماندهاي خانگي از مبدا و بررسي موانع فرهنگي و اجتماعي (مطالعه موردي: شهر شيراز)
بررسي ديدگاه مردمي در ارتباط با تاثيرات پديده ريزگردها و ارائه راهكارهاي پايدار (مطالعه موردي: شهرستان هاي آبادان و خرمشهر)
مديريت منابع آب شهري و ارتباط ان با توسعه پايدار (مطالعه موردي:شهر شيراز)
بررسي دانش، نگرش و مهارت هاي زيست محيطي كاركنان صنعت فراساحل
بررسي عناصر سنگين Cu, Fe, Zn, Mn, Hg, Cd در عضله، ابشش و كبد ماهي شوريده (Otolithes rubber) بومي منطقه بوسيف، سواحل خوزستان
براورد و پايش رسوبات معلق مدخل اروند رود به خليج فارس با استفاده از تصاوير ماهواره اي ETM+ لندست
بررسي روابط طيفي سنجيده فراطيفيHyperion با بيوماس جلبك ها-مطالعه موردي آب هاي ساحلي اروند كنار
كاربردسنجش از دور در مطالعه آبسنگ هاي مر جاني و عوامل تاثير گذار بر اكوسيستم آنها
بازسازي محيط ديرينه، چينه نگاري سنگي و سكانسي سازند آسماري در منطقه بندر عباس و شرق فارس ساحلي جنوب ايران
مروري برجايگزيني پودرماهي با منابع پروتئين گياهي در جيره هاي غذايي آبزيان
مروري براثرات منابع پروتئين گياهي در جيره غذايي بر شاخص هاي خوني و ايمني آبزيان
توجيه اقتصادي جايگزيني پودر ماهي با منبع پروتئين گياهي سويا و مخمر نانوايي درجيره غذايي ماهي جوان بني Mesopotamichthys sharpeyi
بررسي تركيب صيد گوشگير در منطقه خرمشهر
اثرات سطوح مختلف لسيتين تخم مرغ بر مقاومت به تنش كمبود اكسيژن در ماهيان انگشت قد بني Mesopotamichthys sharpeyi
اثرات سطوح مختلف لسيتين تخم مرغ بر شاخص هاي تغذيه اي ماهيان انگشت قدبني (Mesopotamichthys sharpeyi)
تنوع ريختي ماهي بياحLiza persicus (Senou, Randall and Okiyama 1995)در نواحي شمالي خليج فارس
تغييرات پارامترهاي همولنف ميگوي خانواده Penaeidae تحت شوري هاي متفاوت آب
مطالعه مورفومتريك اندام هاي خارجي و داخلي بچه ماهي شوريده بومي منطقه بوسيف ، سواحل خوزستان
بررسي رابطه وزن كل بدن به وزن اندام هاي داخلي(امعاء و احشا) ماهيان جوان صبيتي Sparidentex hasta در خليج فارس
كاربردباكتري انتروكوكوس فاسيوم (Enterococcus faecium) به عنوان يك گونه پروبيوتيك در صنعت پرورش آبزيان
سين بيوتيك ها تحولي در توسعه آبزي پروري پايدار و توليد محصول سالم
مروري براثرات منابع فسفوليپيد در جيره غذايي بر شاخص هاي خوني و ايمني آبزيان
تغيير فعاليت آنزيم هاي پروتئازي ماهيان دريايي با تغيير سطوح پروتئيني جيره غذايي
اثرات استفاده از مكمل هاي غذايي متيونين و ليزين بر فعاليت انزيم هاي گوارشي درماهيان دريايي، با تاكيد بر گونه هاي خليج فارس
تاثير تغذيه غذاي خشك تجاري و جو بر شاخص هاي توليدي-اقتصادي ماهي كپور معمولي(Cyprinus carpio) پرورشي در روش كشت توام
سلنيوم: كاركردها وفراهمي زيستي در ماهيان پرورشي
تاثير ماده بيهوشي پودرگل ميخك( Eugenia caryophyllata ) بر فاكتورهاي خوني ماهي شيربت (Barbus grypus) در دوزهاي بيهوش كنندگي و كشندگي
علائم كمبود سلنيوم و منابع مختلف ان در تامين نيازماهيان پرورشي
تاثير عصاره الكلي بره موم بر قدرت فاگوسيت خواري گلبول هاي سفيد خوني در ماهي كپور معمولي
اثر سميت ايجاد شده توسط نانو ذرات بر موجودات آبزي
اثرات بتاگلوكان بر شاخص هاي ايمني درمولدين قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss
مقايسه جيره هاي غذايي تجاري بيضا و گلدكوين بر روي فاكتورهاي رشد ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei)
مروري براهميت پودر ماهي درمقايسه با ديگر منابع پروتئيني درجيره غذايي ماهيان
بررسي رابطه طول دستگاه گوارش-وزن و طول كل درماهيان جوان صبيتي Sparidentexhasta)
اثر محافظتي عصاره چاي سبز و بسته بندي تحت خلاء بر ميگوي سفيد سرتيز Metapenaeusaffinis نگهداري شده در يخچال ) ºC )4±1
تهيه و ارزيابي خصوصيات نانو كامپوزيت زيست تخريب پذير آلژينات/ هيدروكسي آپاتيت جهت كاربرد در بسته بندي مواد غذايي
استراتژي اجرايي توسعه پايدار آبزي پروري ساحلي در ايران
بررسي عملكرد تغذيه ماهي قزل الاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در استفاده از سطوح مختلف پروبيوتيك آسپرژيلوس نايجر(Aspergillus niger)
بررسي اثر آسپرژيلوس نايجر(Aspergillus niger) بر تغييرات آنزيم هاي سرم خون ماهي قزل آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus mykiss)
تاثير پروبيوتيك باسيلوس سابتيليس ( Bacillus subtilis) در جيره غذايي بر تركيبات بدن ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
ارزيابي تاثير پروبيوتيك باسيلوس سابتيليس( Bacillus subtilis) بر عملكرد رشد و بازماندگي بچه ماهي كپورمعمولي (Cyprinus carpio)
بررسي وضعيت تطبيق پذيري بچه ماهيان سفيد در مصب رودخانه تجن(ساري) برمبناي وضعيت سلول هاي كلرايد آبششي
بررسي لايه كف مانند موكوس بر روي يك سوم خروجي رديف هاي پرورشي
مديريت آب شهري و تاثير آن بر انتشار گاز دي اكسيد كربن، تغييرات اقليمي و توسعه پايدار(مطالعه موردي:شهر مرودشت)
تاثير محيط زيست دريا بر امنيت انساني ازمنظر حقوق بين الملل
مروري بر فلوئوروغلظت آن در محيط با تاكيد بر فلوئوروسيس دنداني
بررسي محيط زيست منطقه ساحلي بندر كيانشهر در شرق استان گيلان
مطالعه كيفيت آب هاي ساحلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي فراطيفي-مطالعه موردي مدخل اروندرود به خليج فارس
بررسي محيط زيست توده هاي مرجاني جزاير لارك در خليج فارس
تغيير اقليم و تاثير آن بر آبسنگ هي مرجاني خليج فارس
شناسايي و اندازه گيري هيدروكربن هاي آليفاتيك در آب و رسوبات خوريات ماهشهر
بررسي آلاينده هاي ورودي به رودخانه اروند از پساب خروجي پالايشگاه نفت آبادان و مقايسه آن ها با استاندارد هاي محيط زيست
بررسي قواعد حاكم بر محيط زيست دريايي از منظر حقوق بين الملل
مطالعه آزمايشگاهي كاربرد خاك اره درخت كاج در كاهش آلودگي نفتي در نمونه آب رودخانه ي اروند(مطالعه موردي )
ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند جهرم درمنطقه بندرعباس و فارس ساحلي، جنوب ايران
گزارش گونه Nummulites fabbianii در نهشته هاي ائوسن مياني سازند جهرم در حوضه زاگرس، هينترلند بندرعباس، ايران
بررسي محيط دريايي ديرينه و فرايندهاي دياژنتيكي موثر بر رسوبات سازند داريان در يكي از ميادين خليج فارس
حفاظت از درياها و اقيانوس ها در راستاي اهداف توسعه پايدار پس از سال 2015
بررسي خاصيت سيتوتوكسيك عصاره تانتاكولي شقايق دريايي Stichodactylahaddoni خليج فارس
بكارگيري حسگرهاي زيستي جهت تعيين وضعيت تاثيرات آلودگي آب هاي مناطق ساحلي(مطالعات موردي منطقه ساحلي عسلويه)
تاثير نانو تكنولوژي دركاهش آلاينده هاي زيست محيطي
نقش رس به عنوان يك مانع طبيعي در كنترل آلودگي نفتي پالايشگاه آبادان
بررسي اثر عصاره هاي جلبك سارگاسوم خليج فارس Sargassum tenerrimum بر بيان ژن VEGF در رده سلولي سرطان كولور كتال SW742
بررسي توانايي حذف زيستي فلزات سنگين پساب صنعتي توسط دو ميكروجلبك Chlorella vulgaris و Nanocloropsisoculata
بررسي تاثيرات آلودگي خور موسي بر محور هيپوفيز-گنادي ماهي شانك زردباله (Acanthopagruslatus)
بررسي ميزان صيد دورريز در تور گوشگير تجاري صيدگاه هاي استان خوزستان
تعيين ساختار گنادي و توسعه ي تخمدان در ماهي ماده ي شانك زردباله (Acanthopagruslatus)
بررسي هيستومتريك غده تيروئيد ماهي هامور معمولي در نتيجه مواجهه با بنزوآلفاپايرن(BaP)
هيستومورفولوژي دندان در ماهي شبه شوريده (Johniusbelangerii)
مطالعه ساختار كليه دفعي به روش هيستومورفولوژي و هيستوشيمي در ماهي كفال پوزه باريك (Liza saliens)
ارزيابي تغيير درميزان آنزيم هاي آمينوترانسفرازي ( ALT و AST ) بافت كبد ماهي كفشك راست گرد (Euryglossaorientalis) درمواجهه با آلودگي هاي محيطي خور موسي
بررسي تغييرات ساختار بافتي كليه ماهي هامور معمولي در نتيجه مواجهه با بنزوآلفا پايرن(BaP)
بررسي عملكرد نانو كامپوزيت اكسيد روي/هيدروكسي آپاتيت در تخريب فتوكاتاليستي هيدروكربن هي آروماتيك چند حلقه اي
روش جديد دراندازه گيري مقادير جزيي جيوه در نمونه هاي مختلف ماهي:اثر پارامترهاي دما و زمان
بررسي الگوي جريانات با استفاده از مدل Mike21-HD بين سواحل بندر انزلي تا بندر كياشهر
استخراج و خالص سازي جزئي سم نماتوسيت عروس درياييCrambionella
مطالعه شكست امواج منفرد در منطقه ي ساحلي با استفاده از مدل عددي FLOW-3D
بررسي خصوصيات اكوفيزيولوژيكي سيانو باكتري هاي دريازي بر حسب تغييرات شرايط محيطي
مقايسه ميزان فلز جيوه در بافت هاي مختلف دو ماهي پلاژيك و بنتيك در خور غزاله
بررسي ميزان چاقي و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم و فنون دريايي خرم شهر
ارزيابي شاخص توده بدن(BMI) دانشجويان دختر دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر و مقايسه با هنجار ملي دانشجويان ايران
مقايسه ارزيابي سلامت اكولوژيك نواحي ساحلي و خوريات خوزستان با استفاده از شاخص نسبت پليكت هاي فرصت طلب/آمفي پدا(BOPA)
بررسي اثرات نانو ذرات بر روي محيط زيست آبي: با توجه به پاسخ فيزيولوژيك ماهي درمواجه با نانو ذرات
بررسي شرايط رشدي كفال بياح Liza abu (Heckel, 1843) با استفاده از شاخص طولي -وزني دربخش شمال غربي خليج فارس
تجزيه زيستي پيرن با استفاده از كشت مخلوط باكتري هاي جداشده از رسوبات دريايي آلوده به نفت
تاثير تمرينات هوازي بر فيبرينوژن و برخي فاكتورهاي خوني در دانشجويان غير ورزشكار
تاثير يك جلسه شناي شديد بر سيستم ايمني در ورزشكاران حرفه اي
بررسي و مقايسه ويژگي هاي اكولوژيكي و ژئومورفولوژيكي خورهاي واثع در دلتاي رودخانه ميناب
تغييرات هورمون هاي محرك گنادي و استروئيدي ماهي كفشك راستگرد(Euryglossa orientali) تحت تاثير آلودگي خور موسي
بررسي تغييرات قدرت باكتري كشي سرم در ماهي شانك زردباله(Acantopagruslatus) تحت تاثير آلودگي خور موسي
بررسي تنوع و تراكم پارو پايان راسته كالانوئيد (Copepoda: Calanoida) در اب هاي ساحلي خوزستان
تكنيك طراحي مدل اكولوژيكي رشد جلبك
بررسي ساختار ژنتيكي جمعيت خيار دريايي Holothuria parvaبا استفاده از توالي يابي ژن ريبوزومال ميتوكندري ( 16s Rrna) در خليج فارس
بررسي فيلوژنيك گونه هاي خانواده Penaeidae به روش تعيين توالي ژن mt-DNA در آب هاي شمالي خليج فارس
تعيين ميزان جيوه در آب، رسوب و آب بين رسوبي در محدوده شهري رودخانه هاي كارون و اروند و ارتباط ان ها با منابع آلوده كننده اطراف هر ايستگاه
نانو زيست فناوري كاربردي: سنتز نانو ذرات مغناطيسي مگنتوزوم توسط باكتري هاي مگنتوتاكتيك آبزي
بررسي ارتباطات متقابل بين پارامترهاي بيوشيمياي در چرخه توليد مثلي ماهي شانك زرد باله (Acanthopagrus latus) ماده
مطالعه تغييرات محتواي كربونيل A درمراحل اوليه زندگي ماهي فيتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix
مطالعه و بررسي ميزان تغييرات پاتولوژيك بافت كليه ماهيان شانك زرد باله Acanthopagruslatus و كفشك راست گردEuryglossaorientalis در مواجهه با آلودگي هاي محيطي خور موسي
بررسي تنوع ژنتيكي خيار دريايي Holothuriaparva در خليج فارس با استفاده از روش PCR-RFLP
مطالعه ميكروسكوپي سرخرگ آئورت در تاس ماهي ايراني بالغ(Acipenserpersicus)
مطالعه تغيير درميزان انزيم هاي آمينو ترانسفرازي (ALT و AST) كبد ماهي شانك زرد باله Acanthopagruslatus درمواجهه با استرس آلودگي هاي محيطي خورموسي
كاربرداكسيدروي / هيدروكسي آپاتيت در حذف مركاپتان از نمونه آبي
استخراج پارامترهاي ژئومورفومتريك ازمدل رقومي ارتفاع(DEM) مطالعه موردي بالادست درياچه سد مارون
استفاده از روش استخراج متوالي جهت تعيين تركيبات مختلف جيوه در رسوبات خور موسي
مطالعه جزء به جزء تركيبات فلزات سنگين Fe,Mn,Cu,Ni,Zn,Pb در رسوبات سطحي خورموسي
استاليزه كردن آلدهيدها درحضور سلولز سولفوريك اسيد به عنوان يك كاتاليزور اسيدي جامد قابل بازيافت و تحت شرايط بدون حلال
نقش كلسيم در سم عروس دريايي Crambionella
نقش EDTA در خنثي سازي سم عروس دريايي Crambionella
بررسي پارامترهاي فيزيكي آب سطحي درياچه ها با استفاده از مدل كوهرنس
كاربرد نظريه فركتال در اقيانوس شناسي و فيزيك دريا
مدل سازي عددي بالاروي امواج منظم در اطراف استوانه قائم بامقطع دايره به روش المان محدود
اثر تحليل مرتبه دوم بر سكوهاي دريايي
ارائه راهكاراجرايي جهت كاهش درصد ناآرامي بندر كوه مبارك با استفاده از نرم افزار Mike 21
مدل سازي جسم شناور مهار شده در برابر امواج با استفاده از روش حوزه حل مجازي
كمانش پوسته كامپوزيتي استوانه اي تحت اثر فشار محوري با استفاده از روش نوار محدود اسپيلاين
تحليل كمانش پانل هاي استوانه اي كامپوزيتي لايه اي با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين تحت اثر فشار محوري
مدل سازي هيدروديناميكي يك دستگاه مبدل انرژي موج از نوع جاذب نقطه اي در ناحيه فراساحل عسلويه
بررسي اثر زبري بستر برالگوي انتشار امواج ناشي از باد
بررسي پايداري موجشكن هاي قائم
تاثير مش بندي بر حل مساله تفرق امواج منظم پيرامون سيلندر قائم بامقطع دايره به روش المان محدود
بررسي ميرايي ترمولاستيك در مدل غير خطي تشديد كننده هاي دريايي MEMS با روش DQ
طراحي و تحليل سازه اي يك پروانه زير دريايي با استفاده از روش المان محدود در نرم افزار ABAQUS
هيدروديناميك ذرات هموار-باتكيه بر كاربردهاي مهندسي دريا- قسمت اول: اصول و مفاهيم بنيادين با ارائه روشي نوين براي شبيه سازي امواج سطح آزاد دريا
هيدروديناميك ذرات هموار-با تكيه بر كاربردهاي مهندسي دريا-قسمت سوم: شبيه سازي مانور شناور اثر سطحي در امواج دريا
مكانيسمي هوشمندبراي كنترل توپولوژي ربات هاي زير آبي خود مختار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي روش هاي كاهش غلتش عرضي در شناور ها با استفاده از نرم افزار متلب
روش ها و چالش هاي بهره برداري از انرژي امواج دريا
كمي سازي و تحليل آماري تغييرات خط ساحلي در جزيره قشم با استفاده از ابزار DSAS در نرم افزار Arc GIS
شبيه سازي امواج آب عميق براساس طيف JONSWAP با پياده سازي در MATLAB
مديريت ريسك وقوع خطاهاي انساني فعاليت هاي تجمع در شرايط اضطراري (مطالعه موردي سكوي فراساحلي SPD3 پارس جنوبي)
ارزيابي رفتار لرزه اي سكوهاي فراساحلي با مهاربندهاي كمانش تاب
ارزيابي عوامل موثر بر رفتار و ظرفيت باربري گروه شمع مركب تحت بار قائم
مطالعه عددي الگوي آبشستگي پيرامون آبشكنL شكل منفرد مستقر در قوس 90 درجه با نرم افزار ABAQUS
شبيه سازي امواج درياي خزر با داده هاي ماهواره اي با استفاده ازمدل MIKE21 و مدل ايراني PMODynamics و مقايسه نتايج با داده هاي مشاهداتي
كمانش پوسته اي كامپوزيتي استوانه اي تحت اثر فشار محوري با استفاده از روش نوار محدود
بررسي موردي دقت و كارايي روش هاي براورد نرخ انتقال رسوب كرانه ساحل(مطالعه موردي بندر چابهار)
بررسي امكان استفاده از پايه هاي مختلف توربين هاي بادي فراساحلي با توجه به شرايط محيطي و عمق آب در خليج فارس
بالشتك هوا(Airbag) روشي بهينه براي به آب اندازي شناورها در بندر خرمشهر
بررسي ارتعاشات آزاد كشتي به كمك مدل تير تيموشنكو
بررسي ارتعاشات طولي ناشي از سيستم رانش
معرفي پروانه هاي كامپوزيتي، نسل جديد پروانه هاي دريايي و بررسي انواع روش هاي ساخت آن ها
اثر پارامترهاي هندسي شناورهاي پروازي تونل دار بر روي مقاومت كلي ان ها
هيدروديناميك ذرات هموار-با تكيه بر كاربردهاي مهندسي دريا-قسمت دوم: شبيه سازي حركت شناور تك بدنه در امواج دريا

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید