نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران – دانشگاه تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۴۱۴عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۹۰۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

اثرات ارقام انتخابي سيب پيوند شده بر روي پايه M7 براي صفات رويشي
اثرات ارقام انتخابي سيب پيوند شده بر روي پايه M7 براي صفات زايشي
تاثير تنش آبياري بر درصد و عملكرد اسانس دو رقم ريحان سبز و بنفش
تاثير تراكم و آرايش كاشت بر پيكره رويشي و عملكرد اسانس گياه دارويي ريحان
بررسي اثرات تاريخ كاشت و ميزان كود پتاسيم بر برخي ويژگي هاي زراعي و عملكرد اسانس گياه دارويي ريحان
تاثير سطوح مختلف كودهاي ورمي كمپوست و نيتروژن بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي گندم ديم
ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد گندم ديم تاثيرسطوح مختلف ورمي كمپوست و نيتروژن
بررسي مقادير مختلف نيتروژن و ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات زراعي گندم ديم
ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد دانه عدس در شرايط ديم و كشت انتظاري تحت تاثير مقادير مختلف كودهاي فسفر و نيتروژن
تاثير سطوح مصرف كودهاي فسفات و نيتروژن بر عملكرد و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي عدس در شرايط ديم كشت انتظاري و بهاره
تاثير مقادير كود نيتروژن و فسفر بر برخي ويژگي هاي رويشي وزراعي عدس در شرايط ديم و كشت انتظاري
تاثيرمصرف كودهاي آلي بر روي صفات كمي خيار و سيب زميني
اثر تنش خشكي آخر فصل بر عملكرد دانه و برخي صفات زراعي ژنوتيپ هاي گندم نان تحت شرايط رطوبتي مختلف
تاثير آرايش كاشت، منابع تامين نيتروژن و تراكم بوته بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي بادرنجبويه
تاثير آرايش كاشت، منابع تامين نيتروژن و تراكم بوته بر برخي صفات بادرنجبويه
تاثير آرايش كاشت، منابع تامين نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد دانه و درصد اسانس بادرنجبويه
بررسي چربي، اسيدچرب اولئيك، اسيد چرب پالميتيك، اسيدچرب لينولئيك در برخي از ميوه هاي خشك انتخابي از نظر خواص دارويي
بررسي برخي از مواد موثر در ارقام انتخابي ميوه هاي خشك
بررسي اثر محلول پاشي اسيدهيوميك و كاربرد جيبرلين بر برخي صفات كمي انگور رقم بي دانه سفيد (Vitis venefeare)
بررسي اثر محلول پاشي اسيدهيوميك و كاربرد جيبرلين بر ميزان غلظت عناصر در زمان تغيير رنگ حبه ها درانگور رقم بي دانه سفيد (Vitis venefeare)
بررسي اثر محلول پاشي اسيدهيوميك و كاربرد جيبرلين بر برخي صفات فيزيولوژيكي انگور رقم بي دانه سفيد (Vitis venefeare)
بررسي اثر محلول پاشي اسيد هيوميك و كاربرد جيبرلين بر صفات مربوط به كيفيت انگور رقم بي دانه سفيد (Vitis venefeare)
بررسي اثرات فصل كاشت و ژنوتيپ بر برخي از پارامترهاي صفات زراعي گياه كلزا با كشت تاخيري در شرايط آب و هوايي اراك
بررسي روش هاي كشت مستقيم بر خصوصيات زراعي برنج در شرايط مختلف رطوبتي
تاثير تنش كم آبي بر رشد و عملكرد برنج در روش هاي مختلف كشت
بررسي روش هاي مختلف كشت و كم آبي بر اجزاي عملكرد برنج
بررسي تاثير محلول پاشي سولفات آهن بر عملكرد گندم در شرايط مختلف آبياري
ارزيابي پاسخ رويشي گندم تحت تاثير محلول پاشي با آهن در شرايط تنش كم آبي
بررسي تاثير محلول پاشي آهن بر صفات كمي و كيفي گندم در شرايط تنش كم آبي
تاثير تنش رطوبتي و محلول پاشي سولفات آهن بر اجزاي عملكرد گندم رقم پيشتاز
ارزيابي كاربرد كودهاي آهن و روي برخصوصيات كمي و كيفي گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
EVALUATIO OF USE Fe and Zn MICRO UTRIE TS APPLICATIO O QUA TITATIVE A D QUALITATIVE TRAITS OF SAFFLOWER(Carthamustinctorius L.)
Embryo Specifications at 19-d of Incubation in Different Cobb 500 BoilerBreeders age
بررسي برخي مدل هاي بيومكانيكي شانه
اثرات استفاده از سطوح مختلف بتائين هيدروكلرايد در جيره جوجه هاي گوشتي بر عملكرد خصوصيات لاشه و ليپيدهاي خون
ارزيابي سيستم آبياري جويچه اي انتها باز با استفاده از آناليز مكاني GIS
بررسي اثرات ساده و توام برخي عناصر كم مصرف بر عملكرد ميوه نارنگي ژاپنيCitrus reticulata مياگاوا
امكان سنجي توليد گاز زيستي با استفاده از زيست توده حاصل از ضايعات باغي(مطالعه موردي:منطقه طالقان)
ارزيابي پتانسيل توليد زيست توده و بيوگاز برپايه بكارگيري از فضولات دامي جهت توسعه منابع انرژي هاي تجديدپذير (مطالعه موردي: منطقه طالقان)
ارزيابي اقليمي محصولات زراعي و باغي به روش پاپاداكيس و فائو
مقايسه ي روش فريد-كامبرنوس و الگوريتم لونبرگ-ماركوارت براي تخمين پارامترهاي انتقال املاح در خاك ماسه اي همگن اشباع
تاثير زئوليت و شوري اب ابياري برشاخص هاي رشدي گل هميشه بهار(Calendulaofficinalis L.)
effect of Zeolite and salinity on growth indices of marigold(Calendula officinalis L.)
مدل سازي و تحليل مكانيكي اجزا كولتيواتور مخصوص تراكتور دو چرخ با استفاده از روش اجزاء محدود و نرم افزارsolid works simulation
مقايسه فسفر عصاره گيري شده با بي كربنات سديم نيم نرمال و اسيد ماليك و اسيد اگزاليك و ارتباط آنها با برخي خصوصيات فيزيكي خاك در تعدادي از خاك هاي استان گلستان
تعيين ضريب انتشار بااستفاده از نرم افزارCXTFIT2.1 و بررسي تغييرات آن با مقياس
تاثير نسبت هاي مختلف دان حبه و آردي بر توسعه دستگاه گوارش بلدرچين ژاپني
بررسي پرايمينگ نانو لوله كربني بر شاخص هاي جوانه زني بذر فلفل تند
بررسي كاربرد هيوميك اسيد، كلسيم و بور بر خصوصيات كمي گوجه فرنگي
بررسي اثرات عناصر غذايي پرمصرف بر عملكرد سويا در شهرستان گرگان
تاثير سطوح مختلف كولين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
ارزيابي اثرات متقابل كاربرد اسيد هيوميك و مقادير مختلف كود نيتروژنبر مولفه هاي توليد و عملكرد گندم استار
تاثير آب مغناطيسي بر اجزاء عملكرد گندم در شرايط مزرعه اي
بررسي تاثير آب مغناطيسي بر كارايي مصرف آب در شرايط مزرعه اي در شهرستان دهلران
بررسي اثر كاربرد مقادير هورمون اكسين در دوره هاي مختلف رشد بر خصوصيات مرفولوژيكي گندم
نقش مواد مادري آهكي در رده بندي هيستوسول ها و اكوپت هاي جنوب شهركرد
ارزيابي عملكرد و ميزان اسانس گياه دارويي سياهدانه( igella sativa L.N) در اقليم كرمان تحت اثر تنش خشكي و اسيد ساليسيليك
آمايش سرزمين(تعيين اولويت كاربري ها) به روش كيفي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي: مطالعه موردي شهرستان داراب
بررسي عوامل موثر بر بهبود مديريت نوآوري سازماني در سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران
مديريت فضاي سبز شهري منطقه 9 شهرداري تهران
بررسي نقش نوآوري سازماني در فضاي سبز
راهبرد نوآوري توسعه در فضاي سبز استان تهران
بررسي تاثير مقادير مختلف كودهاي نيتروژن و آلي بر عملكرد و اجزاء عملكرد برخي ارقام گندم دوروم در شمال خوزستان
تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در گياه دارويي مريم گلي(Salvia officinalis L.)
تاثير اليسيتور ساليسيليك اسيد بر ميزان تروپان آلكالوئيدهاي آتروپين و اسكوپولامين ريشه هاي مويين و ريشه هاي حاصل از كشت بافت گياهHyoscyamus kurdicus
تاثير اسيدهاي آلي سيتريك و اگزاليك برهواديدگي پاليگورسكيت در شرايط آزمايشگاهي
رهاسازي آهن و منيزيم از كاني بنتونيت تحت تاثير اسيدهاي آلي
كارآفريني استراتژيك در اقتصاد كشاورزي(بهره وري)
تاثير تراكم بوته و محلول پاشي عناصر ريز مغذي بر عملكرد دانه و ميوه مرزه
تاثير محلول پاشي عناصر ريز مغذي و تراكم بوته بر خصوصيات رشدي مرزه
بررسي وضعيت مكانيزاسيون كشاورزي در سطح شهرستان اهر
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر بارش موثر(مطالعه موردي: دشت تجن)
تاثير كمپوست و ورمي كمپوست بر تعادل عناصر غذايي و تركيبات موثره گياه دارويي بابونه آلماني
تاثير كمپوست و ورمي كمپوست بر صفات مورفولوژيكي گياه و تعادل عناصر غذايي و تركيبات موثره گياه دارويي بابونه آلماني
بررسي آزمايشگاهي تاثير دانه بندي بستر بر آبشستگي پايين دست فلوم گلوبلند
بررسي توارث پذيري بين ژنوتيپ هاي مختلف كدوهاي بومي شمال غرب ايران
تعيين مهم ترين اجزاي عملكرد در ژنوتيپ هاي كدوي شمال غرب ايران بر مبناي رگرسيون و همبستگي
بررسي اثر تركيبات هيوميكي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم رقم پيشتاز در منطقه تربت حيدريه
بررسي اثر تركيبات آلي و شيميايي برميزان جمعيت سن گندم در گندم رقم پيشتاز درمنطقه تربت حيدريه
تاثير كم آبياري روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت علوفه اي در منطقه بردسكن
تحليل اقتصادي كم آبياري روي ذرت علوفه اي در منطقه بردسكن
بررسي تاثير تراكم و شوري خاك براجزا عملكرد گياه گندم
تاثير شوري و ماده آلي خاك بر برخي از فاكتورهاي بيولوژي خاك
اپوكسي دار كردن روغن سويا بوسيله پروكسيد هيدروژن Epoxidation of soybean oil by H2O2
تاثير اصول مديريت تغذيه بر عملكرد گله جوجه هاي گوشتي استان اصفهان
بررسي و مقايسه ي مواد مغذي شير بز با شير گاو
The study of vegetative growth stage in Moringa peregrina (Forssk.) Fioriunder salinity stress
مطالعه مرحله رشد رويشي گز روغني Moringa peregrina (Forssk.) Fiori تحت تنش شوري
ارزيابي روند برخي از فاكتورهاي كمي وكيفي آب رودخانه هاي واقع در غرب حوضه زاينده رود
بررسي استفاده از گياه سوبابل بر متابوليت هاي خوني بزنجدي و گوسفند عربي
شناسايي پوتي ويروس عامل بيماري موزاييك نيشكر در استان مازندران
تاثير سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستاني(Satureja Khuzistanica) برعملكرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره حاوي گندم
بررسي موانع اقتصادي كشاورزي پايدار در توليد محصولات گلخانه اي در استان تهران
استفاده از تركيبات HI-VOC دركنترل بيولوژيكي آفات كشاورزي
بررسي اثر تيمارهاي هرس سبز و موقعيت مكاني حبه روي خوشه بر روي صفات كيفي اندازه گيري شده ميوه و رشد طولي بذر در حبه در درختچه هاي انگور ارقام بيدانه عسكري (Vitisvinifera L.)
بررسي روند نوسانات سطح ايستابي آبخوان دشت تويسركان همدان با مدل MODFLOW
بررسي تاثير هيوميك اسيد، دورآبياري و اثر متقابل آنها بر ويژگي هاي كمي و كيفي ميوه انار(Punica granatum)
بررسي تاثير هيوميك اسيد و دور آبياري و اثر متقابل آن ها بر ميزان ترك خوردگي ميوه انار(Punica granatum)
تجزيه و تحليل ساختار جمعيت وروند همخوني در جامعه گاوميش هاي استان گلستان
تعيين تركيبات شيميايي اسانس گونه آنغوزه (Ferula assa-Foetida L.) درمناطق مختلف استان كرمان
اندازه گيري خاصيت آنتي اكسيداني آب انگور هاي مختلف با استفاده ازروش ولتامتري و ارتباط آن با مقدار تركيبات پلي فنلي
مطالعه اثر تنش شوري بر صفات فيزيولوژيكي دو رقم گوجه فرنگي
بررسي بيان نسبي ژن آسكوربات پراكسيداز(APX1) در دو رقم گوجه فرنگي براثر تنش شوري
تاثير تيمار نيتروژن و تراكم كاشت برخصوصيات مورفورلوژيك و فيزيولوژيك كدوي تخم ((Cucurbitapepo L.) كاغذي
تاثير هورمون كينتين بر باززايي مستقيم پنج رقم سيب زميني((Solanum tuberosum L
جداسازي و كلونينگ ژن HXT7 از مخمر ساكارومايسس سرويزيه سويه ي ايراني
جداسازي و كلونينگ ژن RGT2 ازمخمر ساكارومايسس سرويزيه سويه ي ايراني
بررسي شاخص هاي محتوي نسبي آب، سطح ويژه برگ، وزن ويژه برگ و موجودي آب هر واحد سطح برگ كنگر فرنگي در شرايط تنش خشكي
بررسي اثرات تنش خشكي و تعداد برداشت بر برخي از صفات فيزيولوژيك و فنولوژيك كنگر فرنگي
بررسي اثر سطوح دي كلسيم فسفات بر خصوصيات لاشه و فلورميكروبي جوجه هاي گوشتي
تاثير سطوح مختلف دي كلسيم فسفات در جيره بر فراسنجه هاي خوني و صفات استخواني جوجه هاي گوشتي
اثر سطوح مختلف دي كلسيم فسفات در جيره بر عملكرد رشد جوجه هاي گوشتي
بررسي تاثير غلظت و نوع مواد اوليه بر ميزان توليد بيوگاز از ضايعات كشتار گاهي
بررسي تاثير نوع و غلظت مواد اوليه برميزان متان توليد شده از ضايعات كشتارگاهي
بررسي پارامترهاي عملياتي مواد اوليه بر ميزان بيوگاز و متان توليدي از ضايعات كشتارگاهي( مطالعه مروري)
اثر اسانس گياه دارويي آويشن بر روي عمر پس از برداشت و خصوصيات فيزيولوژيكي گل شاخه بريده ميخك، رقم Tabor
اثر تنش شوري بر خصوصيات مورفولوژي اندام هاي هوايي و زيرزميني ژنوتيپ هاي مختلف گياه دارويي بابونه (Matricaria recutita L.)
بررسي تنش خشكي بر مراحل نموي و عملكرد ارقام آفتابگردان
اثر تنش خشكي بر وزن هزاردانه، درصد روغن و كارايي مصرف آب در ارقام آفتابگردان
تاثير كاني سپيوليتو كود آلي بر كاهش جذب كادميوم و سرب توسط گياه اسفناج
كاهش جذب كادميوم وسرب توسط گياه اسفناج در حضور كاني پاليگورسكيت و كود آلي
مروري بر مكانيسم هاي خاموشي ژن
بررسي راهكارهاي توسعه برونسپاري سيستم هاي اطلاعاتي
فناوري اطلاعات بر برون سپاري پروژه ها در سازمان جهاد كشاورزي استان تهران
بررسي تاثير كاهش مصرف علف كش كروز بر عملكرد دو رقم ذرت دانه اي
اثر پري بيوتيك اگريموس در مقايسه با آنتي بيوتيك بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات سطوح مختلف عصاره كرفس بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات سطوح مختلف سبوس برنج با يا بدون آنزيم فيتاز در جيره بر غلظت كلسيم و فسفر سرم و عملكرد جوجه هاي گوشتي
اثرات افزودن دو نوع انزيم فيتاز ميكروبي و قارچي، 1α-OH-D3 و سطوح مختلف كلسيم و فسفر در جيره بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
بررسي تاثير كودهاي زئوليت و ورمي كمپوست برافزايش مقاومت نهال بادام در تنش شوري
مطالعه اثر منبع گرده(زنيا و متازنيا) بر خصوصيات ميوه در ارقام مختلف بادام در منطقه كرج
بررسي اثر منبع گرده ارقام مختلف بر خصوصيات كيفي ميوه رقم سوپرنووا بادام
بهينه سازي استخراج با حلال الكلي و هيدروالكلي به كمك فناوري نوين اولتراسوند و تاثير ان بر محتواي فنولي، توكوفرولي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره برگ شنبليله
خصوصيات فيزيك و شيميايي، مورفولوژيكي و كاني شناسي خاك هاي منطقه بوشهر-برازجان
تاثير كودهاي كمپوست، ورمي كمپوست واوره بر عملكرد و اجزاء عملكرد كدو مسمايي(Cucurbita pepo L.)
نقش زيست پالايي كمپوست در دست يافتن به كشاورزي پايدار
بررسي پايداري اكسايشي امولسيون روغن ماهي در حضور سه مشتق اسيد فنلي
اثر سطوح مختلف شوري بر برخي تنظيم كننده هاي اسمزي توسط سه رقم پسته(Pistacia vera L.) متفاوت در مرفولوژي ريشه
اثر سطوح مختلف شوري بر ميزان رشد اندام هاي هوايي وريشه و رطوبت نسبي برگ توسط سه رقم پسته
مطالعه و شناسايي فلور ميكروبي پنير سنتي سياهمزگي عرضه شده در بازار شهر رشت
انتقال باكتري اشريشيا كلي در ستون شن با دانه بندي متفاوت
نگهداشت باكتري اشريشيا كلي در ستون شن با دانه بندي متفاوت
شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل
ارزيابي خشك سالي هاي اخير دامنه جنوبي البرز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز حبله رود)
نقش و كاركرد ترويج در توسعه كشاورزي ارگانيك
تاثيرتنش خشكي بر عملكرد دانه و صفات مورفولوژيكي اكوتيپ هاي رازيانه (Foeniculum vulgare L.)
اثرتنش خشكي بر برخي شاخص هاي رشد اكوتيپ هاي گياه دارويي رازيانه
تاثير سطوح مختلف تنش شوري بر روي تركيبات جذب كننده UV و ميزان نشت يوني در دو ژنوتيپ اروپائي 11486 و همداني گياه دارويي رازيانه
اثر تيمارهاي مختلف تركيبات نانو بر ريشه زايي قلمه هاي رز رقم ماروسيا
اثر تيمارهاي مختلف اكسين و بستركشت بر ريشه زايي قلمه هاي رز رقم ماروسيا
بررسي تاثير ورم پستان تحت باليني بر چربي و پروتئين شيرخام در دوره خشكي
بررسي اثرات تقسيط كود نيتروژن و رژيم هاي مختلف آبياري بربرخي ويژگي هاي زراعي ذرت دانه اي
بررسي تاثير تقسيط كود نيتروژنبر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي تحت رژيم هاي مختلف آبياري
بررسي اثر ضدميكروبي اسانس آويشن باغي و ليموترش بر لاكتوباسيلوس پلانتاروم در سس هزار جزيره
بررسي رنگيزه هاي فتوسنتزي و رنگدانه هاي گياهي در ژنوتيپ هاي برتر بابونه (Matricaria recutita L.) تحت اثر تنش شوري
پاشخ ريزنمونه ساقه گياه دارويي ماميران (Chelidonium majus) به القاي كالوس
تاثير سطوح مختلف شوري برتركيبات شيميايي بيسابول اكسيدA،1و8-سينئول و بنزن در اسانس گياه دارويي بابونه
اثر پودر سماق بر بافت روده و برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي خون در جوجه هاي گوشتي
اثر پروبيوتيك پروتكسين بر بافت روده و برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي خون در جوجه هاي گوشتي
مطالعه آسيب پذيري ناشي از آلودگي هاي خاص اراضي پايين دست معدن مس مزرعه با استفاده از مدل pantanal
بررسي اثر نوع برش، برسينتيك خشك شدن و كيفيت هويج خشك
واسنجي بلوك گچي در اندازه گيري رطوبت در خاك هاي شور
مطالعه همبستگي برخي از صفات موثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم نان در شرايط تنش و بدون تنش خشكي
بررسي اثر شوك گرما بر تغييرات كروموزومي گياه ماشك گل خوشه اي (vicia dasycarpa)
تاثير گونه هاي مايكوريزا بر عملكرد و اجزاي عملكرد ماش تحت سطوح مختلف كود فسفر
تعيين برخي خواص فيزيكي پياز رقم هوراند
بررسي تغييرات ميزان اسيدهاي چرب بركيفيت بادام در استراتژي برنامه اصلاحي و پرورش آن
اثر منبع گرده بر ميزان هورمون هاي ABA, IBA و آنزيم هاي پراكسيداز و كاتالاز در مراحل جوانه زني بذور حاصل از دورگ گيري بادام شاهرود12 با ارقام اسكندر و تونو
بررسي اثر ضدباكتريايي اسانس كاج سياه(Pinus nigra) بر عليه باكتري هاي اشريشياكلي، استافيلوكوكوس اورئوس و آنتراكوكوس فكاليس در استان اردبيل
بررسي تجمع فلزات سنگين در محصول پسته تحت تاثير دورهاي مختلف آبياري با فاضلاب تصفيه شده
بررسي اثر سرعت پيشروي و ارتفاع برش كمباين بر ميزان تلفات گندم در اراضي ديم مراغه
مطالعه روش هاي افزايش كارايي بذر بر جوانه زني ارقام گندم تحت شرايط تنش هاي محيطي
پايش خشكسالي و استفاده از مدل آگروهيدرولوژي AquaCrop در شبيه سازي عملكرد محصول در كشت ديم( مطالعه موردي: گندم ديم، استان چهارمحال و بختياري
گياه پالايي فلزات سنگين
بررسي اثر سويه هاي مختلف مايكوريزا بر برخي خصوصيات مرفولوژيكي سيب گالا طي مرحله سازگاري
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي تعيين عوامل موثر بر تغييرات سرب در خاك سطحي زمين هاي حاشيه بزرگراه دزفول-اهواز
برآورد ميزان روند همخوني در گوسفندان قزل در طي 16 سال متوالي
القاي پلي پلوئيدي در شاهي با استفاده از تيمار كلشي سين
بررسي تاثير كنسانتره آردي وپلت در جيره بر عملكرد توليد مثلي گاوهاي شيري هلشتاين
تعيين پارامترهاي مدل ون گنوختن در خاك هايي با درجات آبگريزي متفاوت
اهميت مطالعه و بررسي منابع آلاينده صوتي در بخش ماشين هاي كشاورزي
بررسي تاثير ارتفاع و شيب بر تنوع ژنتيكي بادام وحشي گونه Prunus arabica با استفاده از نشانگر R Aseq-SSR
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي Agropyron elangatum با استفاده از الكتروفورز پروتئين كل
برآورد تابع تقاضاي بيمه محصول سيب زميني در استان اردبيل (مطالعه موردي : شهرستان نمين)
تاثير غلظت هاي مختلف اكسين بر ريشه زايي قلمه هاي خشبي سه گونه درختچه زينتي نرگس درختي، دوتزيا و ذغال اخته
اثر همزيستي مايكوريزا بر رشد و استقرار پايه هاي سيب ريزازديادي شده
مقايسه پتانسيل شاخه زايي 12 رقم زيتون در شرايط درون شيشه اي
بررسي كارآيي چهار روش استخراج DNA از زنبور عسل Apis mellifera(Hymenoptera: Apidae) جهت انجام آزمايشات ژنتيكي
بررسي ارزش غذايي چند فرمول مختلف سيلوي آزولا به روش آزمون گاز
كاهش PH خاك هاي آهكي با افزودن محلول كومبوچا و بررسي تاثير آن بررشد 4 گونه زراعيCicer arietinum, Phaseolus vulgaris, Triticum aestivum, Helianthus annus
شناسايي قارچ هاي پس از برداشت انار در استان خراسان جنوبي
بررسي تنش خشكي با استفاده ازمحلول مويان بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو ژنوتيپ نخود(Cicer arietinum L.)
ارزيابي شاخص هاي مقاومت به تنش خشكي در چهار ژنوتيپ نخود(Cicer arietinum L.) با استفاده از محلول مويان
اثر تنش شوري و قارچ ميكوريزا برروي رشد و تغذيه گياه هميشه بهار
بررسي اثر تراكم بوته و فاصله رديف كاشت بر برخي صفات زراعي گياه ماش vigna radiate
بررسي اثر تراكم بوته و فاصله رديف كشت بر عملكرد، اجزاي عملكرد و همبستگي بين صفات در ماش سبز ژنوتيپ VC1973A
تاثير پيش تيمار بر بنيه بذر و شاخص هاي جوانه زني كتان روغني Linum usitatisimum L. تحت تنش شوري
بررسي تاثير كود ورمي كمپوست و كود نيتروژن و كود فسفر،برميزان اسانس و درصد كامازولن گياه داروئي بابونه آلماني Matricaria Chamomille
بررسي كارايي توابع انتقالي به منظور بر آورد نفوذ تجمعي در خاك هاي آب گريز
بررسي كارايي توابع انتقالي به منظور برآورد نفوذ تجمعي در خاك هاي آب گريز
بررسي اثر جهش زائي EMS بر روي وزن خشك گياه داروئي به ليمو
مقايسه شاخص هاي VSSI ،،SI ، DSI ،C OSRI وBI در شناسايي نواحي شور منطقه جفير هويزه خوزستان
واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام جو بدون پوشينه به تراكم هاي مختلف گياهي
ارزيابي صفات زراعي سه رقم جو لخت در سه تراكم مختلف در منطقه اردبيل
بررسي تنوع جمعيت هاي مختلف فندق با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR
ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي مختلف فندق با استفاده از نشانگرمولكولي RAPD
بررسي امكان استفاده ازآب رودخانه گاماسياب استان همدان در سيستم هاي آبياري كشاورزي
تاثير شرايط انجماد و سرخ كردن نهايي بر خصوصيات فيزيكي ناگت مرغ
ورمي كمپوست و تاثير آن روي خاك
آمايش سرزمين شهرستان سپيدان با رويكرد اصلاح روش كيفي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
اثر بسترهاي متفاوت كشت بر ويژگي هاي رويشي و زايشي گازانيا (Gazania hybrida) در شرايط بام سبز
مطالعه تنوع ژنتيكي ارقام زراعي عدس با استفاده از تجزيه خوشه اي تحت شرايط ديم
بررسي روند تغييرات دبي رودخانه قزل اوزن به روش ازمون من كندال
بررسي تاثير سطوح مختلف ژله رويال بر ميزان تحرك و زنده ماني اسپرم قوچ عربي در رقيق كننده تريس
بررسي تاثير شوري با استفاده از محلول مويان بر روي شاخص هاي جوانه زني بذر گياه دارويي كاسني ( Cichorium intybus L.)
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام بادام با استفاده از نشانگر R A-seq SSR
اثر تركيبات مختلف كشت مخلوط گلرنگ و نخود بر عملكرد و اجزا عملكرد نخود
بررسي دريافت نور و برخي ويژگي هاي كانوپي در كشت هاي خالص و كشت مخلوط گلرنگ و نخود
بررسي اثر تيمار هاي هورموني اسيد جيبرليك، كينتين، ساليسيليك اسيد بر صفات پياز زعفران زراعي (Crocus sativus L.)
مقايسه تاثير انواع مختلف كود هاي آلي روي صفات رشدي و فيزيولوژيك سه رقم زرد آلو
بررسي اثر زئوليت و كود گاوي بر افزايش مقاومت به تنش سرماي زودرس بهاره در شليل مغان
تاثير پودر خرفه بر عملكرد مرغان تخمگذار تحت شرايط دمايي بالا
مقايسه ي خصوصيات بيوشيميايي و مورفولوژيكي اسپرم قوچ هاي افشاري و هيبريد افشاري ×برولامرينو
اثر ورم پستان تحت باليني بر ميزان پروتئين و چربي شير خام در ابتداي دوره شيرواري
جداسازي و همسانه سازي ژن PR1 N از گياه آرابيدوپسيس
بررسي توسعه روش هاي ژنوتيپي براي ارزيابي گوناگوني حيوانات مزرعه
بررسي اثر شكل فيزيكي خوراك بر قابليت هضم آزمايشگاهي كاه گندم
اثر رطوبت خاك، فسفر و روي بر فعاليت و الگوي نواري ايزوزيم هاي پراكسيداز در گياه سيب زميني (Solanum tuberosum)
بررسي ديناميسم جمعيت و اندازه گيري سنين مختلف پورگي سنك قوزه پنبه،Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) در مزارع پنبه شهرستان سبزوار
ارزيابي خسارت سنك قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) روي ارقام مختلف پنبه درمنطقه سبزوار
اثر مولفه هاي زمان و شرايط نگهداري بر شكست سختي بذر در يونجه، خلر و ماشك در شرايط آب و هوايي اسفراين
روش هاي برآورد رسوب،نحوه انجام و مقايسه نتايج با روش هاي تجربي برآورد رسوب
اثر دگر آسيبي عصاره آبي علف هرز تاج خروس خودروي بر جوانه زني و رشد لوبيا چيتي رقم E10
تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر عملكرد و اندام هاي گوارشي جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره مرطوب در دوره استارتر
تاثير نانو ذرات اكسيد روي و شكل جيره(خشك يا مرطوب) برمصرف خوراك، ميانگين افزايش وزن و ضريب تبديل خوراك جوجه هاي گوشتي در سنين 21 و 42 روزه گي
بررسي اثرات ماده D-Octa در افزايش كارايي كنه كش هگزي تيازوكس جهت كنترل خسارت كنه تارتن دولكه اي در گلخانه هاي استان يزد
بررسي ارقام جديد و تجاري گوجه فرنگي در شرايط آب و هوايي مازندران
ارزيابي تحمل به شوري عملكرد و برخي از اجزاء عملكرد دو رقم گندم با استفاده از مدل Mass-Hoffman در هرمزگان
تناسب كيفي برخي از خاك هاي جنوب شرق ايران براي كشت گندم
Physico-chemical Properties and Aggregate Stability of Arid Soilsin Southeastern Iran
بررسي حذف كروم از محيط هاي آبي با استفاده از كربن فعال حاصل از پوست بادام
نقش شيلات بر درآمد زايي و توسعه ي روستايي با تاكيد بر آبزي پروري
اثر كودهاي آلي(ماهي و گاوي) و شيميايي بر رشد و عملكرد گياه شاهي در شهرستان بم
تعيين الگوي بهينه كشت توام با ريسك در استان آذربايجان شرقي
تاثير نيتريك اكسيد بر كاهش آسيب اكسيداتيوناشي از تنش روي در گياهان گوجه فرنگي
اثرمتقابل سيستم هاي نيترارژيك و دوپامينرژيك برمصرف غذا در جوجه هاي تخمگذار
استفاده از اسانس هاي گياهي در افزايش زمان ماندگاري روغن ماهي
بررسي نقش آنتي اكسيدان هاي محصولات غذايي ارگانيك در تامين سلامت بدن
بررسي اثر كشندگي عصاره گياهان توتون و دارچين برشته معمولي گندم
بررسي اثر كشندگي عصاره گياهان توتون و دارچين برشته معمولي گندم
بررسي اثر جايگزيني كاه ماش با كاه گندم در هضم پذيري آزمايشگاهي جيره گوسفند
تاثير غلظت هاي مختلف كلرور كادميوم بر برخي پارامتر هاي فيزيولوژيكي گياه سويا
تاثير غلظت هاي مختلف كلروركادميوم بر محتواي رنگيزه هاي فتوسنتزي و ميزان جذب آن توسط ريشه و اندام هوايي در گياه سويا
بررسي تاثير تقسيط كود اوره با پوشش گوگردي بر عملكرد ذرت در شرايط اعمال تنش خشكي درمرحله قبل از گلدهي
كاربرد ضايعات قندي در خشك كردن اسمزي ميوه جات
آيا كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه در استفاده از رايانه خودكار آمد هستند؟
مطالعه مقايسه اي درماني سلول هاي پايه عصبي و سلول هاي عصبي پايه مغز استخوان در درمان ناهنجاري هاي عصبي مصنوعي گوسفند
تغيير در رشد و برخي متابوليت هاي اوليه در جلبك تك سلولي Dunaliella salina توسط شوري
افزايش پتانسيل آنتي اكسيداني و برخي متابوليت هاي ثانويه توسط شوري در جلبك تك سلولي Dunaliella salina
مقايسه اثر كود مايع ارگانيك و شيميايي بر روي رشد و عملكرد گياه باميه در سيستم هيدروپونيك
امكان سازگاري ارقام كنجد و مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد آنها درشمال خوزستان
بررسي اثر محلول پاشي كودهاي ميكرو اهن وروي بر خصوصيات كمي و كيفي دو رقم آفتابگردان
تاثير بستر هاي مختلف كشت بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي گل ژربرا
تاثير بستر هاي مختلف كشت بر ويژگي هاي مورفولوژيكي گل ژربرا
بررسي غني سازي هاي انجام شده در صنعت پاستا
اثر عصاره متانولي دانه و پالپ هندوانه ابوجهل بر فراسنجه هاي تخمير شكمبه اي و حجم گازتوليدي با استفاده از تكنيك توليد گاز
اثر استفاده از ال – كارنيتين در جيره غذايي بر صفات توليدي جوجه گوشتي The effect of L- Carnitin in the diet on performance of broiler chicken
بررسي اثر محلول پاشي عنصر ريز مغذي آهن بر عملكرد و اجزاي عملكرد و برخي خصوصيات زراعي، مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي ارقام مختلف گندم نان درخرم آباد
مقايسه روش دستي مبارزه با علف هرز شاليزار با دو روش مكانيكي
بومي سازي و جين كن برنج متناسب با شرايط موجود در ايران(نوع موتوردار و قابل حمل جهت استفاده در كشت ماشيني وسنتي)
مقايسه و ارزيابي فني چهار نوع و جين كن مكانيكي مزارع شاليزاري
بررسي جنبه هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي اميد بخش متحمل به خشكي نخود (Cicer arietinum L.) در شرايط آبياري تكميلي
مقايسه كارايي قارچ كش تيابندازول و عصاره اكاليپتوس براي كنترل قارچ Penicillium digitatum
تاثير تراكم سوروف و سطوح مختلف كود نيتروژن بر برخي صفات زراعي لوبيا
Foliar application of nano-Fe3O4 induced Iron Content and PhytaseActinity in corn seed Single Cross 704
نگهداري بذر كافوري Camphorosma monspeliaca L. در شرايط فراسرد(Cryopreservation)
امكان نگهداري بذر ناگرد يا كاه مكي Cymbopogon olivieri (Boiss. Bor) در شرايط فراسرد(Cryopreservation)
ارزيابي رجحان غذايي سوسك ريز غلات ( Rhyzopertha dominica ) به سوش هاي مختلف گندم
بررسي كشندگي غلظت هاي نماتود Steinenema feltiae بر روي لاروهاي كرم طوقه بر در شرايط آزمايشگاه
تاثير مواد هوميكي و تنش هاي آب و هوايي در رشد و كيفيت مواد موثره گياه دارويي به ليمو كشت شده
تجزيه شيميايي خاك هاي جنگلي شمال و مقايسه آن با خاك هاي جنوب شرق ايران
شناسايي دي الكالوي ها از عصاره ي متانول Semenovia suffruticosa مواد هيوميكي به خاك پاي ريشه در ابتداي رشد گياه با شي افزا
Monitoring metal ions contaminants in the leaves andgrowing place soil of the planted Lemon VerbenaMedicinal Plant
Determining small amounts of scarce metals in the medicinal plants and itsgrowing place soil by XRF technique
ارزيابي تنوع ژنتيكي و روابط بين صفات در ژنوتيپ هاي سيب زميني با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگر مولكولي SSR
ارزيابي مهار برخي از آنزيم هايگوارشيسن معمولي گندم Eurygaster integricepsPut (Hemiptera: Scutelleride) توسط عصاره پروتئيني رقم هاي گندم زرين، نويد و كاسگوژن
مقايسه مدل هاي تجربي براورد تبخير از چاه نيمه هاي سيستان
بررسي روند تغييرات بارش دراستان سيستان و بلوچستان
مهندسي ژنتيك و راهكارهاي مقابله با سرمازدگي گياهان
مطالعه تاثير نوسانات سرمايه گذاري (خصوصي و عمومي) بر متغيرهاي كلان بخش كشاورزي در ايران
تاثير شيميايي دو درخت داغداغان و ممرز بر گونه هاي ترتيزك Lepidium sativum و تره Allium ampeloprasum
بررسي اثرات ضدميكروبي اسانس پونه كوهي بر پنير موزارلا
نشانگر مولكولي پيوسته به ژن يا ژن هاي مقاومت به نماتد سيست با منشاء ماريتيما در چغندرقند
بررسي اثر ايندول استيك اسيد و سايكوسل برصفات مورفولوژيكي و مقدار اسانس شمعداني عطري
ارزيابي مدل AquaCrop درمديريت آبياري گياه سويا
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد لاين هاي لوبيا سفيد در زنجان
ارزيابي تحمل به خشكي آخر فصل در لاين هاي گندم در شرايط محيطي سردسير با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش
اثر غلظت هاي مختلف ايندول بوتيريك اسيد(IBA) برريشه زايي قلمه گل حناي گينه نو (Impatiens hawkeri)
بررسي ميزان انتقال قارچ Puccinia carthami عامل زنگ گلرنگ با بذر و خاك
ارزيابي واكنش لاين هاي نخودنسبت به بيماري برق زدگي درخزانه بين المللي
مهندسي ژنتيك و افزايش مقاومت گياهان به سرمازدگي با ايجاد موتان هاي باكتري هاي فاقد هسته يخ
تعيين الگوي بهينه زراعي با رويكرد اقتصادي در دشت قزوين
اثر تاريخ كاشت بر برخي صفات سه رقم طالبي درمنطقه سيستان
اثر ماده آلي بر هدايت هيدروليكي نزديك اشباع خاك در مكش هاي مختلف
تعيين ميزان بهينه استفاده ازماشين آلات دركاشت محصول گندمم دراستان فارس
پودر زيتون، ايمني وسلامت همبرگر
بررسي انتخاب آزاد يونجه، جاشير و كنسانتره برمصرف خوراك و قابليت هضم مواد مغذي بره عربي
بررسي نقش ميكوفلور بذر بر شيوع بيماري مرگ گياهچه و پژمردگي ورتيسيليومي پنبه
بررسي ميداني علل خشكيدگي درختان گيلاس و آلبالو در استان تهران
بررسي فعاليت ضد قارچي اسانس گياه رزماري (Rosmarinus officinalis) و اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) عليه قارچ Fusarium oxysporum
اثر بخشي و ايمني پوشش هاي مورد استفاده درليوان كاغذي
بهره برداري از سيستم هاي آبياري باراني در شب با استفاده از آب شور و در شرايط اقليم گرم و خشك
مقايسه تيپ هاي بهاره و پاييزه نمونه هاي مختلف گندم نان (Triticum aestivum. L) در مقابل بيماري پاخوره گندم (Take-all disease)
اثر سطوح عصاره هاي ورمي كمپوست و كود دامي برشاخص وزن تر برگ، وزن تر ريشه ، وزن تر ساقه و وزن محصول در خيار گلخانه با سامانه آبكشي
اثر درصد هاي مختلف پودر نعناع برپذيرش كلي، شمارش كلي فرم و كپك ومخمر درپنير محلي بروجرد
بهينه سازي هزينه هاي كشت گندم با استفاده از كم خاك ورزي در مزارع استان تهران
بررسي امكان توليد نوشابه گياهي فراسودمند با استفاده از عصاره كاكوتي
آنتوسيانين ها و بررسي نقش آنها در سلامت انسان
پاسخ خواص مهندسي و گرانشي دانه و مغز گياه جديد كوشيا به تغييرات سطوح رطوبتي واكوتيپ باكمك پردازش تصوير
تعيين عوامل خطر(آفات ،بيماري ها و شكارچيان) و نقش هريك از آن ها در تلفات كلني هاي زنبور عسل در استان آذربايجان شرقي
بررسي افات، بيماري ها و شكارچيان و نقش هريك از آنها در تلفات كلني هاي زنبور عسل در استان هاي اصفهان،خوزستان ، بوشهر و لرستان
اثر عصاره هاي آبي، اتانولي و متانولي گياه دارويي جاشير برفراسنجه هاي تخمير شكمبه اي و حجم گاز توليدي با استفاده از تكنيك توليد گاز
امكان سنجي كشت سبزيجات با استفاده از كارنده نيوماتيك تراشكده كرج
تاثير كاربرد كود نانو بيولوژيك بر شاخص هاي فيزيولوژيك گلرنگ بهاره در شرايط آب وهوايي استان همدان
بررسي تاثير پيش تيمارهاي متفاوت بر روي سينتيك خشك شدن قارچ دكمه ايسفيد (Agaricusbisporus) با روش بخار فوق داغ
Investigation the effects of salinity stress on seed germination and seedlinggrowth of Sesamum indicum L. cultivars
بسته بندي اتمسفري اصلاح شده ميوه انار و اثر غلظت هاي مختلف گاز در بسته بندي در افزايش بدطعمي اسفناج
اثر تلقيج ريزوباكتري هاي توليد كننده سيدروفور بر روي رشد ريشه و ساقه كلزا در مرحله جوانه زني
تاثير نوع خاك، برخي منابع كودهاي شيميايي و گوگرد فعال شده بر شكل هاي معدني فسفر خاك
اثرات عمليات آبياري و كشت طولاني مدت بر روي شكل هاي پتاسيم در بخش سطحي خاك هاي منطقه پسوه پيرانشهر
تاثير عمليات باغداري مستمر و طولاني مدت برشاخص هاي كيفي خاك در دشت اروميه
كاربرد كمبودجا در توليد فرآورده هاي لبني تخميري
پهنه بندي و تحليل كيفيت آب رودخانه زنجان رود با استفاده ازز شاخص بنياد ملي بهداشت كيفيت آب
بررسي ميزان باقي مانده آفت كش ها و عوامل تاثير گذار بر ان درمحصول خيار گلخانه اي در استان همدان
بررسي و مقايسه ميزان باقي مانده حشره كش مالاتيون بكاررفته عليه زنجرك خرما در خرماي شهرستان بم
مروري بر روش استخراج روغن كنجد با پرس سرد
تغييرات خواص آنتي اكسيداني در گلبرگ گل نسترن كوهي (Rosa canina L) در طول فرايند خشك كردن
شبيه سازي رشد و عملكرد سويا(رقم L17) تحت مديريت آبياري توسط مدل CROPGRO-Soybean
شبيه سازي رشد و عملكرد سويا(رقم M9) تحت شرايط آبياري نرمال و تنش خشكي توسط نرم افزار DSSAT
شناسايي توالي هاي كانديد رونوشت ژن هاي مقاومت به بيماري ها با استفاده از ناحيه حفاظت شده CNL و RLP در چغندرقند
مقايسه عملكرد و عيار چغندرقند در دو روش كشت نشائي ريشه و گلدان كاغذي پس از برداشت گندم وجو
اثر انواع كود (آلي و شيميايي) در زمان معين، بر برخي خواص خاك
بررسي تناسب اراضي براي آبياري سطحي و آبياري تحت فشار در منطقه دشت زاوه استان خراسان رضوي
شرايط استخراج بهينه DNA درگياه دارويي كرچك با تركيبات پلي فنولي بالا
خوشه بندي چاهك هاي مشاهده اي دشت مراغه براساس مقادير تراز آب زيرزميني
بررسي تاثير سطوح كادميم و فسفر بر رشد و تركيب شيميايي اسفناج
بررسي تاثير پرتوتابي ليزر بر روي صفات زراعي و امكان ايجاد موتاسيون در گياه نخود
تعيين بهترين تابع توصيف كننده ي منحني شيردهي گاوهاي شكم اول نژاد نجدي خوزستان
مقايسه توان پيش بيني شبكه عصبي مصنوعي ورگرسيون خطي چندگانه جهت پيش بيني وزن يك سالگي بزهاي نژاد رائيني
استفاده از نمونه گيري گيبس در براورد پارامترهاي ژنتيكي صفات قبل از شيرگيريدر بزمرخز
ارزيابي روش هاي مختلف درون يابي كلاسيك و زمين آماري جهت برآوردتوزيع مكاني بارش هاي موثر در اراضي كشاورزي شهرستان كلاله در استان گلستان
تاثير تنش شوري بر تعدادي ازمتغيرهاي فيزيولوژيك گياه شاهي
بررسي روش هاي مختلف تولك بري بر تغييرات غلظت فراسنجه هاي ليپيدي خون مرغ هاي تخمگذار در شرايط گرمايي خوزستان
تاثير كاربرد كود زيستي حل كننده فسفات بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود ديم بهاره و پاييزه در شرايط آبياري تكميلي
اثر تراكم گياه و الگوي كاشت بر رشد و خصوصيات گل لاله رقم ′Spryng′
همسانه سازي ژن PA20 در باكتري E. Coli سوش DH5α
بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بذر روي لاين هاي گندم نان در منطقه مغان
امكان سنجي كاهش انتشار گاز كربن دي اكسيد در واحدهاي توليد شير با بكارگيري سامانه هاي بيوگاز
عملكرد مدل هاي هوشمند در شبيه سازي عمق سطح ايستابي(مطالعه موردي: دشت تبريز
اثر دما و خشكي بر شاخص هاي جوانه زني ماشك گل خوشه اي (ViciaVillosa L.)
تاثير استفاده از سطوح مختلف پودر شاهي آبي( asturtium officinale) بر پاسخ ايمني بر عليه SRBC و نيوكاسل در جوجه هاي گوشتي
The Effect of Compost on Release and Transport of Heavy Metals (Zn,Cu) in Soil
تاثير كاربرد داده هاي به هنگام هواشناسي بر مقادير آب آبياري تحويلي در شبكه آبياري اراضي روشت كوچك-سد علويان مراغه
بررسي جوانه زني بذر زيتون تلخ
بررسي كاربرد عصاره پروپوليس به عنوان يك تركيب آنتي باكتريال ايمن و طبيعي
تاثير دو گونه ي قارچ ميكوريز بر شاخص هاي رشد عدس و جذب فسفر تحت شرايط تنش خشكي
كاربردپوشش هاي خوراكي موسيلاژ كاكتوس، آلوئه ورا و آب پنير به منظور افزايش عمر قفسه اي توت فرنگي
غربال گندم هاي ديپلوئيدTriticum boeoticum از نظر تحمل به تنش شوري طولاني مدت
Using Fallout 137Cs and 210Pbex to Estimate Soil Redistribution Rates atDifferent Temporal Scales in Iranian Semi-Arid Farm Land
اثر افزودن پربيوتيك و ايزولوسين به جيره هاي غذايي بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي
بررسي اثر افزايش غلظت گاز دي اكسيد كربن بر خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گندم در شرايط رقابت با علف هرز يولاف وحشي(Avena fatua L.)
مروري برتاثير ماندگاري باكتري هاي فراسودمند ريز پوشاني شده و خواص كيفي در فراورده هاي لبني
كاربرد ها و چالش هاي فرآيند فيلتر اسيون غشايي در صنايع لبني
نقش پرتوهاي يونيزان به عنوان يكي از جديدترين فرايندهاي غير حرارتي در صنعت غذا
اثرات تراكم ريشه گياه وتيور (Vetiver) بر چسبندگي و زاويه اصطكاك داخلي خاك هاي لوم سيلتي
مطالعه تاثير پليمرهاي مختلف بر جوانه زني و رشد گياهچه بذور مونوژرم چغندر قند در شرايط تنش شوري
بررسي تاثير اقليم و برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك بر مقدار كربن آلي خاك هاي سطحي استان اصفهان
اثر يك مخلوط گياهي دارويي و پروبيوتيك بر پارامترهاي خوني در گوساله هاي نر هلشتاين
اثر يك مخلوط گياهي دارويي و پروبيوتيك بر مصرف خوراك در گوساله هاي نر هلشتاين
بررسي خواص تغذيه اي و تكنولوژيكي اينولين و كاربرد آن در لبنيات
غني سازي آب انار به كمك توليد ريز كپسول هاي آهن توليد شده به روش كوآسرواسيون
مقايسه سه روش همزن، امولسيون سازي و اسپري در تشكيل كپسول هاي آهن فريك ساكاريت با روپوش آلژينات
اثر آب تالاب ميقان بر رنگيزه هاي گياه علف پشمكي
مقايسه غلظت گلوكز، اوره، انسولين سرم خون و مايعات فوليكولي تخمدان دراندازه هاي متفاوت درگاوهاي شيري
نقش آگروباكتريوم در توليد گياهان تراريخت
تاثير محلول پاشي سالسيليك اسيد بر عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و سرعت رشد محصول در ارقام لوبيا قرمز تحت تنش خشكي
تاثير محلول پاشي سالسيليك اسيد برپاره اي از صفات فيزيولوژيكي در ارقام لوبيا قرمز تحت تنش خشكي
بررسي تاثير عوامل مختلف زراعي و ساختاري برميزان عملكرد محصول گندم آبي در شهرستان كنگاور
بررسي تاثير برخي عوامل زراعي و اجتماعي بر ميزان عملكرد محصول گندم در شهرستان كنگاور
بررسي خواص درماني گياه دارويي ماريتيغال
مقايسه ميزان توتال فلاونوئيد دو گونه از جنس Scutellaria درشمال ايران و بررسي خواص آنتي اكسيداني آنها
بررسي تاثير هورمون هاي اسيدجيبرليك و كينتين بر ميزان پرولين، پروتئين و كربوهيدرات هاي محلول برگ در هيبريد هيا ذرت دانه اي تحت تنش خشكي
ارزيابي همبستگي عملكرد،صفات رزاعي و شاخص هاي تحمل به خشكي در هيبريدهاي ذرت دانه اي تحت شرايط تنش رطوبتي آخر فصل
بررسي اثر محلول پاشي اسيد جيبرليك و كينتين بر روي ميزان آنزيم هاي آنتي اكسيدانت كاتالاز و پراكسيداز در ذرت دانه اي تحت تنش خشكي
تاثير ماده فرار دهنده كائولين با سم ايندوكساكارب (Indoxacarb) در كنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)
تاثير مويان به عنوان يك سورفاكتانت با سم وليام تارگو(Voliamtargo) در كنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)
مطالعه ي عوامل موثر بر ضايعات نان وآرد در شهرستان كرمانشاه
تاثير ويتامين E و ال-كارنيتين بر فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
حذف سرب از پساب هاي صنعتي با استفاده از گياه زالزالك
تعيين برنامه آبياري گندم براساس نياز آبي گياه
تاثير عصاره سه گياه دارويي آويشن، سيرو پونه بر فرآسنجه هاي خوني و عملكرد جوجه هاي گوشتي
بررسي روش هاي مختلف خاك ورزي توام با مديريت بقاياي گياهي و سطوح نيتروژن بر صفات زراعي گندم آبي
بررسي تاثير سطوح نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم آبي در شرايط مختلف خاك ورزي
Identifying of Barriers of the Private Sector in ProvidingAgricultural Services to Producers in Agricultural Sector inKhuzestan Province in Iran, Application of Factor Analysis
تاثير محلول پاشي با آهن و بور بر صفات كمي وكيفي ذرت در رژيم هاي مختلف رطوبتي
تاثير رژيم هاي مختلف آبياري بر صفات كمي و كيفي ذرت
تاثير دور آبياري و سطوح فسفر بر عملكرد ذرت شيرين
تاثير سطوح كود فسفات برخصوصيات زراعي ذرت شيرين در شرايط مختلف ابياري
بررسي هاي فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان در گياه لوليوم تحت تنش خشكي
طراحي و ساخت دستگاه تله نوري با استفاده از انرژي خورشيدي به منظور مبارزه با كرم ساقه خوار برنج
مقايسه استفاده از دو نوع لامپ(مهتابي و آفتابي) در دستگاه تله نوري با استفاده از انرژي خورشيد ي به منظور مبارزه با كرم ساقه خوار برنج
ارزيابي فني و اقتصادي يك سيستم آبياري قطره اي كم فشار (مطالعه موردي كشت و صنعت مگسال-قزوين)
بررسي تاثيرتيمارهاي پس از برداشت اسيدسالسيليك و چيتوسان بر برخي خصوصيات كمي و كيفي ميوه گوجه فرنگي
مطالعه ويژگي هاي مراحل اوليه رشد لاين هاي اميد بخش جو زمستانه در شرايط آزمايشگاهي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید