انتشار مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه همایشگران مهر اشراق و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مرکز همایشهای دانشگاه تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۱۸۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۴۴۵۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تأثير اخلاق حرفه اي در حسابداري
حسابداري محيط زيست
نقش سيستمهاي اطلاعات حسابداري در بهبود تصميم گيري مديران
بررسي اخلاق مالياتي دانشگاهيان و مديران مالي با توجه به ايدئولوژي اخلاقي آنها
مطالعه رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي با بازده حقوق صاحبان در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران
مطالعه رابطه بين سرمايه گذاران غيرنهادي با عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه رابطه بين سرمايه گذاران نهادي فعال با تقارن اطلاعات و بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
افزاش سرمايه و تبيين مديريت سود
بررسي موانع موجود در بكارگيري حسابداري تعهدي كامل در دانشگاه علوم پزشكي كاشان
بررسي تأثير رهبري و گرايش بازار بروي تعهد سازماني (مورد مطالعه، شركت هاي توليدي استان مازندران)
طراحي و تدوين گردشگري ورزشي در استان هرمزگان براساس مدل swot از ديدگاه كارشناسان گردشگري و ورزش
بررسي تأثير ساختار مالكيت بردقت پيش بيني سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير مولفه هاي عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان بانك Effects of Organizational Justice component of the Bank’s commitment
بررسي عوامل موثر بر تعارض كار – خانواده Factors affecting the work-family conflict
بررسي تأثير تغييرات نرخ ارز بر بازدهي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأملي بر رابطه ويژگي هاي شخصيتي و كارآفريني درون سازماني
تأثير اخلاق حرفهاي بر تقويت مهارتهاي ارتباطي مديران
بررسي بكارگيري فرايند مديريت دانش در بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
بررسي تأثير استراتژي هاي تأمين مالي بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران
بررسي مولفه هاي ساختار رقابت بازار محصول، بر سود غير عادي سهام
بررسي مدلهاي بلوغ در تجارت الكترونيكي
Self-financing pattern as a means of financing and proper investing in the country
تاثير ارزش گذاري بيش از حدحقوق صاحبان سهام بر رابطه بينطول دوره تصدي حسابرس متخصص در صنعت و قدرمطلق اقلام تعهدياختياري
تاثير جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي بر كيفيت گزارشگري مالي
ارزيابي برتري معيار نسبتهاي جريان وجوه نقد بر سود خالص و ساير نسبتهاي مالي شركت
Investigation of khorasan razavi investor’s decision making model with emphasis on cultural components based on phenomenography strategy
مديريت بحران سازماني
بررسي تأثير رقابت در بازار سرمايه و ارزش پاياني وجه نقد با تأكيد بر حاكميت شركتي
بررسي تأثير آگهي هاي تجاري تلويزيوني شركت گاز بر كاهش مصرف وافزايش ايمني (نگرش سنجي مصرف كنندگان گاز)
بررسي رابطه جو سازماني و تسهيم دانش (مطالعه موردي: شركت فولاد خوزستان)
اجراي اصول مشتري مداري از طريق بانكداري الكترنيكي و ايجاد انگيزه در مشتريان به سرمايه گذاري و توسعه منابع مالي
تفكر و توليد ناب، ابزارهاي الزاي براي توسعه اقتصاد ملي و تأثير آنها بر روي بهاي تمام شده محصولات
نقش آنكوباتورها در كارآفريني
Literacy skills in line with labor productivity and labor organizations aimedat supporting(Case study: Vocational and Technical Head Office of Khorasan Razavi)
تاثير هوش معنوي بر تعهد عاطفي كاركنان شركت برق منطقه اي بوشهر
تئوري روش و تئوري دامنه در پژوهش حسابداري مديريت
راهكار هاي توسعه فرهنگ نوآوري در كارآفزيني سازماني
بررسي واولويت بندي ارزشهاي كاري مديران اداره كار زندان هاي استان همدان
Identified factors affecting the productivity of the productiveefficiency of the organization
تاثير خصوصي سازي بر شاخصCAMEL
بررسي وضعيت توسعه سبزسازماني در دانشگاه بوعلي سينا همدان
بكارگيري BSC در بررسي تأثير برون گرايي و سازش پذيري روساي شعب بانك بر عملكردشغلي آنها (مطالعه موردي: بانك هاي صادرات يزد)
بررسي رابط بين مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي
E-commerce; powerd arm absorption and customer satisfaction in shoppingfrom the World Wide Web
Introduction One of the most useful types of insurance in orderto achieve the objectives of creating economic
بررسي تاثير ارزش نام تجاري بر عملكرد شركت ها و نقش فرصت رشد در بهبود اين رابطه
اخلاق حرفه اي و جايگاه ارزش هاي آن در حرفه حسابداري
بررسي برنامه يزي سود و تجزيه و تحليل نقطه سر به سر و اهرم ها
تاثير هوش هيجاني رهبران بر موفقيت سازمان
مئيريت منابع سازماني كتابخانه هاي عمومي شهرستان تفت و ارائه راهكارهايي برايبهبود وضعيت آنها
مقاله بررسي رابطه بين اجتناب مالياتي با سياست بدهي با تاكيد بر ارزش بازار سهام
شناسايي و رتبه بندي بندي ريسك هاي زنجيره تامين مبتني بر مديريت دانش بااستفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: شركت ذوب آهن اصفهان)
بررسي رابطه بين همسويي فناوري اطلاعات با عملكرد زنجيره تأمين در شركتهاي صنعتي استان خراسان رضوي
آسيب شناسي عوامل موثر بر ثبات رابطه متقابل بين مشتريان و عرضه كنندگان صنعتي (مورد مطالعه: صنايع چوب استان گيلان)
بررسي تأثير هدفمندسازي يارانه انرژي بر بازدهي سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
جايگاه سرمايه روانشناختي در ماندگاري سازماني كاركنان
The nature and role of financial markets in economicdevelopment
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و عملكرد ماي شركت ها
Application of Multilevel Analysis Approach inManagement Theory
تاثير مديريت سود بر روند بررسي تحليل گران مالي
نقش حسابداري منابع انساني در تصميمات سازي مديران ارشد
اولويت بندي معيارهاي بازده سرمايه گذاري در دنياي بي نظم مطالعه موردي: بازار بورس اوراق بهادار تهران
كارآفريني سازمني و رابطه آى با نوآوري
بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و قابليت هاي نوآوري
تحليل نظام بودجه ريزي و بررسي اثرات آن بر رشد اقتصادي
اهميت كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات بر عملكرد شركت در بازرگاني بين الملل (مطالعه موردي شركتهاي فعال در تجارت بين المللي استان گيلان)
Study on Effective Infrastructure Knowledge Managementand Sharing in Knowledge-BasedOrganizations
بررسي سودآوري استراتژي معكوس با استفاده از معيار ارزش در معرض ريسك در بورس اوراق بهادار تهران
National economic prosperity through investmentand support the Iranian capital
بررسي نظري تأثير كانالهاي توزيع متنوع برارزش برند و وفاداري مصرف كنندگان
فراشناخت يكي از مولفه هاي مهم شناخت
بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني مطالعه موردي: (گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد)
رتبه بندي شاخص هاي انتخاب تامين كننده خدمات بر پايه تحليل سلسله مراتبي فازي
بررسي زيرساخت هاي مورد نياز براي پياده سازي مديريت دانش در سازمان
بررسي كيفيت سود و بازده شركتهاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Implementation of customer via electronic banking and motivatecustomers to invest and develop financial resources
رابطه بين هزينه يابي بر مبناي فعاليت با تاكيد بر عملكرد و مديريت بر مبناي فعاليت
رابطه بين افزايش كيفيت اطلاعات شركتها و بكارگيري رويه هاي مناسب حسابداري در ايران
بررس تأثير سبك رهبري تحول آفرين بر اعتماد سازماني (مطالعه موردي: سازمان ثبت اسناد و املاك شهر مشهد)
انتخاب تامين كنندگان قطعات خودرو با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي(مطالعه موردي : يكي از شركتهاي تابعه ايران خودرو)
توصيفي از عملگر ميانگين وزني مرتب شده OWA در انتخاب محصول
شناخت آميخته بازاريابي سبز و فرصتهاي نهفته در اجراي برنامه هاي آن
استفاده از راهكارهاي مديريت و داشتن قدرت و توانايي رهبري در مواجهه با چالشهاي درون سازمان
پيش بيني قيمت گذاري عرضه عمومي اوليه با استفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات PSO و ماشين بردار پشتيبان SVM
بررسي رابطه ميان ساختار سازماني و توانمندسازي روانشناختي كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان معاونت مالي واداري شهرداري مشهد)
ارزيابي و رتبه بندي كيفيت خدمات بانكي با استفاده از رويكرد تلفيقي مدل سروكوال و تكنيك AHP (مطالعه موردي بانكهاي ملت، ملي و صادرات)
بررسي رفتاري وضعيت سيستم شايسته سالاري در ساختار قانون مديريت خدمات كشوري
امضاء ديجيتال و روشهاي احراز هويت در تجارت الكتريويك
بررسي رابطه تأثير معيارهاي از قبيل ميزان مالكيت دولت و سهامدار اصلي بر نوع ساختار مالي شركتها
نفش تكنولوژي اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي در يكپارچگي زنجيره تأمين
ارتقا ظرفيت نوآوري در سازمان، بررسي نقش اعتماد درون سازماني (طبقه بندي ها و نظريه غير خطي)
بررسي ارتباط بين توانمندسازها و فرآيند مديريت دانش با نوآوري سازماني (مطالعه موردي: شركت توزيع نيروي برق تهران)
نقش سيستم مديريت كيفيت QMS مبتني بر ايزو بر عملكرد SMEs
Innovation and knowledge management’s key roleInInvestment and gross domestic products (GDP)Seyed Salman SeyedeinLecturer at Ghochan Payamnoor UniversityJavad ChenariMaster Of Financial ManagementAbstract
بررسي تأثير ساختار سازماني بر استقرار مديريت دانش و نوآوري سازماني در شعب بانك كشاورزي شهرستان مشهد
تحليل تعاملات، طبقه بندي و تجزيه و تحليل موانع بهبود بهره وري نيروي انساني با بهره گيري از مدل سازي ساختاري تفسيري (مطالعه موردي: شركت ملي پخش فراوردهاي نفتي ايران – منطقه بوشهر)
مطالعه عوامل موثر بر بي طرفي تهيه كنندگان اطلاعات مالي
انطباق عامليت با عقود اسلامي در نظام بانكداري ايران در راستاي تحقق اهداف تأمين مالي كشور
ايجاد قوانين فازي عوامل موثر بر رضايت شغلي در مشاغل پرخطر (مطالعه موردي: كاركنان عمليات اتفاقات شركت توزيع برق مشهد)
بررسي ارتباط بين ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه دبيران مقطع متوسطه (مطالعه موردي: آموزش و پرورش ناحيه 1 شهر مشهد مقدس)
بررسي رابطه ميان سبك رهبري خدمتگزار و بهبود مسئوليت اجتماعي سازمان (مطالعه موردي: كاركنان شهرداري منطقه 10 تهران بزرگ)
بررسي تأمين مالي طرح هاي كارآفرينان با هدف توسعه اشتغال
بررسي چگونگي اجراي ارزشيابي كيفي – توصيفي در مدارس ابتدايي خراسان رضوي
ارزيابي و اوليت بندي تأمين كنندگان در زنجيره تأمين با استفاده از روش تركيبي AHP و VIKOR فازي (مطالعه موردي: شركت نفت)
بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي نه گانه اينياگرام و وفاداري مشتريان به برندهاي مختلف پوشاك
بررسي اثرات بهبود خدمات روابط مداوم بر اعتماد و وفاداري مشتري
داراييهاي نامشهود در حسابداري
اخلاق در حسابداري
بررسي تاثير پياده سازي سياست هاي اجرايي اصل 44 بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بيمه سپرده، ابزاري نوين جهت سرمايه گذاري در طرحهاي اقتصادي
مديريت دانش، چابك سازي منابع انساني و استقرار آن در سازمان هاي دولتي
تأثير نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
تأثير مديريت فرهنگ و ساختار سازماني بر ادراك افراد به عنوان سرمايه انساني
تشكيل سرمايه از طريق سيستم بانكي و كاربرد آن در بورس ايراق بهادار
بررسي تأثير سرمايه ي اجتماعي از ديدگاه سازماني بر ميزان بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي ستاد استانداردي كرمانشاه)
تصوير نام تجاري و شهرت شركت به عنوان الگويي جهت تعيين رويكرد ارزش مشتري (مطالعه موردي: شركت سهامي ارتباطات سيار ايران «همراه اول»)
توليد دانش از طريق بكارگيري سيستم فناوري اطلاعات و تأثير آن بر اثر بخشي سازمان (مطالعه موردي: اداره كل فني و حرفه اي استان خراسان رضوي)
رابطه بين سبكهاي حل مسأله با رضايت شغلي در كاركنان دانشگاه
رابطه بين مديريت كيفيت جامع و بهره وري نيروي انساني يا ميانجي گري فناوري اطلاعات
اثربخشي مديريت كيفيت جامع بر رضايت شغلي با تأكيد بر نقش ميانجي IT
رقابت پذيري جهاني در اقتصاد از منظر شناسايي عوامل دروني و ملي جامعه ايران
بررسي رابطه ابعاد كيفيت خدمات اينترنتي بانكداري سبز بر توسعه ECRM (مطالعه موردي بانك ملي و صادرات شهر كرمانشاه
فرهنگ سازماني و نقش آن در استقرار نظام مديريت دانش
رهيافت هاي كارآفريني در مديريت نيروي انساني و ارتباط آن با فضاي دروني سازمانها
سرمايه گذاري در بازار از طريق بكارگيري الگوهاي پذيرفته شده در طرح تأمين مالي
شركتهاي بورس به عنوان منبعي مهم و اثرگذار در افزايش سرمايه گذاري در طرح هاي اقتصادي (مطالعه موردي: شركت كارگزاري مفيد)
شكوفايي اقتصادي از طريق سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني
عوامل شناسايي شده موثر در بهره وري عوامل مولد كارايي در سازمانها (مطالعه موردي شركت ماشين سازي تبريز)
فرايند ادراك و نقش آن در اثربخشي مديران و كارآفرينان
كاربرد مفيد و سودبخش وام مشاركتي و تسهيلات آن در ايجاد منافع مالي
ماهيت و نقش آفريني بازارهاي گوناگون مالي در رشد و توسعه اقتصادي
مديريت بر نوآوري و كارآفريني دانش محور به منزله رويكردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار در ايران
مكانيزم فناوري اطلاعات و ارتباطات تحت قالب الگوي جديدي به نام تجارت الكترونيك
نحوه اثربخشي متغيرهاي منطقي سهام در بازارهاي اقتصادي و تأثير آن بر نسبتهاي مالي و سرمايه (مطالعه موردي: شركت گروه سرمايه گذاري اميد)
نقش تحول اقتصادي در جهت پيشبرد اهداف اصل 44
نقش و ماهيت رفتار مصرف كنندگان كالا و تأثير مشتري مداري فروشندگان در خريد قطعي محصولات و وفاداري افراد به برند
همساني بين كاركرد عامليت بانك ها با اصول حقوقي در ايران
ابتكار عمل حاصل از يادگيري دانش محور، عاملي موثر در جهت تحقق اهداف سازماني و بهره وري كاركنان (مطالعه موردي: پارك علم و فناوري خرسان)
استفاده از ابزارهاي سازمااني مرتبط با علوم رفتاري در جهت ارتقاء سطح كارآيي و اثربخش كاركنان (مطالعه موردي: اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي)
تغيير نگرش و وضعيت كاركنان از حالت انفعالي به حالت فعال و پويا از طريق الگوهاي كارآفريني (مطالعه موردي: پارك علم و فناوري خراسان)
مديريت بحران در سازمانها از ديدگاه سلسله مراتب مديريت
ارائه مدل تعادل عمومي جهت مديريت بر آلودگي هواي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي
بررسي ميزان افسردگي، اضطراب و پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاغل و غيرشاخل دانشگاه پيام نور مركز قوچان
رسيدگي و اعتباردهي معاملات الكترونيكي در راستاي اهداف توسعه اقتصادي
رويكردي استراتژيك در جهت سرمايه گذاري پايدار و تأمين اعتبار لازم به منظور اجراي پروژه هاي اقتصادي
لزوم به كارگيري بانكداري الكترونيكي به جاي بانكداري سنتي و نقش آن در تحول معيارهاي اقتصادي و اجتماعي
مدل بهينه سازي؛ روشي راهبردي جهت انتخاب يك سبد سهام از بين سهام شركتهاي كارگزاري بورس (مطالعه موردي: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
مطاله بازارهاي مالي و شاخص هاي اندازه گيري توسعه مالي به عنوان ابزارهاي كاربردي در طرح تحول اقتصادي
Supportive Portfolio as a Strategy of brand imagery creation
Special values are measured based on customer ; Affect operation of insurance companies selling
Consequences of international marketing and export behavior of firms in foreign markets
رفتار شهروندي
كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
بررسي رابطه بين ساختار بدهي و عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه رضايت شغلي با استرس شغلي و اخلاق كار(مطالعه موردي : كاركنان شركت پتروشيمي ايلام)
دولت الكترونيك و حكمراني خوب
بررسي تأثير ساختار سازماني و رهبري تحول گرا بر حيات سازماني
ارتباط عوامل مؤثر بر مقاومت در برابر تغيير با استراتژيهاي مديريت تغيير
مديريت ارتباط با مشتريان
بازكاوي مفهوم چابكي و مفاهيم مرتبط با توليد چابك و مدلهاي آن
بررسي ارتباط بين متغيرهاي مرتبط با مديريت ارتباط با مشتري
بررسي عوامل روانشناختي موثر بر قصد استفاده از سيستم اشتراك دانش
بررسي ارتباط خلاقيت در برنامه سازي و ابعاد شايستگي مديران و كاركنان
بررسي عوامل فردي موثر بر رفتار نوآورانه در كاركنان بانك
رويكردهاي مختلف نسبت به افشاي ناهنجاري در ميان پرستاران مورد مطالعه: بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان اروميه
فرصت ها و چالشهاي بكارگيري استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي به عنوان استانداردهاي مدل حسابداري و مزايا و معايب آن
تحليل و محاسبه ريسك در فرايند مديريت ساخت، در پروژه هاي عمراني
بررسي تأثير MAS بر فرايند، هدايت و راهبري شركتها
بررسي تأثير مهندسي مجدد بر ارتقاي بهره وري سازماني
كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت با تاكيد بر عملكرد فازي در آموزش عالي
A New Approach for Comparative between two Dynamic Market Risk Charge with Fuzzy Logic
عملكرد و اثرات فناوريهاي برون سپاري شده در سازمان ها
مروري بر انتقال تكنولوژي
رابطه نوآوري سازماني در مديريت دانص مديران ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي

مروري براستراتژي تكنولوژي
بررسي تاثير اجراي بودجهريزي عملياتي در شهرداريها بر بهبود بهره وري سازمان
بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر عملكرد شغلي كاركنان با توجه بهسرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: مناطق شهرداري شهرتبريز)
نقاط مرجع استراتژيك داخلي سيستم جبران خدمات
recognizance of changes in the occupation chances because of damconstructing (typical study of karon 4 dam)
عوامل ساختاري موثر در بي انگيزگي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي اسان آذربايجان غربي
تأثير قابليت بازاريابي تخصصي بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي:شركت اسنوا)
تاثير حمايت ادراك شده سازماني بر تعهد كاركنان و عملكردسازماني بانك ملي شهر ايلام
تأثير ابعاد قابليت بازاريابي تخصصي بر ارزش ويژه برند(مطالعه موردي:شركت اسنوا)
تأثير تجربيات برند در ايجاد وفاداري برند به واسطه ي رضايت و اعتماد برند (مطالعه موردي: مشتريان بيمه مسئوليت شركت پارسيان)
تصحيح روش بهينه سازي سوان و ارتقاي آن(برنامه ريزي غيرخطي)
بررسي رابطه جريان نقدي آزاد با فرصت هاي رشد
بررسي تاثير ارزش نام و نشان تجاري بر رابطه بين هزينه تبليغات و جريان نقدي آزاد
ارزيابي سطح آمادگي عوامل استراتژيك كسب و كار در بانك صادرات جهت استقرار نظام بانكداري الكترونيك
رتبه بندي بخشهاي داخلي مركز درماني الزهراء با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره فازي
اثر برنامه ريزي استراتژيك در ادارات كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استانها
بررسي تأثير ساختار سرمايه بر روي عملكرد شركت هاي صنعت سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
ارزيابي عملكرد با رويكرد فازي
ارزياتي تحليل ريسك در پروژه هاي سد سازي كشور با استفاه از تكنيك FMEA
عوامل موثر در بكارگيري فناوري RFID براي بهبود فرآيند مديريت زنجيره تأمين در شركت كاله
تاثير ارزش هاي كاري بر ارزش هاي اخلاقي سازمان از طريق رابطه تبادلي مدير و زيردست
بررسي تأثير عوامل اجتماعي، كنترل رفتاري درك شده و هنجارهاي انتزاعي بر رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي بورس زنجان
بررسي مكانيسم كسب رضايت و وفاداري نسبت به نواينده فروش و توليدكننده در بازار صنعتي
بررسي شكاف انتظارات بين حسابرسان مستقل و استفاده كنندگان گزارش حسابرسي در خصوص نقش ومسئوليت و استقلال حسابرسان
انگيزه هاي شكل گيري و عوامل موثر بر موفقيت ائتلاف استراتژيك بين المللي و معيارهاي سنجش موفقيت آن
تجزيه و تحليل ارتباط بيه سيستم هاي اطلاعات مديريت و عملكرد سازمان
دستيابي به وفاداري مشتريان از طريقاشتياق مشتري به برند سازمان
شناسايي و رتبه بندي توانمندسازهاي سرمايه گذاري مشترك بين بنگاه هاي تعاوني با استفاده از BSC,TOPSIS (مطالعه موردي: بنگاه هاي تعاوني توليدي صنعتي شهرستان يزد)
بررسي رابط بين استراتژي هاي سرمايه در گردش با كيفيت سود
مفهوم سازي اشتياق مشتري به برند سازمانو تحليل ارتباط آن با ساير سازه هاي بازاريابي
بررسي نقش نگهداشت وجه نقد و محدوديت هاي مالي بر به جريان وجوه نقد بر حساسيت سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش مديريت سرمايه انساني بر تعهد سازماني در بانك پاسارگاد
تاثير نوآوري و تكنولوژي بر كارآفريني شركتهاي پروژه محور استان كرمانشاه
شناسايي و اولويت بندي عوامل ريسك در فرآيند توسعه محصولجديد در صنايع خودروسازي ايران به روش فرآيند تحليل شبكه (ANP)
تببين گام هاي اصلي پياده سازي هوش تجاري در Sharepoint براساس مدلهاي بلوغ در يك شركت توليدي
بررسي خطرات احتياطي كلان: شاخص شكنندگي مالي
مريري بر داده كاوي كاربرد هاي آن در زمينه هاي تجاري
بررسي مفهوم زنجيره تأمين و مدلهاي مختلف آن در چابكي سازمان
اخلالگري در بازار پولي و مالي و مجازات اخلال گرن
بررسي مهندسي ارزش و كاربردهاي آن در مديريت و بهره وري سازمان
تأثير اهرم مالي و جريان نقدي عملياتي غير عادي بر مديريت عايدات «شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»
بررسي ارتباط بين سود عملياتي و جريان وجه نقد عملياتي با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهدار در تهران
ارزيابي وضعيت يادگيري الكترونيكي در دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه سيستان و بلوچستان از ديدگاه دانشجويان
برسي و شناسايي شيوه هاي مديريت در ايجاد مديريت خلاق و كارآفرين در مراكز آموزش جهاد كشاورزي از ديدگاه مدرسان (مطالعه موردي: مركز آموزش جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي)
طراحي و انتخاب الگوي بهينه كارآفريني سازماني پايدار با تأكيد بر استراتژي هايرقابتي پورتربا استفاده از روش تركيبي مدلهاي تصميم گيري چندشاخصه
بررسي عوامل موفقيت مديريت دانش در شركت پتروشيمي پليمر كرمانشاه
ارزيابي تاثير برند و شخصيت نام تجاري بر وفاداري مشتريان
عنوان مقاله: 10 روش و 9 تئوري درارزشيابي شركتها بوسيله جريانهاي نقدتنزيل شده
چارچوب پياده سازي مديريت دانش در موسسات آموزش عالي
تاثير مديريت دانش بر عملكرد زنجيره تامين
تأثير ساختار مالكيت بر تنوع در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر اثربخشي سازمان
شش عامل ارزش آفرين در موقعيت مديران از ديدگاه قرآن و حديث
راهبردهاي مديريت موثر كلاس
مديريت مدرن
مديريت استرس مديريت زمان
سبك هاي رهبري و مديريت
چرا مديران مدارس بايد روان شناسي بدانند؟
نقش بينش در مديريت
مشاركت فناوري اطلاعات در كارآفريني مدرن
رتبه بندي شيوه هاي آموزش ضمن خدمت سازمانهاي دولتي ب كمك تصميم گيري چند شاخصه MADM
آشنايي با مفاهيم سرمايه انساني
بررسي تأثير رفتار ماكياول گرايانه مديران بر رفتار اخلاقي كاركنان دانش مدارشعب بانك ملي استان اردبيل
رابطه فرهنگ سازماني باتعهد سازماني كاركنان ادارات آموزش وپرورش
عوامل موثر كمي و كيفي بر خريد مجدد اينترنتي
شناسايي و اولويت بندي عوامل اثرگذار بر فرار مالياتي و انتخاب بهترين راه حل برايكاهش آن(مطالعه موردي: اداره ماليات مركز غرب تهران)
نقش كليدي ببنكهب درفرآيند جلوگيري از پول شويي
حسابداري زيست محيطي، ابزار توسعه اجتماعي سازمانها
نقش تكنولوژي اطلاعات در همگرايي حسابداري مالي و حسابداري مديريت
بررسي مدل ارزش منصفانه براي اندازه گيري دارايي هاي كشاورزي براساس استاندارد شماره 41
بررسي اجمالي مدلهاي سنجش سرمايه فكري در حسابداري
عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در بانكداري الكترونيك
شناسايي و رتبه بندي مهمترين ريسك هاي پروژ هاي EPCCM
ارزيابي بلوغ اجرايي مديريت استراتژيك در صنعت داروسازي بر مبناي مدل سازماناستراتژي محور (تحقيق موردي : شركت سيناژن)
سيستم مديريت فرآيىد هاي كسب و كار BPMS عاملي مهم در بهبود عملكرد سازمان
ارزيابي عملكرد يك شركت توليدي در صنعت نساجي به كمك مدل كارت امتياز متوازن BSC و فرايند تحليل شبكه فازي FANP
رابطه فرهنگ سازماني ودانش آفريني درنظام عالي
فاكتورهاي مهم طرح هاي مديريت دانش در كسب و كار پروژه محور
مدلها و ترتيب عوال نابي بعنوان تحولي در مديريت سازمانهاي توليدي
مديريت تعارض در سايه ارتباطات اثربخش سازماني
بهبود عملكرد نوآورانه با به كارگيري مديريت تعارض
رابطه مديريت سمبن مديران و بهره وري سازماني
وقش مديريت كيفيت فراگير و نوآوري در خلق تحول استراتژيك سازماني
بررسي ادراكات كاركنان از سبك رهبري مديران و تأثير آن بر رضايت شغلي مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي بوشهر
ارزيابي كارايي بانك ها با استفاده از شاخص هاي نوين درDEA
بررسي رابطه فرهنگ بازارگرايي و عملكرد صادراتي شركتهاي توليدي
شناسايي و رتبه بندي فاكتورهاي تأثيرگذار بر مديريت لجستيك شهري
مطالعه تطبيقي فضاي كسب و كار در ايران و كشورهاي منتخب خاورميانه براساس شاخصهاي دهگانه doing business
اثرات استقرار نظام تعالي سازماني براساس مدل جهاني EFQM بر مديريت موجودي در اداره آب و فاضلاب استان سمنان (مطالعه موردي اداره آب و فاضلاب شهر سمنان)
پرونده سلامت الكترونيك و بررسي نرم افزارهاي متن باز
بررسي ارتباط بين كيفيت حسابرسي وپايداري سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين چرخه مديريت بهبود بهره وري و عملكرد شركت توزيع برق استان هرمزگان
مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي: فرصت ها و چالش ها در دنياي ديجيتال
چگونگي ايجاد و گسترش بخش كارآفريني در سازمان
هوش هيجاني و رابطه آن با خلاقيت كاركىان
بررسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان در سيستم مديريت عملكرد
برنامه ريزي منابع سازماني و مديريت ريسك
طراحي مدل پويا براي ارزيابي كاركنان ستادي بانك با رويكردي كارت امتيازي متوازن
بررسي و رتبه بندي عوامل تأثيرگذار در تصميم گيري خريد نوشابه هاي گازدار توليدي شركت آرپانوش در شهر تهران
بررسي رابطه راستي آزمايي ادعاي اضافه پرداختي اشخاص حقوقي نظام ماليات بر ارزش افزوده
تعالي كيفيت و بهره وري
ارائه مدل مفهومي براي شناسايي موانع صادرات عرقيات گياهي استان آذربايجان غربي با استفاده از روش دلفي
بررسي رابطه سبك رهبري مديران بامهارت سازماني مديريت زمان
تأثير خودشيفتگي برتحمل ريسك سرمايه گذاري (مطالعه موردي: سازمان بورس واوراق بهادار تهران)
جايگاه سيستم هاي اطلاعات در مديريت پروژه؛ كاركردها، مزايا وچالش ها
بررسي اهميت مشتري مداري با رويكرد CRM
تحليل ميزان شايسته سالاري در نيروي انتظامي(مطالعه موردي: كاركنان نيروي انتظامي شهر اصفهان)
ارزيابي آمادگي تكنولوژي و تخمين زمان و هزينه سطوح آمادگي تكنولوژي
بررسي نقش مديريت تحول در توانمندسازي ومشاركت كاركنان بانك مسكن با رويكرد AHP فازي
ارزيابي و رتبه بندي ابعاد كيفيت خدمات آنلاين بانكها در ارتقاي رضايت منديمشتريان با استفاده از مدل FAHP
تبيين مدلي جهت ارزيابي عملكرد بودجه ريزي با رويكرد كارت ارزيابي متوازن براساس روش AHP فازي
بررسي تأثير استراتژي هاي مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري و ريسك عملياتي شركت
بررسي و تحليل تأثير فرهنگ سازماني بر مسئوليت اجتماعي سازماني (مطالعه موردي: شركت بيمه ايران)
بررسي ي شناسايي موانع ايجاد مديريت خلاق و كارآفرين در مراكز آموزش جهاد كشاورزي از ديدگاه مدرسان(مطالعه موردي: مركز آموزش جهاد كشاورزي استان آدربايجان غربي)
ويژگي هاي ساختاري و فرايندي هيئت مديره و ريسك مالي (تغير در نقدينگي – تغيير در بحران مالي)
تعيين تأثير برون سپاري بر اهداف عملياتي و عملكرد پروژه ها(مطالعه صنايع مخابراتي ايران)
بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط كاركنان براساس نظريه يكپارچه پذيرش واستفاده از فناوري UTAUT
ضرورت توجه مديران به نقش و اهميت اندازه سازمان در تحقيقات مالي
ويژگي هاي شركتها و ميزان نگهداشت وجه نقد (شواهدي مبني بر مدل توازن ايستا)
بررسي سيستم حسابداري صنعتي متن باز تحت وب FrontAccounting
بررسي علل ناكارآمدي نظام مالياتي ايران
كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي
ارزيابي سطح توانمنديهاي تكنولوژيكدر صنايع تجهيزات پزشكي تحقيق موردي: شركت مدي تك سيس
بررسي تأثير عوامل منافع و ريسك بر برون سپاري فرآيندهاي كسب و كار
A model for solving fuzzy multiple-objective problems usingsatisfying optimization method
بررس رابط استراتژي توسعل نام و نشان تجاري با جايگاه ذهني مديران بنگاه هاي توليدي صادركننده استان اردبيل
اندازه گيري مزيت نسبي محصولات پلي اتيلني
تقسيم بندي عرضه كنندگان زنجيره تامين صنعت برق با استفاده از منطقفازي در مدل تجاري B2B
مروري بر كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و نرم افزارهاي متن باز
سنجش وتحليل توانمنديها تكنولوژيك در صنعت برق فشار قوي تحقق موردي: شركت تأمين تابلو
بررسي رابطه ابعاد ذهنيت فلسفي مديران باكارآفريني سازماني
بررسي تاثير ابعاد تجارت سيار بر قصد خريد با اثر ميانجي رضايت استفاده كنندگانتجارت سيار در بانكداري اينترنتي بانك پاسارگاد
ضرورت بازنگري در شيوه ابلاغ اوراق ماليات بر ارزش افزوده
تاثير حق الزحمه غيرعادي حسابرسي بر كيفيت حسابرسي شركت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين شاخص هاي هزينه نمايندگي با حق الزحمه حسابرسي
تعيين سطح سرمايه گذاري و اهرم مالي بر روي سرمايه در گردش عملياتيشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استرس شغلي و راه هاي مديريت و مقابله با آن
بررسي رابطه بين دستكاري فعاليت هاي واقعي و تصميمات صاحبكاران در رابطه با چرخش حسابرسان
تركيب نظريه محدوديت ها و مدل سروكوآل دركيفيت خدمات(مورد مطالعه: دانشگاه يزد)
بررسي تاثير رابطه بيش ارزش گذاري حقوق صاحبان سهام بر كيفيت و تخصصحسابرس و اقلام تعهدي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
دستيابي به يك زنجيره تامين چابك با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفيتفازي در شركت خودرو سازي زامياد
بررسي و تجزيه تحليل عمليات مديريت ريسك در بانكها(مورد مطالعه: بانكهاي شهرستان يزد)
تاگوچي -AHP جهت رتبه بندي عوامل كيفيت در خدمات بانكي( منتخبي از صنعت بانك استان يزد)
ارائه راه كاري براي ارزيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمتمطالعه موردي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
تاثير مديريت سود بر عدم تقارن اطلاعاتي در محيط پيچيده وپويا
الگوي ارتقاء عدالت سازماني بين كاركنان بانك ملي استان سمنان
بررسي رابطه بين سبك رهبري مشاركتي و مولفه هاي سلامت سازماني در دانشگاه آزاد اسلاميواحد شهركرد
عدالت سيستم هاي كنترل مديريت، عامل كاهش رفتارهاي غير اخلاقي
مقايسه موردي تغييرات عوامل مختلف در دو استان فارس و اصفهان
تاثير سيستم پاداش و حمايت مديريت ارشد بر قابليت نوآوري با تاكيد بر نقش ميانجي قابليتتسهيم دانش(مورد مطالعه: شركت گاز استان اصفهان )
تاثير سرمايه رابطه اي بر ارزش بازار و عملكرد مالي
رابطه اهرم و مازاد ارزش
اهميت و كاربرد طراحي سيستم اطلاعاتي براي مديريت ريسك
توليد بهينه و توزيع يك شبكه زنجيره تامين، مطالعه موردي
بررسي رابطه زندگي كاري و فرسودگي شغلي مهندسانشركت پروژه محور
هوش سازماني: راز موفقيت سازمانهاي يادگيرنده
The status study of Iran and Malaysia in the field of economic entrepreneurship and entrepreneurial management
ضرورت و اهميت توانمندسازي نيروي انساني
رابطهي بين عدالت سازماني و رضايت شغلي با فرهنگ كار مورد مطالعه تعاونيهايصنعتي و كشاورزي شهرستان بويراحمد
بررسي رابطه بين سبك تفكر خلاق با پذيرش تغيير كاركنان در شعببانك تجارت استان گلستان
ارزيابي اثرات برون سپاري خدمات بر بهره وري(مطالعه موردي: سايت اداري سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي)
عملكرد هوشمندي كسب وكار سازمانها در ارتقاء سطح توليد ملي مورد كاوي : صنعتپتروشيمي
بهبود خدمترساني از طريق يكپارچه سازي درونسازماني و بين سازماني دردولت الكترونيك
بررسي رابطه تعداد سهامداران و تغييرات مالياتي در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
تجديد ساختار عملياتي در سازمانهاي ايران و هندوستان:مطالعه تطبيقي
عوامل مؤثر بر نگرش كارآفريني دانشجويان كارشناسي ارشددانشگاه آزاد اسلامي چالوس
مطالعه تطبيقي الگوي مديريت اسلامي و مديريت غربي
Mandatory IFRS adoption and reward executives and the management and control systems
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد كاركنان و ارائه راهكارهاي ارتقاي كيفيتزندگي كاري در يك شركت بهره برداري نفت و گاز
Mediate Effect of Technological Innovation Capabilities between Dynamic Capabilities and Competitiveness of Research and Technology Organisations
مديريت اخلاق در سازمان ها
اقتصاد دانش بنيان و رشد اقتصادي
تأثير توانمند سازهاي مديريت كيفيت جامع بر عملكرد سازماني
بررسي پياده سازي زبان گزارشگري تجاري توسعه پذير XBRL براساس مدل TOE
نقش كيفيت خدمات الكترونيكي و رضايت الكترونيكيبر وفاداري الكترونيكي
بررسي تبليغات تجاري در رشد استفاده از خدمات اينترنتي بانكها در ايران(مورد مطالعه: بانك ملت)
تبيين عوامل داخل سازماني تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي كاركنان
بررسي عوامل تعيين گرايش بازار از ديدگاه شركتهايپخش مواد غذايي در شهرستان سرپل ذهاب
نقش فرهنگ سازماني در ارتقاي سطح مديريت دانش:تحليل ديناميكي با رويكرد سيستمهاي پويا
نيازسنجي بخشهاي آموزشي مختلف دانشگاه شيراز در جذب هيات علمي با استفادهاز روش Entropyو TOPSIS
ارتقاء مديريت عمليات فرآيند با افزايش وضوح نواحي معيوب تصاوير راديو گرافي با رويكرد فازي
بهبود عملكرد دولت همراه از طريق مديريتكيفيت فراگير برونسپاري دولت الكترونيك
نقدي بر فلسفه پژوهش در حسابداري
تاثير ارزيابي عملكرد بر انگيزش كاركنان فني حرفه اي استان يزد
The impact of the qualitative characteristics of accounting information in the cost of Common stock
The impact of risk Management in Financial decision based on the quality earnings listed companies in Tehran Stock Exchange
كارآفريني
بررسي اخلاقيات در بازاريابي – رويكرد آميخته ي بازاريابي
بررسي تاثير بازار يابي رابطه مند بر وفاداري به برند مشتريان دربانك هاي شهرستان سرپل ذهاب
اولويت بندي شعب بانك صادرات با رويكرد DEA (مطالعه موردي: بانك صادرات استان سمنان)
بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و سلامت سازماني در كاركنان دانشگاه لرستان
Accounting expertise, audit committee, management’s expectations and non-negative earnings surprises
نقش بازاريابي رابطه مند در تجارت
Evaluation of Financial Information Reporting System in Management Decisions Private and Governmental Iran Banks
بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهدسازماني و كاركنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب
حسابداري مديريت با رويكرد مديريت استراتژيك
THE INFLUENCE OF ISLAMIC LAW IN GOVERNMENTACCOUNTING IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
عوامل و موانع در نوآوري سازماني
Investigate the Relationship between Earnings Qualityand the Cost of Equity
بررسي و مقايسه سيستم ايزو و مدل هاي سرآمدي سازمان
The Effect Governmental Accounting and Business Accounting inReporting System Accounting Municipalities
Study of Effective Factors the accounting ethics and problems facing public accounting
دستيابي به توليد ناب در صنعت سيم و كابل با رويكرد گسترش عملكرد كيفيت فازي
شبيه سازي ديناميكي براي زنجيره تامين محصولاتي با چرخه عمر كوتاه مدت
مطالعه استراتژيك مديريت منابع انساني در نظام بانكي
بررسي رابطه بازاريابي داخلي و توسعه كارآفريني سازماني درشركتهاي كوچك و متوسط استان تهران
تاثير فرهنگ و ساختار سازماني بر قابليت نوآوري با تاكيد بر نقش ميانجي قابليت تسهيمدانش(مطالعه موردي در شركت گاز استان اصفهان)
بررسي رابطه فناوري اطلاعات بر سبك تدريس معلمان شهر فارسان در سال 92-91
بررسي ابعاد كيفيت خدمات الكترونيكي در بازار بورس اوراق بهادار
مديريت اخلاق و تأثير آن بر مؤلفه هاي سازماني
تبيين نقش فرهنگ و يادگيري در تفكر راهبردي
مديريت منابع انساني
بهبود تعهد و اعتماد كاركنان از طريق مديريت مشاركتي
Role of strategic orientation and environmental perceptions on Innovation in SMEs
رتبه بندي فاكتورهاي اثربخش7Ms در سيستم هاي توليدي ايران با استفاده از AHP فازي
طراحي مدل معادلات ساختاري تأثير اقدامات مديريت دانش بر عملكرد سازمان (مطالعه موردي:شركت پتروشيمي)
بررسي وضعيت ارزش هاي اخلاقي در بين كاركنان دانشگاه امام علي (ع)
اثر تعديل كننده تغييرات گذشته فروش بر رفتار نامتقارن هزينه ها
برون سپاري توسعه منابع انساني
بهبود آموزش الكترونيك با بهرهگيري از محور مديريت استعداد
بررسي بازاريابي داخلي در كاركنان و مديران هتل هاي استان قم
تاثير ارگونومي: بررسي رابطه بهبود عوامل محيط كاري و عملكرد كاركنان(مطالعه موردي: سه بانك خصوصي شهر تبريز)
بررسي تهيدات امنيتي سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان ها و ارايه راه حل
شكلگيري سازمانهاي خلاق و كارآفرين لازمه جهاني شدن
بررسي ارتباط اتوماسيون اداري با تصميم گيري مديران( شهرداري)
تاثير عوامل مالي بر شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار
بررسي عامل ميزان درآمد و طبقه اجتماعي خانواده ها در انگيزه و علاقه مندي تحصيليدانشجويان و ارائه راهكار مناسب
بررسي رابطه شفاف سازي اطلاعات مالي با بازده سهام، نقد شوندگي سهام،نوسانات قيمت سهام و هزينه سرمايه
تجزيه وتحليل تجربي عوامل تعيين كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجيFDI در ايران
مطالعه تاثير سازمانهاي يادگيرنده بر عملكرد سازماني از طريق كارآفريني(مورد مطالعه: شركتهاي دخانيات ايران)
ارتباط بين ساختار مالي با بازدهي سهام در بانكهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي تاثير نوآوري در خدمات دانشگاهي از طريق ارزيابي عملكرد سيستم مطالعه موردي: دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
حفظ و ارتقا كراهت مردم راهبردي در تحول نظام اداري
Influencing factors on tax evasion by Islamic law
تحليلي بر چگونگي حفظ مشتريان با استفاده از رويكرد استانداردسازي خدمات
بررسي رابطه بين نوع سازمان و ساختار سازماني و كيفيت خدمات
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي مديران براساس استاندارد ACRL و رابطه آن با ارزيابي تصميم توسط آنان در سازمانهاي دولتي شهر كرمان
نقش آموزش منابع انساني در استقرار دولت الكترونيك
امكان سنجي پياده سازي سيستم دوركاري در شركت ملي صنايع مس ايران
بهبود عملكرد سيستم مديريت ارتباط با بيمار برمبناي شاخصهاي مديريت دانش دربيمارستان فارابي
كاربرد تكنيك هاي كايزن در تصميمات حسابداري مديريت
بررسي عوامل مؤثر برقيمت گذاري زعفران
تشخيص هويت در سيستم هاي بانكداري اينترنتي ازطريق كدگذاري كوآنتومي
توسعه از طريق كسب و كار الكترونيكي
بررسي تأثير ا هرم مالي بر ارزش افزوده واقعي TVA با استفاده از رگرسيون OLS
بررسي رضايت بيماران تحت پوشش سازمان تأميه اجتماعي از كيفيت خدماتدرماني در تعدادي از بيمارستانهاي دولتي طرف قرارداد تهران
بررسي رابطه فراموشي سازماني هدفمند با تفكر خلاق و عملكرد كاركنان(مورد مطالعه: شهرداري شهرستان گرمي)
رابطه ي فرهنگ سازماني و بهره وري كاركنان(مورد مطالعه: مجتمع دخانيات گيلان)
بررسي رابط ميان بازاريابي حسي شكلگيري نيات رفتاري مشتريان در هتلپرديسان شهر مشهد
تجزيه و تحليل توانمندي هاي تكنولو ژيك (تحقيق موردي :شركت گلديران)
شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر ايجاد وفاداري مشتري به بانك با استفاده ازروش AHP فازي مطالعه موردي: بانك شهر
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين با تعهد سازماني معلمان مقطع متوسطهشوش دانيال (ع)
تأثير كيفيت حسابرسي بر محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري گزارشگري مالي (سود حسابداري) در دوره هاي قبل و بعد از بحران اقتصادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT بر توسعه سرمايه انساني در كاركنان دستگاه هاي دولتي
بررسي ميزان كارآمدي نظام مديريت منابع انساني در دانشگاه آزاد شاهرود
بررسي رابطه بهداشت رواني بر رضايت شغلي كاركنان با توجه به نقص تعديل گري تعهدسازماني (مطالعه موردي: بانك ملي ايران)
تأثير معيارهاي ارزيابي عملكرد بر صحت پيش بيني سود
بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در صداوسيمايخراسان شمالي
بررسي كاربرد فناوري اطلاعات در حسابداري
بررسي تأثير روندايجاد نام تجاري كاركنان در سازمان بر نتايج حاصل از آن (مورد مطالعه: شركت اسنوا، 1393)
ارايه مدلي كارا جهت انتخاب استراتژي تجارت الكترونيكي در صادرات فرش دستباف ايراني با استفاده از تحليل SWOT و تكنيك TOPSIS
ارائه مدلي جهت معرفي عوامل موثر بر رفتار مشتريان در سپرده گذاري بانكي
تأثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود در دوره هاي رونق و ركود اقتصادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه رضايت كاركنان با كيفيت خدمات، رضايت مشتري و عملكرد مالي شركتهايخدماتي شهرستان اهواز (شامل: آژانسهاي هواپيمايي،پست بانكها، شركتهاي بيمه)
Impact of Inflation and Operating Cycle on Cash Holdings of listed firms in Tehran StockExchange Exchange
نقش رهبري معنوي در توانمندسازي كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرضا
نقش كارآفريني سازماني درتوسعه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي
رابط تصميم گيري مشاركتي تا رضايت شغلي
چارچوب مديريت استراتژيك در محيطهاي ناپايدار مبتني بر ديدگاه ارگانيك(هوشمندي، يادگيري و نوآوري)
تأملي بر وضعيت فرسودگي شغلي در شركت گاز استان مركزي
منابع انساني در حسابداري (حسابداري مجازي)
ارائه رويكرد هيبريدي تحليل پوششي داده هاي تصادفي فازي و تكنيك PCA بمنظور پيش بيني كارايي واحدهاي تصميم گيرنده
بررسي رابطه بين شاخصهاي بكارگيري دارايي ها و ميزان افشاي اطلاعات
تاثير مديريت عملكرد بر كيفيت خدمات كاركنان شعب موسسات مالي واعتباري شهرستان آستارا
بررسي تاثير اجراي فن آوري اطلاعات و ارتباطات(سازمان هاي مجازي)در دانشگاه هاي دولتي ايران
استخراج شاخصهاي تمايل، رضايت و ارزشمندي موثر در پذيرش تبليغات موبايلي در بين مشتركان جوان ايرانسل
تحليلي بر ابزارهاي تجارت سيار و كاربردهاي آن
الگوي ارتقاء بهره وري نيروي انساني بر اساس مديريت كيفيت فراگير
مقايسه كيفيت خدمات بانك هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان( با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي)
بررسي رابطه به پاداش اعضاي هيأت مديره مديريت سود واقعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
علل، راهكارها و مديريت جرمزدايي در اقتصاد
بررسي ومدل سازي تأثير قابليتهاي يادگيرنده سازماني بر انعطاف پذيري راهبردي، استراتژي هاي رقابتي و عملكرد سازماني با استفاده از رگرسيون و تحليل مسير مطالعه موردي: گروه صنعتي ايران رادياتور جمشيد سالار
بررسي تاثير شاخص هاي رهبري مثبت بر موفقيت مديريت پروژه مطالعه موردي: اداره بندر بوشهر
بررسي رابط بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري كاركنان مطالعه موردي: اداره آموزش و پرورش ناحيه 1 شهر همدان
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مورد مطالعه:ادارت مركزي بانك كشاورزي در شهر تهران)
رويكردهاي نوين در مديريت منابع انساني
ارائه مدلي جبمع جهت بررسي نقش هوش عاطفي مديران و سبك رهبري تحول گرا برعدالت سازماني درك شده از ديدگاه كاركنان
بررسي روش هاي مدرن حسابرسي عملياتي در مديريت سازمان ها
تاثير مديريت دانش و سيستم هاي اطلاعاتي بر عملكرد زنجيره تامين
بررسي عوامل اجتماعي و خانوادگي موثر بر بيگانگي اجتماعي دانشجويان (نمونه مورد بررسي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ياسوج)
تعيين كارايي مجموعه داده هاي بزرگ با استفاده از شبكه عصبي پس انتشار خطا و تحليل پوششي داده ها
تاثير هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد و موفقيت سازمان
برسي وسنجش عوامل پايه اي براي پياده سازي مديريت دانش درآموزش و پرورش شهرستان ايلام
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان الكترونيكي بر رفتار خريد مصرف كننده(مطالعه موردي مصرف كنندگان تبلت و گوشي هوشمند )
بررسي عوام موثر بر رضايت مشتري و پيامدهاي آن براساس مدل شاخص مدل رضايت مشتري آمريكا ACSI (مطالعه موردي: دانشجويان دارنده رايانه قابل حمل در شهر تهران
بررسي تأثير كيفيت درك شده و انتظارات مشتري بر رضايت مشتري (با نقش ميانجي ارزش درك شده (مطالعه موردي: دانشجويان دارنده رايانه قابل حمل در شهر تهران)
ارزيابي و مقايسه عوامل يادگيري سازماني و رابطه آن با عملكرد سازماني(مالي و دانشي) در بانكهاي دولتي(تجاري) و خصوصي استان لرستان
رابط بين تفكر استراتژيك و گرايش به سمت سازمان يادگيرنده درسازمان هاي غير دولتي
بررسي تأثير سبك تصميم گيري مديران بر ارتقاء سرمايه فكري (مورد مطالعه:گروه صنايع گيتي پسند ضهراصفهان)
بررسي تأثير خصوصيات مصرف كننده بر گرايش به خريد اينترنتي(مطالعه موردي صنعت هتلداري)
بررسي تاثير فرهنگ بر ارزش برندهاي خدماتي(مورد مطالعه شعب بانك پاسارگاد خراسان)
بررسي تاثير عوامل مديريت دانش مشتري و مديريت ارتباط با مشتري بر ارزش ويژهبرند (مطالعه موردي: بانك پارسيان)
ارزيابي بلوغ فرايندهاي سازمان ، آناليز شكاف و علت يابي با رويكرد كارتامتيازي متوازن
ارزيابي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر بهبود خدمات بانكداري الكترونيك در بانككشاورزي بر اساس ماده 38 قانون خدمات كشوري
بررسي تاثير ارزش ويژه برند و تبليغات بر تمايل به خريد مصرف كننده(مطالعه موردي: درختان سبز آريا)
تأثيرات پيامدهاي اجراي عدالت سازماني برسلامت سازماني كاركنان امور مالياتي (سيستان بلوچستان)
آسيبشناسي فرهنگ سازماني و نقش آن در عملكرد كاركنان شركت توزيعنيروي برق جنوب استان كرمان
عوام موثر پذيرش بازاريابي مبتني بر تلفن همراه (مورد مطالعه: دفاتر خدماتي و ارتباطي همراه اول)
بررسي تأثير امنيت ادارك شده بر اعتماد به بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي: بانك اقتصاد نوين)
بررسي فرايند اجراي نظام ساماندهي محيط كار بر مبناي مدل 5S و چالش هاي پيش رو
تاثيز عوامل اقتصادي بر ساختار سرمايه شزكت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تاثير معماري لايه هاي سازماني بر چابكي سازماني (مطالعه موردي:ادارات مركزيبانك كشاورزي)
Analysis of Factors Affecting the Absorption of Bank Resources in Eghtesad-e-Novin Bank of Yazd Province
ارايه پروفايل شايستگي رهبري مديران موفق پروژه براساس فرآيىد تحليل سلسل مراتبي فازي
بررسي عوامل موثر بر وفاداري به برند
ارزيابي و سنجش ابعاد چهارگانه هوش عاطفي در ميان كاركنان شركت آب و فاضلاباستان يزد
شناسايي شاخص هاي موثر بر سبز كردن زنجيره تامين در در صنعت كاشي استانيزد
تأثير ويژگي هاي شركت بر كيفيت سود در بورس اوراق بهادار
بهبود كارايي و اثربخش نسبي در بازاريابي: بررسي نقش تبادل دانش ضمني بين بخش بازاريابي و فروش
مقايسه و ارزيابي رويكردهاي مدلسازي مسئله كار كارگاهي منعطف در حالتچندهدفه
بررسي ميزان تاثير به كارگيري مديريت دانش بر توانمندسازي شناختي كاركنان(مطالعه موردي: يك شركت توليدي)
اثرات مسئوليت اجتماعي سازمان بر درگيركردن كاركنان
بررسي تاثير به كارگيري برنامه ريزي منابع سازمان بر موفقيت دپارتمان بازاريابي(مطالعه موردي: يك شركت توليدي)
تاثير كيفيت خدمات و مديريت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: بيمهايران)
بررسي اثرات به كارگيري فناوري اطلاعات در چابكي سازماني در بانك كشاورزي
ارانه مدلي براي بهبود عملكرد نيروي انساني با استفاده از سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISMS
ارائه مدلي براي پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان(مطالعه موردي: يك بانك دولتي)
بررسي ميزان تاثير سيستم هاي نوين اطلاعات و ارتباطات بر موفقيت پياده سازي مديريتدانش
تاثير به كارگيري مديريت زنجيره تامين بر عملكرد سيستمي و واحدي سازمان
بررسي ميزان تاثير تصوير ذهني و ارزش برند بر تمايل به خريد مشتريان
بررسي نقش رضايت شغلي كاركنان در سازماK
بررسي نقش مديريت عملكرد در سازمان
رتبه بندي عوامل موثر بر قيمت گذاري كالا و انتخاب بهترين استراتژي قيمتگذاري(مطالعه موردي: يك شركت خودروسازي)
بررسي نگاشت خود سازمان ده SOM در بخش بندي بازار
شناسايي عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در زنجيره تامين با استفاده از روشفراتركيب (مطالعه موردي: شركت ايران خودرو)
بررسي روند پژوهش در زمينه رايانش ابريبا استفاده از روش فراتركيب
بررسي انواع روشهاي پرداخت الكترونيك و امنيت آنها
ره آوردهاي نوين عصر تجارت الكترونيك در اسناد رسمي وديجيتالي چالش ها و راهكارها
مباني و اصول حاكم بر تايم شرينگ (مالكيت زماني) و تأثير آن بر سرمايه گذاري داخلي و خارجي
زيرساختهاي اساسي توسعه پايدار در راستاي اعتمادسازي شهر الكترونيك مطابق با قانون تجارت الكترونيكي ايران در هزاره سوم ارتباطات
مكانيزم هاي تأمين مالي پروژه در بازارهاي مالي و سرمايه حقوق انرژي وحل فصل اختلاف قانوني آن
اصول و مباني مديريت شهري الكترونيك و تعالي حقوقي حمايت از مصرف كننده
اولويت بندي روشها و فنون نوين مديريتي موثر بر بهبود بهره وري مطالعه موردي: شعب بانكهاي دولتي و خصوصي شهر تبريز
بررسي تاثير سلامت نظام اداري بر رضايت شغلي كاركنان دفتر مركزي جهاددانشگاهي
بررسي ارتباط فرهنگ ساسماني و استراتژي هاي منابع انساني (مورد مطالعه : ادارهامور مالياتي استان ايلام)
بررسي اثر جريان نقد آزاد بر پيش بيني سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين و رتبه بندي شاخصهاي عملكرد واحد HSE براساس مديريت دانش
اندازه گيري و تحليل كارايي تكنيكي و بهره وري ديوان محاسبات استانهاي كشور با دو رويكرد DEA و SFA و شاخص مالم كويست
بررسي تاثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف كنندگان كودارگانيك در شهر همدان
توسعه بازاريابي الكترونيك به كمك مديريت ارتباطبا مشتري در بسترهوش تجاري
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر گزارشگري مسئوليت اجتماعي شركتها
اثر گردش مالي كاركنان بر كارايي عملكرد سازمانبهزيستي كشور
بررسي رابطه بين نسبت سرمايه سهام عادي وسود (زيان) انباشته با پايداري سودشركت ها در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير كيفيت درك شده خدمات، و كيفيت رابطهاي بر رضايت مشتري و وفاداري
نقش حسابرسي داخلي در پياده سازي حاكميت خوب در ديوان محاسبات كشور
نقش منش اخلاقي در تعالي سازمان
تبيين و بررسي عوامل كليدي موثر بر رفتار خريد مصرف كنندگان در خريد آنلاين (مورد مطالعه: وب سايت هاي فروش تلفن همراه در ايران)
تببين رابطه ي بين استراتژي تنوع محصولات توليدي و سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه متغيرهاي تأثيرگذار بر افشاي سرمايه فكري در شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران
بررسي رابط ي بين آمادگي مصرف كننده، خود كنترلي، و سطح برانگيختگي بهينه با خريدهاي تفنني و تنوع طلبي
بررسي رابطه فرهنگ سازماني كارآفرينانه و تفكر استراتژيك در شركت پتروشيمياستان ايلام
ارزيابي عملكرد مديريت دانش با مدل پايه هاي ساختمان مديريت دانشو الويت بندي عوامل موثر برآن(تحقيق موردي: شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي)
تحليلي بر چك الكترونيكي و بررسي نت چك در ساختار بانكداري الكترونيك
بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني و آرزوهاي شغلي و نگهداشت آنان در اداره كل امور مالياتي همدان
بررسي تاثير اعتماد سازماني بر رهبري تحول آفرين (مورد مطالعه : كاركنان وزارتبهداشت)
تأثير رفتار شهروندي سازماني بر كيفيت خدمات كاركنان(مورد مطالعه : بانك سپه شهرستان ايلام)
بررسي ارتباط ميان سرماي فكري ي معيار اي عملكرد مالي مبتىي بر ارزش
پروژكتور و آموزش الكترونيك
مطالعات تطبيقي مديريت كيفيت جامع در ارائه خدمات به شهروندان در شهرداريها(مطالعه موردي كلانشهرهاي ژاپن تايوان امريكا ايران )
بررسي تاثير نسبت جاري و سودآوري بر ارزش افزوده اقتصادي
بررسي تاثير بازارگرايي بر عملكرد نوآورانه (مورد مطالعه: بانك هاي خصوصيشهر ايلام)
بررسي رابطه مشتري مداري بر وفاداري مشتريان شركتهاي بيمه
آزمون رابطه جريان نقد آزاد و فرصت سرمايه گذاري با تمركز بر هزينه هاي نمايندگي(شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران)
سنجش قابليت هاي تكنولوژيك صنعت فولاد با رويكرد ارائه راهكارهاي بهبود(تحقيق موردي: شركت مهندسي سازه صنعت بادبند)
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي با نوآوري سازماني شركت آب منطقه اي تهران
سيستم هاي اطلاعات حسابداري منابع انساني
بررسي رابطه حاكميت شركتي بر توسعه تفكر استراتژيك (مورد مطالعه : شركت پتروشيمي استان ايلام)
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي به منظور محاسبه نرخ رويگرداني مشتريان
بررسي تأثير بازارگرايي استراتژيك بر عملكرد كسب و كار (مورد مطالعه: شعب بانك سپه شهرستان ايلام)
رابطه بين انتخاب روش هاي ارزيابي موجودي كالا با كيفيت سود آوري
بررسي تأثير قراردادهاي روان شناختي بر تعهد سازماني(مورد مطالعه: سازمان ميراث فرهنگي)
بررسي تأثير عوامل محيطي بر مكانيزم بودجه بندي بانكها
بررسي تأثير عوامل فني بر مكانيزم بودجه بندي بانكها
بررسي رابط قابليت هاي بازاريابي ي مديريت زنجيره تأمين (مورد مطالعه: شعب بانك ملت شهرستان ايلام)
نگرش مديريت رفتار سازماني و تؤثيرتحول بر عملكرد كارشناسان سازمان دولتي
بررسي تأثير عوامل انساني بر مكانيزم بودجه بندي بانك ها
مروري بر فرهنگ سازماني
تأثير آموزش هاي ضمن خدمت بر افزايش بهره وري كاركنان (مورد مطالعه: واحد بودجه و مالي ستاد مركزي سازمان فني و حرفه اي كشور)
طراحي مدل تركيبي چند معياره به منظور رتبه بندي پروژه هاي تحقيقاتي شركت دانش بنيان
آسيب شناسي بهره وري منابع انساني با تأكيد بر نقش غيبت و تأخير سازماني (مطالعه موردي يكي از شركتهاي توليدي استان ايلام)
بررسي عوامل موثر بربازاريابي الكترونيكي در شركت هاي مطرح و مهم بخش خصوصي استان كرمانشاه
ضرروت فرهنگ استراتزيك در سازمان
بررسي شاخصهاي اثرگذار بر سبكهاي مديران در تجاري سازي فناوري
خلاقيت و نوآوري در مديريت سازمانها ونهادها
تحليل الگوي نظبم مديريت شهري در شهرهاي متوسط با تأكيد بر امكان سنجي بكارگيريمديريت يكپارچه شهري مطالعه موردي شهر ياسوج
تحليل اي آماري با ابزارAnalysis Toolpak Excel
بررسي تحليل تغيير سيستم ارزشي خانواده ها
بررسي تأثير عملكرد شوراي مدرسه بر اجراي فعاليتهاي آموزشي و پرورشي مدارس متوسطه پسرانه شهر ياسوج
بررسي ارتباط اشتياق شغلي با كارآفريني سازماني (مورد مطالعه : شركت گاز استانايلام)
بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و توانمند سازي كاركنان(مورد مطالعه : كاركنان بانك صادرات جنوب تهران، حوزه 1)
بررسي نگرش مشتريان به ارائه خدمات زنان در بانك هاي خصوصي استان ايلام
بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در بانكداري الكترونيك(مطالعه موردي:مقايسه ي بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي)
ايجاد ارزش مشتري برتر براي شركت هايB2Bاز طريق قابليت هاي شركت تامين كننده
نقش مدير مدرسه در ارتقا مديريت كيفيت در آموزش و پرورش
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري وعملكرد كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه
راهكارهاي اشكال يابي، اشكالزدايي و مديريت صحيح عملكرد منابع انساني در اداراتدولتي ايران
بررسي دلايل عدم موفقيت عملكرد مشاركت مدني درصنعت ساخت ايران
نقش سيستمهاي مديريت داانش در سازمان
رتبه بندي زير شاخصهاي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان به خدمات بانكداري اينترنتي با مدل تاپسيس
رابطه سبك هاي مديريت با رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلمي واحد اميديه
هوش اجتماعي مديران و سنجش اثرات آن بر عملكرد نوآورنه كاركنان شركتآب و فاضلاب شهري استان تهران
حسابداري سبز
شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر رضايتمندي مشتريان از بانكداري تلفنهمراه شعب بانك كشاورزي استان تهران
مطالعه سلامت سازماني دانشگاه هاي آزاداسلامي منطقه 6 از جنبه هاي نهادي، اداري و فني
شناسايي و اولويت بندي موانع استقرار برنامه ريزي منابع سازمان 1(مطالعه موردي: خوشه صنايع غذايي شهر تبريز)
سنجش و تحليل سطوح توانمندي هاي تكنولوژيك در صنعت بيوتكنولوژي(مطالعه موردي: پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران)
سرمايه هاي سازماى
رابطه سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي(مطالعه موردي:بانك سامان)
تأمين مالي زوجين تأمين SCF، و اثر آن از طريق مديريت سرمايه در گردش بر عملكرد
بررسي تاثير راهبردهاي مديريت بحران با رسيدن به توسعه پايدار
توانمندسازي نيروي انساني و تعهد سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
اثر فرهنگ و اخلاق بر كسب و كار بين المللي به واسطه مسئوليت اجتماعي
بررسي رابط بين هوش سازماني و خلاقيت سازماني مطالعه موردي: كاركنان شركت آب منطقه اي شهر همدان
تجزيه و تحليل و ارزيابي پيشرفت فني در ارتقاي بهره وري و رشد اقتصادي(روش هاي اقتصاد سنجي و تحليل فراگير داده ها)
رابطه بين كارآفريني با انگيزه پيشرفت، ميانگين نمرات دروس تخصصي و نمره درس كارآفريني دانش اموزان دختر فني و حرفه اي شهرستان بروجرد در سال
بررسي رضايت زيانديدگان از مديريت پرداخت خسارت با تأكيد بر بيمه شخصثالث در شركت بيمه ايران
نقش مديريت استراتژيك منابع انساني SHRM بر بهبود عملكرد شركتها
بررسي نقش اعتبار برند بر تمايل به تغيير برند و تبليغات شفاهي مشتريان(مطالعه موردي: صنعت بيمه)
LONG AND SHORT TERM SHOPPING MALLS’ STRATEGIES AND THEIR INFLUENCE ON CONSUMER PURCHASING DECISION
عوامل موثر بر موفقيت وب سايتهاي و بررسي برترين سايتهاي تجاري جهاندر حوزه تجارت الكترونيك
شناسايي موانع موجود در توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط نوآور و كارآفرين
Supplier Selection Process andOutsourcing Risk Management
مدل فرآيند سلسه مراتبي تحليل فازي براي انتخاب تامينكننده
بررسي الگوهاي بحران مالي (فالمر، زاوگين، و اسپرينگيت) با استفاده از رگرسيون لوجيت
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مديريت استعداد با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره تحت شرايط عدم قطعيت (مورد كاري: دانشگاه خوارزمي تهران)
بررسي مدل هاي پذيرش فناوري و سيستمهاي اطلاعاتي با تأكيد بر سيستمهاي بانكداري الكترونيك
عوامل و موانع بانكداري الكترونيك
تأثير فرصتهاي سرمايه گذاري و ساختار سرمايه در رابطه بين جريان نقد آزاد و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
ارزيابي ريسك ايمني در فرايند ماشين كاري با استفاده از مدل و يليام فاين بهبود يافته با تلفيق DEMATEL در محيط فازي
طراحي يك سيستم كنترل فازي جهت ارزيابي و سطوح بندي ريسك ايمني در فرايندهاي ماشين كاري با استفاده از روش ويليام فاين بهبود يافته
بررسي تأثير رابطه بين استراتژي سازمان، مديريت كيفيت فراگير( TQM ) برعملكرد سازمان
ارائه مدلي از عوامل تأثيرگذار بر بكارگيري مديريت كيفيت جامع در صنعت پلي اتيلن (مطالعه موردي: شركت توليدي لوله و اتصالات پلي اتيلن سمنان)
ايجاد انگيزش شغلي با استفاده از مديريت دانش در اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان
بررسي عوامل موثر بر تبادل دانش ضمني بين بخش بازاريابي و بخش فروش
ارائه مدل دو مرحله اي به منظور بهبود و تحول در طراحي محصول و انتخاب تأمين كننده در فرآيند تغيير وضعيت محصول (مورد كاري: ساپكو]
بررسي و تاثير اعتماد بر بهبود روابط صادر كنندگان.(مورد مطالعه شركت هاي صنعت مواد غذايي)
بررسي رابطه بين بهره وري نيروي انساني و عملكرد سازماني كاركنان استانداردي هرمزگان
بررسي تأثير عوامل تحت كنترل بانك بر پذيرش بانكداري اينترنتي
ارائه مدلي جيت پشتيباني از سرمايه فكري تأثير آن بر عملكردسازماني
نقش رهبري تحول و مجازي گرا در سازمان هاي فرانوين
بررسي تاثير بازارگرايي بر مديريت عملكرد زنجيره تامين(مورد مطالعه: شركت آب منطقه اي تهران)
بررسي تأثير مديريت دانش در افزايش رقابت پذيري بنگاه هاي كوچك
مباني فقهي و حقوقي احترام به حق مكتسب
بررسي اثر نوسانات نرخ ارز به ريسك نقدينگي بانكهاي
فر ىگ سازمامي ناب، زير ساختي ضروري جهت پياده سازي توليد ناب
ارزيابي عملكرد شعب بانك با استفاد از كارت امتيازي متوازن (BSC) ي تحليلسلسل مراتبي فازي (FAHP)(مطالع موردي : شعب بانك مسكن شهرستان سمنان)
بررسي رابطه بين خوش بيني و تعهد حرفه اي بين دبيران هنرستانهاي شهر سنندج
بررسي عوامل موثر بر نگرش و قصد مصرف كنندگان به خريد محصولات جعلي برند هاي لوكس محصولات الكترونيكي«مطالعه موردي: شهروندان شهر سنندج»
ابهام كاري و تاثير آن بر سيستم حسابداري مديريت
اجراي حسابداري تعهدي؛ لزوم بكارگيري،مزايا و چالشها
بررسي رابطه بين پذيرش بكارگيري فناوري اطلاعات و ميزان توانمندسازي حرفه اي هنرآموزان در هنرستانهاي فني و حرفه اي در استان گلستان (مطالعه موردي: هنرستان فني حرفه اي در شهرستان گرگان)
فرايند مديريت استراتژيك نوآوري در خدمات براساس مدل كافمن و ففر (مورد كاوي: شركتهاي توزيع غرب كشور)
اخلاق اسلامي كار
ارايه مدلي براي تعيين اثربخشي تبليغات تلويزيوني از ديدگاه مخاطبان با استفاده از معادلاتساختاري
بررسي كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه فرهنگيان يزد
ارزش منصفانه در حسابداري از ديدگاه شناخت توزيعي
ارزش ويژه نشان تجاري در زنجيره ارزش سازمان
ارزيابي بلوغ مديريت استراتژيك در صنعت توليد كاشي و سراميكبر مبناي مدل سازمان استزاتژيك محور مطالعه موردي: شركت كاشي ايرانا
ارزيابي عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارش مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي نقش استراتژي برون سپاري بر عملكرد
ارزيابي درجه بلوغ اجرايي مديريت استراتژيك در صنعت برق (تحقيق موردي: شركت توزيع نيروي برق استان قزوين)
استانداردهاي حسابداري، قانون و مقررات مالياتي ايران تعامل ياتضاد ؟
مديريت استرس
استرس شغلي
بررسي تأثير بانكداري الكترونيكي بر عملكرد مديريت زنجيره ي تأمين كسب و كارهاي كوچك
بررسي تا ثير هم خلقي ارزش بر يادگيري سازماني در سيستم هاي خدماتي
بررسي تأثير نمايندگي ها بر استراتژي هاي بازاريابي
نقش كارت ارزيابي متوازن در استراتژي سازماني و كنترل آن
آموزش منابع انساني و تأثير آن در توسعه پايدار با نگاهي بر موازين اسلامي
مكانيزم ارزش گذاري ،هزينه يابي و گزارشگري منابع انساني
The Study Mediating Roles Of Intellectual Capitals Upon RelationshipsBetween Human Resource management Function and OrganizationEconomic Performance The Study Mediating Roles Of Intellectual Capitals Upon RelationshipsBetween Human Resource management Function and OrganizationEconomic Performance
ارزيابي بلوغ اجرايي مديريت استراتژيك در صنعت خدمات پس از فروش خودروهاي تجاري بر مبناي مدل سازمان استراتژي محور SFO (تحقيق موردي: شركت خدمات فني رنا)
نگرشي نو به صنعت گردشگري روستايي با تاكيد بر توسعه روستايي
مدل مهندسي مجدد به عنوان الگويي در جهت استقرار تغيير در سازمان
نقش تعاوني، صنعت گردشگري و كارآفريني بر ايجاد اشتغال مولد
شناسايي و ارزيابي تأثير عوامل موثر بر رضايت مشتريان از خودپردازهاي بانكي – يك مطالعه موردي
اولويت بندي انتخاب موتور خودروهاي توليدي هركس بهينه سازي اصفهاى به روشANP
ارائه ي نيمرخ شايستگي متوليان منابع انساني بر مبناي مدل شايستگي هاي اولريش با استفاده از تكنيك TOPSIS (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه)
تأثير تواناييها و ويژگيهاي مديران مالي در ارائه گزارشات مالي با كيفيت مطلوب
مكانيابي كارخانه فرآوري مرمريت با استفاده از روش ويكور در استان لرستان
ارزيابي كارايي نسبي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تحليل پوششيدادهها (مدل مبتني بر متغيرهاي كمبود و دادههاي چند دوره زماني)
چهارچوبي براي روابط ميان برنامه هاي مديريت منابع انساني، سرمايه اجتماعي و اشتراك دانش
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ريسك در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي شناسايي فرصتهاي اشتغال ساكنين روستاهاي مستغرق در مقاصد جديد بر اثر ساخت سدها (مورد مطالعه: سد كارون 4)
بررسي راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمانها
تعارض وتاثير آن بر خلاقيت سازماني
تاثير محافظ كاري بر روي ساختارسرمايه
بررسي تأثير بكارگيري سيستمهاي مديريت دانش برعملكرد سازماني مورد مطالعه شركت ملي نفت ايران
شناسايي و اولويت بندي موانع جذب سرمايه گذاري در استان ايلام با استفاده ازتكنيك TOPSIS
بررسي رابطه معيارهاي كيفيت سود با اطلاعات گزارشگري اجتماعي در شركتهايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Barriers of performance auditing in the public sector by the Supreme Audit Court
بررسي تأثير رهبري تحول آفرين بر عملكرد شغلي كاركنان: با در نظر گرفته تأثير رفتارشهروندي سازماني ي يادگيري سازماني
كنكاشي در مبحث نوآوري استراتژيك و پيامدهاي آن در كسب و كارهاي امروزي
بررسي نقش فناوري اطلاعات در حسابداري
حسابداري بهاي تمام شده جريان مواد و ارتباط آنبا هزينه يابي چرخه عمر ارزيابي چرخه عمر
بررسي تحليلي سنجش سرمايه فكري انساني در سازمانها
نقش هزينه يابي برمبناي فعاليت در حسابداري نوين
بررسي رابط بين كيفيت حكميت شركتي و حق الزحمه حسابرسي
بررسي رابطه فرهنگ سياسي و عملكرد كاركنان شركت آب فاضلاب شهراصفهان
ارائه مدل نقش موقعيت استراتژيك مديريت منابع انساني بر نوآوري، مسائل محيطي و تنوع فرهنگي در توسعه ي پايدار سازمانها
رويكردها و روشهاي حسابداري و گزارشگري منابع انساني سازمان
بررسي تحليلي ضكل گيري مفهوم تعلق خاطر شغلي و شناسايي پيش نيازها وپيامدهاي آى
بررسي تأثيرتصميمات كوچك سازي بر دانش عملكردسازماني
بررسي رابط بين آميخته بازاريابي و بازاريابي رابطه مند در نمايندگي هاي LG شهر كرمان
بررسي تأثير بيش اعتمادي مديران بر مربوط بودن ارزش سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توازن استراتژيك در رويكرد مديريت تغيير
تاكتيك ها و تكنيك هاي عملياتي ارزيابي و اجراي سيستمهاي مديريت دانش در سازمانهاي نفت ، گاز و پتروشيمي (ارائه ي منشور ارزيابي سيستم هاي مديريت دانش)
بررسي تأثير كيفيت سيستن هاي اطلاعاتي هنابع انساني بر اثربخشي نيروي انساني
بررسي تاثير كارراهه شغلي بر توسعه شغلي و تعهد عاطفي- هنجاريمديران
بررسي تغييرات فرصتهاي اشتغال ساكنين روستاهاي مستغرق بر اثر ساخت سدها (مورد مطالعه: سد كارون4)
بررسي روابط بين مديريت زنجيره ي تأمين و موقيت ابر رقابت سازمانها
اثر نگرش مديريت بر مبناي اول كاركىان، سپس مشتريان بر عملكرد سازمانمطالع مو ردي شركت HCL
سنجش تاثير اجراي مديريت كيفيت فراگير با شاخص نتايج EFQM براي دستيابي بهWCM در صنايع غذايي ايران
بررسي رابط فرهنگ سازماني با بازاريابي رابطه مند در بانك ملت شهر كرمان
مديرت عملكرد و تأثير آن در بهره وري سازمان
پاسخ به بحران از طريق مديريت دانش استراتژيك
تاثير هوش هيجاني بر فرسودگي شغلي كاركنان بانك سپه بوشهر
خلاقيت، موانع و چالش هاي آن در سازمان و ارائه راهكارهايبهبود(مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب استان آرربايجان شرقي)
بررسي رابطه بازده، ريسك و سياست تقسيم سود با نوسانات قيممت سهام در شركت هاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير مديريت استراتژيك بر مديريت منابع انساني در بخش دولتي
رابطه راهبرد سازمان با مديريت كيفيت جامع در شركت نوكيا
خط مشي هاي استراتژيك ضرورت بلامنازع اثربخشي
هم افزايي تركيب مديريت منابع انساني و مديريت دانش، جهت دستيابي به مسئوليت اجتماعي شركت
بررسي عوامل موثر در استفاده از تجارت الكترونيك
تاثير رهبري و تعهد سرپرستان بر عملكرد سازماني
تأثير بازاريابي داخلي و بازارگرايي بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: بانكهاي ملت منطقه 3 تهران)
بررسي نرخ ارز صادراتي و ميزان صادرات غيرنفتي كشور طي سال هاي 80-1366
بررسي سودآوري استراتژيهاي شتاب و معكوس با استفاده ازمعيارارزش در معرض ريسك در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي سودآوري استراتژيهاي شتاب با استفاده ازمعيارارزش در معرض ريسك در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير عوامل محيطي( سياسي اقتصادي) بر جابجايي نيروي انساني -(مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
شناسايي عوامل حياتي در پياده سازي مديريت زنجيره تأمين سبز در صنايع خودروسازي
شناسايي عوامل موثر در پياده سازي مديريت دانش در سازمانها
تاثير مديريت دانش بر فرهنگ سازماني و منابع انساني
مديريت دانش و تسهيل نوآوري
بررسي رابطه مديريت استعداد ويادگيري سازماني باتوسعه منابع انساني در شعببانك كشاورزي استان گلستان
تاثير سبك رهبري تحولگرا در سازمانهاي موفق و نقش آن دراثربخشي به واسطه تعهد سازماني كاركنان
شناسايي و رتبه بندي معيارهاي مؤثر بر مكانيابي كارخانه فرآوري مرمريت در استان لرستان
بررسي تأثير اعتمادسازي كاركنان بر اثربخشي سازماني: نقش ميانجي رهبري تحولگرا وتوانمندسازي كاركنان
بررسي تاثير هنجارهاي اخلاقي در بازاريابي بركيفيت رابطه و تعهد
مكانيابي كارخانه فرآوري مرمريت با استفاده از روش وزن دهي ساده، ويكور وبردا در استان لرستان
بررسي مفهوم اخلاق گرايي در بازاريابي
مكانيابي كارخانه فرآوري مرمريت با استفاده از روش وزندهي ساده( SAW ) در استان لرستان
تدوين استراتژي كارخانه آرا سنگ خرمآباد با استفاده از روش ماتريس SWOT
بررسي رابطه مديريت استعداد و فرسودگي شغلي (مورد مطالعه: شعب بانك صادرات جنوب تهران حوزه 1)
بررسي نظري تاثير توليد ناب بر گردش موجودي هاي كالا در سازمان ها
بررسي فر هنگ در فروش هاي بين المللي
استفاده از اشتياق شغلي به منظور ارتقاي عملكرد كاركنان و سازمان (مطالعه موردي شركت HCL)
بررسي رابطه بين انواع فرهنگ سازماني با چابكي سازماني (مطالعه موردي: اداره آموزش و پرورش شهرستان كازرون)
افزايش وفاداري مشتريان از مسير دارايي هاي نامشهود برندمطالعه موردي (تلويزيون هاي هوشمند، برند سامسونگ)
بررسي رابطه ي قابليت هاي بازاريابي، نوآوري و يادگيري با عملكرد سازمان (مورد مطالعه: شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران)
ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس كارت امتيازي متوازن (BSC)مطالعه موردي:گمرك جزيره كيش)
سيستم اطلاعات حسابداري، ابزاري جهت تصميم گيري مديريت:چالشها و نيازها
نقص حسابرسي مستمر در دگرگون سازي حرفه حسابرسي
بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، الزامات و زيرساختها
الگوي مناسب براي تدوين نقشه استراتژي به روش ارزيابي متوازنمطالعه موردي (بانك هاي تجاري)
بررسي رابطه بين كيفيت ارتباط و ارزش دوره عمر مشتري و عملكرد مالي
بررسي وضعيت اثربخشي سازماني مدارس متوسطه شهر همدان
بررسي موانع اجراي مديريت دانش (مطالعه موردي: دانشكده هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك)
جايگاه انگيزش در رفتار سازماني
اولويت بندي بيمارستان ها براساس كيفيت خدمات با الگوي تلفيقي VIKOR/ AHP مورد مطالعه : بيمارستانهاي شهر اصفهان
رتبه بندي مهمترين عوامل سيستم مديريت كيفيت با روش ديمتل فازي در سازمان خدماتي
اولويت بندي و انتخاب تأمين كنندگان داروهاي خاص با استفاده از روش فرآيند تجزيه و تحليل سلسله مراتبي AHP
بررسي رابطه بين اخبار بحران مالي جهان و تصميمات سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
شيو ه هاي نظارتي و حسابداري مديريت در محيط توليد ناب
بررسي موانع اجراي كارت امتيازي متوازن BSC (مطالعه موردي: گمرك جزيره كيش)
اولويت بندي عوامل موثر بر ايمني و سلامت كار در پارس جنوبي
بررسي نگرش هاي پولي (پرستيژ اجتماعي، صرفه جويي در زمان و كيفيت) بر رفتار خريد اجباري با توجه به نقش تعديل كننده جنسيت
بررسي نقش تسهيم دانش در ايجاد رفتار شهروندي سازماني در سازهان هاي دولتي
بررسي رابط بين ظرفيت مديريت دانش و فرآيند هاي مديريت دانش، و ابعاد ساختار سازماني در دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس (بيمارستان شهيد محمدي)
بررسي عوامل اثربخشي مدير برند
تأثيرآموزش ضمن خدمت بر توانمندي تدريس خلاقانه ي معلمان
مروري بر معيارهاي ارزيابي عملكرد و روشهاي ارزشگذاري سهام واحدهاي تجاري
بازاريابي حسي: مرور بررسي كلي
بررسي رابطه ي كيفيت خدمات با كيفيت رابطه و وفاداري مشتريان
بازاريابي عصبي راهكاري براي تسخير ذهن مشتري (نوروماركتينگ)
اهميت و استراتژي بازاريابي و ارتباط با مشتريان در رقابت كسب و كار
بازگشت سرمايه درجذب همكاران تحقيقاتي در يك سازمان تحقيق و توسعه
پياد سازي مهندسي ارزش و استفاده از آن در ايجاد و بهره برداري از واحدهاي صنعتي شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي مطالعه موردي: طرح در دست اجرا، واقع در شهرك صنعتي خراسان رضوي
مديريت ريسك در بانكداري اسلامي
ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ارتباط با مشتري CRM با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي شعب بانك صادرات اهواز
بررسي تاثير ديدگاه اخلاقي مديران مالي بر گزارشهاي مالي
بررسي ارزيابي تأثير افزايش كيفيت خدمات بازاريابيصنعتي بر رضايت مشتريان و وفاداري آن ها
بررسي تأثير دوره تصدي حسابرس بر استقلال حسابرس و كيفيت حسابرسي
بررسي تأثير فرهنگ سازمان بر عملكرد رفتار شهروندي
بررسي تأثير متغيرهاي شغلي بر تعهد سازماني با توجه به نقش ميانجي كيفيت زندگي كاري
بررسي تاثيرهوش هيجاني برعملكرد كاركنان شهرداري ها(مطالعه موردي شهرهاي لار و لطيفي)
بررسي تفسير ذهني فرهنگيان بازنشسته از توانمندي هايشان:يك مطالعه تركيبي
بررسي تأثير تورم بر مهاجرت
بررسي چگونگي پياده سازي مديريت استعداد در سازمان هاي ايراني
بررسي خلاقيت ونوآوري و ارتباط آنها با بهره وري نيروي انساني
بررسي رابطه بين ارزش ويژه برند ادراك شده و اعتماد مشتريان
بررسي رابط بين ارزش ويژه برند ادارك شده و رضايتمندي مشتريان
بررسي رابط بين سبك رهبري با خلاقيت كاركنان در شركت گاز استان خراسان رضوي
بررسي عوامل موثر بر بهسازي سيستم طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل وزارتنيرو ( مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب شهري استان آذربايجان شرقي )
بررسي محاسبه ي دقيق ماليات بر ارزش افزوده و اثر آن بر ويژگي هاي كيفي صورتهاي مالي
بررسي رابط كيفيت زندگي كاري با بهره وري و رفتار شهروندي (مورد موردي: كاركنان بنياد شهيد و امورايثارگران شهرستان ساري)
بررسي نقش رهبري استراتژيك در عملكرد بانكي بر مبناي كارت امتيازي متوازن(مورد مطالعه : بانك ملت شهرستان ايلام)
بررسي نقش مولفه هاي استراتژي برون سپاري بر عملكرد در شركتتوزيع برق استان آذربايجان شرقي
بررسي هزينه هاي پنهان پتنتها
بررسي تأثير تفاوت هاي جنسيتي در ارتباط بين سبكهاي اسناد و رفتارتصميم گيري سرمايه گذاران حقيقي بورس اوراق بهادار تهران
تحليل حقوقي مقررات حاكم بر حقوق رقابتاقتصادي مديريت سرماي گذار خارجي
بررسي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در شركت توزيع برق استان اصفهان
مديريت منابع انساني
بررسي تأثيرات تبليغات و روشهاي جديد بازاريابي در افزايش فروش و درآمدزايي در مغازه هاي پوشاك شهرستان كوهدشت
نقش مديريت دانش بر سرمايه فكري
اثزگذاري سرعت جهت تغيير بر عملكردسازمان
پيش بيني ريسك ورشكستگي پيمانكاران پروژه
تاثير استراتژي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان : مقايسه بانك دولتي با خصوصي
تاثر ي انتقال تكنولوژي بر كسب مزيت رقابتي در شركتهاي لبني
نقش ايميل يا SMS بر بازاريابي و فروش
بررسي تاثير بازارگرايي و نوآوري بازاريابي بر بقاي شركتهاي كوچك و متوسط شهر كرمانشاه
بررسي تاثير بازارگرايي، يادگيري گرايي و وفاداري مشتريان بر بقاي شركتهاي كوچك و متوسط شهر كرمانشاه
تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه
بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي بر عملكردمالي
بررسي تاثير نوآوري بازاريابي بر بقاي شركت هاي كوچك و متوسط شهركرمانشاه
بررسي تاثير ميزان عدم اطمينان بازار، سرمايه گذاري ها و كيفيت اطلاعات بر اختيارات سرمايه گذاري درشركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
تاريخچه حسابداري
شناسايي و تعيين اثرگذارترين ابزار تبليغات تجاري بر تصميم خريد مشتريان در شركتهاي بيمه سنندج
تجارت الكترونيك و نقص آن در توسعه كسب و كار
تحليل هزينه يابي هدف و اثر آن بر سطح قيمت محصولات جديد در ايران
توسعه و پيشبرد اهداف استراتژيك سازمانهاي مجازي با رويكرد فرهنگ سازماني
فرهنگ سازماني ناب، زير ساختي ضروري جهت پياده سازي توليد ناب
ارائه مدلي جهت بررسي و تبيين پس آيندهاي پياده سازي عدالت سازماني
شناسايي رابطه ميان بازاريابي رابطه اي و تصوير شركت و كيفيت خدمات در بيمه البرز در استان كردستان
توليد ناب در مقابل توليد چابك
تئوري بازي ها
مديريت عملكرد و تأثير آن بر افزايش بهره وري نيروي انساني
تاثير اجساء سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركت هاي پتروشيمي در بورس اوراقبهادار تهران
تأثير اثرات ضربي سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركتهاي پتروشيمي در بورس اوراق بهادار تهران
سنجش توانمندي هاي تكنولوژيك صنايع توليد قطعات خودرو (تحقيق موردي: شركت برين ساز)
مديريت بازاريابي و صادرات محصولات ايران به آسياي مركزي
بررسي تاثير استراتژي ىاي انگيزشي بر سرمايهانساني
چگونگي انجام مذاكرات براساس رويكرد مذاكره استراتژيك
بررسي ارتباط بازاريابي اجتماعي با رفتار هصرفكننده (موردمطالعه: شعب بانك مهر اقتصاد استان ايلام)
بررسي رابطه ميان هوش هيجاني وبا تعهد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
ارائه مدل نقش مديريت استعداد در حفظ و نگهداشت منابع انساني
نقش حسابرسان مستقل در فرآيند گزارشگري مالي
كىكاشي در مبحث رهبري تحول آفرين و پيامدهاي آن در سازمان هاي امروزي
ارائه مدلي جهت بررسي و تبيين پس آيندهاي بازاريابي دروني
محاسبه بهاي تمام شده خدمات بخش راديولوژي بيمارستان ارديبهشت شيراز با استفاده از روش ABCبارويكرد تسهيم هزينه مستقيم
بررسي رابطه ي استراتژي هاي چابكي سازمان و عملكرد آن در شركت مواد غذايي رشد
بررسي رابطه ي استراتژي هاي چابكي سازمان و عملكرد آن در شركت مواد غذايي رشد
شناسايي و تعيين ارتباط بين تعهد حرفه اي و سبك تصميم گيري در بين كاركنان سازمان بيمه تأمين اجتماعي سنندج
ضرورت چابكي سازماني در دانشگاه ها
خلاقيت و نوآوري
پيش بيني بيماري قلبي با استفاده از سه تكنيك داده كاوي
مديريت دانش در سازمان ها
پيش بيني بيماري قلبي با استفاده از الگوريتم داده كاوي درخت تصميم
رابطه هنري تحول آفرين با رفتار شهروندي سازماني در ادارت دولتي استان ايلام
رابطه رهبري معنوي مديران و پذيرش تغيير دبيران(مطالعه موردي: دبيرستانهاي دخترانه دولتي اهواز)
اخلاق مديريتي و جايگاه آن در الگوي اسلامي ايراني
رتبه بندي فناوري ها در يك سازمان تحقيق و توسعه
سنجش توانمندي هاي تكنولوژيك در توليد سازه هاي فلزي صنعت برق مطالعه موردي: شركت پارس دكل گستر
ارزيابي بلوغ مديريت استراتژيك در توليد سازه هاي فلزي صنعت برق بر مبناي مدل سازماناستراتژيك محور مطالعه موردي : شركت پارس دكل گستر
برنامه ريزي استراتژي منابع انساني به روش swot (مطالعه موردي سازمانهاي پروژه محور استان خوزستان)
بررسي عوامل تهديد كننده استقلال براي حسابرسان
بررسي تأثير ساختار سرمايه بهينه بر مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سير مديريت منابع انساني تا توسعه منابع انساني
پيروي از رفتارهاي حمايتي مديريت
بررسي رابطه مديري دانش بر سلامت سازماني كاركنان دانشگاه شاهد
پيش بيني بيماري قلبي با استفاده از تكنيك داده كاوي رگرسيون لجستيك
سنجش توانمنديهاي تكنولوژيك صنايع توليدي پروفيل كركره هاي آلومينيومي (تحقيق موردي: شركت آسان در)
ارزيابي و اولويت بندي عوامل تعيين كننده موقعيت رقابتي با استفاده از تكنيك TOPSIS (مطالعه موردي بانك ملت استان گلستان)
بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و ريسك پذيري شركتهاي بيمه استان كرستان
تعيين اولويت زندگي كاري كاركنان اداره دارايي يزد
بررسي ميزان تاثير مشاركت كاركنان در تصميم گيري بر رضايت شغلي كاركنان اداره گاز استان مازندران
بررسي تأثير خانواده بر تربيت ديني دانش آموزان دوره راهنمايي استان مازندران
تأثير آزمون پيشرفت تحصيلي برميزان تحقق اهداف آموزشي و پرورش دوره متوسطه شهرستان نكا
انتخاب تأمين كننده مناسب به كمك روش ميانگين اوزان فازي بر مبناي امتيازدهي چپ و راست
انتخاب تأمين كننده مناسب به كمك روش تحليل سلسله مراتبي فازي
بررسي رابطه بين ورشكستگي و ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر ماندگاري كاركنان(مورد مطالعه : شركت پالايش گاز استان ايلام)
ارائه مدل مفهومي ارتباط بين سرمايه انساني و سرمايه اجتماعيبا اقدام براي عمل كارآفرينانه
سرمايه فكري، راه حلي محبوب يا ادعايي منسوخ
بررسي رابط بيه تعهد سازماني وترك خدمت كاركىان
بررسي مسئله فساد ادراي ، علل پيدايش و راههاي پيشگيري
شناسايي اهداف و معيارهاي موثر بر موفقيت سرمايه گذاري ريسك آميز مشترك در بخش تعاون(مطالعه موردي بنگاه هاي تعاوني توليدي شهرستان يزد)
سنجش سرمايه فكري سازمان و رابطه آن با رفتار كار آفرينانه كاركنان
سنجش عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از تكنيك تصميم گيريچندمعياره (مطالعه موردي: شركت آموت)
شناسايي و اولويت بندي عوامل درون سازماني موثر بر گرايش كاركنان به رفتارهاي سياسي در سازمانها
ارائه چارچوبي به منظور شناسايي و رتبه بندي ابعاد شخصيت برند پوشاك در شهرستان بوشهر
يك رويكرد تصميم گيري رياضي براي شناسايي و اولويت بندي ابعاد نوآوري در خدمات هتل ها
يك مدل مفهومي براي بررسي تأثير تيم سازي بر كسب دانش به واسطه اعتماد در خوشه هاي صنعتي
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول گرا و ميل به خلاقيت و نوآوري در شعب بانك صادرات استان فارس
پيش بيني بيماري قلبي با استفاده از تكنيك داده كاوي شبكه عصبي
تبيين ارتباط بين چسبندگي هسينه ها با خطاي پيش بيني سود در بورس اوراق بهادار تهران
بررس رابطه ي بين سرمايه ي فكري و كارآفريني سازماني در ادارات دولتي استان آذربايجان غربي
بررسي رابطه سرماي فكري با عملكرد نوآوريانه در ميان مديران و كارشناسان كارخانه بهمن موتور تهران
شناسايي عوامل موثر بر جانشين پروري مديران( مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب شهري استان آذربايجان شرقي )
شناسايي مهمترين عوامل در اجراي موفق سيستم مديريت كيفيت در يك سازمان خدماتي
تاثير ارزش هاي سازماوي درشكل گيري حركت هاي جمعيمطالعه موردي كاركنان و مديران بانكهاي توسعه صادرات
رابطه ميان ارزش هاي سازماني با تعهد سازمانيمورد مطالعه بانك توسعه صادرات
سخنان آموزنده پانيزده كارآفرين بزرگ تاريخ بشر
توصيه هاي به مديران تازه كار
خصوصيات يك مدير موفق
بررسي تأثير ابعاد ساختار شركتهاي تجاري بر ابعاد مديريت دانش در حوزه تجارت مطالعه موردي شركتهاي بازرگاني شهر اهواز
بررسي رابطه علي و نقش صادرات در رشد اقتصادي طي سالهاي 1996-2010 مطالعه موردي كشورهاي منطقه اوپك
بررسي ارتباط متقابل رشد اقتصادي و تجارت خارجي طي سالهاي 1996- 2010 (مطالعه موردي كشورهاي عضو اوپك)
نقش سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران
ارزش افزوده اقتصادي و مقايسه آن با ساير روشهاي ارزيابي عملكرد در تبيينارزش بازار (شركتهاي صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران)
حسابداري ارزش منصفانه و بحران مالي، هشدار دهنده يا مشاركت كننده؟
نقش اخلاق حسابداري در پيشگيري از تقلب و فساد مالي در سازمان
بررس رابطه فن آوري اطلاعات و عملكرد سازماني در پست استان گلستانبا استفاده از الگوي كارت امتيازي متوازن (BSC.
تاثير پاداش هيئت مديره بر عملكرد شركت ها: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
مدل تركيب بهينه منابع، جهت بهبود عملكرد شركتهاي تكنولوژي محور
مديريت باز ؛ سبكي جديد در ايجاد انگيزش كاركنان
كاركنان توانمند در خدمت مديريت دانش سازمان( مورد مطالعه شهرداري منطقه 1 تهران)
بررسي رابطه بين عوامل مديريت دانش با استقرار مديريت دانش
تحليل اثر بخشي تورم بر بازده اسمي بازار سرمايه با استفاده از آزمون ريشه واحد (ديكي فولر)
اثرگذاري فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي، مهارت آموزي و اشتغال دانشجويان حسابدارن و كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي استان البرز
ارزيابي اثر بخشي تورم با مدلهاي اقتصاد سنجي بر مبناي اقتصاد مقاومتي
خصوصي سازي بانكهاي دولتي در ايران و اثرات آن بر بهبود وضعيت مالي، كارايي و بهره وري در شرايط تحريم
اعتبار سنجي تخصيص تسهيلات در نظام بانكي با رويكرد تحليل پوششي داده ها در قالب شبكه عصبي
بررسي رابطه بين ميزان استفاده مديران از TCI و فرهنگ سازماني با ياديگري سازماني در سازمان ثبت املاك استان البرز
مديريت منابع انساني، چالش فناوري اطلاعات و ارتباطات، و دهكده جهاني
تأثير انتخاب روش تأمين مالي برون ترازنامه اي (اجاره عملياتي) بر قيمت سهام و سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين مخارج تبليغات، ارزش شركت (كيوتوبين) و سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابط بين سازوكارهاي حاكميت شركتي و دقت پيش بيني سود
بررسي تاثير سازوكارهاي حاكميت شركتي بر حق الزحمه خدمات حسابرسي
تأثير استراژي هاي بازارابي و كارآفريني در سرمايه گذاري هاي جديد صنايع كوچك (مورد مطالعه: صنايع كوچك استان كرمانشاه)
بررسي رابطه ابعاد جهت گيري استراتژيك و ارائه كيفيت خدمات در شركت هاي بيمهشهر سنندج
بررسي تاثير فرهنگ بومي بر ارتقا خلاقيت كاركنان (مورد مطالعه: بانك مهر اقتصاداستان ايلام)
نق برنامه ريزي استراتژيك منبع محور در تدوين استراتژي هاي منابع انساني
نقش عدالت سازماني در ارتقاي اعتماد سازمانيكاركنان بانك مهر اقتصاد ايلام
مروري بر استراتژي هاي حل تعارض در سازمان
تعيين، رتبه بندي رابطه متقابل مؤلفه هاي عدالت سازماني با ابعاد تعهد سازماني با تأكيد بر اجراي استراتژيهاي اداره گمركخرمشهر
مطالعه، مقايسه و رتبه بندي اثرات استراتژي هاي رقابتي درتوان رقابت پذيري شركت زمزم آبادان بر اساس مدل الماس پورتر
اثرات عدم تمركز سازماني بر سيستمحسابداري مديريت
عدالت سازماني در هزاره سوم
بررسي روند پژوهش در آمادگي الكترونيك
بررسي مدل هاي آمادگي الكترونيكي و مقايسه آنها
بررسي تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي بر تمركز مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران
بررسي مفاهيم و ابزارهاي مديريت كيفيت فراگير
تاثير استراتژي هاي مديريت دانش بر نوآوري و عملكردشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش عدالت سازماني بر تعهد سازماني
بالندگي سازماني و رازهاي تعالي سازمان
آينده نگاري علم وفناوري، الزامي براي توسعه پايدار مديريت
مديريت ريسك و رفتار شهروندي
هوش هيجاني و بهره وري كاركنان
نقش برنامه ريزي نيروي انساني با ديدگاه استراتژيك
نقش رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازمان
مهارتهاي ارتباطي و عملكرد شغلي در سازمان
عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني در سازمان هاي ورزشي
حكمت سازماني: گذار از مدرنيسم به سوي پست مدرنيسم
بررسي عومل موثر بر رفتار ارتباطي كاركنان شركتهاي مولدينگ مطالعه موردي: شركت زامياداستان تهران
بررسي رابطه چرخش موسسه حسابرسي و دوره تصدي حسابرس بر محافظه كاري در گزارش سود در شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنايع خودروسازي، صنايع غذايي، فلزات اساسي، صنايع شيميايي و داروسازي)
نقش نسبتهاي نئوكلاسيك در پيش بيني ورشكستگي
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
حسابداري معمول در مقابل حسابداري اسلامي
ارزش اطلاعات معاملات بلوك و اثر آن بر نقدشوندگي بازار
تأثير كيفيت حسابرسي بر رابطه ي بين حاكميت شركتي و عدم تقارن اطلاعاتي درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان
نقش رهبري تحول آفرين بر ايجاد چابكي در بانكهاي دولتي شهر بوشهر
بررسي تاثير مولفه هاي اثرگذار مديريت منابع انساني الكترونيك بر خلق نوآوري سازماني
بررسي رابطه بين روحيه كار آفريني كاركنان و خلاقيت
بررسي معافيت مالياتي بر اشتغال (مطالعه موردي شركتهاي مستقر در استان قزوين)
تاثير مديريت دانش تيمي با خلاقيت در خروجي تيمهاي سازمان
مقايسه سودمندي راهبردي توالي و معكوس در شركتهاي مالي و غير مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه ي استعدادهاي كارآفرين كاركنان سازمان آموزش و پرورش تبريز و نواحي چهارگانه شهر تبريز
كارآفريني
كاربرد فناوري اطلاعات براي كسب مزيت استراتژيك
كاربرد منطق فازي و تكنيك تصميم گيري براي انتخاب و ارزيابي تأمين كنندگان در زنجيره تأمين
بررسي نظام ارزشيابي دانشگاه علوم پزشكي سمنان و واحدهاي تابعه آن با استفادهاز كارت ارزيابي متوازن BSC
بررسي رابط بين كيفيت مرايد با مشتريان ن وفاداري الكترونيكي در بين مشتريانفريشگا ه هاي اينرنتي
بررسي موضوعي مديريت بازاريابي و ارتقاي عملكرد شركت
سير تكامل و توسعه حسابداري مديريت و ضرورت هاي استفاده از آن
Comparing the relation between earnings value relevance andbook value with market value in transitory and recurring losscompanies
و…..

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید