نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران ۲۱ دی ۱۳۹۳ تا ۲۲ دی ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی مهندسی سازه ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۲۲عنوان مقاله تخصصی شامل۱۳۵۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران

بررسي تاثير ابعاد تيرها و ستونها بر روي تغيير مكان طبقه
ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي مهاربندي شده با مهاربند زانويي
تحليل ريسك احتمالاتي سازه فولادي براي بررسي خسارت لرزه اي سازه در طول عمر سازه
مقايسه زمان تناوب تحليل ديناميكي طيفي واستاتيكي معادل مطابق استاندارد 2800 (آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله)
اثر هندسه ورق هاي فولادي جاري شونده بر شكل پذيري قاب هاي خمشي
بررسي تأثير تكنولوژي هاي جديد در صنعت ساختمان
اصلاح طبقه نرم در سازه هاي فولادي با استفاده از قاب خمشي معادل
بررسي آزمايشگاهي مقاومت چسبندگي ميان بتن خود تراكم و ميلگرد GFRP با قطرهاي مختلف با استفاده از آزمايش بيرون كشيد (Pull-out)
آناليز غيرخطي ستون هاي كامپوزيت بر اساس روش تحليل ظرفيت
سيستم مقاوم لرزه اي ديوار برشي فولادي، از ابتدا تاكنون
ارزيابي تاثيرسختي خمشي ستون وتيردر بهبود رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي
بررسي تاثير ميراگر در يك سيستم مستهلك كننده انرژي جديد در طبقه اول نرم
ارزيابي دوام ملات خود تراكم حاوي خاكستر پوسته برنج و نانو ذرات
Wave Passage and Incoherency Effects on Nonlinear Response of High Arch Dams
مديريت زمان در منابع انساني پروژه هاي عمراني با استفاده از متدولوژي شش سيگما و فناوري RFID
تحليل غير خطي ديناميكي قاب فولادي در ارزيابي رفتار پساكمانشي و پاسخ لرزه اي سيستم
بررسي رفتار ديوارهاي برشي بتن مسلح تحت بارهاي جانبي با استفاده از نرم افزار اجزا محدود
بهينه سازي سازه هاي خرپايي با قيود فركانس طبيعي با استفاده از الگوريتم ژنتيك و بازتحليل ديناميكي
تاريخچهي مهندسي عمران در ايران
تحليل قابليت اعتماد قاب فولادي با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو بازه اي
بررسي رفتار تيرهاي مقاوم سازي شده با CFRP در محل اتصال تير به ستون
بررسي رفتار لرزهاي ديوارهاي برشي فولادي پرشده از بتن و ستون هاي كامپوزيت
بررسي تاثير بازشو بر رفتار ديوار برشي با فولاد مقاومت پايين
Equivalent buckling length factor of semi-rigid frames with tapered columns
تاثير روشهاي مقابله با نيروي نامتعادل در مهاربندهاي شورون بر روي پارامترهاي لرزهاي سازه ها
بررسي آزمايشگاهي مقاومت فشاري و مقاومت ويژه الكتريكي بتن حاوي بال كلي و ميكروسيليس
طراحي كاربردي و اجراي سازه ديوار برشي فولادي بر اساس ضخامت ورق هاي موجود در بازار
ارزيابي عملكرد لرزهاي سكوهاي ثابت فلزي دريايي
كنترل فعال سازه هاي در معرض زلزله با استفاده از كنترل كننده مقاوم PID
كمانش پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي با مقطع بيضي با استفاده از روش نوار محدود اسپيلاين تحت اثر فشار محوري
ارزيابي روش هاي مختلف بهنگام كردن الگوي بار بر دقت نتايج آناليز پوش اوربهنگام شونده در سازه هاي بلند مرتبه با توزيع نامتقارن مقاومت در ارتفاع
تأثير نيروي غيرخطي جداگرهاي پايه بر پارامترهاي سازه اي
تحليل غيرخطي حرارت صفحات FGM تحت خمش بااستفاده ازروش ايزوژئومتريك
بررسي تاثير برخورد موضعي گلوله صلب بر روي اهداف بتني
مقايسه ي عملكرد لرزه اي جداگرهاي LRB و HDRB
تعيين مقدار و الگوي نشست تفاضلي مجاز در سازه قاب خمشي فولادي
ارزيابي تجربي تاثير نوع كنترل بارگذاري سيكلي بر رفتار مكانيكي تيرهاي بتن آرمه حاوي الياف
بررسي اتلاف انرژي مهاربند ضربدري پس از كمانش، تحت تحليل استاتيكي غيرخطي فزآينده چرخه اي
مطالعه عملكرد لرزه اي ميل مهارها در مخازن فلزي ذخيره مايعات به روش جرم اضافي
بررسي عملكردي سازه هاي فولادي بيمارستانهاي شهر كرمان
طراحي بهينه گنبد هاي فضاكار دو لايه با رويكرد افزايش جذب انرژي خورشيدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
امكان سنجي جايگزيني قاب هاي مهاربندي شده واگرا (EBF) با ديوارهاي برشي فولادي
بررسي وضعيت مقاومت فشاري و همكشيدگي ناشي از خشك شدن در فوم بتن تقويت شده با الياف بازيافتي كارتن
مقايسه هزينه و زمان اجراي سازه ساختمان فولادي 4، 6 و 8 طبقه با پلان ثابت با سيستم هاي باربر جانبي متفاوت
ارزيابي كمي ميزان تاثير پالس هاي كم دامنه سرعت حركت زمين در حوزه نزديك بر پاسخ ديناميكي سازه هاي قابي
بررسي تاثير انواع پارامترسازي دامنه در آناليز استاتيكي ورق ميندلين به روش تحليل هم هندسي
مقايسه رفتار مهاربند كمانش تاب و مهاربند واگرا با استفاده از تحليل غيرخطي بار افزون
بررسي رفتار ديناميكي قاب سرد نورد شده فولادي با مهاربند تسمه قطري با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
بررسي مشخصات مهندسي و مديريت ساخت اجراي سازه هاي سبك فولادي LSF و نقش آن در بهبود شاخص هاي ساخت
تحليل طيفي سيستم برج آبگير و مخزن با در نظر گرفتن دقيق اندركنش سازه و سيال مطالعه موردي برج آبگير سد مراش، زنجان، ايران
بررسي تاثير نحوه اتصال ژاكت بتني بر بهبود ظرفيت باربري ستون هاي بتني مسلح
بررسي روش هاي جلوگيري و كنترل ترك خوردگي در عرشه پل هاي بتني
بررسي خواص مكانيكي بتن خودتراكم (SCC)
افزايش مقاومت خاك با استفاده از خاكستر الياف
ارزيابي و مقايسه قاب خمشي فولادي با شكل پذيري متوسط در ويرايش هاي سوم و چهارم آيين نامه 2800
تعيين مقاومت نهايي ديوارهاي بتن آرمه تحت عمل همزمان نيروهاي داخل صفحه و خارج صفحه
بررسي وضعيت آسيب پذيري لرزه اي شهرك پرديسان ( قم) تحت گسل كوشك نصرت
بررسي اثر انفجار بر ساختمانهاي بتني
مروري بر استفاده از خاكستر پوسته برنج در بتن و عوامل موثر بر خواص پوزولاني آن
Life Cycle Environmental and Economic Impacts of the use of concrete bridges with UHPFRC
تحليل استاتيكي پل هاي خاكي فولادي تحت اثر بارهاي اجرايي
بررسي راهكارهاي كاهش احتمال گسيختگي در دو انتهاي ورق زيرسري در محل اتصال صلب تير به ستون قوطي شكل
بررسي عملكرد قاب خمشي ويژه فولادي تحت بار انفجاري
مد گسيختگي و مقاومت تيرهاي بتن مسلح تحت بارگذاري موج انفجاري
Evaluating efficiency of different responses in structural damage detection by sensitivity-based analyses
اثر انفجار بر سازه هاي بلند ، استخراج پاسخ ديناميكي و راهكارهاي افزايش مقاومت سازه
تاثير چشمه اتصال بر پاسخ لرزهاي قاب هاي خمشي فولادي با تغيير ارتفاع سازه
تشريح پارامترها و نحوه بدست آوردن داده هاي ورودي در نرم افزار اجزا محدود آباكوس براي مدلسازي انواع سازه هاي بتن مسلح
بررسي عملكرد اتصال صلب تير به ستون دوبل در سه حالت استفاده از ورق پوششي، ورق كناري و سخت كننده ورق مياني
Continuum mechanics beam theory for determining soil-structure interaction uncertainties and their effects on building vulnerability functions in subsidence regions
ارائه الگوي بارگذاري براساس تحليل استاتيكي غيرخطي به منظور بررسي و ارزيابي روند طراحي در ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند شورون
بررسي رفتار هيسترزيس ديوارهاي برشي فولادي دوجداره داراي بازشو
بررسي امكان ساخت ستونهاي بتني خودتراكم با استفاده از الياف و سبكدانه هاي متفاوت در مقياس نيمه واقعي
ارزيابي كيفيت اجرا و نظارت سازه هاي فولادي در بافت هاي فرسوده 12 منطقه شهر تهران
تحليل ديناميكي فزاينده سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن مدل خرابي پلاستيك بتن
بررسي كاربرد تصميم گيري چند معياره (MCDM) در مهندسي ارزش (VE)
ارزيابي انواع پاسخ هاي سازهاي استاتيكي و ديناميكي در شناسايي خرابي با استفاده از روش هاي مبتني بر تحليل حساسيت
بررسي ماكزيمم زاويه دريفت سراسري غير خطي حاصل از آئين نامه 2800 ويرايش سوم
مدل اصلاح شده ميلگرد فولادي براي درنظرگرفتن اثر تماسي بتن- ميلگرد در مدلسازي با المان مدفون در بتن
مقايسه رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي با ديوار برشي فولادي مركب
بررسي رفتار سيستم نوين ديوارهاي برشي فولادي مركب
كمانش پوسته هاي كامپوزيتي استوانه اي تحت اثر فشار محوري و جانبي با استفاده از روش نوار محدود نيمه تحليلي
بررسي آزمايشگاهي تعيين مقاومت چسبندگي بين بتن و ميلگرد در مقاطع دايروي
بررسي فناوري بتن هاي اليافي در سبك سازي سازه ها
سنسورهاي فيبر نوري تكنولوژي نوين در رفتارسنجي سدها
آناليز اجزا محدود نشيمن گاه بتن مسلح تقويت شده با ورقه هاي پليمري كربن (CFRP)
بررسي عملكرد اتصالات فولادي پس كشيده (PT)
ارزيابي عملكرد روش تحليل استاتيكي غير خطي بهنگام شونده در ارزيابي سازه هاي با توزيع نامتقارن مقاومت و سختي در پلان
بررسي تاثير الياف بر روي چقرمگي اعضاي بتني مسلح ساخته شده با بتن خود تراكم
بهينه سازي مخازن بتني نيمه مدفون نگهدارنده سيالات توسط الگوريتم اجتماع ذرات و غلاف تقويتي منشوري
تحليل قابليت اعتماد تيرهاي بتني T شكل تقويت نشده و تقويت شده
Linear seismic response of arch dams to non-uniform excitations considering load combination effects
تحليل ديناميكي پوسته بتن مسلح مخروطي شكل ناقص
بررسي سطوح عملكرد سكوي ثابت دريايي تحت بار زلزله
بررسي تاثير بار خارج از مركز روي ميزان محصورشدگي ستون هاي بتن مسلح مستطيلي مقاوم سازي شده با FRP
بررسي مقاومت پيوستگي ميلگرد در بتن سبك سازهاي حاوي ميكروسيليس
مدل سازي برش منگنه اي (پانچ) فونداسيون يك قاب ساختماني
تأثير اندركنش خاك- سازه بر رفتار ديناميكي سازه هاي پايه جدايش شده
بررسي اثر انفجار برسازه هاي فضاكار چليكي دولايه
بررسي كمانش برشي ديوار هاي برشي فولادي جدار نازك با ورق هاي صاف و موجدار
كاربرد الگوريتم جستجوي هارموني در بهينه سازي پارامترهاي ميراگر جرمي تنظيم شونده
ارزيابي پاسخ غير خطي سدهاي بتني وزني با مدل سازي ترك به روش چرخشي و ثابت
عملكرد لرزه اي سيستم هاي سازه اي قاب محيطي مهاربندي شده تحت اثر زمين لرزه هاي حوزه نزديك پالس گونه
بررسي تاثير نسبت سطح مقطع ميلگردهاي برشي قائم به سطح مقطع افقي بتن در بال ديوار برشي بتن آرمه بالدار
تحليل خطا در تحليل ايزوژئومتريك و بررسي روش بهبودسازي افزودن گره
ارزيابي ضوابط و الزامات شهرسازي در كشور با ديدگاه پدافند غيرعامل
بررسي تحليلي اتصال تير به ستون بتني مقاوم سازي شده با CFRP
اثر نوع توزيع احتمالاتي بر ضرايب اطمينان جزيي تير طراحي شده بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان
روشي موثر براي كاهش زمان محاسباتي در تحليل غيرخطي سازه ها
بررسي كمانش سازه هاي جدار نازك كامپوزيتي لايه اي با استفاده از روش اسپلاين نوار محدود
مقايسه اثرات تغييرمكان هاي ماندگار گسلش بر پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي بتني طراحي شده مستقيم با تغييرمكان و روش نيرويي استاندارد 2800
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي پر شده با بتن (CFDST) تحت فشاري محوري
Evaluation of Strength and Ductility of Cross Spirally Circular Reinforced Concrete Columns Using Experimental Results
بررسي دوام فومبتن با چگالي هاي متفاوت در برابر سيكل هاي يخبندان و ذوب يخ
ارزيابي استاتيكي غيرخطي قاب مهاربندي زيپي تحت زلزله دور از گسل
تحليل اندركنش سازه و سيال نيمه بي نهايت در حوزه زمان با استفاده از مدل آرما
تحليل خمشي ورق هاي كامپوزيت لايه اي با استفاده از توابع پايه هموار به شكل بدون شبكه محلي (MLEBFs)
كنترل سلامت و عيب يابي سازه ها با استفاده از الگوريتم بهينه سازي فاخته
مقايسه روش هاي شبيه سازي و مماني در تحليل حساسيت قابليت اطمينان سازه اي
آناليز ضريب شدت تنش جبهه ترك نيم بيضوي محيطي عميق در استوانه جدار نازك به روش اجزا محدود سه بعدي
بررسي اثر رطوبت بر مودهاي جداشدگي CFRP در تير بتني تقويتشده با اين مصالح با استفاده از مفهوم مكانيك شكست
شناسايي خرابي در عرشه پل هاي بتني با استفاده روش موجك (Wavelet)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید