دریافت مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۷۹عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۰۴۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت

حوزه هاي امنيت و آثار و نتايج آن در قرآن
راه هاي تأمين امنيت اجتماعي از منظر قرآن كريم
رابطه ي سرمايه ي اقتصادي وفرهنگي با سبك زندگي خانواده هاي شمال غرب كشور
بررسي ميزان فعليت (رعايت) سبك زندگي اسلامي و عوامل مرتبط با آن در ميان شهروندان (مطالعه موردي: شهر گرگان)
بررسي امنيت و رفاه اجتماعي در سبك زندگي
بررسي رابطه بين سبك زندگي با ميزان احساس امنيت مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور مركز مشگين شهر
سرمايه اجتماعي، سبك زندگي و نقش آن در نظم و امنيت اجتماعي
بررسي سبك زندگي والدين بر هوش معنوي فرزندان
نقش امر به معروف و نهي از منكر در برقراري نظم و امنيت
بررسي جايگاه امر به معروف و نهي از منكر بهعنوان رويكردي از سبك زندگي در جامعه اسلامي
بررسي رابطه سبك زندگي اسلامي با نشاط اجتماعي و رضايت از زندگي شهر يزد
نظام تعليم و تربيت و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت
نظام تعليم و تربيت و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت
بررسي مناسبات سبك زندگي و تربيت سياسي وتاثير آن بر نظم و امنيت اجتماعي از ديدگاه امام خميني (ره)
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارت هاي سبك زندگي ديني ويژه همسران (مطالعه موردي: خانواده كاركنان نيروي انتظامي استان چهار محال و بختياري)
بررسي رابطه سبك زندگي و گرايش به مصرف مواد مخدر صنعتي جوانان شهرمشهد
امربه معروف ونهي ازمنكروسبك زندگي و تاثيرآن برنظم وامنيت
بررسي تأثير پذيري امنيت اجتماعي از سبك زندگي اسلامي
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي وامنيت اجتماعي موردمطالعه: زنان متاهل شهرتبريز
سرمايه اجتماعي و پليس جامعه محور
امر به معروف و نهي ازمنكر و نقش آن در امنيت جامعه
تاثيرامر به معروف ونهي از منكر بر سبك زندگي وارتباط آن بر نظم وامنيت
امر به معروف و نهي از منكر و تاثير آن بر امنيت
مقايسه كيفيت زندگي، امنيت اجتماعي و بهسيستي روانشناختي در زنان سرپرست خانوار و زنان غير سرپرست خانوار
امنيت اجتماعي نتيجه قانون مداري كانت يا ديگري نگري لويناس
بررسي و تحليل روابط بين سرمايه اجتماعي،سبك زندگي و امنيت اجتماعي
تحليل نقش فرهنگ دفاع مقدس در مديريت سبك زندگي و بررسي رابطه آن با نظم و امنيت
رابطه سرمايه اجتماعي وسبك زندگي با نظم وامنيت
بررسي ارتباط ميان سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي دربين دانشجويان دانشگاه زنجان
بررسي رابطه بين سبك پوشش و احساس امنيت اجتماعي دربني شهروندان تبريز
تجلي امنيت در سبك زندگي حاكمان
توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد روستايي به منظور بهبود سبك زندگي سالم
برررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي مطالعه موردي: استان زنجان
سبك زندگي جوانان و تاثير آن درنظم و امنيت ازمنظر امام خميني (ره)
مبدل پوشي و ايجاد امنيت مطالعهي زندگي شاه عباس اول
ديدگاه فقه و حقوق اسلام به مقوله امنيت
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و سبك زندگي دربين دانشجويان موردمطالعه : دانشگاه زنجان
تقوا،قانون،نظم وامنيت شغلي كاركنان وتاثيرآن درسبك زندگي
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و طرد اجتماعي بر كيفيت زندگي مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني شهر پيرانشهر
اثر ارتباطات مجازي بر بيگانگي جمعي در شبكه هاي اجتماعي شهر مشهد
سبك زندگي معنوي با رويكرد نظم و امنيت
سبك زندگي خانواده اسلامي وآسيب هاي پيش روي آن
نقش سبك زندگي در امنيت اجتماعي خانوارهاي روستايي مطالعه موردي:دهستان نوبندگان، شهرستان فسا
نقش زندگي دوم در برقراري امنيت و آرامش اجتماعي
فرصتها، تهديدها و آسيبهاي موجود در سبك زندگي ايراني- اسلامي: هويت وامنيت هستيشناختي
سبك زندگي اسلامي راه حلي براي پيشگيري از طلاق واعتياد
بررسي رابطه بين باورهاي مذهبي والدين با ايجاد خوش بيني و انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر علي آباد كتول
بررسي جامعه شناختي تاثيرات ماهواره بر سبك زندگي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان
تأثير قاچاق بر سبك زندگي روستائيان و نظم و امنيت در روستاهاي نوار مرزي شهرستان پيرانشهر
تاثير شبكههاي اجتماعي مجازي و اعتياد الكترونيك در سبك زندگي
قانون گريزي چالش بزرگ سبك زندگي، نظم و امنيت
نقش حجاب در كاهش آسيب هاي اجتماعي وامنيتي با تأسي ازآموزه هاي قرآني وروايي
تبيين نقش ماهواره در ترويج سبك زندگي غربي و تأثيرگذاري بر روابط خانواده
بررسي جامعه شناختي اثر تماشاي فيلم پورنو (محرك جنسي) در مردان متاهل بر سبك زندگي زناشويي
بررسي آسيب پذيري امنيت اجتماعي از تأثيرگذاري رسانه هاي فراملي بر سبك زندگي اسلامي
بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دانشجويان پزشكي و غير پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن سال 1393
بررسي تأثير سبكزندگي اسلامي بر پيشگيري از جرم
تاثير الگوهاي ژئوپليتيكي رسانه بر سبك زندگي ايرانيان
نقش وسايل ارتباطات جمعي در ارتقاي رفتارهاي شهروندي در شهر زنجان
سبك هاي زندگي جوانان ايراني و بحران هاي هويتي چالش زا در نظم و امنيت
تحليل جامعه شناختي سبك زندگي قوم گرايي ونقش آن درشكل گيري نزاع جمعي مورد : استان لرستان
تغييرات جامعه شناختي سبك زندگي والدين و فرزندان در خانواده هاي مناطق آذري زبان مطالعه موردي شهرستان زنجان
امنيت ، دينداري و سبك زندگي
تاثير سبك زندگي سارقين در سنين مختلف بر سفر مجرمانه ازسكونتگاه
خانواده وسبك زندگي بارويكردنظم وامنيت
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي با خود نظم دهي دانش آموزان سال سوم دبيرستان
فرصتها و تهديدهاي شبكه اجتماعي در خانواده
آسيب هاي سبك زندگي اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبري
تبيين جامعه شناختي سبك زندگي رسانه محور و احساس امنيت اجتماعي
نقش و اثربخشي حسن انجام وظايف همسران در نظم و امنيت خانواده (با رويكرد سبك زندگي اسلامي)
تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي بر نظم اجتماعي
دين و امنيت؛ سبك زندگي اسلامي و تأمين امنيت
انگارههاي خرافي وتهديدات امنيتي آن بر سبك زندگي ايراني
رسانه و سبك زندگي
بررسي ميزان تأثير رسانه هاي اجتماعي مجازي بر سبك زندگي ايراني-اسلامي
اقتصاد مقاومتي؛ سبك زندگي حافظ نظم و امنيت
نقش رسانه ها در ترويج سبك زندگي و گسترش نظم و امنيت
بررسي تأثير دين و ارزش هاي ديني در برقراري نظم و انضباط اجتماعي و مولفه هاي تقويت آن در اسلام
بررسي رابطه بين دينداري و سلامت روان با امنيت اجتماعي
سبك زندگي در پرتو رسانه هاي نوين
بررسي ترفندهاي رسانه هاي خبري غرب در راه تحريف و تخريب سبك زندگي ونظم و امنيت اسلامي_ايراني
بررسي جامعه شناسانه نقش فيلمها در سبك زندگي
تاثير شبكههاي اجتماعي مجازي بر سبك زندگي
نقش سبك زندگي اسلامي در كاهش و پيشگيري از ارتكاب جرم
سبك زندگي اسلامي درپرتو فرهنگ ساده زيستي
شبكه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه و اخلال در نظم اجتماعي و سبك زندگي شهروندان ايراني؛ مطالعه موردي واتس آپ و وايبر
سبك زندگي در بيانات مقام معظم رهبري با رويكرد به تهديد بودن يا فرصت بودن شبكه هاي اجتماعي در تغيير جامعه ايراني
فلسفه ليبراليسم، تاثير آن در سبك زندگي و ناهنجار قانون گريزي
آموزه هاي ديني و راهكارهاي تحقق سبك زندگي ديني
دين وسبك زندگي مدگرايانه دربين دانشجويان دانشگاه زنجان
ضرورت آسيب شناسي حجاب و عفاف و پديده مدگرايي در ارتباط با سبك زندگي، نظم و امنيت
بررسي تاثير دولت الكترونيك بر سبك زندگي
نقش فرهنگ درسبك زندگي ديني
بررسي مقايسه اي سبك زندگي نسلي:مطالعه ترجيحات ارزشي والدين و فرزندان در شهرگرگان
بررسي رابطه سبك زندگي و دينداري جوانان گرگان
نگاهي به آموزه هاي قرآن و حديث درباره نظم و انضباط در زندگي
پيش بيني خودكارآمدي بر مبناي سبك زندگي اسلامي در دانشجويان
نقش سبك زندگي اسلامي در كاهش نرخ جرايم با تاكيد بر نظريات جرم شناسي
راههاي وصل به امنيت در جامعه با تاسي از زندگي پيامبر(ص)
سبك زندگي اسلامي، جنگ نرم و امنيت
سنت خاتم الانبيا (ص) و سيره اهل بيت برسبك زندگي ونظم وامنيت
سنت خاتم الأنبياء (ص) و سيره اهل بيت (ع)، سبك زندگي، نظم و امنيت
ميزان تحقق سبك زندگي اسلامي در دانشجويان دانشگاه كاشان
شهر كوفه؛ نماد نظم گريزي اجتماعي در سده نخستين اسلامي
بررسي رابطه ي سبك زندگي اسلامي و نگرش مذهبي با سلامت روان در دانشگاه آزاد ابهر
تبيين سازوكارهاي برقراري نظم و امنيت داخلي با رويكردي سبك شناسانه به متن تاريخ بيهقي
نقش اسلام در سبك زندگي و تاثير آن در امنيت اجتماعي
راهكارهاي پيامبراسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) جهت حفظ نظم و امنيت مدينه
سيره خاتم الانبياء (ص) و ائمه (ع) در برقراري نظم و امنيت در جامعه
سبك زندگي اسلامي و نقش آن در امنيت خانواده
الگوهاي مناسب تأمين نظم و امنيت در جامعه اسلامي از ديدگاه امام علي (ع)
سيره عملي پيامبر اعظم (ص) در استقرار نظم و امنيت
سبك و سيرهي حكومتي امام علي(ع) در تأمين نظم و امنيت فرهنگي جامعه
كاركردهاي امنيتي سبك زندگي اسلامي با تكيه بر كنش و منش اقتصادي
الگوي مناسب سبك زندگي اسلامي- ايراني
رابطه حجاب با امنيت اجتماعي (حجاب به مثابه مؤلفه اي براي سبك زندگي اسلامي)
جايگاه الگوهاي سبك زندگي اسلامي در نظم وامنيت جامعه اسلامي
بررسي تربيت اخلاقي در بوستان سعدي و تأثير آن بر امنيت اجتماعي
بررسي رابطه ي سبك زندگي اسلامي در ميزان سلامت رواني شهروندان اصفهان
مطالعه وبررسي تبيين جامعه شناختي سبك زندگي اسلامي در بين دانش آموزان ودانشجويان شهر سنندج
بررسي حضور شاخص هاي سبك زندگي اسلامي در ميان دانشجويان دانشگاه گلستان
حجاب كامل زن در سبك زندگي اسلامي
جايگاه الگوهاي سبك زندگي اسلامي در نظم و امنيتسنت خاتم الانبياء(ص) و سيره اهلبيت (عليهم السلام)، سبك زندگي و نظم و امنيت
امنيت جامعه اسلامي در سايه ي قرآن و حديث و تبليغ آنها
نقش پليس در حفظ حريم خصوصي فضاي سايبر
بررسي نقش پليس در سالم سازي فضاي مجازي و رسانه اي
بررسي ميزان اعتماد قشر جوان دانشگاهي به پليس در بين دانشجويان دانشگاه زنجان
نقش پليس در تأمين امنيت و سال مسازي فضاي سايبربا رويكرد پيشگيري اجتماعي از جرايم سايبري
تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم
بررسي نقش پليس و احساس امنيت اجتماعي بر سبك زندگي شهروندان شهر قزوين مطالعه موردي جوانان 18-24 ساله شهرقزوين
رابطه سبك زندگي و حقوق شهروندي
پليس جامعه محور، سبك زندگي و نظم ساختاري
بررسي رابطه بين رفتارهاي مثبت كاركنان نيروي انتظامي با اثربخشي نظم و امنيت جامعه
پليس و امنيت فضاي سايبر
سبك زندگي و قانون گرايي
بررسي نقش پليس جامعه محور در ايجاد امنيت اجتماعي
پليس، امنيت اخلاقي و سبك زندگي با عنايت بر كتاب امنيت اخلاقي از ديدگاه رهبري
مؤلفه هاي سبك زندگي اجتماعي از ديدگاه نهج البلاغه
مروري بر جهان هاي مجازي با هدف ارتقاي سبك زندگي ، نظم و امنيت
آينده پژوهي در سبك زندگي تمدن نوين اسلامي
تحليل نظريهها و پيامدهاي ناشي از شبكههاي اجتماعي بر سبك زندگي جوانان در بستر خانواده
ضرورت آينده پژوهي در موضوع سبك ايراني اسلامي
آينده پژوهي در مديريت تهديدات و آسيب هاي سبك زندگي ايراني-اسلامي
تبيين ابعاد راهبرد ارتقاء سطح امنيت اجتماعي از منظربهبود سبك تربيت ديني خانواده
بررسي كيفيت و سبك زندگي به عنوان شاخص توسعه اقتصادي
بررسي شبكههاي اجتماعي به عنوان ابزاري فراتكنولوژيكي در تغيير سبك زندگي در جامعه ايراني
سبك زندگي اسلامي؛ ضرورت ها و راهبردها
چالشهاي جهاني ناشي از سبك زندگي در حال و آينده بشر
بررسي اثرات جهاني شدن بر نظم و امنيت رواني خانواده
وسايل دستيابي به امنيت در خلال قصص قرآني
جايگاه مفهوم هويت درسبك زندگي شهرهاي جديد
بررسي امنيت و رابطه آن با مسكنگزيني در بافت فرسوده شهر زنجان
بررسي نقش مديريت و توسعه پايدار شهري در سبك زندگي و نظم و امنيت
بررسي امنيت اجتماعي و رفاهي در سوره بقره از منظر قرآن كريم در شهر
شناخت و بررسي نقش شهر نشيني بر سبك زندگي و نظم و امنيت
آسيب شناسي كالبدي بافتهاي تاريخي شهردر برابر بزه سرقت با تاكيد بر شاخص دسترسيها و نوع كاربريها(مطالعه موردي:بازار سنتي زنجان)
بررسي تطبيقي شاخص امنيت اجتماعي فرهنگي در فضاهاي عمومي نمونه موردي: ميدان تجريش و امام خميني شهر تهران
تاملي بر مفهوم نقش در ايجاد رابطه ميان معماري و سبك زندگي
شهرنشيني وقانونگرايي شهروندي باتكيه برنظم،انضباط وامنيت عمومي
بررسي احساس امنيت زنان در فضاهاي عمومي شهر مشهد
كيفيت مديريت شهري در سبك زندگي، نظم و امنيت
بررسي نقش نورپردازي در طراحي فضاهاي شهري با هدف افزايش ايمني وامنيت شهري
بهسازي محيطي پار كهاي شهري به منظور پيشگيري از وقوع جرم نمونه موردي: پارك شهيد رجايي زنجان
شهرنشيني، نظم و امنيت
شناسه هاي ارتقاء امنيت مبتني بر پايداري محيطي در طراحي قلمروهاي عمومي
چيست و چرايي مفهوم سبك زندگي(نظم و امنيت)در سنت ايراني
انتخاب و حفظ سبك زندگي مناسب با اهداف خلقت انسان
تاثير كسب رزق حلال در ارتقاء سبك زندگي از منظر قرآن و پيامبر(ص)
عوامل گرايش به لهو در قرآن و تاثير آن در نظم وامنيت اجتماعي
جايگاه امنيت در سبك زندگي اسلامي با توجه به قرآن وسنت
نقش تربيت اسلامي در تحقق نظم و امنيت از ديدگاه امام خميني (ره)
كاربست رويكرد اسلامي نظم و امنيت در تدوين اهداف سبك زندگي در نظام آموزشي
نقش مهرورزي درتربيت ديني و تأمين امنيت (با تأكيد بر آموزه ها و سبك زندگي اسلامي)
قرآن و مولفه هاي جامعه سالم و رابطه آن با نظم و امنيت با تاكيد بر آيه 112 و 113 سوره مباركه نحل
تأثير خداشناسي در زندگي اخلاقي و امنيت زندگي بشري از ديدگاه مرحوم علامه طباطبايي
تبيين سبك زندگي معنويت محور در امنيت و سلامت رواني بر اساس آموزه هاي اسلامي
نقش و اهميت نظم در جامعه و تأثير آن در نيل به سعادت حقيقي از ديدگاه فارابي
تاثير درس سبك زندگي بر قانون مداري و مهارت حفظ آرامش در درگيري در بين دانش آموزان
تقوا، قانون، نظم و امنيت شغلي كاركنان و تاثير آن در سبك زندگي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید