نمایه سازی ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی ۴ خرداد ۱۳۹۴ توسط جهاددانشگاهی واحد کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دانشگاه کردستان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۷عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۴۴صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی

بررسي كيفيت زندگي دانشگاهي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان (مطالعه موردي: مركز آموزش عالي بيت الهدي آمل)
رابطه دينداري فرد و اعتقاد به پيامدهاي مصرف مواد با ميزان مصرف مواد مخدر
دانشجو، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها
بررسي و مقايسه تاثير خوابگاههاي دانشآموزي در افزايش يا كاهش احساس غربت دانشآموزان دخترخوابگاهي و غيرخوابگاه مقاطع متوسطه شهرستان گناباد
تاثيرات شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روي زندگي دانشجويان
آسيب شناسي تأثير فضاي مجازي بر هويت اجتماعي دانشجويان كاربر: مطالعه اي ميان رشته اي
دانشجو، رسانه و مدگرايي بررسي نقش رسانه هاي جمعي داخلي و خارجي در مدگرايي دانشجويان دانشگاه هاي شهر ديواندره در سال 1393
بررسي همبستگي روابط عاطفي در خانواده با ميزان تماشاي فيلمهاي پورنوگرافي
رابطه بهرهمندي از شبكه هاي اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي- اجتماعي دانشجويان (نمونه موردي: دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي)
تحليل تاثير ماهواره بر هويت جوانان شهر نائين
بررسي تاثير فن آوريهاي نوين (اينترنت و شبكه هاي اجتماعي و…) بر ازدواج
بررسي رابطه بين رضايتمندي زناشويي و مدت زمان آشنايي و ارتباط قبل از ازدواج
بررسي شيوع اختلال پرخاشگري در دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه آزاد همدان
شناسايي آسيب هاي اجتماعي دانشجويان دختر خوابگاهي با تاكيد بر استفاده آنان ازشبكه هاي اجتماعي
بررسي رابطه هوش هيجاني و دلبستگي به خدا با اضطراب اجتماعي دانشجويان
نگرشي آماري براي شناخت و سوء مصرف مواد مخدربا بررسي آسيبهاي اجتماعي ورواني آن در بين دانشجويان دانشگاههاي شهرستان قروه و سنندج
پيش بيني گرايش به مصرف مواد بر اساس نشانه هاي اختلال سلوك در دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان قروه
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي كاركردي و خطرپذيري در گرايش به جنس مخالف و رفتار جنسي در دانشجويان دانشگاههاي شهر گناباد
تحليل اجتماعي افكار خودكشي در ميان دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه مازندران)
پيشگيري از مصرف و سوء مصرف مواد روان گردان و مخدر در دانشجويان ساكن خوابگاه شهر همدان
اثربخشي آموزش تاثيرات ناهشيار شبكه هاي ماهواره بر تغيير نگرش استفاده از ماهواره
تاثير دنياي مجازي بر ازدواج هاي امروزي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
نحوه و ميزان استفاده دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگياناز شبكه هاي اجتماعي مجازي
نقش بهزيستي روانشناختي و حمايت اجتماعي در شناسايي افكار خودكشي دانشجويان پسر
بررسي چالش هاي روابط پيش از ازدواج دختر و پسر: يك مطالعه پديدارشناختي
بررسي علل گرايش به اعتياد مواد مخدر دردانشجويان پسر دانشگاه پيام نور شهرپاوه
پيش بيني رابطه سبك هاي دلبستگي با گرايش به مواد مخدر در دانشجويان پسردانشگاه فرهنگيان كردستان
تحليل جامعه شناختي مواد مخدر در بين دانشجويان
بررسي رابطه طرحوارههاي ناسازگار اوليه با افسردگي در دانشجويان دانشگاه كردستان
مقايسه طرحوارههاي ناسازگاراوليه و نگرشهاي ناكارآمد در دانشجويان افسرده وعادي
بررسي گرايش به روابط نا متعارف جنسي نوين در بين دانشجويان ( مورد مطالعه هم باليني يا ازدواج سفيد دربين دانشجويان ساكن در خوابگاههاي دانشگاه گيلان )
نگرشي برشناسايي مشكلات و آسيب هاي زندگي خوابگاهي و تاثير آن از حيث آسيبهاي اجتماعي بر رفتار و زندگي دانشجويان دختر ساكن خوابگاههاي دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسلامي استان كردستان
مشكلات اجتماعي تحصيلي دانشجويان دختر 29-18 ساله ساكن خوابگاههاي دانشگاهآزاد اسلامي فيروزكوه
رابطه مكانيسم هاي دفاعي و سبكهاي هويت با اعتياد به اينترنت در ميان دانشجويان كارشناسي كوي دانشگاه تهران
تحليل جامعه شناختي شبكه اجتماعي (فيس بوك) بر هويت حرفه اي دانشجويان دانشگاه آزاد ايلام
تحليل تطبيقي اثرگذاري شبكه هاي اجتماعي درون مرزي و برون مرزي برهويت ديني (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه ياسوج)
فراتحليل اعتياد اينترنتي دانشجويان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید