دانلود مجموعه مقالات کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی ۱ مرداد ۱۳۹۴ توسط مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر گرگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۸۲عنوان مقاله تخصصی شامل۸۴۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی

شبيه سازي انسان و پيامدهاي آن بر زندگي بشر
كاربرد نانوجاذب سالوادورا پرسيكا در حذف رنگزاي بازيك بنفش 16
بررسي علل سرطان ريه راه هاي درمان آن
ويروس John Cunningham) JC) و اهميت آن
مروري بر انواع گيرنده هاي گلوتامات در سيستم عصبي
شناسايي و طبقه بندي دوكفه اي هاي در آبهاي ساحلي شمال غرب خليج فارس (از ديلم تا رودخانه بهمنشير)
بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي منابع آب سطحي
بررسي مدل هاي ريزمقياس نمايي LARS-WG و SDSM در مطالعات انجام شده
ارزيابي اثرات تغيير اقليم استان اردبيل با استفاده از مدل ريز مقياس نمايي آماري LARS-WG
مطالعه زيست شناسي وزغ سبز (Bufo viridis) در نواحي گرمسيري استان خوزستان، شهر اهواز
تهيه نانو جاذب دياتوميت مغناطيسي و استفاده از آن به منظور حذف آلاينده آلي
بررسي اثرات اللوپاتيك عصاره آبي آويشن شيرازي و گردو بر جوانه زني و رشد علف هرز خاكشير و امكان كنترل بيولوژيك آن
بررسي جهص ΔF508 در مبتلايان به بيماري سيستيك فيبروزيس در شهر رشت
بررسي كنوانسيون هاي محيط زيست
بررسي زمين لغزش در دامنه هاي پارك جنگلي اروميه
كلاس بندي متغيرهاي اقليمي مؤثر بر عملكرد زعفران با استفاده از آناليز نزديك ترين همسايه
بررسي پارامترهاي اقليمي و فيزيكي مؤثر بر ارتفاع رواناب حوزه با استفاده از الگوريتم جنگل تصادفي
مطالعه فلورستيكي جنگل لفور ٬ شهرستان سوادكوه شمالي ٬ استان مازندران
بررسي مقايسه اي تاثير آلودگي هاي محيطي خور موسي بر پارامترهاي خوني ماهي شوريده (Otolithes ruber)
نقش فناوري هسته اي در نگهداري مواد غذايي
بررسي تغييرات دما و pH بر فعاليت آنزيم ليپاز در حضور يك داروي موكولايتيك
بررسي تيپ هاي پوششي منطقه جنگلي لفور واقع در سوادكوه شمالي، استان مازندران
كاربرد تحليل خوشه اي در تفكيك زيرحوزه هاي همگن بر اساس پارامترهاي فيزيوگرافي و هيدرولوژيك
بررسي تاثير دما، قدرت يوني pH بر فعاليت آنزيم كاتالاز باكتري Klebsiella pneumoniae در حضور و غياب داروي سايمتيدين
تاثير عناصر غذايي بر ناباروري زنان و مردان
بررسي خصوصيات ضد ميكروبي نانو ذره نقره توليد شده از عصاره آبي ميوه سماق به روش سبز
بررسي فاكتورهاي كينتيكي وتخليص آنزيم پروتئاز باكتري Pseudomonas aeruginosa جدا سازي شده از خاك آلوده به نفت خام
بررسي تنوع زيستي جلبك هاي تالاب روشن آباد بابل
بررسي تنوع زيستي گياهان آبزي تالاب روشن آباد بابل
مطالعه تنوع زيستي جلبك ها درتالاب رودبست بابلسر
معرفي گياهان آبزي تالاب رودبست بابلسر
حذف رنگزاي ديسپرس قرمز 177 با استفاده از نانو جاذب طبيعي كيانيت
تهديدات حياتي و بررسي BLF1 بورخولدريا سودومالئي
بررسي تنوع گياهان آبزي چشمه هاي معدني روستايي نوا، مازندران
بررسي و مطالعه تنوع زيستي جلبك هاي تالاب لپو و پلنگان ،مازندران،شمال ايران
مطالعه تنوع زيستي گياهان آبزي تالاب لپو و پلنگان
مقدمه ايي بر ويژگي هاي فلوريستيكي تالاب هاي بين المللي آجيگل، آلماگل و آلاگل در استان گلستان
مطالعه ي تغييرات مورفولوژيك سلول هاي كشت داده شده ي كبدي ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides) در حضور آلاينده ي نونيل فنول
بررسي مقايسه ايي قابليت حيات سلول هاي كبدي ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides) در حضور دو آلاينده ي نونيل فنول و بنزوآلفاپايرن به وسيله ي سنجش MTT
بررسي جهش هاي موجود در اگزون چهار ژن LDLR در 3 خانواده ايراني مبتلا به هايپر كلسترولمي فاميلي در استان خوزستان
مطالعه زيست شناسي قورباغه مردابي (Rana ridibunda) در شهرستان الشتر استان لرستان
پنج انگشت ، گياه جادويي زنان
تأثير Nacl خالص بر درصد تخم گشايي، ميزان رشد، درصد بقاء، صفات توليدمثلي و طول عمر آرتميا اروميانا
آثار زيست محيطي آلاينده ها در رسوبات زاينده رود (شرق اصفهان)
تاثير داروي تري فلوپيرازين بر روي آنزيم سوكروز مخمر ساكارومايسس سرويزيه
پايش خشكسالي استان اصفهان با استفاده از شاخص بارش استاندارد طي سال هاي اخير
بررسي شاخص آلودگي مدفوعي آب E.COLI، درمنابع آب خام شهرسهند تبريز
سويه مهندسي شده براي افزايش بيان پروتئين نوتركيب در باكتري E.coli
تگ هاي تخليصي پروتئين
بازهاي غيرطبيعي در DNA
نقش كيتوزان در تحويل دارو
بررسي اثر سميت سلولي عصاره اتانولي Cyperus iria بر روي رده سلول هاي سرطاني دهانه رحم (HeLa) پس از 72 ساعت انكوباسيون
بررسي اثر سميت سلولي عصاره اتانولي Cyperus iria بر روي رده سلول هاي سرطاني دهانه رحم (MCF-7) پس از 72 ساعت انكوباسيون
بررسي عوامل موثر بر ريز گردها و اثرات زيست محيطي آن
ارزيابي فراواني باسيلوس تورنجپنسيس در خاك مناطق حاصلخيز استان فارس
پايش تنوع زيستي جنگل هاي زاگرس ضرورتي براي تحقق اهداف توسعه پايدار
آشنايي با تكنيك هاي ISSR-PCR و Vectorette PCR
همسانه سازي و زير همسانه سازي آنتي ژن حفاظتي (protective antigen) تغيير يافته باسيلوس آنتراسيس در باكتري E.coli
بكارگيري پدافند غير عامل در جهت بهبود امنيت زيستي در كشاورزي، دامپروري و محيط زيست
طبيعت عليه طبيعت
بررسي زيست آگاهي جمعيت هاي مختلف انگوروحشي (Vitis sylvestris Gmelin) در نقاط مختلف استان مازندران
جداسازي باكتري باسيلوس تورينجنسيس ازخاك كشاورزي شهرآبادان
ارزيابي فراواني رنگذانه باكتري هاي محيطي در خاك مناطق مختلف استان اصفهان
طراحي و سنتز تتراپپتيد (RFRD) به عنوان آنالوگ سوبسترا براي زنجيره سبك نوروتوكسين بوتولينوم تيپ E
بررسي تغييرات پاتولوژيك بافت تيروئيد ماهي شوريده (Otolithes ruber) در خور موسي در پاسخ به آلاينده هاي محيطي
كشاورزي ارگانيك، ضرورت ها و موانع
بررسي هيستوپاتولوژيكي بافت ريه در مدت زمان با قرار گرفتن در معرض استنشاق مخلوط مواد سفيد كننده و آب حاوي كلر
مطالعه ساختار كبد ماهي شوريده (Otolithes ruber)، در مواجهه با آلاينده هاي محيطي خور موسي
مطالعه ساختار كبد ماهي بياح (Liza abu)، در مواجهه با آلاينده هاي محيطي خور موسي
جداسازي و شناسايي پاتوژن هاي ايجاد كننده شيگلوز به عنوان يكي از عوامل اصلي گاستروانتريت باكتريايي با استفاده از تكثير مناطق هتروژن در RNA ريبوزومي
روزنه داران به عنوان شاخص كيفيت آب در آبسنگ هاي مرجاني خليج ناي بند
مطالعه ي انواع انگل هاي آلوده كننده ي خيارهاي دريايي
آنزيم هاي زيستي ليپاز: خصوصيات و كاربردها
بهينه سازي توليد آنزيم لاكاز با القا كننده هاي شيميايي در نيوروسپورا كراسا سويه FGSC#321
بهينه سازي رشد قارچ نيوروسپورا كراسا سويه FGSC#321
ارزيابي فراواني اكتينوميست درخاك مناطق مختلف استان فارس
تعيين غلظت فلز سنگين سرب (pb) در بافت هاي كبد و آبشش ماهي كفال طلايي (Liza aurata) درياي خزر
بررسي استقرار درختچه زالزالك بومي منطقه آذربايجان در سه محيط كشت بافت مختلف LP, MS و WPM
بررسي فلور قارچي غالب خاك ناهار خوران گرگان
شناسايي و جداسازي قارچ غالب توليد كننده ي آنزيم ليپاز در خاك جنگلي ناهار خوران گرگان
بررسي ، شناسايي و جداسازي قارچ توليد كننده ي آنزيم فسفوليپاز در خاك جنگلي نهارخوران گرگان
بررسي مدل پراكنش قرقاول معمولي در منطقه شكار ممنوع لفور

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید