نمایه سازی مقالات اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ توسط انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۴۶۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۶۵۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

معماري پايدار نگاهي به معماري فردا
معماري پايدار با رويكرد معماري خورشيدي
طراحي خانه كودكان بي سرپرست
نگرشي به كانون حمايتي فرهنگي كودكان كار مطالعه موردي در كلانشهر تهران
بررسي وشناخت هويت شهري
نقش و جايگاه موزه
باززنده سازي بافت فرسوده باتاكيد برتوسعه پايدارشهري مطالعه موردي: بافت فرسوده آمل
بررسي مولفه اي هويت بخش درشهرهاي ساحلي مطالعه موردي: لبه آب شهسوار
بررسي ميزان حمايت جامعه ميزبان ازتوسعه گردشگري پايدارونحوه نگرش جامعه مهمان به منابع گردشگري مطالعه موردي: شهرمحمودآباد
بررسي نگرش جامعه ميزبان به توسعه ي گردشگري و اثرات آن درشهرمحمودآباد
بررسي ميزان تاثير محيط آموزشي برخلاقيت دانشجويان معماري
كيفيت بخطي به فضاها از طريق نقص نور در هعواري ايراى و جهاى
بررسي كمي نظرات دانشجويان و اساتيد درخصوص نسبت مكتب اسلام بامباني نظري وايده هاي فضايي درطراحي معماري طرح پرسشنامه
بازشناسي نظريه رفتارگرايي و شناخت گرايي درعلوم تجربي و اموزشي و تاثير آن درنظريه انسان گرايي
راهكارهاي طراحي سيستمهاي هوشمند روشنايي معابر شهري ،درراستاي دستيابي به كيفيت استاندارد و نگاه به معماري آينده
معيارهاي معماري پايدارو مسكن پايدار
مكانيابي دفن پسماند در حاشيه رودخانه طلار با استفاده ازGIS
سنجش مشاركت شهروندان در طرحهاي توسعه شهري مورد:شهرگرگان
اثرات گرمايش جهاني بر محيط زيست
تاريخ شكل گيري شهرسلطانيه پايتخت ايلخانان
نمادپردازي در تزئينات وابسته به معماري اسلامي
بررسي ارزشها درحفاظت ازميراث فرهنگي نمونه مورد مطالعه ميراث جهاني گنبد سلطانيه
استفساري براسفاراربعه وحكمت متعاليه صدرالمتالهين درمعماري مساجداسلامي
باغ شاهزاده ماهان، فرزندخلف باغ بيگلربيگي فتح آباد كرمان
نقش حضور انسان در تحول ساختاري معماري بررسي موردي: بقاع منطقه طالقان
ارزيابي تأثيرات اجتماعي فرهنگي الگوي سكونت آپارتماني مطالعه موردي شهريزد
آسيب شناسي اجتماعي خارج از محدوده شهرحاشيه نشيني نمونه موردي محله كمربندي شهر ايلام
عوامل موثر در بهينه ساز ي مصر ف انرژ ي در ساختمان
بررسي نظام شهري استان كردستان برپايه مدلهاي كمي
بررسي كمي ديدگاه نوين ازآتليه طراحي معماري آتليه ي جامع مطالعه موردي دانشجويان كارشناسي ارشد معماري دانشگاه مازندران
كنكاش برنقاشيهاي كودكانه درراستاي تبيين نحوه ادراك كودكان ازمحيط مطالعه موردي: شهرستان آمل
تبيين علل نابرابري هاي ناحيه اي استان آذربايجان غربي بااستفاده ازتكنيك VIKOR
نگرشي به معماري سبز، ساختمان سبز طراحي پايدار
بررسي فضا در معماري
مفاهيم، ديدگاهها و مباني نظري هويت و هويت شهري و تاثيرات آن بر ارتقاي حس مكان
تاثيرات توريسم وگردشگري بر اقتصاد ايران
سامان دهي و بهسازي زيست محيطي سكونت گاه هاي غيررسمي (نمونه ي موردي: نسيم شهر روستاي سعيدآباد )
محيط هاي پاسخده در ارتباط با فضاهاي باز عمومي شهري
بررسي علل وجودي سكونت گاه هاي غيررسمي و رابطه اين سكونتگاه با محيط زيست
بررسي و تحليل سايت طراحي مركز نمايشگاهي هنرهاي اسلامي تهران با رويكرد معماري پارامتريك
مكان يابي زيرساختهاي خدماتي و اقامتي گردشگران شهراروميه
استراتژي توسعه شهري cds گامي بسوي دستيابي به توسعه پايدار مطالعه موردي: انديمشك
برررسي احتمالات خشكسالي و ترسالي صفي آباددزفول بااستفاده اززنجيره ماركف دوره آماري 1390-1366
بررسي ويژگي هاي مبلمان شهري با تأكيد بر پياده راه ها نمونه موردي: خيابان مدرس كرمانشاه
نقش منزل محل سكونت در ارتقاء خلاقيت كودكان
بررسي آبگرفتگي سواحل بارويكردآلودگي ناشي ازپسماندبااستفاده ازروش عددي MIKE21 وارائه راهكارهاي مديريتي باتكنولوژي gis و مدلهاي DEMمطالعه موردي شهربندرعباس
تعيين درجه توسعه يافتگي مناطق چهارگانه اهواز بابكارگيري روش اسكالوگرام روش موريس روش تاكسنومي
استفاده ازروش SPSS دربه كارگيري الگوهاي مناسب خصوصي سازي نمونه موردي: الگوهاي رفتاري وعملكردكاركنان شركت پتروشيمي رازي ماهشهر
طراحي همواري پايدار دراقليم گرم وخشك بررسي و اهميت آب درعملكرد بادگيرها
آسيب شناسي مسكن مهرنمونه موردي مسكن مهر شهرستان اسلام آباد غرب
بررسي اصول و ويژگي هاي طراحي سبز پارك هاي شهري مطالعه موردي پارك Diagonal Mar در اسپانيا
تاثير طراحي مراكز هنري محيطي و برگزاري رويداد هنري بر معماري خياباني
بررسي و ارزيابي عملكرد شوراي اسلامي و دهياري در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي : روستاي جامخانه
بررسي عوامل موثر بر مشكلات و مسائل مبلمان شهري در ايران
بررسي تاثيرتغييرات اقليم درشكل گيري پلانهاي معماري نمونه موردي شهردلفان
بررسي تاثير بادگيرهاي درساخت آس بادهاي دوره اسلامي مطالعه موردي: منطقه سيستان
ارزيابي عملكرد وسايل نقليه غير موتوري و موتوري در حمل و نقل شهري
نقش مشاركت مردمي در مديريت شهري با رويكرد توسعه پايدار
اكوتوريسم طبيعت گردي
برنامه ريزي ومديريت اكوتوريسم
ارزيابي روشهاي دفع زباله وانتخاب بهترين گزينه نمونه موردي دفع زباله شهربيرجند
ضرورت، مباني ومفهوم شناسي شهرهوشمند smart city
كاربرد عكس هاي هوايي در برنامه ريزي شهري
تحليل وبررسي معماري همساز با اقليم شهر انزلي بر مبناي مدل هاي اولگي و ماهاني
بررسي تناسبات و هندسه ي ارسن شيخ صفي الدين اردبيلي
توسعه پايدارگردشگري شهري باتوجه به نقش مديريت شهري مطالعه موردي:شهركاخك
بررسي تأثيرات بلند مرتبه سازي در فضاي شهري نمونه موردي: منطقه 9 شهر مشهد
تاثيرگردشگري واوقات فراغت براقتصاد
مقايسه تطبيقي وضعيت اجتماعي مسكن روستايي مطالعه موردي: شهرستان رشت و شهرستان فومن
فضا در معماري
بررسي تطبيقي و تلفيقي معماري مدرن و سنتي
بررسي تطبيقي فلسفي تكنولوژي هاي مدرن و سنتي
طراحي خانه فلسفه با رويكرد مكتب اصفهان
بررسي تطبيقي فلسفي باغ سازي ايران و ژاپن
بررسي سيما و مشكلات فضاي ورودي شهر اردبيل نمونه موردي: دروازه آستارا و دروازه تبريز
بررسي تاثيراقليم برمعماري سنتي و بومي ايران بارويكرد الگوي معماري پايدار مطالعه موردي بناهاي اقليم گرم و خشك سيستان
بررسي ويژگيهاي ايده و كانسپت درفرايند خلاقانه طراحي معماري
بررسي حكمت معنوي تزئينات و عناصرمعماري ايراني – اسلامي درمساجد
بررسي معماري بازارهاي سنتي متاثرازاقليم هاي بومي و الگوي معماري ايراني اسلامي
نقصش اكوتوريسم در توسعه روستايي مطالعه هموردي، روستاهاي اطراف درياچه زريوار، شهرستان مريوان
بررسي و تحليل نقش اقليم و محيط زيست در معماري زمينه گرا
طراحي معماري فضاهاي متناسب بااستعدادكودكان بررسي استعدادكودكان
ارزيابي منظر شهري املش طي سالهاي1300-1390
اندازه گيري وشبيه سازي نوفه تماشاگران درورزشگاه هاي بزرگ
ارزيابي تاثير حياط بر دماي فضاها در خانههاي سنتي نمونه موردي: خانه امينيها، قزوين
استفاده از راهكارهاي طراحي شهري جهت بهسازي جدارههاي شهري (نمونه موردي: نماي بناهاي شمالي و جنوبي پل سيدخندان)
تحليل ميزان آشنايي روستائيان بامقررات طرح هادي وتاثير آن برتوسعه روستايي مطالعه موردي بخش خاووميرآبادشهرستان مريوان
طراحي موزه موسيقي تبريزبا تاكيدبر معماري دوره قاجار
بررسي بافت مسكوني مناطق حاشيه نشين از ديدگاه آسيب شناسي اجتماعي
سنجش كيفيت زندگي شهري درسطح محلات مطالعه موردي : شهركنگاور
آينده استان خراسان جنوبي درتوسعه محور شرق كشور
تاثيرشرايط اقتصادي وتوسعه نيافتگي مناطق مرزي شرق كشوربرقاچاق موادمخدر
مرمت وتغييرمسيرقنات تاريخي قصبه شاهرخت
تحليل تغييرات دماي سطح آب خليج فارس نسبت به ميانگين بلند مدت در دوره زماني 2000-2010
بهينه سازي جهت گيري معابر وسكونتگاههاي شهررودان بر اساس شرايط اقليمي
سنجش و تحليل تطبيقي كيفيت زندگي درمحلات جديد و قديم ازديدگاه ساكنان نمونه موردي محله فرهنگيان و فراشمحله بهشهر
ريزگردها در ايران مخاطره اي محلي، منطقه اي و جهاني
بررسي تاثير استفاده از الياف فولادي و تكنولوژي آلومينات كلسيم در بتن
مديريت ترافيك نمونه موردي: بررسي يكي از محلات شهر سيرجان
ارزيابي كليماتورريسم شهرستان ايذه بااستفاده ازمدلهاي زيست اقليمي ترجونگ وماهاني
بررسي ميزان تاثيرادراك فضايي برايجادحس تعلق به مكان
بررسي تطبيقي تزئينات معماري اسلامي خانه تكيه بيگلربيگي كرمانشاه و خانه طباطبايي هاي كاشان
بهسازي ونوسازي شهري
مكان يابي و اندازه يابي بهينه توربينهاي بادي , هيبريدي عينالي تبريز با رويكرد فني و اقتصادي و امكان سنجي نصب در الگوريتم كرم شبتاب
ارزيابي شاخص هاي خلاقيت در شهر تهران مورد شناسي : منطقه 22 تهران
بررسي ويژگيهاي جغرافيايي و انساني سكونتگاه روستايي مطالعه موردي ، روستاي يمق
توريسم درماني ؛ بايدها و نبايدها
آبگرم قطب توريسم درماني استان قزوين
نقش تكنولوژي درعوامل رفاهي به منزله ي شاخصه اي براي طراحي پوسته ساختمان
اهميت معماري در چيست؟
معماري پايدار چيست؟
بررسي تاثيرگسترش فضاي سبزبرروي بام ساختمان با رويكرد معماري پايدار درتوسعه فضاي شهري نمونه موردي شهرتهران
نقش فضاي سبز مجتمع هاي مسكوني و شهري بر روان و سطح روابط اجتماعي انسانها
تجلي حكمت هنر اسلامي در معماري مساجد
بررسي فلسفه و افكار ژيل دلوز و تبيين معني و مفهوم ميل شيزوئي در شكل گيري معماري فولدينگ
تبيين اصول طراحي مجتمع هاي مسكوني با رويكرد ارتقاي تعاملات اجتماعي
گونه شناسي شكلي ورودي مساجد مهم و تاريخي استان هاي غرب وشمال غرب ايران
راهداري ونگهداري راهها درراه هاي روستايي
ارزيابي سنجش ورضايت مردم ازعملكردشوراهادرمديريت روستايي مطالعه موردي روستاي خورنگان شهرستان فسا
ارزيابي عملكرددهياريها درمديريت توسعه روستايي مطالعه موردي روستاي خورنگان شهرستان فسا
ساختمان هوشند، گامي در بهينه سازي مصرف انرژي با توجه به توسعه پايدار
بررسي وضعيت هوشمندسازي ساختمان هاي مسكوني
نقش جلوخان درپيوند مساجد با فضاي شهري
ضرورتها و راهبردهاي توسعه روستايي مروري بر روابط شهر و روستا
عوامل تأثيرگذار صنايع روستايي در بسط و گسترش بازاريابي و كيفيت صادرات خرما
ارائه الگويي جهت شناسايي افزايش عملكرد شركت در شركت سيمان سامان كرمانشاه
توسعهروستايي مروري بر ضرورتها و ويژگيهاي تشكيل جهاد سازندگي
مروري بر ارزيابي و تحليل ساختار شبكه شهري استان كرمانشاه
تأثيرات ارتباطات تصويري مناسب در ايجاد و حفظ امنيت شهري
به كاربردن طرح هاي نوين جهت افزايش فرهنگ مردم دراستفاده ازخط كشي هاي عابرپياده
بررسي تغييرات آبهاي زيرزميني دشت تبريز با استفاده از نمودارهاي سري زماني
تحليلي بر بسترهاي توسعه كالبدي شهر با استفاده از GIS مطالعه موردي شهر اهر
تحليلي بر توسعه كالبدي شهر اهر با استفاده از تكنيك VIKOR وارائه الگوي مطلوب توسعه آتي آن
نانو شيشه ها و افق هاي نوين در معماري
ارزيابي وضعيت اقليم معماري قروه با استفاده از شاخص الگي
تعيين تقويم زماني مناسه تراي گردشگري درقروه تا استفاده از شاخص دماي مؤثر استاندارد set
ساماندهي بدنههاي خيابان شهري با استفاده از اصول طراحي شهري نمونه موردي: بدنه شمالي خيابان امامخميني تبريز حدفاصل ميدان شهرداري تا چهارراه شريعتي
نقش خاطره انگيزي در راستا افزايش حس تعلق در مجموعه هاي تفريحي فرهنگي نمونه موردي:پارك هنرمندان
بررسي و پيش بيني تغييرات پوشش و كاربري اراضي با استفاده از مدل سلولهاي خودكار ماركوف
بررسي تأثير الگوومفاهيم هاي بازپروري هويت فرهنگي بر حس دروني فضاي معماري بومي
اهميت معماري منظر در سيماي شهري
توسعه پايدار در سواحل دريايي
ارزيابي ميزان رضايتمندي ساكنان از مجتمعهاي مسكن مهرمطالعه موردي: سايت مسكن مهر مهرگان قزوين
نقش ارزيابي راهبردي زيست محيطي در ارتقاء پايداري شهر
بررسي جايگاه هويت وزيباشناسي معماري درروانشناسي محيط
آشنايي باتراكم وروشهاي ساماندهي فضاهاي شهري
پيشينه طرح هاي بهسازي ونوسازي درايران
پيشينه طرح هاي بهسازي ونوسازي كشورهاي مختلف جهان
احيا و بازسازي شهري در روتردام: ارزشهاي اقتصادي و اجتماعي
ارزيابي دقت روش هاي مختلف تهيه نقشه دماي سطح زمين با استفاده ازتصاوير ماهواره اي منطقه مورد مطالعه : شهرستان تهران
گام هاي موثر براي بهبود طراحي مسيرهاي پياده رو شهري مطالعه موردي : محورمركزي شهر بجنورد شهيد تا هفده شهريور
ساماندهي بافت فرسوده وارتقاء كيفيت سطح زندگي نمونه موردي: محله دوشابچي خانا اروميه
نقش مديريت شهري درتوسعه فيزيكي شهرنمونه موردي: شهرسقز
گونه شناسي قوس و طاق و چگونگي انتقال نيروها در پل خشتي لنگرود
گذر چفد چمانه از طاق آهنگ و گنبد سبويي
مدل تركيبي آسيب پذيزي و خطر پذيري مناطق شهري جهت اجزاي راهكارهاي پدافند غيرعامل
بررسي عوامل نارضايتي دانشجويان پسر ازخوابگاه هاي دانشجويي و انتظارات آنها ازفضاي خوابگاه
بررسي مسكن بومي ايراني دراقليم گرم و خشك بارويكرد بهره گيري ازنورروز
بررسي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي مطالعه موردي: محله پهرآباد شهرستان مراغه
ارتقاي كيفيت محيط با گسترش پياده مداري با رويكرد نوشهرسازي
نقش مديريت روستايي در تشويق بازگشت مهاجران جنگ تحميلي جنگ زده ها به زادگاه خود
بررسي آثاري از مجموعه هاي علمي فرهنگي قرن بيستم
نقش عناصركالبدي درتوسعه ي پايدار سكونتگاههاي روستايي گيلان
بررسي مبلمان شهري و نقش آن در هويت بخشي شهر اردبيل
نشانه هاي تاثيرگذار در بازشناسي فضاهاي شهري و نقش اين نشانه ها در آراستگي و هويت شهرها. مطالعه موردي: مبلمان شهري
هويت ايراني در سايه باغ ايراني
بررسي اقليم معماري شهراراك
عوامل تاثيرگذاربرنقش شهروندان درباززنده سازي بافت قديم
نقش مبلمان شهري در هويت بخشي به شهرها
تهيه خودكار نقشه عوارض شهري با استفاده از دادههاي سنجش از دور
پايش خشكسالي كشاورزي با استفاده از سري زماني تصاوير سنجنده MODIS از طريق آزمون من-كندال
رتبه بندي توسعه شهرستان هاي استان لرستان با استفاده از تاكسونومي عددي و تحليل عاملي
شكل شهرهاي اسلامي و تاثير پيشرفت جهان امروز بر آن
برنامهريزي راهبردي جهت دستيابي به امنيت شهري پايدار در محلات ناامن شهري نمونه موردي: محله خلازير منطقه 91 شهر تهران
ارائه چندپيشنهاد براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري نمونه موردي محله فيض آباد شهركرمانشاه
مهمترين عوامل تاثيرگذاربررويكرد اجتماعي و مشاركتي شهروندان درپروژه هاي شهري
مكانيابي بهينه فضاهاي آموزشي مدرسه ابتدايي شهرك كوثر اردبيل
امكان سنجي توسعه اكوتوريسم درشهرستان تنكابن
نقش مبلمان پاركهاي شهري در آرامش شهروندان
پژوهش پيرامون رابطه بين سازه پوشش و كاربري در تيمچه هاي بازارهاي تاريخي
احياي محله تاريخي با رويكرد حس تعلق در مكان
نگرشي به طراحي مجتمع تجاري نمايشگاهي باسقف چادري سبك هاي تك
برنامه ريزي روستائي:با نگاهي به تجربه ايجاد سكونتگاه ها در هزاره هاي گذشته در دامنه هاي جنوبي زاگرس مركزي
جغرا فيا و برنامه ريزي روستائي مطالعه موردي: دامنههاي جنوبي زاگرس مركزي
بررسي نقش اقامتگاههاي زيست محيطي در توسعه پايدارگردشگري در شهرهاي ساحلي
درآمدي برشهرپايدار بانگاهي به توسعه پايدار
راهكار هاي طراحي مجموعه هاي اقامتي تفريحي با محوريت گردشگري و معماري بومي در بوشهر
كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي شهري
توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار نمونه موردي روستاي نامانلو منطقه گليل
نقش گردشگري در توسعه اقتصادي شهري نمونه موردي شهر شيروان
ژئومورفولوژي مؤثر بر معابر شهري شهر بجنورد
تجزيه و تحليل تاثيرات منفي گردشگري محيط زيست، كاربري اراضي، اشتغال در رامسر
تأثيرات مخرب زلزله در بافتهاي قديمي مطالعه موردي: محله تاريخي شاهركنالدين دزفول
تأثير موج انفجار بر پوسته ساختمان نمونه موردي: ساختمانهاي شهر دزفول
انفجار در بافتهاي قديمي نمونه موردي: بافت قديم شهر دزفول
بررسي انديشه معمارمعاصرايران ايرج كلانتري بانگاه ويژه به بناهاي طراحي شده
سير تحول و تداوم يك نقش
تحليل و ارزيابي تاثير فضايي اجراي طرحهاي هادي روستايي مطالعه موردي: روستاهاي سيستان
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در توسعه روستاي سيسر شهرستان سردشت
بررسي نقش نور در معماري داخلي با رويكرد تأثير نور درتعالي روحيات انسان
بررسي گونه هاي بادگير در اقليم يزد و بوشهر
بررسي شبكه شهري وخدمات درسلسله مراتب شهري استان مازندران
هويت شهري و بررسي نقش مولفه هاي آن حس تعلق خاطرشهروندي
بازشناسي نسبت فرم و عملكرد در معماري
جايگاه دانشجويان در فرآيند آموزش معماري
نقش رمزپردازي درشكل دهي معماري به عنوان هنري اسلامي
تحليل اقليمي كوشك هاي صفوي
شهرك تفريحي ورزشي
ارزيابي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن موردمطالعه: بافت قديم شهركرمانشاه
مباني و مفاهيم شاخصهاي مسكن
بررسي تاثيررابطه انسان بر طبيعت در جهت توسعه گردشگري روستايي
بررسي مقايسهاي زيباييشناسي فرمي و نمادين مبتني بر نيازهاي هويتي مردم
احياء جايگاه وتقويت ارتباط مسجدوبازار درفضاهاي شهري امروز ايران نمونه موردي: مجتمع تجاري الماس شرق مشهد
رويكردي نو درتوسعه پايداري بام سبزدرايران
بررسي جهت قرارگيري حياط مركزي درميزان آسايش حرارتي ساكنان منطقه با رويكرد پايداراقليمي نمونه موردي خانه طباطبايي
تاثير نورطبيعي درفضاهاي معماري و آرامش رواني افراد
بررسي شاخصههاي شكل دهنده به گرهها و ميدانچههاي بافت قديم بوشهر
راهبردها و ملاحظات اجرايي فضاي سبز در ساختمانهاي بلند مرتبه آينده با رويكرد پايداري
نقدي برتوسعه فيزيكي – كالبدي شهرمشگين شهر
بررسي الگوهاي معماري پايدار درمحله جويباره اصفهان با رويكرد پايداري اجتماعي
بررسي وضعيت مكان يابي مسكن مهرمشگين شهر ازبعدعوامل طبيعي
بررسي وضعيت مكان يابي مسكن مهرمشگين شهرازبعدعوامل انساني
كاربست اصول برنامه ريزي پدافند غير عامل در مطالعات طرح جامع توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها ، نمونه موردي: شهر اهر
تبيين استانداردها و اصول طراحي شهر دوستدار كودك
بررسي انديشه هاي پست مدرن و مدرنيته ايران دردوران معاصربانگاه ويژه به بناهاي شهرتهران
بررسي نقوش وتزئينات درپلانهاي معماري كوشك ها دردوره صفويه نمونه موردي: چهل ستون قزوين، هشت بهشت اصفهان
بررسي ميزان تاثير پايدار سازي صنعت گردشگري در جلوگيري ازتخريب طبيعت و محيط زيست
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه فولادي 10 طبقه با قاب خمشي تحت اثر ميانقاب بنايي
بررسي ظرفيتهاي توسعه اكوتوريستي استان آذربايجان غربي وراهبردهاي توسعه آن
توان سنجي شهرستان روانسر در راستاي توسعه فيزيكي با تكيه بر توان محيطي
تبيين راهكارهاي موثرجهت حفظ منظرتاريخي شهرسنخواست
تحليلي بر بررسي نقش مرمت و باززنده سازي بافت هاي تاريخي در ايجاد هويت و حس مكان نمونه موردي: بازار سنندج
بررسي نقش مولفه هاي پايداري اجتماعي در تحقق توسعه پايدارشهري
بررسي و تحليل سازمان فضاي فعاليت هاي استان زنجان بارويكرد منطقه اي
بررسي اثرات آلودگي سدهاي باطله معادن بر منابع آب زيرزميني مطالعه موردي : شهرستان ابركوه يزد
مكان يابي ايستگا ههاي آتش نشاني شهر اروميه با استفاده از GIS
بررسي هنراسليمي درفضاهاي معماري اسلامي ايران
راهكارهاي كاهش مصرف انرژي برودتي درمسكن روستايي اقليم معتدل و مرطوب شهرستان بابل
راهبردها وراهكارهاي توسعه پايداردرحوزه پايداري محيطي نمونه موردي مطالعه معماري پايداراستان مازندران
تاثيربازشوها برتهويه طبيعي اقليم معتدل ومرطوب نمونه موردي: شهرستان بابل
تحليلي بر نقش آموزش در مدارس پيش دبستاني در شهر كرمانشاه اهميت، فوايد، خطرات و اشتباهات
تاثيرات معماري منظر بر سيماي شهري
پياده سازي طرح جامع كاداستر شهري بااستفاده ازتصاوير ماهواره اي نمونه موردي: شهرجلفا
شناسايي معماري معبد سرخ دم لكي ولري كوهدشت درعصرمفرغ
روش هاي طراحي در آثار معماري دانيل ليبسكيند
تبريز ميعادگاه اولين مظاهر تجدد در ايران
توسعه فضاي سبز شهري بر مبناي اصول آمايش سرزمين نمونه موردي: شهرستان خوي
عناصر غيرسازهاي، اتصالات، خسارتها
كاربرد پديده قوسزدگي در مهندسي ژئوتكنيك
بهبود كيفيت معماري درطراحي پايدار ساختمان هاي هوشمند
كاربرد تزئينات درمعماري درراستاي پاسخ دهي به نيازهاي زيستي انسان نمونه موردي: خانه هاي دوره قاجار
تحليلي بر نقش انرژي هاي نو در تحقق توسعه پايدار
تاثير معماري و منظر شهري بر امنيت و سلامت روحي و رواني شهروندان
مفهوم نور در انديشه اسلامي و نمايان شدن آن در اندام ها و بناهاي اسلامي مقرنس،شمسه،قوس،تاق،گنبد
اولويتبندي استراتژيهاي توسعهي گردشگري با تلفيق مدلهاي برنامه ريزي استراتژيك و تحليل شبكه ANP-SWOT مطالعه موردى: شهرزنجان
بررسي امكان استفاده از كوران هوا در بهبود شرايط آسايش گردشگري در منطقهي آزاد چابهار
بررسي اهداف و راهبردهاي شهرهاي جديد در فرايند توسعه مطالعه موردي شهرهاي جديد اطراف تهران
پيشرفت سيستم بام سبز بر پايه معيار هاي توسعه پايدار در ايران
ارزيابي و تحليل مديريت آمايش سرزمين در توسعه اقتصادي مناطق روستايي دهستان كيونانات شهرستان سنقر
تحليل معماري منظر در باغ سازي ايراني
ارزيابي عملكرد مديريت نوين روستايي در دهياري ها و شوراهاي دهستان درودفرامان
كاربرد مفاهيم پايدار و توسعه پايدار و رابطه آن با انسان ،طبيعت و محيط زيست
تحليلي بر ملاحظات محيطي مطرح در مكان گزيني مجتمع هاي مسكوني (مطالعه موردي: سايت مسكن مهر پيله سحران در شهر اردبيل)
تحليلي بر وضعيت مكان يابي مجتمع هاي مسكوني در شهر پارس آباد
بررسي مزاياي رضايتمندي مردم از مراكز ورزشي معاصر شهر تبريزمطالعه موردي: مجموعه هاي ورزشي تختي و كوثر
ساختمان هوشمند با نگرش عميق تر بر سيستم مديريت ساختمان
نگرش هويت معماري بر فضاهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
بررسي تكنولوژي نانو در صنعت ساختمان
بهينه سازي محيط مدرسه
بررسي تكنولوژي جديد بر عايق رطوبتي ساختمان
رويكردهاي مداخله در بافت هاي فرسوده نمونه هاي موردي :محله هاي عودلاجان و سيروس و مجلس
رويكردهاي اومانيستي در روشهاي فلسفه قاره اي و تحليلي درنظريه هاي شهري
ارزيابي زيبايي در ساختمانهاي بلندمرتبه شهري نمونه موردي: شهر سنندج
تاملي بر معنا و اهميت زيبايي در معماري و شهرسازي
بررسي نظريات و مكاتب زيباييشناسي در حوزههاي معماري و شهرسازي
بررسي سيرتحول ساختمانهاي بلندمرتبه تجاري-اداري در ايران و جهان
ارزيابي مناطق شهر تهران از نظر شاخص هاي زيست محيطي با استفاده از مدل تاكسونومي عددي
بررسي چالشهاي پيشروي توسعه صنعت دوچرخه سواري درفضاي شهري نمونه موردي شهرتربت جام
موزه مطالعه موردي 01 موزه معروف جهان
كاربرد بتن در طرح هاي معماري به لحاظ زيبا سازي و مقاومت
مروري بر روش هاي مسيريابي بهينه عوارض خطي در مدل رستري
تهيه خودكار نقشه شماره منحني CN حوضه آبخيز با استفاده از GIS
مروري بر روش هاي استخراج شبكه آبراهه از منابع اطلاعات مكاني
حقوق اجتماعي شهروندي پيش شرط تحقق عدالت اجتماعي درمناطق كشور
مديريت نوين روستايي راهكاري براي تحقق گردشگري روستايي
تاثيرمخاطرات ژئومورفولوژيكي دركاهش روند توسعه وبرنامه ريزي روستايي نمونه موردي: حوضه آبريزروستاي محبوب آباد
تقويت آرايه هاي هويت شهري با واكاوي ارزش هاي معماري ايراني اسلامي در طراحي نماي ساختمان
فرآيند شكل گيري معماري بومي
واكاوي مولفه هاي تاثير گذار الگوهاي اسلامي در طراحي موزه
استفاده ازتصاويرماهواره اي و داده هاي لايدار درمدلسازي اكوسيستم
چگونگي پايش تغييرات بااستفاده ازتصاويرماهواره اي
تعيين زمان سفر در شريانهاي شهري با استفاده از اطلاعات موقعيت يابهاي نصب شده بر روي ناوگان اتوبوسراني شهري
ارزيابي كيفيت خدمت رساني در ناوگان اتوبوسراني شهري در تهران ازمنظر تغييرات روزانه و هفتگي در زمان سفر مسافر
موضوع . كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در شهر سازي نمونه موردي. شهرستان اسفراين
سنجش از دور و توسعه شهري
نقش عنصرمحرميت معماري اسلامي درايجاداحساس امنيت بانوان ساكن درمجتمع هاي مسكوني
نقش المانهاي شهري درهويت بخشي به شهرها
هويت در طرح معماري پيشنهادي و توسعه حرم امامزاده سيد محمدآقا كججاني تبريز
پتانسيل ها و محدوديت هاي توسعه گردشگري روستايي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان لنده استان كهگيلويه و بوير احمد
نگرشي به كوير در ايران و جهان
معماري سبز روش هاي توليد انرژي
نماد شناسي كاخ هاي ايراني بعد از اسلام
بررسي تاثير شيشه كاري هاي رنگي دوره قاجار و تاثير رواني آن بر روحيه مخاطب در فضاي داخلي نمونه موردي: مسجد نصير الملك شيراز
بادگير در ايران و جهان
واكاوي سطح كيفي مسكن با رويكرد رضايتمندي از مسكن ارزان
نقش مديران شهر و اقتصاد بر توسعه يكپارچه شهري و تعامل آن با بعد كالبدي سيماي شهر و آسيب هاي اجتماعي نمونه موردي : خيابان هاي استقلال و مولوي شهر دهگلان
نگرشي برنقش متقابل مديريت شهري و شهروندان خلاق در امنيت فضاهاي عمومي شهري
سكو و سرگذشت آن
بررسي و تحليل فضاهاي سبز شهري و تاثيرات آن برافراد جامعه
بررسي ميزان رضايتمندي كاربران از مجتمع هاي مسكوني معاصرمطالعه موردي: مجتمع مسكوني شفيع زاده و ونك تبريز
مفهوم فضا در معماري پيش مدرن، مدرن و پست مدرن
بررسي عوامل مهاجرت جوانان روستايي به شهر ياسوج
راز فضاي فرهنگي و پيوند هاي محيطي و معنوي در معماري ايراني
نگاهي به هندسه وتناسبات مساجد در معماري دوره اسلامي نمونه موردي مسجد شيخ لطف الله
نگاهي به معماري مساجد در دوران اسلامي، بارويكرد نظام مقدس مورد مطالعاتي مسجد جامع اروميه
بررسي تاثير هوشمند سازي ساختمانها بر سازگاري با محيط زيستو پايدار شدن طراحي
بررسي علل و تبيين مؤلفه هاي توسعه پايداردرطراحي حاشيه رودخانه هاي درون شهري مطالعه موردي حاشيه رودخانه كن
راهبرد ايالات متحده آمريكا در خليج فارس با تاكيد بر انرژي و امنيت
كاهش Negatine Privacy در فضاهاي جمعي محلات پرتراكم به منظوررعايت حريم و خلوت اجتماعي در جهت افزايش امنيت بررسي موردي:محله شمس آباد و كاظم آباد
بررسي نقش الگو در بناهاي دوره صفويه نمونه موردي باغ چشمه عمارت بهشهر
تحليل و سطح بندي مناطق روستايي بخش اوز بر اساس شاخص توسعه انساني
استراتژي تقويت هويت ايراني اسلامي در فضاي مجازي
جايگاه طرح هاي هادي روستايي در بهبود آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي
نقش مديريت روستايي در بهبود كيفيت گردشگري روستايي
بررسي تاثير سياست هاي پولي بر جذب گردشگران خارجي در ايران
تعيين نقش غالب اقتصادي شهرستان دشتي در منطقه با تكيه بر تكنيك تحليل اقتصاد پايه
ريخت شناسي بافت هاي تايخي شهر تبريز
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي: شهر ايلام
بررسي نقش تبليغات و بازاريابي بواسطه رسانه ها جهت توسعه پايدار گردشگري ايران
نگاهي به باغشهر ايراني اسلامي بم و مسائل آن
توسعه گردشگري پايدار روستايي و نقش آن بر معيشت روستاييان مطالعه موردي:جزيره كيش
بررسي راهكارهاي پيوند فرهنگي،اجتماعي شهرقديم باشهرگسترش يافت شهرجديد نمونه موردي شهرستان بوكان
حكمت نور در معماري اسلامي مطالعه موردي بازار قم
تاثير معماري محيط هاي آموزشي بر يادگيري و شادابي دانش آموزان
انعطاف پذيري در معماري محيط هاي آموزشي
نياز آسايش اقليمي در بنا در معماري شهر تبريز
سطحبندي توسعه آموزشي در مناطق روستايي كشور مطالعه موردي: استان قزوين
بررسي علل بي هويتي نماها در سيماي بصري شهر تهران
مهاجرت روستايي در ايران و راهكارهايي براي جلوگيري از مهاجرت مطالعه موردي:روستاي بهاباد استان يزد
استفاده ازانرژي خورشيدي درساختمان
زبان مشترك رقص و معماري درشكل دهي فضا
معيار هاي سنجش دسترسي در برنامه ريزي حمل و نقل شهري و كارايي ترافيكي منطقه
تحليل شاخص هاي شهر دوستدار كودك CFC از ديد كودكان مطالعه موردي: شهراميركلا
ويژگي هاي جغرافيايي و ژئومورفولوژي دشت رامهرمززمين شناسي وهيدرولوژي
بررسي ميزان مطلوبيت كلان شهر تهران از نظر شاخص هاي شهر خلاق مورد شناسي : منطقه 22 تهران
تأثير عناصر آب و هوايي و آلاينده ها بر مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي و تنفسي در شهر كرمانشاه دوره مطالعاتي 2012-2009
نقش كاشي درمعماري اسلامي بانگاهي به هنركاشيكاري دوره صفويه
بهره وري انرژي و تاثيرات آن بر رشد اقتصادي زندگي
مقايسه فرم در آثار معماران ديكانستراكشن
بررسي تطبيقي درونگرايي مسكن در دو اقليم گرم و خشك بياباني و سرد وخشك كوهستاني
ايجاد مركز تبادل فرهنگي،اديان و ايدوئولوژي ها در شهر اروميه با هدف صلح و وحدت جهاني و با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير
مروري بر اثرات زيست محيطي پسماندهاي شهري و روش هاي مديريت آن
مقايسه ي ترسيم با دست يا رايانه درفرايند طراحي معماري
جايگاه ارزيابي و سنجش طراحي معماري در آموزش دانشجويان
رنگ در شهر و فضاي شهري شناسايي پالت رنگ فضاهاي مختلف شهر زنجان
اهميت وتاثيراقليم بر معماري در ايران زمين
بررسي تاثير گذاري ساختمانها و برجها برقدرت وزش باد جهت پاك سازي هوادر شهر تبريز
برنامه ريزي شهري جهت توسعه پايدار و عدالت اجتماعي منطقه 4 شهر شيراز
بررسي راهكار ها و شيوه هاي مداخله در بافت فرسوده شهري با رويكرد عوامل موثر بر مشاركت ساكنان حدوده بافت فرسوده نمونه موردي: بافت فرسوده شهر كرمانشاه
پوسته هاي هوشمند نمايي انطباق پذير با محيط از گذشته تا كنون
بررسي فضاي مورد علاقه و تاثير رنگ بر يادگيري كودكان در محيط هاي آموزشي
گردشگري يا صادرات نامرئي مطالعه موردي : ايران
تكنولوژي نانو و صنعت ساختمان
رويكردي پايدار جهت توليد صنعتي ساختمان هاي سبك O.S.B
قانون وتخلفات ساختماني در شهرداري ها
پل عابر پياده به مثابه محيط مخلوق مطالعه موردي : بوكان
برآورد حداكثر بارش محتمل در حوضهي آبريز الوند
مديريت گردش وجوه در شركت هاي ساخت وساز
طراحي باغ آپارتمان با رويكرد معماري سبز
بررسي نقش مشاركت مردم در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري نمونه موردي بافت فرسوده رفسنجان
طرح توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي نمونه موردي رستم اباد ورحمت اباد شهرستان رفسنجان
تاثيرات روانشناختي بصري فرم بر ادراك شهروندان در دوره معاصرنمونه موردي:ميدان امام حسين(ع) تهران
بررسي توسعه صنعت گردشگري ايران با رويكرد گردشگري الكترونيكي
طبيعت گردي پايدار، گامي مؤثر در جهت توسعه پايدار گردشگري
كاربرد روش كريجينگ براي بررسي تغييرات آب زيرزميني درمحدودهاي ازدشت تبريز
مكانيابي ساختمانهاي اداري شهرستان سمنان با استفاده از GIS
تاثير وجود فضاي سبز در حياط خانه بر روحيه ساكنين
تاملي در ريشه ها و مباني نظري معماري سنتي ايران
مكانيابي تفرجگاهاي توريستي با رويكرد توسعه پايدارنمونه مورد مطالعه : روستاي لاويج در شهرستان نور
پژواك ايده شهر اسلامي در كالبد معاصر شهرهاي ايراني چرخش فرهنگي اركان اصلي شهر با هويت ايراني اسلامي
بررسي مهمترين موانع ناكارآمدي برنامه هاي توسعه ملي در توسعه روستاهاي كشوربا تاكيد بر ماده 491 برنامه پنجم توسعه ملي
مكان يابي مجموعه گردشگري در روستاهاي كوهستاني با توجه به تغييرات شرايط زمين kمونه موردي:روستاهاي استان چهارمحال و بختياري
نگرشي به شهرهاي جديد ايران
زيبا شناسي در معماري
اقليم و معماري
گردشگري روستايي مطالعه موردي روستاي زنوزق ماسوله آذربايجان
پتانسيل ها وتوانمندي هاي شهر زنوزازنظرگردشگري مذهبي، فرهنگي با تاكيد بردهه ي اول محرم بويژه تاسوعا وعاشورا
ژئوتوريسم وجاذبه هاي طبيعي گردشگري زنوز
صنعت گردشگري در ايران ،مطالعه موردي : شهر زنوز
لويي كان و انديشه او در باب طراحي مجلس ملي بنگلادش
بررسي تغييرات كاربري اراضي در شهرساحلي محمودآباد
نقش نور در تجلي فضاي معنوي مساجد دوره صفويه نمونه موردي مسجد شيخ لطف اله
ضرورت استفاده از سيستم هاي گرمايش از كف در معماري نوين
مكان يابي تاسيسات شهري بارويكرد پدافندغيرعامل به روش تحليل سسله مراتبي ahp مطالعه موردي شهربروجرد
بررسي توزيع خدمات عمومي شهري از منظر عدالت اجتماعي مطالعه موردي:شهر گرگان
بررسي رضايت شهروندان از پياده راه صف سپهسالار در تهران
طراحي مركز صلح و نقش آن در ايجاد گفتمان صلح با رويكرد هنر مفهومي و معنا گرا
مرمت ابنيه، ارزش هاي مرتبط با هويت فرهنگي
بررسي روند تغييرات كاربري اراضي با تأكيد بر تحولات سكونتگاه هاي روستايي نمونه موردي: بخش آب پخش استان بوشهر
ساماندهي فضاي شهري با تاكيد بر امنيت زنان محله ي امير عرب اصفهان
طراحي محله تاب آور شهري در بحران زلزله موردي محله سالم آباد ياسوج
تاثير عناصر باغ هاي ايراني در هويت بخشي به شهر
مطالعه اثرات عوامل اقليمي وعناصر هواشناسي در معماري و احداث ساختمان با رويكرد اقليم و پيش بيني وضع هوا
بكارگيري سامانه توسعه هواشناسي كاربردي ايران دربخش معماري و شهرسازي
بررسي بيشتر مواد دوستدار محيط زيست براي كاربرد خنك كننده غيرفعال
نيروي باد و پديده گردو غبار
تحليل تاثير اصول زيبايي شناختي ايراني اسلامي بر منظر خيابان نمونه موردي:خيابان ارگ مشهد
تعيين شاخص هاي زيبايي شناختي ايراني اسلامي موثر بر حضور پذيري شهروندان
بررسي رويكرد معنويت و توجه به عالم معنا در معماري اسلامي ايران نمونه موردي مسجد جامع اصفهان
شرايط وضوابط طراحي پياده راه
ارزيابي آسايش انساني با استفاده ازشاخص هاي زيست اقليمي THI وتام استيدمن دشت اوباتو دراستان كردستان 2005-1990
دستيابي به تقويم نياز آب و هوايي شهرستان انديمشك و تحليل آن
ساختار كالبدي و شهرسازي دوره صفويان در مازندران
بهسازي و نوسازي راهبردي بهسوي توسعه پايدار
بررسي اقليمي سوزبادهاي دشت اوباتوزرينه دراستان كردستان طي يك دوره ي 6 ساله 2000 تا 201
عوامل ايجاد حاشيه نشيني در كلان شهر اهواز مطالعه موردي محلات ملاشيه،كوي سياحي و كوي كارون
ناپايداري فضايي سكونتگاه هاي روستايي بخش گهواره شهرستان دالاهو
درآمدي بر شناخت مقرنسكاري مسجد امام اصفهان
بررسي نقاشي ديواري در معماري ايران
تحليل و مدل سازي تاثير ضخامت ميان قاب هاي مركب و قاب خالي به روش المان محدود
شبيه سازي مدل بارش رواناب با استفاده از برنامه ريزي بيان ژن مطالعه موردي روخانه زرينه رود
بررسي ساختار نظام مديريتي در روستاهاي ايران و چين
نگاهي به خانه هاي دوره ي قاجارنمونه موردي: خانه مقدم
بررسي سبك هاي معماري ايران دردوران دوم جمهوري اسلامي بانگاه ويژه به بناهاي شهرتهران
بررسي مركز گردشگري در سواحل زرينه رود مياندوآب، با تاكيد برتوسعه گردشگري پايدار
بررسي وضعيت فيزيكي محله قديمي جمعه مسجد
نقش و عملكرد شهر جوانرود در توسعه روستايي نمونه موردي روستاهاي بخش كلاشي
معماري معناگرا و ديدگاههاي شيخ اشراق
سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان ازعملكرد شهرداري شهرمسجدسليمان و عوامل مؤثر برآن
تبيين جايگاه اقتصادي روستاها در كشور
بررسي رشد فيزيكي روستاها با استفاده از تصاوير ماهوارهاي مورد مطالعه: شهر سيمين شهر در استان گلستان
عنصر آرامش بخشي در معماري ايراني اسلامي مورد مطالعه: گنبد كبود تبريز
نقش عوامل اقليم آب و گياه در حياط مركزي مطالعه موردي: خانه هاي بافت خيابان حصار اراك
آثار اقتصادي و اجتماعي راه هاي زميني ، دريايي و خط آهن استان سيستان و بلوچستان
معاصرسازي فن آوري هاي بومي در ساختمان با رويكرد توسعه پايدار
تبيين انگاره هاي بازطراحي و روند تعاملات اجتماعي درسبزه ميدان نمونه موردي:محله سبزه ميدان خرم آباد
بلندمرتبه سازي و راهبردمعاصرسازي فن آوري هاي بومي
رابطه مكانيابي شهرهاي جديد در ايران و توسعه پايدار شهري
تاثير هويت مكان در ادراك فضا
تحليلي جغرافيايي برراهكارهاي ساماندهي بافت فرسوده شهردولت آباد
تبيين ضرورت توجه به اصول مسكن پايدار در ساخت مساكن روستايي
حضورونقش رواني رنگ در معماري و طراحي شهري
دستيابي به اندازه سايبانها با توجه به تقويم نياز آب و هوايي نمونه موردي، بررسي شهرستان انديمشك
ارزيابي شيوه هاي مكانيابي شهرهاي جديد در ايران به لحاظ حس مكاني وارائه خدمات وامكانات شهري مطالعه موردي شهر جديد پرند
بررسي پتانسيل هاي گردشگري منطقه محروم ورزنه
گردشگري شهري و تأثير آن در توسعه شهرها مطالعه موردي سواحل زرينه رود مياندوآب
بررسي تاثيرات اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه بر عوامل كالبدي معماري شهر لنگه
ارتباط پايداري اجتماعي با پايداري محلات
مطالعه ي سيستم هاي سازه هاي فضاكار استفاده شده در مراكز ورزشي
ساختار كالبدي محلات قديمي شهري با تأكيد برفرآيند نوسازي وبهسازي وتأثيرآن درمنظرشهري محدوده مورد مطالعه: منطقه سه شهر اصفهان محله حكيم
بررسي نقش ادراك بصري و دريافت مفاهيم محيطي در معماري پايدار
بررسي تأثيرات گردشگري بر توسعه اقتصادي و اجتماعي روستايي نمونه موردي:روستاي كوخدان
ارتقاء كيفيت كالبدي و كاركردي بافت تاريخي شهر اردبيل با رويكرد نوشهرگرايي
ارزيابي پيامدهاي مطلوب صنعت گردشگري در توسعه پايداري نواحي شهري مطالعه موردي شهر شوشتر
شناسايي پتانسيل هاي گردشگري شهرستان پارس آباد گامي در جهت توسعه صنعت گردشگري
كنكاشي در سازه هاي معماري كاروانسرمطالعه موردي:كاروانسراي گلشن شهر همدان
پيادهسازي سيستم اطلاعات مكاني فراسازماني براي هماهنگي ميان اعضاي كميته حفاري مطالعه موردي شهرك شيخ شهاب الدين اهري
بررسي جايگاه منظر شبانه شهري
بررسي و تحليل تأثير مكتب جغرافياي راديكال بر توسعه شهري مطالعه موردي شهر زابل
كارآفريني و نقش آن در توسعه اقتصاد روستايي با تأكيد بر توسعه پايدار
بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي اجراي طرح هادي؛ مطالعه موردي روستاي دزك شهرستان سراوان
ساختمان انرژي صفر
تدوين راهكارهاي گردشگري روستاهاي باستاني لرستان با رويكرد توسعه پايدارنمونه موردي روستاي بابا بزرگ امام زاده ابراهيم نورآباد
از فرم تابع عملكرد تا فرم تابع احساس
شناسايي ابعاد اقليم و مكان يابي معماري ايراني اسلامي موثر در طراحي فضاهاي ورزشي ايران
مركز محله بر ارتقاي تعاملات اجتماعي محله ها نمونه موردي: محله دركه
كاربرد معماري خورشيدي در طراحي ساختمان هاي مسكوني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید