دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۰۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۳۰۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

مطالعه ي بررسي تاثير ميدان الكترومغناطيس برساختار پروتئين آلبومين خون انساني
مطالعه ي بررسي تغييرات ساختاري پروتئين ترانسفرين انساني در حضورميدان الكترومغناطيس
مطالعه ي برهمكنش پروتئين آلبومين خون انساني با هالوترانسفرين در حضور و غياب ميدان الكترومغناطيس
مطالعه برهم كنش كاركومين با پروتئين سرم آلبومين خون در حضورنانو ذره روي و حضورميدان الكترومغناطيس
مطالعه ي برهمكنش كاركومين با پروتئين آلبومين خون در حضور ميدان الكترومغناطيس با فركانس بالا
ارزيابي صفات ريختي در تشخيص دو گونه كپورماهي
عادات تغذيه اي در حشرات
ساخت كيت هاي تشخيصي براي RNA ويروس ها بر مبناي RT-LAMP
تاثير باكتري هاي محرك رشد بر عملكرد و اجساي عملكرد سيب زميني رقم ساتينا
بررسي تركيب گونه اي، تراكم و زيتوده گروه سخت پوستان (پاروپايان و آنتن منشعيان) حوزه جنوبي درياي خزر (بابلسر) در فصل بهار
بررسي بيوانفورماتيكي پرايمر ژن آنژيوتانسينوژن در روش Comparative Real Time PCR
بررسي راهكارهاي كاهش ضايعات ميوه و سبزي در سطح ميوه فروشي هاي شهر تهران و پتانسيل استفاده از ضايعات ميوه و سبزي در توليد ورمي كمپوست و خوراك دام
اثر غلظت هاي مختلف اكسيد نيتريك بر شاخص هاي رويشي گل جعفري (Tagetes erecta)
اثر غلظت هاي مختلف اكسيد نيتريك بر شاخص هاي زايشي گل جعفري (Tagetes erecta)
تاثير سطوح مختلف كود، دور آبياري و رقم بر مديريت گل جاليز درگوجه فرنگي
بررسي اثر چريش (Azadirecta indica) بر روي اسيب هاي كروموزومي و سلولي ناشي از 1 و 2 دي متيل هيدريزين
تعيين غلظت فلز سنگين سرب (pb) در بافت هاي كبد و آبشش ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) درياي خزر
اثر هدايت الكتريكي محلول غذايي بر سطح برگ نشاي گوجه فرنگي گلخانه اي در كشت هيدروپونيك
بررسي ميزان تورم و ساخت هيدروژل بر پايه اسكوريك اسيد
بررسي تراكم، زي توده و تركيب گونه اي زئوپلاتكتون گروه هاي گردان تنان، و ژئوبنتوزها و آغازيان حوضه جنوبي درياي خزر (بابلسر) در فصل زمستان
بررسي تيمارهاي مختلف بر روي افزايش مانذگاري و كيفيت گل شاخه بريده ليليوم (Lilium longiflorum spp)
بررسي اثر گرده برتلخي مغز بادام (Prunus amygdalus)
مطالعه فلورستيك منطقه كوه بلومان زاغه
مطالعه گياهان دارويي منطقه كوه بلومان زاغه
شناسايي اختصاصي باكتري سودوموناس استوتزري توسط ژن nirP با استفاده از روش مبتني بر PCR
شناسايي مولكولها و گروه هاي عاملي از طريق دستگاههاي طيف سنجي
مطالعه برهم كنش پروتئين آلبومين سرم خون با داروي لومفلوكساسين درحضور نانو ذره ZnO توسط طيف سنجي فلورسانس
مطالعه برهم كنش پروتئين آلبومين سرم خون با داروي لومفلوكساسين در حضور نانو ذره ZnO توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني
مطالعه برهم كنش پروتئين آلبومين سرم خون با داروي لومفلوكساسين درحضور نانوذره ZnO توسط طيف سنجي فلورسانس همزمان و سه بعدي
مطالعه برهم كنش پروتئين آلبومين سرم خون با داروي لومفلوكساسين در حضور نانوذره ZnO توسط طيف سنجي پراش پرتو رزونانسي
كاربرد تحليل سلسل مراتبي در مكانيابي كشت گل لال در سطح استان گلستان در محيط GIS
اثرات كنه كش آبامكتين بر استرس اكسيداتيو و آنزيم كاتالاز در كرم خاكي آيزنيا فتيد
اثر نوع بستر تغذيه كرم بر ميزان مس، منگنز و كادميوم كود ورمي كمپوست
مطالعه طيف جذبي ساختار هم پروتئين سيتوكروم c در حضور ميدان الكترومغناطيس با فركانس بالا
بررسي مقذماتي پراكنش دسته جات تخم شب پرهي جوانه خوار مركبات (Archips rosanus (Lep.; Tortricidae بر روي درختان پرتقال تامسون ناول در شهرستان ساري
بررسي مقدماتي مراحل نشو و نمايي شب پرهي جوانه خوار مركبات (Archips rosanus (Lep.; Tortricidae بر روي درختان پرتقال تامسونناول و نارنگي شاپني در شهرستان ساري
اثرات قارچ كش كلروتالونيل بر استرس اكسيداتيو و آنزيم كاتالاز در كرم خاكي آيزنيا فتيدا
بررسي تغييرات ميزان كلروفيل تحت اثر كود اوره در دو رقم گندم نان
بررسي و مقايسه تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي به عنوان آغازگر الحاقي بر ويژگي هاي شيميايي (رطوبت، چربي و pH)، ارگانولپتيكي و ليپوليز پنير UF و پنير خامه اي
مقايسه تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي دررسيدن اسيد چرب كوتاه زنجير (پروپيونيك) وخواص حسي پنير UF و خامه اي
تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي در رسيدن اسيد چرب كوتاه زنجير بوتريك وخواص حسي پنير خامه اي
نقش غلظت هاي مختلف BA بر پديده شيشه اي شدن و شاخه دهي در كشت بافت گياه pistachio vera cv.Tirmahi ardakan
بررسي كارآيي استفاده از هيدروليز اسيدي در فرآيند توليد بيوديزل
بررسي خصوصيات جوانه زني دو رقم آفتابگردان تحت شرايط هيدروپرايمينگ و اسموپرايمينگ
بررسي تثبيت ازت در دو رقم نخود تحت تأثير پرايمينگ و كود كمپوست
بررسي فونستيك مگس هاي گل (Diptera:Syrphidae) در شهرستان بروجرد ٬ لرستان ٬ ايران
بررسي عوامل قارچي بوته ميري خيار در شهرستان دره شهر(استان ايلام)
تاثير اسيد ماليك و اسيد آسكوربيك بر ماندگاري و خصوصيات كيفي گل بريده ي ليسيانتوس (.Eustoma grandiflorum L)
بررسي بهترين روش استخراج تركيبات فلانوئيدي موجود در گياه مرزه
جوانه زني دانه كرده در برخي ارقام وژنوتيپ هاي اميدبخش گردو
بررسي ساختار و فراساختار اندام زايشي نر و تكوين دانه گرده درگياه انديو (.Cichorium endivia L)
تأثير محلول پاشي تيامين و اسيد آسكوربيك بر صفات مورفولوژيكي و محتواي كلروفيل گل اطلسي
بررسي اثر محلول پاشي تيامين و اسيد آسكوربيك بر عملكرد گل و رنگيزه هاي فتوسنتزي گل اطلسي
بررسي اثر شرايط مختلف خشك كردن بر ويژگي هاي رنگ گشنيز خشك شده (.Coriandrum sativum L) در خشك كن خورشيدي
بررسي اثر شرايط مختلف خشك كردن بر ويژگي هاي دانسيته پودرگشنيز (.Coriandrum sativum L) و جذب مجدد آب گشنيزخشك شده
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و كلاته كنندگي عصاره اتانولي گياه كنگر (. Gundelia tournefortii L) لرستان
بررسي فعاليت ضد مهاري عصاره اتانولي گياه بولاغ اوتي (Nasturtium officinale) روي فرايند گلايكه شدن BSA در مدل هاي ديابتي
بررسي تركيبات فيتوشيمي گونه دارويي سنبله بادكنكي (Stachys Inflata) مطالعه موردي منطقه ساري
بررسي بيان ژن سايتوكاين اينترلوكين 4 در موش BALB/c حساس شده با ESAT-6 و CFP-10
بررسي ميزان بيان ژن اينترلوكين 10 در موش BALB/c با روش Real Time PCR
معرفي سودوژن ها و عملكرد آنها
شناسايي گونه ي آسپرژيلوس نايجر از نظر پزشكي به روش مولكولي مولتي پلكس PCR
ترجيح رايحه اي و تخم ريزي پروانه مينوز گوجه فرنگي روي برخي از گياهان ميزبان در شرايط آزمايشگاهي
نقش تركيبات فرار برگ هاي سبز برخي از گياهان ميزبان بر رفتار ميزبان يابي شته جاليز در شرايط آزمايشگاهي
تاثير نوسانات دما وشوري بر تغييرات اسيد چرب EPA درناپليوس آرتميا ارومياناي (Artemia urimiana) غني شده با اسيدهاي چرب غير اشباع زنجير بلند
بررسي تركيب گونه اي، تراكم و زيتوده گروه سخت پوستان (اروپايان و آنتن منشعبان) حوضه جنوبي درياي خزر (بابلسر) در فصل زمستان
بررسي تغيير در ميزان رسانايي محلول پروتئين آلبومين خون انساني با هالوترانسفرين در حضور و غياب ميدان الكترومغناطيس
بررسي اثرات نانو ذرات مغناطيس بر تحمل به شوري گياه كنجد رقم جيرفت (gl 13) در مرحله جوانه زني و گياهچه
تاثير مصرف كود فسفره در خاكهاي آهكي با مقادير متفاوت فسفر بومي بر عملكرد و جذب عنصر روي در گياه خيار
بررسي استنشاقي مخلوط سفيد كننده خانگي و آب حاوي كلر بر مجاري تنفسي موش صحرايي نر بالغ
بررسي اثر ضد ميكروبي توسط باكتري لاكتيك بيفيدوباكتريوم بيفيدوم عليه پاتوژن سالمونلا تايفي
كاربرد فنآوري هسته اي در كشاورزي و باغباني
نگرشي بر تنوع سرخس هاي چلمير، پارك ملي تندوره
بررسي الگوي بيان پروتئين هاي خانواده لايف گارد در هيدر آب شيرين
شناسايي و استخراج ژن هاي تنظيم كننده مسير سيگنالي آپوپتوسيز در هيدر آب شيرين
انواع روشهاي كشت هيدروپونيك گياهان
تاثير پايه هاي سيترنج، سيتروملو و نارنج بر ميزان كلروفيل و جذب عناصر معدني لايم كوآت
اهميت DNA ميتوكندري و كروموزوم Y در تكامل و بررسي نياي مشترك
ارزيابى ميزان فنل و فعاليت آنتى اكسيداني خرما مضافتي بم (Phoenixductylifera)
اثر پيش تغذيه عصاره هيدروالكلي سنبل الطيب (Valeriana officinalis) بر نفوذ پذيري سد خوني مغزي در مدل جانوري رت
توليد كمپوست
اثر تابش ليزر بر رشد گياه فلفل
بررسي اكوفيزيولوژيكي و مقايسه صفات فيزيولوژيكي دو گونه گياه دارويي T. parthenium و T. polycephalum
مطالعه باززايي مريستمي گياهچه هاي گل هميشه بهار تيمار شده با كلشي سين
بررسي بيماري شانكر ساقه گوجه فرنگي
بررسي قرابت ژنتيكي ژنوتيپ هاي مختلف انار (.Punica granatum L) در جنوب استان كرمان براساس تجزيه توالي نوكلئوتيدي ناحيه بين ژني PsBe- PetL
بررسي تنوع پوشش گياهي تالاب هاي بين المللي آجيگل، آلماگل و آلاگل
بررسي پلي مورفيسم ژنتيكي (T3801C) ژن cyp1a1 در يك جمعيت مبتلا به سرطان تخمدان در استان مازندران
اثرتنش نماتد سيستي چغندرقند روي محتواي كلروفيل چغندرقند رقم مقاوم Nemakill و مقايسه آن با رقم حساس 7233
بررسي عوامل خسارت زاي و فاكتورهاي مقاومت غلات نسبت به آفات انباري
بررسي تأثير سطوح مختلف سيليسيم روي خصوصيات روزنه هاي هوايي گل آهار
بررسي تأثير سطوح مختلف سيليسيم روي گلدهي آهار
گزارش جديد از سنجاقك شكلان(Odonata:Zygoptera) براي فون استان مازندران،ايران
گياهشناسي تاتوره، خواص دارويي و آفت كشي
بررسي تأثير سطوح مختلف سيليسيم روي ويژگي هاي مورفولوژيكي گل آهار
مطالعات ايزوتوپيك رسوبات درياچه ها و مقايسه آن با اكوسيستم هاي آب هاي شور
كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در بررسي پويايي شبكه غذايي اكوسيستم هاي آبي
كاربرد تكنيك ايزوتوپ هاي پايدار در مطالعات اكولوژيك اكوسيستم هاي آبي
تاثيركاربرد مواد آلي بر افزايش مقاومت به خشكي انار (رقم ملس شهرضا)
بررسي اثر سطوح مختلف تنش شوري بر جوانه زني و رشد بذرگياهچه گندم
بررسي اثرات نانو ذرات مغناطيس بر تحمل به شوري گياه ماش سبز (رقم مهر) در مرحله جوانه زني و گياهچه
اثر حشره كشي مواد شيميايي طبيعي بر عليه شته سبز هلو
بررسي تعدادي از قارچ كش ها در شرائط آزمايشگاهي بر عليه عامل بيماري لكه موجي سيب زميني
كنترل بيولوژيكي عامل بيماري پوسيدگي ساق سياه پياز
بررسي فون روزپرك هاي الموت غرب در استان قزوين بر اساس ساختار ژنيتاليا
تاثير سطوح مختلف تنش خشكي و جاسمونيك اسيد بر محتواي كلروفيل، درصد اسانس و ميزان پرولين گياه دارويي نعناع فلفلي
تاثير سطوح مختلف تنش خشكي و جاسمونيك اسيد بر ارتفاع و محتواي (.thymus vulgaris L)كلروفيل گياه دارويي آويشن باغي
مبارزه بيولوژيك با آفات گياهي
محاسبه (LC(50 و (LC(90 حشره كش هاي پايرتروييد، نئونيكوتينوييد و اختلاط آنها روي بيد گوجه فرنگي (Tuta absoluta (Meyrick
مديريت كاربرد بخاري باغي در باغات پسته جهت مقابله با سرمازدگي
بررسي برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي و رشدي گياه شويد در 5 منطقه ي مختلف حاشيه شهرستان اروميه
مقايسهي فاكتورهاي رشدي و فيزيولوژيكي درچند گياه از خانوادهي چتريان (شويد، گشنيز، جعفري وكرفس) در 5 منطقه ي مختلف حاشيه ي شهرستان اروميه
مقايسه ميزان تركيبات فنولي با استفاده از دو روش عصاره گيري و حلال هاي مختلف در پوست پسته (.Pistacia vera L)
بررسي برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي و رشدي گياه ريحان در 5 منطقه ي مختلف حاشيه شهرستان اروميه
ارزيابي ريسك كادميوم و جيوه ناشي از مصرف ماهيان
عارضه يابي در چرخه عمر پروژه هاي پايش ايزوتوپيك اكوسيستم هاي آبي
بررسي رخداد انواع فراجوشي در خليج فارس
تاثير امواج فروصوت برمحتواي لگنين ديواره در سلول هاي جداكشت توتون
پاسخ جوانه زني و رشد گياهچه گياه دارويي مرزه اردستان به پيش تيمار نيترات پتاسيم
اثر پرايمينگ بر جوانه زني و رشد اوليه گياه دارويي آويشن دنايي
تاثير ژن آنژيوتانسينوژن بر استعداد ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي
بررسي ساختار كرك هاي برگ گونه Mentha pulegium L
گياه پالايي، تكنيكي مدرن براي حذف آلودگي هاي زيست محيطي
بررسي كارايي ميكرو ارگانيسم هاي خالص سازي شده از آب دريا حاوي تركيبات نفتي در توليد بيوسورفكتانت
تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي در رسيدن اسيدهاي چرب كوتاه زنجير (استيك، بوتريك) و خواص حسي پنير UF
اثرات استرس شوري آب بر مقادير هموگلوبين و هماتوكريت ماهي سي باس آسيايي (Lates Calcarifer)
مطالعات بيوانفورماتيكي طراحي پرايمر جهت بررسي rs3129878 و rs7192 به روش PLFR و ARMS
ارتباط ماركرهاي ژن HLA-DRA با ناباروري مردان
بررسي پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پروستات
اثرات كنه كش آبامكتين بر توان آنتي اكسيداني و گريز از محل در كرم خاكي آيزنيا فتيدا
اثرات قارچ كش كلروتالونيل بر توان آنتي اكسيداني و گريز از محل در كرم خاكي آيزنيا فتيدا
اثر مقادير مختلف كود اوره و سولفات روي و آهن بر برخي صفات مورفولوژيك ذرت
تأثير سيليسيم بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك شمعداني معطر تحت تنش شوري
بررسي اثر سيليسيك اسيد و تنش شوري بر برخي صفات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه شمعداني معطر (.(Pelargonium graveolens L)
بررسي خصوصيات اكولوژيكي گياه دارويي چاي ترش (.Hibiscus sabdariffa L)
بررسي خصوصيات گياهشناسي و مصارف دارويي چاي ترش (.Hibiscus Sabdariffa L)
مطالعه گياهان علوفه اي منطقه كوه بلومان زاغه
تاثير بسترهاي مختلف كاشت بر رشد و نمو سه پايه مركبات
اثر كاربرد كود زيستي بر رشد و برخي پارامترهاي فيزيولوژي پايه هاي مركبات
بررسي فونستيك خانواده فورميسيده (Formicidae: Hymenoptera ) در شهرستان كازرون ، استان فارس ، ايران
بررسي خاصيت ضد ميكروبي اسانس ريحان بر روي ماندگاري مخمردباريومايسس هانسني در دوغ ايراني
بررسي خاصيت ضد ميكروبي اسانس جعفري بر روي ماندگاري مخمر دباريومايسس هانسني در دوغ ايراني
تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي در رسيدن اسيد چرب كوتاه زنجير پروپيونيك وخواص حسي پنير خامه اي
معرفي و آشنايي با گياه دارويي نسترن كوهي Rosa canina L. ، تركيبات فيتوشيميايي و خواص دارويي آن
بررسي اثرسطوح مختلف تراكم كاشت و نيتروژن بر برخي خصوصيات كمي گل ميمون (.Antirrhinum majus L)
بهبود ويژگي هاي زايشي گل ليزيانتوس(Eustoma grandiflorum) با كاربرد ورمي كمپوست در بستر كاشت
تشخيص افتراقي گلبول هاي سفيد تاس ماهي استرلياد پرورشي (Acipenser ruthenus) در رده هاي سني مختلف (بچه ماهي، جوان و مولد)
مروري بر اثرات تنش و تغييرات كروموزومي در گياهان
مطالعه كروموزوم هاي- B و تأثير تنش بر روي آنها در گياهان
بررسي تاثير كنترل شيميايي علف هاي هرز بر صفات مورفولوژيك گياه دارويي شويد
اثر سطوح مختلف كود دامي، كمپوست شهري و اوره در شرايط گلخانه اي بر شاخص هاي رشدي ريشه گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicom L)
اثر سطوح مختلف كود دامي، كمپوست شهري بر روييدن گياه دارويي ريحان (.Ocimum basilicom L) در شرايط گلخانه اي
مكانيابي كشت گل لاله در استان گلستان با استفاده از منطق بولين در محيط GIS
مروري بر تاكسونومي گونه هاي تمشك در شمال ايران: آناليز مورفولوژيك كيفي
هرس: كاربرد هرس؛ زمان هرس
اثر مقادير مختلف كود اوره سولفات روي و آهن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
واكنش زنجيرهاي پليمراز در زمان واقعي روش مورد استفاده ارزيابي بيان ژن
تنوع مورفولوژيكي گونه لاله واژگون (.Fritillaria imperialis L) در استان لرستان
نقش گياهان دارويي در حيات آبزيان
اثر اشعه ي گاما بر طول ساقه ي گل دهنده و زمان گلدهي گل مريم
اثر كلشيسين و سطح پلوئيدي بر ارتفاع و زمان گلدهي گل مريم
مطالعه ساختار برگ زعفران (Crocus sativus L.) در مراحل مختلف رشد
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره برگ زيتون
بررسي ميزان فنل كل ، فلاونوئيد و خواص آنتي اكسيداني برگ زعفران (.Crocus sativus L) در مراحل رشد
بررسي و مقايسه تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي به عنوان آغازگر الحاقي بر ويژگيهاي شيميايي (اسيديته، نمك، ماده خشك)، ارگانولپتيكي و ليپوليز پنير UF و پنير خامه اي
آرتميا، اهميت و كاربرد آن در تكثير و پرورش آبزيان
بررسي اجزاي شيميايي تعدادي از روغنهاي بدست آمده از گياهان بومي ايران
تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي دررسيدن اسيد چرب كوتاه زنجير(پروپيونيك) وخواص حسي پنير UF
مطالعه گونه هاي گياهي آندميك (انحصاري) ايران در منطقه كوه بلومان زاغه
بررسي رشد گياهچه و ريشه چه بذر تاج خروس تحت تأثير شوري و اندازه بذر
كاربرد نانو ذرات LDH در زيست شناسي و پزشكي
كاربرد پروبيوتيك ها در آبزي پروري
امكان سنجي آبگيري آب از رطوبت هوا با استفاده از روش سيستم توليد آب مكنده رطوبت هوا در استان هرمزگان – بندرعباس
اثر اسانس نعناع فلفلي و ساليسيليك اسيد بر كيفيت و عمر گلجايي گل بريده مريم رقم پيئرل (Polianthes tuberose cv. Pearl)
پراكنش و شناسايي مخازن ژني گونه هاي پسته استان فارس در محيط زيست هاي گذشته جلگه مرودشت
موقعيت قرارگيري رگبرگ ها و مكان يابي موسيلاژ در گونه ي بنفشه سه رنگ
اثرات فيزيولوژيك نانو ذرات بر باكتري هاي بيماري زاي ماهيان
مراحل جداسازي، خالص سازي اوژنول از گياه دارويي ميخك
پاسخ مورفوفيزيولوژيكي گياه ريحان (.Ocimumbasilicum L) به سطوح مختلف كود دامي، كمپوست شهري و اوره در شرايط گلخانه اي
كاربرد بيوتكنولوژي درتوليد محصولات سالم باغباني
اثر گاما آمينو بوتيريك اسيد (GABA) بر عمر گلجايي، درصد كاهش وزن و پراكسيداسيون ليپيدهاي غشايي گل شاخه بريده ميخك سفيد (.Dianthus caryophyllus L)
اثر غلظت هاي مختلف گاما آمينو بوتيريك اسيد (GABA) بر كيفيت پس از برداشت گل بريده ميخك قرمز
مقايسه اثر پوشش دهي بذور جغندرقند با 9 جدايه ازقارچ آنتاگونيست تريكودرما دربهبود جوانه زني بذور ورشد گياهچه هاي چغندرقند
مروري بر تأثير روش هاي ضدعفوني و نوع ريزنمونه در باززايي گياه آلسترومريا در شرايط كشت درون شيشه اي
بررسي اثر نانو كودبيولوژيك بر رشد رويشي دو رقم داوودي (سفيد، زرد)
بررسي ريز ازديادي گياه زينتي دراسنا Dracaena marginata در شرايط in vitro
اثر محلول پاشي اسيد هيوميك بر كيفيت ميوه انگور رقم عسكري
مطالعه رنگيزه هاي فتوسنتزي و عناصر معدني در كلروز درختان پسته (Pistacia. Vera)
بررسي پلي مورفيسم ژنتيكي (A2455G) ژن cyp1a1 در يك جمعيت مبتلا به سرطان تخمدان در استان مازندران
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) ايران از چهار نقطه جغرافيايي متفاوت با استفاده از ماركر مولكولي (RAPD)
مقايسه تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي دررسيدن اسيد چرب كوتاه زنجير بوتريك وخواص حسي پنير خامه اي وپنير UF
اثر كلريد سديم و ساليسيليك اسيد بر برخي صفات فيزيكي گل هميشه بهار
اثر كلريد سديم و ساليسيليك اسيد بر ويژگي هاي جوانه زني گل هميشه بهار
آبياري قطره اي تاجي خرما، راهكاري موثر در پيشگيري از عارضه خشكيدگي خوشه خرما
مطالعه واكنش هاي مورفومتري عروسك پشت پرده (Physalis alkekeng) به كاربرد تركيبي محرك هاي زيستي، IBA و اسيد سيتريك
مطالعات بيوانفورماتيكي جهت شناسايي توالي هاي STR درژن p53 و بررسي ارتباط آنها با سرطان پروستات
بررسي اثر عوامل موثر بر كاشت و عملكرد زعفران
كاربرد تيلينگ در ژنوميكس كاركردي
بررسي بيان ژن اينترفرون گاما در موش BALB/c ايمن شده با پلاسميد نوتركيب ESAT-6 و CFP-10 با روش Real Time PCR
بررسي تغييرات ضخامت درم، دستجات كلاژن طبقات پاپيلر و رتيكولر پوست جنين مرغ به دنبال تزريق داخل زرده اي متيونين
مطالعه هيستومورفومتري اثر متيونين بر هيستولوژي و تعداد سلول هاي استئوسيت و استئوبلاست استخوان تيبياي جنين مرغ
بررسي تأثير گازهاي گلخانه اي بر پديده گرم شدن زمين
تاثير بيوچار و ورمي كمپوست برتغييرات ويتامين ث دو رقم گوجه فرنگي ريوگراندس و روت جرز
بررسي اسيدساليسيليك و تنش خشكي بر برخي خصوصيات گياه دارويي مريم گلي (Salvia officinalis) درشرايط مزرعه
اثرات متقابل محلول پاشي اسيد ساليسيليك و آبياري بر پرولين، بازده و عملكرد اسانس گياه مريم گلي (Salvia officinalis) در شرايط مزرعه
اثرات متقابل محلول پاشي اسيد ساليسيليك و آبياري بر برخي خصوصيات فيزيولوژي گياه دارويي مريم گلي (Salvia officinalis) در شرايط مزرعه
اثرات متقابل محلول پاشي اسيد ساليسيليك آبياري بر خصوصيات مرفولوژيكي گياه دارويي مريم گلي (Salvia officinalis) در شرايط مزرعه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید