دسترسی به مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدرسه فردا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدرسه فردا در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدرسه فردا ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد چالوس در شهر چالوس برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۳۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۸۰۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی مدرسه فردا

ارزيابي طرح هوشمند سازي مدارس در ايران
ارتباط خانه و مدرسه و چگونگي همكاري اوليا با معلمين
تاثير نظام آموزش و پرورش به عنوان يك ارگان اساسي در ايجاد كارآفريني و پرورش افرادكارآفرين
لزوم بهره گيري ازامكانات نوين آموزش و مدرسين توانا در عصر حاضر
بررسي تاثير مدرسه نامرئي در خزانه رفتاري تكاليف رشدي دانش آموزان
بررسي مدارس هوشمند برطبق استانداردها و مقايسه عملكرد تحصيلي و تفكر انتقادي دانش آموزان با مدارس عادي
نظريه و ديدگاههاي برنامه درسي
بررسي تأثير فناوري هوشمند كلاسهاي مجهز به تخته هوشمند بر انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رابطه بين رفتارهاي اخلالگرايانه و خودنظمدهي تحصيلي در دانش آموزان مقطع دبيرستان تحت پوشش كميته امداد
مدارس هوشمند رويكردي نو در قلمرو آموزش و پرورش در عصر جهاني شدن
بررسي نقش الگوي طراحي آموزشي ام.ام.اس در مقايسه با آموزش سنتي بر ميزان يادگيري دانش آموزان شهرستان بابل
بررسي ميزان اثر بخشي محتواي كتاب درسي علوم تجربي بر پرورش خلاقيت دانش آموزان
تحليل محتواي كتاب هاي هديه هاي آسمان دوره ابتدايي بر اساس مؤلفه هاي تربيتي لقمان حكيم
بررسي رابطه بين برنامه درسي تلفيقي و هوشهاي چندگانه
مهارتهاي ارتباطي معلم با تكيه بر آيات و روايات
تعيين ابعاد مناسب صندلي دانش آموزان مدارس راهنمايي سما و مقايسه آن با صندلي هاي مورد استفاده
آموزش اخلاق حرفه اي در آموزشكده ها و هنرستان ها ي فني حرفه اي
كارآيي مديران براساس مدل شايستگي
تربيت ديني فرزندان و مؤلفه هاي اساسي آن
ارزيابي سازوكارهاي حفظ و نگهداري نيروهاي كارآمد در آموزش و پرورش استان گلستان
بررسي ميزان توجه به راهبردها و فرآيند هاي شناختي در تاليف كتاب هاي درسي
مدارس هوشمند و بررسي چالش هاي موجود در اين مدارس
ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي مدارس ابتدايي سما غرب استان مازندران
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر عزت نفس و انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهر كرج
بررسي اثربخشي روشهاي فعال وسنتي يادگيري برافزايش انگيزش وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي دردرس رياضي دراستان قم
اهميت ارتباط موثر اوليا و مدرسه در ارتقاء آمادگي جسماني دانش آموزان
درسپژوهي رويكردي نوين در توسعهي حرفهاي معلمان: مراحل، چالشها و راهبردها
هوشمند سازي مدارس و برنامه درسي تلفيقي در تدريس مفاهيم رياضي دوره ابتدايي
بررسي مقايسه اي روشهاي سنتي و نوين تدريس در آموزش زيست شناسي
روشهاي آموزش مسائل ديني به دانشآموزان دوره ابتدايي با تأكيد برروشهاي غيرمستقيم
ارزيابي تاثير پيادهسازي مدرسه هوشمند در ارتقاي يادگيري دانش آموزان مطالعه موردي: دانش آموزان متوسطه منطقه مشگين شهر
بهره گيري از تلفن همراه در بهبود آموزش مفاهيم فيزيك
تاثير فن آوري اطلاعات و تكنولوژيهاي نوين آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
روشي نوين براي انتخاب مديريت آموزشي موفق در مدارس فردا محور مربوطه: مديريت آموزشي، رهبري آموزشي، ديدگاه ها، ويژگي ها و راه كارها
لزوم تجهيز مدارس آينده به رويكرد هاي آموزشي نوين در مواجهه با جامعه اطلاعاتي
تاثير تدريس رياضي به شيوه هاي سنتي والكترونيكي بر خودكارآمدي و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دختر مقطع دوم دبيرستان
مقايسه تأثير مشاهده فيلم ويديوئي الگوي ماهر با فيلم انيميشن در اكتساب ، يادداري وانتقال مهارت شوت پنالتي بسكتبال دردختران رده سني10-11 سال
شناخت و اولويت بندي علل بروز رفتارهاي غيراخلاقي در محيط كاري ورزشي
ارايه مدلي براي اثربخشي كلاس درس رياضي دوره متوسطه استان مازندران
تحليل شاخص هاي انتصاب مديران مدارس ابتدايي استان مازندران
تأملي بر ساز و كارهاي مدرسه شاد و با نشاط در ايران
بررسي عوامل مؤثر بر بهره گيري خلاقانه از فضاي آموزشي
تعليم و تربيت در دوره صفويه و ضرورتها و پيامدهاي آن
رابطه تكنولوژي اطلاعات با مهارت هاي ارتباطي دانش اموزان فرهيختگان غرب مازندران سمپاد
محيط فيزيكي مدارس و نقش آن در سلامت و بهداشت رواني دانش آموزان
مدارس هوشمند و نگاهي بر چالشهاي پيش روي توسعه آن در ايران
آموزش زبان انگليسي از طريق اينترنت در كلاس درس مطالعه موردي: مركز پيش دانشگاهي شهيد باهنر شهرستان نوشهر
الگوي تدريس فراشناختي
تربيت كودكان و جوانان از ديدگاه حضرت امام
ارزيابي برنامه درسي زبان انگليسي پايه هشتم بر اساس مدل الگوي كلاين
حق بر آموزش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مديريت دانش و دانش آفريني در سازمان
نقش پرينتر سه بعدي در مدرسه فردا
ضرورت كاربست برنامه درسي مبتني بر شبكه اجتماعي مجازي براي آموزش وتوانمندسازي معلمان
طراحي ايستگاه تعاملي كلاسي دانش آموزان پايه پنجم و ششم در مدارس هوشمند
معلم و دانش رسانه اي پيش نيازها و ضرورت ها
بررسي شيوه هاي آموزش مباني كارآفريني و اقتصاد به دانش آموزان
تأثير فناوري نوين آموزشي در يادگيري دروس رشته حسابداري مطالعه موردي: هنرآموزان حسابداري استان خراسان شمالي
كنكاشي در آموزش فراتعاملي
مقايسه و بررسي رابطه بين گرايش به تفكر انتقادي، رفتار كارآفرينانه و پيشرفت تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده علوم انساني دانشگاه اراك
بكارگيري روش آنتروپي در شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر سلامت سازماني مطالعه موردي مدارس راهنمايي غرب استان مازندران
آيندهنگري و مدارس آينده
آموزش و پرورش مثبت گرا در آينده : مدل مدرسه مبتني بر ذهن آگاهي
بررسي هوشمند سازي مدارس بر فرايند يادگيري و ياد دهي دانش آموزان مدارس متوسطه از نظر مديران معاونان و دانش آموزان شهرستان مرودشت
روشهاي تدريس مشاركتي از نظريه تا عمل
آسيب شناسي خلاقيت و نوآوري در نظام آموزش و پرورش
طراحي هوشمندانه امروز گامي موثر در مدارس فردا
بررسي نقش اخلاق معنوي درمدارس
بررسي رابطه سلامت روان با خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان ناحيه يك ساري
جايگاه آينده پژوهي در آموزشهاي كاردانش و فني و حرفه اي
جايگاه زيباشناسي وهنر و تاثير آن برتغيير بستر برنامه درسي
تعيين رابطه بين سبك رهبري كلاسي، و مشاركت دهي دانش آموزان با توسعه تدريس خلاقانه در عصر هزاره سوم
بررسي ويژگي هاي معلم براي مديريت كلاس درس سالم در مدارس هوشمند
نقش خانواده در تربيت كودك از ديدگاه امام خميني (ره)
تاثير ارزشيابي تدريس اساتيد برفرايند يادگيري دانشجويان
تاثير هنر در ارتقاء يادگيري، ياددهي
تاثير محيط هاي يادگيري مجازي در تقويت يادگيري فراگيران
نقش معلم در تربيت فضائل اخلاقي وديني دانش آموزان
تاثير ارتباط خانه و مدرسه در پيشگيري از هراس كودكان از مدرسه
تاثير روش هاي تدريس نوين بر رشد همه جانبه كودكان ونوجوانان
تاثير فضاي فيزيكي مدارس در پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
الگوهاوروش هاي تدريس نوين و فعال
فناوري اطلاعات و ارتباطات زمينهساز تحول در نظام آموزشي
مدارس ديروز، امروز، فردا
بررسي جايگاه مولفه هاي تفكر انتقادي در محتواي كتابهاي علوم تجري دوره اول متوسطه
ارتباطات مؤثر در تعليم و تربيت كودك
كيفيت مديريت فراگير در آموزش و پرورش
بررسي مولفه هاي مرتبط بر گرايش هنرجويان به ادامه تحصيل در آموزشكده فني وحرفه اي سما آزادشهر
مدارس هوشمند وارتباط بين مهارتها و صلاحيت هاي ICT مورد نياز معلمان با امريادگيري
ارتباط خانه و مدرسه و چگونگي همكاري اوليا با معلمين
رسالت و جايگاه معلم در نظام آموزش و پرورش
بررسي ارتباط بين شيوه برنامه ريزي و سازماندهي، با اثربخشي مديران،از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان مرودشت
ويژگيهاي معلم ، شاخص ها در تربيت و هدايت معلم
تاثيرتربيت ديني درزندگي انسان
آسيب شناسي تربيت ديني نوجوانان و جوانان در جامعه اسلامي
بررسي عوامل موثر بر اعتماد سازماني مديران در دانشگاه آزاد اسلامي غرب استان مازندران
مقايسه يادگيري فعال با رويكردهاي ياد دهي – ياد گيري
مدارس هوشمند
الگو ها و روش هاي تدريس نوين و فعال
مدارس هوشمند و نظام هاي آموزشي
روش هاي تدريس نوين و فعال
آموزش الكترونيك، چالش ها و فرصت ها
پست مدرنيسم جديد آموزشي و چالش هاي مديريتي مدارس مدرن
ارتباط خانه و مدرسه و چگونگي همكاري اولياء با معلمان
ويژگي هاي معلم شاخص ها در تربيت ، تعليم و نگه داري و هدايت معلم انديشه امام رحمه الله درباره تعليم و تعلم نوجوانان
تاثير هوشمند سازي كلاس درس در تعميق و سرعت يادگيري دانش آموزان
مدرسه هوشمند
مدارس هوشمند
نانو تكنولوژي و نقش آن در انجام آزمايشات با واكنش فيزيكي وشيميايي راحت تر در مدارس
ارتباط خانه و مدرسه و چگونگي اوليا با معلمين
مدرسه ي هوشمند مدرسه ي نوين
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در افزايش كارآئي مدارس هوشمند
تربيت ديني، فرصت ها، زمينه ها، چالش ها و روش ها
بازنگري علل موثر بر نقش معلم در ارتقاء كيفيت امور فرهنگي تربيتي دانش آموزان آينده سازان جامعه
مدارس هوشمند در ايران
رويكردهاي عملي پژوهش در مدارس هوشمند
دسته بندي دانش آموزان يك كلاس در مدارس فردا بر اساس انتخاب سوالات هوشمندانه محور مربوطه: نظريه ها و ديدگاه هاي برنامه ريزي درسي و يادگيري
ارتباط خانه و مدرسه و چگونگي همكاري اوليا با معلمين
مدارس هوشمند
مقايسه اثربخشي آموزش رياضي به روش سنتي والكترونيكي بر خودكارآمدي و انگيزه پيشرفت
تاثير تدريس رياضي به روش سنتي بر خودكارآمدي و انگيزه پيشرفت
اثربخشي آموزش رياضي به روش الكترونيكي بر خودكارآمدي و انگيزه پيشرفت
الگوها و روشهاي تدريس نوين و فعال
الگوها و روشهاي تدريس نوين و فعال
بررسي ارزشيابي كيفي –توصيفي از نظر اهداف واهميت وارائه راهكارها
بررسي چگونگي آموزش از راه دور در ايران
مباني و اصول تعليم و تربيت و فلسفهي تربيتي مدارس فردا
ارتباط خانه و مدرسه و چگونگي همكاري اوليا با معلمين
مديريت دانش در نظام آموزشي مدارس هزاره سوم
درآمدي بر طراحي برنامه هاي درسي با تاكيد بر رويكردهاي تلفيقي
تعامل مديريت دانش و اقتصاد اطلاعات

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید