انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران ۶ خرداد ۱۳۹۴ تا ۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۲عنوان مقاله تخصصی شامل۲۲۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران

Synthesis and characterization of low- cost silicon nanowires supported Ag nanoparticles from silicon powder and their photo-catalytic activity for degradation of Rhodamine B
Monitoring of trace amounts of heavy metals in different food and water samples by flame atomic absorption spectrophotometer after preconcentration by amine-functionalized graphene nanosheet
Where the actives sites of Metal-organic framework MIL-101 catalyze the selective oxidation of sulfides
NanoporouscrystallinePd@MIL-101 as heterogeneous recyclable catalyst in theoxidation ofbenzylic alcohols in aqueous media
Synthesis of nanocrystalline NaY Zeolite for Use in Refinery Catalysts
Effective removal of Pb(II) form aqueous media by cobalt hexacyanoferrate/ poly 1-naphthol nanocomposite
Cobalt hexacyanoferrate / Poly 1-naphthol nano-composite for cadmium removal
The Synthesis of Substituted Imidazoles and Benzimidazoles withPeriodic Mesoporous Organosilicas (PMOs)catalyst
Preparation of nanofibers decorate by natural zeolite
Mesoporous Cu-MCM-41: An efficient catalyst forsynthesis of phenol carbamatesby direct C-H bond activation
Electrochemical characterization of cerium salen complex Encapsulated in dealuminated zeolite
synthesis, characterization of cerium salen complex Encapsulated in dealuminated zeolite by EDTA treatment
Electrochemical synthesis of mesoprous metal nanostructure; Application for electrocatalytic oxidation of methanol
Preparation of mesoporous silica templated metal nanostucture on Ni foam substrate and electrochemical application
A bone seeking metal organic framework for imaging and therapy of metastatic bone
Sulfur Species Adsorption on Improved Synthesized Zeolite
Oxovanadium (IV) Schiff base complexes encapsulated in the nanocavity of zeolite-Y: Efficient catalysts for the heterogeneous reduction of aldehydes
A balance on the hydrophobicity and hydrophilicity of SBA-15-SO3H with fluoroalkyl-chained alcohols (RFOH/SBA-15-Pr-SO3H) and its effect on the catalytic activity
New Nanobiocomposites design from starch and zeolite for food packaging
Synthesis andcharacterization of binary hybrid composite of nano chitosan / ZSM-5
Design and construction of a novel solid optical sensor for simultaneous detection and removal of Pb(II) ions based on dithizone anchored on mesoporous SBA- 15
One-step, One-pot and Solvent-free Synthesis of 2H-Indazolo[2,1-b]phthalazine-1,6,11-trione Derivatives in the Presence of MCM-41-SO3H Nanocatalyst
In Situ Soft Chemistry Preparation of ZrO2/pillared organoclay
Preparation of Basic Nanocatalyst using Nanocrystaline NaY Zeolite
The synthesis of Bi2WO6/MCM-48mesoporousnanocomposite
Facile Synthesis of MCM-41/Cu(BDC) metal organic framework hybrid and study its application for CO2 separation
Periodic mesoporous organosilica (PMO) or traditional mesoporous silicas? Aspects and scopes in aerobic oxidation
Polyphosphoric acid supported on silica-coated NiFe2O4 nanoparticles: An efficient and magnetically-recoverable catalyst for Synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles
A facile and green synthesis of Bi2MoO6 nanostructure supported on the MCM-48mesoporous silica
Solvothermal synthesis and characterization of a porousnanosizeZr-basedMOFwith high stability
Effects of zeolites on LPG steam reforming
Synthesis and characterization of nanoporous iron(III) terephthalate; Application of metal-organic framework in dye degradation
Removal of NOx with propane using Iranian natural zeolite
Multicomponent synthesis of multifunctionalized 2-amino-4H-pyrans under mild conditions promoted by magnetic CuFe2O4
EncapsulatedMn and PbNano Particles in DealuminatedNaYZeolite as a Reusable Catalyst for One-Pot Three-component Synthesis of Spiro Oxindol4H-Chromene Derivatives
The effects of zeolite on the human and animal body by the specific medical purposes
Development of adsorption isotherms for Cd2+ removal from aqueous solutions by zeolite
Adsorption of Zinc onto Zeolite Coated by Iron Oxide
Synthesis of silica gel as a Chromium-based catalyst support for polymerization of olefins
ZSM-5 nanozeolite modified carbon paste electrode as glucose electrochemical sensor
Synthesis and Characterization of Zinc PhosphatesMolecular Sieve and Application for Electrooxdiation of Formaldehyde
Catalytic role of natural zeolite in via electrolysis method transesterification reaction to produce biodiesel
Encapsulated trinuclear metal cluster indealuminatedNaY Zeolite as a reusable catalyst in the Synthesis of 2′-Amino-1,2-dihydro-2,5′-dioxo-5′H-spiro[indole-3,4′-pyrano[3,2-c]chromene]-3′-carbonitrileofCO3 (O)Y
Green synthesis and characterization of copper nanoparticles on the CuS/MCM-41
Preparation and characterization of nano-sized ZnMoO4/MCM-48composite by a facile ultrasound assisted impregnation
A simple, convenient three component one-pot procedure for the synthesisof benzimidazolo-quinazolinone derivatives in the presenceSilica-based sulfonic acid (MCM- 41-SO3H)
The solvent-free chemoselective ring opening of epoxides with carboxylic acids using poly (4-vinylpyridine) supported sulfuric acid as an efficient solid acid catalyst: a very rapid entry into 1, 2-diol mono-esters synthesis
Metal Organic Frameworks (MOFs) Application in Adsorption refrigeration systems
Occurrence of Natural Zeolites in the Eocene Basaltic Rocks of the East of Tehran
Ultrasound-assisted extraction of lead and palladium from wastewater by Nano particles Zn-ip via cation exchange
Microwave Solvent-Free Oxidation of Benzylic Alcohols to Aldehydes by NanoMetal-Orgaic Frameworks
Nickel ions removal from aqueous solutions using natural zeolite: Optimization and modeling using response surface methodology based on central composite design
Natrolite and Analcime in Altered Volcanic Rocks of Davazdah Emam, northern Central Iran
Preconcentration of Reactive Orange 84 on MnFe2O4 Nanoparticles and Optimization the Parameters Using Response Surface Methodology
Lead removal by modified Iranian natural zeolite with cobalt hexacyanoferrate nanopaticles
Cadmium removal by Iranian natural zeolite modified with cobalt hexacyanoferrate nanopaticles
Ce(Salophene)/TiO2/HY as an efficient, reusable and eco-friendly photocatalystin the degradation of nitrophenol
Synthesis and characterization of Ce(salophen) encapsulated into nanocage of dealuminated Y zeolite
Manganese oxide grafted on SBA-15 by atomic layer deposition as an efficient and reusable catalyst for selective oxidationof benzyl alcohol in the liquid phase
Sorption processes of heavy metals by natural and modified zeolite
Silver halide-MMT nanocomposites and their antibacterial properties
Solvothermal synthesis and characterization of Ni doped MOF-5
Encapsulation of Tamoxifen Citrat in Functionalized Nanoporous porous Silica and Investigation of its Release
The influence of catalysts synthesis method on the loading of catalyst and its effect on the reactivity in the xanthenes reactions
Reversible exchange of Fe3+ and Al3+ metal ions nano on cobalt (II) metal–organic framework
Immobilization of new Schiff base complexes on zeolite in two different methods and Comparison of their antibacterial activities
NanoMetal-Organic Framework Cu2(BDC)2(DABCO) as Carrier in Drug Delivery Systems
Preparation magnetic nanozeolite modified for preconcentration of cadmium and its determination by FAAS
A Metal-Organic Framework Templated by Octamolybdate-based Chains as Epoxidation Catalyst
NO Reduction over Fe-Cu/ZSM-5 Nanocatalyst and Study Catalyst PreparationParameters
SCR of NO by NH3 on Cu-SAPO-34 nanocatalysts: a comparative study of different preparation techniques
M-Ag/ZSM-5 (M: Mn, Fe and Ni) Bimetallic Nanocatalysts for NH3-SCR DeNO
Synthesis, Characterization and Investigation of catalytic activity of [Co3(O)(CH3COO)6-(py)3]-Y, Co2Mn(O)(CH3COO)6-(py)3]-Y and [CoMnCu(O)(CH3COO)6-(py)3]-Y in the epoxidation of alkenes
Adsorption characteristics of natural zeolite towards Th(IV) and Eu(III) ions
Modeling of Zeolite A crystallization based on reaction engineering concepts
Ultrasound-assisted removal of methylene blue by magnetic mesoporous nanocomposite optimized with experimental design
Microwave accelerated synthesis of enol carbamates using nano metal-organic frameworksas catalyst
Isomerization of n-heptane on zirconium-modified hexagonal molecular sieve supported platinum catalysts
Influence of zeolite content and temperature on the catalytic properties of novel biporous catalysts
Preparation and Catalytic Application of Mesoporous Fe3O4@SBA-15
A New Synthesis of Cellulose/Fe2O3/Ag Nanocomposite and Its Catalytic Application
Synthesis of nanozeolite A from natural zeolite as a potential carrier for drug delivery
Ues of natural perlite for synthesis of nanozeolite sodalite
Synthesis of magnetic Fe3O4@nSiO2@Silica mesoporous as supported for catalytic application
Synthesis and characterization of alumina-Bentonit clay mesoporous as supported for catalytic application
Nano-isocyanurate-PMO:as a heterogeneous catalyst for three-component one-pot synthesis of etrahydrobenzo[b]pyrans in water
Generation of palladium nanoparticles inside porous isoreticular metal-organic framework (Pd@IRMOF-3)
Future of nanoreactors: Engineering of the MOFs and rod-like SBA-15 for organic process
Study of Diclofenac drug release by PEG/NaY nanocomposites
Application Of Magnetic Metal-Organic Framework Nano Composite ForSolid Phase Extraction Of Methylene Blue From Aqueous Solutions
Adsorptive removal of Rhodamine B cationic dye from aqueous solution with poly-3 (methyle thiophene)-sawdust nanocomposite
Phytosynthesis of silver nanoparticle usingUrticadioicaleaf extract in montmorillonite and its antibacterial behavior
Enhancement of CO2 adsorption on nanoporous carbonby polymer modification
Synthesis and characterization of amine-modified mesoporous silica SBA-3 and its application as CO2 adsorbent
Synthesize and characterization of a radio-MOF as a novel potential agent for pain palliationof metastatic bone
Oxidation of olefins with tert- Butyl hydropersoxide catalyzed by Mn(II), Cu(II) and VO(IV) Schiff base complexes encapsulated in the nanocavity of zeolite-Y: A comparative study
Green oxidation of olefins with hydrogen peroxide catalyzed by an oxovanadium(IV) Schiff base complexes encapsulated in the nanocavity of zeolite-Y
Nano composite of hydroxyapatite-NaY zeolite prepared as an efficient adsorbent
Synthesis of 5A molecular sieve for hydrogen purification in pressure swing adsorbers
Investigation of the catalytic activity effect of Co(acac)3 nanoparticle on thermal decomposition of ammonium perchlorate and its Kinetic parameters
Investigation of the kinetic parameters of thermal decomposition of ammonium perchlorate by nano-coating of manganese acetylacetonate Mn(acac)3 as the catalyst
Improvement of thermal decomposition properties of ammonium perchlorate particles and investigation of their catalytic effects on kinetic parameters of thermal decomposition by copper acetylacetonate as catalyst
Electrocatalytic Oxidation of Cefixime on the Modified Carbon Paste Electrode with Zeolite Containig Cobalt (CPE/CoZ)
A Versatile and Regioselective Method for Synthesis ofThiiranes from Epoxides by Using CrosslinkedPoly(4-vinylpyridine) Supported Thiocyanates Ion under Solvent-Free Conditions
Synthesis of sulfonamide-functionalized NaYnanozeolite and its application as a heterogeneous catalyst
Construction of zeolite nanoreactor with complex geometry and combined properties for production of light olefins
Synthesis and Characterization of neat and encapsulated Co-Porphyrin into nanocage of dealuminated Y zeolite by EDTA treatment
ZeoliteImidazole Framework nanostructured materials as a new fiber coating for solid-phase microextraction methods
Modelling and simulation of p-xylene separation by simulated moving bed chromatography
Preparation of porphyrin based metal organic framework/TiO2-graphene nanocomposite
Zeolite: The Best Phosphate Alternative
Synthesis, Characterization and Investigationof PhotocatalyticActivityof CeriumPorphyrin/TiO2/HY Nanocompositein the Photodegradation of 4-Nitrophenol

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید