امکان دریافت مقالات چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۲۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۶۸۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین

بررسي رابطه بين مهارت هاي خودمديريتي و ابعاد خودشناسي با رضايتمندي شغلي مطالعه موردي دبيران دبيرستان هاي دوره اول شهرستان اروميه
كاربرد فانون پارتو 80-20 درحسابداري مديريت
بررسي رابطه بين توانمند سازي بر اساس مدل كانگر با عملكرد شغلي مطالعه موردي دبيران دبيرستان هاي دوره اول شهرستان اروميه
مالكيت معنوي از نگاه ارزش هاي اسلامي
مباني اخلاق در مسئوليت اجتماعي كارآفرين سازماني
بررسي سلامت سازماني در كاركنان بانك قوامين شهر كرمانشاه
هوش كسب و كار، راهبردي براي بهبود زنجيره تأمين الكترونيك
بررسي تاثيررهبري تحول آفرين برخلاقيت و نوآوري سازماني مطالعه موردي: شركت حمل ونقل ريلي رجا ساختمان مركزي
مروري بر رويكرد هوشين كانري در مديريت استراتژيك به عنوان يك عامل موثر در پياده سازي موفق سيستم توليد ناب
نظارت كارآمد بردستگاههاي اجرايي و عوامل موثر برآن
بررسي عوامل موثر بر بهبود بهره وري منابع انساني در سازمان هاي دولتي
شناسايي موانع موجود درتحقيقات بازارهاي محلي دراستان مازندران
بازخور360درجه، رويكردي نوين درارزيابي كاركنان بانگرش كاربردي
مروري جامع بر مفهوم زبان گزارشگري مالي توسعه پذير
شناسايي عوامل مؤثر بر كاهش فساد مالي
گريزي به مفهوم كيفيت آموزش حسابداري همراه با بازنگري مطالعات موجود
نقش كنترلهاي داخلي در قابل اتكا بودن صورتهاي مالي
بررسي رابطه بين سلامت سازماني و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني مطالعه موردي مديران و معاونان آموزشي دبيرستان هاي دوره اول شهرستان اروميه
ارائه مدلي يكپارچه از عناصر مدل كسب وكار و تاثير آن بر خلق ارزش
مطالعه تأثير جمعيت شناسي وصفات رواني بر تعصبات سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
تاثيرمديريت تكنولوژي،پذيرش و به كار گيري آن در كسب و كار
بررسي سازه هاي ارزش ادراك شده مشتري در بازار خدمات بانكي (مطالعه موردي:بانك قوامين شهرستان شيراز)
ارزيابي تامين كنندگان با استفاده از مدل مديريت شبكه هاي عصبي مطالعه موردي : شركت سازه گستر سايپا
بررسي استعاره ي سازماني حاكم بردانشگاه مازندران ازديدگاه كاركنان
شناسايي عوامل موثر در رضايت شغلي كارمندان دانشگاه تربيت مدرس
بررسي تاثير درك اثربخشي و سازگاري مشتريان در استفاده از همراه بانك
گذري بر نقش رضايت شغلي در كاهش فرسودگي شغلي كاركنان
فرهنگ سازماني سازمانهاي تحولگرا
مطالعه تطبيقي DNA سازماني شركتهاي خصوصي از منظر فرار مالياتي بر اساس مدل هنالد و سيلورمن مطالعه موردي: شركتهاي خصوصي شهر اصفهان
بررسي رابطه بين اعتياد به كار و فرسودگي شغلي معلمان دبيرستانهاي شهرستان تربت حيدريه
ارزيابي كيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان بااستفاده ازمدل سروكوال مورد مطالعاتي: پژوهشگاه پليمروپتروشيمي ايران
نقش بازاريابي در صنعت بيمه با تاكيد بر بازار ايران
بررسي تاثير مازاد جريان نقدي آزاد، حاكميت شركتي و اندازه شركت بر قابليت پيش بيني سود
مطالعه تاثير رفتار شهروندي سازماني OCB بر بهره وري نيروي انساني در نظام قضايي مطالعه موردي: دادگستري كل استان كرمانشاه
مطالعه تاثير روش سلف سرويس بر رضايت شغلي نيروي انساني در نظام آموزش عالي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي هرسين
5S و ايجاد فرهنگ آراستگي در گروه سلولزي گلستان
ارتباط بين رشد غيرعادي موجوديكالا و بازده سهام شركتهاي توليدي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
مطالعه اثر مديريت دانش، بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري با ملاحظه نقش مشتري گرايي ،فناوري CRM و اثر ميانجي عوامل سازماني
جايگاه مديريت دانش درتوسعه كارآفريني سازماني
مروري بر تاثير پويايي موجودي كالا بر بازده سهام شركت هاي توليدي پذيرفته شده دربورساوراق بهادارتهران
شرحي بر ضرورت و كاربرد رسانه هاي اجتماعي در بازاريابي
شرحي برCRM به عنوان ابزارقوي مديريت بازاريابي نوين درفروشگاه هاي زنجيره اي
بررسي عوامل موثر بر اجراي اثربخش استراتژيهاي سازماني بر اساس مدل اسكات مطالعه موردي: شعب بانك ملي غرب استان مازندران
نقش مديريت رفتار سازماني دركيفيت كارآيي سازمانها
ارزيابي عملكرد معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علم و فرهنگ بر اساس مدل EFQM
بررسي الگوها و مدلهاي اجراي اثربخش استراتژي در سازمانها
ارتباط فرهنگ، فرهنگ اسلامي واقتصاد مقاومتي از بعد مديريت مصرف
رابطه مديريت جهادي وبهره وري
مديريت هزينه در پروژه ي بهسازي محور آزاد شهر- شاهرود با استفاده از مدل هاي خطي موازنه ي زمان- هزينه
بررسي تاثيرپياده سازي عوامل موفقيت برعملكرد اجرايي شركتها درمواقع بحراني شركت آب وفاضلاب شهركرمانشاه
بررسي اصول و ابعادمديريت دانش
بررسي ابعاد و اصول مديريت كيفيت جامع TQM
مفهوم ارزش ويژه برند دربازاريابي
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي و انتخاب بازارهاي بين المللي
شفافيت، عللي جهت تصميم گيري صحيح
تاثير فرهنگ سازماني بر فرسودگي شغلي كاركنان مورد مطالعه: اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران
بررسي عوامل تاثيرگذار بررفتارخريد ناگهاني مشتريان
راهكارهاي مديريت توليد و فرآيند در افزايش بهره وري با بررسي نقش مديريت دانش و زمان
مديريت عملكرد نوين وكارت امتيازي متوازن
بررسي تاثيرراهبردهاي مديريت بحران بارسيدن به توسعه پايدار
بازاريابي سبزوفرصت هاي آن
نقش مديريت استراتژيك منابع انساني SHRM بربهبود عملكردشركت ها
تعيين شاخصهاي كليدي ارزيابي آمادگي سازمانهاي دولتي براي استقرار سامانههاي جامع و يكپارچه مبتني بر فناوري اطلاعات براي كمك به مديريت بهتر فنآوري ها
تأثير هوش فرهنگي بر عملكرد مديران
مديريت غيرمتمركزمدرسه محوري مفاهيم،نظريه ها،موانع،وفوايد
بررسي تاثيرمتغيرهاي جمعيت شناختي برتمايل به پرداخت بيمه گذاران بيمه درمان تكميلي مطالعه ي موردي شركت بيمه ايران
نقش شركت هاي تعاوني در توسعه اقتصادي كشور
بررسي جايگاه مهندسي مجدد در كسب وكارهاي كوچك خانگي و كارآفرينانه
تأثير مديريت واقعي سود بر عملكرد مالي آتي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين استراتژيهاي مديريت تعارض با عملكرد شغلي كارشناسان شهرداري مشهد مورد مطالعه : كارشناسان شهرداريهاي مناطق 6و7و8
بررسي ميزان رضايت والدين ازعملكرد مديران مدارس ابتدايي و ارتباط آن با ميزان مشاركت آنها درامورمدارس ناحيه يك اروميه درسال تحصيلي 91-92
بررسي و ارتباط ميزان رضايت شغلي معلمان ازسبك مديران مدارس
بررسي رابطه بهره وري منابع انساني وسبك مديران
بررسي رابطه بين انعطاف پذيري مالي برحساسيت جريان نقدي ناشي ازسرمايه گذاري شركت ها درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه بين انعطاف پذيري مالي برنرخ رشدسرمايه گذاري شركت ها درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي اثررقابت بين سرمايه گذاران بربازده سهام شركت ها
پديده سرمايه فكري به عنوان عاملي نقشآفرين در جهت ايجاد شكوفايي سازماني در شهرستان قوچان
راهكارهاي پيشگيري از جرايم بانكداري الكترونيك در شعب بانكهاي شهرستان قوچان
رويكردي عملياتي به توسعه اقتصادي شهرستان قوچان از منظر مديريت كيفيت جامع و هزينهيابي برمبناي فعاليت
قدرت وقابليت عملكردفناوري اطلاعات درعصردانشي با هدف توليد سواداطلاعاتي درسازمان ها ونهادهاي دانش محور مطالعه موردي: آموزشكده فني و حرفه اي شهيدرجايي قوچان
كسب و حفظ مزيت رقابتي سازمانهاي يادگيرنده دردنياي جديد كنوني ازطريق مهارت فردي مدلهاي ذهني بصيرت مشترك يادگيري تيمي وتفكرسيستمي مطالعه موردي: دانشگاه پيام نورواحدقوچان
مفهوم و جايگاه هزينه فرصت در شركتهاي توليدي به عنوان پارادايمي مؤثربراي صنايع توليدي شهرستان قوچان
نقش آموزش و يادگيري در طرح تحول و توسعه نظام بهره وري سازمانهاي دولتي شهرستانها مطالعه موردي: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان قوچان
نقش مديريت سرمايه انساني در كنترل كنشهاي رفتاري كاركنان بخش خصوصي در شهرستان قوچان
آموزش كارآفريني دردانشگاه ها
فرهنگ سازماني
تحليل و بررسي چالش هاي مديريت اداري فساداداري ايران و ارائه راهكارهاي بهبود
اخلاق حرفه اي درحسابداري ومديريت مالي
بررسي وضعيت پيادهسازي مؤلفههاي مديريت جانشينپروري در مديريت آموزش و پرورش شهرستان شاهرود
ارائه الگوي توانمندسازي كاركنان در شرف بازنشستگي آموزش و پرورش شاهرود به منظور بهينه سازي ايام بازنشستگي
ارزيابي عوامل مؤثر بر كارايي و اثربخشي مديران در بخش آموزش بر ميزان موفقيت مدارس در راستاي رشد وگسترش همه جانبه آموزش و پرورش شهرستان قوچان
افزايش درآمد سرانه استان خراسان رضوي از طريق رشد بهره وري در صنايع توليدي شهرستان قوچان مطالعه موردي: شركت توليدي آساك دوچرخ شهرستان قوچان
بررسي تاثير سياست قيمت گذاري تسهيلات بيمه بر رضايت مشتري مطالعه موردي: شركت سهامي بيمه ايران شهرستان قوچان
بررسي كاربرد روشهاي آموزشي مقابله با اضطراب امتحان و تأثير اضطراب امتحان برعملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور قوچان
بررسي نگرش معلمان تربيت بدني شهرستان قوچان نسبت به كارايي دروس تخصصي مراكزتربيت دبيران تربيت بدني سال تحصيلي 92-93
پيشبرد امور جاري از طريق مكانيزم امضاي الكترونيكي و جايگاه آن در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكي مطالعه موردي: اداره ثبت احوال شهرستان قوچان
چگونگي مقابله با چالش آلودگي هوا در شهرستان قوچان از طريق فرصتهاي محيطي
رشد و توسعه اقتصادي شهرستان قوچان به عنوان مهمترين هدف راهبردي سياستگذاران و تصميمسازان اين شهر
طبقات اجتماعي و باورهاي مذهبي مردم شهرستان قوچان به عنوان عوامل تأثيرگذار در فرهنگ استفاده از بيمه عمر
بررسي رابطه عدالت سازماني با تعهد سازماني
تاثير هوش هيجاني بر عملكرد خدمت رساني كاركنان در بانك هاي شهر اهواز
شناسايي جايگاه فناوري اطلاعات در دانشگاه مازندران و عوامل اثربخش آن در رابطه با دانشجويان
بررسي كاربرد مديريت دانش درسازمان هاي آموزشي ومدارس
مباني و روش شناسي تفسيرمديريتي قرآن
بررسي ميزان استقرار فرهنگ سازماني دراداره كل زندانهاي فارس بااستفاده ازتئوري مجموعه هاي راف
فناوري اطلاعات در مديريت ريسك زنجيره تأمين: مفاهيم و كاربردها
كاربرد دلفي فازي براي ارائه مدل ساختار شكست ريسك زنجيره تأمين در سازمانهاي توليدي مطالعه موردي: صنايع شهرستان بيرجند
مروري برپژوهشهاي سرمايه روانشناختي درايران: چالشها وچشم اندازها
ارزيابي عملكرد سازمان توليدي و خدماتي با رويكرد كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي: مدرسه غيردولتي حمزه
بررسي رابطه بين سودهرسهم به قيمت
بررسي رابطه ميان هوش عاطفي بابهره وري سازمان هامطالعه موردي شركت ساپكو
سبك رهبري زهراگين و عوامل موثر در ايجاد آن
تبيين سطوح استرس شغلي ورتبه بندي مولفه هاي آن درمنابع انساني مطالعه موردي: شركت گازاستان سيستان وبلوچستان
تيپ شناسي رويكردهاي نظريه اي در موضوع نقش فناوري اطلاعات بر ارتباطات سازماني
ارزيابي سلامت سازماني وشناسايي ورتبه بندي مولفه هاي آن مطالعه موردي: سازمان جهادكشاورزي استان سيستان و بلوچستان
تاثير يادگيري نوين در آموزشعالي
بررسي رابطه بين تمايل به كارآفريني سازماني و مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي مشهد
تاثيررهبري خدمتگزاربراعتمادزيردستان درشبكه بهداشت و درمان استان لرستان شهرستان اليگودرز
بررسي نقش بنگاههاي زود بازده در توسعه اشتغال
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با بهره وري منابع انساني در سازمان آموزش و پرورش شهرستان مغان گرمي در سال 1394
بررسي تاثير فرايند مديريت دانش مبتني بر مدل چهار مرحله اي جاشپارا بر عملكرد استراتژيك سازماني مورد مطالعه: دانشگاه فردوسي مشهد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید