دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ۲۷ آذر ۱۳۹۳ توسط پژوهشهای صنعتی و معدنی هم اندیشان چرخه علم و صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران – دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۸۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۱۵۸ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

بررسي اقتصادي و شبيه سازي تفكيك ميعانات گازي جهت توليد حلال، پنتان و هگزان
سنتز زئوليت Y ، كاتاليست FCC و RFCC در سطح توده مواد و اندازه نانو
ساخت و مشخصه بندي غشاي متخلخل پلي وينيليدن فلورايد از نوع الياف ميان تهي جهت حذف دي اكسيدكربن
مدلسازي ديناميك راكتور فرآيند توليد اسيد ترفناليك و كنترل هوشمند اكسيژن در گازهاي خروجي
بررسي مصرف انرژي و بهينه سازي آن در مبدل حرارتي ايستگاه تقليل فشار گازCGS با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي CFD
پيش بيني غلظت 4-كربوكسي بنزآلدئيدواسيد پاراتولوئيك درفرآيند توليداسيد ترفناليك
Anodes in Cathodic Protection Systems of Gas Refineries
سامانه ي محافظ فشار يكپارچه HIPPS:كاربردها، طراحي مكانيكي و ساخت شركت صنايع آذرآب – واحد تحقيق و توسعه
تاثير متغيرهاي مختلف بر روي كارايي غشاي پلي سولفون براي جداسازي گاز
مطالعه تجربي جداسازي دي اكسيدكربن و متان بوسيله غشاي پلي سولفون
OPTIMIZATIO OF ELECTROCHEMICAL PROCESS FOR REMOVING PHENOL FROM AQUOUCE BY TAGUCHI MODEL
بررسي اثرPH برحذف بيولوژيكي فلزكروم ازآب بوسيله قارچهاي غيرزنده آسپرژيلوس نايجر وپنسيليوم
بررسي مديريتHSE و راه هاي بهبود آن در كارگاه هاي پردازش نفت و گاز
MTO REACTION OVER SAPO-34 CATALYSTS SYNTHESIZED BY DIFFERENT CRYSTALIZATION TEMPERATURES
STUD Y ON EFFECT OF CONTAMINATES ON DAMAGING OF 3A MOLECULAR SIEVE IN GAS DEHYDRATION UNITS
بررسي ازمايشگاهي تاثيركاتاليست جديد AIT100 برواكنش كراكينگ مخلوط ضايعات پلاستيكي
شبيه سازي كوره واحد بازيافت گوگرد به روش راكتور گيبس اصلاح شده
مزاياي مدلسازي تعادل مايع – بخار آب و متانول بااستفاده ا زمعادله حالت – prsv2 براي هردوفاز درمقايسه بااستفاده ازمعادله حالت براي فاز بخار وضريب فعاليت براي فاز مايع
INVESTIGATION ON THE EFFECT OF TIME AND ACIDITY ON THE INHIBITORY ACTION OF 2-METHYL BENZIMIDAZOLE
عايق كاري خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي و بدست آوردن ضخامت بهينه عايق دردو محيط سرد و گرم
CALCIUM STEARATE: A FAMILIAR AND USEFUL SURFACTANT IN PETROCHEMICAL INDUSTRIES
Removal of Zn(II), Ni(II) and Pb(II) from acidic wastewater by Foam Fractionation
POLY (VINYLIDENE FLOURIDE) (PVDF) MEMBRANE AS A NEW TECHNOLOGY IN OIL AND GAS INDUSTRY
MODIFIED NANO ZSM-5 ZEOLITE SYNTHESIS AS FCC CATALYST
بررسي روش هاي نوين ترانس استريفيكاسيون در توليد بايوديزل
Unsaturated polyester resins modified with Cresol Novolac Epoxy and silica nanoparticles
HYDROGEN SULFIDE REMOVAL OF GASEOUS FUELS USING AMINE FUNCTIONALIZED MCM-41 ADSORBENTS
Mass tra nsfer of nanofluids in bubble type absorption system: A review
BENZENE REMOVAL FROM DILUTE AQUEOUS SOLUTION BY PTFE MEMBRANE VIA MEMBRANE DISTILLATION
مدلسازي حالت پايدارراكتوركاتاليستي بسترثابت سنتزمتانول
مدلسازي سينتيكي سيستم شش توده اي كاهش گرانروي باقيمانده خلا به كمك يك روش نوين بهينه سازي
جداسازي گازها بااستفاده ازغشاءپليمري
EVOL UTIONARY BASE OPTIMIZATION METHOD TO DESIGN OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR MODELING OF CLAUS REACTION FURNACE
بهينه ساز ي بخش C7,C8 Splitter واحد تقطير آروماتيك پتروشيمي بوعلي با نرم افزار Aspen Plus
Current Applications & developments of Gas Hydrates
بررسي مقاومت به سايش و خوردگي پوشش هيبريدي Ni-P-B4C-PTFE
Comparison of Aspen Plus special data packages (PMDEA and KEMDEA) for prediction of acid gas solubility in MDEA aqueous solutions
Investigating the semi-lean amine streams effect on energy consumption of gas purification plant (MDEA base)
شبيه سازي ميكروراكتور كاتاليستي و بهينه سازي توزيع كاتاليست متخلخل
Influence of phosphorus and water contents on synthesis of SAPO-34 molecular sieve
بهينه سازي جذب ارتعاشات ناشي اززلزله درمخازن ذخيره بااستفاده ازاجزاي كامپوزيتي
بررس ي آزمايشگاهي استخراج عوامل الگو ساز از سيليكاي مزو متخلخل با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني اصلاح شده
Effect of different combination of TEAOH/Morpholine on the catalytic bahaviour of SAPO-34 catalyst in MTO process
Effect of Iron Precursor on the Preparation of Mesoporous Nanocrystalline Chromium Free Fe2O3-Al2O3-NiO Catalyst for High Temperature Water Gas Shift Reaction
بررسي انتقال جرم و پارامترهاي موثربرآن درتماس دهنده هاي غشايي باالياف توخالي براي حذف فنل ازپساب صنعتي بااستفاده ازمدلسازي رياضي وشبيه سازي عددي
مدل سازي و شبيه سازي نشست توده سيال ضد خوردگي تزريق شده به چاه هاي گازترش خانگيران
بررسي پارامترهاي مختلف در ميزان حذف آلاينده آمونياك توسط تابش مايكروويو
نگاهي گذرا بر خواصو بازرسي كنترل خوردگي سازه هاي ثابت تاسيسات دريايي ايران
اثر اعمال پوشش كامپوزيتي پايه نيكل ميكرو و نانوساختار بر خوردگي فرسايشي رديوسرهاي مورد استفاده در ايستگاه توزيع گاز درون شهري
INVESTIGATION OF POTASSIUM FORMATE AS AN EFFICIENT THERMODYNAMIC GAS HYDRATE INHIBITOR
شناسايي و راههاي مقابله با خطرات گاز H2S
EXPERIMENTAL STUDY OF FLOW PATTERNS OF LIQUID-LIQUID TWO PHASE FLOW IN A HORIZONTAL PIPE
سنتزنانولوله هاي اكسيدواناديوم ازطريق روش اولتراسونيك
THE EFFECT OF SYNTHESIS TEMPERATUR ON THE PROPERTIES OF SAPO-34
پيشبيني قيمت متانول با استفاده از مدلهاي سري زماني
AGGREGATION AND BREAKAGE IN POLY-DISPERSE FLUIDIZED BED ETHYLENE POLYMERIZATION REACTORS
طراحي و شبيه سازي فرآيند حذف دي اكسيد كربن از خروجي دودكش نيروگاه توليد برق شهيد سليمي
OXID ATION OF ALCOHOLS IN THE PRESENCE OF MAGNETIC ZINC FERRITE NANOPARTICLES
INFLUENCE OF TERMAL TREATEMNT ON THE CATALYTIC ACTIVITY OF SHAPE-SPECIFIC RUTHENIUM NANOCATALYSTS
چگونگي پاك سازي كروم از آب
كاربرد تئوري ساختاري در بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي گرمايش از كف
اكسايش انتخابي پروپان به اكريليك اسيد
بررسي اثرنانوذرات زيركونيا برچسبندگي رزين فنوليك دمابالا براي اتصال قطعات گرافيتي به كاررفته درمبدلهاي حرارتي صنايع پتروشيمي
بومي سازي ، تدوين و اجراي استراتژي RBI در بخش دي اتانايزر واحد الفين پتروشيمي آرياساسول
بازيافت CO2 ازدودكش نيروگاه ها جهت افزايش برداشت نفت
پلي متيل متاكريلات PC/PMMA بر استحكام كششي حداكثر قطعات توليدشده به روش قالبگيري تزريقي
مدلسازي راكتور بستر سيال براي واكنش كلرسيون سيليكون
Reusa ble Copper(II)-Terpyridine Complex Supported on Activated Multi-Walled Carbon Nanotubes as an Efficient Heterogeneous Catalyst for Synthesis of 2-Aryl/alkyl imidazole Derivatives
INVESTIGATION OF PHOTODECOMPOSITION OF PETROLEUM REFINERY WASTEWATER USING NANO TIO2/UV PROCESSES
مروري بر لختهسازي بهعنوان روشي كم هزينه براي برداشت ريزجلبك
شبيه سازي CFD وابسته به زمان يك تماس دهندهي غشاء الياف توخالي براي حذف آمونياك از پساب هاي صنايع نفتي
RENEWABLE FUELS VIA BIO-OIL UPGRADING BY PLASMA REACTOR
حذف تركيبات آلي فرار از آب/ پساب توسط فرايند جداسازي تقطير غشائي، بررسي تأثير پارامترها
STABILITY IMPROVEMENT OF NI/MGO CATALYST FOR CO2 REFOMING OF METHANE
ساخت و شناسايي نانو ساختارهاي كروي توخالي روي اكسيدبه روش سبز وبررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ كنگورد
جذب فلز كادميوم به وسيله نانوالياف اصلاح سطح شده پلي آكريلونيتريل آمين دار شده به وسيله تري اتيلن تتراآمين
مدلسازي سينتيكي فرايند جذب فلزات سنگين سرب،كادميم ونيكل بااستفاده ازكربن فعال صنعتي
A DFT EXPLORATION OF THE ADSORPTION OF PHENOL ON THE INDUSTRIAL NANOSTRUCTRURED CATAYST (ZSM-5)
پايداري نانوسيالات رقيق اكسيدمس آب و اكسيدمس گليكول: بررسي تئوري و تجربي
افزايش دوره تعميراتي مبدل هاي دولوله اي پارويي دار
روشهاي مختلف استخراج ليپيد از ميكروجلبك براي توليد بيوديزل
حذ ف كك فورفورال با استفاده از تركيبات آنتي اكسيدان در پالايشگاه هاي روغن
رفتار خوردگي مخازن فولاد كربني ساده در محيط خاكي
پردازش تصويرتكنيكي نوين درخدمت صنايع نفت، گازوپتروشيمي
مدلسازي رياضي ضريب نفوذموثرپديده انتقال جرم درون ميكروكپسولهاي پلي ليزين – آلژينات
كاهش استفاده از حلالهاي آروماتيكي و جايگزيني آنها در حذف رسوبات آسفالتيني در چاههاي نفت
مدل سازي راكتور غشايي براي اكسيداسيون زوجي متان
A NEW CATALYTIC APPLICATION OF MANGANESE SULFATE IN SYNTHESIS OF SOME HETEROCYCLIC SYSTEMS
حذف همزمان كاتيونهاي Mn+2 و + 2 Fe از آب توسط كاتاليست نانوساختارMnO 2 پوشش داده شده بر روي زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت
CFD SIMULATION OF PARTICLE SIZE & DENSITY EFFECTS ON HYDRODYNAMICS OF CONICAL SPOUTED BED
Prediction of Viscosity and Flash Point of Biodiesel by Fatty Acids Profile
مروري بر روش هاي پيش بيني نقطه بحراني در هيدروكربن ها
تهيه كمك فرآيند هسته- پوسته PVC و بررسي آناليزهاي مكانيكي و مقايسه آن با ساير افزودنيها نظير CPE
مدل سازي و شبيه سازي راكتور سه فازي هيدروژناسيون در فرآيند توليد 2 اتيل هگزانول
بررسي خواص مكانيكي و آنتي باكتريالي كامپوزيت و نانوكامپوزيت HIPS/ TiO2
استخراج اسيد لاكتيك از محيط آبي توسط تري بوتيل آمين رقيق شده در حلال هاي مختلف
ايجاد و ب ررسي خواص پوشش متخلخل شار بالاي مس- نيكل بر پايه مس-نيكل قابل كاربرد درمبدلهاي حرارتي و ريبويلرها
مدلسازي غيرفعال شدن بسترهاي كاتاليستي واحدبازيافت گوگرد درحضورتركيبات سنگين آروماتيك
مطالعه آزمايشگاهي اثرنانوذرات اكسيدروي بربازيافت نفت سنگين درمكانيسم آشام خودبخودي
Experimental investigation on effect of particle shape and inlet velocity on a mini-hydrocyclone efficiency
بررسي توليد بيوسورفاكتانت رامنو ليپيد در مقياسپايلوت
ADSORPTION OF GLYCOLIPID TO THE SURFACE USING PLASMA TECHNOLOGY; ANTIMICROBIAL EVALUATION
PE BAX®/PES BLEND MEMBRANES FOR CO2 SEPARATION
Preparation of Nd-TiO2/PEG/Bentonite nanocomposite for the adsorption of heavy metals in aqueous solution
Preparation of Nd-TiO2/PVP/Bentonite nanocomposite for the adsorption of heavy metals in aqueous solution
EFFECT OF NANOPARTICLES ON DROP SIZE DISTRIBUTION
DISPERSION DROP SIZE DISTRIBUTION IN THE PRESENCE OF ECO-FRIENDLY CATIONIC SURFACTANT
INVESTIGATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF SULFUR COMPOUNDS IN SULFUR RECOVERY UNITS (SRUS)
Metha nation of Carbon Monoxide over Nickel-Ceria Nanocatalysts in Hydrogen Purification
اثر عمليات حرارتي براي بهبود توليد استايرن از اتيلبنزن در راكتور بسترثابت كاتاليستي
SYNTHESIS OF OXIMES USING NANO MAGNESIUM OXIDE IN GREEN MEDIA
بود انتقال حرارت جريان دوفازي همراه با جوشش نانوسيال آب/اكسيد آلومينيوم
برر سي آزمايشگاهي حذف آلاينده هاي آلي از پسآب پالايشگاه نفت با استفاده ازهيدروژن پراكسايد و ارائه مدل سنتيكي
MODELING AND SIMULATION OF CARBON DIOXIDE REPLACEMENT IN METHANE HYDRATE IN PURPOSE OF METHANE RECOVERY
شبيه سازي فرآيند جداسازيn-Propyl alcohol و Di-n-Propyl Ether به روش تقطير در فشار نوساني
بررس ي اثرات تركيب درصد گازهاي اسيدي در واحد شيرين سازي گاز طبيعي به روش جذب با حلال DEA
THRE E DIMENSIONAL CFD SIMULATION OF AN I-TYPE MICROCHANNEL HEAT SINK
سنتز ذرات هسته پوسته متيل متاكريلات بوتادين استايرن با استفاده از آغازگرهاي اكسايش كاهش: سينتيك و مكانيسم
قير اصلاح شده به وسيله استايرن بوتادين استايرن
بررسي آزمايشگاهي رطوبت زدايي از گاز با استفاده از محلول تري اتيلن گلايكول در تماس دهنده هاي غشائي الياف تو خالي
Modeling and simulation for production optimization of olefins in AMIR-KABIR PETROCHEMICAL
Removing Problems of Heat exchangers in stripping part of an olfin plant
آلودگي هاي نفتي و تاثير آن روي محيط زيست
ضرورت توسعه انرژي هاي پاك به انواع منابع جديد انرژي روز
SEPARATION OF ETHYL ACETATE FROM DILUTE AQUEOUS SOLUTIONS BY AIR GAP MEMBRANE DISTILLATION
Estimation of Uncertainty in Abadan Refinery Gasoline Property
Laboratory Search of Benefits and Limits Ethanol Blending with Gasoline in Abadan Refinery
حذف استايرن به عنوان ماده آلي فرار ازپساب واحدهاي پتروشيمي بااستفاده ازفرآيند تراوش تبخيري
تهيه،شناسايي و بررسي كاتاليزورهاي با پايه نانو Al-HMS در فرآيند هيدروكراكينگ
Using CMA-ES to Optimize Zwietering Correlation for solid suspension in non-Newtonian fluids
پايش ميزان خوردگي در لولههاي نفت و گاز با روش جريان گردابي پالسي با استفاده ازكويل برگير
CO MPUTATIONAL STUDY OF SOLID OXIDE FUEL CELLS USING THE COMSOL MULTIPHYSICS SOFTWARE
Mode lling and simulation of hydrate thermal dissociation around the buried pipe at the ocean floor
بررسي اثرات دما و محتواي آب بر روي عملكرد غشاي پيل سوختي تبادل پروتون با روش شبيهسازي ديناميك مولكولي
روشهاي جديد انتقال گازطبيعي
مرور ي بر پديده ي چگالش معكوس و روش هاي پيش بيني آن در تركيبات هيدروكربني
C RYSTALLIZATION AND MELTING BEHAVIOUR OF POLYPROPYLENE IN PP/PC/SEBS BLENDS
MECH ANICAL PROPERTIES OF PP/PC/SEBS TERNARY BLENDS
كاربرد روش سطح پاسخ براي بهينه سازي پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير كم يون لانتانيم با استفاده از نانو ساختارهاي مزوپروس سيليكاتي
كارب رد طراحي آزمايش براي پيش تغليظ يونهاي لانتانيم با استفاده از نانو كامپوزيت مغناطيسي مزوپروس سيليكاتي
Continuous dehydration of sub- and supercritical ethanol to diethyl ether: catalyst screening
From glycerol as the by-product of biodiesel production to value-added monoacetin by continuous and selective esterification in acetic acid
MODELING OF CO2 SOLUBILITY IN AMINE SOLUTIONS USING GE-EOS MIXING RULES
بررسي بازدارنده هاي نمك در تشكيل هيدرات گازي
بررسي بازدارنده هاي ترموديناميكي در تشكيل هيدرات گازي
مدلسازي، بهينه سازي و شبيه سازي واحد توليد متانول با برنامه Hysys
بهبود ت خمين پارامترهاي برهمكنش دوتايي معادله مشاركت گروههاي عاملي NRTL براي سيستمهاي سورفكتانت يوني/آب نمك/نفت با بهره بردن از الگوريتم ژنتيك
بررسي و بهينهسازي عملكرد واحد نمزدايي گاز در ايستگاه تقويت فشار جنوب
حذف يون فلزي كروم ازآب به وسيله بيومس قارچ خوراكي
DESULFURIZATION OF HEXADECANE BY EXTRACTION WITH ([OMIM]NO3) IONIC LIQUID
INVESTIGATION OF EFFECTIVE PARAMETERS ON FCC RISER USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS ANALYSIS
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي در يك محفظه مربعي با مانع گرم حاوي نانوسيال با استفاده از روش شبكه بولتزمن
بررسي پارامترهاي مختلف بر بازده آب شيرين كن خورشيدي با كلكتور هاي افقي
تخريب فتوكاتاليستي رنگ Azo توسط نانوذرات Fe-TiO2 تهيه شده توسط روش سل- ژل اصلاح شده
Prepar ation and comparison of activated carbon from walnut shells using two procedures with phosphoric acid as activating agent
شبيه سازي و مقايسه رفتار راكتور هيدروژناسيون استيلن در واحد توليد اتيلن در دوحالت شبه هموژن و هتروژن
بازيابي گازهاي ارسالي به فلروكاهش آلودگيهاي زيست محيطي ناشي ازفلرينگ
عملكرد كاتاليست دو فلزي نيكل -كبالت بر پايه مخلوط اكسيدي سريا-زيركونيا در فرآيند ريفرمينگ متان با بخارآب
بررسي پارامترهاي موثربرجداسازي گاز CO2توسط محلول كربنات پتاسيم با افزودني مونواتانول آمين ازگاز كوره هاي بلند دريك برج جذب پرشده بااستفاده ازطراحي آزمايشات rsm و تحليل MINITAB
OXIDA TIVE DESULPHURIZATION CATALYSTS AND OXIDANTS COMPARISION
CATALYTIC PERFORMANCE OF A NOVEL ZIRCONIUM(IV) NANOCATALYST FOR HYDROGENATION OF SEED OIL
AQUEOUS TWO-PHASE SYSTEMS OF IONIC LIQUID 1-HEXYL 3-METHYLIMIDAZOLIUM NITRATE AND SODIUM CARBONATE AT DIFFERENT TEMPERATURES: EXPERIMENTAL AND CORRELATION
تهيه نانوكامپوزيت پلي اتيلن- سيليكا با استفاده از كاتاليست زيگلر-ناتا به روش پليمريزاسيون درجا
PRE SSURE GRADIENT CORRELATION FOR OIL–WATER DISPERSED FLOW IN HORIZONTAL ACRYLIC PIPES
بررسي تاثير پارامترهاي جوشكاري براتصال غيرمشابه سوپرآلياژ اينكونل 601 به فولادزنگ نزن 304
PREDI CTION OF PERMEABILITY REDUCTION IN POROUS MEDIA DUE TO CALCIUM SULFATE SCALING USING NEURAL NETWORK
A 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) molecule adsorption on the interior surface of single-wall carbon nanotube: A DFT Study
FE ASIBILITY STUDY OF PERCOLATION THEORY IN CHARACTERIZATION OF A RESERVOIR IN THE SOUTH OF IRAN
بررسي استفاده از نانو ذره اكسيد روي، بر روي شيرين سازي گاز ترش خروجي از ستون چاه
Mode lling And Simulation Of Mass Transfer In Tubular Gas–Liquid Membrane
بررسي سينتيك و مدل هاي ايزوترم جذب براي جذب اتيلن دي كلرايد به وسيله باگاس
BIOLOGICAL REMOVAL OF HYDROGEN SULFIDE FROM ABSORBING CAUSTIC SODA SOLUTION
مدلسازي و شبيه سازي قسمت سنتز فرايند كريستال ملامين با كمك نرم افزارAspen Plus
مدلسازي انتقال جرم نانوسيال پتاسيم فري /فروسيانيد /سديم هيدروكسيد/سيليكا درون لوله مدوردررژيم جريان آرام
حذف مس cu+2 ازپساب با استفاده ازنانوجاذب ها
بررسي بهبود انتقال جرم درنانوسيالات به كمك آنالوژي قياس جرم و حرارت
SCREENING OF OPERATING VARIABLES FOR AMMONIA REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION BY NATURAL ZEOLITE
تجزيه زي ستي بنزن توسط باكتري استرپتومايسس و بررسي مدل سينتيكي منطبق برآن
مطالعه و بهينه سازي تاثير پارامترهاي دما وزمان درفعالسازي نانوجاذبهاي ريني نيكل بعنوان جاذب گوگرد
مدلسازي و بررسي تاثير متغيرهاي غلظت قليايي و دما درفعالسازي نانوجاذب ريني نيكل به عنوان جاذب گوگرد
مطالعه رفتارالكتروشيميايي پوشش تبديلي برپايه ي تيتانيوم برروي فولاد نورد سرد
EXPERIMENTAL STUDY OF INCOMPATIBLE WATER MIXING AND APPLICATION OF PHOSPHATE INHIBITORS FOR SCALE PREVENTING: CASE STUDY
كاربرد فناوري پينچ در بازيابي سوخت گازي
مطالعه آزمايشگاهي اثر نانوسيال سيليكا و نانولولهكربني در بهبود جذب گاز دياكسيدكربن
Ex perimental Analysis of HSAS Formation in Amine Unit and Exploring the Effects of HSAS on Amine Equipment Corrosion
Reactor model to simulate the performance of MWNTs-supported Ni catalysts for the hydrogenation of benzene
EXPERIMENTAL STUDY AND THERMODYNAMIC MODELLING OF CARBON DIOXIDE SOLUBILITY IN [BMIM][BF4] IONIC LIQUID
بهينه سازي مخازن ذخيره باتغييرات هندسي درروش المان محدود
تعيين بهترين نوع رزين اكريليك پايه آبي براي اعمال دربتن درسازه هاي مورداستفاده درصنايع نفت و گاز
REMOVAL OF SILVER ION FROM CHEMICAL WASTEWATER USING CELLULAR EXTRACTS ENTEROBACTER
حذف پساب رنگي ازآبهاي زيرزميني به دوروش ناپيوسته و پيوسته توسط جاذب نانوكامپوزيت زئوليت
ESTI MATION OF HEPTANE PLUS DISTRIBUTION IN ONE OF IRANIAN FIELD BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
بازيابي متانول از گازهاي ارسالي به فلر در مجتمع پتروشيمي خارگ
بررسي اثر دما در فرايند تبديل متانول به اولفين ها به روش CFD
XPS AND MICOANALYSIS OF CARBOXYLATED MWCNTS
E FFECT OF ZMS-5 CATALYST ON HEAVY CRUDE OIL UPGRADING
Vanadium Removal from Fuel Oil using HumicAcid Coated Magnetic Nanoparticles
بررسي منشا ايجاد خوردگي Bank Tube هاي بويلر در صنايع پتروشيمي
اصلاح مدل دوفازي بروگمن درتخمين نفوذپذيري گازها ازغشاهاي پليمري شبكه آميخته Mixed Matrix
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت گاز آرگون در مايع يوني [ 4BMIM][BF
زمينه هاي كاربردي و اقتصادي نانودربهينه سازي صنايع بالادستي نفت
Nano alumina sulfonic acid and Poly Vinyl Sulfuric acid in phthalazine-triones derivatives synthesis under solvent free condition
بررسي فرآيند همزمان مركاپتان زدايي و نم زدايي از جريان هاي پروپان و بوتان با استفاده از فناوري نانو
شبيه سازي و بررسي سناريوهاي مختلف توليدي در يكي از مخازن جنوب غربي ايران وانتخاب بهترين سناريو
EN HANCED OIL RECOVERY OF AN IRANIAN CARBONATE RESERVOIR BY MISCIBLE NITROGEN INJECTION
Optimization of Bit Hydraulic Horse Power for The Maximum Drilling Rate
Estimation of In-Situ Rock Stresses in Hydraulic Fracturing Operation
كمانش پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي باگشودگي دايره اي و مربعي دردوحالت نقص دار و بدون نقص تحت بارمحوري
اثرتزريق دي اكسيدكربن برروي قابليت هدايت چينه اي و تراوايي نسبي مخازن شكافدار
روشهاي نوين كنترل ماسه درمخازن ماسه سنگي
عملكرد توليد يك مخزن شكافدار دراثرتزريق دي اكسيدكربن
A CO MPARISON BETWEEN ANALYTICAL AND NUMERICAL APPROACHES TO MEASURE RELATIVE PERMEABILITY DATA FROM UNSTEADY STATE CORE FLOODING EXPERIMENTS
تعيين ضريب بازدهي غشايي شيل بااستفاده ازروش الگوريتم ژنتيك
A N EW PRODUCTION DECLINE ANALYSIS MODEL FOR GAS/CONDENSATE RESERVOIRS
WELL TEST ANALYSIS IN GAS-CONDENSATE RESERVOIR-A CASE STUDY IN IRAN
تخمين تخلخل با استفاده از مشخصه هاي لرزه اي
Enhanced Oil Recovery in pazanan oilfield
بررسي تشكيل رسوبات معدني در طول روش سيلابزني شيمياييASPدر ميادين نفتي
NEW DRILLING FLUIDS SYSTEM FOR HIGH REACTIVE SHALE FORMATIONS
BEST PRACTICE IN MANAGING LOST CIRCULATION CHALLENGES DURING DRILLING AND CEMENTING OPERATIONS IN AZAR OIL FIELD
طراحي بهينه تكيه گاه مخزن تحت فشارافقي تحت بارگذراي زلزله و باد به كمك المان محدود
Inve stigation of Surfactant Flooding in One of Iranian Oil Field: An Experimental Approach Using Core and Glass Micromodel System
Displacement Mechanism, Oil Recovery and Main Problems during CO2-Foam Flooding: A Review
USE OF GENETIC ALGORITHM AND GENERAL PATTERN SEARCH FOR DETERMINING OPTIMUM WELL PLACEMENT
بررسي پديده اسلاگي شدن خطوط انتقال نفت و گاز در آبهاي عميق با استفاده از نرمافزار الگا
شبيه سازي و ارزيابي شرايط تشكيل هيدرات در آب هاي عميق و معرفي بهترين بازدارنده
LITHOLOGY DETECTION USING THE APPLICATION OF FUZZY LOGIC IN ONE OF IRANIAN RESERVOIR
بررسي اثر بازدارندهها بر جابجايي نقطه شروع انعقاد آسفالتين و تغيير رفتار جرياني نفت حاوي بازدارنده
رويكرد سينتيك رشد تجمعات آسفالتيني در بررسي رفتار نفت تحت تابش فراصوت وپارامترهاي موثر
SIMU LATION OF PVT EXPERIMENTS USING PC-SAFT EOS: A COMPARISON WITH CUBIC ALTERNATIVES
تاثير دياژنز بر كيفيت مخزني سازند گدوان در ميدان مسجدسليمان
بررسي و انتخاب روش مناسب جهت ناپايداركردن امولسيون هاي نفتي
بررسي فرايند تقطير غشايي در جهت بازيافت آب همراه نفت
Numerical Simulation of Counter-Current Spontaneous Imbibition, with Focus on Scaling Methods
بررسي تأثير بهينه اسيدكاري ماتريكسي در انگيزش مخازن كربناته سازند داريان ميدان نفتي اهواز
بهينه سازي جذب ارتعاش بوسيله دمپردرمخازن ذخيره با تحليل fem,كوپلينگ CFD
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات متان در حضور بازدارنده هاي ترموديناميكي
بررسي تاثير گازهاي هيدروكربني بر روي پليمرهاي مورد استفاده در سيال حفاري با دانسيته بالا
تخمين عمريك مخزن كروي صنعتي
Reservoir Performance Assessment Based on Intelligent Well Technology
آناليز عددي خستگي بر روي اينترنال آپست لوله حفاري در حفاري جهتدار
مطالعه بيوماركرهاي ژئوشيميايي و بررسي نقش آن ها در اكتشاف نفت
EXPERIMENTAL AND SIMULATION STUDY OF SCALE FORMATION IN A CARBONATE IRANIAN RESERVOIR
مشاهده ت اثير روش تغيير چگالي مشبك ها توسط شبيه سازي در جلوگيري از وقوع پديده مخروطي شدن در چاه هاي افقي
طراحي و ساخت راكتور ديسكگردان براي محاسبه سرعت واكنش اسيد و سنگ مخزن
DEVELOPING A COMPUTER SOFTWARE TO ANALYZE RESERVOIR FLUIDS PROPERTIES THROUGH SURFACE SEPARATOR DATA
انتخاب ناحيه مناسب جهت عمليات مشبك كاري با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي
بررسي استفاده از تخلخل دوگانه در شبيه سازي مخازن ترك دار در فرآيند تزريق گاز
بررسي و تشخيص نوع كانيهاي رسي در لايه هاي مخزني ميدان پارس جنوبي با استفاده از نگار طيف سنج اشعه گاما NGS و پراش اشعه ايكس
Effects of flow rate and concentration changes in imbibition displacement of heterogeneous water-wet glass micromodel
شبيه سازي فرايندرخنه گل حفاري دريك چاه قائم
آشكارسازي شكاف در مخازن شكافدار طبيعي با استفاده از نمودارهاي معمول چاه پيمايي وتبديل موجك
بررسي و آناليز حساسيت تابع انتقال در شبيهسازي تخلخل دوگانه مخازن طبيعي شكاف دار
بررسي استفاده ازنانوسيال درلوله گرمايشي جهت خنك سازي درعمليات حفاري
Compare two water injection and gas injection EOR processes in the Soroush oil reservoir
مطالعه شبيه سازي مكانيزم ريزش ثقلي با مقايسه ي مدل تخلخل يگانه وتخلخل دوگانه
بررسي آزمايشگاهي ويسكوزيته پلاستيكي وقدرت ژله اي سيال حفاري پايه آبي
مهاجرت ذرات در محيط متخلخل بر اساس مدل شبكه حفرهاي
شبيه سازي عددي تمركز تنش و خستگي بر روي بدنه لوله حفاري در حفاري انحرافي
Effect of Pressure and Temperature on Asphaltene precipitation
Simulation Study of Imroving Heavy Oil Recovery by Polymer Flooding in a Heterogeneous Layered Reservoir
Solar Enhanced Oil Recovery
OPER ATIONAL PROBLEMS CAUSED BY PHASE CHANGES IN OIL AND GAS INDUSTRIES
طراحي دستگاه آزمايش نمايشگر پديده مخروطي شدن دو بعدي با استفاده از نرمافزاراكليپس
ELECTRONIC TRANSPORT THROUGH THE METALOFULERENE MOLECULAR JUNCTIONS
THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE WETTABILITY ALTERATION OF GLASS MICROMODELS AND THE EFFECT OF WATER ON THE SATURATION OF REMAINING OIL
تاثير تركيب آب هوشمند بر تغيير ترشوندگي و سرعت تغيير آن در سنگ هاي كربناته
بررسي روش تهيه پوشش تيتانيا-سيليس-نقره و مقاومت خوردگي آن در دريا
بهينه سازي ضرايب روابط پيش بيني كننده ي هدايت پذيري شكاف با استفاده از الگوريتم ژنتيك
زيست چينه نگاري، محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي رسوبات كرتاسه بالايي در ميدان نفتي هنديجان شمال غربي خليج فارس
PERMEABILITY PREDICTION OF AN IRANIAN RESERVOIR USING HYBRID NEURAL GENETIC ALGORITHM
SIMULATION OF SALT PRECIPITATION IN GAS PRODUCING WELLS
بررسي و ترسيم نقشه ي دانش مطالعات آسفالتين درايران و جهان
Forward and backward natural frequencies of a drill string for different boundary conditions
EFFECT OF CO2 INJECTION IN RESERVOIR PERFORMANCE BY SIMULATING A COMPARATIVE SOLUTION PROJECT
بررسي اثرات دما برانتقال خرده ها با گل هوازده درداليز چاه افقي با مقايسه ي داده هاي آزمايشگاهي و شبيه ساز دريكي ازميادين نفتي جنوب غرب ايران
Modeling study of asphaltene adsorption and deposition during natural depletion process
مطالعه آزمايشگاهي تاثير ميزان شوري آب تزريقي بر بازيافت نفت در فرآيند آشام خودبخودي مخازن كربناته
بهينه سازي عملكرد اجكتور اختلاط آب و سيمان در دستگاه سيمانكاري
ارائهي روشي نوين براي طراحي جداساز دوفازي گاز و مايع، بر پايهي شگرد تحليل ابعادي
طراحي واحد نم زدايي و تثبيت ميعانات واحد ذخيره سازي گاز ميدان سراجه
مطالعه و شبيه سازي تزريق امتزاجي نيتروژن در مقايسه با تخليه طبيعي و تزريق امتزاجي دي اكسيد كربن به يكي از مخازن نفتي ايران
شبيه سازي توليد از مخزن با تزريق امتزاجي گاز دي اكسيد كربن
EFF ECT OF ROCK WETTABILITY ON THE MISCIBLE GAS INJECTION OF CO2 AND CH4 IN CARBONATE OIL RESERVOIRS

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید