نمایه سازی مقالات همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط کانون معماران ایران  در شهر قزوین برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۷۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۹۲۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری

بررسي اصول حاكم و معيارهاي طراحي براساس انرژي پايدار در معماري ايراني-اسلامي
بهسازي لرزه اي اتصالات و اجزاي سازه اي باCFRP
نقش الگوهاي معماري بومي در معماري معاصر با تأكيد بر منطقه سيستان
ارائه ايده طرح معنوي خلق شده از زمان برگرفته از تجربه كوير
حياط هاي سنتي، نمود پايداري محيطي ( نمونه موردي حياط در خانه هاي سنتي بوشهر)
نقش معماري درايجاد شهرهاي سالم وشهرهاي شاد با رعايت اصول گشتالت
طراحي بناي جديد مرتبط با بافت تاريخي ،راهگشاي احياي هويت تاريخي منطقه(نمونه موردي:طراحي موزه راهابريشم مجاور راه ابريشم در گذز از سرزمين قزوين)
بررسي ميزان سرزندگي مجتمع هاي مسكوني با رويكرد تعامل اجتماعي (نمونه موردي مجتمع مسكوني شهر قزوين))
منشور اكوتك؛ رهيافتي به سوي معماري پايدار زيست محيطي ( مطالعه موردي ايستگاه راه آهن اراك)
توسعه پايدار گردشگري؛ كليد رشد اقتصادي ايران
مدلسازي سد با درنظرگرفتن المان آب و اندركنش مخزن- پي- سد
فضاهاي مذهبي و نقش آن در فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي (مطالعه موردي: امامزاده اسماعيل(ع)ميانه)
تاثير طراحي مناسب فضاهاي عمومي در ايجاد حس تعلق دانشجويان
معماري بومي به عنوان ابزاري در جهت توسعه معماري پايدار(بابررسي معماري بازارهاي حاشيه كوير)
شناسايي اصول و معيارهاي محله مسكوني خوب و كاربرد آن در برنامه ريزي محلي (نمونه موردي: محله بنفشه شهر مشهد)
تاثير شاخص هاي كالبدي امنيت در توسعه پايداري اجتماعي
بررسي تطبيقي و اولويت بندي معيارهاي استراتژي يادسازي شهري به عنوان ابزار موثر در گردشگري پايدار شهر زنجان، پايتخت شور حسيني
معرفي پارامتر شاخص خرابي و كنترلي سامانههاي جداساز لرزهاي پايه
بررسي آثار استفاده از سيستم ديوار برشي فولادي در ساختمان
روش كاهش مقاومت برشي در مطالعه عددي تسليح خاك به روش ميخكوبي
نمادگرايي در طراحي معماري با رويكرد انديشههاي تربيتي در هنر معاصر
جستاري بر تجلي معناي نور در معماري ايراني از ديدگاه حكمت اسلامي
امكان سنجي نوسازي بافت فرسوده محله هادي آباد قزوين با رويكردپايداري اجتماعي
بررسي تاثير طراحي فرهنگسرا هاي هنرهاي دستي درجذب گردشگر
نقش برنامهريزي در فرآيند طراحي معماري
بررسي معماري سنتي همساز با اقليم سرد (برون گراي) مطالع موردي: شهر سنندج
طراحي ساختمان هاي اداري با رويكرد پايداري معماري محيطي وطراحي اقليمي در مناطق كوهستاني
جلوه هاي بهره گيري از چوب در معماري بومي مازندران
توسعه عمودي فضاهاي سبز (بام سبز)
بررسي پايداري شيرواني تحت اثر ترانشه برداري از دامنه با نگرش بر وقوع زمين لغزش (مطالعه موردي : راه روستايي اردغان در شمال شرق ايران)
جايگاه طراحي موزه هاي كودك در ايجاد شهرهاي سالم و دوستدار كودك
بررسي اتصالات در قابهاي مختلط تير فولادي و ستون بتني با ديوار برشي
بررسي اصول و ويژگي هاي طراحي سبز پارك هاي شهري مطالعه موردي پاركDiagonal Mar در اسپانيا
بام سبز گامي موثر براي رسيدن به آسايش در مجتمع هاي مسكوني
ايجاد حس مكان فضاي كهن ايراني با استفاده از فضاي بينابين در طراحي مجموعه هاي گردشگري
معماري پايدار
بررسي عوامل محيطي موثر بر ارتقا خلاقيت در طراحي مدارس
بررسي ميزان تابش و تأثير آن بر مصرف انرژي در معماري بومي (نمونه موردي يزد)
باز شناسي ميدان قيصريه تبريز و لزوم احياي آن
اصول و معيارهاي مداخله اي و باز آفريني در بافت هاي تاريخي
بررسي استراتژيهاي خنك كننده غيرفعال در ساختمانها
معماري سنتي كاشان ايده اي جهت توسعه معماري پايدار
شاخصه هاي معماري موزه هاي معاصر جهان
بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري در جزيره كيش
بافت هاي فرسوده شهري از مرمت تا تخريب
اصول و معيارهاي پايداري در آثار نورمن فاستر
بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي بام ها و ديوارهاي سبز در ساختمان ها وجداره ها(نمونه موردي طرح بين المللي آئداس)
تحليلي بر اجراي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند (ITS) در ارتقاي ايمني راهها
ارزشهاي ازيادرفتهي معماري پايدار ايراني در ماندگاري محيط زيست
نقش معماري درتوسعه صنعت گردشگري با رويكرد توسعه اقتصادي در منطقه آزاد چابهار
بررسي عوامل تأثيرگذار بر حوزه بندي محدوده مطالعه طرح هاي جامع حمل و نقل شهرهاي كشور
اولويت بندي كاربردها و فوايدBIM در مديريت پروژه هاي ساخت و ساز
مناسب سازي مبلمان شهري ويژه معلولين
ارزيابي عددي كاهنده ها بر شرايط آسايشي عابرين در خيابان
نمونه معماري سبز :از اتوپيا (آرمانشهر) شهري به روش هاي كيفيت ارزيابي مدرن
ارائه راهكارهايي براي حفاظت از طبيعت مازندران و افزايش گردشگري فرهنگي با استفاده از معماري بومي منطقه
ارتقاء سياست ها و راهكارهاي استفاده از مصالح هوشمند با نگاهي ويژه بر ادبيات پژوهشي داخل كشور
الگوواره اي براي مورفولوژي شهري به منظور آفرينش عرصه عمومي سرزنده (شاد)
ارزيابي پيشرفت پروژه ها با استفاده ازروش ارزش كسب شده EVM
نقش واحد همسايگي مجتمع هاي مسكوني در جهت افزايش تعاملات اجتماعي با رويكرد پايداري اجتماعي
روش هاي دستيابي به منطقه هاي پايدار از رهگذر طراحي محيطي با محوريت رفع جرم
طراحي و برنامه ريزي شهري و نقش آن در نظام توسعه پايدار شهري
اثر مصالح جدارهي بيروني ساختمان بر مصرف انرژي (نمونه ي موردي يزد)
ضرورت شناخت فلسفه ساختاري ميدان صاحب الامر تبريز در احياء بافت تاريخي آن
جايگاه اكوتوريسم در توسعه گردشگري منطقه قزوين
بررسي تاثير مواد تخليه شده حاصل از حفاري روي رفتار سازهاي تونلهاي آزادراه رودبار- منجيل
بررسي چگونگي برخورد ساختارهاي جديد در بافت هاي تاريخي درون شهري
اصول زيباييشناسي اسلامي در ساختار كالبدي و فضايي موزهاي ايران (نمونه موردي: موزه فرش تهران)
بررسي ديوار ترومب و تاثير آن در معماري پايدار
بازشناسي تناسبات و هندسه مقدس در طبيعت و معماري ايراني
بررسي ارتباط حس تعلق به مكان ساكنين و جذب گردشگران به فضاهاي شهري (نمونه مورد مطالعه: خيابان امام خميني (ره) شهر قزوين)
بررسي پاسخ لرزهاي خطي سدهاي بتني قوسي با احتساب نيروهاي هيدروديناميك
بررسي تاثير انرژي هاي نو در معماري پايدار
تأثير هويتي متغيرهاي كالبدي معماري منظر در طراحي خانهي آرامش سالمندان با توجه به معيارهاي پايداري فرهنگي
بررسي عوامل مشاركت هاي عمومي و حق انتخاب شهرندان در توسعه ي پايداري اجتماعي
شناسايي و اولويت بندي معيارهاي كمي و كيفي طراحي فضاهاي سبز شهري (نمونه مورد مطالعه: شهر قزوين)
واكاوي راهكار هاي انفعالي مديريت انرژي در خانه هاي لار نمونه موردي: خانه محمودي
احيا بافت ارزشمند تاريخي با رويكرد سرزندگي و منظر شبانه (نمونه موردي خيابان فردوسي)
بررسي كيفيت فضاهاي آموزشي با طراحي مكانهاي انعطاف پذير
مطالعات امكان سنجي حمل و نقل عمومي شهر گرگان
بررسي كاليبراسيون فشار و ارائه مدلي براي اصلاح شبكه آبرساني شهري (مطالعه موردي: شهر زرند)
بررسي حكمت معماري اسلامي در الگوي سازماندهي شهر زواره بر اساس رابطه شهر و طبيعت
بوهون ، تحليل و بررسي مساكن موقت بومي ايلات قشقايي
بررسي تاثير اقليم بر شكل گيري الگوي بومي معماري پايدار(نمونه ي موردي روستاي اورامان)
گردشگري فرهنگي- مذهبي و توسعه پايدارشهري با تأكيد بر استان ايلام
ارزيابي توزيع نيروي زلزله در ارتفاع با در نظر گرفتن رفتار غير خطي اعضا
بررسي رفتار لرزه اي مهاربند زانويي در مقايسه با مهاربند ضربدري وشورون در سازه هاي فولادي
احياي موزه مطبوعات در بافت فرسوده كرمان با رويكرد معماري به مثابه متن
ارائه مدلي جهت تسريع امداد رساني به مصدومان حوادث ترافيكي تحت شرايط ترافيك سنگين با استفاده از سيستمهاي عاملگرا
باز زنده سازي عناصر هويت ساز در معماري ايراني به كمك توسعه ي گردشگري
بررسي چالش هاي كنوني در بافت تاريخي از جهت تامين نيازهاي توريسم با رويكرد نوسازي و بهسازي (نمونه موردي : بافت تاريخي شهر قزوين))
بررسي عوامل موثر بر تاخير در پروژه هاي طرح و ساخت به روشAHP (مطالعه موردي پروژه هاي ريلي و جاده اي)
تعيين ميزان رسوبگذاري و پروفيل سطح آب در سازههاي سنگريزه اي
پايداري و الگوهاي انعطاف پذيري در طراحي كانون براي كودكان
انعكاس اصول تفكر و جهان بيني اسلامي در نظريات معماري
نقش ريزشمعها در مقاومسازي و بهسازي فونداسيونها
بررسي مؤلفه هاي ادراكي در معنا بخشي به شهر و تبلور كالبدي معنا درطراحي فضاهاي شهري (نمونه موردي: خيابان انقلاب در محدوده ميدان انقلاب تا چهارراه وليعصر)
افزايش سكونت پذيري بافت هاي قديمي شهري با رويكرد CPTEDبا استفاده از مدلANP (نمونه موردي: محله آبك تهران)
طراحي ساحل گناوه در قالب كاربري تفريحي – گردشگري
موزه موسيقي فولكوريك آذربايجان با رويكرد فناوري رسانههاي عصر ديجيتال وگردشگري
مشكلات دسترسي به زمينهاي بازي براي كودكان با حركت محدود
معماري پايدار در ارتباط با الگوهاي معماري سنتي ايران
بررسي و تأثير تكنولوژي مصالح در سنتي سازي و معماري پايدار
بررسي پاركهاي اكولوژيك (اكوپارك)
جنبش پياده مداري در بافت قديم شهر قزوين (خيابان سپه )
باد و آسايش انسان
پايداري منظر مجموعه هاي دانشگاهي ( نمونه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين)
نقش فضاي سبز در ايجاد حس تعلق كودكان به فضاي آموزشي
بررسي عوامل فيزيكي موثر در معماري فضاهاي آب درماني
گردشگري شهري و نقش آن بر پيشبرد توسعه پايدار شهري(نمونه موردي)
بررسى نقش فضاى سبزدرمعمارى پايدارشهرى
تحليل راهبردي توسعه اكوتوريسم منطقه 22 شهر تهران براساس مدل SWOT
ارزيابي اثر نفوذ نفت در خاك زير سد بر مقدار آب تراوش شده
مطالعه تطبيقي تابلوهاي ترافيكي و تاثير بصري در ارتقاء ايمني ترافيك
هويت مكان – حس مكان معماري الگوريتميك در شهرسازي (تطبيق معماري الگوريتميك شهري با حس مكان)
دستيابي به سرزندگي در فضاهاي عمومي شهري با رويكرد پايداري اجتماعي
هندسه فراكتال، معماري ارگانيك و معماري طبيعت گرا، برسي مركزفرهنگي ژان ماريا تيژبائو
تاثيرفضاهاي اقامتي كوتاه مدت و بلند مدت برجذب توريسم در شهر جديد چناران
شناخت و استفاده از انرژي پايدار در مفاهيم معماري سنتي ايران
تاثير مدرنيته بر ايجاد بناهاي با كاربري مدرن (مطالعه موردي: شهرتهران)
روانشناسي رنگ و تاثير آن بر طراحي فضاي داخلي
تبيين و تحليل كيفيت زيست شهري در مناطق فرسوده و جديد شهري اروميه با تاكيد بر شاخص هاي كالبدي و اجتماعي (نمونه موردي: محله يورد شاهي و محله آزادگان اروميه)
ارتباط فضاهاي سبز شهري با شهر پايدار و اثرات آن در زندگي شهري
بهره گيري از پوشش گياهي بام و ديوار سبز در جهت پايداري ساختمان وبهبود منظر شهري
كم رنگ تر شدن نقش عناصرباغ هاي ايراني در طراحي پاركهاي معاصر
طراحي مراكز اموزشي ومدارس در راستاي توسعه پايدار با رويكرد تعاملي طبيعت
ارزيابي و قياس شاخصه هاي پدافند غيرعامل در مسكن با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبيAHP نمونه موردي: منطقه 1و 2 شهر قزوين
بررسي تاثير فضاهاي آموزشي كودكان خياباني بر سلامت محيط شهري
نقش اقليمي پنجره هاي جنوبي ومحاسبه ي عمق مناسب سايبان در اقليم يزد
ساماندهي مبادي ورودي شهر، راهكاري جهت دستيابي به توسعه پايدار(نمونه موردي : محور تهران- پاكدشت)
معرفي تقاطع غير همسطح دبيليو و مقايسه آن با ساير تقاطع هاي غير همسطح متعارف با شبيه سازCORSIM
ارزيابي قابليت گردشگري روستاي آتان
روش هاي بهينه براي بازيافت و دفع پسماند هاي روستايي
بررسي تجربيات جهاني در استفاده از هنرشهري و رنگ در راستاي باززنده سازي هويت محلات تاريخي شهر
ارزيابي پارامترهاي موثر بر ارتقاي نقش منظر شهري در پايداري محيط
مديريت، پايش، بهره وري و حفاظت بهينه ي تك بناهاي تاريخي با استفاده ازGIS مطالعه موردي منطقه 7 شهرداري تهران با معرفي كاخ عشرت آباد
بررسي معيارهاي ارزيابي هويت منظر ورودي شهرها و تاثير آن بر كيفيت محيطي
بررسي عددي عملكرد اتصالات مهاربندهاي فولادي به قابهاي بتني
دگرگوني سازمان فضايي خانه هاي سنتي در الگوي مسكن معاصر (نمونه موردي شهر ايلام)
بررسي تاثير استفاده از الياف فولادي و تكنولوژي آلومينات كلسيم در بتن
بررسي عملكرد لرزه اي سازه ها باسقف مركب دال عرشه فولادي Evaluation the effect of Composite Steel Deck on the steel structures seismic behavior
تركيب و يكپارچگي ابزارهاي سيستم اطلاعات جغرافياييGIS براي بهبود مديريت اطلاعات روسازي ها
ساماندهي مسكن در بافت فرسوده با تاكيد بر نقش فرهنگ (نمونه موردي بخش مركزي ايلام)
راهكارهاي حفظ و ارتقاء هويت شهري بافت فرسوده در روند نوسازي
مطالعه عناصر اصلي مدل لجستيك در برآورد تصادفات راه هاي گردشگري
بررسي ايجاد سرزندگي در مسيرهاي پياده شهري (مطالعه موردي : مسير پياده خيابان كوهسنگي مشهد)
بررسي رفتار دال هاي پيش ساخته پيش تنيده هالوكور تحت حريق
جايگاه مشاركت مردمي در ساماندهي بافت فرسوده نمونه موردي محله باغ شاطر در شهر تهران
بكارگيري مصالح هوشمند در ساختمان هاي تجاري و عمومي براي جذب مشتري
شاخصه هاي معماري بومي در بافت مسكوني گرم و خشك(نمونه موردي:روستاي سريزد)
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل متروي اكباتان
ارائه راهكار افزايش مشاركت مردمي در طرح هاي ساماندهي بافت فرسوده ( نمونه موردي:محله نظام آباد )
طراحي معماري با الگوبرداري از ويژگيهاي طبيعت
بررسي تأثير تغيير ظرفيت جرثقيل بر پارامترهاي لرزهاي سولههاي فولادي قاب خمشي تغيير كاربري شده
از بافت قديمي تا بافت فرسوده نمونه موردي مقايسه محلات طرشت و خوبخت در شهر تهران
ارزيابي توزيع خسارت در طبقات قاب ساختمان هاي فولادي با قاب خمشي تحت دو بارگذاري استاتيكي معادل و ديناميكي طيفي
ارزيابي جداساز لرزه اي لاستيكي با ميرايي بالا براي قاب يازده طبقه داراي مهاربند و بدون مهاربند
بومي سازي و معماري پايدار مجتمع هاي مسكوني با بهره گيري از نشانه هاي معماري سنتي (اقليم معتدل و مرطوب)
تاثير چينش آجر و اثرات بارهاي جانبي در تويزه هاي اجرا شده دوره صفويه شهر اصفهان
بررسي وجود رگه هاي فرهنگ و تاثيرمتقابل آن در معماري
تاثير بام هاي سبز بر توسعه پايدار محيط
بررسي جايگاه كرامت انساني در معماري اسلامي عهد صفويه
بررسي اصول پايداري فرهنگي- اجتماعي در تئاترشهر
طراحي محيطي ورودي شهر با رويكرد تفريحي و گردشگري
تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه ورسك
بررسي عوامل موثر بر ايجاد و تشديد فرسودگي در بافتهاي شهري ( نمونه موردي: محدوده جنوبي ميدان تجريش)
بررسي تاثير اقليم گرم و خشك بر شكل گيري بافت شهر (نمونه موردي بافت قديم شهر يزد)
گردشگري خلاق با تكيه بر بناهاي واجد ارزش تاريخي نمونه موردي: محله بازار قزوين
شناخت الگوهاي كالبدي معماري پايدار در مسكن بومي دزفول
نقش طراحي شهري در ايجاد شهر شاد نمونه موردي پارك حاشيه اي چمران شيراز
بررسي نقش معماري در دستيابي به توسعه پايدار گردشگري نمونه موردي پوتراجايا مالزي
تأثير نانوسيليس بر نفوذپذيري بتن ساخته شده با PETضايعاتي
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي ساخته شده از باطله هاي كارخانه زغالشويي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید