انتشار مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست ۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۷۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۲۴۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

بررسي رابطه خشكسالي با توفان هاي گردوغبار (مطالعه موردي: شهرستان كاشان)
تأثير شدت و مدت خشكي بر وضعيت باد و فرسايش بادي (مطالعه موردي: شهرستان كاشان)
شناسايي فون پرندگان و گونه هاي جوجه آور جزاير پارك ملي مند در استان بوشهر
گياه دارويي علف چشمه و ارتباط آن با مواد شيميايي چشمه هاي جاري در نواحي بازالتي وحفاظت از رويشگاههاي آن در منطقه آزاد تجاري و صنعتي ماكو
بررسي كمي و مديريت پايدار گونه هاي جنگل كاري شده پارك جنگلي اروميه
بررسي نقش حقوق بين الملل محيط زيست درياها، اثر ريزگردها و نقش عوامل اجتماعي موثر بر رفتارهاي زيست محيطي (مطالعه موردي: درياچه اروميه)
بررسي آلودگي هاي شبكه هاي آبياري، زهكشي و تاثيرآنها بر روي محيط زيست و مديريت آنها
بررسي تنوع زيستي، زيستگاههاي حيات وحش كيامكي و مديريت منطقه
استفاده از بتن پلاستيك در اجراي پوشش لاينينگ
بهينه سازي عملكرد زيست محيطي سيستم تصفيه فاضلاب شهرك هاي صنعتي بر مبناي الگوريتم فاصله ايده آل اقليدوسي (مطالعه موردي: شهرك صنعتي سقز)
مديريت مواد زائد جامد شهر تهران در سال هاي 2012 و 2013
تجزيه و تحليل دوام جمعيت وسيله اي براي سياست حفاظت از حيات وحش
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه ديرمان در استان سيستان و بلوچستان
مقايسه دو روش طبقه بندي نظارت شده و نظارت نشده به منظور تعيين تغييرات كاربري اراضي و روند بيابانسايي شرق ايران با استفاده از داده هاي سري زماني
ضرورت بهره گيري از GIS در مهندسي سيستم هاي ترابري
مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE_MS)، رويكردي خلاق در بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست سازمان ها و توسعه پايدار با نگاه موردي به شركت نفتي ابوظبي
بررسي تغييرپذيري مكاني كادميوم در خاك سطحي شهرستان آران و بيدگل
بررسي اثرات لكه هاي نفتي بر اكوسيستم دريايي
مديريت پسماندهاي كشاورزي
بررسي اثرات سميت و خطرات بالقوه اكولوژيك ناشي از فلزات سرب و كادميوم در رسوبات تالاب انزلي با استفاده از شاخص TUI و مدل Haksnson
كاهش تلفات شبكه توزيع آب شهري با استفاده از مديريت فشار
Natural dolomite performance on iron adsorption from wastewater
اجراي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
مديريت پسماند ميادين و بازارهاي تابعه سازمان ميادين ميوه و تره بار فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران درچهار ماهه اول سال 1393
مديريت بحران آب با استفاده از كاهش مصرف در بخش كشاورزي
كشاورزي پايدار و پايداري محيط زيست
بررسي تاثيرات زيست محيطي احداث نيروگاه بادي در شهرستان سراب استان آذربايجان شرقي
بررسي روشهاي جذب حداكثر توان انتقالي و ارائه روش بهينه براي سلول هاي فتوولتائيك
مقايسه بين سلولهاي فتوولتائيك (PV) و سلولهاي فتوولتائيك- حرارتي (PVT)
بررسي فنولوژي توليد مثل و ميزان موفقيت جوجه آوري ديدومك Vanellus inclicus در پارك ملي كرخه در بهار سال 1392
مقايسه كارايي برخي روشهاي زمين آماري جهت بررسي پراكنش مكاني آلودگي سرب در خاك سطحي استان گلستان
تحليل زمين شناسي و سازندهاي زمين شناسي استان چهارمحال و بختياري
ارزياتي روشهاي تجربي برآورد رواناب در حوزه آبخيز نرگسي (شيب تنگ)
آناليس حساسيت تبخير و تعرق مرجع معادله فائو- پنمن- مانتيث به متغيرهاي اقليمي در ايستگاه شيراز
سنجش، تجزيه و تحليل آلودگي رادوني منابع آبي شيراز و تأثير آن بر بدن انسان
بررسي رابطه سطح تاج پوشش، ارتفاع و حجم با توليد در دو گونه درمنه دشتي و گل ماهور (مطالعه موردي مراتع منطقه چشمه پونه مشهد)
تعيين ظرفيت چراي مراتع با ارزيابي پوشش تاجي مطالعه موردي (منطقه چشمه پونه)
بررسي تنوع زيستي تيره كاسنيان در شهرستان برخوار و ميمه
پيامدهاي مثبت و منفي استفاده از انرزي خورشيدي بر محيط زيست
بررسي پارامترهاي مؤثر بر كارايي تجهيزات ترموالكتريك
كاربردهاي تجهيزات ترموالكتريك
تحليل مؤلفه تنوع زيستي در پناهگاه حيات وحش ضيراحمد سبزوار با استفاده از مدل DPRS
پتانسيل هاي توريسم روستايي دهستان كارده مشهد، استان خراساى رضوي
بررسي نقش مديريت بحران در تأمين آب شرب وتاثير آن بر محيط زيست
ارزيابي اثرات زيست محيطي توليد گندم با روش LCA (منطقه مورد مطالعه: استان البرز)
نقش انرژيهاي تجديدپذير در توسعه پايدار روستايي
توسعه اكوتوريسم راهكاري جهت دستيابي به توسعه پايدار
مطالبه خسارات زيست محيطي در حقوق ايران
طرح حفاظت ، احيا و مديريت درياچه ها و تالابهاي كشور در بوته نقد
ارزيابي تأثير تيمار ازن بر روي خواص مقاومتي خمير و كاغذ OCC بازيافتي
بررسي وضعيت مبلمان شهري (مطالعه موردي منطقه 5 شهر مشهد)
اهميت گياهان در اكوسيستم هاي كوچك آكواريوم ماهيان زينتي
زيست شناسي جلبك هاي رده كريپتوفيسه
بررسي مقايسه اي نواحي تجمع زنبوران نر (DCA) در گونه هاي مختلف زنبوران عسل جنس Apis و رفتارشناسي پرواز جفت گيري آنها
آناليش آمار باد به عنوان نوعي اس انزصي تجديد پذيز(مطالعه موردي: يزد)
تغييرات ژئومورفولوژي در حوزه آبخيز رودبار
بررسي و ارائه مناسبترين راهكار جهت رسيذگي به مشكلات حوزه آبخيز رودبار
بررسي مزيت نسبي و پلان تجاري صادرات خرماي ايران
تخمين سطح پوشش برف با استفاده از تصاوير ماهوارهاي لندست -8
بررسي همبستگي بين دماي سطح زمين و شاخص هاي گياهي با استفاده – از داده هاي ماهواره لندست -8
ارزيابي روشهاي تك باندي در تعيين دماي سطح زمين از ماهواره لندست-8
بررسي توانايي گياه تاتوره (.Datura Steramonium L) در پاك سازي خاك آلوده به سرب
بررسي اثرات زيست محيطي افزايش بازده نيروگاه هاي حرارتي ايران با استفاده از مدل سيستم انرژي
اثر pH بر درصد حذف سرب توسط گرافن در فاضلابهاي صنعتي
اثر زمان اختلاط بر درصد حذف سرب توسط جاذب به روش جذب سطحي با استفاده از جاذب گرافن
بهره وري از اراضي خشك و شور در مناطق بياباني
ارزيابي پوشش گياهي منطقه گتوند با دو روش شاخص NDVI و شبكه عصبي مصنوعي
بررسي تغييرات مكاني آلودگي آبهاي زيرزميني دشت يزد- اردكان با استفاده از روش هاي زمين آماري
تعيين سينتيك فرايند فتوكاتاليستي حذف رنگزاي اسيد قرمز 14 از محلولهاي آبي توسط نانوكامپوزيت پلي آنيلين/گرافن
حذف رنگزاي اسيد قرمز 14 از محلولهاي آبي توسط نانوكامپوزيت پلي آنيلين( Tio(2
تعيين ارزش اقتصادي زمين و نيروي كار خانوادگي در توليد برنج (مطالعه موردي: شهرستان ساري)
تعيين ارزش اقتصادي زمين و نيروي كار خانوادگي در توليد برنج با مقايسه تابع سود درجه دوم و ترانسلوگ (مطالعه موردي: شهرستان ساري)
بررسي گياهان دارويي در فضاي سبز جهت مقابله با آلودگي فلزات سنگين
بررسي برخي گياهان دارويي مقاوم به خشكي به عنوان كشت در فضاي سبز
ارزيابي اثرات زيست محيطي آلودگي هواي طرح توسعه واحد ABS
دانشگاه سبز و توسعه پايدار
تأثير كميت و كيفيت فضاهاي سبز بر شكل گيري توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: پارك هاي شهر بروجرد)
بررسي اثر كمپوست زباله شهري و EDTA بر گياه پالايي كادميم از خاك
اثرات كمپوست زباله شهري واتيلن دي آمين تترااستيك اسيد بر پالايش سرب از خاك توسط افتابگردان
بررسي آلودگي شديد هوا در شهر تهران با روش تحليلي همديدي درالگوي جوي بهاري (بازه زماني 1391/03/03 تا 1391/03/06)
اثر فعاليتهاي انساني برروي رودخانه جاجرود
بررسي عوامل زيست محيطي ايجاد سيل در اقليم جنگلي
روشهاي مقابله با آلاينده ها در محيط زيست شهري (كلان شهرتهران)
تاثيرپديده هاي هواشناسي در محيط زيست انسانها
تاريخچه آموزش زيست محيطي غيررسمي در تركيه و مقايسه آن با اقدامات انجام گرفته در ايران
بكارگيري رطوبت در مدلسازي ديناميكي فرآيند بيوفيلتراسيون هواي آلوده به هگزان
ارزيابي زيستگاه قرقاول معمولي (Phasianus colchicus) در زيستگاه سنگجوب صومعه سرا (گيلان) با استفاده از روش HEP
برقابي بزرگترين منبع انرژي تجديذ پذير
حذف جيوه از محيط آبي با استفاده از كامپوزيت هاي پلي آنيلين
محاسبه كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي گاوداري هاي شيري سنتي شهرستان بستان آباد
فرآيند اكسيداسيون كاتاليز نوري ناهمگن و استفاده از آن در تصفيه پساب هاي نفتي
فرآيند اكسيداسيون پيشرفته از ناسيون و جايگاه استفاده از آن در تصفيه لجن و پساب هاي نفتي
پيشرفت هاي اخير در فرآيند نانوفيلتراسيون و استفاده از آن در تصفيه پساب هاي نفتي و يا روغني
مدل سازي پديده انتقال اجزاء از غشا در فرآيند نانوفيلتراسيون
تاثير مديريت بحران بركاهش آسيب پذيري ناشي از زلزله نمونه موردي بجنورد
كاربرد رفع اختلاف گروهي در بهينه سازي برداشت دوهدفه و سه هدفه از مخازن سدها
زندگي در محيط زيست شيميايي-آلاينده هاي زيستي پايا
كاهش اثرات بلاياي طبيعي روي كودكان و اقشار آسيب پذير
كاهش اثرات منفي مهاجرت محيط زيست محور بر روي كودكان و ساير اقشار آسيب پذير
انتشار نانو مواد در طول فرايندهاي ماشينكاري
بررسي اقتصادي احداث بيوگاز دامي واحد دامپروري دانشگاه بيرجند
طراحي و راهبري واحد بيوگاز دامپروري دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند
بررسي ميزان غلظت فلوئور آب شرب شهر آبادان در شش ماهه اول 93
بررسي ميزان غلظت نيتريت و نيترات آب شرب شهر آبادان در شش ماهه اول 93
ارزيابي هيدروژئوشيمي وآلودگي آب هاي زيرزميني محدوده شهري كرج با نگرش زيست محيطي
بررسي راندمان سامانه اكسايشي فنتون اصلاح شده توسط كلسيم پروكسايد به عنوان يكي از تكنيك هاي پيشرفته تصفيه پساب در حذف آلودگي هاي آروماتيكي چند حلقه اي
بررسي سرنوشت هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) مطالعه موردي: رودخانه جاجرود
بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي پزشكي بيمارستان اميرالمومنين زابل
تحليلي بر آلودگي هاي زيست محيطي تالاب انزلي
Study on CO2 Capture TechnologiesIn Refining Industry
نقش تاريخي آب انبار در مهندسي و توسعه پايدار زيست محيطي
كاهش نخاله هاي ساختماني براي حفاظت از محيط زيست جهاني و پيشبرد توسعه پايدار
نقش تغذيه و بهداشت ما هيا ن و شرايط محيطي مكان پرورش در توليد و پرورش ما هيان سردآبي (قزل آلا)
ارزيابي منشاء آلودگي آب هاي سطحي در محدوده شهرستان كبودراهنگ
مقايسه عملكرد كربن فعال و كربن فعال مبتني بر نانوذرات اكسيد آهن (III) براي حذف رنگ مالاشيت گرين از محيط هاي آبي
بررسي و مطالعات دانه بندي رسوبات حوضچه رسوبگير پلدشت
بررسي شاخص هاي تنوع زيستي مبكروبنتوزها در پايش كيفي تالاب شادگان
مديريت پسماندهاي حفاري نفت و گاز در راستاي كاهش اثرات زيست محيطي
بررسي تناسب شاخص هاي زيستي در پايش آلودگي هاي محيط زيست
تاثير پساب نيشكر برروي آلودگي آب رودخانه كارون
استانداردسازي، ارتقاء كيفيت و بهداشت در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي طبق استاندارد هاي بين المللي
برآورد ارزش حفاظتي درياي خزر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد
بررسي روند تغييرات شوري منابع آب زيرزميني در دشت اردبيل
ارسيابي سيست محيطي پزوصه هاي احداث شهزك هاي صنعتي (مطالعه موردي شهزك صنعتي 1 شهزستان سزوستان)
تحليلي بر مكان يابي شركتهاي مسكوني شهر بجنورد با توجه به معيارهاي جغرافيايي (با رويكرد پدافند غيرعامل) و انرژي هاي تجديد پذير، توسط (AHP)
بررسي اهداف كلان پدافند غيرعامل در كاربري هاي مسكوني شهر بجنورد توسط نرم افزار تحليل آماري SPSS
بررسي اصول پوافند غيرعامل در مكان يابي كاربري هاي درماني شهر بجنورد توسط نرم افزار تحليل آماري SPSS
ػوامل موثر در تغيير كبربري اراضي كشبورزي ايران بب تبكيد بر گردشگري
نمو رويان در خانواده اركيده (Orchidaceae)
نقش نظام آموزش و پرورش در فرهنگ سازي مصرف بهينه ي آب
ارايه ي چهارچوبي كمي جهت برونسپاري مديريت پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي با استفاده از تلفيق تكنيك AHP و مدلسازي رياضي
تعيين مكان بهينه مربوط به امكانات نامطلوب زيستي به روش فرايند تحليل سلسله مراتبي
مديريت منابع آب و توسعه پايدار كشاورزي
ارزيابي روشهاي حذف استرانسيوم، سزيوم و روبيديوم از محلولهاي آبي
مقايسه و بررسي انواع مولدهاي مورد استفاده در نيروگاههاي بادي در جهت تبيين مولد بهينه با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي
ارزيابي و پهنه بندي كيفي منابع آبهاي زيرزميني دشت ورامين با استفاده از روش تحليل هاي آماري چند متغيره در GIS
تاثير آلودگي هوا بر جنگلها
حسابداري محيط زيست گامي به سوي احساس شهروندي
پهنه بندي پيشنهادي توريسم در منطقه كوه شير شهرستان بم
بررسي شاخصه ها و عوامل مؤثر بر نياز مسكن به انرژي تجديد پذير
ميسان كارآمدي سيستم عامل هاي انتقال انرشي خورشيدي در ساختمان با معيار بهينه سازي مصرف سوخت
آينده منابع نفت و گاز در ايران و جهان، نفت و گاز غير متعارف منابع جديد هيدروكربني
تقويت باورهاي اسلامي در جهت بهينه كردن مصرف منابع انرژي
تجارت كيفي منابع آب، گامي در جهت توسعه پايدار
بررسي تجزيه هيدروكربن ها در روش زيست پالايي خاك هاي آلوده نفتي
مديريت آب در يك چالش جهاني
ارزيابي انرژي مصرفي و آلاينده هاي زيست محيطي در توليد سير استان گيلان مطالعه ي موردي شهرستان لنگرود
بررسي مناطق حفاظت شده ارژن پريشان، ميانجنگل و هرمود لارستان در ايران
ارزيابي اثرات زيست محيطي توليد سيگار، مطالعه ي موردي: مجتمع دخانيات استان گيلان
بررسي اقتصادي نحوه تخصيص آب در پاياب سد آيدوغموش ميانه
اكوتوريسم رويكردي در جهت توسعه پايدار
بررسي تاثير آلايندگي ماده تري نيتروتولوئن (TNT) بر محيط زيست و پاك سازي آن با بكارگيري مديريت توسعه پايدار HSE
سنجش از دور حرارتي داده هاي سنجنده فراطيفي هوابرد با اهداف زيست محيطي در منطقه آلباسته، اسپانيا
طراحي سيستم تعقيب كننده ي خورشيدي غيرفعال (Passive)
بررسي غلظت فلزات سنگين در منابع تامين كننده آب آشاميدني شهرهاي استان كردستان در سال 1391
بررسي غلظت فلزات سنگين در شبكه توزيع آب آشاميدني روستاهاي استان كردستان در سال 1391
بررسي غلظت فلزات سنگين و ساير پارامترهاي شيميايي منابع تامين كننده آب آشاميدني شهر بيجار در سال 1391
آشنايي باسوپرجاذب ها،مزاياوكاربردآن دركشاورزي وتوسعه پايدار و مقابله با خشكسالي
بررسي وضعيت آلودگي هواي مناطق بياباني (مطالعه موردي: شركت سنگ آهن مركزي ايران، بافق/ خرداد 91)
بررسي استقرار گونه Haloxylon persicum در باطله هاي كارخانه فرآوري سنگ آهن به منظور گياه پالايي (مطالعه موردي: منطقه بياباني بافق)
بررسي ومطالعه ي كاربرد كادميم وخطرآن براي موجودات زنده
مطالعه وبرسي اثرات آلودگي گوگردي برمحيط زيست
كاربرد اسيد هاي آمينه درپزشكي و روش هاي نوين جداسازي آنها
APPLYING AN IMPINGING JET REACTOR TO PRODUCE BIODIESEL BY LIPASE
مروري بر انتخاب زيستگاه گونه هاي مختلف آهو (Gazella.sp) در داخل و خارج از كشور
بررسي ساختار جامعه فيتوپلانكتوني درياچه سد زاينده رود، اصفهان
بررسي ساختار جامعه زئوپلانكتوني درياچه سد زاينده رود اصفهان
تعيين وضعيت تروفي و كيفيت آب درياچه سد زاينده رود اصفهان با استفاده از جامعه پلانكتوني و فاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب
تهيه مدل زيستگاه گونه هاي در معرض انقراض با استفاده از GIS
مكانيابي محل ها ي عبور پلنگ ايراني از رودخانه ارس به كشورهاي آذربايجان، ارمنستان و جمهوري خود مختار نخجوان، با استفاده از GIS
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت ياسوج به روش دراستيك با استفاده از GIS
كارايي تابع دو متغيره حلقه O در بررسي رقابت و اجتماع پذيري درختان ذخيره گاه جنگلي چهارطاق اردل
وضعيت پراكندگي گلخانه ها در منطقه هيرمند با استفاده از نرم افزار Gis
اثر سطح عصاره هاي كود دامي و ورمي كمپوست بر محتواي كلروفيل، سطح و تعداد برگ و طول گياه در خيار گلخانه اي با سامانه آبكشي
بازخوانش عوامل موثر بر بهينه سازي مصرف انرژي در معماري
تعيين حداكثر بار مجاز تخليه در رودخانه سفيدرود
ارزيابي عوامل راهبردي جلوگيري از انقراض آهوي ايراني با استفاده از تكنيك SWOT مطالعه موردي: زيستگاههاي آهو در شهرستانهاي قاين و زيركوه
ضايعات برنج، منبعي براي توليد انرژي زيست توده در عرصه هاي شاليزاري كشور (با تكيه بر محيط زيست نواحي روستايي)
نگاهي بر سيستم هاي جمع آوري بازيافت بطري هاي پلي اتيلن ترفتالات (پت)
بررسي استفاده از پساب تصفيه شده قبل از كلر زني براي توليد و عمل آوري بتن
شبيه ساز ي عولكرد سيستن تركيبي فوتوولتائيك بادي در شرايط اقليوي اردبيل
بررسي كارايي زيست محيطي محصول گندم در شهرستان چناران
ارزيابي طرح خروج دام از جنگل و اثرات آن بر روي توليدات دامي
بررسي اثرگذاري اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر كاهش شدت مصرف برق مشتركين استان مازندران
كمينه سازي مواد شيميايي و COD توليدي در فرآيند جوهرزدايي از كاغذ هاي باطله
بررسي تاثير مواد زائد غير قابل بازيافت در مقاومت فشاري بتن
بررسي مقايسه اي مدل هاي پيش بيني توليد متان در خاكچالهاي پسماند شهري (مطالعه موردي لندفيل كهريزك)
مدلسازي اكسيداسيون متان در پوشش خاكچالهاي پسماندهاي شهري
تعيين حد بهره برداري مجاز اقتصادي از گياه آنغوزه (Ferula assa foiteda) مطالعه موردي منطقه قليچ آباد شهرستان كلات
اثرات نيروگاهها بر روي محيط زيست
پتانسيل يابي شدت فرسايش آبي به روش EPM در GIS (مطالعه موردي: حوضه الياتو)
تأثير طرح احاله مديريت پارك هاي جنگلي به شهرداري ها بر ارتقاي عملكردي فضاهاي تفرجي (مطالعه موردي: پارك جنگلي النگ دره گرگان)
مطالعه تنوع زيستي گياهي حوزه سرخاب (نوژيان)
بررسي راهبردي پتانسيلهاي اكوتوريسم شهرستان دماوند با استفاده از الگوي تحليل swot
فروشويي زيستي فلزات سنگين با استفاده از سويه قارچي پني سيليوم پرپروژنوم
بهينه سازي شرايط جذب زيستي سرب از محلول استاندارد به روش تاگوچي توسط باكتري باسيلوس سرئوس
اقدامات مديريت بحران در زلزله در زمان طلايي
راهكارهاي پدافند غير عامل در حفاظت از شهرك هاي صنعتي
مطالعه گازهاي گلخانه اي در صنعت دامپروري در ويتنام
معرفي روش فيتوپيكسل جهت ارزيابي ريسك آلودگي منابع آب سطحي به آفت كشها در واحدهاي بزرگ زراعي
حفظ منابع طبيعي با بهره گيري ازانرژي هاي تجديدپذير در صنعت ساختمان
مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت ساختمان (نمونه موردي شهر تبريز )
پيش بيني ترازآب زيرزميني با استفاده از مدل رياضي در نرم افزار GMS 7.1؛ مطالعه موردي: آبخوان دشت خاش
پياده سازي مديريت پروژه با رويكرد توسعه پايدار
نقش سيستم مديريت ايمني، سلامت، محيط زيست در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار
اثرات آلودگي هوا بر ميزان متابوليت هاي گياهان
كربن سبز و كاهش تغييرات اقليمي
بررسي جاذب هاي نفتي همراه با معرفيو بررسي عملكرد مواد جاذب نوين درپاكسازي آلودگي هاي نفتي
بررسي و اندازه گيري غلظت عناصر سنگين با منشأ انساني و طبيعي در خاك هاي كشاورزي جنوب تهران
بررسي عملكرد و كاربرد زئوليت در رفع آلودگي هاي زيست محيطي
بررسي كاربرد نانو جاذب ها در پاكسازي آلاينده هاي زيست محيطي
پراكنش گونه هاي فوزاريوم عامل پوسيدگي ريشه و طوقه لوبيا در استان لرستان
بررسي ميزان اثر بازدارندگي عوامل آنتاگونيست قارچي بر روي گونه F. solani f.sp. Phaseoli در شرايط كشت ازمايشگاهي
تعيين ميزان اثر بازدارندگي عوامل آنتاگونيست باكتريايي بر روي قارچ F.solani f.sp. Phaseoli در شرايط كشت آزمايشگاهي
بررسي ميزان اثر بازدارندگي عوامل آنتاگونيست قارچي بر روي گونه Macrophomina phaseolina در شرايط كشت آزمايشگاهي
تعيين ميزان اثر بازدارندگي عوامل آنتاگونيست باكتريايي بر روي قارچ M. phaseolina در شرايط كشت آزمايشگاهي
بررسي تصفيه پساب صنايع سنگبري با استفاده از منعقدكننده هاي كلريد فريك و آلوم
ارزيابي كارايي روشهاي شست وشو، جاروب كردن و استفاده از انعقادكننده هاي شيميايي در كنترل ريزگردها (PM)
آناليز حساسيت تبخير و تعرق مرجع معادله فائو- پنمن- مانتيث به متغيرهاي اقليمي در ايستگاه لار
اثر ورمي كمپوست بر ويژگي هاي خاك آلوده به كادميم
برازش مدل رگرسيوني بين پارامترهاي رشد گياه اسفناج و كادميم
كشاورزي شهري؛ راهبرد توسعه پايدار شهري
بررسي حوزه انتشار و فراواني روباه ها در استان يزد
بررسي نگرش نسبت به اثر آلودگي هوا در ارتباط با ناباروري
اثر آلايندهاي خاك باتكيه بر آفت كش ها در ناباروري
جداسازي باكتري هاي نمك دوست مقاوم به كرومات از مناطق مختلف استان سيستان و بلوچستان
ارزيابي مقاومت به آرسنات در باكتري هاي نمك دوست نسبي جداشده از مناطق مختلف استان سيستان و بلوچستان
مهندسي ارزش و مديريت زيست محيطي رودخانه سيروان
مديريت زيستي لاك پشت پوزه عقابي در سواحل جزيره قشم
بررسي رفتارهاي زيست محيطي كشاورزان در هنگام مواجهه با خشكسالي
بررسي نقش گردشگري بر محيط زيست
بررسي نقش دام بر روي محيط زيست
بهينه يابي پارامترهاي مؤثر بر توليد ورمي كمپوست به عنوان جايگزين مناسب سيستم هاي تثبيت لجن فاضلاب شهري
بررسي غلظت نيترات شبكه توزيع آب آشاميدني شهرستان قائمشهر
ارزشگزاري حفاظتي نوار ساحلي رودخانه كارون (بازه ملاثاني – فارسيات) با استفاده از معيارهاي IUCN, IMO , SALM & PRICE
مطالعه مروري بر عملكرد غشاء پليمري PDMS در جداسازي تركيبات فنل از پساب هاي صنعتي
بررسي اثر سطوح مختلف كروم بر تغييرات وزن خشك، پتانسيل آب برگ و شاخص پايداري غشاي سلولي گياه خرفه
بررسي اثرات غلظت هاي مختلف كروم بر فلوئورسانس كلروفيل و ميزان رنگدانه هاي فتوسنتزي خرفه (.Portulaca oleracea L)
اثر سطوح مختلف فلز سنگين كروم بر فعاليت آنزيم هاي اوره آز و فسفاتاز خاك دررايزوسفر گياه خرفه (.Portulaca oleracea L)
بررسي فعاليت هاي جامعه ميكروبي ريزوسفر خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش فلز سنگين كروم
تغييرات فعاليت آنزيم هاي فسفاتاز قليايي و اسيدي در خاك تيمار شده با كروم در طي زمان
بررسي تأثير زمان جرقه و زمان پاشش بر عملكرد موتور اشتعال جرقه اي پاشش مستقيم با سوخت هيدروژن
بررسي پتانسيل فرسايش واحدهاي زمين شناسي (منطقه موردي: نهضت آباد كرمان)
مطالعه تاثير گونه مرتعي بادامشك (Amygdalus scoparia) بر تغيير ميزان پتاسيم خاك زيراشكوب
مطالعه تاثير گياه مرتعي سماق (Rhus coriaria) بر تغيير ميزان پتاسيم خاك در مراتع احيا شده
بررسي ميزان غلظت هيدروكربن هاي حلقوي آروماتيك در رسوبات تالاب هورالعظيم (منطقه آزادگان شمالي)
بررسي روشهاي حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي (مطالعه موردي: روش حذف زيستي)
بررسي تصفيه فاضلاب به روش لاگون (مطالعه موردي: لاگون اختياري)
بررسي تغييرات مكاني فلزات سنگين كروم وآلومينيوم در گرد و غبار اطراف كارخانه سيمان قاين
بررسي تغييرات مكاني فلز سنگين نيكل در گرد و غبار اطراف كارخانه سيمان قاين
بررسي اثرات آلودگي هوا حاصل از حمل و نقل شهري و راهكارهاي كاهش آن
مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار
ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) منطقه گردشگري محمدآباد ميبد
تحليلي بز انزژي هاي تجديدپذيز خورشيد و باد در راستاي بهينه ساسي مصزف انرژي
نگرشي بر چشم انداز اكولوژيكي و توسعه پبيدار شهري
حفاظت از تالابها به عنوان زيست بومهاي حياتي
نگرشي بر جنگل هاي بلوط ايران و چالش هاي فراسوي آن
تأثير مديريت پايدار بر كنترل تنش هاي زيست محيطي جنگل هاي بلوط
نقش مديريت پروژه درتوسعه ي پايدار
نقش مديريت شهري در بهبود توسعه ي فضاي سبز شهري اردبيل
حذف دي اكسيدكربن از جريان دودكش كوره مجتمع پتروشيمي نوري با محلول مونواتانول آمين: تعيين شرايط عملياتي بهينه با هدف كاهش مصرف انرژي
بررسي كاني هاي مختلف رس در كنترل انواع مختلف آلاينده
مديريت سيلاب، كاهش خسارات
تاثير غلظت ماده رنگي، دوز جاذب و زمان تماس در حذف رنگ متيلن بلو از محلول آبي
تصفيه فاضلاب هاي رنگي با استفاده از جاذب هاي طبيعي
گردشگري كشاورزي، رويكردي نوين در جهت توسعه مناطق روستايي در ايران
حذف رنگ آليزارين رد اس از محلولهاي آبي با استفاده از نانو ذرات آهن تثبيت شده برروي بنتونيت
نقش ICT بر توسعه جوامع روستايي ايران
اثرات تغيير اقليم بر روي اكوفيسيولوشي گياهان زراعي و علف هاي هرز
پتانسيل سنجي احداث نيروگاه هاي خورشيدي با بررسي پارامترهاي اقليمي در استان اصفهان با استفاده از GIS
عايق هاي الاستومري
دودكش خورشيدي
انرژي زمين گرمايي
تجزيه و تحليل اثرات تغييرات بارش در سيل خيزي شهرستان ايذه
شناسايي و طبقه بندي پسماندهاي صنعتي شركت بهره برداري نفت و گاز در جنوب خوزستان با استفاده از قانون حفاظت و بازيافت منابع (RCRA)
جداسازي يون هاي فلزي از آب با استفاده از غشاي نانوفيلتراسيون سنتز شده
سيبستگذاري آموزشي در كاربرد انرژي هاي پاك در ايران بر اساس مطالعات تطبيقي در مالزي و آمريكا
Applications of Quantum Dots nanoparticles in the chemical treatment of wastewater (A review)
بررسي تلقيح ميكوريزايي بر روي عملكرد دانه و اجزاء عملكرد ارقام نخود در شرايط ديم به صورت كاشت پائيزه
بررسي تاثير تلقيح ميكوريزايي بر روي خصوصيات ريخت شناسي و عملكرد زيست توده ارقام نخود كابلي به صورت كاشت پائيزه در شرايط ديم
بررسي تنوع ژنتيكي مناطق خشك (بررسي خصوصيبت دارويي و جوانه زني سنبل الطيب كوهي در بهاباد استان يزد)
بررسي تنوع ژنتيكي منبطق خشك (بررسي فنولوژي و بيومتري سنبل الطيب كوهي در بهاباد استان يزد)
كاربرد انرژي خورشيدي در گندزدايي آب
بررسي اثرات نامطلوب زيست محيطي زلزله با تكيه بر آلودگي آبهاي زير زميني
تشكل هاي غير دولتي زيست محيطي در جامعه روستايي و نقش آن در توسعه پايدار
مطالعه آزمايشگاهي جذب نيكل از آب با استفاده از جاذب جلبكي و بررسي تاثير پيش پالايش بر آن
تبيين شهر خلاق: از رويكرد تا تحقق
تحليل و سنجش كيفيت زندگي در مراكز شهرهاي مياني در راستاي ارتقائ كيفيت زندگي محيطي ساكنين
شيشه، دورريز يا سرمايه پنهان
پهنه بندي آسيب پذيري حوزه آبگير چشمه هاي كارستي كوه دالو، جنوب غرب شيراز
بررسي تأثير ريزگردها بر برخي از خصوصيبت مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياهچه هاي لوبيا
ارزيابي تحقق پذيري كاربري هاي فضاي سبز طرح مصوب تفصيلي منطقه يك شهرداري مشهد
پايش و شناسايي ارگانيسم هاي تغيير يافته ي ژنتيكي با توجه به ژن همسانه سازي شده CaMV35S
بررسي اثر خاكستر حاصل از زباله شهري بر رشد و برخي از عناصرسورگوم
ارزيابي كيفيت آب چاه شماره 2 فسارود شهرستان اقليد جهت شرب
بررسي وتحليل مفهوم زيست پذيري وارتباط آن با اصول پايداري
تحليل شاخص ها وابعاد كيفيت زندگي شهري با رويكرد زيست پذيري
تعيين گروه گونه هاي اكولوژيك پوشش گياهي درجنگل هاي رودخانه اي مارون بهبهان
كاربرد روش ارزيابي جامع فازي در كيفيت رودخانه زرين گل استان گلستان
بررسي اثر محيط هاي مختلف كشت بر ريز ازديادي زعفران
بررسي كاربرد پسماند ساختماني در چرخه استفاده مجدد با درنظر گيري پارامترهاي زيست محيطي و اقتصادي
مطالعه گام هاي مؤثر در مديريت بحران
بررسي فاكتورهاي موثر در ارزيابي تفرجي پارك جنگلي تالار قائمشهر به روش AHP
بررسي اثر جنسيت بر غلظت فلز روي در پرهاي سينهاي زاغي در شهرستان آران و بيدگل
بكارگيري پساب در آبياري كشاورزي: عوامل پيش برنده و بازدارنده
پاكسازي خاك هاي آلوده نفتي به كمك لجن فاضلاب شهري
اهميت بهسازي مسيلها (كالها) و كاهش اثرات مخرب زيست محيطي (نمونه موردي كال اميرآباد مشهد)
مبارزه عليه باكتري سالمونلا در صنعت مرغداري
بررسي اثر آلاينده هاي نفتي و باكتري هاي تجزيه كننده ي آنها در گياه پالايي
تحليلي بر نقش انرژي هاي تجديد پذير و دوست دار محيط زيست در معماري ساختمان
بررسي نوسانات عملكرد محصولات گندم (آبي و ديم) و جو(آبي و ديم) تحت تأثير مهمترين پارامترهاي اقليمي: مطالعه موردي شهرستانهاي سقز و سنندج
گردشگري و توسعه پايدار با تاكيد برجاذبه هاي گردشگري شهر مشهد
دلايل تغيير كاربري اراضي كشاورزي و قوانين لازم الاجرا (مطالعه موردي: باقرشهر)
بررسي تنگناها و محدوديت هاي زيست محيطي باقرشهر
بررسي عملكرد لجن فعال در پالايش خاك هاي آلوده به مواد نفتي و مقايسه با روش شوينده هاي زيستي
پالايش خاك هاي آلوده به مواد نفتي توسط بيوسورفكتانت رامنوليپيد
تحليل ترمو اكونوميك استفاده از عايق حرارتي پلي استايرن جهت استفاده در ديوارهاي منازل مسكوني استان خوزستان
بررسي تخريب فوتوكاتاليستي متيل ترشيو بوتيل اتر در آبهاي زيرزميني با استفاده از نانو كامپوزيت پلي متيل متاكريلات/اكسيد تيتانيوم تحت تابش نور مرئي
مطالعه ي مديريت پسماندها ، راهكاري جهت حفظ طبيعت و محيط زيست شهري
بررسي فرصت ها و تهديدهاي زيست محيطي فناوري اطلاعات و ارتباطات (با ارائه راهكارهاي زيست محيطي با رويكرد ICT)
بررسي آفت كش ها به عنوان آلاينده هاي محيط زيست و راهكارهاي كاهش آلودگي آن
مدل سازي آهنگ از بين رفتن كلر در سيستمهاي توزيع آب
جداسازي كروم شش ظرفيتي از محيط آبي با استفاده از كامپوزيتهاي پلي آنيلين
تعيين آلودگي برخي فلزات سنگين در رسوبات چاه نيمه سيستان با استفاده از شاخص هاي سنجش آلودگي
لزوم بازنگري درمورد بهره برداري گياهان دارويي مراتع به عنوان بستري براي اشتغال زايي
بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك (E-CRM) بر گردشگري مورد مطالعه: شهرستان لردگان
مطالعات تطبيقي در مورد تجربيات تاريخي كشورهاي دنيا در زمينه ي مديريت اراضي كشاورزي (چين ، تركيه ، عراق ، ايالات متحده آمريكا ، روسيه و ايران)
زيتون تلخ (.Melia azederach L) گونه اي با توانمندي بالا براي فضاي سبز سواحل جنوب كشور ايران
Appling the mixed culture of bacteria in biorecovery of uranium at different pulp densities
اثر تكثير مصنوعي ماهيان خاوياري بر ميزان بهره برداري و بهبود توليد خاويار
Functional comparison of Acidithiobacillus ferrooxidans in uranium recovery from Saghand mine (anomaly I and II)
توليد انرژي تجديدپذير خورشيدي در سلول هاي آلي با كاتد شفاف و زير لايه ي انعطاف پذير
افزايش بازدهي توليد انرژي تجديدپذيرفتوولتائيك درسلول هاي خورشيدي حساس به رنگ (DSSC) با افزودن لايه ي دي اكسيد قلع ((SnO(2)
بررسي توليد الكتريسيته در سلول هاي خورشيدي پليمري با اتصالات مخالف
تحليل ترمواكونوميك استفاده از بويلر هاي چگالشي در مدارس استان مركزي
رفتارسنجي تغيير اقليم اهواز طي نيم قرن اخير با روش من كندال
نيازسنجي اعمال رويكرد پايداري محيطي در هنرستان هاي استان مازندران با توجه به حذف انرژي هاي تجديد ناپذير
بررسي وضعيت دفع پسابهاي خانگي وآلودگي هاي ناشي از آن (محدوده كال اقبال شرقي مشهد)
بررسي عوامل موثر پايداري در بهينه سازي مصرف انرژي در مجتمع هاي مسكوني (مطالعه موردي شهر تنكابن)
بررسي نقش سلول هاي شفاف و انعطاف پذير پليمري در سازه هاي غشايي و معماري پايدار
A novel membrane reactor for production of high-purity biodiesel
ماركر مولكولي SRAP ، ماركري كارآمد درمطالعه تنوع ژنتيكي بين گونه اي و جمعيت ها
اسكراپ كشتي، تبديل تهديد به فرصت
بررسي مسئوليت بين المللي زيست محيطي ناشي از ريز گردها دولت عراق در قبال ايران
اثر كنتور فارو بر فرم هاي رويشي مختلف گياهي و خاك مراتع استپي يزد (مطالعه موردي: مراتع خمسيان استان يزد)
شناسايي، سنجش و مونيتورينگ منابع آلودگي صوتي در واحد هاي توليد بخار پالايشگاه نفت آبادان
استفاده از يك مدل نيمه مفهومي به منظور مدل سازي بارش-رواناب حوضه هاي آبريز
تهيه الگوي توزيع زماني بارندگي و منحني هاي شدت- مدت- فراواني (IDF) يك حوضه آبريز
بهينه نمودن هيدروگراف سيل حوضه هاي آبريز با استفاده از الگوريتم هاي شيب تك متغيير و نلدروميد
واكاوي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار محيط زيست شهري با تاكيد بر طراحي فضاهاي خلاق پياده محور در خيابان راهنمايي مشهد
واكاوي رويكرد توانمندسازي سكونتگاه غير رسمي چهارچشمه مشهد (هاشميه 95) با تأكيد بر ويژگي هاي محلي
بررسي تجربي انتشار آلاينده هاي ناشي از كاربرد بيوفيول در موتورديزل سبك
ارزيابي اثرات زيست محيطي گزينه هاي توسعه اراضي 60 هكتاري تعاوني مسكن نظاميان استان فارس با استفاده از روش ماتريس وزن دار ارزيابي سريع اثرات
استفاده از پارامترهاي اقليمي به منظور پتانسيل سنجي احداث نيروگاه هاي خورشيدي در نرم افزار GIS
تحليلي بر نحوه ي توانمند سازي بافت هاي فرسوده منطقه ثامن مشهد با تاكيد بر بررسي شرايط محلي
برآورد ميزان پوشش گياهي به كمك شاخص NDVI و DVI در شمال شرق داراب
بررسي آلودگي هاي زيست محيطي در واحدهاي توليد بخار پالايشگاه نفت آبادان و ارائه راهكارهاي مديريتي زيست محيطي با استفاده از تكنيك SWOT
بررسي روند نوسانات كيفيت هواي شهر اصفهان
اولويت سنجي مكاني توسعه فضاهاي سبز شهري و پارك هاي ساحلي در شهرهاي ساحلي با استفاده از روش AHP نمونه موردي : شهر بابلسر
بررسي استقرار شهركهاي اقماري در راستاي استفاده بهينه از انرژي هاي تجديد پذير (نمونه موردي : شهركهاي اقماري شهر بجنورد)
بازخوانش بهينه سازي انرژي در طراحي اقليمي مناطق كوهستاني
Evaluation of different media culture and pH on growth parameters of Fusarium wilt of tomato
بررسي علل موفقيت و عدم موفقيت طرح هاي مرتعداري (مطالعه موردي: استان سمنان)
شناخت خصيصه ها وابعاد صنعت گردشگري وطبيعت گردي كشور برشالوده برنامه آمايش سرزمين
امكان استقرار گونه Anabasis annua در پسماندهاي ناشي از فرآوري سنگ آهن به منظور گياه پالايي (مطالعه موردي: شركت سنگ آهن مركزي ايران- بافق)
كليد شناسايي توصيفي و تصويري موي پنج خانواده از پستانداران ايران
بازنگري اقتصاد،حقوق ،اخلاق وفرهنگ محيط زيست
حمل ونقل چوب با قاطر (سنتي) در جنگل
ايمني راكتورهاي گداخت هسته اي در استفاده از سوخت هاي مختلف
مديريت وبرنامه ريزي نشر فرهنگ آموزش محيط زيست
بيوگاز در ايران
زيست توده و انرژي حاصل از آن
اصلاح الگوي استفاده از اراضي شهري: استفاده بهينه از ظرفيت ها، امكانات و فرصت هاي موجودمحيطي براي توسعه شهري بر پايه استراتژي باز آفريني شهري (سياست توسعه دروني،طراحي وبرنامه ريزي هوشمندانه شهرسبزوشهروندان سالم)
اثر اكوتوريسم بر تنوع و غناي پوشش گياهي مراتع گردنه حيران استان اردبيل
ارزيابي توان اكولوژيك جنگلداري به روش AHP ، با استفاده از GIS
توسعه پايدارمجتمع هاي زيست فناوري:شهرمطلوب،پاك،ايمن،قابل زيست ،انسان محور،محيط گراوشهروندان توانمند
The modeling thermal pollution the power plant by using Mike21 software
مطالعه و بررسي ويژگي هاي سلول هاي خورشيدي آلي (ارگانيك)
تحليلي بر برنامه ريزي كاربري اراضي شهري درمكانيابي سازههاي زيرزميني با رويكرد پدافند غيرعامل
اندازه گيري كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي گاوداري هاي شيري نيمه صنعتي شهرستان بستان آباد
مطالعه كارايي اقتصادي گاوداريهاي شيري صنعتي- مطالعه موردي شهرستان بستان آباد
Efficacy of aqueous extracts on Ascochyta blight of Cicer arietinum L.
مروري بر كاربردهاي جاذب هاي طبيعي براي حذف فلزات سنگين و رنگ ها از فاضلاب
ارزيابي وضعيت، محيط زيست ، بهداشت و ايمني مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند
پذيرش كم آبياري توسط توليدكنندگان برنج و سورگوم جارويي- مطالعه موردي منطقه ميانه
حذف هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از محوطه هاي خاكي آلوده در صنعت پتروشيمي با استفاده از سورفكتانتها
بررسي روش هاي تصفيه فاضلاب با نقدي بر سيستم فاضلاب شهرستان دزفول
بررسي رفتار قلمروطلبي و تعيين اندازه قلمرو جوجه آوري چكچك سرسياه Oenanthe alboniger در پناهگاه حيات وحش قمشلو
ارزيابي توان محيطي ناحيه اترك به منظور توسعه گردشگري
ارزيابي سريع اثرات زيست محيطي فاز ساختماني معدن مس دالي به روش پاستاكيا
آموزش ، بنيادي ترين شيوه در حفاظت محيط زيست
مقايسه اثرات ضد عفوني كننده نانوذرات نقره و آهن بر باكتري هاي بيماري زاي مقاوم كلبسيلاپنومونيه، اسينتوباكتربومانئي و استافيلوكوكوس اورئوس
توريسم شهري در ايران و ارائه راهكارهايي در جهت توسعه پايدار
استفاده از شاخص نرمال و شاخص استاندارد بارش به منظور پيش بيني خشكسالي
بايد بحران محيط زيست را جدي گرفت
مطالعه ي اكوتوريسم ، اهداف اساسي و ويژگيهاي آن
تأثير آويشن و اريترومايسين بر روي فلور ميكروبي دستگاه گوارش و صفات بيولوژيكي زنبور عسل
بررسي حذف رنگ كنگورد از آبهاي آلوده با استفاده از جاذب نانو لوله هاي چند لايه ي كربني
دفاع بيولوژيك دربرابر طاعون به عنوان سلاح بيولوژيك
ريسك زمين لغزش در مناطق روستايي: ارائه روشي براي تهيه نقشه پهنه بندي خطر
انواع سيستم هاي آبياري با نگرشي بر بهترين روش براي منطقه ي دزفول
اثر برهمكنش متانول و سولفات منگنز بر پارامترهاي رشد و محتواي كلروفيل نعناع فلفلي (.Mentha piperita L)
بررسي روند تغييرات پوشش گياهي اراضي پايين دست سد درمنطقه گتوند بااستفاده ازداده هاي ماهواره اي و سنجش ازدور
بررسي اهميت آموزشهاي زيست محيطي در بروز رفتارهاي زيست محيطي جامعه زنان
بررسي عوامل موثر در مشاركت مردمي در تفكيك پسماند
بررسي گياه پالايي روي و منگنز موجود در آب تالاب ميقان و اثرات آن بر خصوصيات رشدي و فيزيولوزيكي گياه .Cicer arietinum L
بررسي روشهاي شناسايي، محدود كردن و جمع آوري مواد نفتي از آب با جاذب ها با رعايت اصول توسعه پايدار
انرژي ژئوترمال انرژي همگام با محيط زيست
انرژي ژئوترمال و پايداري زيست محيطي
زيست پذيري معماري پايدار در توسعه پايدار شهري
ماليات و عوارض سبز راهي به سوي توسعه پايدار
توسعه انرژي زيستي با رهيافت swot-anp
بررسي اثرات توسعه بر محيط زيست از منظر اسلام
كاربرد و ارزيابي توابع انتقالي در تخمين شاخص درصد سديم تبادلي خاك
ارزيابي نيروگاهها با استفاده از ANP
پيش بيني درصد سديم تبادلي از روي نسبت جذب سديم عصاره ي اشباع خاك (مطالعه موردي: خاك هاي منطقه زهك)
بررسي جانمايي ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا شهر تبريز جهت دست يابي به محيط زيست شهري پايدار
بررسي تاثيرات اقليم سرد و خشك بر الگوهاي رفتاري مردم شهر تبريز بمنظور ايجاد كاربري هاي شهري پايدار
مدلسازي ظرفيت تبادل كاتيوني در خاكهاي رسوبي مناطق خشك (مطالعه موردي: منطقه زهك)
بررسي آسيب هاي ناشي از استفاده گرافن در كاربردهاي نوين صنعتي و تحقيقاتي مهندسي و علوم پايه بر سلامت موجودات زنده و محيط زيست
اهميت حفاظت از غار پلنگان به عنوان زيستگاه خفاش در استان فارس
مطالعه فون خفاش در غارهاي استان فارس
بررسي پسماندها ، وراهكارهاي آن
تحليلي بر اثرات زيست محيطي
آلودگيهاي محيط زيست:انسان مصرف گرا، فقر، ناآگاهي ،استحاله فرهنگي،شهرگرايي،اقتصادمحوري،مديريت مخاطرات وبحران ناشي از تغييرات اقليمي، حوادث، سوانح وبلاياي طبيعي وراهبردها
بررسي عوامل موثر بر نيت روستاييان نسبت به مديريت محيط زيست
بررسي الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار درسكونت گاه هاي مدرن شهري
راهبردهاي حقوقي براي تحقق پايداري محيط زيست
تأثير آلاينده هاي خروجي از اگزوز خودروها بر رانندگان تاكسي (مطالعه موردي: شهرستان بوشهر)
بررسي پارامترهاي تأثيرگذار بر پساب صنايع لبني
مطالعه سدهاي واكنشي نفوذ پذير ساخته شده از نانو ذره آهن براي تصفيه درجاي آب زير زميني
واسنجي معادله رابينز و ماير به منظور تخمين شاخص سديمي بودن در خاكهاي مناطق خشك
امكان سنجي استفاده از آب رودخانه گدارخوش در بخش كشاورزي پس از ورود پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر ايلام،با استفاده از شاخص NSFWQI
مواد عايقي الاستومري با پايه NBR در مقايسه با EPDM
مكانيابي كشت نيشكر با استفاده پارامترهاي اقليمي و سامانه اطلاعات مكاني، مطالعه موردي : استان خوزستان
مدلسازي شاخص درصد سديم تبادلي با استفاده از شبكه عصبي با تابع پايه اي شعاعي و روش رگرسيون خطي
فقر، خطرنا كترين عامل فروپاشي وآلودگي محيط زيست (چرخه شريرفقروتخريب محيط زيست)
اثر تنش شوري روي شاخص بنيه بذر در گياه زيره سبز مشهد (.Cuminum cyminum L)
The necessity of using simulation models for impacts prediction
بررسي پديده ي گرد وغبار و پيامدهاي زيست محيطي آن
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي بهرهوري سبز در كارخانه زمزم تهران با استفاده از روش TOPSIS
بررسي آثارآلودگي و آلايندگي ناوگان فرسوده بر هواي شهر تهران
آثار زيست محيطي يارانه هاي انرژي
ارزيابي نقش توسعه پايدار فضاي سبزعمومي، پارك ها، ژئوپارك ها، تالاب هاي شهري زيست فناور ، درارتقاءنقشه ادراكي مردم از منظروفضاي قابل زيست شهر (خلق شهري مطلوب، سالم،ايمن،بسامان وقانونمند ،باشهرونداني مشاركت پذير)
مطالعه باكتري هاي متداول در خوردگي بيولوژيكي
نقش مصرف كودهاي زيستي در محيط زيست
بازآفريني وتجديدحيات پايدار شهري،رويكرد؛ احياءفرهنگ معماري بومي سرزميني وحفاظت محور
برآورد ارزش اقتصادي نفوذپذيري آب باران توسط جنگلهاي دست كاشت در مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي پارك جنگلي لتيان)
مديريت،طراحي، برنامه ريزي منطقه اي وشهري
مروري بر تأثيرات نانوذرات بر رشد و نمو گياهان
Removal Of Heavy Metals : A Review
طبقه بندي پوشش گياهي مراتع اشتهارد با استفاده از روش رانكيائر
ارزيابي تنوع ژنتيكي 12 واريته سيب (Malus domestica Borkh) با استفاده از ماركر مولكولي ISSR
مطالعه برخي خصوصيات اكولوژيكي ، مورفولوژيكي ودرماني گياه دارويي كاكوتي (Ziziphora tenuior)
برنامه ريزي فضائي وتوسعه پايدارشهري درايران
آموزش محيط زيست، اهميت و نقش آن در تحقق توسعه پايدار
برنامه ريزي وطراحي سامانه هوشمندمديريت ساختمان به منظوربهينه سازي مصرف انرژي يكي ازشاخص هاي توسعه پايدار
ارزيابي سلامت اكوسيستم هاي آبي با استفاده از شاخص هاي زيستي
برنامه ريزي وطراحي روشهاي ساده وكاربردي به منظوربهينه سازي مصرف انرژي باكاربست آموزش همگاني ،اشاعه فرهنگي اصلاح الگوي مصرف
بررسي كاربرد كوره ها درصنعت
مديريت وتوسعه پايدارصنعت گردشگري متضمن امنيت ملي ، شكوفائي اقتصادي ،توالي فرهنگي وصلح درعصرجهاني شدن
انسان،صنعت، انرژي، محيط زيست وچالش هاي توسعه پايدار (ازبازنگري تااصلاح الگوي توليد ومصرف)
بررسي اثر وزن جاذب بر ميزان حذف سرب به روش جذب سطحي با استفاده از جاذب گرافن
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولكولي ISSR
بررسي اثر تأخير در مراحل توليد ذرت و تأثير آن بر عملكرد محصول گندم (به عنوان كشت دوم) در جنوب استان فارس
شناسايي رفتار سالهاي بارشي نرمال ايران و اثرات زيست محيطي آن
معرفي سه گونه جديد از دمفنريها (Collembola, Hypogastruridae) به همراه كليد شناسايي براي فون شهرستان بابل
تاثير رشته كوهستاني زاگرس بر كاهش نوسانات بارش در غرب ايران
شناسايي و تحليل الگوي خشكسالي هاي ايران بر اساس مسير ورود سامانه هايسينوپتيك
راهكارهاي تصفيه بيولوژيكي (Bioremediation) خاكهاي آلوده به مشتقات نفتي
نقش مشاركت مردم و سازمانهاي مردم نهاد در اعمال حقوق محيط زيست ( مطالعه تطبيقي قوانين ايران و سوئيس)
تغيير اقليم و كاهش توليد گازهاي گلخانه اي حاصل از جنگل زدايي و تخريب جنگل (از نگاه مركز بين المللي تحقيقات جنگلداري براي جنگل)
پيشگيري از بحران آلودگي آب ركن اساسي قانون در مقابله با بحران آب
تخريب جنگل مؤثر در آلودگي محيط زيست، فراموش شده در قوانين
ميزان اثرپذيري فعاليت هاي اقتصادي از آلايندگي گازهاي گلخانه اي حاصل از سوخت هاي فسيلي بر محيط زيست در اقتصاد ايران براساس الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي
اثر پرتو مادون قرمز بر تركيبات شيميايي كنجاله پنبه دانه
مدل سازي فني و اقتصادي سيستم سرمايش جذبي خورشيدي همراه تكنولوژي چرخ رطوبت گير در مناطق گرم و مرطوب
مقايسه فني و اقتصادي روشهاي اجراي شبكه هاي فاضلاب شهري با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید