مشاهده مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد ۶ اسفند ۱۳۹۳ تا ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط انجمن سازه های فولادی ایران در شهر تهران – دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۹۱عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۰۶۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

مطالعه تحليلي تأثير چشمه اتصال بر عملكرد لرزه اي اتصال صلب تقويت شده با لچكي
Enhancing Fatigue Performance of Steel Structures using Carbon Fibre Reinforced Composites
اثر ناكاملي هاي هندسي اوليه بر روي رفتار تيرورق هاي I شكل
تحليل تيرهاي باربر فولادي سرد نورد شده تحت خمش و نيروي محوري متغير
تعيين مقدار و الگوي نشست تفاضلي مجاز در سازه قاب خمشي فولادي
Evaluation of cyclic behavior of shear links made of low yield point steel
بررسي استفاده از كابل فولادي در جلوگيري از خرابي پيش رونده در سازه هاي فلزي موجود
A Comparative Study of AISC341 and EC8 Provisions for Design of Steel Concentrically Braced Frames
پاسخ قاب خمشي فولادي به تحليل ديناميكي غيرخطي تحت بار انفجاري
بررسي و مطالعه سناريوهاي متوالي حذف ستون در سازههاي داراي سيستم مهاربند واگراي فولادي
بررسي نحوه چيدمان ديوار برشي بر رفتار قاب هاي ساده فولادي با ديوار برشي بتن مسلح متوسط تحت اثر بارگذاري انفجاري خارجي
مقايسه روش آناليز مستقيم (DAM) و روش طولي مؤثر (ELM) در طراحي قاب هاي خمشي
Direct Strength Method (DSM) Design of Short-to-Intermediate Angle Columns
بررسي الزامات ورق پيوستگي در اتصال تير I- شكل به ستون I- شكل تقويت شده با ورق مضاعف
محل بهينه مهار بازويي در ساختمان هاي بلند با در نظرگرفتن مقاطع غير يكنواخت با استفاده از تحليل هاي عددي
بررسي و جستجوي تعداد و موقعيت بهينه خرپاها با دو هدف وزن- جابجايي در سيستم هسته و خرپاي كمربندي
اثرات جنبش هاي نيرومند زمين در ارزيابي پارامترهاي پاسخ سيستم قاب فولادي همگرا
بررسي عملكرد لرزهاي ساختمان هاي بلند با سيستم سازهاي دوگانه قاب خمشي ويژه و مهاربند مقاوم در برابر كمانش
بررسي روش هاي مختلف نصب عرشه فلزي پل هاي كابلي (مطالعه موردي پل كابلي لالي)
بررسي تابع احتمال حاكم بر مقادير SCF در اتصالات لوله اي از نوع X و KT مطابق با معادلات پيشنهادي توسط آخرين نسخه( 2005 )آيين نامه DNV-PR-C203
Seismic Performance of Anchorage in Liquid Storage Steel Tanks by Added-Mass Method
بررسي عملكرد قاب هاي خمشي فولادي در آتش پس از زلزله
Load carrying capacity of composite castellated beams
بهينه سازي آرايش سخت كننده ها در اعضاي فشاري سردنورد شده
تاثير محل تاندون هاي پس كشيده بر عملكرد لرزه اي قاب فولادي مهاربندي با امكان حركت بلندشونده برگشت پذير
تاثير زلزله هاي حوزه دور بر بركنش قاب فولادي مهاربندي با خسارت كنترل شده
An Efficient Shape for Steel Slit Shear Walls
ارزيابي رفتار لرزهاي ساختمان هاي بلند با ساختار پايه كمربند سخت كننده محيطي
ايجاد ميراگرهاي تسليم برشي با تغيير در ورق هاي اتصال مهاربندهايهمگراي فولادي
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد در لبه ها
ارزيابي شكل پذيري و رفتار لرزه اي پايه هاي پل فولادي موج دار با مقطع قوطي پر شده از بتن
بررسي رفتار ستونهاي دوجداره پر شده با بتن با مشخصات مختلف بتني تحت بارگذاري پيچشي
مقايسه رفتار ديوار برشي فولادي بازشودار تقويت شده با ورق سخت كننده فولادي، و FRP
ايجاد ميراگرهاي تسليم برشي با تغيير در ورقهاي اتصال مهاربندهاي همگراي فولادي
ارزيابي تأثير طول تير پيوند و ارتفاع سازه هاي مهاربندي شده واگرا روي ضريب رفتار
ارزيابي رفتار چرخهاي اتصال خمشي تير به ستون دوبل اصلاح شده در محل اتصال
Influence of Column Section on the Seismic Behavior of Special Concentrically Braced Frames
بررسي رفتار چرخ هاي قاب فولادي با استفاده از قطعات قوطي و لوله به عنوان پانل برشي
پارامترهاي پاسخ لرزه اي ساختمان نامنظم ميان مرتبه با ساختار سازه اي دوگانه
استفاده از روش طراحي مستقيم بر مبناي تغييرمكان در طرح لرزهاي قاب هاي فولادي واگرا با تير پيوند بلند
ارزيابي عملكرد لرزهاي قاب هاي خمشي فولادي با استفاده از روشهاي مختلف تحليل لرزهاي سازه ها
بررسي و مقايسه انواع روش هاي مدل سازي ديوار برشي فولادي لاغر سخت نشده
بهينه سازي اتصالات گيردار ستون- درختي با بكارگيري مقطعي فولاد مقاومت بالا
بررسي تاثير پوشش هاي تخته سيماني اليافي و تخته گچي بر رفتار لرزهاي ديوارهاي سبك فولادي سردنورد
بررسي آزمايشگاهي بهبود رفتار لرزه اي پيوندهاي ساخته شده از مقطع لانه زنبوري در قاب با مهاربندي برون محور
ارزيابي آزمايشگاهي اتصال جوشي ميل مهاروامكان سنجي جايگزيني بااتصال پيچي درسازه هاي فولادي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير آرايش پيچ ها در ظرفيت باربري اتصالات پيچي تيرچه هاي سرد نورد شده به تيرهاي اصلي درساختمان هاي فولادي
عيب يابي صفحات خمشي فولادي با تلفيق منطق فازي و الگوريتم ژنتيك
پيش بيني زمان و هزينه اتمام پروژه با تكنيك مديريت ارزش كسب شده در شركت توليدي صنعتي ركن سوله
تعيين فركانس طبيعي تيرهاي فولادي دوسرگيردار با استفاده از شبكه TLRNs
اثردرجات آزادي بر تخمين نياز رانش بين طبقه اي و جابجائي ارتجاعي بام قاب هاي MIDOR در اثر زلزله هاي نزديك گسل داراي اثرات جهت پذيري پيشرونده
مقايسه ضريب رفتار تحليلي قاب خمشي فولادي بكمك تحليل پوش آور سنتي با الگوي بار زلزله نزديك گسل داراي اثرات جهت پذيري پيشرونده
ارزيابي روش بارافزون تركيب مودال در تخمين نيازهاي غيرارتجاعي قاب خمشي فولادي ويژه در برابر زلزله نزديك گسل با اثرات جهت پذيري پيشرونده
بررسي رفتاركمانشي مقاطع سرد نورد شده ي فولادي بر ظرفيت خمشي سيستم هاي قاب فولادي سبك (LSF)
رفتار لوله غيرفشرده در مهاربند كمانش تاب لوله در لوله
Evaluation the effect of link section on displacement demand of eccentrically braced frames
بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با بادبند ماكرو
بررسي تأثير ميزان خروج از مركزيت سازه بر روي خرابي پيش رونده در سازه هاي فلزي
Effective Parameter in Panel zone Behavior in order to Estimate the Seismic Response of Steel Moment Frame
The Accuracy of Advanced Pushover Analysis Methods in Estimating of Seismic Responses of Steel Moment Frames
طراحي بهينه قابهاي خمشي فولادي با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات
Flexibility of exposed column bases: Models and effects on seismic response of steel moment frames
All-steel buckling-restrained braces for seismic upgrading
رفتار ديوار برشي فولادي با بازشو مستطيلي تقويت شده
مديريت ريسك در انتخاب بهترين روش ساخت براي كاهش خسارات ناشي از زلزله
تحليل ديوار برشي فولادي مركب با استفاده از دو لايه فولادي تقويتي تحت بار انفجاري
كاربرد قطعات آكاردئوني لوله اي شكل در جان تير جهت ايجاد فيوز شكل پذير در اتصال قاب خمشي فولادي (بخش اول: مطالعه تحليلي)
كاربرد قطعات آكاردئوني لوله اي شكل در جان تيرجهت ايجاد فيوز شكل پذير در اتصال قاب خمشي فولادي (بخش دوم: مطالعه عددي)
بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات خمشي تير به ستون مقاوم سازي شده توسط سخت كننده هاي مكمل در سازه هاي فولادي
مروري بر آخرين مطالعات مرتبط با تحليل بارافزون مودال در برآورد نيازهاي لرزه اي ساختمان هاي فولادي با نگاه به الگوهاي توزيع بار
بررسي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با مهاربند زانويي
اثر انقطاع در كارايي لرزه اي سيستم مهاربند ضربدري در سازه هاي فولادي
اثرمولفه قائم زلزله هاي نزديك گسل بر پاسخ سازه هاي جداسازي شده درپايه
تأثير اندركنش خاك و سازه در مقاوم سازي لرزهاي سازه هاي فولادي
بررسي رفتار ساختمان هاي نامتقارن فولادي همراه با مهاربند كمانش تاب و همگراي معمولي در زلزله هاي Farfield
The Effect of Using Rebars on loading capacity of Strengthened Concrete Beams by Multilayers of CFRP and Comparing it with Using Rebars on One Layer of CFRP
بررسي رفتار اتصالات T شكل لوله اي تقويت شده با FRP
بررسي اثر سخت كننده لبه در رفتار صفحات كناري بادبندي
Probabilistic Performance Assessment of Seismic moment resisting frame of steel structures
بررسي عددي رفتار لرزهاي اتصال تير I شكل به ستون قوطي تحت خمش تك محوره و دو محوره
Ultra Low Cycle Fatigue Life Prediction ofSteel Moment Connection
Seismic evaluation of steel moment frames with end plate moment connection considering connection flexibility by component method
Cyclic behavior of the in directed I beam to the box column connection with cover plates
بررسي تاثيربرخي پارامترهاي جوش دراتصال گلميخ مورد استفاده در سقف كامپوزيت
بررسي رفتار اتصال قاب هاي خمشي ويژه با تضعيف در جان تير در محل مفصل پلاستيك از ديدگاه سختي الاستيك و ضريب انتقال لنگر
Investigation of Reducing Rupture Probability Strategies of Flange Plates in Connection Place
Different Parameters Affecting Nonlinear Behavior of Connections with Perforated Beams
بررسي كاربرد آلياژ حافظه دار در اتصال صلب ورق انتهايي
بررسي رفتار چرخ هاي اتصال با ورق انتهايي در تير با بال كاهش يافته
Simulation the Multi-Pass Welding of Steel A-516 Grade70
مطالعه ي عددي اتصالات مستقيم خرپايي K- شكل 50 درصد همپوشان نيمرخهاي قوطي و مقايسه ي نتايج با روابط آيين نامه اي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید