انتشار مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۸۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۹۹۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب

اولويت بندي و تعيين اثر برون سپاري فعاليت هاي فني و مهندسي شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي مطالعه موردي_نيشابور
بحران آب و مسائل زيست محيطي
مقايسه عملكرد مدل مفهومي بيلان آب جزيم با شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين رواناب
بررسي پتانسيل زهكشي طبيعي و ضرورت احداث شبكه زهكشي در اراضي كشاورزي دشت زيدون
بررسي افت سطح آب زير زميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GISمطالعه موردي:آبخوان دشت كبودرآهنگ
برآورد خشكسالي شهرستان بروجرد با استفاده از زنجيره ماركف
بهبود بهره وري آب با استفاده از روش آبياري قطره اي نواري براي محصول سيب زميني در استان چهار محال بختياري
مديريت كم آبياري راهكاري مناسب براي افزايش بهره وري آب در زراعت سيب زميني در استان چهارمحال و بختياري
بررسي طرح پيشنهادي احداث خط لوله انتقال آب از محل تلاقي كارون با خليج فارس اروند رود به فلات مركزي ايران و تاثيرات زيست محيطي آن
شبيه سازي عكس العمل سويا به كم آبياري با استفاده از مدل WOFOST
بررسي چالش ها و تهديدهاي ناشي از بحران آب بر تنوع گياهي و جانوري
بحران آب در ايران و راهكارهايي براي مديريت صحيح و عبور از آن
بهينه سازي مصرف آب با اصلاح الگوي كشت به كمك مدل تحليل سلسله مراتبي در GIS
فناوري هاي نو براي حذف آلاينده ها و مواد خطر زا در صنايع شيميايي و دارويي
مطالعه اثر شوينده خانگي بر جوانه زني بذر لوبيا سفيد
واكنش بذر نخود علوفه اي به آب آلوده
رويكرد تحويل حجمي آب در بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي مطالعه موردي شبكه آبياري و زهكشي آبپخش
برآورد و تخمين پارامترهاي هواشناسي بارش و دما به روش هاي آماري و تحليل منطقه اي مطالعه موردي محدوده گلدشت استان بوشهر
وضعيت مديريت و برنامه ريزي آب در ايران و جهان
مديريت تقاضا و مصرف آب در شبكه آبياري و زهكشي ميناب
مديريت منابع آب در مقابله با بحران خشكسالي
اندازه گيري شاخص هاي فيزيكي و شيميايي منابع آب شرب شهرستان شيروان
بررسي مطالعات توسعه ي اجتماعي شبكه آبياري و زهكشي داريون در بحث ماندگاري و جلوگيري از مهاجرتها در روستاهاي بخش مياناب شوشتر
برآورد هيدروگراف سيلاب طرح مطالعه موردي سد گرين دشت نهاوند
بررسي نقش مديريت آب آبياري در مزرعه در كاهش تبخير و تعرق گياهان
بررسي برخي خصوصيات شيرابه حاصل از زباله خانگي و پساب پالايشگاه اصفهان جهت مصارف كشاورزي
بحران آب و راههاي مقابله با آن
اهميت آب مديريت اصلاح الگوي مصرف و استفاده پايدار از منابع آبي
بررسي عملكرد درايوهاي كنترل دوربراي اعمال مديريت مصرف انرژي در ايستگاه هاي پمپاژ مطالعه موردي:تصفيه خانه زهك
بررسي مقايسه اي كيفيت پساب خروجي تصفيه خانه زهك با آب خام ورودي و امكان استفاده مجدد از آن جهت مصارف صنعتي و كشاورزي
راهبري صافي هاي دوبستري در تصفيه خانه هاي آب مطالعه موردي:تصفيه خانه زهك
تحليل جامعه شناختي مطالعات اجتماعي مديريت مصرف منابع آب در ايران فراتحليلي از تحقيقات موجود
اثرات زيست محيطي كاهش سطح آب هاي زير زميني دشت همدان_بهار
جايگاه اثر بخشي مطلوبيت ها همساني موانع و فرصت ها
بررسي روند تغييرات زماني و مكاني شوري در دشت قروه و دهكلان
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر نشست آب در شبكه آبرساني شهري به روش AHP مطالعه موردي شركت آب و فاضلاب استان گلستان
بررسي استفاده از روش هاي نوين در تصفيه پساب واحدهاي توليدي كاغذ
مديريت منابع آب با استفاده از نرم افزار WEAP مطالعه موردي:حوضه نازلوچاي
مديريت منابع آب حوضه نازلوچاي با استفاده از نرم افزار Vensim
بررسي نحوه مصرف آب در كشور و راهبردهاي مديريتي مصرف آن
مديريت آب راهكاري در بحران خشكسالي
بررسي ميزان سرانه مصرف خانگي آب شهر خرم آباد در سال 1392 و راههاي كاهش ميزان مصرف آب
رابطه ي بارش و تغذيه ي آب زير زميني در دشت تويسركان استان همدان
بازيافت آب منابع مصرف محدوديت ها اولويت ها
تغيير حوضه هيدروژئولوژي آبخوان ابرفتي دشت اسد آباد در دو دهه اخير
بررسي دبي رودخانه هاي مهم حوضه آبريز درياي خزر در ايران
شاخص هاي مكانيابي خدمات اقامتي و پذيرايي گردشگري در شهر بابل
حفاظت و بهره برداري پايدار مبتني بر اكوتوريسم از درياچه زريوار
الزامات زيست محيطي مديريت و بهره برداري توريستي از درياچه زريوار
مدل سازي آبشستگي پايين دست سرزيرهاي قوس محوري با استفاده از نرم افزار FLOW3D
مدل سازي آبشستگي پايين دست سرريزهاي با قوس محوري پايين دست با قراردادن بلوك بتني با استفاده از نرم افزار FLOW3D
تعيين غلظت عناصر سنگين و بررسي اثر بارش و دما بر غلظت عناصر و روند تغيير آنها در رودخانه هاي استان لرستان
بررسي عدم قطعيت تغيير رواناب حوضه بهشت آباد در شرايط تغيير اقليم
بررسي اثر تغيير اقليم بر حجم رواناب حوضه آبريز بهشت آباد با استفاده از مدل مونت كارلو
بررسي و مقايسه روند خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيك در استان تهران
بررسي روش هاي استفاده از خروجي سيستم اسمز معكوس RO
مديريت در بهينه سازي سازه حفاظتي شبكه هاي تحت فشار با استفاده از سيستم LP
بررسي مسائل زيست محيطي و پهنه بندي ريسك خطر پيرامون زمين لغزش در منطقه شيخ تپه شهرستان اروميه
مطالعه ميداني و برنامه ريزي جهت بازيافت آب كولرهاي گازي مطالعه موردي خيابان مطهري شهر رشت
بررسي كيفيت رودخانه زرجوب بر اساس شاخص IRWQI
بحران يابي نقاط مختلف رودخانه هاي زرجوب و گوهررود
تاثير بقاياي گياهي بر عملكرد علوفه ماشك در كشت پاييزه
بررسي سيستم هاي خاك ورزي بقاياي گياهي بر عملكرد علوفه ماشك برگ درشت تحت شرايط ديم
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مصرف بهينه آب شرب در بين خانوارهاي روستايي شهرستان گيلان غرب
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مصرف بهينه آب كشاورزي در روستاها نمونه مورد مطالعه:روستاهاي شهر گيلان غرب
بررسي تاثير دينداري بر ميزان صرفه جويي در مصرف آب در روستاها نمونه مورد مطالعه:روستاهاي شهر گيلان غرب
شبيه سازي منحني بهره برداري اثر افزايش ارتفاع سد مخزني دز بر افزايش حجم و افزايش ارتفاع سطح آب با استفاده از مدل HEC-RESSIM
بررسي تئوري هاي جذب و جذب سطحي فلزات سنگين از آب و پساب هاي صنعتي بوسيله بيوجاذب ها
تحليل لرزه اي مخازن آب با عمق آزاد نا مناسب
ارزيابي و پهنه بندي رودخانه كرخه با استفاده از شاخص WQI
بررسي پديده ضربه قوچ در ايستگاههاي پمپاژ و خطوط انتقال آبرساني
بررسي خصوصيات مرفولوژي رقم آزاد تحت تاثير پتاسيم و روي در شرايط تنش خشكي
بررسي اثر روي و پتاسيم تحت تاثير دوره هاي آبياري بر روي اجزاي عملكرد نخود رقم آزاد
خشكسالي و مديريت منابع آب
مديريت بحران آب كشاورزي با اشاعه فرهنگ توريسم مزرعه و ترويج كشت درختان و گياهان كم آبخواه با نگرشي بر عملكرد 3ساله مزرعه حسين آباد بخش نير_يزد
اهميت حفاظت و پيشگيري از تخريب چشمه هاي سطحي با چتر حمايتي ژئوتوريست ها و تاثير توريست در جلوگيري از تخريب چشمه هاي مخروطي بيدآخويد يزد در سال 93
جايگاه پروژه بين المللي مناريد بر مديريت پايدار منابع آب و پيامدهاي اجرائي آن مطالعه موردي:حوزه آبخيز رزين استان كرمانشاه
استفاده از مدل رياضي براي پيش بيني سطح آبخوان دشت خانميرزا استان چهارمحال بختياري
تحليلي بر مديريت تقاضا و بهره برداري آب كشاورزي در نواحي روستايي مطالعه موردي:مكانيزم گردش آب از تقاضا تا واگذاري در شبكه آبياري و زهكشي دشت ميناب
استفاده از شيوه هاي آبياري نوين راهكاري سازنده در جهت مصرف بهينه آب در كشاورزي روستايي مطالعه موردي آبياري تحت فشار در نواحي روستايي شهرستان ميناب
ارزيابي سيستم آبياري سنترپيوت دوار مركزي مطالعه موردي اراضي واحد كشاورزي عباس آباد شركت مزارع نوين ايرانيان
گذر از بحران خشكسالي با تكيه بر مديريت تقاضا
بررسي ميداني ضريب يكنواختي پخش آب تحت آبياري باراني دوراني با استفاده از اندازه گيري هاي رطوبت خاك و مقايسه آن با روش catch can

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید