انتشار مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۵۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۳۴۰ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

نقش و اهميت دانش بومي در توسعه روستايي با تاكيد بر گردشگري
ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه آبريز رودخانه كرج جهت فعاليتهاي تفرجي تفرج گاهها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS
مطالعه شرايط اقليمي به منظور توسعه توريسم با استفاده از روش TCI مطالعه موردي شهر شيراز
بررسي و تحليل نقش سنگ نگاره ها در توسعه ي گردشگري فرهنگي استان خراسان جنوبي
بررسي ترويج گردشگري روستايي در توسعه پايدار فرهنگي اقتصادي و زيست محيطي
بررسي نقش شوراهاي اسلامي و دهياريها در رشد و توسعه روستايي
نقش صنعت گردشگري روستايي درتوسعه روستاهاي ايران
سينما جشنواره فيلم كودك و نوجوان فرصتي براي جذب گردشگر
نقش گردشگري شهري در توسعه پايداري شهر
بررسي ارتباط شرايط اقليمي با روند اكوتوريسم سالانه در شهرستان رشت و آستارا با استفاده از شاخص TCI
ارزيابي آسايش اقليمي شيراز با استفاده از شاخص دماي موثر استاندارد
ارزيابي اقليم آسايش مشهد طي دوره زماني 1961_2005
بررسي نقش دهياري ها در فرايند توسعه روستايي
تحليل سينوپتيكي بارشهاي زمستانه شمال شرق ايران استانهاي خراسان رضوي و شمالي
بررسي اثرات گردشگري روستايي بر معيشت و درآمد مردم مطالعه موردي روستاي بارده شهرستان بن استان چهارمحال بختياري
ارزيابي اقليم آسايشي شهر مريوان با استفاده از شاخص دماي موثر استاندارد در دوره زماني 1992تا2005
سرچشمه هاي ورود استعمار به علم جغرافيا از سده هجدهم تا اواخرسده نوزدهم ميلادي
نقش گردشگري در بهبود شاخص هاي توسعه پايدار
گردشگري فرهنگي
بررسي عملكرد شاخص PET در تعيين تقويم مناسب گردشگري استان لرستان
مالكيت زماني برخوردي معاصر براي گردشگري
بررسي نقش حمل و نقل به عنوان مهمترين گام در توسعه صنعت گردشگري
معرفي جاذبه هاي گردشگري پايدار شهرستان اسفراين طبيعي تاريخي و مذهبي
نقش فناوري اطلاعات در توسعه صنعت گردشگري
بررسي اهميت توجه آيات و روايات اسلامي به امر گردشگري
تاثير گردشگري روستايي در اقتصاد روستاها با استفاده از مدل SWOT(محدوده مورد مطالعه روستاي سكنج)
نقش گردشگري در توسعه اجتماعي_اقتصادي_مناطق روستايي مطالعه موردي بررسي غار آبي سهولان و تاثير آن بر روستاهاي منطقه
بررسي راهكارهاي ارتقاء گردشگري بر اساس توسعه پايدار مورد مطالعه غار آبي سهولان مهاباد
گردشگري فرهنگي راهكاري براي توسعه ي گردشگري پايدار شهرستان بردسير
ارزيابي وضعيت گردشگري مذهبي نمونه مورد مطالعه شهرماهان
تحليل تاثير امنيت شهري در توسعه گردشگري نمونه موردي شهر جيرفت
شهرپايدار و توسعه گردشگري
بررسي نقش فعاليت هاي فراغتي در ارتقاي انعطاف پذيري فضاي شهري
اهميت و ضرورت بازاريابي در توسعه گردشگري
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه صنعت گردشگري
صنعت گردشگري و توسعه پايدار
ارزيابي شرايط زيست اقليم شهر سنندج
نقش مديريت محلي در توسعه گردشگري بر اساس تكنيك SWOT مطالعه موردي شهر خومه زار
فرا تحليل مطالعات انجام شده در زمينه عوامل موثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگري
مطالعه ويژگي هاي چهار موزه مردم شناسي دزفول لرستان كاخ گلستان و كاخ خورشيد
نقش پتانسيلهاي طبيعي تاريخي فرهنگي در توسعه گردشگري منطقه آزاد كيش
پايداري و تاب آوري شهري:دو روي يك سكه
تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي مطالعه موردي:امامزاده هاشم (ع)شهرستان دماوند استان تهران
نقش تنوع فلورستيك زاگرس در پايداري بوم سازگان
بررسي جاذبه هاي گردشگري كوهسار ساوجبلاغ
تبيين اثرات گردشگري در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي دهستان رباط شهرستان خرم آباد
بررسي پتانسيل گردشگري تاريخي_فرهنگي قلعه كنجان چم مهران ايلام
بررسي انواع خريد و عوامل موثر بر خريد در هنگام گردشگري
بررسي و اولويت بندي قابليت ها و تنگناهاي گردشگري در مناطق گردشگري ساحلي چابهار:كاربرد روش تركيبي SWOTوAHP
تحليل نقش گردشگري شهري در توسعه شهر گرگان
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي:روستاي دركش
تحليلي بر مباني توسعه گردشگري ساحلي با توجه به منابع اكولوژيكي مطالعه موردي شهرستان تنكابن
بررسي تاثير صنعت گردشگري در توسعه گردشگري روستايي مطالعه موردي نورآباد ممسني
تدوين شاخص هاي ارزيابي تاثير خانه هاي دوم بر ساختار اقتصادي اجتماعي و كالبدي روستا مطالعه موردي دهستان يوسفوند
سياستهاي گردشگري ايران پس از انقلاب و مقايسه اي اجمالي با تركيه
بررسي نقش كاربري ها در ارتقا كيفيت اتصال نمونه موردي خيابان دانشجو مشهد
گردشگري روستايي يكپارچه راهي به سوي توسعه روستايي پايدار
بررسي معيارهاي بازديد كنندگان خانه موزه هاي دوره قاجار در تهران
بررسي و ارزيابي نقش بازاريابي و تبليغات در جذب گردشگر شهر گنبدكاووس
واكاوي كالبدي روستاي حاجت آقا به منظور توسعه گردشگري
تاثير گسترش شبكه حمل و نقل ريلي در صنعت گردشگري در مطالعه استان كرمان
كاربست رهيافت توسعه پايدار محلي با رويكرد اقتصاد اكولوژيك محور در محله بابوكان جنوبي واقع در منطقه 11 شهرداري تهران
روستاي توريستي زيويه سقز بعنوان منطقه ي جذب گردشگري
گردشگري فرهنگي
بررسي نقش گردشگري بر توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر رويكرد زيست محيطي مطالعه موردي سيستان
رهيافت هاي استراتژيك توسعه گردشگري گامي در جهت توسعه پايدار روستايي
بررسي وضعيت توسعه گردشگري ورزشي در ايران يك مقاله مروري
پتانسيل و جاذبه هاي گردشگري اكوتوريسم در ارتباط با روند توسعه پايدار شهرستان پارس آباد مغان
نقش صنعت گردشگري در امنيت پايدار مناطق غربي ايران
بررسي گردشگري در محله جلفاي نو اصفهان با توجه به ابعاد توسعه پايدار
گردشگري پايدار شهري در بوستان هاي طبيعي پيراموني شهر ها با بهره گيري از رويكرد واكاوي راهبردي نمونه موردي بوستان سيفيه شهر ملاير
پيش يابي ميانگين دما در ايستگاه هاي بسيار گرم با ارتفاع ژئو پتانسيل استفاده از روش تصريح
محيط زيست پايدار در مناطق گردشگر پذير مطالعه موردي منطقه 22 شهر تهران
بررسي فرصت ها و چالش هاي توسعه اكوتوريسم در راستاي توسعه پايدار نمونه موردي منطقه آزاد ماكو
گردشگري راهكاري در جهت دستيابي به اقتصاد پايدار در منطقه آزاد ماكو
تدوين برنامه ي استراتژيك توسعه ي صنعت گردشگري بر اساس تحليل SWOTو فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP
مديريت مشاركتي گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه پايدار
روستاي باستاني زنجيران (zanjiran) و قابليت هاي ژئو توريستي در استان مركزي
نقش اثرات معماري تاريخي و مذهبي شهري در جذب گردشگري داخلي و خارجي
بررسي آسايش حرارتي و مديريت انرژي شهرستان داران
ارزيابي عناصر نظام گردشگري در استان چهارمحال بختياري
توسعه زير ساخت هاي بندر چابهار بر اقتصاد گردش گري
تغييرات آب و هوايي تهديدي براي گردشگري
توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار
بررسي تغييرات آب و هوايي و گردشگري جنوب فارس
نگرشي بر ارزيابي آسايش انساني و گردشگري شهرهاي تكاب و ماكو
بررسي اقليم گردشگري شهر زاهدان بر اساس شاخص TCI
تحليل اسنادي نقش گردشگري كوير در توسعه ي پايدار شهرستان اردستان
تحليل زماني آسايش اقليمي جهت توسعه گردشگري در شهر بزرگ
گردشگري موسيقي موسيقي مقامي تربت جام
بررسي نقش و عملكرد شوراها و دهياري ها در مديريت راهبردي توسعه روستايي مطالعه موردي روستاي سراباغ دهستان سراباغ
بررسي اثرات زلزله بر روحيه زنان مهاجرت آلودگي محيطي و بازدهي توليدات كشاورزي روستاي سراباغ
گردشگري شهري
بررسي تاثير عوامل آميخته بازاريابي P4 در افزايش جذب گردشگر مطالعه موردي شهرك تاريخي ماسوله
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند شهري زنجان پايتخت شور حسيني در راستاي ارتقاي گردشگري
بررسي الگوهاي معماري بومي فضاهاي مسكوني روستايي و نقش آن در توسعه گردشگري مطالعه موردي شاهكلا شهرستان سوادكوه
بررسي ميزان رضايتمندي مردم از كيفيت مسكن روستايي دهستان كوهدشت جنوبي شهرستان كوهدشت
ارزيابي نواحي مستعد توسعه گردشگري استان خوزستان با بكارگيري مدل AHPو نرم افزار GIS
اثر تغيير آب و هوايي در جاذبه هاي گردشگري
نقش مديريت در توسعه گردشگري
تعيين مناسبترين شاخص اقليم آسايش راهيان نور در منطقه عملياتي آبادان با شاخص PET
بازاريابي گردشگري با تاكيد بر نقش بازارچه هاي مرزي
بازارچه هاي مرزي و گردشگري در استان سيستان و بلوچستان
گردشگري و منطقه آزاد چابهار
نقش گردشگري در اقتصاد مقاومتي
گردشگري روستايي و توسعه روستايي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان آبدانان
تاثير گردشگري روستايي در اقتصاد جوامع محلي جامعه مورد مطالعه روستاي دشتك استان فارس
بررسي پتانسيل هاي طبيعي منطقه ي ساحلي عسلويه براي جذب گردشگر با تكيه بر جدول سوآت
بهره گيري از پتانسيل شيريني مخصوص اصفهان در پيشنهاد طراحي موزه گز به عنوان جاذبه گردشگري استان در راستاي توسعه پايدار گردشگري
بررسي توانمندي ها و ارائه برنامه راهبردي توسعه گردشگري سد طالقان با مدل SWOT
اهميت استراتژي مديريت اكوسيستم در منطقه گردشگري درياي عمان
گردشگري و موسيقي محلي در استان ايلام
بررسي تاثير عوامل انسان فزاري و سازمان افزاري بر توسعه پايدار صنعت گردشگري بر اساس سند تلفيقي برنامه چهارم توسعه مطالعه موردي شهر كرمانشاه
گردشگري روستايي و توسعه پايدار نمونه موردي بررسي گردشگري در منطقه داماش گيلان
بررسي پيامدهاي ناشي از گردشگري بر كيفيت زندگي ساكنان در نواحي روستايي با رويكرد پايداري نمونه موردي:روستاي زيارت گرگان
نقش گردشگري فرهنگي در تحقق استراتژي توسعه اقتصاد محلي
گردشگري ساحلي و توسعه پايدار صنعت گردشگري و كاهش آلودگيهاي زيست محيطي منطقه ساحلي بابلسر
گردشگري از منظر كلام الله قرآن مجيد احاديث و روايات
تعيين وضعيت آسايش زيست اقليمي شهر ايرانشهر با استفاده از شاخص اوانز
نقش ICT در توسعه روستايي در بخش سلامت روستايي مورد مطالعه روستاهاي شهركرد
توان هاي طبيعي و محيطي شهر تهران در جذب گردشگري
ارائه ي مسيرهاي بهينه ي گردشگري شهر مشهد از طريق شناسايي و سنجش عناصر داراي پتانسيل گردشگري
تحليل و بررسي گردشگري با رويكرد توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر شانديز
گردشگري سبز محيط زيست و توسعه پايدار
گردشگري روستايي راهبردي براي توسعه پايدار روستايي در بخش خورگام شهرستان رودبار
تحليل بارش هاي بهاري متاثر از سامانه هاي بلوكينگ شهر اردبيل و تاثير آن بر گردشگري منطقه
تحليل بارش هاي تابستاني متاثر از سامانه هاي بلوكينگ بر گردشگري فصلي شهر اردبيل
مقايسه تطبيقي استان هاي كلان منطقه شمال ايران با تاكيد بر ويژگي هاي ساختاري و امكانات لازم جهت توسعه پايدار گردشگري
سي آداب شب يلدا و چهارشنبه سوري در آذربايجان شرقي با تاكيد بر گردشگري فرهنگي
بررسي نقش مجتمع هاي سكونتگاهي بر توسعه روستايي مطالعه موردي:مجتمع شهرك علي اكبر
بررسي نقش گردشگري فرهنگي بر توسعه فرهنگ
بررسي ميزان رضايتمندي روستاييان از مجتمع هاي سكونتگاهي مطالعه موردي:مجتمع شهرك علي اكبر
تعيين ظرفيت برد گردشگري طبيعت در مناطق كوهستاني ايران نمونه موردي سيب چال خاس خاني و آغوزي
بررسي ظرفيت هاي اكوتوريستي تالاب آق قلعه در شمال غرب ايران
بررسي قابليت هاي اكوتوريستي استان گيلان در توسعه صنعت توريسم
توانهاي طبيعي گردشگري جنوب ايران طبيعت گردي اكوتوريسم ژئوتوريسم زمين گردشگري و رابطه آن با توسعه پايدار
بررسي تطبيقي كاربري هاي دهكده هاي ورزشي به منظور تبيين كاربري هاي پيشنهادي دهكده هاي ورزشي در آينده
راهكارهاي توسعه گردشگري ورزشي جهت طراحي دهكده المپيك
بررسي اثرات اكوتوريسم و نقش آن در حفاظت از محيط زيست
تحليلي بر عملكرد دهكده هاي توريستي تفريحي نمونه موردي:دهكده توريستي تفريحي زاينده رود
آمايش سرزمين سيستان و نقش آن در توسعه پايدار منطقه
سنجش تاثيرات اقتصادي و اجتماعي_فرهنگي گردشگري بر معيشت پايدار روستايي در دهستان شهرك شهرستان چرام
بررسي هاي ناشي از آلودگي زيست محيطي توسعه گردشگري بر مناطق روستايي در دهستان شهرك شهرستان چرام
اخلاق زيست محيطي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي
نقش اثر تاريخي كاخ اربابي در جذب گردشگر نمونه موردي:روستاي نمونه گردشگري سراب شهرستان گيلانغرب
ارزيابي اثرات زيست محيطي گردشگري در دهستان كوه خواجه
پتانسيل هاي حاشيه ي رودخانه زاينده رود با رويكرد توسعه گردشگري روستايي
بررسي تاثير باز زنده سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در توسعه گردشگري شهري با استفاده از مدل swot نمونه موردي منطقه 12 شهر تهران
ارزيابي توان اكولوژيكي اكوسيستم جنگلي جهت كاربري اكوتوريسم
شاخص هاي برنامه ريزي شهري و كاربرد آنها در توسعه پايدار فضايي شهر شهر رودسر
بررسي توان اكولوژيك حوزه كوثر از زير حوزه هاي سد دز جهت تفرج متمركز تابستانه طبقه دو
تدوين و انتخاب استراتژي توسعه مجموعه ورزشي گاوازنگ زنجان در راستاي جذب گردشگر ورزشي بر اساس تحليل سوات swotوماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي
بررسي و شناسايي اكوتوريسم شهرستان سرخس با استفاده از مدل swot
بررسي مردم شناختي عوامل موثر بر گردشگري در توسعه ي پايدار روستايي نمونه موردي روستاي قلعه زنجير شهرستان دالاهو كرمانشاه
گردشگري شيعي و نقش آن در توسعه گردشگري شهري در ايران
بررسي منابع طبيعي ايران و نقش آن درتوسعه گردشگري مطالعه موردي:استان هاي همدان كرمانشاه و كردستان
بررسي ميزان مطلوبيت توسعه شبكه ارتباطي با روش شاخص ارتباط و پيوستگي نمونه موردي استان همدان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید